KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE"

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011

2 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel: SURPMO, a. s. Projektové středisko Hradec Králové Vedoucí Projektového střediska: Ing. arch. Alena Koutová ZPRACOVATELSKÝ TÝM urbanismus, koordinace: lidské zdroje: doprava: ekologie, ochrana ZPF a PUPFL: Ing. arch. Alena Koutová Ing. arch. Miroslav Baťa Ing. arch. Václav Kout Mgr. Ludmila Hovorková Leona Svobodová, DiS. Ing. Josef Smíšek RNDr. František Bárta Ing. Květoslav Havlíček vodní hospodářství: energetika: telekomunikace: digitální zpracování: technické zajištění: Ing. František Weisbauer Vlastimil Kašpar Aleš Vondráček Vlastimil Kašpar Vladimír Kraus Michal Pešl Mgr. Vít Andrejs Pavla Spišáková 2

3 Územní plán Jeřice OBSAH ELABORÁTU I. ÚZEMNÍ PLÁN I.1. Textová část společný svazek s částí II.1. elaborátu I.2. Grafická část I.2.a. Výkres základního členění území 1 : I.2.b.1. Hlavní výkres 1 : I.2.b.2. Výkres koncepce technické infrastruktury 1 : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. Textová část společný svazek s částí I.1. elaborátu II.2. Grafická část II.2.a. Koordinační výkres 1 : II.2.b. Výkres širších vztahů 1 : II.2.c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 :

4 Územní plán Jeřice OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU I.1.a) Vymezení zastavěného území 7 I.1.b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 8 I.1.c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně včetně vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření, vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti 9 I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování 12 I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 15 I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 18 I.1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 29 I.1.h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo 29 I.1.i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 29 II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM II.1.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 31 II.1.b) Údaje o splnění Zadání 33 II.1.c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 34 II.1.d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí, popřípadě zdůvodnění, proč toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno 69 II.1.e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 69 4

5 Územní plán Jeřice ČÁST ZPRACOVANÁ POŘIZOVATELEM II.1.f) Postup při pořízení 76 II.1.g) Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 77 II.1.h) Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 77 II.1.i) Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 78 II.1.j) Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 78 II.1.k) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 79 II.1.l) Vyhodnocení připomínek 79 5

6 Územní plán Jeřice I.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 6

7 Územní plán Jeřice I.1.a) Vymezení zastavěného území Územní plán Jeřice (ÚP) přebírá hranice zastavěného území (ZÚ) jednotlivých částí sídel Jeřice a Dolní Černůtky z platné ÚPD a doplňuje je ve smyslu 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění ke dni ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP: I.2.a. Výkres základního členění území 1 : I.2.b.1. Hlavní výkres 1 :

8 Územní plán Jeřice I.1.b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE ÚP vytváří územně technické podmínky pro: udržitelný rozvoj obce (vymezené rozvojové plochy budou sloužit pro doplnění, zkvalitnění a rozvoj především v oblasti bydlení, občanského vybavení, dopravní a technické infrastruktury a veřejné zeleně) a pro podporu a ochranu hodnot území, ochranu kulturního dědictví (nemovitých kulturních památek, historicky významných staveb, významných stavebních dominant a urbanistických hodnot), pro možnosti rekreačního využití přírodního potenciálu řešeného území zejména na plochách přírodního charakteru (cykloturistika, pěší turistika, agroturistika a jiné aktivity), pro zachování krajinného rázu, ochranu stávajících přírodních hodnot v území (evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000, zvláště chráněné území, vodní toky, vodní plochy, lesní plochy, ÚSES, kvalitní zemědělská půda I. a II. třídy ochrany) a pro posilování ekologické stability území, pro ochranu a rozvoj sídelní zeleně. ÚP stabilizuje a podporuje současný význam a funkci obce Jeřice ve struktuře osídlení kraje. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ OBCE Přírodní hodnoty ÚP vytváří podmínky pro ochranu všech přírodních hodnot v území, tvořených především evropsky významnou lokalitou Bystřice, přírodní památkou Nad Blatinou, prvky ÚSES, půdou I. a II. třídy ochrany a významnými krajinnými prvky ze zákona, které v zásadě respektuje a je s nimi koordinován. Ve spolupráci s orgány ochrany přírody Královéhradeckého kraje, Městského úřadu v Hořicích a s Obecním úřadem Jeřice je nutno chránit přírodní a krajinářské hodnoty a posilovat ekologickou stabilitu území. Kulturní hodnoty Kulturní hodnoty v obci, zastoupené především nemovitými kulturními památkami, historicky významnými stavbami, významnými urbanistickými hodnotami a významnými stavebními dominantami je třeba chránit a podporovat jejich šetrné úpravy a rekonstrukce, aby nedocházelo k narušení historicky cenného prostorového uspořádání a estetických kvalit. Civilizační hodnoty Historicky vzniklá prostorová kompozice sídla, tvořená stabilizovanými plochami zastavěného území, a komunikační síť jsou respektovány a postupně budou doplňovány využíváním vymezených ploch změn. Tyto plochy budou využívány tak, aby bylo dotvářeno kvalitní životní prostředí pro místní obyvatele i návštěvníky ve vazbě na historické tradice obce s využitím lokálních zvyklostí. 8

9 Územní plán Jeřice Na základě vyhodnocení územních a věcných souvislostí přírodních, kulturních a civilizačních hodnot je vhodné vymezovat v území naučné stezky ke zvýšení povědomí veřejnosti a pro zvýšení nabídky produktů cestovního ruchu, a to především ve vazbě na území Podzvičinska. I.1.c) Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně včetně vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření, vymezení ploch, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti URBANISTICKÁ KONCEPCE Historicky vzniklá urbanistická kompozice sídel Jeřice a Dolní Černůtky bude zachována a dále rozvíjena zejména funkcemi bydlení, občanského vybavení a rekreace, a to v rozsahu zobrazeném v grafické části ÚP. Budou respektovány dominanty obce, stávající charakter sídel a hladina zástavby. Stávající plochy smíšené obytné s venkovskou zástavbou jsou doplněny rozvojovými záměry, které doplňují současně zastavěné území, nebo na něj bezprostředně navazují. Jejich počet a velikost je podložena také rozborem sociodemografických podmínek. Plochy občanského vybavení jsou v současné době stabilizované, předpokládá se rozvoj komerčních zařízeních malých a středních, a to i v plochách smíšených obytných venkovských. Stávající plochy staveb pro rodinnou rekreaci, v rámci ploch smíšených obytných venkovských, je možno považovat za stabilizované, plochy pro rozvoj rodinné rekreace nejsou samostatně vymezeny. Pro rozvoj rekreace na plochách přírodního charakteru a v rámci zahrádkové osady se vymezují nové zastavitelné plochy v Jeřicích. Plochy areálů stávající zemědělské výroby a i ostatních výrobních i nevýrobních podnikatelských subjektů, které jsou součástí smíšených výrobních ploch, smíšených obytných venkovských ploch a ploch občanského vybavení - komerční zařízení malá a střední jsou stabilizované. Samostatně se vymezují plochy pro rozvoj občanského vybavení - komerčních zařízení malých a středních. Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy stávající vzrostlé zeleně zastoupené v rámci všech ploch. Předpokládá se průběžná obnova a doplňování včetně vymezení samostatné plochy zeleně veřejné. Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného rozvoje území. Plocha územní rezervy je navržena v Jeřicích pro prověření budoucího smíšeného výrobního využití a navazuje na zastavěné území. 9

10 Územní plán Jeřice VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH ÚP vymezuje následující plochy s rozdílným využitím území: Plochy smíšené obytné venkovské (SV) k. ú. Jeřice: Z1 Z7 k. ú. Dolní Černůtky: Z8 Z11 Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) k. ú. Jeřice: Z13 Plochy rekreace zahrádkové osady (RZ) k. ú. Jeřice: Z12 Plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) k. ú. Dolní Černůtky: Z14 Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava (DS) k. ú. Jeřice: Z16 Plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (TI) k. ú. Dolní Černůtky: Z15 Plochy zeleně zeleň veřejná (ZV) k.ú. Jeřice: Z17 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY Plochy tohoto charakteru nejsou v ÚP vymezeny. 10

11 Územní plán Jeřice VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ ÚP respektuje a chrání stabilizované plochy sídelní zeleně reprezentované plochami zeleně soukromé a vyhrazené a plochami zeleně veřejné. Nově vymezuje plochu: Plochy zeleně zeleň veřejná (ZV) k. ú. Jeřice: Z17 VYMEZENÍ PLOCH KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ ÚP vymezuje plochu územní rezervy: Plochy smíšené výrobní smíšené výrobní (VS) k.ú. Jeřice: R1 a stanovuje tyto podmínky pro prověření budoucího využití: - koordinace s hodnotami území, - přínos pro udržitelný rozvoj území, - hygienická nezávadnost. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ, A DÁLE STANOVENÍ LHŮTY PRO POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE, JEJÍ SCHVÁLENÍ POŘIZOVATELEM A VLOŽENÍ DAT O TÉTO STUDII DO EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI ÚP vymezuje tyto plochy, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou rozhodování: k.ú. Dolní Černůtky Z9, Z10, Z11, k.ú. Jeřice Z1, Z2, Z3, Z4. Pro pořízení územních studií, jejich projednání, pro jejich schválení pořizovatelem a vložení dat o těchto studiích do evidence územně plánovací činnosti se stanovuje lhůta 4 roky ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy Územní plán Jeřice. 11

12 Územní plán Jeřice I.1.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování I.1.d.1) DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA I.1.d.1.1) SILNIČNÍ DOPRAVA Silniční síť Vedení silniční sítě je v území stabilizováno a bude i nadále respektováno. Síť místních a ostatních komunikací V území je navrhována nová pozemní komunikace (Z16) vedoucí po obvodu zemědělského areálu a zpřístupňující z východu areál hřbitova pro automobilovou dopravu. Tato bude východně hřbitova slepě ukončena. Odstavná a parkovací stání Odstavná stání u nové zástavby musejí být řešena v rámci vlastních ploch nebo vlastních objektů. Východně hřbitova se vymezuje plocha (v rámci Z16) nezbytná pro toto občanské vybavení. I.1.d.1.2) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Vedení železniční tratě je v území stabilizováno a bude i nadále respektováno. I.1.d.1.3) OSTATNÍ DRUHY DOPRAVY Dosavadní plochy využívané pro cyklistickou a pěší dopravu jsou stabilizované a budou i nadále respektovány. Jihovýchodně hřbitova bude provedeno přemostění úvalu umožňující jeho cyklistickou a pěší dostupnost z jižně položených ploch. I.1.d.2) TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA I.1.d.2.1) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Část Jeřice má realizován obecní vodovod. Vodovodní síť je respektována. V části Dolní Černůtky bude vybudován nový vodovod, který nahradí současnou nevyhovující vodovodní síť. Vydatnost zdroje vody je dostatečná a je schopna pokrýt nárůst spotřeby vody se stoprocentní zabezpečeností. Systém zásobování pitnou vodou bude zachován, a to z místního zdroje a zdroje nacházejícího se mimo řešené území prostřednictvím skupinového vodovodu Boháňka. Podmínkou je rozšíření stávajícího vodojemu Třebovětice 160 m 3 o další komoru 100 m 3. 12

13 Územní plán Jeřice I.1.d.2.2) ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD V současné době mají Jeřice realizovánu splaškovou kanalizační síť zaústěnou do centrální ČOV. Kanalizační systém bude zachován a pro novou i stávající zástavbu bude rozšířen. Stávající ČOV je respektována. Původní jednotná kanalizace bude využita jako kanalizace dešťová, doplněná pro novou zástavbu. Dolní Černůtky mají vybudovánu pouze dešťovou kanalizaci. Odpadní vody zde budou zneškodňovány individuálně v jímkách na vyvážení a v septicích do doby realizace splaškové kanalizace s čerpáním odpadních vod na ČOV Jeřice s možností připojení obce Rašín. Stávající dešťová kanalizace po realizaci splaškové kanalizace bude respektována. ČOV Jeřice je kapacitně navržena a provedena na možnost čištění odpadních vod všech tří sídel (Jeřice, Dolní Černůtky a Rašín) a s dostatečnou plochou pro rozšíření. I.1.d.2.3) ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ Zajištění výhledového příkonu Zásobování řešeného území elektrickou energií je zajištěno z napájecího bodu TR 110/35 kv Všestary. Zásobování elektrickou energií je z hlediska současného i výhledového odběru stabilizováno a do budoucna zajištěno. Rozvod systému VN Stávající rozvodný systém VN, který je v řešeném území realizován, je v celém rozsahu proveden nadzemním vedením a provozován napětím 35 kv přípojkami z vedení VN 382. Z hlediska výhledového rozvoje systému VN bude současný stav sítě VN zachován. Mimo vedení VN 382 a odboček k jednotlivým stanicím neprochází řešeným územím žádná další vedení VN ani VVN. I.1.d.2.4) ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trasy současných zařízení pro zásobování plynem budou akceptovány. V zastavěném území a zastavitelných plochách se umožňuje rozvoj plynofikace. I.1.d.2.5) TELEKOMUNIKACE Trasy kabelových telekomunikačních vedení budou respektovány. I.1.d.2.6) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Koncepce nakládání s odpady (včetně separace) bude nadále zachována a rozvíjena. Nové plochy tohoto charakteru se nevymezují. I.1.d.3) OBČANSKÉ VYBAVENÍ Stabilizované plochy občanského vybavení využívané pro veřejnou infrastrukturu, komerční zařízení malá a střední, tělovýchovná a sportovní zařízení a hřbitov jsou respektovány. ÚP vymezuje plochu Z14 v k.ú. Dolní Černůtky pro komerční zařízení malá a střední. 13

14 Územní plán Jeřice I.1.d.4) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Všechny prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnému užívání, vymezené platnou legislativou, jsou součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vymezených v zastavěném území. Jejich rozšíření je navrhováno v rámci vymezených zastavitelných ploch a samostatně v ploše veřejné zeleně Z17 v k.ú. Jeřice. 14

15 Územní plán Jeřice I.1.e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ V území bude respektována oblast krajinného rázu 6 Cidlinsko s vyváženým zastoupením typu zemědělské a lesozemědělské krajiny. Při využívání krajiny budou respektována měřítka krajiny, jednotlivých staveb a dominant. Navrhované změny v krajině budou zvyšovat její ekologickou stabilitu. Zároveň budou upřesňovány zastavitelné plochy pro podporu ekonomického rozvoje v souladu s charakterem krajiny. Nebude navrženo nové urbanizované území. Nové rozvojové plochy budou navazovat na stávající obytné a výrobní plochy. Jejich umístění bude respektovat stávající hodnoty území. Plochy vodní a vodohospodářské (W) ÚP respektuje současnou síť vodních toků a stávající vodní plochy a doplňuje je o nové plochy: k.ú. Jeřice K1 až K3, k.ú. Dolní Černůtky K4. Plochy zemědělské (NZ) ÚP považuje plochy zemědělské strukturu zemědělského půdního fondu (ZPF) - za stabilizované. Výjimečně se vynětí ze ZPF povoluje jen na zastavitelných plochách, pro realizaci ÚSES nebo pro protipovodňová a protierozní opatření v souladu s opatřeními vyplývajícími z komplexních pozemkových úprav nebo tohoto ÚP. Plochy smíšené nezastavěného území (NSp) ÚP respektuje a chrání rozptýlenou krajinnou zeleň především na plochách ostatní neplodné půdy. Plochy lesní (NL) ÚP důsledně chrání pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) a neumisťuje v nich žádnou plošnou ani liniovou výstavbu. Nově navrhuje plochu: k.ú. Dolní Černůtky: K5, K6. Podmínky pro změny využití ploch Mimo hranice zastavěného a zastavitelného území lze v rámci pozemkových úprav měnit využití u uvedených kultur bez nutnosti změny územního plánu po projednání dle platných právních předpisů následujícím způsobem: 15

16 Územní plán Jeřice z orné půdy na zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, PUPFL, ze zahrady na ornou půdu, louku a pastvinu, vodní plochu, PUPFL, z louky a pastviny na ornou půdu, zahradu, vodní plochu, PUPFL, z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, louku a pastvinu, PUPFL, z PUPFL na ornou půdu, zahradu, louku a pastvinu, vodní plochu, pro zajištění přístupu k pozemkům je možné vybudovat účelové komunikace na orné půdě, zahradě, louce a pastvině, vodní ploše, PUPFL. Mimo pozemkových úprav lze bez nutnosti změny územního plánu se souhlasem příslušného dotčeného orgánu: měnit vzájemně kategorii (kulturu) pozemků zahrnutých do ZPF, zřizovat na plochách ZPF a PUPFL drobné vodní plochy, pro zajištění přístupu k pozemkům vybudovat účelové komunikace na orné půdě, zahradě, sadu, trvalém travním porostu, vodní ploše, lesním pozemku. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY Plochy prvků ÚSES regionální biocentrum RC H059 Jeřická Bystřice, regionální biokoridor RK H027, biocentra místního významu LBC1, LBC2, LBC3, LBC4, LBC5 a místní biokoridory LBK1, LBK2, LBK3, LBK4 a LBK5 jsou trvale nezastavitelné plošnou zástavbou. Liniové plochy infrastruktury a veřejných staveb budou projektovány a umisťovány tak, aby neohrozily trvalou funkčnost jednotlivých prvků ÚSES. Na těchto plochách a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. Veškeré zásahy (včetně údržby) musí být podřízeny zájmu o funkčnost ÚSES a musí být koordinovány s příslušným orgánem ochrany přírody. Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně autochtonní druhy rostlin odpovídající stanovištním podmínkám. PROSTUPNOST KRAJINY Dopravní prostupnost Pro účel dopravní prostupnosti turistického a rekreačního charakteru budou nadále využívány značené trasy a stezky pro nemotoristickou dopravu, které je třeba akceptovat a nadále rozvíjet. Zlepšením prostupnosti pro nemotorickou dopravu bude postupná realizace sítě polních cest navržených v pozemkových úpravách. Biologická prostupnost Biologická prostupnost území je mírně omezená. Zlepšování prostupnosti bude zajištěno především postupným dotvářením plné funkčnosti všech prvků ÚSES a pravidelnou péčí o ně, doplňováním rozptýlené krajinné zeleně a zlepšováním migračních podmínek v tocích. 16

17 Územní plán Jeřice PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ Nejsou navrhována jako samostatné stavby, ale jsou v souboru zásad hospodaření doporučených ve schválených pozemkových úpravách. OCHRANA PŘED POVODNĚMI ÚP respektuje stanovené záplavové území významného vodního toku Bystřice. Plochy ochrany před povodněmi se přímo nevymezují, ale podmínky zvýšení retence vody v krajině jsou obsaženy jako opatření při hospodaření v krajině, prvcích ÚSES a návrhem ploch lesa v k.ú. Dolní Černůtky na plochách K5 a K6. REKREACE Stávající plochy rodinné rekreace, které jsou součástí ploch smíšených obytných venkovských, je možno považovat za stabilizované. Nové plochy se samostatně nevymezují, ale rozvoj rekreace je možný v rámci již zmíněných ploch smíšených obytných venkovských a nově v ploše rekreace na plochách přírodního charakteru a ploše zahrádkové osady, pro něž se vymezují plochy Z12 a Z13. DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ Plochy pro dobývání nerostů se v území nevyskytují, ani nenavrhují. 17

18 Územní plán Jeřice I.1.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu ÚP respektuje stávající členění území obce a plochy s rozdílným způsobem využití pokrývající celé řešené území. ÚP vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití: - - plochy smíšené obytné venkovské (SV), - plochy rekreace zahrádkové osady (RZ), - plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN), - plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV), - plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední (OM), - plochy občanského vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (OS), - plochy občanského vybavení hřbitovy (OH), - plochy výroby a skladování zemědělská výroba (VZ), - plochy smíšení výrobní smíšené výrobní (VS), - plochy dopravní infrastruktury silniční (DS), - plochy dopravní infrastruktury železniční (DZ), - plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (TI), - plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV), - plochy zeleně zeleň soukromá a vyhrazená (ZS), - plochy vodní a vodohospodářské plochy vodní a vodohospodářské (W), - plochy zemědělské plochy zemědělské (NZ), - plochy lesní plochy lesní (NL), - plochy smíšené nezastavěného území plochy smíšené nezastavěného území (NS) charakteru přírodního (p). Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným způsobem využití se jedná o: - plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití), - plochy změn (je navržena budoucí změna využití Z = zastavitelná plocha, P = plocha přestavby K = plocha změny v krajině). - plochy územních rezerv (je navrženo územní hájení pro uvažovaný způsob využití R). 18

19 Územní plán Jeřice PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ Plochy smíšené obytné venkovské (SV) Hlavní využití: Přípustné využití: - bydlení v rodinných domech, - rodinná rekreace. - občanské vybavení (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, ochrana obyvatelstva, obchodní prodej, tělovýchova a sport, ubytování, stravování, služby), - technická a dopravní infrastruktura související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - zeleň, - veřejná prostranství. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - míra využití (zastavění) max. 40 %, - výšková hladina zástavby max. 12,5 m. Podmínky využití: - využití ploch Z1, Z2, Z5 a Z6 pro bydlení v rodinných domech se podmiňuje prokázáním naplnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb v denní i noční době. Plochy rekreace zahrádkové osady (RZ) Hlavní využití: Přípustné využití: - rekreace v zahrádkových osadách. - technická a dopravní infrastruktura související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - zeleň. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. 19

20 Územní plán Jeřice Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - míra využití (zastavění) max. 30 %. Podmínky využití: - v plochách zasahujících do vzdálenosti 50 m od okraje lesa budou stavby umisťovány nejblíže ve vzdálenosti výšky porostu v mýtní zralosti od okraje lesa. Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN) Hlavní využití: Přípustné využití: - krátkodobá rekreace, - občanské vybavení charakteru tělovýchovy a sportu. - technická a dopravní infrastruktura související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - terénní úpravy, - zeleň. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - míra využití (zastavění) max. 5 %. Plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura (OV) Hlavní využití: - občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, ochrana obyvatelstva a veřejná správa). Přípustné využití: - občanské vybavení (obchodní prodej, tělovýchova a sport, ubytování, stravování, služby) v rámci staveb hlavního využití, - bydlení v rámci staveb hlavního využití, - technická a dopravní infrastruktura související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - zeleň, 20

21 Územní plán Jeřice - veřejná prostranství. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - míra využití (zastavění) max. 60 %, - výšková hladina zástavby max. 12,5 m. Plochy občanského vybavení komerční zařízení malá a střední (OM) Hlavní využití: - občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (veřejná správa, vzdělání a výchova, sociální a zdravotní služby, ochrana obyvatelstva) a komerčních zařízení (maloobchodní prodej, ubytování, stravování, služby) nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení v sousedních plochách pro bydlení. Přípustné využití: - občanské vybavení charakteru tělovýchovy a sportu, - bydlení správce nebo vlastníka, - technická a dopravní infrastruktura související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - zeleň, - veřejná prostranství. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - míra využití (zastavění) max. 70 %, - výšková hladina zástavby max. 12 m. Plochy občanského vybavení tělovýchova a sport (OS) Hlavní využití: - občanské vybavení (tělovýchova a sport). 21

22 Územní plán Jeřice Přípustné využití: - občanské vybavení (vzdělávání a výchova, zdravotní služby, kultura, obchodní prodej, stravování, ubytování, služby), - technická a dopravní infrastruktura související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - zeleň, - rekreační vodní plochy. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - míra využití (zastavění) max. 20 %, - výšková hladina zástavby max. 9 m. Plochy občanského vybavení hřbitovy (OH) Hlavní využití: - občanské vybavení charakteru veřejného pohřebiště. Přípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti související s činností veřejného pohřebiště, - technická a dopravní infrastruktura související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - zeleň, - veřejná prostranství. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. 22

23 Územní plán Jeřice Plochy výroby a skladování zemědělská výroba (VZ) Hlavní využití: Přípustné využití: - chov hospodářských zvířat, pěstování náročných druhů rostlin a skladování, jejichž negativní vliv nad mez pro sousední plochy přípustnou nepřekračuje hranici vymezené plochy. - technická a dopravní infrastruktura související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - výroba energie z obnovitelných zdrojů, - zpracování vznikajících odpadů a dovezených odpadů pokud toto využití negativně neovlivní sousední plochy, - drobná výroba a zpracování vznikajících zemědělských produktů, - zeleň. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - míra využití (zastavění) max. 90 %, - výšková hladina zástavby zachovat současnou hladinu staveb. Plochy smíšené výrobní smíšené výrobní (VS) Hlavní využití: Přípustné využití: - výroba a skladování, jejichž negativní vliv nad mez pro sousední plochy přípustnou nepřekračuje hranici vymezené plochy. - občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby), - bydlení v rámci staveb hlavního využití, - stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - zeleň. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. 23

24 Územní plán Jeřice Podmínky prostorového uspořádání: - míra využití (zastavění) max. 70 %, - výšková hladina zástavby zachovat současnou hladinu staveb. Plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) Hlavní využití: Přípustné využití: - silniční doprava na pozemcích silnic III. třídy, místních a ostatních komunikací. - ostatní plochy pro dopravu (parkoviště, odstavné plochy), chodníky. - liniové stavby technické infrastruktury, - zeleň, - veřejná prostranství. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy dopravní infrastruktury železniční (DZ) Hlavní využití: Přípustné využití: - železniční doprava. - liniové stavby dopravní a technické infrastruktury, - občanské vybavení (obchodní prodej, stravování, služby), - zeleň. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. 24

25 Územní plán Jeřice Plochy technické infrastruktury inženýrské sítě (TI) Hlavní využití: Přípustné využití: - technická infrastruktura. - dopravní infrastruktura související s hlavním využitím, - zeleň. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy veřejných prostranství veřejná zeleň (ZV) Hlavní využití: Přípustné využití: - zeleň na plochách veřejných prostranství. - zpevněné plochy, vodní plochy, veřejná zeleň, - prvky drobné architektury a mobiliáře pro relaxaci, - technická a dopravní infrastruktura související s hlavním nebo přípustným využitím, - liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - míra využití (zastavění) max. 10 %, - výšková hladina zástavby max. 4 m. Plochy zeleně zeleň soukromá a vyhrazená (ZS) Hlavní využití: - plochy zahrad s omezeným přístupem veřejnosti. 25

26 Územní plán Jeřice Přípustné využití: - doplňkové stavby pro uskladnění zemědělských produktů a nářadí, - stavby a zařízení související s oddechovou funkcí zahrad, - liniové stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - míra využití (zastavění) max. 10 %, - výšková hladina zástavby max. 4 m. Plochy vodní a vodohospodářské plochy vodní a vodohospodářské (W) Hlavní využití: Přípustné využití: - vodohospodářské využití (stabilizace odtokových poměrů v krajině, akumulace vody a odvádění povrchových vod), - protipovodňová a protierozní ochrana území. - liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury, - prvky ÚSES. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy zemědělské plochy zemědělské (NZ) Hlavní využití: Přípustné využití: - obhospodařování zemědělského půdního fondu. - liniové a plošné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remízky, meze, stromořadí apod.) jen dle územních systémů ekologické stability, 26

27 Územní plán Jeřice - stavby a zařízení technické vybavenosti odpovídající ustanovení 9 odst. 2 zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, - stavby k vodohospodářským melioracím pozemků, - prvky ÚSES. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - zalesnění pozemků, - stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (turistické a cyklistické stezky, informační systémy, odpočívadla), - protierozní opatření, - veřejná dopravní a technická infrastruktura, - účelové komunikace. Další podmínky využití: - podmíněně přípustné využití může být uskutečněno v konkrétních případech pouze na základě souhlasu orgánu ochrany ZPF. Takové souhlasy nemusejí být vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých konkrétních případech. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy lesní plochy lesní (NL) Hlavní využití: Přípustné využití: - plnění funkcí lesa. - liniové stavby dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím, - stavby technické infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - prvky ÚSES, - protierozní opatření, - stavby k vodohospodářským melioracím pozemků, - stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání (turistické a cyklistické stezky, informační systémy a odpočívadla). Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním přípustným využitím. 27

28 Územní plán Jeřice Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. Plochy smíšené nezastavěného území plochy smíšené nezastavěného území (NS) charakteru přírodního (p) Hlavní využití: Přípustné využití: - protierozní a protipovodňová ochrana, - krajinářské využití. - vodní plochy, - zeleň, - liniové stavby technické infrastruktury, - stavby k vodohospodářským melioracím pozemků, - prvky ÚSES. Nepřípustné využití: - stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím. Podmíněně přípustné využití: - není stanoveno. Podmínky prostorového uspořádání: - nejsou stanoveny. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Pro zachování krajinného rázu Cidlinsko je třeba zachovat charakter a strukturu zemědělského a lesozemědělského typu krajiny. Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se dále stanovují tyto podmínky: do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území a harmonické měřítko) a navrhnout ozelenění, realizace staveb v zastavitelných plochách bude postupovat od hranice zastavěného území do krajiny, inženýrské sítě přednostně umisťovat pod zem, při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních výhledů a průhledů, respektovat dochované historické krajinné a antropogenní dominanty, neumisťovat výškové technické dominanty. 28

29 Územní plán Jeřice I.1.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Pro dotčené území se nevymezují veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby ani opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu či plochy pro asanaci. I.1.h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Pro dotčené území se nevymezují žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo. I.1.i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část ÚP má celkem 29 listů. Grafická část obsahuje 3 výkresy: I.2.a. Výkres základního členění území 1 : 5 000, I.2.b.1. Hlavní výkres 1 : 5 000, I.2.b.2. Výkres koncepce technické infrastruktury 1 :

30 II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 30

31 ČÁST ZPRACOVANÁ PROJEKTANTEM II.1.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Řešené území Jeřice se nachází v Královéhradeckém kraji 4 km jihovýchodně od Hořic při říčce Bystřici v okrese Jičín. Leží ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořice, jehož osu tvoří silnice I. třídy I/35. Severní okolí tvoří zdaleka viditelný výrazný zalesněný hřbet Hořického chlumu. Řešené území obce Jeřice je součástí české křídové pánve Českého masívu, tvořené zde souvrstvími svrchnokřídových mořských sedimentů a kvartérním pokryvem. Svrchní křída je zde zastoupena šedými vápnitými jílovci a slínovci. Kvartérní pokryv je zastoupen sprašemi a sprašovými hlínami a fluviálními nivními a terasovými sedimenty. Místy se vyskytují též svahové hlíny. Jeřice se nacházejí v teplé a mírně teplé klimatické oblasti, kde se průměrná roční teplota pohybuje kolem 7 o C a průměrný roční úhrn srážek v rozmezí 600 až 700 mm. Oblast je charakteristická vysokým podílem zemědělské půdy (téměř 70 % rozlohy) vhodné pro pěstování obilovin, ovocných stromů a zeleniny a nízkým zastoupením lesů (6,5 %). Z hlediska turistického ruchu je řešené území významné malou vzdáleností od turistického regionu Český Ráj. Obec Jeřice leží mimo hlavní silniční dopravní tahy a územím jsou vedeny pouze silnice III. třídy zajišťující propojení s okolními obcemi. Z nich je nejvýznamnější silnice III/32510 umožňující přímé spojení do Hořic. Z ostatních druhů dopravy je zde zastoupena železniční doprava, a to celostátní tratí č. 041 Hradec Králové Jičín. Dojížďka za prací je soustředěna do Hořic, Hradce Králové a Jičína. Obec se nachází v dosahu silnice I/35 Liberec Hradec Králové (mezinárodní doplňkový tah E442). Hlavním vodním tokem je řeka Bystřice, na které je stanoveno záplavové území. Zásobování pitnou vodou východní části obce Jeřice je řešeno napojením na skupinový vodovod Boháňka (mimo k.ú). Místní část Dolní Černůtky dle PRVK Kk bude realizovat nový vodovod napojením na SV Boháňka přes obec Třebovětice. Dle zpracované projektové dokumentace je uvažováno s napojením odpadních vod místní části Dolní Černůtky tlakovou kanalizací na ČOV Jeřice s možností připojení obce Rašín. Z celostátního nástroje územního plánování, to je Politiky územního rozvoje ČR 2008 (PÚR ČR 2008), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 929 ze dne , nevyplývají pro pořízení územního plánu Jeřice žádné konkrétní požadavky, protože území obce leží mimo rozvojové osy a vymezené specifické oblasti. ÚP je v souladu s Republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, které jsou uvedeny v kapitole 2 PÚR ČR Z republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území stanovených Politikou územního rozvoje, které byly respektovány a zpracovány v ÚP, je možno zmínit tyto body: Hodnoty území obce jsou respektovány. Ve veřejném zájmu jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachován je ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Prvky ÚSES jsou upřesněny a jsou stanoveny podmínky pro ochranu krajinného rázu. 31

32 Koncepce zachovává souvislé pásy nezastavěného území, vytváří územní podmínky pro různé formy cestovního ruchu, zkvalitňuje dopravní a technickou infrastrukturu a vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajišťuje územní ochranu ploch potřebných pro umisťování opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k rozlivům povodní. ÚP vymezením kvalitní veřejné zeleně přispívá k zajištění života obyvatel, vytváří podmínky pro fungování sítě pěších, cyklistických cest i hipostezky. Dne byl usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje schválen návrh zadání ÚP VÚC Královéhradeckého kraje, který je v souladu se stavebním zákonem považován za schválené zadání Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (ZÚR KHK). Dne byly v souladu s ustanovením 41 stavebního zákona ZÚR KHK vydány Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje, a nabyly účinnosti, dle ustanovení 173 správního řádu, dne ZÚR KHK v území obce Jeřice vymezují zejména regionální prvky ÚSES a obec zařazují do území s vyváženým rozvojovým potenciálem. Plánovací (koncepční) a rozvojové dokumenty na úrovni kraje byly zohledněny v odpovídající míře k úrovni ÚP, a to v příslušných oborech (především v oblasti ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot, hospodářského rozvoje území, dopravy, vodního hospodářství, ÚSES apod.). Spádovým centrem s vyšší vybaveností a širokou nabídkou pracovních příležitostí je město Hořice, ze vzdálenějších pak krajské město Hradec Králové a Jičín. V obci není k dispozici úplné základní občanské vybavení, což vytváří určitou závislost na okolních obcích, zvláště na Hořicích a Hradci Králové, především v oblasti školství, zdravotní a sociální péče, nákupních možností a některých druhů služeb. Územní plán vytváří podmínky pro doplnění a rozšíření občanského vybavení. Území obce je součástí obvodu obce s rozšířenou působností Hořice, pro kterou byly v roce 2008 (aktualizace 2010) vypracovány Územně analytické podklady. Z územně analytických podkladů ORP Hořice vyplývají pro ÚP Jeřice následující požadavky, které byly respektovány a v ÚP zapracovány: zajistit plochy a koridory veřejné technické infrastruktury (plynofikace), především pro obce v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší nebo s trvale nepříznivými rozptylovými podmínkami (mimo jiné také území obce Jeřice), navrhnout opatření na ochranu majetku státu, obcí a obyvatel a nerozšiřovat zastavitelné území do ploch, které jsou ohroženy povodní a kam zasahuje hladina Q100, což by vedlo k dalším nákladům na nové nákladné protipovodňové opatření, podporovat posilování retenční schopnosti území, dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a podporovat jejich hospodárné využívání, zajistit dostatečné plochy pro zvýšení lesnatosti a výsadbu účelové zeleně, například pásů zeleně podél průmyslových areálů, podél komunikací a na návětrných stranách obcí, s celou řadou pozitivních dopadů na životní prostředí (např. zachycení a snížení prašnosti v ovzduší, omezení hluku), zajištění skládkovacích kapacit, kapacit pro sběr, třídění a recyklaci odpadu, minimalizovat zábory zemědělské půdy, a to zejména zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou, minimalizovat zábory vedoucí i k dočasnému vynětí z PUPFL, 32

33 upřesnění způsobu řešení hlavních dopravních závad (průtahy obcemi, nevhodné křížení komunikací apod.), podpora vytváření nových pracovních míst ve spolupráci s ekonomickými subjekty, vyčlenění vhodných stavebních parcel pro individuální výstavbu a jejich zasíťování, podpora revitalizace staršího bytového fondu, zkvalitnění a rozšíření sítě pěších tras, zvýšení propagace a vytvoření konceptu rozvoje cyklotras, zlepšení image regionu jako turistické destinace, vytvoření produktových balíčků rekreačních služeb. Obec je členem Svazku obcí mikroregionu Podchlumí a Sdružení měst a obcí Podzvičinsko se sídlem v Holovousích a leží v turistické oblasti Podzvičinsko. Řešeným územím prochází evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 č. CZ s názvem Bystřice. Prioritním druhem je zde žijící vodní měkkýš velevrub tupý. Část nivy řeky leží v regionálním biocentru RBC H059 Jeřická Bystřice a dále zde vede biokoridor regionálního významu RK H027 chránící vodní a mokřadní trasu. Území obce Jeřice leží na horním toku Bystřice v povodí hydrologického čísla pořadí vodních toků Celé území spadá do povodí Labe. V 30. letech 20. století byla provedena úprava toku v obci, spočívající ve zvýšení jeho kapacity. Řešené území spadá do Vodního útvaru podzemních vod Hořicko miletínská křída. V zásobování pitnou vodou je východní část obce na levém břehu Bystřice napojena na skupinový vodovod (SV) Boháňka. Zdroj vody se nachází v k.ú. Třebovětice severně této obce na levém břehu Rybničního potoka s místním názvem Bahna. Řešeným územím prochází elektrické vedení VN 382, které je hlavním napájecím zdrojem pro obec Jeřice. Obec Jeřice je napojena na dálkový telekomunikační systém, který prochází v trase Hořice Jeřice Třebnouševes. Řešeným územím prochází radioreléová trasa ve směru SATR ZVIC. II.1.b) Údaje o splnění Zadání Zpracování ÚP vychází ze Zadání ÚP Jeřice schváleného usnesením z 35. veřejného zasedání zastupitelstva obce Jeřice konaného dne Toto Zadání bylo jako celek splněno. 33

34 II.1.c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území Hranice řešeného území je vymezena hranicemi katastrálních území Dolní Černůtky a Jeřice o celkové rozloze 694,17 ha. ÚP je zpracován v souladu s platnou legislativou na úseku územního plánování, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vše ve znění pozdějších předpisů. II.1.c.1) KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY Řešení ÚP Jeřice je invariantní. Zdůvodnění přijatého řešení je zřejmé z následujícího textu. ad I.1.a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Při vymezení zastavěného území bylo vycházeno z hranice současně zastavěného území obsaženého v dosud platné územně plánovací dokumentaci obce. Hranice byla doplněna na základě údajů katastru nemovitostí a skutečností zjištěných průzkumem území ve smyslu aktuální právní úpravy ( 58 zákona č. 183/2006 Sb.) a koordinována s údaji z Územně analytických podkladů (ÚAP) pro ORP Hořice, a to ke dni ad I.1.b) ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE Základní rozvojová koncepce vychází z nutnosti respektování současného využití ploch v území s nezbytným doplněním a přestavbou pro zabezpečení všech potřebných funkcí obce tak, aby byly zabezpečeny územní předpoklady pro komplexní rozvoj. Tím je sledováno dosažení stabilizace a následného mírného nárůstu počtu obyvatel obce. Nejsou navrhovány změny funkčního využití ploch v takové skladbě a rozsahu, aby vedly ke změně významu nebo funkce obce ve struktuře osídlení správního obvodu města Hořice. Řešení přijaté v ÚP bylo prověřeno v rámci pracovních projednání se zástupci obce i pořizovatele a vybraných dotčených orgánů státní správy. Řešení je koordinováno z hlediska vazeb na území sousedních obcí a měst a respektuje současné požadavky obyvatel. Plochy pro rozvoj obce jsou voleny tak, aby veškeré negativní dopady navrhovaného řešení byly minimalizovány. Všechny plochy navrhované pro rozvoj obce jsou navrženy především ve vazbě na ZÚ. Využívá se tak možnosti jednoduchého napojení na infrastrukturu obce (bez nutnosti dalších vyvolaných záborů ploch), v některých případech se navrhovaným řešením rozvojových ploch zlepšují i podmínky v ZÚ. V rámci projednávání návrhu Zadání ÚP nebyly uplatněny požadavky na vymezení ploch pro zabezpečení civilní ochrany ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 380/2002 Sb. 34

35 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ OBCE ÚP respektuje a vytváří podmínky k ochraně všech přírodních, kulturních a civilizačních hodnot v území, jež v zásadě respektuje a je s nimi koordinován. Pro zpracování ÚP byly použity informace z Průzkumů a rozborů a aktualizovaná data z Územně analytických podkladů poskytnutá pořizovatelem v průběhu zpracování ÚP. CIVILIZAČNÍ HODNOTY Civilizační hodnoty spočívají především ve stabilizovaných plochách zastavěného území a plochách dopravní infrastruktury včetně vyznačených turistických tras, jsou řešením ÚP respektovány a návrhem vymezení nových ploch dále rozvíjeny. Podmínky v oblasti bydlení V počtu domů a bytů pro trvalé bydlení se projevuje nejprve vzestupná tendence ( ), poté sestupná tendence ( ), od roku 1980 se počet trvale obydlených domů začal mírně zvyšovat. Do roku 1950 se sledoval počet domů jako součet počtu obydlených i neobydlených domů (počet domů, které měly popisné číslo), od roku 1961 se jedná o domy trvale obydlené (domy využívané k rekreaci byly vyčleněny z domovního fondu). Počet trvale obydlených domů se celkově mezi lety 1900 a 2001 dle SLDB zvýšil o 31,6 %. Počet bytů sloužících pro rekreaci je 30 (dle ČSÚ SLDB 2001). Ze stejných podkladů a ke stejnému datu vyplývá, že je v obci 109 trvale obydlených domů, počet trvale obydlených bytů je 128, v rodinných domech je 89,1 % bytů a podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů činí 28,5 %. Dle podkladů z ČSÚ bylo v obci od roku 2005 do postaveno 5 bytů (v rodinných domech). Dle podkladů z Obecního úřadu (k ) sociální byty ve vlastnictví obce nejsou, potřebné by byly dva, počet objektů individuální rekreace na území obce je 7. Podíl domů podle období výstavby na počtu trvale obydlených domů ukazuje následující grafické znázornění. Nejvyšší podíl mají domy postavené v období let ,7 %. Poměrně vysoký podíl mají i domy postavené do roku Tento údaj poukazuje na určité stáří domovního fondu, a tím i potřebu stávající domovní fond opravovat a modernizovat. Podíl domů podle období výstavby 8,6% 35,2% 54,7% postavených do roku 1945 postavených mezi roky postavených mezi roky

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JIŘETÍN POD BUKOVOU LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST srpen 2011 Územní plán Jiřetín pod Bukovou Objednatel: Obec Jiřetín pod Bukovou Liberecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod)

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) CHŘENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) TEXTOVÁ ČÁST Duben 2010 Územní plán Chřenovice Objednatel: Obec Chřenovice Kraj Vysočina Pořizovatel: Městský úřad Světlá nad Sázavou Kraj Vysočina

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY

I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY I. ŘEŠENÍ ÚP SOBĚSUKY T E X T O V Á Č Á S T obsah: I.a I.b I.c I.c1 I.c2 I.c3 I.c4 I.d I.d1 I.d2 I.e I.e1 I.e2 I.e3 I.e4 I.e5 I.e6 I.f I.f1 I.f2 Vymezení zastavěného území Základní koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ÚZEMNÍ PLÁN - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš PROSINEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský úřad Roudnice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko

Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko Obec Vysočina Dřevíkov č.p. 55, 53901 Hlinsko ÚZEMNÍ PLÁN VYSOČINA Projektant: Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Pavel Kupka, Lucie Hostáková, Jan Harčarik, Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N H O Š Ť Á L K O V Y I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 OBSAH: I.1. TEXTOVÁ ČÁST I.1.a. Vymezení zastavěného území I.1.b. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 4 4 I.1.c.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE. Pořizovatel Objednatel Zhotovitel. Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář DATUM TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN MAŘENICE Městský úřad Nový Bor Obec Mařenice ŽALUDA, projektová kancelář TEXTOVÁ ČÁST DATUM I/2013 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT: ZHOTOVITEL: AUTORSKÝ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I. ÚZEMNÍ PLÁN JINDŘICHOV I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. ZÁŘÍ 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ Textová část územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ Textová část územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN PŘEDMÍŘ Textová část územního plánu stupeň: Návrh pro opakované veřejné projednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Novohradská 1 370 01 České Budějovice tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE

A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ OBSAH ELABORÁTU A. ÚZEMNÍ PLÁN LUDGEŘOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. GRAFICKÁ ČÁST A.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ MĚŘ. 1 : 5 000 A.2 HLAVNÍ VÝKRES

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTICE A. TEXTOVÁ ČÁST Obsah textové části Územního plánu Otice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce,

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE

ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK ZPRACOVATEL: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD SVITAVY OBJEDNATEL: OBEC JAVORNÍK DATUM: 09/2011 NÁVRH ÚP JAVORNÍK 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO

ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE GREŠLOVÉ MÝTO ÚZEMNÍ PLÁN GREŠLOVÉ MÝTO září 2014 1 Schvalující správní orgán: Datum nabytí účinnosti územního plánu: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Zastupitelstvo obce Grešlové Mýto Pořizovatel:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim

Obec Radim Radim 8 507 12 Radim Obec Radim Radim 8 507 12 Radim ÚZEMNÍ PLÁN RADIM Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Spolufinancováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015

ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY. NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY II NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA Č.183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU LISTOPAD 2015 ÚZEMNÍ PLÁN BOLEŠINY NÁVRH K ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU DLE 52 ZÁKONA

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL MěÚ TANVALD ŽALUDA, projektová kancelář AUTORSKÝ KOLEKTIV ING. EDUARD ŽALUDA, ING. ARCH. MICHAL ČAPEK, ING. ARCH. ALENA ŠVANDELÍKOVÁ, ING. RENATA KAŠPÁRKOVÁ, ING. KRISTINA LEJKOVÁ,

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST

I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST I. ÚZEMNÍ PLÁN FRÝDKU MÍSTKU PRÁVNÍ STAV PO ZMĚNĚ Č. 3 I.A TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2008, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 1/2011, VE ZNĚNÍ PŘÍLOHY Č. 1

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň N á v r h Ú P k e s p o l e č n é m u j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. červenec 2013 ZADAVATEL: Obec Třebeň Třebeň 31, 351 34 Skalná Určený zastupitel:

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boţí 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZSKÉ zakázkové číslo: 03-30 Jihlava, srpen 2011 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokumentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY

ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY ÚZEMNÍ PLÁN HRADČANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PODĚBRADY OBJEDNATEL: OBEC HRADČANY DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP HRADČANY 2 Zastupitelstvo obce

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

PROSIMĚŘICE okr. Znojmo

PROSIMĚŘICE okr. Znojmo ÚZEMNÍ PLÁN PROSIMĚŘICE okr. Znojmo I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje, oddělení územního plánu a regionálního rozvoje AR projekt

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JOSEFŮV DŮL

ÚZEMNÍ PLÁN JOSEFŮV DŮL Pořizovatel Objednatel Zhotovitel ÚZEMNÍ PLÁN JOSEFŮV DŮL MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU OBEC JOSEFŮV DŮL ŽALUDA, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ TEXTOVÁ ČÁST DATUM XII/2012 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: PROJEKTANT:

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah textové části návrhu Územního plánu Hukvaldy A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN H L U Š O V I C E Autoři: Urbanismus Ing. arch. Petr Leinert Schweitzerova 19, 779 00 Olomouc tel.fax: 585 436 923, m.: 603 495 430, e-mail: leinert@volny.cz Doprava

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy

ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy ÚZEMNÍ PLÁN ČAKOV v k. ú. Čakov u Českých Budějovic, Čakovec vydaný Zastupitelstvem obce Čakov formou opatření obecné povahy Projektant: Ing. arch. Václav Štěpán Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ. změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN TĚCHOBUZ změna č.1 ÚP TEXTOVÁ ČÁST I. NÁVRH září 2014 O B E C TĚCHOBUZ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Těchobuz, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení

A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení I. ÚZEMNÍ PLÁN I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území města, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

Územní plán BRANTICE

Územní plán BRANTICE Opatření obecné povahy Územní plán BRANTICE projektant: Ing. arch. Vladimíra Fusková Urbanistické středisko Ostrava s.r.o. Spartakovců 3 708 00 Ostrava - Poruba pořizovatel: Městský úřad Krnov odbor regionálního

Více

K E L N Í K Y. Změna č. 4

K E L N Í K Y. Změna č. 4 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU K E L N Í K Y TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Zlína, útvar hlavního architekta středisko územního plánování Obec : Kelníky Katastr. území : Kelníky Okres : Zlín

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015

ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I. ÚZEMNÍ PLÁN SKOROŠICE I.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. SRPEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE,

Více