Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic"

Transkript

1 Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1

2 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, Působnost: Česká republika Článek 2 Právní postavení 1. Dog Dancing Club Czech Republic (dále jen "Klub") je dobrovolným, otevřeným, sportovním, zájmovým občanským sdružením příznivců dogdancing neziskového charakteru, založeným na členské základně, tedy s právem členů volit své vedení. 2. Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno. 3. Klub může vstoupit jako kolektivní člen do jiné kynologické organizace (např.čks), jejímž prostřednictvím se stane i členem Mezinárodní kynologické organizace FCI. Článek 3 Činnost Klubu 1. Činnost Klubu se řídí těmito stanovami a dalšími vnitřními normativy Klubu. 2. Veškerá činnost Klubu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Článek 4 Předmět činnosti Klubu 1. Činnost Klubu je ryze zájmová a veřejně prospěšná. 2. Klub se zabývá organizací, propagací a koordinací veškeré činnosti se vztahem k dogdancing. 3. Klub vydává a aktualizuje normativy pro sportovní činnost dogdancing, které vychází z mezinárodních pravidel dogdancing a jejich aktualizací. Klub zajišťuje jednotný výklad pravidel na území České republiky. Klub dbá na to, aby soutěže dogdancing probíhaly ve smyslu norem vydaných Klubem. 4. Klub zastupuje své členy ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí, k orgánům státní moci, kynologickým i nekynologickým organizacím a jednotlivcům. Klub hájí zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem, zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi. 5. Klub předává svým členům aktuální informace prostřednictvím klubových webových stránek, veřejným tiskem nebo jiným vhodným způsobem, vydává nebo podporuje vydávání kynologických publikací, jednotných řádů a tiskopisů týkajících se dogdancing. 6. Klub řeší sporné záležitosti mezi jednotlivými členy. Pro tento účel má vlastní, nebo převzatý Kárný řád ČKS. 7. Klub je oprávněn provádět vydavatelskou, poradenskou či jinou činnost související s jeho posláním. 8. Klub zajišťuje školení a zkoušky rozhodčích a pomocníků pro zabezpečení svojí činnosti. 9. Klub vytváří podmínky pro činnost mládeže v rámci své působnosti. Článek 5 Podmínky členství 1. Členem Klubu se může stát každý, kdo souhlasí s jeho posláním a normativy, bez ohledu na státní příslušnost. Členové Klubu jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení. 2. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy Klubu, pokud s jejich členstvím vysloví souhlas zákonný zástupce. 3. Výbor Klubu může navrhnout Členské schůzi udělení čestného členství tomu, kdo 2

3 se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj dogdancing. O jeho udělení rozhoduje Členská schůze. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. 4. Členem klubu nemůže být právnická či fyzická osoba, která byla disciplinárně trestána v rámci organizací sdružených v FCI nebo která prokazatelně porušuje předpisy FCI. V těchto případech rozhoduje o členství takovéto osoby Členská schůze. Článek 6 Vznik členství 1. Klub přijímá své členy na základě písemné přihlášky a dokladu o zaplacení členského příspěvku 2. Členství v Klubu vzniká dnem zaplacení členského příspěvku na daný rok. O přijetí člena rozhoduje výbor Klubu. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do třiceti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k Členské schůzi Klubu prostřednictvím kteréhokoliv člena výboru nebo revizní komise. 3. Člen vyloučený z Klubu na základě čl. 7 odst. 2 může být znovu přijat do Klubu pouze na základě rozhodnutí Členské schůze, a to nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne jeho vyloučení. Článek 7 Zánik členství Členství v Klubu zaniká: 1. Nezaplacením příspěvku na daný kalendářní rok do termínu stanoveného a zveřejněného výborem Klubu. 2. Vyloučením člena za hrubé porušení stanov nebo jiných normativů Klubu, dopustíli porušení povinností člena Klubu, pro opětovné porušení povinností člena Klubu závažnějšího rázu nebo pro opětovné a porušování Zákona na ochranu zvířat. O vyloučení rozhoduje Členská schůze na návrh výboru nebo disciplinární komise. 3. Vystoupením člena z Klubu na základě písemného prohlášení člena (dobrovolné ukončení členství). 4. Úmrtím člena. Článek 8 Práva a povinnosti členů 1. Členové mají zejména právo: a) Hlasovat na Členské schůzi a volit do orgánů Klubu (pokud jsou starší 15 let) b) být voleni do orgánů Klubu (pokud jsou starší 18 let) c) využívat výhod poskytovaných Klubem, podílet se na všech činnostech Klubu jako celku d) podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům Klubu a podávat odvolání proti rozhodnutí výboru ke KRK a členské schůzi g) být informován o činnosti a hospodaření Klubu 2. Členové mají zejména povinnost: a) Řídit se platnými normativy Klubu, usneseními Členské schůze a rozhodnutími Výboru b) platit členské příspěvky řádně a včas, tj. v termínu a způsobem stanoveném a zveřejněném Výborem Klubu c) jednat v zájmu Klubu a zdržet se jednání, které by mohlo způsobit Klubu škodu, poškodit jeho dobré jméno nebo důvěru na veřejnosti d) hlásit Výboru Klubu změny bydliště a dalších důležitých údajů 3

4 1. Orgány Klubu jsou: * Členská schůze * Výbor * Kontrolní a revizní komise - KRK Článek 9 Orgány Klubu Článek 10 Členská schůze 1. Je nejvyšším orgánem Klubu a tvoří ji všichni členové Klubu přítomní na jejím jednání. 2. Na Členské schůzi uplatňují členové Klubu svá práva řídit záležitosti Klubu a kontrolovat činnost Klubu Článek 11 Postavení a působnost Členské schůze 1. Do výlučné pravomoci Členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy Klubu a kárný řád b) volit a odvolávat členy Výboru a KRK c) zrušit rozhodnutí Výboru d) stanovit výši Členského příspěvku a odvodů ze závodu e) rozhodovat o vyloučení člena z Klubu nebo o jeho opětovném přijetí f) rozhodovat o odvolání člena Klubu proti rozhodnutí Výboru g) rozhodovat o zániku Klubu a o rozdělení jeho majetku f) schvalování návrhu rozpočtu na daný rok. Článek 12 Svolávání Členské schůze 1. Členskou schůzi svolává Výbor oznámením na klubovém webu a zasláním pozvánky jednotlivým členům Klubu em, a to nejméně jeden měsíc před dnem konání Členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo konání Členské schůze a návrh programu jednání. 2. Řádnou Členskou schůzi svolává Výbor Klubu minimálně jedenkrát ročně 3. Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů, a to ve lhůtě do dvou měsíců od doručení žádosti. Forma svolání mimořádné ČS je stejná jako u ČS. Mimořádná ČS schůze může být svolána v termínu nejméně dvou týdnů od zveřejnění pozvánky na webu Klubu. 4. Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi, jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky přesahující kompetence výboru Klubu. Článek 13 Účast a hlasování na Členské schůzi 1. Členská schůze je veřejná, tzn. že se jí mohou zúčastnit i nečlenové Klubu, bez hlasovacího práva. 2. Právo hlasovat na Členské schůzi má každý člen starší 15 let, který zaplatil členské příspěvky pro daný kalendářní rok nebo pro rok předchozí, pokud se Členská schůze koná v prvním čtvrtletí roku následujícího. 3. Člen může uplatňovat svá práva na Členské schůzi pouze osobně, hlasování prostřednictvím zástupce není dovoleno. 4. Každý člen má jeden hlas. 4

5 Článek 14 Jednání Členské schůze 1. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda Klubu, v případě jeho nepřítomnosti pak jím pověřený člen Výboru. 2. Členská schůze volí zapisovatele, komisi návrhovou, komisi volební, komisi mandátovou. Zapisovatel může být současně členem komise návrhové. 3. O průběhu jednání Členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, tento zápis je uložen v elektronické podobě u jednatele Klubu po dobu pěti let a zveřejněn na klubovém webu 4. Návrhová komise během konání členské schůze sestaví návrh Usnesení, o kterém pak Členská schůze hlasuje a to buď jako o celku nebo o jednotlivých bodech zvlášť. Usnesení Členské schůze je nedílnou součástí zápisu Členské schůze. Schválené Usnesení je závazné pro všechny členy Klubu. Článek 15 Rozhodování Členské schůze 1. Členská schůze je schopná se usnášet, pokud je na ní přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. V opačném případě se začátek Členské schůze posouvá o 30 minut a po uplynutí této doby je Členská schůze usnášeníschopná v jakémkoliv počtu zúčastněných členů. 2. Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro Klub závazná. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů s hlasovacím právem, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. 3. Členská schůze může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů programu. 4. O záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu jednání, může Členská schůze rozhodnout pouze tehdy, jestliže s projednáváním této záležitosti souhlasí dvoutřetinová většina přítomných členů s hlasovacím právem. 5. Hlasování je veřejné, pokud Členská schůze nerozhodne jinak nebo pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. 6. Členská schůze nejprve hlasuje o návrhu výboru. Jestliže nebude schválen, hlasuje o protinávrzích členů, a to v pořadí, v jakém byly vzneseny. Hlasuje se o všech podaných návrzích a vítězným by se stal ten, pro který by hlasovalo nejvíce přítomných členů. Hlasuje se jen způsobem Kdo je PRO V případě rovnosti počtu hlasů PRO u více návrhů, následuje další kolo hlasování, ve kterém se hlasuje stejným způsobem, ale pouze u návrhů s nejvyšším počtem bodů (do tohoto kola nepostupují návrhy, které měly méně hlasů než vítězné návrhy s rovným počtem hlasů).. 7. Členská schůze může rozhodnout o zániku Klubu a o rozdělení jeho majetku, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem. Článek 16 Výbor 1. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost Klubu a jedná jeho jménem. Členem Výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena Výboru je nezastupitelný. Členové Výboru jsou voleni Členskou schůzí. Statutárním zástupcem Klubu bývá zpravidla jeho předseda, nebo Výborem pověřená osoba. 2. Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně ze tří členů. Počet členů Výboru musí být vždy lichý. 3. Členové Výboru jsou voleni na období dvou let. Opětovná volba není vyloučena. 4. Funkční období Výboru neskončí dříve, než je zvolen Výbor nový. Výbor je povinen svolat Členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením jeho funkčního období. Pokud tak Výbor neučiní, svolá 5

6 Členskou schůzi předseda KRK. 5. Zvolení členové Výboru zvolí ze svého středu předsedu a rozdělí si ostatní funkce. Při volbě, nebo odvolání předsedy, dotyčná osoba nehlasuje. Předseda Výboru je zároveň i předseda Klubu. 6. Člen Výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům Výboru a členům KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení Výbor projednal nebo projednat mohl. Předseda Výboru je o tom povinen informovat předsedu KRK. 7. Za odstoupivšího člena Výboru si Výbor kooptuje nového člena z řad členů Klubu, kterého v jeho funkci musí potvrdit nejbližší Členská schůze. V případě jeho neschválení za něj Členská schůze dovolí člena nového. Od doby kooptace do doby konání nejbližší Členské schůze vykonává kooptovaný člen výboru jakoukoliv funkci ve Výboru, nemusí to být funkce odstoupivšího člena výboru. Funkci odstoupivšího člena Výboru může vykonávat buď kooptovaný člen, nebo kterýkoliv jiný člen Výboru. 8. Výbor se schází podle potřeby. Nejméně 2x ročně. Výborová schůze může proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy Výboru Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro něj hlasovala většina přítomných členů Výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 9. O průběhu jednání Výboru se pořizují zápisy, které se ukládají v elektronické podobě po dobu pěti let u jednatele, a jsou zveřejněny na klubovém webu. 10. Jednání Výboru se mají právo zúčastnit členové KRK, mohou na něm také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem, avšak nemají hlasovací právo. 11. Jednání Výboru se mohou účastnit i členové Klubu. Předseda Klubu může rozhodnout o uzavřeném jednání. 12. Členové Výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu. 13. Členové Výboru odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. 14. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními Členské schůze. Článek 17 Působnost výboru Výbor Klubu řídí činnost Klubu v období mezi Členskými schůzemi a přísluší mu zejména: a) Svolávat Členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat b) předkládat Členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu na daný rok, návrh změn a doplňků stanov, směrnic a normativů Klubu. c) plnit usnesení Členské schůze d) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví e) rozhodovat o nakládání s majetkem Klubu f) zodpovídat za finanční hospodaření Klubu g) zajišťovat školení a jmenování rozhodčích dogdancing h) organizovat národní mistrovství ČR, stanovovat a chránit termíny jejich pořádání i) zajišťovat spolupráci Klubu s jinými kynologickými organizacemi j) vydávat kalendář akcí týkajících se dogdancing v ČR a delegovat rozhodčí na akce zařazené v tomto kalendáři k) připravovat a schvalovat řád a pravidla dogdancing a soutěžní řád Klubu l) fungovat současně jako disciplinární komise, při jednání se řídit kárným řádem V případě, že je nutno disciplinárně projednat činnost výboru nebo kteréhokoliv jeho 6

7 člena, přebírá úlohu disciplinární komise KRK. m) zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy, jejichž členem musí být nejméně jeden člen Výboru, který za činnost komise Výboru zodpovídá Článek 18 Kontrolní a revizní komise 1. KRK je orgán Klubu, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost Klubu. Členem KRK může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena KRK je nezastupitelný. Členi KRK jsou voleni Členskou schůzí. 2. KRK je kolektivním orgánem, skládá se ze tří členů. Člen KRK nemůže být současně člen Výboru Klubu. 3. Členové KRK jsou voleni na období dvou let Opětovná volba není vyloučena. 4. Funkční období neskončí dříve, než je zvolena KRK nová. Výbor je povinen svolat Členskou schůzi, která se bude zabývat volbou KRK nejpozději jeden měsíc před skončením funkčního období KRK stávající. 5. Zvolení členové KRK volí ze svého středu předsedu KRK. 6. KRK odpovídá za svoji činnost pouze Členské schůzi. 7. Člen KRK se své funkce může vzdát písemným prohlášením doručeným členům výboru a ostatním členům KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení KRK projednala, nebo projednat mohla. Předseda KRK je povinen o tom informovat předsedu Klubu. 7. Za odstoupivšího člena KRK si KRK kooptuje nového člena z řad členů Klubu, kterého v jeho funkci musí potvrdit nejbližší Členská schůze. V případě jeho neschválení za něj Členská schůze dovolí člena nového. Od doby kooptace do doby konání nejbližší Členské schůze vykonává kooptovaný člen KRK jakoukoliv funkci ve výboru, nemusí to být funkce odstoupivšího člena KRK. Funkci odstoupivšího člena KRK může vykonávat buď kooptovaný člen nebo kterýkoliv jiný člen KRK. 9. KRK se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. schůze může proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy KRK je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí je platné pouze v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů KRK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy. 10. O průběhu jednání se pořizují zápisy, které se ukládají v elektronické podobě po dobu pěti let u jednatele, a jsou zveřejněny na klubovém webu 11. Jednání KRK jsou přístupná všem členům Výboru. V odůvodněném případě může předseda KRK rozhodnout o jednání uzavřeném. 12. Členové KRK jsou oprávněni kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, prověřovat vedení účetnictví, kontrolovat hospodaření Klubu a stav majetku Klubu. 13. KRK má právo být Výborem informována o jeho záměru svolat Členskou schůzi nebo mimořádnou Členskou schůzi a být současně informována o jím navrhovaném programu s tím, že výbor je povinen doplnit navrhovaný program jednání o body požadované KRK. 14. KRK může provádění kontrolní činnosti rozdělit mezi své jednotlivé členy, o čemž informuje Členskou schůzi a Výbor Klubu. Rozdělením činnosti KRK není dotčena odpovědnost členů KRK, ani jejich právo vykonávat další kontrolní činnosti. 15. Členové KRK jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu. 16. Členové KRK odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Způsobí-li takto škodu více členů KRK, odpovídají za ni společně a nerozdílně. 17. KRK se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními Členské schůze. 7

8 18. V případě, že má být disciplinárně projednáván Výbor klubu nebo kterýkoliv jeho člen, přebírá KRK funkci disciplinární komise Působnost kontrolní a revizní komise Do působnosti KRK náleží zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, platných stanov Klubu a dalších normativů Klubu a usnesení Členské schůze b) přezkoumávat zprávu o hospodaření Klubu, zprávu o stavu majetku a zprávu o činnosti Klubu c) seznamovat Členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti, d) předkládat Členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy. e) svolat členskou, popř. mimořádnou členskou schůzi v případě, že výbor v tomto smyslu nedodrží své povinnosti a termíny Článek 20 Jednání za Klub 1. Za Klub je oprávněn jednat ve všech věcech výbor Klubu jako jeho statutární orgán. Za Klub jedná vždy předseda. Za klub může jednat i Výborem pověřená osoba a to na základě plné moci udělené Výborem. Článek 21 Hospodaření Klubu 1. Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní. 2. Evidence a účetnictví Klubu se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. 3. Zdrojem příjmů Klubu jsou především: a) členské příspěvky b) poplatky za služby související s organizací soutěže dogdancing c) výnosy z prodeje tiskovin d) případně smluvně podložené podíly na výnosech z akcí dogdancing e) sponzorské příspěvky a dary f) příspěvky státu na reprezentaci a sportovní činnost, prostřednictvím ČKS g) jiné příjmy vyplývající z provozu Klubu. 4. Klub hradí ze svého rozpočtu především: a) náklady na činnost orgánů Klubu, b) vydávání a distribuci klubových tiskovin, c) náklady na propagaci dogdancing, d) náklady na svolávání a organizace Členské schůze, e) poplatky související se sdruženým členstvím v jiných kynologických organizacích, f) podle možností náklady na pořádání významných klubových akcí, g) podle možností náklady na reprezentaci České republiky v dogdancing, h) jiné náklady nutné k zajištění provozu Klubu. Článek 22 Zánik Klubu 1. O zániku Klubu rozhoduje Členská schůze, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem. Jinak než rozhodnutím Členské schůze může dojít k zániku Klubu jen, stanoví-li tak zákon. 2. Spolu s rozhodnutím o zániku Klubu rozhodne Členská schůze o způsobu likvidace majetkové podstaty Klubu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vyrovnání závazků vůči partnerským organizacím. Článek 23 Změna stanov 1. O doplnění nebo změně stanov Klubu rozhoduje Členská schůze dvoutřetinovou 8

9 většinou přítomných členů s hlasovacím právem. 2. Návrh na doplnění nebo změnu stanov Klubu může podat výbor nebo KRK. Členové uplatňují své návrhy na jejich změnu písemně prostřednictvím výboru Klubu. A to nejméně 30 dnů před konáním Členské či mimořádné členské schůze. Výbor je povinen tyto návrhy členů zveřejnit na klubovém webu neprodleně. 3. Návrh na doplnění nebo změnu stanov Klubu předá Výbor členské základně prostřednictvím klubového webu, a to nejpozději 30 dnů před konáním Členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání. 4. Tyto stanovy byly schváleny ustavující Členskou schůzí konanou dne 21. května 2004 v Praze 4 - Komořany. 5. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra. Článek 24 Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena těmito stanovami, se řídí obecně závaznými právními předpisy nadřízených orgánů. 2. V případě, že některé ustanovení stanov Klubu se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jejich změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov Klubu touto skutečností nedotčena. Doplnění a změny stanov byly schváleny Členskou schůzí dne

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE konané dne 2. května 2010 v Praze Pitkovická hospoda Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících Jednání zahájila pí. Marcela Nováková, přivítala

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení společnosti 1. Akciová společnost Interma BYTY, akciová společnost (dále též jen společnost ) vznikla jako nástupnická společnost v

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s..

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku:. (dále rovněž spolek ). Komentář: Název spolku musí obsahovat slova spolek nebo zapsaný spolek, postačí však zkratka z. s.. 2. Sídlo spolku:... Komentář:

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti

STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014. čl.1 Založení společnosti STANOVY POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. úplné znění stanov ke dni 30. června 2014 I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen společnost,

Více

S T A N O V Y akciové společnosti

S T A N O V Y akciové společnosti Úplné znění stanov akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. schválené valnou hromadou společnosti dne 17. 6. 2014 S T A N O V Y akciové společnosti Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni 17. 9. 2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s.

Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Stanovy spolku Asociace debatních klubů, z.s. Smyslem debatování je učit se, ne vyhrávat. Či spíše učení je jediná forma vítězství, která má smysl. A. J. Toynbee 1 Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku Spolek

Více

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ

STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ STANOVY NEZISKOVÉ ORGANIZACE MYGRA-CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ MYGRA-CZ je nezávislé občanské sdružení pacientů s diagnostikovaným onemocněním Myasthenia gravis (MG), jejich rodinných příslušníků, odborníků

Více

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry

S t a n o v y. akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry S t a n o v y akciové společnosti I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti, právní poměry Akciová společnost BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv (dále jen společnost

Více

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení

Stanovy spolku. čl. I Úvodní ustanovení ..STANOVY SPOLKU Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) je zachycena v ustanovení 214 a následující. Spolek musí bezpodmínečně respektovat závazná pravidla, která zákon stanovuje

Více

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s.

S T A N O V Y. zapsaného spolku Černí koně, z.s. S T A N O V Y zapsaného spolku Černí koně, z.s. Preambule V souladu s ust. 3045 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z. ), se občanské sdružení ČERNÍ KONĚ, o.s., založené dle zákona

Více