PhDr. Pešková Kateřina Krátkodobé skupiny pro děti školního věku s prvky arteterapie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Pešková Kateřina Krátkodobé skupiny pro děti školního věku s prvky arteterapie"

Transkript

1 PhDr. Pešková Kateřina Krátkodobé skupiny pro děti školního věku s prvky arteterapie Od roku 2001 pracuji v Pedagogicko-psychologické poradně Kladno jako speciální pedagog. Ve svém příspěvku bych chtěla shrnout své zkušenosti z vedení krátkodobých skupin pro děti školního věku, které nabízíme našim klientům. Klientelu PPP tvoří jednak děti, které mají obtíže se zvládáním školních nároků, s podezřením na specifickou vývojovou poruchu učení a dále pak děti s výchovnými obtížemi. Velmi často spolu tyto dva důvody úzce souvisí. Rodičům dětí, které mají v souvislosti s uvedenými problémy zároveň obtíže ve vrstevnickém kolektivu, popř. dětem s výraznějšími výchovnými obtížemi nabízíme návazné dlouhodobější vedení a to buď individuální, nebo skupinovou formou. Skupinovou práci s dětmi realizuji již desátý rok a za tu dobu doznal můj přístup řady změn až do stávající podoby. Osvědčila se mi práce v uzavřených, krátkodobých skupinách, kde jsou daná základní témata jednotlivých setkání. V tématech se zabýváme jednotlivými oblastmi života dětí často jsou to právě ty oblasti, kde se děti se svým problémem nejvíce potýkají. Samotné činnosti a náměty k tématům přizpůsobuji složení skupiny, děti tak mohou do skupiny docházet i několikrát za sebou. Společnou ideou při vedení všech skupin je přesvědčení, že vytvořením bezpečného a přijímajícího prostředí a podporou pozitivních vztahů mezi dětmi s podobnými obtížemi můžu napomoci řešení těchto obtíží. Děti mají možnost svobodně tvořit, jejich tvorbu nikdo nehodnotí. Závěrečné sdílení je zaměřeno na zvědomění si pocitů při tvorbě a na vzájemné sdělování myšlenek, které je k tématu napadají. Mají zde prostor pro zamyšlení se nad aktuálními obtížemi, jejich sdílení a společné hledání způsobů jejich řešení. Na základě svých zkušeností mohu říci, že právě vytvoření přijímajícího prostředí je tím nejdůležitějším bodem skupinové práce. Společným rysem dětí, které navštěvují skupiny je jejich velká kritičnost vůči svému okolí. Domnívám se, že je to ovlivněno tím, že oni sami jsou velmi často pod neustálým kritickým tlakem, kterým lidé kolem nich reagují na jejich odlišnosti v chování, zvýšenou impulzivitu a neadekvátní reakce. Ve snaze dítě usměrnit a předejít jeho obtížím jej vlastně neustále kritizují. Tyto děti často vyrůstají v přesvědčení, že tak je to správně, že je třeba říkat těm okolo, co všechno dělají špatně. Zároveň si kritikou druhých kompenzují i pocity vlastní neúspěšnosti, snaží se ukázat, že nejen jim se něco nedaří. Jejich přílišná kritičnost spolu s nápadnostmi v chování negativně ovlivňuje jejich zapojení do vrstevnické skupiny a vytváří tak začarovaný kruh, ze kterého dítě samo nedokáže vystoupit. Tato problematika je patrná také v úvodním rozhovoru s rodiči pro některé rodiče je otázka co se vašemu dítěti daří, co se vám na něm líbí tou nejtěžší. V rodičovské skupině se tedy kolegyně s rodiči věnuje změně náhledu na dítě, společně hledají možnosti pozitivního posilování a zmírňování kritického tlaku na dítě. Skupina pro rodiče plní funkci informační, vzdělávací a podpůrnou, svými sekundárními dopady částečně i funkci terapeutickou. Vycházíme z předpokladu, že informovaný rodič, posílený ve svých výchovných kompetencích se bude lépe hodnotit ve své rodičovské roli a bude tak schopný efektivněji pomoci dítěti s jeho obtížemi. Práce v dětské skupině je pak zaměřena na vyhledávání toho, co se daří, na příjemné prožitky spojené s vlastní dovedností a s přijetím od druhých. Ke zprostředkování nové, jiné zkušenosti, která může dítěti pomoci změnit své chování a začlenit se lépe mezi děti ve své kmenové třídě využívám výtvarné a dramatické činnosti. Skupiny jsou připravovány pro 3 věkové kategorie dětí: děti ve věku 6 9 let děti ve věku let děti ve věku let Jsou určeny dětem, které mají obtíže se začleněním do vrstevnického kolektivu, děti ostýchavé, bojácné nebo naopak děti impulzivní, zvýšeně neklidné. Dále dětem s neadekvátními reakcemi

2 v kontaktu s dospělými či dětmi, s obtížemi při dodržování stanovených pravidel, s výchovnými obtížemi ve škole či doma. Všechny skupiny jsou koncipovány podle společné struktury: celkem 11 setkání 1x týdně délka setkání 1 1,5 hod Před samotným zahájením skupinové činnosti probíhá individuální rozhovor s rodiči dítěte, ve kterém se zaměřuji na zmapování obtíží, které rodiče u svého dítěte vnímají, ale také na to. co se rodičům u dítěte líbí, s čím jsou spokojeni. Probíráme očekávání rodičů v souvislosti se skupinovou činností a společně formulujeme kontrakt. Rodičům je také nabídnuta účast v rodičovské skupině, která probíhá ve stejné době jako skupina pro děti. Na počtu setkání rodičovské skupiny se rodiče dohodnou s kolegyní -vedoucí rodičovské skupiny - při úvodní společné schůzce, nejčastěji je to 4-5 setkání. Obsah rodičovských skupin se odvíjí částečně od programu pro děti obě skupiny se věnují stejnému tématu, o kterém si pak s dítětem doma mohou povídat. Náměty jiných rodičovských skupin navrhují rodiče sami, věnují se tématům, která aktuálně doma řeší. U skupin, ve kterých se podaří navázat dobrý kontakt se všemi rodiči probíhají i společné skupiny rodičů s dětmi, ve kterých spolupracuje rodič na určeném tématu s dítětem. Po skončení skupinové práce následuje opět individuální rozhovor s rodiči (u nejstarší věkové skupiny společně s dítětem), ve kterém se navzájem informujeme o subjektivních pohledech na průběh skupinové práce, vracíme se k počátečním očekáváním a jejich naplnění. Snažíme se začlenit nové poznatky a zkušenosti do běžného života rodiny a dítěte. V případě potřeby korigujeme výchovný přístup k dítěti pomocí zkušeností získaných při práci s dítětem, či v rodičovské skupině. Dalším společným rysem všech skupin je struktura jednotlivých setkání, jednotlivé činnosti jsou spojeny aktuálním tématem setkání. úvodní kolečko jak jsem se měl, co je nového, kdybych byl teď pohádková bytost (jídlo, dopravní prostředek..) byl bych, náladoměr uvolňovací aktivita, popř. relaxace hlavní činnost výtvarná, dramatická, práce ve skupinkách apod. závěrečné sdílení, popř. relaxace V průběhu celého setkání a především v závěrečném sdílení se děti učí pracovat se zpětnou vazbou. Především při sdělování toho, co se jim nelíbí, co jim vadí, se snažím o to, aby děti mluvily za sebe mě se nelíbí když.. ale nehodnotily toho druhého. U starších dětí je zpětná vazba cvičená cíleně mluvíme o tom, co s námi dělá kritika a kdy ji můžeme přijmout. U mladších dětí jde především o poskytování vzoru. Prostorové a materiálové zázemí: velká místnost s volným prostorem pro dětskou skupinu, menší místnost se židlemi pro rodiče. Molitanové podložky, různé polštářky, deky, malířské stojany, barvy temperové, vodové, pastely, křídy, fixy, pastelky, keramická hlína, přírodniny, časopisy a noviny, různorodý drobný materiál, provázky, vlny, zbytky látek apod. Kromě společného, zastřešujícího cíle všech skupin, tj. vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém děti mohou svobodně tvořit, zažívat přijetí a mít možnost mluvit o svých prožitcích, je každá skupina charakterizovaná dalšími dílčími cíli. Samotný obsah skupinové práce se také liší vzhledem k věku dětí. V další části se budu věnovat každé věkové skupině zvlášť, pro přiblížení činností s dětmi uvádím obsah setkání v aktuálně fungujících skupinách. Skupina A - pro děti 6-9 let 8 10 dětí ve skupině Cíle: uvolňování napětí a pohybového neklidu, zmírnění nežádoucích projevů v chování zvědomování vlastních pocitů

3 posilování sociálních dovedností a spolupráce ve skupině posilování sebedůvěry dětí Personální zabezpečení: jedna terapeutka pro dětskou skupinu, 1 terapeutka pro rodičovskou skupinu. Intervize: po každém setkání krátké zhodnocení průběhu obou skupin, sdílení postřehů, náměty k dalšímu setkání. V rámci PPP možnost intervize s dalšími kolegy. Témata setkání: práce s jednotlivými tématy je propojena postavou skřítka Smolánka, který není oblíbený, ani moc šikovný, přesto, že se dost snaží. Dětem se o vlastních negativních zkušenostech lépe mluví prostřednictvím a na příkladu někoho jiného. Snaží se skřítkovi poradit jak řešit situace, které se často týkají i jich samotných. Na závěr každého setkání krátké sdílení co se mi dnes líbilo, podařilo. seznamovací - představení po kruhu - řady děti tvoří řady podle určitého pravidla (velikost, délka vlasů, velikost ruky, měsíc narození..) v řadě se vedle stojící představí, něco o sobě řeknou - posílání míče s vyvoláním jména - kresba na společný papír co rád dělám, co umím Pak sdílení co naše skupina dělá ráda, co umíme. poznávací - koště znalost jmen (jeden stojí uprostřed kruhu, drží koště, řekne něčí jméno, pustí koště a utíká zpět do kruhu, jmenovaný koště chytá dřív než spadne) - obraz mého jména (na přeložený papír, libovolná technika, bude sloužit jako vizitka dokud si nezapamatujeme jména) - ke každému obrazu jména říkáme, co už o tom druhém víme kamarádi - honička se záchranou (podlezením pod nohama) - seznámení se skřítkem Smolánkem - neměl kamarády, byl na ostatní skřítky protivný děti nejdříve poslouchají příběh, pak se střídají v roli Smolánka i ostatních skřítků, snaží se příběh změnit, udělat něco jinak - kamínky - společný pohyb ve skupině, houpáme kamínky radost - orchestr společný rytmus na různé jednoduché nástroje - moje největší radost malba na malířských stojanech, pak výstava koutek radostí pro Smolánka, hádáme, co pěkného asi autor prožil vztek - pohybová imaginace s hudbou (bouře) Smolánek se zlobí - malba na společný papír, pak do obrázku děti dolepují papírky s dopsaným textem mám vztek když.., zlobím se když.. foto č. 1 - malování na záda s hudbou (po bouřce) děti sedí bokem do kruhu, kreslí prstem na záda kamaráda před sebou k příběhu Smolánek se udobřil strach - poslech příběhu Jak se Smolánek bál - povídání po kruhu čeho se mohou bát děti, čeho se bojí dospělí... - pantomima jak vypadám, když se bojím - seznámení s relaxační polohou bojovník - obrázek proti strachu volná technika odměna a trest - klobouková honička - brainstorming co je pro mě odměna, co je pro mě trest - koláž odměny pro naší rodinu, něco najít pro každého člena rodiny

4 foto č. 2 (vlevo dívka, 8 let dg. porucha autistického spektra, vpravo chlapec 9 let dg.adhd sy ) síla - pohyb přes překážky v místnosti - malba s hudbou na malířské stojany malá loďka na rozbouřeném moři - uvolnění tanec kolem ohně spolupráce - sbírání kuliček ve dvojici (každý má k dispozici jen jeden ukazováček - koulení různých předmětů na plachtě, kterou drží všichni za kousek - společná práce každé dítě dostane kus z velkého papíru, přes který je namalovaná linka (tu musí zakomponovat do svého obrázku) pak skládají zpět do velkého obrázku a vypráví společný příběh přání - na papírek nakreslit symbol něčeho co bych si přál/a, papírky se zamíchají, každý si jeden vylosuje a říká, jaké je to přání, autor pak může doplnit - křišťálová koule děti se do ní po jednom chodí dívat jaké přání se mi splní za 5 let, pak jej malují rozlučkový - výstava všech obrázků, společných prací - skupinová rytmizace na jednoduché nástroje - přípitky děti mají malou hostinu a sklenice s džusem, ťukají si, kdo chce řekne nějaký přípitek pro ostatní, něco co si bude pamatovat, co se mu líbilo Skupina B - pro děti let 8 10 dětí ve skupině Cíle: pozitivní motivace a aktivizace dětí posilování sociálních dovedností a zvědomování emočního prožívání posilování efektivních způsobů komunikace s dětmi i dospělými Personální zabezpečení: jedna terapeutka pro dětskou skupinu, 1 terapeutka pro rodičovskou skupinu. Intervize: po každém setkání krátké zhodnocení průběhu obou skupin, sdílení postřehů, náměty k dalšímu setkání. V rámci PPP možnost intervize s dalšími kolegy. Témata setkání: na závěr každého setkání je krátké sdílení co mě dnes zaujalo, co se povedlo seznamovací představení po kruhu - chůze po místnosti (dívám se na zem, na své nohy, pak pozoruji nohy které potkávám, pozoruji lidi, ke kterým nohy patří, pokývnu na ně, usměji se..) - můj svět volná technika, co dělám, co mě baví, lidi kolem mě poznávací - hra na upíra (znalost jmen) - relaxace (jaké bych mohl/a být zvíře) - kresba zvířete z relaxace - ve skupině pak ostatní říkají co všechno to zvíře umí, v čem je dobré rodina - hledání v místnosti každé dítě má najít 4 tvary ve své barvě, pak spolu vyměňují tak dlouho, aby každý měl 4 různé tvary ve 4 různých barvách, z tvarů pak nalepují domeček - z dalších barevných papírů si děti vyberou různé tvary, kdy každý kousek symbolizuje jednoho člena jejich rodiny. Dolepí tvary ke svému domečku, mohou jednotlivé postavy dokreslit, dotvořit. foto č. 3 (chlapec 9,5 let, dg. ADHD sy), foto č. 4 (dívka, nejistá, uzavřená, obtíže ve vrstevnickém kolektivu)

5 - v kruhu pak ostatní říkají koho na obrázku vidí, co tam lidé dělají, co mu to připomíná, autor nakonec sám svou rodinu představí kamarádi - houpání v dece, houpání na zádech kamarádů - já a můj kamarád na ostrově - práce s keramickou hlínou (děti ve dvojici mají společnou placku z hlíny, kterou dotvářejí tak, aby se jim spolu na ostrově líbilo, aby tam bylo vše co potřebují), hotové ostrovy dáme doprostřed místnosti foto č. 5 a 6 - ostrovy splněných přání - povídání po kruhu co se mi od druhého ve dvojici líbilo, každý pak dopisuje větu přeji si kamaráda, který, lístečky složíme do lodičky, děti se pohybují v rytmu hudby a postupně posunují cizí lodičky směrem k ostrovům dokud tam nejsou všechny emoční slovník pozdrav děti stojí ve dvou řadách proti sobě, jedna řada řekne nějakou emoci, pocit, druhá řada je pozdraví s tou emocí, pocitem střídají se dokud je napadají další emoce - v místnosti jsou rozložené lístečky s napsanou emocí (radost, strach, vztek, láska, smutek), každý chvíli postojí u každé emoce a snaží se vybavit kdy se takto cítil, pak přiloží k lístečku nějakou věc, obrázek který mu ji připomíná - děti se rozdělí do skupinek ke každé emoci a z přiložených věcí mají za úkol vytvořit nějaký obraz nebo příběh, pak skupinovou práci prezentují emoční slovník - pohyb po místnosti se zadanou emocí, pocitem, mohou i vydávat nějaké zvuky, mluvit spolu apod. - můj vztek dle výběru malba nebo práce s keramickou hlínou, hotové obrázky a výtvory dáme doprostřed, mluvíme o tom, co všechno v nás probouzí vztek, pak každý přemýšlí, co by u svého obrázku změnil, aby se vztek také změnil v něco legračního, neškodného. Až to všichni udělají (kdo neví, může si nechat poradit od někoho jiného) přemýšlíme jak by se tato změna dala udělat i v reálném vzteku. síla - kruh děti stojí v pevném kruhu, jeden je mimo kruh a má za úkol nějak se dostat doprostřed, postupně se všichni vystřídají, pak reflexe jaké byly použité strategie, zda by to šlo ještě jinak - brainstorming k čemu lidi potřebují sílu + co mi dává sílu - vybavit si pohádku, kde byla nějak využitá nějaká síla, nakreslit tu situaci, pak výstava síly hranice - chůze podél provazu zakázané území, vniknutí na zakázané území pak reflexe pocitů při překročení hranice - osobní prostor jedno dítě stojí, se zavřenýma očima, uprostřed širokého kruhu ostatních ti se k němu potichu přibližují, dokud jim neřekne dost, pak otevře oči, podívá se, kde jsou, až se všichni vystřídají - reflexe pocitů - dialogy kreslením děti jsou ve dvojici, mají každý svou pastelku a společný velký papír rozdělený na 4 díly. Kreslí do jednotlivých dílů dle pokynů každý svůj obrázek, nezasahují si do toho; každý se snaží pro svůj obrázek urvat co největší prostor; střídají se v kresbě společného obrázku kreslí vždy jen jeden, druhý musí počkat až první přestane; kreslí najednou společný obrázek. Pak reflexe dvojic, jak se jim jednotlivé díly kreslily, jaké byly pocity. škola - burza chování každý si na papírky napíše čtyři nejčastější způsoby jak se chová ve škole, pak dá doprostřed dva z nich, u kterých si myslí, že je toho moc, čeho se chce aspoň trochu zbavit. Přidám doprostřed další možnosti chování. Pak vyvolávám

6 jednotlivé způsoby chování, kdo si ho chce vzít musí říct, k čemu je potřebují, jak je využijí, tak aby každý měl na konci opět čtyři papírky. Reflexe co jsem vyměnil, co jsem změnil. - práce ve dvou skupinách děti mají nakreslit a popsat vlastnosti dobrého žáka a dobrého učitele budoucnost - relaxace moje ideální budoucnost já za 5 let (kamarádi, rodina, škola, zájmy..). Po relaxaci si děti na jednotlivé lístečky napíší, co všechno by se jim mohlo podařit, co by chtěli zvládnout, umět, kam by chtěli cestovat, co by chtěli poznat. Lístečky si nechají u sebe. - klubíčko děti si po kruhu posílají a rozmotávají klubíčko. Vzniklou síť z vlny pak položíme na zem. Do sítě pak pokládají své lístečky, které postupně čtu co všechno by tato skupina mohla dokázat. rozlučkový - výstava všech obrázků a společných prací - děti chodí po místnosti s papírem připevněným na záda každý každému tam píše co se mi na tobě líbí, co jsem se od tebe naučil, čeho si všimnul.. - přípitky děti mají malou hostinu, ťukají si a pronášejí přípitky co si budu pamatovat, jaké to tu pro mě bylo apod. Skupina C - pro děti let dětí ve skupině Cíle: podporovat snahu o sebepoznání a tvorbu hodnotového systému možnost prožít si, uvědomit a prodiskutovat témata, která je zajímají posilování sebevědomí seznámení s relaxačními technikami posilování sociálních a komunikačních dovedností Personální zabezpečení: dvě terapeutky pro dětskou skupinu, 1 terapeutka pro rodičovskou skupinu. Intervize: po každém setkání krátké zhodnocení průběhu obou skupin, sdílení postřehů, náměty k dalšímu setkání. V rámci PPP možnost intervize s dalšími kolegy. Témata setkání: první dvě témata jsou daná, další témata vybírají anonymně samy děti z nabídnutého seznamu, popř. mohou doplnit vlastními tématy. Náměty jsou seřazeny dle četnosti výběru. Kromě dvou úvodních témat uvádím další, nejčastěji vybíraná témata. seznamovací představení po kruhu - místo si vymění - děti sedí v kruhu na židlích, jeden stojí uprostřed, řekne nějaké tvrzení o sobě (např. co dělá rád x nerad), ti, kterých se to také týká si vymění místa, dotyčný se také snaží si sednout, kdo zůstane uprostřed pokračuje - já jako dveře libovolná technika, kdybych byl tady a teď dveřmi jak by ty dveře vypadaly, pak autor může o svých dveřích něco říct, upřesnit, ostatní se mohou ptát. Zároveň vysvětlujeme jednotlivá pravidla (otevřenost, STOP, právo nevědět, mlčenlivost o dění na skupině. Pravidla si na lístečku odnášejí domů, jsou i vyvěšeny v místnosti. - volba témat na další setkání děti bodově hodnotí jednotlivé možnosti, popř. dopisují další náměty na setkání co by je zajímalo, o čem by se chtěli něco dozvědět, mluvit. poznávací - já jako pohádková bytost (jako co si v tuto chvíli připadám) - smlouva sám se sebou děti se zamýšlejí k jaké změně by jim naše setkávání mohlo pomoci, co by u sebe chtěli změnit, dopisují si do své smlouvy - zvířata děti sedí kolem velkého papíru, ti proti sobě tvoří dvojici. Nejdříve každý nakreslí sám sebe jako zvíře a vedle ještě jedno - jaké zvíře by mohl být ten druhý z dvojice. Pak se všichni posunou o jedno místo doprava a dopíší pod nakreslená zvířata, co

7 si myslí, že toto zvíře umí, nebo nějakou jeho dobrou vlastnost. Děti se posunují vždy o jedno místo a dopisují, dokud se nedostanou zpět ke svému obrázku. Kdo chce, může přečíst nahlas, doptat se, něco k tomu vysvětlit apod. foto č jak vidím sám sebe - regulovčík děti stojí v řadě za sebou jdou pomalým krokem k regulovčíkovi na druhém konci místnosti. Regulovčík je posílá na vpravo nebo vlevo podle určitého tvrzení, tak jak to odhaduje (např. kdo má x nemá doma živé zvíře; kdo rád x nerad sportuje, kdo rád x nerad mluví před cizími lidmi). Po umístění všech řekne podle čeho je rozděloval děti mohou přejít na druhou stranu nebo zůstat tak aby pro ně to tvrzení platilo. - vlastnosti na 8 kartiček si každý napíše své vlastnosti (pozitivní i negativní). Do kruhu pak dá 4 kartičky s vlastnostmi, u kterých si myslí, že jsou u něj hodně výrazné, možná se jich chce zbavit, nebo trochu ubrat nebo se o ně může rozdělit. 4 si nechá, kdo chce přečte co si nechal. Pak probíhá burza z cizích odložených si vybírám a říkám k čemu bych ji potřeboval, popř. k čemu by se někdy mohla hodit dokud všichni nebudou mít zase 8 kartiček. Nalepí si je + můžou dokreslit. Pak diskuze k těmto obrázkům já a k tématu vlastnosti. vztahy s rodiči a sourozenci - děti se rozdělí do skupin podle toho, zda mají mladšího, staršího sourozence, nebo jsou jedináčci či prostřední. Ve skupince pak promýšlejí jaké má jejich postavení výhody x nevýhody, prezentují ostatním skupinám. - naše rodina každý poskládá svoji rodinu z různých materiálů, věcí k dispozici jsou všechny věci z místnosti. Po jednom svou rodinu ostatním představí. Pak přemýšlíme nad zadáním ideální odpoledne u nás doma můžeme to na obrázku měnit. Kdo chce řekne ostatním jak vypadá jejich ideální odpoledne, co oni sami pro to mohou udělat. - rodina děti si vylosují kartičku s názvem postavy (táta, máma, dítě, pes) a příjmením rodiny (Vánek, Pánek, Mánek..). Na signál se mají co nejrychleji beze slov najít a postavit rodinu do určeného postavení (táta na židli, máma jemu na klín, dítě na klín mámě, pes vpravo vedle židle na čtyřech) řešení konfliktů - dialogy kreslením děti pracují ve dvojicích, mají tři výkresy, na které postupně kreslí dle instrukcí, každý má jednu pastelku různé barvy (1 A kreslí ohleduplně, nechává prostor i druhému, B snaží se pro svůj obrázek urvat co největší prostor; 2 A,B - snaží se pro svůj obrázek urvat co největší prostor; 3 A,B - kreslí ohleduplně, nechává prostor i druhému). Diskuse k jednotlivým výkresům co mi vyhovovalo, jak dopadl obrázek. Krátce děti seznámím s teorií výhra x prohra při řešení konfliktů. - 5 způsobů řešení konfliktů 5 zvířat (medvídek, liška, žralok, sova, želva). Děti v 5 skupinách přemýšlejí nad + a - určeného stylu, pak prezentují. Diskuse nad otázkami jak já většinou řeším konflikty, je rozdíl v tom, koho se to týká, jak to řeší lidé kolem mě, jaký způsob je mi příjemný od druhých?.. zamilovanost, vztahy s druhým pohlavím semafor do semaforu každý sám za sebe dopisuje jaké chování, vlastnosti u druhého pohlaví jsou pro něj zelená tj. to se mi líbí, tady jdu dál, zajímám se; oranžová trochu zpozorním, začnu váhat, přemýšlet; červená to se mi nelíbí, stojím nebo od toho jdu pryč. Diskuse nad semafory, v čem se shodneme, co máme jinak..

8 - ideální dívka, ideální kluk ve dvou skupinách (kluci x holky) tvoří libovolnou technikou obraz dívky ideálního kluka a kluci ideální dívku. Dopisují tam i vlastnosti a chování, na kterých se shodnou. Skupiny své výtvory prezentují. budoucnost a volba povolání - kosmická loď na lísteček každý napíše o jakém povolání pro sebe uvažuje, čím by chtěl být. Pak má každý své povolání obhájit pro vstup na kosmickou loď, která letí osidlovat novou planetu proč je důležité, aby tam byl. - relaxace s imaginací já za 5 let jak bude za 5 let vypadat můj život, co budu umět, dělat.. - koláž já za 5 let, pak představení své koláže ostatním. problematické chování - papírová válka děti jsou rozděleny do dvou skupin, místnost je rozdělena na 2 poloviny, v limitu 1 minuty se každá skupina snaží házet papírové koule tak, aby jich na jejich půlce bylo co nejméně. Pak určíme 1 škodiče, který nebude dodržovat dohodnutá pravidla (je na něm, jak je bude porušovat). Pak diskuse co to s hrou udělalo, jak skupiny reagovaly, jaké to bylo pro škodiče.. - výlet děti učinkují ve scénce (skupina s jedním vedoucím chce jet na výlet, ale mají několik tipů, snaží se dohodnout) střídají se v jednotlivých rolích, které mají popsané na papírku. Každá role má předepsaný určitý způsob chování (vedoucí, lhostejný, agresivní, spolupracující, ustupující apod.), každé dítě si vyzkouší každý způsob chování. Pak diskuse jak mi v jednotlivých rolích bylo, co znám u sebe z reálného života, co bránilo domluvě, popř. co ji podporovalo apod. spolupráce a důvěra v druhé - letadlo, deky děti jsou ve 2-3 skupinách, jejichž složení s může měnit. Letadlo jedno dítě má zavřené oči, v upažených rukách drží nějaké těžší předměty (křídla a motory), ruce nesmějí poklesnout. Z obou stran stojí pomocníci, kteří mají odhadnout, jestli už mají pomoci a podepřít jeho ruce nebo ještě ne. Nikdo nemluví, všichni se vystřídají v roli letadla. Pak reflexe rolí letadla i pomocníků, jak těžké bylo to odhadnout, jestli pomoc přišla příliš brzy, pozdě, včas.. Deky jedno dítě si lehne do deky, ostatní jej nadzvednou a houpají. - ostrov děti jsou rozděleny losováním do dvou skupin. Jsou uvedeny do příběhu vaše skupiny ztroskotala na pustém tropickém ostrově, kde je pitná voda, zachránili jste sekyrku, sirky, jídlo a vodu na 2 dny, není šance, že vás najdou dříve než za měsíc. Mají za úkol nakreslit svůj ostrov, jak se tam vypořádají se svou situací, jaká pravidla soužití si nastaví. Pak vzájemná prezentace obrázků, pravidel, jak se jim dařilo domluvit se, co bylo těžké apod. Omezený počet setkání se skupinou na jedenáct, s sebou nese určitá omezení krátkodobé skupinové práce. Také danost témat setkání (přesto že jsou variabilní podle aktuální skladby skupiny a u nejstarší věkové skupiny i jejich vlastním výběrem) vytváří více sevřenou strukturu, než je běžné v dlouhodobější skupinové práci. V rámci praxe PPP ji však vnímám jako funkční a dá se říci, že v měřítku poradenských činností jde o dlouhodobější vedení klientů. Jasně daná struktura a časové vymezení je přijatelné z hlediska chodu rodin našich klientů - jen výjimečně se setkávám s nepravidelnou docházkou. Rodiče se také lépe orientují v průběhu skupinové práce, mohou si s dítětem i doma povídat o jednotlivých tématech. V rodinách našich klientů se velmi často setkávám s tím, že rodiče se chtějí dítěti věnovat, změnit to, co se nedaří, ale nevědí jak. Program, který nabízíme v dětských i rodičovských skupinách je pak pro ně určitým vodítkem s cílem posílit pozitivní vztah k dítěti. To, spolu se snahou umožnit dětem příjemné prožitky ze svých dovedností a z přijetí ve skupině vrstevníků, je pro mě osobně smyslem skupinové práce v rámci naší poradny.

9

10

11

12

13

14

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ NAŠE ČINNOST: skupina pro žáky 1.stupně skupina pro žáky 2.stupně rodičovská skupina artefiletická skupina pro středoškoláky artefiletická

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení

Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Mikuláš práce s básničkou Mikuláš práce s básničkou Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Mikuláš práce s básničkou Stručná anotace učební jednotky Žáci

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Dopis Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny v jednom bloku Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY Projekt Malý princ: úvodní hodina ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY zadání: 1. Do sešitu na literaturu napiš nadpis. 2. Najdi si obrázek spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho, případně další (maximálně 2) obrázky,

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015)

Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) Dotazníkové šetření cílové skupiny rodiče dětí MŠ (Školní rok 2014/2015) 1. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří? 3. MŠ se k potřebám Vás rodičů staví vstřícně? 4. O vzdělávacím

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování

Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8.

PROJEKT. Volba povolání (vzdělávací obsah Svět práce) Učitelé předmětu Svět práce a Výchovy k občanství v 8. ročníku. 3. čtvrtletí 8. PROJEKT Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Název projektu: Název organizace: Vedoucí projektu: Cílová skupina: Datum: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti Volba

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Centrum pro rodinu a sociální péči

Centrum pro rodinu a sociální péči Josefská 1 Brno Centrum pro rodinu a sociální péči Programy pro neúplné a doplněné rodiny Sociální služba je financována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji,

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková.

Já a svět kolem mě. (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou. Autor projektu: Kateřina Jonáková. 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P7 Já a svět kolem mě (k průřezovému tématu Mediální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Kateřina Jonáková Přílohy: Schválila dne Mgr.Charlotta Kurcová

Více

Slyším tě, ale neumím ti naslouchat

Slyším tě, ale neumím ti naslouchat 1 Příloha č.6 k ŠVP Škola hrou Projekt P1 Slyším tě, ale neumím ti naslouchat Autor projektu: Charlotta Kurcová Přílohy: Dotazník (k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha ŠVP ZV Škola

Více

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí

Průřezová témata: - enviromentální výchova pozitivní vztah k přírodě, ochraně životního prostředí A) ÚVOD Téma: Ovoce a zelenina Mezioborové vztahy: - pracovní vyučování pomocí plastelíny se pokusí vymodelovat různé druhy ovoce a zeleniny, pracuje s různými materiály, dodržuje bezpečnost při práci

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Netradiční měření délky

Netradiční měření délky Netradiční měření délky Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa Předmět: Fyzika Učivo: měření fyzikální veličiny

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka):

objednací kód: ZK-6 Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Jméno a příjmení žáka: Třída: Bydliště žáka: Zdravotní pojišťovna žáka: Datum narození: Zákonný zástupce (matka): Telefon: E-mail: Zákonný zástupce (otec): Telefon: E-mail: Dětský lékař: Jiné údaje a upozornění:..............................................................................................................

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Živočichové živočišné třídy Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Specifika léčby klientek - matek

Specifika léčby klientek - matek Specifika léčby klientek - matek Mgr.Marcela Harbáčková Mgr.Jana Putnová Mgr.Jan Šíp Konference pracovníků terapeutických komunit ČR 4.4.2013 Historie léčby matek v TKK Rok 1999 přijetí první matky do

Více

Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV. Ostrov. Ostrov. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV. Ostrov. Ostrov. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Příprava na vyučování Třídnických hodin s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Ostrov Stručná anotace učební jednotky Úkolem žáků je vytvořit si vlastní ostrov, zamyslet se nad tím, jak bude

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

Netradiční pohybové aktivity. Padáky

Netradiční pohybové aktivity. Padáky Netradiční pohybové aktivity Padáky Padáky rozvoj pohybu a týmové spolupráce padáky o různém průměru - 6 a 3, 6 m http://www.week.cz/padak-rozvoj-pohybu-a-tymove-spoluprace/read.php?1,13398 Padák je látkový

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech

Organizační struktura Význam, pravidla organizační struktury Kompetence Hranice týmů Delegování Informační toky Role v týmech 1. den Úvod, představení, očekávání Program Vliv změny paradigmatu sociálních služeb Zohledňování pracovníků Týmová spolupráce Jiný pohled na zajišťování potřeb uživatele Jiný pohled na zajišťování potřeb

Více

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času.

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času. K tobě musí přijít hned na začátku nového kola (to nevědí, neříkej jim to) a vylosují si u tebe jednu kartičku s barvou (to jim řekni). Kartičku si od nich pak (až zjistí, jaká to je) vezmi a už ji znovu

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s.

TRANZITNÍ PROGRAM. Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. TRANZITNÍ PROGRAM Bc. Jindra Valentová Rytmus o.s. CO NÁS DNES ČEKÁ Představení Tranzitního programu Jak Tranzitní program probíhá Video o Tranzitním programu Práce ve skupinách a následná prezentace CO

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Evropa Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 7. ročník

Více