Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic"

Transkript

1 Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1

2 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, Působnost: Česká republika Článek 2 Právní postavení 1. Dog Dancing Club Czech Republic (dále jen "Klub") je dobrovolným, otevřeným, sportovním, zájmovým občanským sdružením příznivců dogdancing neziskového charakteru, založeným na členské základně, tedy s právem členů volit své vedení. 2. Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno. 3. Klub může vstoupit jako kolektivní člen do jiné kynologické organizace (např.čks), jejímž prostřednictvím se stane i členem Mezinárodní kynologické organizace FCI. Článek 3 Činnost Klubu 1. Činnost Klubu se řídí těmito stanovami a dalšími vnitřními normativy Klubu. 2. Veškerá činnost Klubu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Článek 4 Předmět činnosti Klubu 1. Činnost Klubu je ryze zájmová a veřejně prospěšná. 2. Klub se zabývá organizací, propagací a koordinací veškeré činnosti se vztahem k dogdancing. 3. Klub vydává a aktualizuje normativy pro sportovní činnost dogdancing, které vychází z mezinárodních pravidel dogdancing a jejich aktualizací. Klub zajišťuje jednotný výklad pravidel na území České republiky. Klub dbá na to, aby soutěže dogdancing probíhaly ve smyslu norem vydaných Klubem. 4. Klub zastupuje své členy ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí, k orgánům státní moci, kynologickým i nekynologickým organizacím a jednotlivcům. Klub hájí zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem, zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi. 5. Klub předává svým členům aktuální informace prostřednictvím klubových webových stránek, veřejným tiskem nebo jiným vhodným způsobem, vydává nebo podporuje vydávání kynologických publikací, jednotných řádů a tiskopisů týkajících se dogdancing. 6. Klub řeší sporné záležitosti mezi jednotlivými členy. Pro tento účel má vlastní, nebo převzatý Kárný řád ČKS. 7. Klub je oprávněn provádět vydavatelskou, poradenskou či jinou činnost související s jeho posláním. 8. Klub zajišťuje školení a zkoušky rozhodčích a pomocníků pro zabezpečení svojí činnosti. 9. Klub vytváří podmínky pro činnost mládeže v rámci své působnosti. Článek 5 Podmínky členství 1. Členem Klubu se může stát každý, kdo souhlasí s jeho posláním a normativy, bez ohledu na státní příslušnost. Členové Klubu jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení. 2. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy Klubu, pokud s jejich členstvím vysloví souhlas zákonný zástupce. 3. Výbor Klubu může navrhnout Členské schůzi udělení čestného členství tomu, kdo 2

3 se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj dogdancing. O jeho udělení rozhoduje Členská schůze. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. 4. Členem klubu nemůže být právnická či fyzická osoba, která byla disciplinárně trestána v rámci organizací sdružených v FCI nebo která prokazatelně porušuje předpisy FCI. V těchto případech rozhoduje o členství takovéto osoby Členská schůze. Článek 6 Vznik členství 1. Klub přijímá své členy na základě písemné přihlášky a dokladu o zaplacení členského příspěvku 2. Členství v Klubu vzniká dnem zaplacení členského příspěvku na daný rok. O přijetí člena rozhoduje výbor Klubu. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do třiceti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k Členské schůzi Klubu prostřednictvím kteréhokoliv člena výboru nebo revizní komise. 3. Člen vyloučený z Klubu na základě čl. 7 odst. 2 může být znovu přijat do Klubu pouze na základě rozhodnutí Členské schůze, a to nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne jeho vyloučení. Článek 7 Zánik členství Členství v Klubu zaniká: 1. Nezaplacením příspěvku na daný kalendářní rok do termínu stanoveného a zveřejněného výborem Klubu. 2. Vyloučením člena za hrubé porušení stanov nebo jiných normativů Klubu, dopustíli porušení povinností člena Klubu, pro opětovné porušení povinností člena Klubu závažnějšího rázu nebo pro opětovné a porušování Zákona na ochranu zvířat. O vyloučení rozhoduje Členská schůze na návrh výboru nebo disciplinární komise. 3. Vystoupením člena z Klubu na základě písemného prohlášení člena (dobrovolné ukončení členství). 4. Úmrtím člena. Článek 8 Práva a povinnosti členů 1. Členové mají zejména právo: a) Hlasovat na Členské schůzi a volit do orgánů Klubu (pokud jsou starší 15 let) b) být voleni do orgánů Klubu (pokud jsou starší 18 let) c) využívat výhod poskytovaných Klubem, podílet se na všech činnostech Klubu jako celku d) podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům Klubu a podávat odvolání proti rozhodnutí výboru ke KRK a členské schůzi g) být informován o činnosti a hospodaření Klubu 2. Členové mají zejména povinnost: a) Řídit se platnými normativy Klubu, usneseními Členské schůze a rozhodnutími Výboru b) platit členské příspěvky řádně a včas, tj. v termínu a způsobem stanoveném a zveřejněném Výborem Klubu c) jednat v zájmu Klubu a zdržet se jednání, které by mohlo způsobit Klubu škodu, poškodit jeho dobré jméno nebo důvěru na veřejnosti d) hlásit Výboru Klubu změny bydliště a dalších důležitých údajů 3

4 1. Orgány Klubu jsou: * Členská schůze * Výbor * Kontrolní a revizní komise - KRK Článek 9 Orgány Klubu Článek 10 Členská schůze 1. Je nejvyšším orgánem Klubu a tvoří ji všichni členové Klubu přítomní na jejím jednání. 2. Na Členské schůzi uplatňují členové Klubu svá práva řídit záležitosti Klubu a kontrolovat činnost Klubu Článek 11 Postavení a působnost Členské schůze 1. Do výlučné pravomoci Členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy Klubu a kárný řád b) volit a odvolávat členy Výboru a KRK c) zrušit rozhodnutí Výboru d) stanovit výši Členského příspěvku a odvodů ze závodu e) rozhodovat o vyloučení člena z Klubu nebo o jeho opětovném přijetí f) rozhodovat o odvolání člena Klubu proti rozhodnutí Výboru g) rozhodovat o zániku Klubu a o rozdělení jeho majetku f) schvalování návrhu rozpočtu na daný rok. Článek 12 Svolávání Členské schůze 1. Členskou schůzi svolává Výbor oznámením na klubovém webu a zasláním pozvánky jednotlivým členům Klubu em, a to nejméně jeden měsíc před dnem konání Členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo konání Členské schůze a návrh programu jednání. 2. Řádnou Členskou schůzi svolává Výbor Klubu minimálně jedenkrát ročně 3. Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů, a to ve lhůtě do dvou měsíců od doručení žádosti. Forma svolání mimořádné ČS je stejná jako u ČS. Mimořádná ČS schůze může být svolána v termínu nejméně dvou týdnů od zveřejnění pozvánky na webu Klubu. 4. Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi, jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky přesahující kompetence výboru Klubu. Článek 13 Účast a hlasování na Členské schůzi 1. Členská schůze je veřejná, tzn. že se jí mohou zúčastnit i nečlenové Klubu, bez hlasovacího práva. 2. Právo hlasovat na Členské schůzi má každý člen starší 15 let, který zaplatil členské příspěvky pro daný kalendářní rok nebo pro rok předchozí, pokud se Členská schůze koná v prvním čtvrtletí roku následujícího. 3. Člen může uplatňovat svá práva na Členské schůzi pouze osobně, hlasování prostřednictvím zástupce není dovoleno. 4. Každý člen má jeden hlas. 4

5 Článek 14 Jednání Členské schůze 1. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda Klubu, v případě jeho nepřítomnosti pak jím pověřený člen Výboru. 2. Členská schůze volí zapisovatele, komisi návrhovou, komisi volební, komisi mandátovou. Zapisovatel může být současně členem komise návrhové. 3. O průběhu jednání Členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, tento zápis je uložen v elektronické podobě u jednatele Klubu po dobu pěti let a zveřejněn na klubovém webu 4. Návrhová komise během konání členské schůze sestaví návrh Usnesení, o kterém pak Členská schůze hlasuje a to buď jako o celku nebo o jednotlivých bodech zvlášť. Usnesení Členské schůze je nedílnou součástí zápisu Členské schůze. Schválené Usnesení je závazné pro všechny členy Klubu. Článek 15 Rozhodování Členské schůze 1. Členská schůze je schopná se usnášet, pokud je na ní přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. V opačném případě se začátek Členské schůze posouvá o 30 minut a po uplynutí této doby je Členská schůze usnášeníschopná v jakémkoliv počtu zúčastněných členů. 2. Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro Klub závazná. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů s hlasovacím právem, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. 3. Členská schůze může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů programu. 4. O záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu jednání, může Členská schůze rozhodnout pouze tehdy, jestliže s projednáváním této záležitosti souhlasí dvoutřetinová většina přítomných členů s hlasovacím právem. 5. Hlasování je veřejné, pokud Členská schůze nerozhodne jinak nebo pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. 6. Členská schůze nejprve hlasuje o návrhu výboru. Jestliže nebude schválen, hlasuje o protinávrzích členů, a to v pořadí, v jakém byly vzneseny. Hlasuje se o všech podaných návrzích a vítězným by se stal ten, pro který by hlasovalo nejvíce přítomných členů. Hlasuje se jen způsobem Kdo je PRO V případě rovnosti počtu hlasů PRO u více návrhů, následuje další kolo hlasování, ve kterém se hlasuje stejným způsobem, ale pouze u návrhů s nejvyšším počtem bodů (do tohoto kola nepostupují návrhy, které měly méně hlasů než vítězné návrhy s rovným počtem hlasů).. 7. Členská schůze může rozhodnout o zániku Klubu a o rozdělení jeho majetku, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem. Článek 16 Výbor 1. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost Klubu a jedná jeho jménem. Členem Výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena Výboru je nezastupitelný. Členové Výboru jsou voleni Členskou schůzí. Statutárním zástupcem Klubu bývá zpravidla jeho předseda, nebo Výborem pověřená osoba. 2. Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně ze tří členů. Počet členů Výboru musí být vždy lichý. 3. Členové Výboru jsou voleni na období dvou let. Opětovná volba není vyloučena. 4. Funkční období Výboru neskončí dříve, než je zvolen Výbor nový. Výbor je povinen svolat Členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením jeho funkčního období. Pokud tak Výbor neučiní, svolá 5

6 Členskou schůzi předseda KRK. 5. Zvolení členové Výboru zvolí ze svého středu předsedu a rozdělí si ostatní funkce. Při volbě, nebo odvolání předsedy, dotyčná osoba nehlasuje. Předseda Výboru je zároveň i předseda Klubu. 6. Člen Výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům Výboru a členům KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení Výbor projednal nebo projednat mohl. Předseda Výboru je o tom povinen informovat předsedu KRK. 7. Za odstoupivšího člena Výboru si Výbor kooptuje nového člena z řad členů Klubu, kterého v jeho funkci musí potvrdit nejbližší Členská schůze. V případě jeho neschválení za něj Členská schůze dovolí člena nového. Od doby kooptace do doby konání nejbližší Členské schůze vykonává kooptovaný člen výboru jakoukoliv funkci ve Výboru, nemusí to být funkce odstoupivšího člena výboru. Funkci odstoupivšího člena Výboru může vykonávat buď kooptovaný člen, nebo kterýkoliv jiný člen Výboru. 8. Výbor se schází podle potřeby. Nejméně 2x ročně. Výborová schůze může proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy Výboru Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro něj hlasovala většina přítomných členů Výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 9. O průběhu jednání Výboru se pořizují zápisy, které se ukládají v elektronické podobě po dobu pěti let u jednatele, a jsou zveřejněny na klubovém webu. 10. Jednání Výboru se mají právo zúčastnit členové KRK, mohou na něm také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem, avšak nemají hlasovací právo. 11. Jednání Výboru se mohou účastnit i členové Klubu. Předseda Klubu může rozhodnout o uzavřeném jednání. 12. Členové Výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu. 13. Členové Výboru odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. 14. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními Členské schůze. Článek 17 Působnost výboru Výbor Klubu řídí činnost Klubu v období mezi Členskými schůzemi a přísluší mu zejména: a) Svolávat Členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat b) předkládat Členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu na daný rok, návrh změn a doplňků stanov, směrnic a normativů Klubu. c) plnit usnesení Členské schůze d) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví e) rozhodovat o nakládání s majetkem Klubu f) zodpovídat za finanční hospodaření Klubu g) zajišťovat školení a jmenování rozhodčích dogdancing h) organizovat národní mistrovství ČR, stanovovat a chránit termíny jejich pořádání i) zajišťovat spolupráci Klubu s jinými kynologickými organizacemi j) vydávat kalendář akcí týkajících se dogdancing v ČR a delegovat rozhodčí na akce zařazené v tomto kalendáři k) připravovat a schvalovat řád a pravidla dogdancing a soutěžní řád Klubu l) fungovat současně jako disciplinární komise, při jednání se řídit kárným řádem V případě, že je nutno disciplinárně projednat činnost výboru nebo kteréhokoliv jeho 6

7 člena, přebírá úlohu disciplinární komise KRK. m) zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy, jejichž členem musí být nejméně jeden člen Výboru, který za činnost komise Výboru zodpovídá Článek 18 Kontrolní a revizní komise 1. KRK je orgán Klubu, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost Klubu. Členem KRK může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena KRK je nezastupitelný. Členi KRK jsou voleni Členskou schůzí. 2. KRK je kolektivním orgánem, skládá se ze tří členů. Člen KRK nemůže být současně člen Výboru Klubu. 3. Členové KRK jsou voleni na období dvou let Opětovná volba není vyloučena. 4. Funkční období neskončí dříve, než je zvolena KRK nová. Výbor je povinen svolat Členskou schůzi, která se bude zabývat volbou KRK nejpozději jeden měsíc před skončením funkčního období KRK stávající. 5. Zvolení členové KRK volí ze svého středu předsedu KRK. 6. KRK odpovídá za svoji činnost pouze Členské schůzi. 7. Člen KRK se své funkce může vzdát písemným prohlášením doručeným členům výboru a ostatním členům KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení KRK projednala, nebo projednat mohla. Předseda KRK je povinen o tom informovat předsedu Klubu. 7. Za odstoupivšího člena KRK si KRK kooptuje nového člena z řad členů Klubu, kterého v jeho funkci musí potvrdit nejbližší Členská schůze. V případě jeho neschválení za něj Členská schůze dovolí člena nového. Od doby kooptace do doby konání nejbližší Členské schůze vykonává kooptovaný člen KRK jakoukoliv funkci ve výboru, nemusí to být funkce odstoupivšího člena KRK. Funkci odstoupivšího člena KRK může vykonávat buď kooptovaný člen nebo kterýkoliv jiný člen KRK. 9. KRK se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. schůze může proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy KRK je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí je platné pouze v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů KRK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy. 10. O průběhu jednání se pořizují zápisy, které se ukládají v elektronické podobě po dobu pěti let u jednatele, a jsou zveřejněny na klubovém webu 11. Jednání KRK jsou přístupná všem členům Výboru. V odůvodněném případě může předseda KRK rozhodnout o jednání uzavřeném. 12. Členové KRK jsou oprávněni kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, prověřovat vedení účetnictví, kontrolovat hospodaření Klubu a stav majetku Klubu. 13. KRK má právo být Výborem informována o jeho záměru svolat Členskou schůzi nebo mimořádnou Členskou schůzi a být současně informována o jím navrhovaném programu s tím, že výbor je povinen doplnit navrhovaný program jednání o body požadované KRK. 14. KRK může provádění kontrolní činnosti rozdělit mezi své jednotlivé členy, o čemž informuje Členskou schůzi a Výbor Klubu. Rozdělením činnosti KRK není dotčena odpovědnost členů KRK, ani jejich právo vykonávat další kontrolní činnosti. 15. Členové KRK jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu. 16. Členové KRK odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Způsobí-li takto škodu více členů KRK, odpovídají za ni společně a nerozdílně. 17. KRK se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními Členské schůze. 7

8 18. V případě, že má být disciplinárně projednáván Výbor klubu nebo kterýkoliv jeho člen, přebírá KRK funkci disciplinární komise Působnost kontrolní a revizní komise Do působnosti KRK náleží zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, platných stanov Klubu a dalších normativů Klubu a usnesení Členské schůze b) přezkoumávat zprávu o hospodaření Klubu, zprávu o stavu majetku a zprávu o činnosti Klubu c) seznamovat Členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti, d) předkládat Členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy. e) svolat členskou, popř. mimořádnou členskou schůzi v případě, že výbor v tomto smyslu nedodrží své povinnosti a termíny Článek 20 Jednání za Klub 1. Za Klub je oprávněn jednat ve všech věcech výbor Klubu jako jeho statutární orgán. Za Klub jedná vždy předseda. Za klub může jednat i Výborem pověřená osoba a to na základě plné moci udělené Výborem. Článek 21 Hospodaření Klubu 1. Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní. 2. Evidence a účetnictví Klubu se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. 3. Zdrojem příjmů Klubu jsou především: a) členské příspěvky b) poplatky za služby související s organizací soutěže dogdancing c) výnosy z prodeje tiskovin d) případně smluvně podložené podíly na výnosech z akcí dogdancing e) sponzorské příspěvky a dary f) příspěvky státu na reprezentaci a sportovní činnost, prostřednictvím ČKS g) jiné příjmy vyplývající z provozu Klubu. 4. Klub hradí ze svého rozpočtu především: a) náklady na činnost orgánů Klubu, b) vydávání a distribuci klubových tiskovin, c) náklady na propagaci dogdancing, d) náklady na svolávání a organizace Členské schůze, e) poplatky související se sdruženým členstvím v jiných kynologických organizacích, f) podle možností náklady na pořádání významných klubových akcí, g) podle možností náklady na reprezentaci České republiky v dogdancing, h) jiné náklady nutné k zajištění provozu Klubu. Článek 22 Zánik Klubu 1. O zániku Klubu rozhoduje Členská schůze, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem. Jinak než rozhodnutím Členské schůze může dojít k zániku Klubu jen, stanoví-li tak zákon. 2. Spolu s rozhodnutím o zániku Klubu rozhodne Členská schůze o způsobu likvidace majetkové podstaty Klubu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vyrovnání závazků vůči partnerským organizacím. Článek 23 Změna stanov 1. O doplnění nebo změně stanov Klubu rozhoduje Členská schůze dvoutřetinovou 8

9 většinou přítomných členů s hlasovacím právem. 2. Návrh na doplnění nebo změnu stanov Klubu může podat výbor nebo KRK. Členové uplatňují své návrhy na jejich změnu písemně prostřednictvím výboru Klubu. A to nejméně 30 dnů před konáním Členské či mimořádné členské schůze. Výbor je povinen tyto návrhy členů zveřejnit na klubovém webu neprodleně. 3. Návrh na doplnění nebo změnu stanov Klubu předá Výbor členské základně prostřednictvím klubového webu, a to nejpozději 30 dnů před konáním Členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání. 4. Tyto stanovy byly schváleny ustavující Členskou schůzí konanou dne 21. května 2004 v Praze 4 - Komořany. 5. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra. Článek 24 Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena těmito stanovami, se řídí obecně závaznými právními předpisy nadřízených orgánů. 2. V případě, že některé ustanovení stanov Klubu se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jejich změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov Klubu touto skutečností nedotčena. Doplnění a změny stanov byly schváleny Členskou schůzí dne

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s.

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace, z. s. ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení: Spolek Tábornický klub Písek 2. Sídlo občanského sdružení: Smrkovická 2218, Písek 39701

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf Association. 2. Sídlo:

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Stanovy občanského sdružení Český pes

Stanovy občanského sdružení Český pes Stanovy občanského sdružení Český pes ČÁST PRVNÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název sdružení je Český pes (dále také jen sdružení), IČ: 26572176. Český pes je dobrovolným, otevřeným občanským sdružením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sdružení JM-Net Valná hromada občanského sdružení dne 10.2.2005 schválila Organizační řád sdružení, ten byl novelizován na náhradní Valné hromadě konané 7.7.2008 a náhradní Valné hromadě

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů

Stanovy ČPOK OBSAH. Část II. Členství v obchodní komoře 4 1. Vznik členství 2. Čestné členství 3. Zánik členství 4. Práva a povinnosti členů Stanovy ČPOK OBSAH Část I. Obecná ustanovení. 2 1. Jméno, sídlo a vznik obchodní komory 2. Doba trvání 3. Účel obchodní komory 4. Jednací jazyk obchodní komory 5. Předmět činnosti 6. Finanční prostředky

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

IV. Práva a povinnosti členů

IV. Práva a povinnosti členů III. Členství v Aeroklubu 1. Členy Aeroklubu jsou: a) kmenoví členové b) členové čekatelé c) přispívající členové d) evidovaní členové e) čestní členové. 2. Členem Aeroklubu se může stát osoba, která:

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR Stanovy neziskové organizace DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní oddělení FN Brno, Černopolní 9, 615 00 Brno 3. Působnost: celé území České

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice

Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice I.Název spolku Stanovy Spolku přátel SŠ obchodu, služeb a podnikání a VOŠ Kněžskodvorská 33/A 370 04 České Budějovice Spolek přátel SŠ OSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice (dále jen

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Mimochodem STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MIMOCHODEM čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 2) Sídlo sdružení je na adrese: Jaroslava Haška 646, 584 01 Ledeč

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy NosiNET z. s.

Stanovy NosiNET z. s. Stanovy NosiNET z. s. Čl. 1. Základní ustanovení 1. NosiNET z. s. (dále Spolek ) je dobrovolný, nezávislý a neziskový spolek fyzických a právnických osob. 2. Na Spolek se dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení. Čl. I. Úvodní ustanovení STANOVY Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Sdružení rodičů a přátel Petrina, občanské sdružení, (dále jen sdružení) je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY občanského sdružení DOMOV JITKA dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Úvodní ustanovení DOMOV JITKA Název občanského sdružení: Sídlo: Vsetín 755 01,

Více

Stanovy spolku OK QRP KLUB

Stanovy spolku OK QRP KLUB Stanovy spolku OK QRP KLUB P r e a m b u l e Členové sdružení ve spolku OK QRP KLUB /dále jen "spolek"/, který je nepřetržitým pokračováním občanského sdružení Československý QRP klub /zkráceně OK QRP

Více

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo

STANOVY. Článek I. Název, územní působnost, sídlo STANOVY Článek I. Název, územní působnost, sídlo 1. Sdružení knihoven ČR je zájmovým sdružením právnických osob. 2. Sdružení knihoven ČR je veřejně prospěšnou právnickou osobou. 3. Názvem sdružení je Sdružení

Více

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s.

S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. S t a n o v y Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. Článek I. Obecná ustanovení 1. Název: Klub chovatelů málopočetných plemen psů ČR, o.s. KCHMPP (dále jen o.s. ) 2. Sídlo: Jankovcova 53, 170

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s.

Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Stanovy spolku Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. I. Název a sídlo Název: Otevřená GeoInfrastruktura, z.s. Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2

Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA. Úplné znění ke dni 12. března 2014. Článek 1. Název a sídlo spolku. Článek 2 Stanovy spolku VIA TEMPORA NOVA Úplné znění ke dni 12. března 2014 Článek 1 Název a sídlo spolku 1. Název spolku: VIA TEMPORA NOVA, z.s. 2. Sídlo: Roztoky u Prahy Článek 2 Charakter spolku a její právní

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society

Stanovy občanského sdružení. Přátelé New Renato Community Society Stanovy občanského sdružení Přátelé New Renato Community Society čl. I Název a sídlo 1. Název sdružení je Přátelé New Renato Community Society, ve zkratce Přátelé NRCS. 2. Sídlem sdružení je Dvořišťská

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

Úvodní ustanovení. Sídlem Klubu jsou: Mladé Buky, Mlýnská 382, PSČ 542 23. Stylizovaný znak obce (strom a ryba) kombinovaný s nápisem

Úvodní ustanovení. Sídlem Klubu jsou: Mladé Buky, Mlýnská 382, PSČ 542 23. Stylizovaný znak obce (strom a ryba) kombinovaný s nápisem GOLF CLUB Mladé Buky STANOVY I. Úvodní ustanovení Golf Club Mladé Buky (dále jen Klub ) je dobrovolným sdružením sdružujícím své členy, fyzické i právnické osoby, k zastupování a zajišťování především

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL

Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Úplné znění stanov SPOLEK BOSMA ANGEL Článek I. Název a sídlo spolku 1) Název zní Spolek BOSMA ANGEL. 2) Spolek sídlí na adrese Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3) IČ: 22708537, registrace provedena

Více

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 2.

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

Stanovy. Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení

Stanovy. Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení Stanovy Aeroklubu Hlásná Třebaň, občanské sdružení Aeroklub Hlásná Třebaň, občanské sdružení je občanské sdružení dle zákona o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., které sdružuje zájemce o sportovní leteckou

Více