NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDSLAVICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDSLAVICE N Á V R H DATUM: BŘEZEN 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDSLAVICE ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDSLAVICE N Á V R H DATUM: BŘEZEN 2015"

Transkript

1 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘEDSLAVICE N Á V R H DATUM: BŘEZEN 2015 na zákl. ust. 55 odst. 1, zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za období od vydání Územního plánu Předslavice dne , s nabytím účinnosti , do Návrh určený k projednání přiměřeně podle ustanovení 47 odst. 1 až 4 a následnému schválení obdobně podle 47 odst. 5. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Schvaluje: Zastupitelstvo obce Předslavice Předkladatel a zhotovitel zprávy Obecní úřad Předslavice, Oprávněná úřední osoba Ing. Hana Roudnická, Kosmonautů 1262, Strakonice Obec Předslavice, Předslavice 17, Volyně 1

2 Úvod Obec Předslavice se nachází v územním obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice. Části obce: Kakovice, Všechlapy+Kamenná, Úlehle, Kalce, Beneda (3 domy), Marčovice, Předslavice Správní území obce je tvořeno 4 katastrálními územími a má rozlohu 1158 ha. Územní plán Předslavice (dále jen ÚP Předslavice) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. ÚP Předslavice byl vydán zastupitelstvem obce Předslavice formou opatření obecné povahy dne Opatření obecné povahy územní plán - nabylo účinnosti dne ÚP řeší správní území obce Předslavice. Projektantem územního plánu je Ing. arch. Zdeněk Gottfried. Obsah Zprávy o uplatňování územního plánu: a. vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení, zda došlo ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán ( 5 odst. 6 stavebního zákona), a sdělení, zda byly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území.....str.3 b. problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů.. str.7 c. vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. str.9 d. prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle 55 odst. 4 stavebního zákona.... str.14 e. pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu.. str.15 f. požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území ( 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nebyl vyloučen významný negativní vliv na území Natura str.16 g. požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno..str.16 h. návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu...str.16 i. požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny...str.16 j. návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje...str.16 Údaje o projednání a schválení..... str.17 2

3 a) Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení, zda došlo ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán ( 5 odst. 6 stavebního zákona), a sdělení, zda byly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území a.1. Vyhodnocení uplatňování územního plánu Vymezení zastavěného území Zastavěné území obce je vymezeno k datu 10/2008. Jedná se o tato zastavěná území:obec Předslavice, část Úlehle, část Marčovice, část Kakovice, část Všechlapy + Kamenná, část Kalce a část Beneda (3 domy). Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obec Předslavice se skládá z 5 katastrálních území: Předslavice, Úlehle, Marčovice, Kakovice, Všechlapy. Urbanistická koncepce rozvoje obce vychází z reálných výhledových potřeb. Obecným základem řešení je umožnit rozvoj obce ve všech součástech života (bydlení, práce, rekreace) při maximální snaze o zachování a rozvíjení osobitosti obce a zdravého životního prostředí. Územní plán vymezuje plochy pro novou obytnou zástavbu a pro podnikatelské záměry. Zeleň v obci tvoří z největšího podílu soukromá zeleň zahrad a sadů. Dobrá dopravní dostupnost Volyně a Strakonic zaručuje možnost využívat vyšší občanské vybavenosti. Ve vymezeném zastavěném území sídel není dostatek proluk a volných pozemků, aby pokryly eventuální potřebu pro lokální výstavbu. Po obvodu zastavěného území byly vymezeny zastavitelné plochy pro převážně obytnou výstavbu, konkrétně plochy smíšené obytné, které pokryjí kapacitní nároky na předpokládaný budoucí stavební rozvoj. Další rozvojové plochy jsou určeny pro technickou infrastrukturu s využitím pro výstavbu ČOV. Dvě rozvojové plochy jsou určeny pro výrobu a skladování. Rozvoj obce se má odehrávat ve zlepšení dopravní a technické infrastruktury, zlepšení přírodních a rekreačních podmínek. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3a) URBANISTICKÁ KONCEPCE Urbanistické koncepce jednotlivých sídel vychází ze stávající koncepce zástavby, tak jak je historicky dána. Znamená to, že navržené plochy urbanistického rozvoje sledují charakter urbanistické struktury stávajících sídel. Nově navržené plochy stavebního rozvoje důsledně navazují na zastavěné území obce. Řešení vlastního způsobu zástavby v lokalitě bude podřízeno místními podmínkami s návazností na pozemní komunikace. Vnitřní členění ploch bude uspořádáno na základě jednoho sjezdu ze silnice či místní komunikace, kdy pro tři plochy je podmíněna výstavba pořízením územní studie, pro ostatní budou řešeny urbanisticky v návrhu základní technické vybavenosti konkrétním projektem. Ostatní návrhové plochy krajinářského charakteru jsou v souladu s koncepcí péče o kvalitu životního prostředí zejména s ohledem na posílení prvků ÚSES. 3b) VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY Územní plán vymezil celkem 28 nových lokalit zastavitelných ploch, z toho: 22 ploch smíšených obytných (Z1-8, Z10, Z12-18, Z20-24, Z28) 4 plochy technické infrastruktury - ČOV (Z11, Z25-27) 2 plochy výroby a skladování rozšíření stávajících areálů (Z9, Z19) Plochy pro rozvoj bydlení na plochách smíšených obytných jsou navrženy v návaznosti na hranici zastavěného území. Plochy technické infrastruktury jsou navrženy pro čistírny odpadních vod ve vhodné terénní lokalitě sídel Předslavice, Marčovice, Kakovice, Všechlapy. Lokality se vyznačují dobrou dopravní dostupností a jejich umístění nevyvolává kolizi s obytnou funkcí v sídlech. Seznam zastavitelných ploch navržených územním plánem Předslavice: Z1 PLOCHA SO (Beneda) Z2 PLOCHA SO (Úlehle) Z3 PLOCHA SO (Úlehle) Z4 PLOCHA SO (Předslavice - S) Z5 PLOCHA SO (Předslavice - S) Z6 PLOCHA SO (Předslavice - S) Z7 PLOCHA SO (Předslavice - Z) 3

4 Z8 PLOCHA SO (Předslavice - Z) Z9 PLOCHA VS (Předslavice - J) Z10 PLOCHA SO (Předslavice - J) Z11 PLOCHA TI (Předslavice - V) Z12 PLOCHA SO (Marčovice - J) Z13 PLOCHA SO (Marčovice - SZ) Z14 PLOCHA SO (Marčovice - S) Z15 PLOCHA SO (Kakovice - SZ) Z16 PLOCHA SO (Kakovice - S) Z17 PLOCHA SO (Kakovice - J) Z18 PLOCHA SO (Kakovice - J) Z19 PLOCHA VS (Kakovice - JV) Z20 PLOCHA SO (Kamenné S) Z21 PLOCHA SO (Kamenné - S) Z22 PLOCHA SO (Všechlapy - S) Z23 PLOCHA SO (Všechlapy - J) Z24 PLOCHA SO (Všechlapy Z) Z25 PLOCHA TI ČOV (Marčovice) Z26 PLOCHA TI ČOV (Kakovice) Z27 PLOCHA TI ČOV (Všechlapy) Z28 PLOCHA SO (Kalce) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro jejich umisťování 4a) DOPRAVA Územní plán nenavrhuje nové silniční trasy. Pro nově navržené zastavitelné plochy bude třeba vybudovat síť místních a obslužných komunikací. Jejich trasy jsou znázorněny, když se jedná o vytvoření přístupové komunikace. Komunikace uvnitř vymezených zastavitelných ploch nejsou v rozvojových lokalitách vymezeny. 4b) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 4b.1. Elektrická energie Správním územím obce prochází trasy vzdušného vedení 22 kv a vzdušné vedení VVN 110 kv rozvodna Strakonice rozvodna Prachatice evid.č Obec Předslavice a ostatní sídla jsou zásobeny elektrickou energií z trafostanic na odbočkách 22 kv. 4b.2. Plyn Území Předslavic není plynofikováno. Vzhledem k značným vzdálenostem jednotlivých sídel a absenci velkoodběratele se plynofikace území nepředpokládá. 4b.3. Spoje a telekomunikace Rozvojové lokality budou napojeny na stávající síť. 4b.4 Vodní hospodářství - VODNÍ TOKY A VODNÍ PLOCHY Územní plán navrhuje vodní plochu severovýchodně od obce Úlehle a další vodní plochu v území jihozápadně od obce Předslavice. - VODOVOD: Rozvojové plochy v Předslavicích budou napojeny na stávající vodovodní řad. V ostatních sídlech jsou objekty zásobeny ze soukromých zdrojů studní. Rozvojové plochy budou zásobovány vodou rovněž ze studní. NÁVRH ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ VODY Stávající stav je dostatečný i v rámci navrženého rozvoje. - KANALIZACE: Pro obec Předslavice i ostatní sídla navrhuje územní plán umístění čistíren odpadních vod, na které budou napojeny kanalizační řady. Sídlo Úlehle bude napojeno na ČOV v Předslavicích. 4b.5 Odpadové hospodářství ÚP nenavrhuje žádné úpravy ani opatření ve způsobu likvidace odpadů. Také stávající umístění shromažďovacích nádob je ve všech sídlech vyhovující. 4c) Občanské vybavení veřejné infrastruktury a další občanské vybavení, veřejná prostranství 4

5 Velikost obce a její rozvojové perspektivy nevyžadují prvky občanského vybavení nadmístního významu. Plochy a stavby občanské vybavenosti navrhovány nejsou a obec bude nadále vázána na sídla vyššího významu, hlavně blízké Strakonice a Volyni. Plochy veřejných prostranství jsou vymezeny v ploše Z8 SO a v ploše Z10 SO. Podmínky využití území ve všech vymezených zastavitelných plochách nevylučují umístění veřejných prostranství. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, dobývání nerostů 5a) NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Území je oblast i místo krajinného rázu charakteristické pro typ harmonické zemědělské jihočeské krajiny, doplněné lesy, vodními toky a rybníky. Řešení územního plánu nezasahuje do současného stavu krajiny, plochy v nezastavěném území jsou vymezeny jako stabilizované, plochy změn se týkají návrhů dvou vodních ploch a šesti částí lokálního biokoridoru. Síť komunikací a cest v nezastavěném území zůstává zachována, podmínky využití území pro plochy v nezastavěném území umožňují vybudování cest. 5b) ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Územní plán ve svém návrhu zapracoval prvky ÚSES do grafické části územního plánu obce. Na území se nachází regionální biokoridor RBK 208. Ostatní prvky ÚSES jsou prvky lokálního ÚSES. Navržené části skladebných prvků ÚSES: LBK části k propojení LBK části k propojení LBK části k propojení ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Významnou osu tvoří lokální biokoridor kolem sídel Marčovice a Kakovice (LBK 637, 665 a 670) a v prostoru kolem lokálního biocentra (LBC 461) Další lokální biokoridory procházejí převážně v západní části území podél obce Úlehle a jižně pod Předslavicemi. SEZNAM BIOGEOGRAFICKÝCH JEDNOTEK : V územním plánu Předslavice jsou následující jednotky ÚSES. RBK regionální biokoridor RBK 207, 208 LBC lokální biocentrum LBK lokální biokoridor Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Řešené území je členěno na plochy s rozdílným využitím. Území je členěno na plochy dle vyhl. č. 501/2006 Sb., Pro každou plochu je stanoveno využití hlavní, přípustné, podmíněně přípustné, nepřípustné a dále jsou stanoveny podmínky prostorového uspořádání. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vymezeny jako plochy stabilizované, označené v grafické části jako stav. Plochy změn jsou označeny jako návrh. Seznam ploch s rozdílným způsobem využití stanovených územním plánem Předslavice: SO - Plochy smíšené obytné OV - Plochy občanské vybavenosti veřejná infrastruktura OS - Plochy občanské vybavenosti sportovní zařízení OH - Plochy občanské vybavenosti - hřbitov VP - Plochy veřejných prostranství DS - Plochy dopravní infrastruktury silnice II. a III. třídy DM - Plochy dopravní infrastruktury místní komunikace DC - Plochy dopravní infrastruktury polní a lesní cesty TI - Plochy technické infrastruktury VS - Plochy výroby a skladování VV - Plochy vodní a vodohospodářské NZ - Plochy zemědělské NL - Plochy lesní NS - Plochy smíšené nezastavěného TN - Plochy těžby nerostů pískovna Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit V řešeném území jsou navrženy 4 veřejně prospěšné stavby. Jedná se o umístění čistíren odpadních 5

6 vod v Předslavicích, Marčovicích, Kakovicích a Všechlapech. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY: VPS 1 ČOV na jihu Předslavic VPS 2 ČOV na jihu Marčovic VPS 3 ČOV na severu Kakovic VPS 4 ČOV. na východě obce Všechlapy Územní plán navrhuje 6 veřejně prospěšných opatření: Jedná se navrženou část lokálních biokoridorů. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ: VPO 1 navržená část biokoridoru LBK 638 VPO 2 navržená část biokoridoru LBK 638 VPO 3 navržená část biokoridoru LBK 665 VPO 4 navržená část biokoridoru LBK 665 VPO 5 navržená část biokoridoru LBK 668 VPO 6 navržená část biokoridoru LBK 668 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření, pro která je možno uplatnit předkupní právo územní plán nestanovuje. Vymezení ploch a koridorů územních rezerv Plochy a koridory územních rezerv územní plán Předslavice nestanovuje. a.2. vyhodnocení, zda došlo ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán ( 5 odst. 6 stavebního zákona) Během lhůty od vydání ÚP Předslavice po současnost došlo ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán. Změna podmínek je odrazem vydání 1. Aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR). Územní plán bude upraven na základě podmínek ze ZÚR ve znění 1. Aktualizace podle podmínek viz bod c) níže. V rámci vyhodnocení případných změněných podmínek jsou prověřeny návaznosti na vydané územní plány v době po vydání ÚP. Níže uvedený přehled obsahuje všechny ÚP sousedících obcí. ORP Strakonice Volyně ÚP s nabytím účinnosti dne Malenice Úpo schválený dne Litochovice ÚP s nabytím účinnosti dne Čepřovice ÚP s nabytím účinnosti dne ORP Prachatice Bušanovice ÚP s nabytím účinnosti dne , Zm.č , Zm.č Tvrzice bez ÚPD Bohunice bez ÚPD ORP Vimperk Zálezly ÚP s nabytím účinnosti dne Po prověření vydaných územních plánů sousedních obcí, kdy byla pozornost soustředěna zejména na územní systém ekologické stability, lze konstatovat, že na hranicích obcí se nenacházejí žádné významnější nesrovnalosti v návaznostech územních plánů. Z hlediska vymezených prvků ÚSES: K drobným odchylkám návaznosti lokálních biokoridorů dochází na hranici se správním územím obce Bušanovice. LBK 665 je přiveden na území obce Předslavice na hranici s územím Volyně k.ú. Račí u Nišovic a k.ú. Černětice, přičemž na území obce Volyně nepokračuje nejspíš chybí vedení tohoto LBK jako propojení s RBK, který je zde vymezen. Z hlediska vedení dopravní infrastruktury Na území obce Volyně je vymezena pěší komunikace v návrhu, na území obce Předslavice nepokračuje. Na území obce Bušanovice jsou vymezeny dvě cyklotrasy, které nemají návaznost v ÚP Předslavice. 6

7 Z hlediska vedení technické infrastruktury Nejsou vykázány žádné nesrovnalosti. a.3. sdělení, zda byly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území Nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území. b) Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 7

8 Jevy, které nejsou odraženy v ÚP (doplnění minimálně formou konstatace v textové části): 8

9 Chybějící záměry v ÚP: Cyklotrasa a hypostezka: Cyklotrasa a hypostezka budou vymezeny. Řešení ÚP je ve shodě s ÚAP. c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem c.1. Politika územního rozvoje České republiky 2008(dále jen PÚR ČR), schválená usnesením vlády č. 929 ze dne Usnesení o schválení doporučuje starostům obcí při pořizování územně plánovací dokumentace obcí a při zpracování koncepčních dokumentů PÚR ČR zohledňovat PÚR. Územní plán Předslavice plně respektuje Politiku územního rozvoje ČR Řešené území neleží v rozvojových oblastech vymezených Politikou územního rozvoje ČR a neleží ani ve vymezených specifických oblastech. Z hlediska republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území (kap.2) územní plán splňuje priority týkající se prostředí ve správním území obce Z hlediska vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os (kap.3) Území obce Předslavice se nenachází v žádné z rozvojových os ani rozvojové oblasti. Z hlediska vymezení specifických oblastí (kap.4) Území obce Předslavice se nenachází v žádné ze specifických oblastí. Z hlediska vymezení koridorů a ploch dopravní infrastruktury (kap.5) Na území obce Předslavice se nenachází žádný koridor ani plocha dopravní infrastruktury. Z hlediska vymezení koridorů a ploch technické infrastruktury (kap.6) Na území obce Předslavice se nenachází žádný koridor ani plocha technické infrastruktury. Z hlediska stanovených dalších úkolů pro územní plánování (kap.7) 9

10 Nejsou žádné úkoly stanovené pro území obce. c.2. Územně plánovací dokumentace vydaná krajem Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR) byly vydány usnesením na 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne , s nabytím účinnosti dne Dne nabyla účinnosti 1. Aktualizace zásad územního rozvoje jihočeského kraje. Územní plán Předslavice nabyl účinnosti před nabytím účinnosti Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje. Přesto je ÚP v souladu se ZÚR, kdy se soulad týká zejména vedení regionálního biokoridoru. Územně plánovací dokumentací vydanou krajem jsou Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR) ve znění 1. Aktualizace ZÚR. ZÚR byly vydány usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje a nabyly účinnosti dne Aktualizace ZÚR, taktéž vydána usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje nabyla účinnosti dne Z hlediska Stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit stanovených v politice územního rozvoje (kap.a) Dokumentace bude respektovat princip udržitelného rozvoje, všech jeho 3 pilířů - příznivého životního prostředí, zdravého hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel. Z priorit pro zajištění příznivého životního prostředí: Řešení ÚP vyhovuje podpoře tvorby podmínek pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky stabilní krajiny, minimalizuje zábory zemědělského půdního fondu a negativní zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa, podporuje zajištění ochrany, zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny přispívající k vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy. Řešení ÚP vyhovuje podpoře řešení, vedoucí k ochraně ovzduší, půd a vod v území a k minimalizaci jejich znečištění a řešení zohledňující ochranu přírodně a krajinářsky cenných území Z priorit pro zajištění hospodářského rozvoje kraje: Řešení ÚP vyhovuje podpoře spoluvytváření podmínek pro rozvoj, popř. stabilizaci, venkovských oblastí, tzn. podmínky a prostor pro zachování a rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a stejně tak aktivit, které s nimi souvisejí, vytváří podmínky pro rozvoj systémů dopravní obsluhy a technického vybavení Z priorit pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel: Řešení ÚP vyhovuje podpoře spoluvytváření podmínek pro eliminaci nepříznivých sociálních vlivů a posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury kraje, při vymezování zastavitelných ploch byly vyloučeny nekoncepční formy využívání volné krajiny, jsou podpořeny podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, tzn. respektovat stávající historicky utvářené sídelní struktury. ÚP Předslavice vyhovuje stanoveným prioritám. Z hlediska Zpřesnění vymezení rozvojových oblastí a rozvojových os vymezených v politice územního rozvoje a vymezení oblastí se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí (nadmístní rozvojové oblasti a nadmístní rozvojové osy) (kap.b) Obec Předslavice není součástí žádné rozvojové oblasti republikového ani nadmístního významu. Obec Předslavice není součástí žádné rozvojové osy republikového ani nadmístního významu. Z hlediska Zpřesnění vymezení specifických oblastí vymezených v politice územního rozvoje a vymezení dalších specifických oblastí nadmístního významu (kap.c) Obec Předslavice není součástí žádné specifické oblasti republikového ani nadmístního významu. Z hlediska Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, u ploch územních rezerv stanovení využití, které má být prověřeno (kap.d) 10

11 Vymezení ploch a koridorů pro veřejnou dopravní infrastrukturu Upřesnění ploch a koridorů dopravní infrastruktury mezinárodního a republikového významu na území obce Předslavice se nevyskytují Z hlediska vymezení ploch a koridorů dopravní infrastruktury nadmístního významu se na území obce Předslavice nenachází žádný z koridorů. Vymezení ploch a koridorů pro veřejnou technickou infrastrukturu v oblasti elektroenergetiky Plochy a koridory pro záměry v oblasti elektroenergetiky mezinárodního a republikového významu: pro distribuční soustavu, vedení a zařízení 110kV Na území obce Předslavice se nachází koridor veřejné technické infrastruktury Ee39 VVN 110 kv Strakonice Vimperk - naplňuje atributy nadmístního významu. Záměr tohoto vedení VVN byl nově vymezen z důvodu potřeby posílení soustavy VVN v tomto území, resp. z důvodu potřeby zvýšení zabezpečenosti zásobování elektrickou energií pro oblast Vimperska. Bude provedeno doplnění koridoru Ee39. ÚP Předslavice má vymezen územní systému ekologické stability (ÚSES). Toto vymezení z hlediska územního vymezení je v souladu s vymezením v ZÚR ve znění 1. aktualizace. V textové části bude nutné upravit kód. Jedná se o regionální biokoridor 4105 Betaň Věnec - Regionální biokoridor vychází z vymezení RBK byl přejmenován a byl mu přidělen nový NKOD. Tento biokoridor je pod novým pojmenováním vymezen ve stávající stopě jako část původního biokoridoru RBK 354 vymezená mezi RBC 797 a RBC 0. Ze zásad pro územně plánovací činnost a rozhodování v území pro prvky územního systému ekologické stability, které stanovují Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje ve znění 1. aktualizace, řešení ÚP nenarušuje kontinuitu vymezených prvků ÚSES, vymezená biocentra jsou podmínkami využití území stanovenými v ÚP chráněna před změnou využití území, která by snížila stávající stupeň ekologické stability, a před umisťováním záměrů (zejména staveb), které jsou v rozporu s hlavní funkcí těchto ploch, vymezené biokoridory jsou chráněny především z hlediska zachování jejich průchodnosti, Bude provedena revize souladu ÚSES na základě nově dodaných podkladů z hlediska přesného vymezení do ÚP. Z hlediska Vymezení územních rezerv na území obce Předslavice se nenachází žádná vymezená rezrva. Z hlediska Upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje (kap.e) Z hlediska Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních hodnot ÚP řešením respektuje cílovou charakteristiku krajiny dle vymezení krajinného typu, podporuje obnovu a doplnění krajinných prvků a segmentů ve prospěch posílení ekologické stability krajiny, podporuje řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů podporujících rozvoj hospodářských, socioekonomických aktivit včetně rekreačního využití území, při navrhování nových zastavitelných ploch jsou zohledněny zásady ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, nové zastavitelné plochy jsou vymezeny v návaznosti na již urbanizované území a zároveň jsou zohledněny zásady ochrany přírody a krajiny, jsou respektovány vodohospodářské zájmy v území, ochrana přirozených koryt vodních toků, vodních ploch, ochrana zdrojů podzemní a povrchové vody a vodních ekosystémů. Z hlediska Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje kulturních hodnot ÚP řešením vytváří podmínky pro ochranu a využívání kulturních hodnot kraje, respektuje charakter krajiny, podporuje obnovu a doplnění originálních krajinných prvků a segmentů ve prospěch zachování specifického krajinného rázu, nepřipouští zástavbu vymykající se měřítku krajiny i charakteru zástavby a výrazně narušující krajinný, urbanistický nebo architektonický ráz a negativně ovlivňující panoramatické a dálkové pohledy nebo sídelní a krajinné prostředí. Z hlediska Stanovení podmínek koncepce ochrany a rozvoje civilizačních hodnot ÚP Předslavice řešením podporuje ochranu, obnovu a rozvoj veřejné infrastruktury s ohledem na hodnoty území, je věnována pozornost veřejným prostranstvím. 11

12 Z hlediska Stanovení cílových charakteristik krajin, včetně územních podmínek pro jejich zachování nebo dosažení (kap.f) Území obce Předslavice náleží do typu cílových charakteristik krajin Krajina lesopolni Území krajiny lesopolni Ze zásad pro činnost v území a rozhodování o změnách v území ÚP akceptuje zachování stávající rozmanitosti krajiny a podporuje rozmanitost zejména nepřipuštěním vymizení těchto prvků, řešením ÚP je podpořeno respektování znaků historicky kulturní krajiny, cenných architektonických a urbanistických znaků sídel i podporou rozvoje cestovní ruchu. Je tedy se ZÚR ve znění 1. Aktualizace v souladu. Území obce Předslavice dále náleží cca ze dvou třetin území, jež ZÚR klasifikuje jako plochy vhodné pro umisťování fotovoltaických elektráren. ÚP neodporuje zásadám pro činnost v území a rozhodování o změnách v území. Bude doplněno do odůvodnění. Výřez z 1.aktualizace ZÚR krajinné typy 12

13 Z hlediska Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezených asanačních území, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (kap.g) Vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb Jedná se o koridor veřejné technické infrastruktury Ee39 VVN 110 kv. Koridor bude vymezen jako veřejně prospěšná stavba doplnění do ÚP. Vymezení koridorů a ploch veřejně prospěšných opatření Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nevymezují na území kraje žádné plochy a koridory veřejně prospěšných opatření Z hlediska Stanovení požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešení v územně plánovací dokumentaci obcí, zejména s přihlédnutím k podmínkám obnovy a rozvoje sídelní struktury (kap.h) Řešení ÚP bude korespondovat s upřesněním koordinace v souladu se zásadami pro územně plánovací činnost a rozhodování v území stanovenými v ZÚR. Koridor pro vedení elektrické energie bude beze zbytku shodný vymezením v hlavním výkresu a ve výkresu veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. Řešení ÚP v převažujícím množství zajišťuje návaznosti na hranicích správních území obcí. Drobné nesrovnalosti budou řešeny. Dopravní vazby v území jsou řešeny. Při upřesňování prvků ÚSES vymezených Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje není narušena kontinuita systému, nedochází k ohrožení funkčnosti prvku. Z hlediska Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití územní studií (kap.i) Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nevymezují na správním území obce Předslavice žádné plochy a koridory nadmístního významu, ve kterých by bylo uloženo prověření změn jejich využití územní studií. Z hlediska Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, včetně stanovení, zda se bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a lhůty pro vydání regulačního plánu z podnětu (kap.j.) Na správním území obce Předslavice se nenachází. Shrnutí - Požadavky ze ZÚR ve znění 1. aktualizace: Doplnění koridoru technické infrastruktury Ee39. Revize souladu ÚSES na základě nově dodaných podkladů z hlediska přesného vymezení do ÚP, budou upraveny případné drobné odlišnosti. Koridor technické infrastruktury Ee39 bude vymezen jako veřejně prospěšná stavba. Řešení ÚP bude korespondovat s upřesněním koordinace v souladu se zásadami pro územně plánovací činnost a rozhodování v území stanovenými v ZÚR. Koridor pro vedení elektrické energie Ee39 bude beze zbytku shodný vymezením v hlavním výkresu a ve výkresu veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. 13

14 Výřez ze ZÚR ve znění 1. aktualizace d) Prokázání nemožnosti využít vymezené zastavitelné plochy a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle 55 odst. 4 stavebního zákona V územním plánu Předslavice jsou vymezeny níže uvedené zastavitelné plochy. u kterých je stanovena předběžná kalkulace možnosti dalšího rozvoje. Z výpočtů vyplývá, že není potřeba vymezovat další rozvojové plochy formou zastavitelných ploch. Zastavitelné plochy: Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch: PLOCHA VÝMĚRAha REALIZOVÁNO VYUŽITO MOŽNOST REALIZACE smíšené obytné Z1(Beneda) 1,3 nevyužito využití 0 % dostatečné Z2 (Úlehle) 1,9 nevyužito využití 0 % dostatečné Z3 (Úlehle) 0,9 nevyužito využití 0 % dostatečné Z4 (Předslavice- S) 0,3 nevyužito využití 0 % dostatečné Z5 (Předslavice- S) 0,7 nevyužito využití 0 % dostatečné Z6 (Předslavice- S) 0,5 nevyužito využití 0 % dostatečné Z7 (Předslavice- Z) 1,7 nevyužito využití 0 % dostatečné Z8 (Předslavice- Z) 3,5 nevyužito využití 0 % dostatečné Z10 (Předslavice-J) 2,8 nevyužito využití 0 % dostatečné Z12 (Marčovice-J) 0,8 nevyužito využití 0 % dostatečné Z13(Marčovice-Z) 1,4 nevyužito využití 0 % dostatečné Z14 (Marčovice-S) 1,4 nevyužito využití 0 % dostatečné Z15 (Kakovice-SZ) 0,5 nevyužito využití 0 % dostatečné 14

15 Z16 (Kakovice-S) 1,6 nevyužito využití 0 % dostatečné Z17 (Kakovice-J) 0,2 nevyužito využití 0 % dostatečné Z18 (Kakovice-J) 0,4 nevyužito využití 0 % dostatečné Z19 (Kakovice-JV) 1,3 nevyužito využití 0 % dostatečné Z20 (Kamenné S) 0,3 nevyužito využití 0 % dostatečné Z21 (Kamenné- S) 0,3 nevyužito využití 0 % dostatečné Z22(Všechlapy- S) 1,0 nevyužito využití 0 % dostatečné Z23 (Všechlapy- J) 1,4 nevyužito využití 0 % dostatečné Z24(Všechlapy Z) 0,1 nevyužito využití 0 % dostatečné Z28 (Kalce) 1,0 nevyužito využití 0 % dostatečné výroby a skladování Z9 (Předslavice - J) 1,3 nevyužito využití 0 % dostatečné Z19 (Kakovice-JV) 1,3 nevyužito využití 0 % dostatečné technické infrastruktury Z11(PředslaviceV) 0,5 nevyužito využití 0 % dostatečné Z25 (Marčovice) 0,2 nevyužito využití 0 % dostatečné Z26 (Kakovice) 0,8 nevyužito využití 0 % dostatečné Z27 (Všechlapy) 0,4 nevyužito využití 0 % dostatečné vodní a vodohospodářská Z29 0,6 nevyužito využití 0 % dostatečné Z30 10,6 nevyužito využití 0 % dostatečné Z přehledu je zřejmé, že na žádné z vymezených zastavitelných ploch nedošlo dosud k výstavbě. Není tedy potřeba vymezení nových zastavitelných ploch. e) Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu Úpravy územního plánu: Doplnění částí hranice vzdálenosti 50 m od okraje lesa u Beneda a u Kalce Zajištění souladu s ÚAP - ad b) viz výše: ÚP je vcelku vyhotoven ve smyslu poslední aktualizace ÚAP K doplnění: Vymezení vedení cyklostezky a hypostezky Přítomnost území krajinného rázu na území obce Přítomnost území zranitelné oblasti na území obce Zajištění souladu s PÚR - ad c) viz výše: územní plán splňuje. Zajištění souladu s dokumentací vydanou krajem - ad c) viz výše: Vymezení koridoru pro vedení elektrické energie VVN Ee39 Doplnění ve smyslu kap. c viz výše (včetně shrnutí Požadavky ze ZÚR ve znění 1.aktualizace Z hlediska vymezení ÚSES bude prověřen soulad z hlediska nově dodaných podkladů a budou upraveny případné drobné odlišnosti. Po provedení revize zastavitelných ploch budou všechny plochy v ÚP ponechány - ad d) viz výše Požadavky Obce Předslavice na změny: Vymezení ploch: Plochy zastavěného území: Aktualizace zastavěného území v části Marčovice Plochy zastavitelné: Změna plochy Z10 v obci Předslavice z využití smíšené obytné na bydlení Obnovení podmínky prověřením územní studií pro plochy Z2, Z8 a Z10 Návrh plochy izolační zeleně v ploše Z9 mezi zastavitelnými plochami Z10 bydlení a Z9 výroba a skladování 15

16 Plocha VP navržená v zastavitelné ploše Z10, prověřit možnost návrhu plochy veřejné zeleně a VPO Prověřit dostatečnou velikost plochy VPS ČOV v obci Předslavice pro umístění kořenové ČOV Plochy přestavby Prověřit možnosti vymezení plochy přestavby OV občanská vybavenost-sportovní zařízení u stavové plochy SO smíšená obytná, plochy navazující na JZ na stavovou plochu OV občanská vybavenost-sportovní zařízení Plochy změn nezastavěného území: Vymezení území s vyloučením možnosti výstavby vodních nádrží f) Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území ( 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nebyl vyloučen významný negativní vliv na území Natura 2000 Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území ( 19 odst. 2 stavebního zákona) budou stanoveny na základě stanoviska dotčeného orgánu. g) Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li zpracování variant vyžadováno Není požadováno zpracování variant. h) Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod písmeny a) až d) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci územního plánu Skutečnosti uvedené pod písmeny a) až d) - nepodmínily potřebu změny podstatně ovlivňující koncepci územního plánu; - nedošlo ke změně podmínek, na základě kterých byl územní plán vydán (kromě požadavku souladu s dokumentací vydanou krajem) - nebyly zjištěny nepředpokládané negativní dopady na udržitelný rozvoj území - obsah územně analytických podkladů nepodmínil problémy k řešení v územním plánu - územní plán je v souladu s politikou územního rozvoje - územní plán není v souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. - Není prokázána nemožnost využít vymezené zastavitelné plochy. Na základě výše uvedených skutečností není nutné pořídit nový územní plán. Zajištění souladu s dokumentací vydanou krajem bude provedenou Změnou ÚP. i) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu zjištěny Ve vyhodnocení uplatňování územního plánu nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území. 16

17 j) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje Obec Předslavice neuplatnila návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje Návrh této zprávy o uplatňování územního plánu Předslavice za uplynulé období, v čase od vydání ÚP do současnosti ( ), se projednává přiměřeně podle ustanovení 47 odst. 1 až 4 a bude schvalován obdobně podle 47 odst. 5 stavebního zákona. Protože zpráva obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, bude postupováno dále v rozsahu této změny obdobně podle ustanovení 50 až 5 stavebního zákona. Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Předslavice bude zveřejněn na internetových stránkách obce. Návrh zprávy, doplněný a upravený na základě projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem, bude předložen zastupitelstvu obce Předslavice ke schválení dle 6 odst.5 písem. e) stavebního zákona. Předkladatel a zhotovitel zprávy: Předkladatel: Obecní úřad Předslavice Zhotovitel: Oprávněná úřední osoba Ing. Hana Roudnická Údaje o výsledcích projednání s dotčenými orgány (DO) a krajským úřadem (KÚ): K předkládané Zprávě o uplatňování ÚP Předslavice uplatnily/neuplatnily DO stanoviska a požadavky: 17

18 Údaje o schválení: Zpráva o uplatňování územního plánu Předslavice byla schválena zastupitelstvem obce Předslavice dne.. pod č. usnesení místostarosta starostka Tato Zpráva o uplatňování má 16 stran f.a4. Součástí je Příloha Zprávy o uplatňování ÚP Předslavice. Příloha graficky znázorňuje území obce v pojetí územního plánu. Je zde graficky vyjádřena revize ÚP, také požadavky na změnu ÚP z hlediska souladu dokumentací vydanou krajem, územně analytickými podklady a požadavky Obce Předslavice. 18

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOMÁROV dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů ZA OBDOBÍ 05/2008 06/2014

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva, schválena dne 20. 6. 2013 v zastupitelstvu obce v souladu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ Textová část územního plánu stupeň: Návrh pro opakované veřejné projednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Novohradská 1 370 01 České Budějovice tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU PROVODOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU PROVODOV ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PROVODOV pořizovatel: Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení územního plánování určený zastupitel: Ing. Marek Prachař, starosta obce datum:

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÍČ V UPLYNULÉM OBDOBÍ výsledná verze upravená podle ustanovení 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1

č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 č. zakázky 03_14 Změna č. 1 Územního plánu Hošťálková datum 02-2015 Ú Z E M N Í P L Á N HOŠTÁLKOVÁ Změ na č. 1 Ing. Lubor Sawicki I autorizovaný architekt ČKA 03 654 I Ohrada 1854, 755 01 Vsetín I gsm

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání

Územní plán Smilko v návrh, úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV. Návrh úprava pro veřejné projednání ÚZEMNÍ PLÁN SMILKOV Návrh úprava pro veřejné projednání Květen 2016 1 Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: OBEC SMILKOV Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Hana Dohnalová, starostka MĚSTSKÝ ÚŘAD VOTICE Odbor

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Újezd u Tišnova v uplynulém období

Zpráva o uplatňování územního plánu Újezd u Tišnova v uplynulém období Městský úřad Tišnov Odbor územního plánování a stavebního řádu náměstí Míru 346, 666 19 Tišnov Zpráva o uplatňování územního plánu Újezd u Tišnova v uplynulém období Zpracovaná na základě ustanovení 55

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN ČERNIV (k.ú. Černiv) TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PAFF - architekti ŘÍJEN 2008 POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice adresa: Městský úřad Lovosice Odbor územního plánu Školní 2 410 30 Lovosice

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Mladé Bříště v uplynulém období

Zpráva o uplatňování územního plánu Mladé Bříště v uplynulém období Zpráva o uplatňování územního plánu Mladé Bříště v uplynulém období Podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (ve znění pozdějších předpisů) a v souladu s vyhláškou

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ 08/2014 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Strání

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATRONICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATRONICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATRONICE pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Obecní úřad Bratronice Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.Hana Roudnická Datum: září 2012

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

HUSTOPEČE NAD BEČVOU

HUSTOPEČE NAD BEČVOU ÚZEMNÍ PLÁN HUSTOPEČE NAD BEČVOU A.1. ÚZEMNÍ PLÁN OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, odpady Krajinný ráz, ÚSES Ekologie, ÚSES Geografie,

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více