Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno"

Transkript

1 Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených na děti předškolního i školního věku se specifickými potřebami: Rozvoj grafomotoriky a předškolní příprava pro děti před nástupem školní docházky 15ti týdenní kurz zaměřený na přípravu předškolních dětí na nástup do školy ve skupině max. 10 dětí. Kurz obsahuje uvolňovací grafomotorická cvičení, nácvik grafomotorických prvků a správného úchopu tužky, rozvoj zrakového a sluchové rozlišování, předškolních všeobecných vědomostí, cvičení koncentrace pozornosti apod. Příprava na školu program MAXÍK stimulační program zaměřený na rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, komunikačních dovedností, koncentrace pozornosti. Program je zaměřen na pravidelnou dlouhodobější práci rodiče s dítětem. Vhodné pro děti předškolní, děti s odloženou školní docházkou, ale i děti s obtížemi v učení (1. 2. tř. ZŠ). Individuální vedení předškolních dětí dlouhodobé vedení dětí předškolního věku (vhodné zejména pro děti po odkladu povinné školní docházky) zaměřené dle specifických potřeb žáků (zejm. na rozvoj řeči, grafomotoriky a percepce), současně je podporován i rozvoj koncentrace pozornosti. HYPO program pro děti předškolního, příp. mladšího školního věku, nejčastěji s diagnózou ADHD, případně děti školsky nezralé (nejlépe při odkladu školní docházky). Důraz se klade na rozvoj pozornosti, dále se posiluje krátkodobá paměť, vizuomotorická koordinace, zrakové i sluchové vnímání. Program stimuluje i řečové dovednosti. Arteterapie pro děti mladšího školního věku 10ti týdenní cyklus pro děti tříd ZŠ. Program bude naplánován s využitím aktivit a technik z expresivních terapií (dramaterapie, arteterapie), cílem je posilovat sociální dovednosti, vlastní sebevědomí, pozitivní motivaci, dále pak prevence rizikového chování a neproblematického začlenění do vrstevnické skupiny. Skupina pro rodiče vhodná doplňující aktivita k dětské skupině pro děti s ADHD sy, může existovat i samostatně. Zaměříme se na problematiku obtíží dětí ve skupině, výchovných možností, zmírňování obtíží v chování, podporu rodičovských kompetencí v rámci rodiny, vhodné komunikační způsoby s pedagogy a na spolupráci se školou. Diagnostický a nápravný program pro děti se SVPU, ADD, ADHD jde o využití metody Percepční a motorická oslabení ve školní praxi. Individuální práce s dítětem je zaměřená na vytváření, rozvoj, posilování a propojení funkcí smyslových, poznávacích a motorických. Jde o dlouhodobé vedení ditěte s následným pravidelným domácím procvičováním pod vedením rodiče. Reedukace SPU s využitím metodiky Percepčně-motorická nápravná cvičení (dříve metoda DOV) - individuální práce s dítětem zaměřená na rozvoj funkcí v oblastech smyslového vnímání, poznávání, motoriky a senzomotoriky. Cíleně se pracuje na oblastech, které jsou oslabené. Nácvik je doplněn klasickými reedukačními technikami specifických poruch učení. Určeno především žákům 1. stupně ZŠ. Reedukace SPU individuální či skupinové vedení žáků se SPU v Čj (2. 8. roč.) nebo v M (3. 5. roč.), zaměřené na reedukaci oslabených percepčních obtíží, vytváření kompenzačních postupů pro zvládání učiva a souhrnné procvičování základního učiva. Individuální reedukační péče o děti se SPU pravidelné individuální vedení speciálním pedagogem 1krát týdně koncipované dle aktuálních potřeb konkrétního žáka.

2 BALÓN už v tom lítám 11ti týdenní cyklus pro žáky tříd s obtížemi se začleněním do skupiny, s nápadnostmi v chování, děti zvýšeně neklidné, či naopak zvýšeně citlivé, ostýchavé. V případě zájmu rodičů bude souběžně probíhat i Rodičovská skupina. Setkání budou zaměřena na seznámení s novými výchovnými postupy i s možnostmi řešení specifických situací při výchově. Měla by rodičům poskytnout vzájemnou podporu a možnost pohlédnutí na jejich výchovné působení z nadhledu. Sebezkušenostní seminář 10ti týdenní cyklus pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Cílem je rozvoj sebebepoznání, podpora a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, nácvik empatie, posílení pozitivního vztahu k sobě i k ostatním lidem to vše prostřednictvím konkrétních sebezkušenostních technik a her. Dále nabízíme: Individuální psychologické poradenství a psychoterapie pro děti cca od 10 let, případně i jejich rodiče s možností krátkodobé či dlouhodobější spolupráce dle potřeb klienta. Společná práce s klienty může být zaměřena na různé problémy (zvládání úzkosti a depresí, zvládání stresu, problémy ve vztazích, rodičovství, poruchy příjmu potravy apod.). Cílem je společné hledání možností řešení potíží, zmírnění nebo jen sdílení pomocí psychologických prostředků (rozhovor, terapeutické a relaxační techniky). Kontakt: Mgr. B. Dědičová, Mgr. K. Flekácsová, Mgr. D. Kamarádová, Mgr. L. Kolenatá Individuální konzultace pro rodiče dle potřeb minimálně 3 setkání, možná dlouhodobá spolupráce. Určeno pro rodiče našich dětských klientů s obtížemi v chování. Náplní jednotlivých sezení je umožnit rodičům lepší pochopení obtíží dítěte, posílení rodičovských i osobních kompetencí s cílem zajistit adekvátní výchovné postupy a možnosti soužití v rámci rodinného systému, zmírnění napětí, redukce nedorozumění apod. Kontakt: Mgr. D. Kamarádová Rodinná konzultace určená pro všechny členy rodiny (1 3 setkání, nejedná se o dlouhodobou péči). V těchto setkáních využíváme psychologické prostředky, které vedou k odstranění či zmírnění potíží v rodině. Pomocí dialogu a vhodných terapeutických technik se snažíme najít a posílit kompetence rodiny ke zvládání náročných životních situací v rodině. Využíváme systemický přístup k rodině, to znamená, že každý člen rodiny je také členem rodinného systému a nějakým způsobem se podílí na radostech a starostech rodiny, mezi členy existují různé interakce, které ovlivňují vzájemné soužití členů rodiny. Kontakt: Mgr. B. Dědičová Podpůrná rodičovská skupina určena rodičům klientů, bude zaměřena na zvládání běžných, ale i náročných situací v domácím prostředí. Cílem je posílení pozitivního vztahu k sobě i k dětem. Kontakt: Mgr. L. Dolníková Pravidelné schůzky pro rodiče dětí se SPU 1krát měsíčně pro rodiče a jejich děti se SPU. Budou zaměřeny na praktické vyzkoušení různých technik a činností k procvičování oslabených oblastí (zrakové a sluchové percepce, rozvoj mluvního projevu, práce s textem a procvičování písemného projevu dětí). Součástí schůzky bude seznámení rodičů s různými postupy při domácí přípravě a při pomoci dítěti se zvládáním školních nároků. Kontakt: Mgr. M. Jelínek, Mgr. D. Kropáčová, Mgr. Lenka Svobodová Krizová intervence pro rodiče a děti pomoc v náročných životních situacích dítěte či rodičů formou krátkodobé intervence (1 3 setkání). Cílem je nalézt možnosti řešení, pomoc zorientovat se v síti následné péče, nabídnout přehled dostupné pomoci. Kontakt: Mgr. K. Flekácsová, Mgr. B. Dědičová Do těchto programů jsou děti zařazovány zpravidla v návaznosti na vyšetření v naší poradně, pokud však budete chtít využít této nabídky pro děti z Vaší školy, kontaktujte prosím rodiče vytipovaných dětí, aby případné zařazení dítěte do programu projednali s pracovníky naší PPP. Bližší informace o jednotlivých cyklech naleznete na našem letáku. Děkujeme za spolupráci.

3 Rozvoj grafomotoriky a předškolní příprava dětí před nástupem školní docházky Komu je určen: dětem předškolního věku, zejména dětem s odkladem povinné školní docházky nebo nenavštěvujícím MŠ - Uvolňovací grafomotorická cvičení, nácvik grafomotorickýkch prvků a správného úchopu tužky, rozvoj zrakového a sluchového rozlišování, všeobecných předškolních vědomostí, cvičení zaměřená na rozvoj koncentrace pozornosti apod. prováděná skupinovou formou Lektor : Mgr.Tereza Bariekzahyová, Ph.D. Časové rozložení : 15 setkání jednou týdně v odpoledních hodinách Termín : říjen 2012 leden 2013 (skupina bude otevřena při dostatečném počtu účastníků) březen květen 2013 Počet dětí : 6-10 dětí ve skupině (v případě většího zájmu možno rozdělit do více skupin) Uzávěrka přihlášek: do Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr.T. Bariekzahyová, Ph.D. Příprava dětí na školu - stimulační program MAXÍK Komu je určen: dětem předškolního věku, zejména dětem s odkladem povinné školní docházky nebo nenavštěvujícím MŠ, případně žákům tříd s obtížemi v učení Formou individuální práce rozvíjet oblasti důležité pro optimální počátek nácviku čtení a psaní (rozvoj grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, komunikačních dovedností, koncentrace pozornosti. Možno využít i pro žáky 1. a 2. tříd s obtížemi v učení. Lektor : Mgr. Dana Kropáčová Časové rozložení : individuální setkávání s dítětem a jeho rodičem s frekvencí 1krát za 1 2 týdny, rodič obdrží za poplatek materiály k domácímu cvičení. Termín : dle individuální dohody s rodiči Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. D. Kropáčová

4 Individuální vedení předškolních dětí Komu je určen: žákům mateřských škol v předškolním věku, příp. dětem, které nedocházejí do MŠ - individuální rozvoj dítěte v oblastech, které jsou důležité pro optimální zvládání nároků ZŠ (řeč, jemná motorika a grafomotorika, zraková a sluchová percepce) - posilování koncentrace a pozornosti dětí - využití metodik HYPO a Metoda dobrého startu Lektor : PaedDr. Ivana Poláková, Mgr. Lenka Svobodová, PhDr. Taťána Vodičková Časové rozložení : dle individuální dohody s rodiči jednou týdně, případně 1krát za 14 dnů v prostorách PPP SK, prac. Kladno Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, PaedDr. Poláková, Mgr. Svobodová, PhDr. Vodičková HYPO (autorka dr. Zdena Michalová) Komu je určen: dětem předškolního věku od 5 let, zejména dětem s odkladem povinné školní docházky, případně i starším dětem do cca 8 let věku. Program byl původně koncipován pro děti s ADHD syndromem. S drobnými úpravami jej lze použít i pro děti s lehkou mentální retardací. prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na dítě v 1.roč. ZŠ kladeny Způsob práce: těžiště spočívá na individuální domácí práci rodiče s dítětem, kteří spolu každý den pracují na zadaných úkolech. Pravidelně jednou týdně či jednou za 14 dní docházejí spolu s dítětem do poradny, kde obdrží pracovní listy na další období. Je jim poskytnuta názorná instruktáž, jak s dítětem na daných úkolech pracovat. Rodič konzultuje své postupy a případně také koriguje své přístupy k dítěti. Cena sady pracovních listů je 200,- Kč. Lektor: PaedDr. Ivana Poláková, PhDr. Taťána Vodičková Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, PaedDr. I. Poláková, PhDr. T. Vodičková

5 Arteterapie pro děti mladšího školního věku Komu je určen: žákům tříd ZŠ - s obtížemi se začleněním do kolektivu - s problémy v chování - žákům neklidným, nesoustředěným, hyperaktivním - dětem zvýšeně citlivým, ostýchavým, hypoaktivním - témata týkající se aktuálních momentů v životě dětí s cílem posilovat jejich sociální dovednosti, zdravé sebevědomí a sebepojetí dětí, utváření pozitivní motivace, zdokonalení sociálních dovedností v kolektivu vrstevníků Předpokládaný termín: říjen leden 2013 Počet dětí ve skupině: 8 12 Lektor: Mgr. Katarína Flekácsová, Mgr. Dagmar Kamarádová Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. K. Flekácsová, Mgr. D. Kamarádová Skupina pro rodiče Komu je určen: rodičům dětí z dětské skupiny arteterapie, může existovat i samostatně Zaměříme se na problematiku obtíží dětí ve skupině, výchovných možností, zmírňování obtíží v chování, podporu rodičovských kompetencí v rámci rodiny, vhodné komunikační způsoby s pedagogy a na spolupráci se školou. Časové rozložení : setkání rodičů 1krát za 14 dnů v době konání dětské skupiny Počet účastníků: min. 5 a max. 12 členů Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. D. Kamarádová, Mgr. L. Kolenatá

6 Diagnostický a nápravný program pro děti se SVPU, ADD, ADHD Komu je určen: žákům se specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování s využitím metody Percepční a motorická oslabení ve školní praxi se zaměříme na vytváření, rozvoj, posilování a propojení funkcí smyslových, kognitivních a motorických. Jedná se o individuální práci s dítětem a jeho rodičem. Termín: dle individuální dohody s klienty a jejich rodiči Časové rozložení: rodič dochází s dítětem do PPP cca 1krát za 3 4 týdny, obdrží materiály pro domácí nácvik. Je nutné, aby se dospělý s dítětem věnoval procvičování každý den po dobu 8 10 minut. Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. D. Kropáčová Reedukace SPU s využitím metodiky Percepčně-motorická nápravná cvičení (dříve metoda DOV) Komu je určen: žákům se specifickou vývojovou poruchou učení, zejm. žákům 1.st. ZŠ s využitím metody Percepční a motorická nápravná cvičení (dříve metoda Dílčí oslabení výkonu) se cíleně pracuje na oslabených oblastech (smyslové vnímání, poznávání, motorika a senzomotorika. Jedná se o individuální práci s dítětem a jeho rodičem. Nácvik je doplněn klasickými reedukačními technikami specifických poruch učení Termín: dle individuální dohody s klienty a jejich rodiči Časové rozložení: rodič dochází s dítětem do PPP cca 1krát za 1 2 týdny, na konzultace, obdrží materiály pro domácí nácvik. Je nutné pravidelné domácí procvičování pod vedením rodiče. Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. L. Svobodová

7 Reedukace SPU Komu je určen: - žákům se specifickou vývojovou poruchou učení v Čj (2. 8. roč.) skupinově nebo individuálně dle poptávky - žákům se specifickou vývojovou poruchou učení v M ( roč)., individuálně po předchozí dohodě dle závěrů z vyšetření - reedukace oslabených percepčních obtíží - vytváření kompenzačních postupů pro zvládání učiva - souhrnné procvičování základního učiva Předpokládaný termín: říjen duben (popř. květen) dle poptávky a následného sestavení vhodné skupiny nebo individuálního plánu Časové rozložení: dle dohody (např. 1 vyuč. hodina 1krát týdně či 1krát za 2 týdny) Lektor: PaedDr. Ivana Poláková Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, PaedDr. I. Poláková Individuální reedukační péče o děti se SPU Komu je určen: - žákům se specifickou vývojovou poruchou učení (2. 8. roč.) - žákům se SPU se zvláštním zaměřením na dyskalkulii (3.- 8.roč.) - reedukace oslabených percepčních obtíží - vytváření kompenzačních postupů pro zvládání učiva - souhrnné procvičování základního učiva - Termín a časové rozložení: dle dohody (např. 1 vyuč. hodina 1krát týdně či 1krát za 2 týdny) Lektor: Mgr. Martin Jelínek, Mgr. Dana Kropáčová Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. M. Jelínek, Mgr. D. Kropáčová

8 BALÓN ( Už v tom lítám ) Komu je určen: žákům tříd ZŠ - s obtížemi se začleněním do skupiny - s nápadnostmi v chování - dětem zvýšeně citlivým, ostýchavým - dětem neklidným - posilování sebevědomí a sebepojetí dětí - zdokonalování sociálních dovedností a zkušeností dětí - pozitivní motivace a aktivizace dětí - seznámení s relaxačními technikami Během cyklu se děti v rámci lepšího pochopení sebe i svých vrstevníků budou učit efektivnějším způsobům komunikace ve skupině. Každé setkání bude zaměřeno na určitou oblast života a různé sociální dovednosti (např.komunikace, řešení konfliktů, prosazování svých potřeb, emoce, chování apod.). Budeme využívat také různé výtvarné techniky a dramatické hry. Předpokládané termíny zahájení: říjen prosinec Počet dětí: 8 12 ve skupině Lektor: Mgr. Dagmar Kamarádová,Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. Rodičovská skupina: v případě zájmu rodičů budou souběžně probíhat i činnosti pro rodiče, jejichž cílem je: - seznámit se s novými výchovnými postupy i možnostmi řešení specifických situací při výchově dětí - pohlédnout na své výchovné působení z nadhledu - vzájemná podpora rodičů Lektor: Mgr. Barbora Dědičová, Mgr. Linda Kolenatá Časové rozložení - jedenkrát za 14 dní po dobu trvání skupiny Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. D. Kamarádová, Mgr. T. Bariekzahyová, Ph.D. Sebezkušenostní seminář Komu je určen: studentům 3.a 4. ročníků středních škol (skupina členů) - rozvoj sebepoznání, podpora a rozvoj sociálních a komunikačních dovedností - seznámení s technikami asertivního chování - nácvik empatie - posílení pozitivního vztahu k sobě i k ostatním lidem Předpokládané termíny zahájení: dle individuální dohody přihlášky písemně nebo telefonicky Plánujeme cca 10 setkání 1krát týdně v trvání cca 70 minut. Způsob práce: podstatou jsou konkrétní sebezkušenostní techniky a hry Lektor: Mgr. Lenka Dolníková Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, Mgr. L. Dolníková

9 Kromě výše uvedených skupinových aktivit nabízíme také možnost individuálního vedení s prvky psychoterapie zaměřené na osobnostní, výchovné, resp. závažné výukové obtíže. Individuální vedení mohou rodiče dětí, resp. plnoletí klienti dohodnout dle problematiky přímo s našimi odbornými pracovníky. Setkání budou probíhat převážně v odpoledních hodinách, rozsah a frekvence budou stanoveny dle potřeby a možností klientů. Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953 Mgr. B. Dědičová, Mgr. K. Flekácsová, Mgr. D. Kamarádová, Mgr. L. Kolenatá Individuální konzultace pro rodiče dle potřeb minimálně 3 setkání, možná dlouhodobá spolupráce. Určeno pro rodiče našich dětských klientů s obtížemi v chování. Náplní jednotlivých sezení je umožnit rodičům lepší pochopení obtíží dítěte, posílení rodičovských i osobních kompetencí s cílem zajistit adekvátní výchovné postupy a možnosti soužití v rámci rodinného systému, zmírnění napětí, redukce nedorozumění apod. Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953 Mgr. D. Kamarádová Rodinná konzultace určená pro všechny členy rodiny (1 3 setkání, nejedná se o dlouhodobou péči). V těchto setkáních využíváme psychologické prostředky, které vedou k odstranění či zmírnění potíží v rodině. Pomocí dialogu a vhodných terapeutických technik se snažíme najít a posílit kompetence rodiny ke zvládání náročných životních situací v rodině. Využíváme systemický přístup k rodině, to znamená, že každý člen rodiny je také členem rodinného systému a nějakým způsobem se podílí na radostech a starostech rodiny, mezi členy existují různé interakce, které ovlivňují vzájemné soužití členů rodiny. Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953 Mgr. B. Dědičová Podpůrná rodičovská skupina určena rodičům klientů, bude zaměřena na zvládání běžných, ale i náročných situací v domácím prostředí. Cílem je posílení pozitivního vztahu k sobě i k dětem. Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953 Mgr.L. Dolníková

10 Pravidelné schůzky pro rodiče dětí se SPU 1krát měsíčně pro rodiče a jejich děti se SPU. Budou zaměřeny na praktické vyzkoušení různých technik a činností k procvičování oslabených oblastí (zrakové a sluchové percepce, rozvoj mluvního projevu, práce s textem a procvičování písemného projevu dětí). Součástí schůzky bude seznámení rodičů s různými postupy při domácí přípravě a při pomoci dítěti se zvládáním školních nároků. Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953 Mgr.Jelínek, Mgr. Kropáčová, Mgr. Svobodová Krizová intervence pro rodiče a děti pomoc v náročných životních situacích dítěte či rodičů formou krátkodobé intervence (1 3 setkání). Cílem je nalézt možnosti řešení, pomoc zorientovat se v síti následné péče, nabídnout přehled dostupné pomoci. Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953 Mgr.Flekácsová, Mgr. Dědičová Odborní pracovníci PPP nabízejí rodičům i učitelům v průběhu celého školního roku možnost individuálních konzultací, které se týkají výukových či výchovných obtíží jejich dětí (resp. žáků). Konzultace je možné realizovat v odpoledních hodinách, a to nejlépe po předchozí telefonické domluvě (odpolední pracovní rozvrh jednotlivých pracovníků je individuální). Bližší informace: PPP SK, pracoviště Kladno, C. Boudy 2953

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011.

Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11. Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011. Škola Z Š V Zahrádkách Směrnice o poskytování poradenské služby pro základní školy Č.j.: 175/11 Účinnost od:2010 Změny: 22.11. 2011 Obsah: 1. Právní východiska 1.1 Základní právní východiska 1.2 Další

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2010/2011 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd

Projekt EU OPVK. Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd Projekt EU OPVK Zajištění rovných příležitostí pro žáky s SPU ze specializovaných tříd se žáky běžných tříd Klíčová aktivita 1 Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25

Elrond o.p.s. www.elrondos.cz 15 518/2007-25 Elrond o.p.s. akreditované vzdělávací zařízení pro DVPP Prokopská 11 telefon: +420 606 387 873 www.elrondos.cz 261 01 Příbram I e-mail:burdova@elrondos.cz IČ:27055515 č.j.:akreditace vzdělávací instituce

Více

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Mateřské školy Cílová skupina Stručný obsah KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Pedagogové MŠ, 1. ročník ZŠ Obsahem semináře

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

1. Identifikační údaje... str. 1

1. Identifikační údaje... str. 1 obsah 1. Identifikační údaje... str. 1 2. Charakteristika školy... str. 2 2.1 Úplnost a velikost školy... str. 2 2.2 Vybavení školy... str. 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... str. 3 2.4 Charakteristika

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513 Výroční zpráva/ zpráva o činnosti ŠPZ Školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Petra Novotná Ředitelka PPP ÚO Název zařízení: Pedagogicko-psychologická

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, Zpráva o činnosti Pedagogicko-psychologické poradny Ústeckého kraje a Zařízení pro další

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Okénko do světa poznání

Okénko do světa poznání Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Okénko do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2013

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více

Cesta do světa poznání

Cesta do světa poznání Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové Cesta do světa poznání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Program zpracovaný podle Rámcového

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více