ZÁPIS č. 02/10 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod v sále Kulturního domu v Deštné.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS č. 02/10 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 18.11.2010 od 18:00 hod v sále Kulturního domu v Deštné."

Transkript

1 ZÁPIS č. 02/10 z 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne od 18:00 hod v sále Kulturního domu v Deštné. Přítomno: osm zvolených členů zastupitelstva, David Šašek DiS., Ing. Antonín Stára, Bc. Vilma Szutová, MUDr. Josef Liškař, PhDr. Tomáš Horyna, František Mládek, Petr Janota, Mgr. Jaroslav Říha. Omluven: MUDr. Jiří Štipl Hosté: 14 občanů Deštné Zapisovatel: Pavla Píglová Ověřovatelé zápisu: Petr Janota, Mgr. Jaroslav Říha Zasedání zastupitelstva města zahájil starosta David Šašek DiS. přivítáním zastupitelů a hostů a konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno osm členů zastupitelstva a zasedání je usnášeníschopné. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva města byl ověřen, nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky a je k nahlédnutí u pracovnice městského úřadu pí Pavly Píglové. Návrh programu jednání: 01. Schválení Smluv o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady Small business s firmou E.ON, a.s. odběrná místa nám. Míru č. p.61 byt č. 3 a Zahradní č. p. 252 byt č Schválení Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro maloodběratele s firmou E.ON, a.s. odběrné místo nám. Míru č. p. 61 byt č Výběr nájemníka do č. p. 252 byt č Varianta pronájmu bytů č. 2 a č. 6 v č. p. 83 od Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce, a. s.v Podfarské ulici. 06. Zpráva komise na otevírání obálek. 07. Zpráva hodnotící komise. 08. Schválení dodavatele úvěru na dofinancování akce Intenzifikace ČOV dle návrhu hodnotící komise a schválení úvěrové smlouvy s ním. 09. Schválení nového nájemníka bytu č. 3 nám. Míru 61 dle návrhu hodnotící komise. 10. Inventarizace majetku a závazků města za rok 2010 Inventurní komise + Školení. 11. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Deštná za školní rok Schválení dvou členů školské rady z řad zastupitelů. 13. Zpráva o činnosti MěÚ a Technického úseku města. 14. Žádost o přehodnocení nájmu pro ordinaci dětského lékaře. 15. Nabídka firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Systém pro separaci a svoz bioodpadů. 16. Požární řád, Požární evakuační řád a Požární poplachová směrnice budovy městského úřadu; Spisový a skartační řád Města Deštná. 17. Žádost pana Karla Šamala. 18. Smlouva o prodeji s firmou Finesa smluv na hrobové místo. 20. Rozpočtové změny č. 6/ Převod peněz za sběr železného šrotu na běžný účet SDH Deštná.

2 22. 6 smluv o poskytnutí darů na Setkání dříve narozených. 23. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v roce obnova parku před kostelem ,- - kanalizace Podfarská ,- 24. Kotel ve ŠJ 25. Upřesnění usnesení ZO ze dne bod Vyřazení a zařazení nemovitostí bude k datu účinku vkladu na KN. 27. Různé 28. Diskuse Zapisovatelem dnešního zasedání byla starostou jmenována paní Pavla Píglová. Jako ověřovatele zápisu byli navrženi ke schválení zastupitelé p. Petr Janota a Mgr. Jaroslav Říha. Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 6, proti 0, zdržel se 2 (Janota, Říha). Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni Petr Janota a Mgr. Jaroslav Říha. Hlasování o programu jako celku: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh programu byl schválen. Bod 1. programu Schválení smluv o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady Small business s firmou E.ON, a.s. odběrná místa nám. Míru čp. 61 byt č. 3 a Zahradní čp. 252 byt č. 5 Starosta seznámil zastupitele se smlouvou č o sdružených službách dodávky elektřiny pro čp. 61, byt č. 3 a se smlouvou č pro čp. 252, byt č. 5 s firmou E. ON Česká republika s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Příloha č (4 listy). Návrh na usnesení 1: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č pro čp. 61, byt č. 3 s s firmou E. ON Česká republika s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje starostu k jejich podpisu. Hlasování o návrhu 1: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/01. Návrh na usnesení 2: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č pro čp. 252, byt č. 5 s s firmou E. ON Česká republika s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje starostu k jejich podpisu. Hlasování o návrhu 2: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/02. Bod 2. programu Schválení smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu pro maloodběratele s firmou E.ON, a.s. odběrné místo nám. Míru čp. 61 byt č. 3

3 Starosta seznámil zastupitele se smlouvou č o sdružených službách dodávky zemního plynu pro čp. 61, byt č. 3 s firmou E. ON Česká republika s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Příloha č. 3 (2 listy). Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu č pro čp. 61, byt č. 3 s s firmou E. ON Česká republika s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/03. Bod 3. programu Výběr nájemníka do čp. 252 byt č. 5 Starosta předložil zastupitelům návrh vedoucího technického oddělení p. Pavla Kučery o výběru nejvhodnějšího nájemníka do čp. 252, bytu č.5. Nájemník se v tomto případě vybírá z podaných žádostí na Městský úřad. Jsou to: Slávka Janáčková - Lipovka, Marie Lapinová Světce, Jaroslava Davidová Světce, Olga Stryhalová Lipovka, manželé Balcarovi Světce a Marie Truhlářová Světce. Příloha č. 4 (1 list). Rozprava: Starosta jako první byla oslovena paní Janáčková, která u nás měla žádost nejdéle. Nemůže byt přijmout z důvodu toho, že má dva psy a není možné je v bytě mít. Jako druhá tu měla žádost nejdéle paní Marie Lapinová. Ta má o byt velký zájem, byla na úřadě osobně a psala i další žádost o přidělení bytu. Zastupitelka Szutová do toho bytu musí jít určitě starší člověk. Starosta všichni, kdo tu mají žádost, jsou starší ročník. Tento byt je malý, pro dva lidi to určitě není. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje pronajmutí bytu v čp. 252, byt č. 5 paní Marii Lapinové, bytem Světce čp. 54, Kardašova Řečice, od za nájemné 713,- Kč měsíčně a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/04. Bod 4. programu Varianta pronájmu bytů č. 2 a č. 6 v čp. 83 od Starosta informoval zastupitele o pronájmu bytů č. 2 a č. 6 v čp. 83 od Jsou dvě možnosti pronájmu těchto bytů a to podle podaných žádostí na městský úřad, nebo obálkovou metodou, kdy jsou předem jasně stanovená pravidla pro přidělování bytů. Příloha č. 5 (1 list). Návrh na usnesení : Zastupitelstvo města Deštná schvaluje pronájem bytů č. 2 a č. 6 v čp. 83 od podle podaných žádostí na Městský úřad Deštná. Hlasování o návrhu : přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 7 (Šašek, Szutová, Liškař, Stára, Horyna, Mládek, Říha), proti 1 (Janota), zdržel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/05.

4 Bod 5. programu Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s fimou E.ON Distribuce, a.s. v Podfarské ulici Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č /2 s firmou E. ON Distribuce, a. s. zastoupená firmou E. ON Česká republika s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Jedná se o realizaci stavby zařízení distribuční soustavy s názvem Deštná, pod farou, ČOV kabel NN. Příloha č. 6 (2 listy). Rozprava: Starosta je to v našem zájmu a od nás vyšel i podnět. Na stavbě čističky je nutné navýšit příkon. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č /2 Deštná, pod farou, ČOV kabel NN s firmou E.ON Distribuce, a. s. zastoupená firmou E. ON Česká republika s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/06. Bod 6. programu Zpráva komise na otevírání obálek Starosta předal slovo předsedovi komise pro otevírání obálek p. Pavlu Kučerovi a ten seznámil zastupitele se zprávou o otevírání obálek na akce Pronájem bytu v čp. 61, byt č. 3 a Výběr financující banky v projektu Intenzifikace ČOV v Deštné. Všechny požadované údaje byly dle zadání a v pořádku. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Zprávu komise o otevírání obálek na akce Pronájem bytu v čp. 61, byt č. 3 a Výběr financující banky v projektu Intenzifikace ČOV v Deštné. Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 0, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 02/10/07. Bod 7. programu Zpráva hodnotící komise Starosta předal slovo předsedovi hodnotící komise Ing. Antonínu Stárovi a ten seznámil zastupitele s Protokolem z hodnocení nabídky na akci Výběr financující banky v projektu Intenzifikace ČOV v Deštné. Byla předložena jedna nabídka od České spořitelny, a.s. Jindřichův Hradec. Komise v nabídce neshledala závadu, vše odpovídá zadání. Poté měla slovo členka hodnotící komise Bc. Vilma Szutová a seznámila zastupitele s Protokolem z hodnocení nabídky nám. Míru čp. 61, byt č. 3. Byly doručeny dvě nabídky a jako nejvhodnější byla komisí shledána nabídka p. Jiřího Bušty ml. Rozhodující zde byla výše navrženého nájemného a to je 2.700,- Kč/měsíc. Vše odpovídá zadání, komise neshledala závadu, záměr o pronájmu byl vyvěšen na úřední a elektronické desce od do , dle zákona. Příloha č. 8 (2 listy).

5 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Zprávu hodnotící komise na akce Pronájem bytu v čp. 61, byt č. 3 a Výběr financující banky v projektu Intenzifikace ČOV v Deštné. Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 0, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 02/10/8. Bod 8. programu Schválení dodavatele úvěru na dofinancování akce Intenzifikace ČOV Deštná dle návrhu hodnotící komise a schválení úvěrové smlouvy s ním Starosta navrhl na doporučení hodnotící komise, aby dodavatelem úvěru na dofinancování akce Intenzifikace ČOV Deštná byla Česká spořitelna, a. s., oblastní pobočka v Českých Budějovicích, pobočka v Jindřichově Hradci, Nádražní 187/II, Jindřichův Hradec, Výše úvěru: ,- Kč, úroková sazba: 3M Pribor + 1,25 % p. a., ukončení čerpání: , konečná splatnost úvěru: , splácení úvěru: roční splátky ve výši ,- Kč v letech a dále čtvrtletní splátky ve výši ,- Kč v letech Příloha č. 9 (16 listů). Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje dodavatele úvěru na dofinancování akce Intenzifikace ČOV Deštná Českou spořitelnu, a. s., oblastní pobočka v Českých Budějovicích, pobočka v Jindřichově Hradci, Nádražní 187/II, Jindřichův Hradec, Výše úvěru: ,- Kč, úroková sazba: 3M Pribor + 1,25 % p. a., ukončení čerpání: , konečná splatnost úvěru: , splácení úvěru: roční splátky ve výši ,- Kč v letech a dále čtvrtletní splátky ve výši ,- Kč v letech , bude kryt budoucími rozpočtovými příjmy města a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o úvěru. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/09. Bod 9. programu Schválení nového nájemníka bytu č. 3 nám. Míru čp. 61 dle návrhu hodnotící komise Starosta navrhl na doporučení hodnotící komise, aby novým nájemníkem v bytu č. 3 v čp. 61, nám. Míru byl pan Jiří Bušta ml., bytem Podfarská 314, Deštná, Výše nájemného je 2.700,- Kč/měsíc. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje pronajmutí bytu v čp. 61, byt č. 3 panu Jiřímu Buštovi ml., bytem Podfarská 314, Deštná, od za nájemné 2.700,- Kč měsíčně a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/10. Bod 10. programu Inventarizace majetku a závazků města za rok 2010 Inventurní komise + Školení Starosta informoval zastupitele o konání inventarizace majetku a závazků města Deštná za rok Ústřední inventarizační komise ve složení Ing. Antonín Stára místostarosta, PhDr.

6 Tomáš Horyna předseda Finančního výboru, Bc. Vilma Szutová předsedkyně Kontrolního výboru odpovídá za organizaci, řízení a samotné provedení inventarizace. Dílčí inventarizační komise č. 1 ve složení: předsedkyně Bc. Vilma Szutová, členové Pavla Píglová, Jitka Šváchová, Romana Slabá, Jaroslava Divišová provedou inventarizaci na Městském úřadě a v Lipovce. Dílčí inventarizační komise č. 2 ve složení: předseda Pavel Kučera, členové Mgr. Jaroslav Říha, Mgr. František Poslušný, Jana Malechová, Lenka Bobáková provedou inventarizaci na Základní a Mateřské škole, Školní jídelně. Dílčí inventarizační komise č. 3 ve složení: předseda PhDr. Tomáš Horyna, členové Růžena Fischerová, Jaroslava Poslušná, Dan Fleischmann člen KHL J. Hradec provedou inventarizaci v Kulturním domě, Knihovně, Provaznickém a Leteckém muzeu. Dílčí inventarizační komise č. 4 ve složení: předseda Petr Janota, členové MUDr. Josef Liškař, Josef Drunecký, Jiří Bušta ml., Milan Menčík provedou inventarizaci u SDH Deštná a Lipovka, Tělocvična a Kotelna. Dílčí inventarizační komise č. 5 ve složení: předseda František Mládek, členové MUDr. Jiří Štipl, Pavel Kučera provedou inventarizaci ve Zdravotním středisku a Garážích u hřbitova. Příloha č. 10 (3 listy). Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná zřizuje Ústřední inventarizační komisi ve složení: předseda Ing. Antonín Stára místostarosta, člen PhDr. Tomáš Horyna předseda Finančního výboru a člen Bc. Vilma Szutová předsedkyně Kontrolního výboru a dále 5 dílčích inventarizačních komisí dle přílohy č. 10, která je přílohou tohoto zápisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/11. Bod 11. programu Výroční zpráva ZŠ a MŠ Deštná za školní rok Starosta dal slovo řediteli ZŠ a MŠ Deštná Mgr. Jaroslavu Říhovi a ten přednesl Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Deštná za období Výroční zpráva je k nahlédnutí na Městském úřadě a je také zveřejněna na www stránkách školy. Příloha č. 11 (43 listů). Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ a MŠ Deštná za školní rok Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 0, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 02/10/12. Bod 12. programu Schválení dvou členů školské rady z řad zastupitelů Starosta navrhl do školské rady z řady zastupitelů schválit MUDr. Jiřího Štipla a MUDr. Josefa Liškaře. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje členy školské rady MUDr. Jiřího Štipla a MUDr. Josefa Liškaře. Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 7 (Šašek, Szutová, Stára, Horyna, Mládek, Janota, Říha), proti 0, zdržel se 1 (Liškař). Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/13.

7 Bod 13. programu Zpráva o činnosti MěÚ a Technického úseku města Starosta informoval zastupitele o proběhlých kontrolách na Městském úřadě. 26. října 2010 proběhla kontrola spisovny a archivu ze Státního okresního archivu Jindřichův Hradec. 04. listopadu 2010 kontrola matriky z Městského úřadu Jindřichův Hradec, 10. listopadu 2010 kontrola z Úřadu práce České Budějovice na čerpání prostředků z ÚP na veřejně prospěšné práce a 16. listopadu 2010 proběhl přezkum hospodaření z Krajského úřadu - Jihočeského kraje. Představil novou účetní města sl. Romanu Slabou. Poté předal slovo vedoucímu technického oddělení p. Pavlu Kučerovi a ten podal zastupitelům zprávu o činnostech technického oddělení. Příloha č. 12 (1 list). Rozprava: Vedoucí tech. odd. P. Kučera proběhla výměna oken v čp. 61, 9 a 313, v lese se zasázely stromky, rozjela se po počátečních problémech stavba čističky (byl problém s velkým množstvím spodní vody), probíhá rekonstrukce bytu v čp. 61 ten bude od prosince k pronajmutí. V říjnu skončili tři pracovníci, které jsme měli z úřadu práce. Dále budou se prodávat vánoční stromky za 80,- Kč/ks. Většinou jsou to smrčky a objednávky se přijímají tady na úřadě. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí Zprávu o kontrole spisovny a archivu, o kontrole matriky, o kontrole Úřadu práce, o přezkumu hospodaření a Zprávu technického úseku města. Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 0, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 02/10/14. Bod 14. programu Žádost o přehodnocení nájmu pro ordinaci dětského lékaře Starosta přečetl zastupitelům žádost MUDr. Jindřicha Slaniny o přehodnocení nájmu pro ordinaci dětského lékaře ve Zdravotním středisku. MUDr. Slanina argumentuje tím, že Deštná je velmi malý obvod, který je na hranici finanční rentability a žádá tak o snížení nájmu. Příloha č. 13 (1 list). Rozprava: Starosta byly zde dva návrhy nesnižovat vůbec, nebo snížit jen málo. Místostarosta já bych byl pro nesnižovat. Pokud tady můžu říct tu částku, kterou platí, tak je to 9.800,- ročně, což je poloviční částka, než původně byla schválena. Když se to rozpočte na jednotlivé měsíce, tak to nijak závratná částka není. Zastupitel Horyna kolik je tu dnů v týdnu? Starosta dva, úterý a pátek. Se všemi zálohami vychází platit ročně ,- Kč. MUDr. Kovář tu je jeden den v týdnu a platí podobnou částku. Místostarosta on není v pozici, že by mu někdo neplatil, zdravotní pojišťovny platí vždy. Zastupitel Janota když to bude chtít snížit jeden, pak budou chtít všichni. Zastupitel Liškař mě by to snížení nevadilo, já bych se nijak necukal, ale toto je na hranici jemného vydírání. V Jindřichově Hradci jsou lékařky důchodkyně, které by toto místo určitě chtěly. Výše nájmu na poliklinice je 20. tis Kč/měsíčně. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje snížit nájem MUDr. Jindřicha Slaniny ordinace dětského lékaře ve Zdravotním středisku. Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 0, proti 7 (Liškař, Szutová, Stára, Horyna, Mládek, Janota, Říha), zdržel se 1 (Šašek). Návrh usnesení byl zamítnut. Usnesení č. 02/10/15.

8 Bod 15. programu Nabídka firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Systém pro separaci a svoz bioodpadů Starosta předal slovo vedoucímu tech. oddělení p. Pavlu Kučerovi a ten informoval zastupitele o nabídce firmy AVE CZ odpadové hospodářství na systém separace a svozu bioodpadů v Deštné. Příloha č. 14 (4 listy). Rozprava: Vedoucí tech. od. P. Kučera ze zákona musíme umožnit občanům likvidaci bioodpadů, což je tráva, větve, apod. Dále musíme snižovat množství komunálního odpadu v tunách, tzn., že bychom měli mít více popelnic, nebo mít místo, kam by se mohl biologicky rozložitelný odpad svážet. Takže buď mít více popelnic, nebo druhá varianta je vytvořit prostor, sběrné místo. Popelnice by stály spoustu peněz, vypadalo by to lépe, ale je to strašně drahé. Starosta pronájem kontejneru na trávu stojí velké peníze a jeho samotný odvoz další peníze. Vedoucí tech. od. P. Kučera spíš by bylo lepší vytvořit jedno místo a všechno svážet tam. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje nabídku firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Systém pro separaci a svoz bioodpadů. Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 0, proti 8, zdržel se 0. Návrh usnesení byl zamítnut. Usnesení č. 02/10/16. Bod 16. programu Požární řád, Požární evakuační řád a Požární poplachová směrnice budovy městského úřadu, Spisový a skartační řád Města Deštná Starosta seznámil zastupitele s Požárním řádem, Požární poplachovou směrnicí budovy městského úřadu, Spisovým a skartačním řádem Města Deštná. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje Požární řád, Požární evakuační řád a Požární poplachovou směrnici budovy městského úřadu, Spisový a skartační řád Města Deštná a pověřuje starostu a místostarostu k jejich podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/17. Bod 17. programu Žádost pana Karla Šamala Starosta přečetl zastupitelům žádost p. Karla Šamala, který žádá o přezkum vodoměru, který slouží k odpočtům spotřeby vody v domě čp Došlo k velkému nárůstu spotřeby vody, proto současně žádá o přehodnocení faktury za poslední období z důvodu vady vodoměru. Rozprava: Vedoucí tech. oddělení P. Kučera vodoměr byl vážně špatný, nikdo doma nebyl a přesto se točil. Měli bychom vystavit opravenou fakturu, kde bude vyúčtována průměrná spotřeba za posledních 10 let, tj. 197 m 3. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje vystavit p. Šamalovi, bytem Deštná čp. 260, fakturu za odběr vody, kde bude vyúčtována průměrná spotřeba za posledních 10 let, tj. 197 m 3 a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/18.

9 Bod 18. programu Smlouva o prodeji s firmou Finesa Starosta předložil zastupitelům smlouvu o prodeji s firmou Finesa, zastoupenou p. Jaromírem Londinem, která by zajišťovala prodej výrobků s ochrannou známkou Finesa. Příloha č. 17 (5 listů). Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvu o prodeji s firmou Finesa, se sídlem Náměstí 81, Ledenice, , IČ: o zajištění prodeje výrobků s ochrannou známkou Finesa. Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 0, proti 8, zdržel se 0. Návrh usnesení nebyl schválen. Usnesení č. 02/10/19. Bod 19. programu 44 smluv na hrobové místo Starosta seznámil zastupitele se smlouvami na hrobová místa na veřejném pohřebišti v Deštné. Jedná se o 44 smluv na období od do Příloha č. 18 (4 listy). Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje 44 smluv o nájmu hrobových míst od data do dle seznamu, který je přílohou tohoto zápisu a pověřuje starostu k jejich podpisu. Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 0, proti 8, zdržel se 0. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/20. Bod 20. programu Rozpočtové opatření č. 6/2010 Starosta dal slovo pí Jaroslavě Divišové, pomocné účetní města, ta seznámila zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 6/2010. Příloha č. 19 (2 listy). Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje rozpočtové změny č. 6/2010 a pověřuje účetní města k jejich zapracování do účetnictví. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/21. Bod 21. programu Převod peněz za sběr železného šrotu na běžný účet SDH Deštná Starosta informoval zastupitele o převodu finanční částky 7.716,- Kč SDH Deštná za sběr železného šrotu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje převod finanční částky ,- Kč z účtu Města Deštná na účet SDH Deštná za sběr železného šrotu a pověřuje účetní města k převodu financí.

10 Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/22. Bod 22. programu 6 smluv o poskytnutí daru na Setkání dříve narozených Starosta seznámil zastupitele se smlouvami o poskytnutí daru na akci Předvánoční setkání seniorů. Jedná se o 6 smluv, seznam je přílohou zápisu. Příloha č. 20 (2 listy). Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje 6 smluv o poskytnutí daru na Setkání dříve narozených dle seznamu, který je přílohou tohoto zápisu a pověřuje starostu k jejich podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/23. Bod 23. programu Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v roce 2010 Obnova parku před kostelem ,- Kč a Kanalizace Podfarská ,- Kč Starosta seznámil zastupitele se dvěma smlouvami o poskytnutí dotací na Obnovu parku před kostelem ve výši ,- Kč a na Kanalizaci Podfarská ve výši ,- Kč s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, , IČ: , zastoupeným hejtmanem panem Jiřím Zimolou. Příloha č. 21 a 22 (8 listů). Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v roce 2010 Obnova parku před kostelem ,- Kč a Kanalizace Podfarská ,- Kč s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, , IČ: a pověřuje starostu k jejich podpisu. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/24. Bod 24. programu Kotel ve ŠJ Starosta dal slovo vedoucímu technického oddělení p. Pavlu Kučerovi a ten informoval zastupitele o havarijním stavu kotle ve školní jídelně. Rozprava: Vedoucí technického oddělení p. Pavel Kučera v létě jsme byli varováni, že se jedná o havarijní stav. Teď při kontrole zjistili, že jsou vysoké emise a navíc protéká. Zimní sezonu kotle vydržet můžou, ale nemusí. V současné době vymýšlíme nejlepší řešení, např. každému pavilonu dát vlastní kotel. Teď se jedná o to rozhodnout, jestli tam dáme kotle nové, nebo jestli tuto zimu ještě vydrží a bude se to dělat příští rok. Může se stát, že kotel se zatáhne a bude fungovat, ale taky to zvládnout nemusí. Pokud by tam byly nové, tak už tuto sezonu bychom mohli ušetřit tis. Kč. Nejdříve by byla potřeba udělat školka. Zastupitel Říha v roce 2002 nebo 2003 byl dělaný energetický audit a tam bylo toto řešení doporučeno jako nejlepší, každý pavilon mít vlastní kotel. Já bych byl pro.

11 Vedoucí technického oddělení p. Pavel Kučera teď je to tak, jako bychom vytápěli ještě jednu budovu navíc finančně. Nový kotel pro každý pavilon zvlášť by byla obrovská úspora. A fakturu bychom mohli zaplatit až v příštím roce, firma by přistoupila na splatnost více jak 60 dní. Mohl bych se poptat na cenové nabídky a třeba by šla cena sundat ještě níže. Všichni víte, že je to tam katastrofální. Já bych doporučoval jít na to teď. Starosta je to tak za 200. tis. Kč, takže musíme udělat výběrové řízení. Vedoucí technického oddělení p. Pavel Kučera to bychom museli řešit jako havárii, ale tím pádem bychom nesrazili cenu dolů. Při havárii stačí jen poptávkové řízení. Zastupitelka Szutová a není nějaká dotace? Vedoucí technického oddělení p. Pavel Kučera ale to je na změnu způsobu vytápění, tohle by nám nikdo nezaplatil. Více jsem to nestudoval. Na příštím zastupitelstvu budu mít více informací. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná bere na vědomí informaci o havarijním stavu kotle ve školní jídelně. Hlasování o návrhu: přítomno 8 členů zastupitelstva: pro 0, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 02/10/25. Bod 25. programu Upřesnění usnesení ZO ze dne bod 6 Starosta informoval zastupitele o nutnosti upřesnit usnesení ze zasedání zastupitelstva v bodě 6 v textu: a přijímáme opatření k nápravě chyb a nedostatků. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje doplnění usnesení v bodě 6 ze dne a přijímáme opatření k nápravě chyb a nedostatků. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/26. Bod 26. programu Vyřazení a zařazení nemovitostí bude k datu účinku vkladu na KN Starosta informoval zastupitele o nutnosti schválit, že vyřazení a zařazení nemovitostí bude k datu zápisu a vkladu na katastr nemovitostí. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Deštná schvaluje vyřazení a zařazení nemovitostí k datu zápisu a vkladu na katastr nemovitostí. Návrh usnesení byl schválen. Usnesení č. 02/10/27. Bod 27. programu Různé MUDr. Josef Liškař osvětlení u Zdravotního střediska Není tam vůbec vidět, mělo by se to opravit, je tam úplná tma.

12 Bod 28. programu Diskuse a) věž kostela p. Janota je nějaká záruka na opravenou věž kostela? Opadává omítka. Starosta věž není ve vlastnictví města, to si řeší farnost a paní Kovaříková. Zastupitel Horyna rekonstrukce proběhla vůbec zvláštním způsobem. Vůbec u toho nebyli památkáři, pozvaní byli, ale nedorazili. Já osobně jsem z té barvy rozpačitý. Omítka skutečně odpadává. Ty kamenné pásky naše představa je, že má být kamen viděn. Dříve byl kamen stavebním materiálem, teď je tam lišejník a z toho teče špína. Ty kamenné pásky měly být natřeny. Jediný pásek, který je natřeny, tak je nahoře a to jen proto, že je štukový. Peníze na to dalo biskupství a rozjela to paní Kovaříková. Farář tu teď není a to je problém. Měli bychom to sami nějak popostrčit, než se nový pan farář trochu rozkouká. Zjistit, zda je možná nějaká náprava. Zastupitel Mládek byl tam i tlak na cenu. Nahoře to například nebylo oklepané úplně. Zastupitel Horyna to možná nebylo z důvodu památkových. Ale podle mě to byla omítka z 19. století a ta šla oklepat úplně klidně. Zastupitelka Szutová já se ptala paní Kovaříkové několikrát a ona, řekla, že se s tím nedá nic dělat. b) pes p. Petrů běhá po Deštné pes, všichni to víme. Určitě není očkovaný a já se chci zeptat na to, kdo bude zodpovědný zato, až se něco stane. Starosta víme o tom a řešíme to. p. Kadeřábek kdyby tu pobíhali jenom psi, ale běhají tu i krávy a telata, už mi dochází trpělivost. V noci stojí na silnici. p. Petrů ty jsou i u bytovek a chodí po hřbitově. Starosta budu muset dojít k p. Vichrovi, kvůli kravám i psovi. Musí se to vyřešit. Na závěr jednání poděkoval starosta města p. David Šašek, DiS. všem členům zastupitelstva za pozornost a občanům za účast na jednání. Jednání skončilo v hodin. Zapsal: Pavla Píglová Ověřovatelé zápisu: Petr Janota. Mgr. Jaroslav Říha. Starosta města: David Šašek, DiS...

13 VÝTAH Z USNESENÍ ze 2. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 18. listopadu 2010 Zastupitelstvo města s c h v a l u j e: 20. Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č pro čp. 61, byt č. 3 s s firmou E. ON Česká republika s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č pro čp. 252, byt č. 5 s s firmou E. ON Česká republika s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu č pro čp. 61, byt č. 3 s s firmou E. ON Česká republika s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Pronajmutí bytu v čp. 252, byt č. 5 paní Marii Lapinové, bytem Světce čp. 54, Kardašova Řečice, od za nájemné 713,- Kč měsíčně. 24. Pronájem bytů č. 2 a č. 6 v čp. 83 od podle podaných žádostí na Městský úřad Deštná. 25. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č /2 Deštná, pod farou, ČOV kabel NN s firmou E.ON Distribuce, a. s. zastoupená firmou E. ON Česká republika s. r. o., se sídlem F. A. Gerstnera, České Budějovice, IČ: Dodavatele úvěru na dofinancování akce Intenzifikace ČOV Deštná Českou spořitelnu, a. s., oblastní pobočka v Českých Budějovicích, pobočka v Jindřichově Hradci, Nádražní 187/II, Jindřichův Hradec, Výše úvěru: ,- Kč, úroková sazba: 3M Pribor + 1,25 % p. a., ukončení čerpání: , konečná splatnost úvěru: , splácení úvěru: roční splátky ve výši ,- Kč v letech a dále čtvrtletní splátky ve výši ,- Kč v letech , úvěr bude kryt budoucími rozpočtovými příjmy města. 27. Pronajmutí bytu v čp. 61, byt č. 3 panu Jiřímu Buštovi ml., bytem Podfarská 314, Deštná, od za nájemné 2.700,- Kč měsíčně. 28. Členy školské rady MUDr. Jiřího Štipla a MUDr. Josefa Liškaře. 29. Požární řád, Požární evakuační řád a Požární poplachovou směrnici budovy městského úřadu, Spisový a skartační řád Města Deštná. 30. Vystavit p. Šamalovi, bytem Deštná čp. 260, fakturu za odběr vody, kde bude vyúčtována průměrná spotřeba za posledních 10 let, tj. 197 m smluv o nájmu hrobových míst od data do dle seznamu, který je přílohou tohoto zápisu. 32. Rozpočtová opatření č. 6/ Převod finanční částky ,- Kč z účtu Města Deštná na účet SDH Deštná za sběr železného šrotu smluv o poskytnutí daru na Setkání dříve narozených dle seznamu, který je přílohou tohoto zápisu. 35. Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova JčK v roce 2010 Obnova parku před kostelem ,- Kč a Kanalizace Podfarská ,- Kč

14 s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, , IČ: Doplnění usnesení v bodě 6 ze dne a přijímáme opatření k nápravě chyb a nedostatků. 37. Vyřazení a zařazení nemovitostí k datu zápisu a vkladu na katastr nemovitostí. Zastupitelstvo města pověřuje : 38. Starostu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č pro byt čp Starostu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny č pro čp Starostu k podpisu smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu č pro čp Starostu k podpisu smlouvy o pronájmu bytu č. 5 v čp. 252 s pí Marií Lapinovou. 42. Starostu k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č / Starostu k podpisu smlouvy s ČS a.s., Jindřichův Hradec o čerpání úvěru ve výši ,- Kč na Intenzifikaci ČOV Deštná. 44. Starostu k podpisu smlouvy o pronájmu bytu č. 3 v čp. 61 s p. Jiřím Buštou ml. 45. Starostu a místostarostu k podpisu Požárního řádu, Požárního evakuačního řádu a Požární poplachové směrnice budovy městského úřadu, Spisového a skartačního řádu Města Deštná. 46. Starostu k podpisu faktury za odběr vody pro p. Šamala. 47. Starostu k podpisu 44 smluv na hrobová místa. 48. Účetní města k zapracování rozpočtových opatření do účetnictví. 49. Účetní města k převodu financí na účet SDH Deštná za sběr železného šrotu. 50. Starostu k podpisu 6 darovacích smluv na Setkání dříve narozených. 51. Starostu k podpisu smluv o poskytnutí účelových dotací s Jihočeským krajem. Zastupitelstvo města z ř i z u j e: 52. Ústřední inventarizační komisi ve složení: předseda Ing. Antonín Stára místostarosta, člen PhDr. Tomáš Horyna předseda Finančního výboru a člen Bc. Vilma Szutová předsedkyně Kontrolního výboru a dále 5 dílčích inventarizačních komisí dle seznamu, který je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í: 53. Zprávu komise o otevírání obálek na akce Pronájem bytu v čp. 61, byt č. 3 a Výběr financující banky v projektu Intenzifikace ČOV v Deštné. 54. Zprávu hodnotící komise na akce Pronájem bytu v čp. 61, byt č. 3 a Výběr financující banky v projektu Intenzifikace ČOV v Deštné. 55. Výroční zprávu ZŠ a MŠ Deštná za školní rok Zprávu o kontrole spisovny a archívu, o kontrole matriky, o kontrole Úřadu práce, o přezkumu hospodaření a Zprávu technického úseku města. 57. Informaci o havarijním stavu kotle ve školní jídelně.

15 Zastupitelstvo města Deštná z a m í t á: 58. Snížit nájem MUDr. Jindřicha Slaniny ordinace dětského lékaře ve Zdravotním středisku. 59. Nabídku firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. Systém pro separaci a svoz bioodpadů. 60. Smlouvu o prodeji s firmou Finesa, se sídlem Náměstí 81, Ledenice, , IČ: o zajištění prodeje výrobků s ochrannou známkou Finesa. Zapsala: Pavla Píglová.. Ověřovatelé zápisu: Petr Janota... Mgr. Jaroslav Říha David Šašek, DiS.

ZÁPIS č. 18/11 z 18. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.11.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 18/11 z 18. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.11.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 18/11 z 18. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 24.11.2011 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. Přítomno: osm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 16.12.2015 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, Ing. Taťána Smutná DiS.,

Více

ZÁPIS. o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově

ZÁPIS. o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově ZÁPIS o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově Starosta obce zahájil 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov v 19.00 hod. a přivítal všechny

Více

ZÁPIS č. 25/12 z 25. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 27.06.2012 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 25/12 z 25. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 27.06.2012 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 25/12 z 25. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 27.06.2012 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Deštné. Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. června 2013 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 19. 1. 2016 Čas konání: od 19:30 hod. do 23:05 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust, Zdeněk Zachař, Martin Havlíček, Jana Šteffelová, Lenka

Více

Jako již tradičně upekla paní Jaroslava Divišová koláčky, které chutnaly nejen dětem. Betlémské světlo 21.12.2011.

Jako již tradičně upekla paní Jaroslava Divišová koláčky, které chutnaly nejen dětem. Betlémské světlo 21.12.2011. Leden 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč Jako již tradičně upekla paní Jaroslava Divišová koláčky, které chutnaly nejen dětem. Betlémské světlo 21.12.2011. Zpravodaj Deštenska, měsíčník, vydává Městský úřad

Více

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009

ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 ZÁPIS ze 18. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 29.ledna 2009 Přítomni: p. Kučera, p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sýkora, p. Vicány,

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13.02.2012 15. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo mimořádně v budově fary Zděchov (nefunkční splašková kanalizace

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček.

Z Á P I S č. 6/2008. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Nepřítomen pan Jan Kubíček. Z Á P I S č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 3. 12. 2008 v nové společenské místnosti budovy OÚ v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 13 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 26. 11. 2015 v 17.oo hodin Dle prezenční listiny bylo v úvodu přítomno 9 zastupitelů: Brunnerová Alena, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr,

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Libeř konaného dne 09. 03. 2015

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. října 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Petr Becha, Mgr. Jan Hauerland Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 26.7.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 26.7.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 7 ze dne 26.7.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Petr B, Pavel Ch, Jiří P, Vlastimil F Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli

Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Zápis ze zasedání Zastupitelstva (6 / 2015) obce Cotkytle konaného dne 11. 12. 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Cotkytli Přítomni: Vlastimil Jureček, Ing. Zdeněk Knápek, Josef Matějka,

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

ZÁPIS z prvního zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.11.2010.

ZÁPIS z prvního zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.11.2010. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS z prvního zasedání nového Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.11.2010. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou

Více

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách

Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Zápis č.9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Střílky konaného dne 18.12.2015 v Kulturním domě ve Střílkách Veřejné zasedání zahájil v 18,00 hodin starosta obce Viktor Ganjuškin, přivítal přítomné

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015. v zasedací místnosti OÚ Chyšky ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 9. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013

Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Zápis číslo 22/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 27.2.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. arch. Zuzana Menšíková,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 11.12.2014 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár

Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 30.5.2016 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva (omluven

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010-2014

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010-2014 Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Libčany ve volebním období 2010 2014 ze dne 9.11. 2011 Přítomni zastupitelé (viz. prezenční listina): Ing. Tomáš Slavík, Mgr. Jaroslava Slavíková, Marek Pišl, MUDr.

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 25.2.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Jaroslav Ježek, František Koman,

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin

Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Zápis z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 25.11.2014 od 18.00 hodin Přítomni: Mgr. Petra Bednářová, p. Vladislav Beran, p. Ladislav Bohuslav, pí. Lenka Boudová, p.

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 1/2015 konaného dne 30.3.2015 od 18,00 hodin Přítomni : Doc. Ing. Čechura Lukáš Ph.D., Hladík Oldřich, Chmelařová

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015

Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015 Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 7.2015 Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph.D., Ing. R.Vondrovic, Z. Morávek, Mgr. S. Hrnčíř, M. Voráč, MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, M. Vilinger

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 28.5.2007 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 28.5.2007 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 2. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 2. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 2. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 7/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 7/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 19. 10. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015 Obec Bříza Bříza 110 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 00263419 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 12. 8. 2015 místo konání: Obecní úřad v Bříze čas konání: 18:30 18:52 hodin přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS č. 8/15 z 8. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 18.05.2015 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 8/15 z 8. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 18.05.2015 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 8/15 z 8. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 18.05.2015 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné Přítomno: sedm zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Hana Řepová, František

Více

Z Á P I S č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 27. 4. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár.

Z Á P I S č. 3/2015. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 27. 4. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 27. 4. 2015 ve společenské místnosti OÚ Pluhův Žďár. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva. Omluven

Více

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz

Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Obec Dymokury Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089, obec@dymokury.cz, ID schránky q2fbehi, tel: 325 635 112, www.dymokury.cz Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 6. května 2013

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav

Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Město Velké Bílovice PSČ 691 02, okres Břeclav Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva města Velké Bílovice, konaného dne 19. února 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Bílovicích -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta

JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová, Ing. J. Falta, J. Koubek, K. Medková, Luboš Merta Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce ve Výprachticích konaného dne v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Omluveni: Hosté: JUDr. M. Stejskal, L. Merta, V. Jandejsková, J.

Více

Z Á P I S č. 8. Návrh programu::

Z Á P I S č. 8. Návrh programu:: Z Á P I S č. 8 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. prosince 2007 od 17,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 26.2.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 26.2.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 26.2.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Věra Grubnerová, Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015.

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově č. p. 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010

Zápis obsahuje usnesení č. 775 / 2010 793 / 2010 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 5-2010 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 29. 4. 2010 od 17. 00 hodin

Více

OBEC BULOVKA. Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 16/6/2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka

OBEC BULOVKA. Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 16/6/2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bulovka konaného dne 16/6/2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Bulovka Počet členů ZO: 9 Přítomni: Šidlová, Maryška, Arafa, Štecher, Dušek, Niedermertl,

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem.

Zasedání Zastupitelstva obce Tetčice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou obce Janem Sonem. Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Tetčice, konaného 10. 3. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastunitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kostelní Radouň konaného dne 26. 4. 2016 Přítomní: P. Vaňásek, J. Dědina, R. Douda, Ing. Ivana Soldánová, L. Chytra, Mgr. V. Sokolová, Mgr. Lucie Skořepová Omluvení:

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z veřejného zasedání dne 21.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno v 18.00 hodin starostou města Miroslavem Kraucherem. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo

Více

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 3/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 12. 6. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 2/2008. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 29. 4. 2008 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno členů zastupitelstva, omluvena

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 9.5. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis č. 15/8. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 11. 11. 2015 v kulturním domě v Malšovicích

Zápis č. 15/8. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 11. 11. 2015 v kulturním domě v Malšovicích Zápis č. 15/8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice (dále jen ZO Malšovice ) konaného dne 11. 11. 2015 v kulturním domě v Malšovicích Přítomni: T. Vejnar, J. Krpálek, R. Urban, Bc. Jiří Šír,

Více

Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 1. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 08. listopadu 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Michal Němec,

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis č. 8/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 25. 11. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 8/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 25. 11. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 8/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 25. 11. 2010 od 18:30 hod v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé: Stanislav Vokurka, Milana Mišůnová

Více

Zápis č. 45 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 05. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 45 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 05. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 45 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 22. 05. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Kálal R., Král P., Rozporka L., Ing. Moučka P., Brunnerová A., Ing. Popela P., Vobrová

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 3/2012 ze dne 9. 3. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014

Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 Zápis č. 9/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Podolí konaného dne 30. 9. 2014 1) Zahájení zasedání ZO Zasedání Zastupitelstva obce Podolí (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce panem

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 1. září 2015 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 19. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015 7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková)

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 3. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin

Více

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM Z Á P I S z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 21. 7. 2011 v 18 00 hodin Počet přítomných členů : 10(dle

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: Navržený program: 20.3.2015 od 18:00

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 2. prosince 2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 3. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 2. prosince 2014 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis z 3. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 2. prosince

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 11. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová, Libor Lysák,

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 17.12.2014

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov. Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 17.12.2014 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Místo: zasedací místnost Obecního úřadu Datum: 17.12.2014 Zúčastnění členové ZO: Omluveni: Hosté na jednání: Jan Kreuz, Jaromír Steinberger, Petr

Více

Z á p i s. Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00 hodin a přivítal přítomné. BOD č. 1. Zahájení (technický bod)

Z á p i s. Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00 hodin a přivítal přítomné. BOD č. 1. Zahájení (technický bod) Z á p i s o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 16. prosince 2010 v 18:00 hodin v kavárně Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 3. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne 08. 02. 2016 Přítomni: Šulcková, Koudela,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 21. 5. 2015 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18.03

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 22.1.2015 od 18.30 v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová, Ing. Petr Kollert,

Více

Z á p i s č. 1/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 01. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 01. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 01. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 44 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 04. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jar., Kudrna J., Kálal R., Král P., Rozporka L., Mgr. Krafková E., Ing. Moučka P., Brunnerová A., Ing.

Více

Zápis č. 1 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 4.3. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.

Zápis č. 1 / 2013 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 4.3. 2013 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu. Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381; Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201 Číslo účtu : 0504253319/0800 E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 5/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 5/2015 Zápis č. 5/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 23. února 2015 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 8/2015 ze dne 19.11.2015 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří.

Zápis. z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 8/2015 ze dne 19.11.2015 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Zápis z veřejného zasedání OZ Obce Záboří č. 8/2015 ze dne 19.11.2015 od 19:00 hod. v kanceláři Obecního úřadu v Záboří. Přítomno: 7 členů OZ, omluven 1 člen OZ. Jmenovitě dle prezenční listiny. Zapisovatel:

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 -1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: - Hosté: Jiřina Velková-hospodářka obce Program: viz příloha zápisu 1), 2) a 3) Zasedání

Více