Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic"

Transkript

1 Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1

2 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, Působnost: Česká republika Článek 2 Právní postavení 1. Dog Dancing Club Czech Republic (dále jen "Klub") je dobrovolným, otevřeným, sportovním, zájmovým občanským sdružením příznivců dogdancing neziskového charakteru, založeným na členské základně, tedy s právem členů volit své vedení. 2. Klub vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Osobní ručení členů je vyloučeno. 3. Klub může vstoupit jako kolektivní člen do jiné kynologické organizace (např.čks), jejímž prostřednictvím se stane i členem Mezinárodní kynologické organizace FCI. Článek 3 Činnost Klubu 1. Činnost Klubu se řídí těmito stanovami a dalšími vnitřními normativy Klubu. 2. Veškerá činnost Klubu musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Článek 4 Předmět činnosti Klubu 1. Činnost Klubu je ryze zájmová a veřejně prospěšná. 2. Klub se zabývá organizací, propagací a koordinací veškeré činnosti se vztahem k dogdancing. 3. Klub vydává a aktualizuje normativy pro sportovní činnost dogdancing, které vychází z mezinárodních pravidel dogdancing a jejich aktualizací. Klub zajišťuje jednotný výklad pravidel na území České republiky. Klub dbá na to, aby soutěže dogdancing probíhaly ve smyslu norem vydaných Klubem. 4. Klub zastupuje své členy ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí, k orgánům státní moci, kynologickým i nekynologickým organizacím a jednotlivcům. Klub hájí zájmy svých členů, vystupuje jejich jménem, zajišťuje spolupráci s jinými organizacemi. 5. Klub předává svým členům aktuální informace prostřednictvím klubových webových stránek, veřejným tiskem nebo jiným vhodným způsobem, vydává nebo podporuje vydávání kynologických publikací, jednotných řádů a tiskopisů týkajících se dogdancing. 6. Klub řeší sporné záležitosti mezi jednotlivými členy. Pro tento účel má vlastní, nebo převzatý Kárný řád ČKS. 7. Klub je oprávněn provádět vydavatelskou, poradenskou či jinou činnost související s jeho posláním. 8. Klub zajišťuje školení a zkoušky rozhodčích a pomocníků pro zabezpečení svojí činnosti. 9. Klub vytváří podmínky pro činnost mládeže v rámci své působnosti. Článek 5 Podmínky členství 1. Členem Klubu se může stát každý, kdo souhlasí s jeho posláním a normativy, bez ohledu na státní příslušnost. Členové Klubu jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení. 2. Občané, kteří nedosáhli zletilosti, se mohou stát členy Klubu, pokud s jejich členstvím vysloví souhlas zákonný zástupce. 3. Výbor Klubu může navrhnout Členské schůzi udělení čestného členství tomu, kdo 2

3 se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužil o rozvoj dogdancing. O jeho udělení rozhoduje Členská schůze. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. 4. Členem klubu nemůže být právnická či fyzická osoba, která byla disciplinárně trestána v rámci organizací sdružených v FCI nebo která prokazatelně porušuje předpisy FCI. V těchto případech rozhoduje o členství takovéto osoby Členská schůze. Článek 6 Vznik členství 1. Klub přijímá své členy na základě písemné přihlášky a dokladu o zaplacení členského příspěvku 2. Členství v Klubu vzniká dnem zaplacení členského příspěvku na daný rok. O přijetí člena rozhoduje výbor Klubu. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze písemně odvolat do třiceti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k Členské schůzi Klubu prostřednictvím kteréhokoliv člena výboru nebo revizní komise. 3. Člen vyloučený z Klubu na základě čl. 7 odst. 2 může být znovu přijat do Klubu pouze na základě rozhodnutí Členské schůze, a to nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne jeho vyloučení. Článek 7 Zánik členství Členství v Klubu zaniká: 1. Nezaplacením příspěvku na daný kalendářní rok do termínu stanoveného a zveřejněného výborem Klubu. 2. Vyloučením člena za hrubé porušení stanov nebo jiných normativů Klubu, dopustíli porušení povinností člena Klubu, pro opětovné porušení povinností člena Klubu závažnějšího rázu nebo pro opětovné a porušování Zákona na ochranu zvířat. O vyloučení rozhoduje Členská schůze na návrh výboru nebo disciplinární komise. 3. Vystoupením člena z Klubu na základě písemného prohlášení člena (dobrovolné ukončení členství). 4. Úmrtím člena. Článek 8 Práva a povinnosti členů 1. Členové mají zejména právo: a) Hlasovat na Členské schůzi a volit do orgánů Klubu (pokud jsou starší 15 let) b) být voleni do orgánů Klubu (pokud jsou starší 18 let) c) využívat výhod poskytovaných Klubem, podílet se na všech činnostech Klubu jako celku d) podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům Klubu a podávat odvolání proti rozhodnutí výboru ke KRK a členské schůzi g) být informován o činnosti a hospodaření Klubu 2. Členové mají zejména povinnost: a) Řídit se platnými normativy Klubu, usneseními Členské schůze a rozhodnutími Výboru b) platit členské příspěvky řádně a včas, tj. v termínu a způsobem stanoveném a zveřejněném Výborem Klubu c) jednat v zájmu Klubu a zdržet se jednání, které by mohlo způsobit Klubu škodu, poškodit jeho dobré jméno nebo důvěru na veřejnosti d) hlásit Výboru Klubu změny bydliště a dalších důležitých údajů 3

4 1. Orgány Klubu jsou: * Členská schůze * Výbor * Kontrolní a revizní komise - KRK Článek 9 Orgány Klubu Článek 10 Členská schůze 1. Je nejvyšším orgánem Klubu a tvoří ji všichni členové Klubu přítomní na jejím jednání. 2. Na Členské schůzi uplatňují členové Klubu svá práva řídit záležitosti Klubu a kontrolovat činnost Klubu Článek 11 Postavení a působnost Členské schůze 1. Do výlučné pravomoci Členské schůze patří: a) přijímat a měnit stanovy Klubu a kárný řád b) volit a odvolávat členy Výboru a KRK c) zrušit rozhodnutí Výboru d) stanovit výši Členského příspěvku a odvodů ze závodu e) rozhodovat o vyloučení člena z Klubu nebo o jeho opětovném přijetí f) rozhodovat o odvolání člena Klubu proti rozhodnutí Výboru g) rozhodovat o zániku Klubu a o rozdělení jeho majetku f) schvalování návrhu rozpočtu na daný rok. Článek 12 Svolávání Členské schůze 1. Členskou schůzi svolává Výbor oznámením na klubovém webu a zasláním pozvánky jednotlivým členům Klubu em, a to nejméně jeden měsíc před dnem konání Členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu, místo konání Členské schůze a návrh programu jednání. 2. Řádnou Členskou schůzi svolává Výbor Klubu minimálně jedenkrát ročně 3. Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů, a to ve lhůtě do dvou měsíců od doručení žádosti. Forma svolání mimořádné ČS je stejná jako u ČS. Mimořádná ČS schůze může být svolána v termínu nejméně dvou týdnů od zveřejnění pozvánky na webu Klubu. 4. Výbor Klubu je povinen svolat mimořádnou Členskou schůzi, jestliže je potřeba neprodleně řešit otázky přesahující kompetence výboru Klubu. Článek 13 Účast a hlasování na Členské schůzi 1. Členská schůze je veřejná, tzn. že se jí mohou zúčastnit i nečlenové Klubu, bez hlasovacího práva. 2. Právo hlasovat na Členské schůzi má každý člen starší 15 let, který zaplatil členské příspěvky pro daný kalendářní rok nebo pro rok předchozí, pokud se Členská schůze koná v prvním čtvrtletí roku následujícího. 3. Člen může uplatňovat svá práva na Členské schůzi pouze osobně, hlasování prostřednictvím zástupce není dovoleno. 4. Každý člen má jeden hlas. 4

5 Článek 14 Jednání Členské schůze 1. Členskou schůzi zahajuje a řídí předseda Klubu, v případě jeho nepřítomnosti pak jím pověřený člen Výboru. 2. Členská schůze volí zapisovatele, komisi návrhovou, komisi volební, komisi mandátovou. Zapisovatel může být současně členem komise návrhové. 3. O průběhu jednání Členské schůze pořizuje zapisovatel zápis, tento zápis je uložen v elektronické podobě u jednatele Klubu po dobu pěti let a zveřejněn na klubovém webu 4. Návrhová komise během konání členské schůze sestaví návrh Usnesení, o kterém pak Členská schůze hlasuje a to buď jako o celku nebo o jednotlivých bodech zvlášť. Usnesení Členské schůze je nedílnou součástí zápisu Členské schůze. Schválené Usnesení je závazné pro všechny členy Klubu. Článek 15 Rozhodování Členské schůze 1. Členská schůze je schopná se usnášet, pokud je na ní přítomna nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem. V opačném případě se začátek Členské schůze posouvá o 30 minut a po uplynutí této doby je Členská schůze usnášeníschopná v jakémkoliv počtu zúčastněných členů. 2. Členská schůze rozhoduje usneseními, která jsou pro Klub závazná. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj většina přítomných členů s hlasovacím právem, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. 3. Členská schůze může rozhodnout o změně pořadí projednávaných bodů programu. 4. O záležitosti, která nebyla uvedena v předem oznámeném programu jednání, může Členská schůze rozhodnout pouze tehdy, jestliže s projednáváním této záležitosti souhlasí dvoutřetinová většina přítomných členů s hlasovacím právem. 5. Hlasování je veřejné, pokud Členská schůze nerozhodne jinak nebo pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak. 6. Členská schůze nejprve hlasuje o návrhu výboru. Jestliže nebude schválen, hlasuje o protinávrzích členů, a to v pořadí, v jakém byly vzneseny. Hlasuje se o všech podaných návrzích a vítězným by se stal ten, pro který by hlasovalo nejvíce přítomných členů. Hlasuje se jen způsobem Kdo je PRO V případě rovnosti počtu hlasů PRO u více návrhů, následuje další kolo hlasování, ve kterém se hlasuje stejným způsobem, ale pouze u návrhů s nejvyšším počtem bodů (do tohoto kola nepostupují návrhy, které měly méně hlasů než vítězné návrhy s rovným počtem hlasů).. 7. Členská schůze může rozhodnout o zániku Klubu a o rozdělení jeho majetku, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem. Článek 16 Výbor 1. Výbor je statutárním orgánem, který řídí činnost Klubu a jedná jeho jménem. Členem Výboru může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena Výboru je nezastupitelný. Členové Výboru jsou voleni Členskou schůzí. Statutárním zástupcem Klubu bývá zpravidla jeho předseda, nebo Výborem pověřená osoba. 2. Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně ze tří členů. Počet členů Výboru musí být vždy lichý. 3. Členové Výboru jsou voleni na období dvou let. Opětovná volba není vyloučena. 4. Funkční období Výboru neskončí dříve, než je zvolen Výbor nový. Výbor je povinen svolat Členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením jeho funkčního období. Pokud tak Výbor neučiní, svolá 5

6 Členskou schůzi předseda KRK. 5. Zvolení členové Výboru zvolí ze svého středu předsedu a rozdělí si ostatní funkce. Při volbě, nebo odvolání předsedy, dotyčná osoba nehlasuje. Předseda Výboru je zároveň i předseda Klubu. 6. Člen Výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným ostatním členům Výboru a členům KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení Výbor projednal nebo projednat mohl. Předseda Výboru je o tom povinen informovat předsedu KRK. 7. Za odstoupivšího člena Výboru si Výbor kooptuje nového člena z řad členů Klubu, kterého v jeho funkci musí potvrdit nejbližší Členská schůze. V případě jeho neschválení za něj Členská schůze dovolí člena nového. Od doby kooptace do doby konání nejbližší Členské schůze vykonává kooptovaný člen výboru jakoukoliv funkci ve Výboru, nemusí to být funkce odstoupivšího člena výboru. Funkci odstoupivšího člena Výboru může vykonávat buď kooptovaný člen, nebo kterýkoliv jiný člen Výboru. 8. Výbor se schází podle potřeby. Nejméně 2x ročně. Výborová schůze může proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy Výboru Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro něj hlasovala většina přítomných členů Výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 9. O průběhu jednání Výboru se pořizují zápisy, které se ukládají v elektronické podobě po dobu pěti let u jednatele, a jsou zveřejněny na klubovém webu. 10. Jednání Výboru se mají právo zúčastnit členové KRK, mohou na něm také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem, avšak nemají hlasovací právo. 11. Jednání Výboru se mohou účastnit i členové Klubu. Předseda Klubu může rozhodnout o uzavřeném jednání. 12. Členové Výboru jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu. 13. Členové Výboru odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. 14. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními Členské schůze. Článek 17 Působnost výboru Výbor Klubu řídí činnost Klubu v období mezi Členskými schůzemi a přísluší mu zejména: a) Svolávat Členskou schůzi a organizačně ji zabezpečovat b) předkládat Členské schůzi zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu na daný rok, návrh změn a doplňků stanov, směrnic a normativů Klubu. c) plnit usnesení Členské schůze d) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence a účetnictví e) rozhodovat o nakládání s majetkem Klubu f) zodpovídat za finanční hospodaření Klubu g) zajišťovat školení a jmenování rozhodčích dogdancing h) organizovat národní mistrovství ČR, stanovovat a chránit termíny jejich pořádání i) zajišťovat spolupráci Klubu s jinými kynologickými organizacemi j) vydávat kalendář akcí týkajících se dogdancing v ČR a delegovat rozhodčí na akce zařazené v tomto kalendáři k) připravovat a schvalovat řád a pravidla dogdancing a soutěžní řád Klubu l) fungovat současně jako disciplinární komise, při jednání se řídit kárným řádem V případě, že je nutno disciplinárně projednat činnost výboru nebo kteréhokoliv jeho 6

7 člena, přebírá úlohu disciplinární komise KRK. m) zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy, jejichž členem musí být nejméně jeden člen Výboru, který za činnost komise Výboru zodpovídá Článek 18 Kontrolní a revizní komise 1. KRK je orgán Klubu, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost Klubu. Členem KRK může být pouze fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Výkon funkce člena KRK je nezastupitelný. Členi KRK jsou voleni Členskou schůzí. 2. KRK je kolektivním orgánem, skládá se ze tří členů. Člen KRK nemůže být současně člen Výboru Klubu. 3. Členové KRK jsou voleni na období dvou let Opětovná volba není vyloučena. 4. Funkční období neskončí dříve, než je zvolena KRK nová. Výbor je povinen svolat Členskou schůzi, která se bude zabývat volbou KRK nejpozději jeden měsíc před skončením funkčního období KRK stávající. 5. Zvolení členové KRK volí ze svého středu předsedu KRK. 6. KRK odpovídá za svoji činnost pouze Členské schůzi. 7. Člen KRK se své funkce může vzdát písemným prohlášením doručeným členům výboru a ostatním členům KRK. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení KRK projednala, nebo projednat mohla. Předseda KRK je povinen o tom informovat předsedu Klubu. 7. Za odstoupivšího člena KRK si KRK kooptuje nového člena z řad členů Klubu, kterého v jeho funkci musí potvrdit nejbližší Členská schůze. V případě jeho neschválení za něj Členská schůze dovolí člena nového. Od doby kooptace do doby konání nejbližší Členské schůze vykonává kooptovaný člen KRK jakoukoliv funkci ve výboru, nemusí to být funkce odstoupivšího člena KRK. Funkci odstoupivšího člena KRK může vykonávat buď kooptovaný člen nebo kterýkoliv jiný člen KRK. 9. KRK se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. schůze může proběhnout i elektronickou formou mezi jednotlivými členy KRK je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí je platné pouze v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů KRK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy. 10. O průběhu jednání se pořizují zápisy, které se ukládají v elektronické podobě po dobu pěti let u jednatele, a jsou zveřejněny na klubovém webu 11. Jednání KRK jsou přístupná všem členům Výboru. V odůvodněném případě může předseda KRK rozhodnout o jednání uzavřeném. 12. Členové KRK jsou oprávněni kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, prověřovat vedení účetnictví, kontrolovat hospodaření Klubu a stav majetku Klubu. 13. KRK má právo být Výborem informována o jeho záměru svolat Členskou schůzi nebo mimořádnou Členskou schůzi a být současně informována o jím navrhovaném programu s tím, že výbor je povinen doplnit navrhovaný program jednání o body požadované KRK. 14. KRK může provádění kontrolní činnosti rozdělit mezi své jednotlivé členy, o čemž informuje Členskou schůzi a Výbor Klubu. Rozdělením činnosti KRK není dotčena odpovědnost členů KRK, ani jejich právo vykonávat další kontrolní činnosti. 15. Členové KRK jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a v zájmu Klubu. 16. Členové KRK odpovídají Klubu za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Způsobí-li takto škodu více členů KRK, odpovídají za ni společně a nerozdílně. 17. KRK se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami a ostatními normativy Klubu a usneseními Členské schůze. 7

8 18. V případě, že má být disciplinárně projednáván Výbor klubu nebo kterýkoliv jeho člen, přebírá KRK funkci disciplinární komise Působnost kontrolní a revizní komise Do působnosti KRK náleží zejména: a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, platných stanov Klubu a dalších normativů Klubu a usnesení Členské schůze b) přezkoumávat zprávu o hospodaření Klubu, zprávu o stavu majetku a zprávu o činnosti Klubu c) seznamovat Členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti, d) předkládat Členské schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy. e) svolat členskou, popř. mimořádnou členskou schůzi v případě, že výbor v tomto smyslu nedodrží své povinnosti a termíny Článek 20 Jednání za Klub 1. Za Klub je oprávněn jednat ve všech věcech výbor Klubu jako jeho statutární orgán. Za Klub jedná vždy předseda. Za klub může jednat i Výborem pověřená osoba a to na základě plné moci udělené Výborem. Článek 21 Hospodaření Klubu 1. Hospodářský rok je totožný s účetním obdobím a je jím rok kalendářní. 2. Evidence a účetnictví Klubu se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. 3. Zdrojem příjmů Klubu jsou především: a) členské příspěvky b) poplatky za služby související s organizací soutěže dogdancing c) výnosy z prodeje tiskovin d) případně smluvně podložené podíly na výnosech z akcí dogdancing e) sponzorské příspěvky a dary f) příspěvky státu na reprezentaci a sportovní činnost, prostřednictvím ČKS g) jiné příjmy vyplývající z provozu Klubu. 4. Klub hradí ze svého rozpočtu především: a) náklady na činnost orgánů Klubu, b) vydávání a distribuci klubových tiskovin, c) náklady na propagaci dogdancing, d) náklady na svolávání a organizace Členské schůze, e) poplatky související se sdruženým členstvím v jiných kynologických organizacích, f) podle možností náklady na pořádání významných klubových akcí, g) podle možností náklady na reprezentaci České republiky v dogdancing, h) jiné náklady nutné k zajištění provozu Klubu. Článek 22 Zánik Klubu 1. O zániku Klubu rozhoduje Členská schůze, a to dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů s hlasovacím právem. Jinak než rozhodnutím Členské schůze může dojít k zániku Klubu jen, stanoví-li tak zákon. 2. Spolu s rozhodnutím o zániku Klubu rozhodne Členská schůze o způsobu likvidace majetkové podstaty Klubu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vyrovnání závazků vůči partnerským organizacím. Článek 23 Změna stanov 1. O doplnění nebo změně stanov Klubu rozhoduje Členská schůze dvoutřetinovou 8

9 většinou přítomných členů s hlasovacím právem. 2. Návrh na doplnění nebo změnu stanov Klubu může podat výbor nebo KRK. Členové uplatňují své návrhy na jejich změnu písemně prostřednictvím výboru Klubu. A to nejméně 30 dnů před konáním Členské či mimořádné členské schůze. Výbor je povinen tyto návrhy členů zveřejnit na klubovém webu neprodleně. 3. Návrh na doplnění nebo změnu stanov Klubu předá Výbor členské základně prostřednictvím klubového webu, a to nejpozději 30 dnů před konáním Členské schůze, která bude mít takovouto změnu na pořadu jednání. 4. Tyto stanovy byly schváleny ustavující Členskou schůzí konanou dne 21. května 2004 v Praze 4 - Komořany. 5. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra. Článek 24 Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti, která nejsou výslovně upravena těmito stanovami, se řídí obecně závaznými právními předpisy nadřízených orgánů. 2. V případě, že některé ustanovení stanov Klubu se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jejich změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov Klubu touto skutečností nedotčena. Doplnění a změny stanov byly schváleny Členskou schůzí dne

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Active Dog o. s. Preambule

Active Dog o. s. Preambule STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Active Dog o. s. Preambule Active Dog, o. s. je dobrovolné nepolitické sdružení chovatelů, majitelů a zájemců o výcvik psů všech plemen včetně kříženců zřízený za účelem provozování

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

STANOVY sestaveny v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1.1 Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy Karla Malicha v Holicích (dále jen SRP ZUŠ Karla Malicha ) se jako občanské sdružení vzniklé dne 14.5.1992

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo

vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo vydané v souladu s ustanovením 218 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen stanovy ) Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Sídlo spolku: Motorfans, z.s. V. Nováka 1716/4, České Budějovice

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

S T A N O V Y Občanského sdružení

S T A N O V Y Občanského sdružení S T A N O V Y Občanského sdružení DOBRÁ KNÍŽKA 1 I. Základní ustanovení Článek 1 Název sdruženi Název občanského sdružení je Dobrá knížka. Článek 2 Sídlo sdruženi Sídlo sdružení je na adrese: V cihelně

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. I. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU I. Základní ustanovení Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek členů rodičů žáků a příznivců Základní školy a mateřské školy Pod Zvonek, příspěvková organizace, Pod Zvonek 1835, 737 01

Více

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s.

Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Stanovy Podkrkonošský trabi klub z.s. Podkrkonošský trabi klub z.s. (dále jen spolek nebo klub) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem s vlastní právní osobností. Byl založen v souladu se zákonem

Více

S t a n o v y s p o l k u

S t a n o v y s p o l k u ANIMAL EYE, z. s. S t a n o v y s p o l k u I. Název a sídlo ANIMAL EYE, z. s. (dále jen spolek ), je samosprávný a dobrovolný svazek osob, založený podle 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy spolku. II. Název

Stanovy spolku. II. Název Stanovy spolku I. Border Collie Club Czech Republic, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu 3045 NOZ ve spojení s 214

Více

STANOVY spolku Dobrý skutek

STANOVY spolku Dobrý skutek STANOVY spolku Dobrý skutek Čl. 1 Základní ustanovení Dobrý skutek, z.s. (dále jen Spolek ) je spolkem ve smyslu ust. 214 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sdružuje své členy ke společnému provozování

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Úvodní ustanovení 1 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA F. M. PELCLA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Název, sídlo a IČO Úvodní ustanovení 1 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou (dále jen

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s.

Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. N Á V R H Stanovy Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s. I. Základní ustanovení 1. Fotbalový klub je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovnou a sportovní činnost, zejména kopanou a

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku

STANOVY. I. Název spolku. II. Sídlo spolku. Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku STANOVY České origami společnosti I. Název spolku Česká origami společnost, z. s. II. Sídlo spolku Jihovýchodní IV 907/3, Praha 4, 141 00 III. Vznik, charakteristika a právní postavení spolku Česká origami

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SPOLEK Tábornický klub Písek Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název občanského sdružení: Spolek Tábornický klub Písek 2. Sídlo občanského sdružení: Smrkovická 2218, Písek 39701

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s.

Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Stanovy občanského sdružení LEPŠÍ KOSTELEC o.s. Název a sídlo: Občanského sdružení, které bude užívat název LEPŠÍ KOSTELEC o.s., se sídlem Smržická 884, 798 41 Kostelec na Hané (IČO: 28553837). Místem

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

STANOVY. Atletika Jižní Město z.s.

STANOVY. Atletika Jižní Město z.s. STANOVY zapsaného Spolku Atletika Jižní Město z.s. I. Základní ustanovení 1. Název zapsaného spolku: Atletika Jižní Město z.s. (dále jen Spolek). 2. Sídlo Spolku: Praha. II. Hlavní poslání a cíle činnosti

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice

STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice STANOVY spolku Mažoretky Anife Rosice Název: Spolek Mažoretky Anife Rosice Sídlo: Rosice, Pod Zahrádkami 120, 665 01 Čl. 1 Název a sídlo, právní postavení Spolek Mažoretky Anife Rosice (dále jen,,spolek

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56,

S T A N O V Y. Název spolku : Spolek Žihelský sbor. Sídlo spolku:; Žihle 56, S T A N O V Y Název spolku : Spolek Žihelský sbor Sídlo spolku:; Žihle 56, 331 65 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Spolek Žihelský sbor (dále jen spolek ) je spolkem dle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY. I. Název spolku STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ PLAŇANY Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ Plaňany Zkratka názvu: SRZŠ Plaňany I. Název spolku II. Právní forma a sídlo spolku 1. Spolek rodičů při ZŠ Plaňany (dále jen

Více

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo

STANOVY. Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení. I. Název, působnost a sídlo STANOVY Egonov o.s. Hlava první Základní ustanovení I. Název, působnost a sídlo 1. Egonov o.s. je dobrovolné, nezávislé, nepolitické sdružení občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

S T A N O V Y A S O C I A C E

S T A N O V Y A S O C I A C E S T A N O V Y A S O C I A C E Asociace je spolkem ve smyslu ust. 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Název, sídlo, doba trvání 1. Název spolku zní: Česká logistická asociace, z. s.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s.

Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s. Stanovy spolku Klub důchodců v Sadové z.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku: Klub důchodců v Sadové z.s. (dále též spolek ) 2. Sídlo spolku: 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Sadová čp. 2755 3.

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

STANOVY. Spolek přátel GFP. IČO se sídlem Masarykova 450/14, Neratovice sp. zn. L 2744 vedená u Městského soudu v Praze

STANOVY. Spolek přátel GFP. IČO se sídlem Masarykova 450/14, Neratovice sp. zn. L 2744 vedená u Městského soudu v Praze STANOVY Spolek přátel GFP IČO 705 65 309 se sídlem Masarykova 450/14, 277 11 Neratovice sp. zn. L 2744 vedená u Městského soudu v Praze I. Úvodní ustanovení 1) Název spolku: Spolek přátel GFP 2) Sídlo

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s.

STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. STANOVY spolku Centrum pro rodinný život, z.s. Článek I. Název, sídlo, IČO 1. Název: Centrum pro rodinný život, z.s. (dále jen spolek ) 2. Sídlo: Biskupské náměstí 2 779 00 Olomouc 3. IČO: 14615240 Článek

Více

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. schválené na ustavující schůzi dne 13. 10. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Název: Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále též Spolek ). 2.

Více

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY SPOLKU. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY SPOLKU Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Rodinné centrum NA MYŠÁKU, z. s. Stanovy Spolku

Rodinné centrum NA MYŠÁKU, z. s. Stanovy Spolku Rodinné centrum NA MYŠÁKU, z. s. Stanovy Spolku 1. Základní ustanovení 1.1.Rodinné centrum Na Myšáku, z. s. (dále jen Spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský

Více

IV. Práva a povinnosti členů

IV. Práva a povinnosti členů III. Členství v Aeroklubu 1. Členy Aeroklubu jsou: a) kmenoví členové b) členové čekatelé c) přispívající členové d) evidovaní členové e) čestní členové. 2. Členem Aeroklubu se může stát osoba, která:

Více

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s.

STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. STANOVY SPOLKU ČESKÁ SENIORSKÁÉ GOLFOVÁ ASOCIACE, z.s. Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace, z. s. ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy odborové organizace Odbory veřejné dopravy

Stanovy odborové organizace Odbory veřejné dopravy Stanovy odborové organizace Odbory veřejné dopravy Čl. 1. Název a sídlo 1. Název odborové organizace je: Odbory veřejné dopravy 2. Sídlo odborové organizace je: Praha Čl. 2 Povaha a cíl odborové organizace

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Stanovy občanského sdružení Český pes

Stanovy občanského sdružení Český pes Stanovy občanského sdružení Český pes ČÁST PRVNÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název sdružení je Český pes (dále také jen sdružení), IČ: 26572176. Český pes je dobrovolným, otevřeným občanským sdružením

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1

Stanovy. Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111. Čl. 1 Stanovy Spolku rodičů a přátel Středního odborného učiliště potravinářského v Praze 4-Písnice, Libušská 320/111 Čl. 1 1. Název spolku: (dále jen spolek ) Spolek rodičů a přátel Středního odborného učiliště

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ SENIORSKÉ GOLFOVÉ ASOCIACE Článek I. Název a sídlo 1. Název: Česká seniorská golfová asociace ( zkratka ČSGA ). Anglický ekvivalent jejího názvu zní Czech Senior Golf Association. 2. Sídlo:

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY

Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: STANOVY Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485, IČ: 26989247 STANOVY I. NÁZEV A SÍDLO SPOLKU 1. Název organizace je Spolek rodičů při Základní škole Stříbro, Mánesova 485 (dále jen spolek) 2. Sídlo

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

STANOVY. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. I.

STANOVY. občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. I. STANOVY občanského sdružení zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Název: Občanské sdružení BRÁNIČÁNEK, dále jen sdružení. Sídlo:

Více

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC

SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC Stanovy občanského sdružení ve smyslu zákona o sdružování občanů SPOLEČNOST PRO HISTORII POTÁPĚNÍ ČESKÁ REPUBLIKA/ HISTORICAL DIVING SOCIETY CZECH REPUBLIC 1. Název občanského sdružení: 2. Sídlo občanského

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více