ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh"

Transkript

1 Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

2 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Březová Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: (otisk úředního razítka) Pořizovatel: Městský úřad Uherský Brod Jméno a příjmení: Ing. arch. Jiří Kolouch Funkce: Vedoucí oddělení územního plánování Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) Jméno a příjmení projektanta: Ing. arch. Radoslav Špok Podpis: (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 2

3 1. TEXTOVÁ ČÁST (podle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. - Textová část) označení kapitola strana 1.a. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 6 včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1.a.1. Širší vztahy 6 1.a.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály 6 1.a.3. Koordinace vzájemných vztahů se sousedními obcemi 6 1.a.4. Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 7 1.a.5. Vyhodnocení souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem ZÚR ZK 8 1.b. Údaje o splnění zadání 9 1.c. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných 14 důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 1.c.1. Zdůvodnění přijatého řešení 14 1.c.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků přijatého řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje na daném území 31 1.d. Informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na 38 životní prostředí 1.e. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 39 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 3

4 2. GRAFICKÁ ČÁST Označení Název výkresu Měřítko II1 Koordinační výkres 1:5 000 II1a Koordinační výkres detail 1:2 000 II2 Výkres dopravní a technické infrastruktury 1:5 000 II3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 II4 Výkres širších vztahů 1: ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 4

5 POUŽÍVANÉ ZKRATKY: ÚPD územně plánovací dokumentace ÚP územní plán ÚPN SÚ územní plán sídelního útvaru ŽP životní prostředí ÚSES územní systém ekologické stability ZPF zemědělský půdní fond ČSÚ Český statistický úřad PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa OP ochranné pásmo BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka MŽP Ministerstvo životního prostředí ČSN česká technická norma ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky ZÚR ZK Zásady územního rozvoje Zlínského kraje HZÚO hlavní zastavěné území obce ZÚO zastavěné území obce K. Ú. katastrální území EVL evropsky významná lokalita ČOV čistírna odpadních vod ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav IP interakční prvek CHKO Chráněná krajinná oblast RBC regionální biocentrum RBK regionální biokoridor EO ekvivalentní obyvatel HPJ hlavní půdní jednotka STL středotlaký (plynovod) VTL vysokotlaký (plynovod) VN vysoké napětí VVN velmi vysoké napětí DO dotčené orgány ORP obec s rozšířenou působností VKP významný krajinný prvek ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 5

6 1. TEXTOVÁ ČÁST 1.a. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1.a.1. Širší vztahy Širší vztahy jsou graficky znázorněny výřezem ze ZÚR ZK v měřítku 1: ve výkresu II4 Výkres širších vztahů. Z hlediska širších vztahů je území obce Březová součástí České republiky, Zlínského kraje, okresu Uherské Hradiště a spadá do území správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod. Obec Březová se rozprostírá v kotlině mezi Studeným Vrchem a Velkým Lopeníkem, ve vzdálenosti přibližně 15 km jihovýchodně od Uherského Brodu. Na jihovýchodě sousedí obec Březová se Slovenskou republikou. Celé území obce Březová je součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Část řešeného území je zároveň součástí soustavy chráněných území NATURA 2000 EVL Bílé Karpaty, která se rozprostírá na území několika obcí v jižní části Zlínského kraje. Obec Březová je dále součástí mikroregionu Bílé Karpaty, jehož hlavním předmětem činnosti je všestranný rozvoj celého mikroregionu, především v kulturní, hospodářské a sportovní oblasti. Mikroregion Bílé Karpaty tvoří celkem 9 obcí. Obec Březová je z hlediska širších dopravních vztahů napojena na silniční síť silnicí III/4984 (Bystřice pod Lopeníkem Lopeník Březová). Území leží mimo zájmy dopravy železniční, vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic a rychlostních silnic. Z pohledu technické infrastruktury je významným prvkem VTL plynovod, a to v západní části řešeného území. Obec je zásobována elektrickou energií z venkovního el. vedení VN 22 kv, které přesahuje na k. ú. Lopeník a k. ú. Strání. Řešeným územím prochází dálkový telekomunikační kabel. Stávající radioreléové trasy přesahují na k. ú. Suchá Loz a Bánov. V řešeném území se nachází regionální ÚSES, a to v podobě regionálního biocentra RBC 65 (Zlatný potok), do kterého jsou přivedeny regionální biokoridory ze severovýchodu RBK 160 (Zlatný potok Bošačky) a z jihozápadu RBK 159 (Mandlová Zlatný potok). V blízkosti severní hranice k. ú. Březová u Uherského Brodu se dále nachází regionální biocentrum RBC 1534 (Studený vrch). 1.a.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály Správní území obce tvoří pouze katastrální území Březová u Uherského Brodu. V České republice sousedí s k. ú. Strání, Suchá Loz, Bánov a Lopeník. Jihovýchodní hranice k. ú. Březová u Uherského Brodu je zároveň státní hranicí České a Slovenské republiky. Celková výměra katastrálního území Březová u Uherského Brodu činí 1371 ha. Spádovým centrem řešené oblasti je město Uherský Brod, a to především z pohledu pracovních příležitostí, občanského vybavení apod. Poloha obce v blízkosti města Uherský Brod vytváří v kombinaci s kvalitním prostředím CHKO Bílé Karpaty předpoklady především pro rozvoj bydlení. Vzhledem k atraktivnímu prostředí a poměrně dobré dopravní dostupnosti má obec také vysoký potenciál pro rekreaci. Územní plán Březová se pro rozvoj těchto potenciálů snaží vytvářet optimální podmínky. 1.a.3. Koordinace vzájemných vztahů se sousedními obcemi Obec Březová není srostlá s žádnou ze sousedních obcí, a je tak samostatným sídlem. V územním plánu je vymezena trasa navrhované cyklotrasy, přičemž ÚP počítá s její návazností na katastrálním území Lopeník (viz výkres II1 Koordinační výkres). ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 6

7 Na katastrálním území Strání počítá Územní plán Březová také s návazností elektrického vedení VVN 110 kv Uherský Brod Strání (územní rezerva), dle ZÚR ZK. V Územním plánu Březová jsou dále v souladu se ZÚR ZK vymezeny plochy jednotlivých skladebných prvků ÚSES, a to při dodržení metodických principů pro vymezení ÚSES. Územní plán počítá s návazností těchto prvků i na sousední katastrální území. Územní plán respektuje ochranu pohledového horizontu nadregionálního významu, který přesahuje na k. ú. Strání a k. ú. Lopeník. Územní plán Březová navazuje na územní plány sousedních obcí (Strání, Suchá Loz, Lopeník, Bánov) a není s nimi v rozporu, s výjimkou návaznosti prvků ÚSES na k. ú. Strání, kde bude potřeba tyto skladebné prvky ÚSES upřesnit. 1.a.4. Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje Ve spolupráci s ústředními orgány státní správy a kraji vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dokument Politika územního rozvoje České republiky Tento dokument byl schválen dne usnesením vlády č Řešené území není součástí žádné rozvojové osy ani rozvojové oblasti. Z dokumentu Politika územního rozvoje České republiky 2008 nevyplývají pro pořízení Územního plánu Březová žádné zvláštní požadavky, kromě požadavku na naplnění příslušných republikových priorit územního plánování, který je koncepcí řešení ÚP akceptován. Územní plán Březová je v souladu s Politikou územního rozvoje, protože: - ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, a dále zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, - předchází při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, - při stanovování způsobu využití území upřednostňuje komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území, - při řešení ochrany hodnot území také zohledňuje požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území, - vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch, navrhuje hospodárné využití zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace, - rozvojové záměry, které mohou ovlivnit charakter krajiny, umísťuje do co nejméně konfliktních lokalit, - respektuje veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu, - vytváří územní podmínky pro implementaci a respektování ÚSES a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny, - vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika), při zachování a rozvoji hodnot území, - vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny, - při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovává prostupnost krajiny a minimalizuje rozsah fragmentace krajiny, - vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, eroze apod.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, - vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj, - pro zajištění kvality života obyvatel zohledňuje nároky dalšího vývoje území, - koncipuje úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 7

8 1.a.5. Vyhodnocení souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem ZÚR ZK Správní území obce Březová bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. Opatření obecné povahy ZÚR ZK vydalo Zastupitelstvo kraje dne usnesením č. 0761/Z23/08 a nabylo účinnosti dne Z návrhu ZÚR ZK vyplynuly pro Územní plán Březová následující požadavky: - plocha regionálního ÚSES regionální biokoridor 159: Mandlová - Zlatný potok (PU130), - plocha regionálního ÚSES regionální biokoridor 160: Zlatný potok - Bošačky (PU131), - plocha regionálního ÚSES regionální biocentrum 1534: Studený vrch (PU101), - plocha regionálního ÚSES regionální biocentrum 65: Zlatný potok (PU26), - koridor pro elektrické vedení VVN 110 kv územní rezerva. Požadavek ZÚR ZK plocha regionálního ÚSES regionální biocentrum 1534: Studený vrch (PU 101) byl v Územním plánu Březová upřesněn následujícím způsobem. Regionální biocentrum 1534: Studený vrch se nachází při hranici katastrálních území Březová u Uherského Brodu a Suchá Loz, resp. Bánov. Dle současného stavu v území se však toto regionální biocentrum nachází pouze na k. ú. Suchá Loz a Bánov, a proto nebylo na k. ú. Březová u Uherského Brodu vymezeno (viz výkres II1 Koordinační výkres ). Regionální biocentrum 1534: Studený vrch je zapracováno v ÚP Suchá Loz i ÚP Bánov. Ostatní požadavky odtud vyplývající jsou v řešení Územního plánu Březová zohledněny, přičemž byly plochy ÚSES upřesněny při dodržení metodických principů pro vymezení ÚSES. Dle ZÚR ZK se na k. ú. Březová u Uherského Brodu nachází území speciálních zájmů, v němž je vymezena plocha pro ochranu pohledového horizontu nadregionálního významu (Bílé Karpaty). Pro Územní plán Březová vyplývají následující požadavky: - zpřesnit územní vymezení ploch pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu, - zajistit územní podmínky pro plošnou ochranu a pohledové nenarušení těchto horizontů. Ochrana pohledového horizontu nadregionálního významu je projektantem řešena v kapitole 1.f.3. textové části návrhu Územního plánu Březová. ZÚR ZK dále stanovují potřebu zpracování těchto studií (souvisejících s řešeným územím): - Rozvoj dopravní a technické infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru. - Prověření elektrického vedení VVN 110 kv Uherský Brod Strání (- Slovensko). K datu zpracování návrhu územního plánu nebyla zpracována žádná z výše uvedených studií. Výřez ze ZÚR Zlínského kraje ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 8

9 1.b. Údaje o splnění zadání Územní plán Březová je zpracován v souladu: - se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), - s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, zejména s přílohou č.7, která specifikuje obsah grafické a textové části územního plánu, - s Metodikou jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace Zlínského kraje. A. Splnění požadavků vyplývajících pro řešené území z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů: Územní plán Březová je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ÚPD vydanou krajem ZÚR ZK, a také s koncepčními a rozvojovými dokumenty na úrovni kraje, okresu a obce: Integrovaný krajský program: Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidu dusíku, těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje schválila dne Rada Zlínského kraje usnesením č. 0886/R22/05. Pro Územní plán Březová nevyplývají z tohoto koncepčního dokumentu žádné konkrétní požadavky. Územní energetická koncepce Zlínského kraje: Územní plán Březová je zpracován v souladu s tímto dokumentem. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje schválilo dne Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 770/Z26/04. Požadavky vyplývající z tohoto dokumentu jsou uvedeny v kapitole 1.c.1. část f) této textové části a jsou zapracovány do návrhu územního plánu. Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje: Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje schválilo dne Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 727/Z25/04. Územní plán Březová je zpracován v souladu s tímto dokumentem. Návrh výhledové koncepce Generelu dopravy Zlínského kraje: Návrh výhledové koncepce Generelu dopravy Zlínského kraje schválilo dne Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 656/Z24/04. Územní plán Březová je zpracován v souladu s tímto dokumentem. Koncepce ochrany přírody a krajiny: Územní plán Březová je zpracován v souladu s tímto dokumentem. Strategie rozvoje Zlínského kraje: Z této strategie nevyplynuly pro řešené území žádné konkrétní požadavky. Program obnovy vesnice: Z uvedeného koncepčního dokumentu nevyplynuly žádné konkrétní požadavky. Plán oblastí povodí Moravy: Plán oblastí povodí Moravy schválilo dne Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0163/Z07/09. Územní plán Březová je zpracován v souladu s tímto dokumentem. B. Splnění požadavků na řešení vyplývajících z územně analytických podkladů: Požadavky na řešení vyplývající z ÚAP i z Průzkumů a rozborů byly řešeny, přičemž byla použita aktuální data předaná pořizovatelem v průběhu zpracování návrhu ÚP. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 9

10 Územní plán respektuje tyto limity ze zákonů a správních rozhodnutí: - ochranné pásmo silnic III. třídy, - ochranné pásmo vodovodů, kanalizace a vodojemu, - ochranné pásmo vodního zdroje, - ochranné pásmo přírodního minerálního zdroje, - ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Luhačovice II. stupně (II C), - ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně, a nově také ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně ve východní části řešeného území, - vodní plochy a toky - VKP dle 3 zák. č. 114/1992 Sb., - oprávněný prostor pro správu vodního toku, - ochranné pásmo STL plynovodu, - investice do půdy plocha odvodněná, - bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, ochranné pásmo objektu na VTL plynovodu, - ochranné pásmo el. vedení VN, ochranné pásmo objektu na el. vedení VN, - ochranné pásmo dálkového telekomunikačního kabelu, - ochranné pásmo radioreléové trasy, - EVL Natura 2000, - CHKO Bílé Karpaty, I. IV. zóna CHKO, - přírodní památky Cestiska, Dubiny, Kalábová, - nemovité kulturní památky vyhlášené, - území s archeologickými nálezy, - pozemky určené k plnění funkcí lesa - VKP dle 3 zák. č. 114/1992 Sb., - ochranné pásmo 50 m od kraje lesa, - ochranné pásmo hřbitova, - regionální biokoridor vymezený (RBK 159, RBK 160), - regionální biocentrum vymezené (RBC 65 Zlatný potok). C. Splnění požadavků na rozvoj území obce: V Územním plánu Březová jsou zapracovány požadavky na rozvoj území obce a je vymezen optimální počet ploch vhodných k zástavbě rodinnými domy, a to při zachování urbanistického rázu obce. ÚP navrhuje také nové plochy smíšeného využití a občanského vybavení dle rozvojových záměrů obce. D. Splnění požadavků na plošné a prostorové uspořádání obce (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny): V Územním plánu Březová jsou zapracovány požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, přičemž: - je vymezeno zastavěné území dle 58 stavebního zákona, - je stanoveno jasné členění funkčních ploch v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., 3-19, - ÚP vychází ze stávající struktury osídlení a ze schválené ÚPD a zachovává kulturní, historické, urbanistické a přírodní hodnoty území, - jsou vymezeny a upřesněny prvky ÚSES, - u ploch, které to umožní s ohledem na předpokládané využití, stanovuje ÚP základní výškové a prostorové parametry nové výstavby. E. Splnění požadavků na řešení veřejné infrastruktury: V Územním plánu jsou zapracovány požadavky na řešení veřejné infrastruktury (dopravní i technické infrastruktury), přičemž ÚP: - navrhuje rozšíření některých stávajících místních komunikací, a pro zpřístupnění rozvojových lokalit bydlení navrhuje plochy veřejných prostranství, které umožní realizaci nových místních komunikací, - řeší dopravu v klidu, a také dopravu cyklistickou (návrh cyklistické trasy), - navrhuje prodloužení vodovodní, kanalizační a plynovodní sítě do všech rozvojových lokalit, prodloužení el. vedení VN není Územním plánem Březová navrhováno, ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 10

11 - v souladu s Plánem vodovodů a kanalizací Zlínského kraje navrhuje doplnění kanalizační sítě stokami splaškové i jednotné kanalizace (aby byly podchyceny veškeré odpadní vody), včetně kanalizačních sběračů po obou stranách potoka Březová a nové mechanicko-biologické ČOV, - vymezil již realizovaný sběrný dvůr pomocí stávající plochy TO. Řešení těchto požadavků je na celém k. ú. Březová u Uherského Brodu realizováno s reálným pokračováním na sousedních katastrálních územích. Územní plán Březová je zpracován s ohledem na stávající stav odpadového hospodářství a kapacity, resp. možnosti rozvoje stávajícího občanského vybavení a rekreace, přičemž plocha pro rekreaci R 21 (v zadání RX B1) nebyla v souladu se zadáním ÚP dále rozšiřována. Územní plán vymezuje nové plochy veřejných prostranství a stanovuje podmínky pro jejich využití, a dále respektuje stávající plochy veřejné zeleně a parků, přičemž byly posouzeny možnosti jejich rozšíření. F. Splnění požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území: Územní plán respektuje požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území z hlediska historických a kulturních památek, přičemž respektuje ochranu a využití kulturních a jiných památek a památkově chráněných nebo cenných území. V územním plánu byla posouzena možnost zvýšené ochrany u některých objektů s ohledem na jejich typický vzhled v této oblasti. Územní plán vymezil takové funkční využití území v okolí kulturních památek, které nenaruší jejich kulturní a uměleckou hodnotu. Územní plán Březová respektuje také požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území z hlediska přírodních podmínek, přičemž ÚP respektuje ochranný režim pro zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Bílé Karpaty a veškeré připomínky a požadavky orgánu ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.. Územní plán Březová respektuje: - zásady stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., - významné krajinné prvky dle 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, - vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné porosty podél vodních toků a komunikací, Řešení ÚP Březová je zpracováno v souladu s ust. 5 odst. 1 zák. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, přičemž se projektant řídil zásadami ochrany ZPF dle 4 zák. č. 334/1992 Sb. a vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bylo provedeno v souladu s platnými prováděcími předpisy o ochraně ZPF. Řešením ÚP Březová dochází k záboru PUPFL, a to na plochách veřejných prostranství P* 4, P* 10, P* 32, na ploše pro vodní hospodářství TV 77, a dále na plochách krajinné zeleně K 60, 81, 82, 83 a 84. Opodstatněnost a zdůvodnění záborů PUPFL viz kapitola 1.e. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa této textové části. Územní systém ekologické stability je vymezen v koordinaci se ZÚR ZK, upřesněn místním šetřením a navržen tak, že propojuje regionální a lokální ÚSES do funkčního systému, který vytváří předpoklady pro uchování a zlepšení průchodnosti krajinou. V Územním plánu Březová jsou zajištěny základní předpoklady pro dosažení kvalitnějšího, ekologicky stabilnějšího prostředí (např. doplněním interakčních prvků na intenzivně zemědělsky využívaných plochách). Z pohledu ochrany přírodních léčivých zdrojů respektuje ÚP podmínky a omezení stanovené Vyhláškou JmKNV (Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Luhačovice) a ust. 37 zákona č. 161/2001 Sb.. G. Splnění požadavků na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace: V Územním plánu Březová jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby (účelové komunikace, kanalizace a vodovod, jímací objekt, protierozní příkop, ČOV) a veřejně prospěšná opatření (skladebné prvky ÚSES). Asanace nejsou územním plánem navrhovány. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 11

12 H. Splnění požadavků vyplývajících ze zvláštních právních předpisů: V Územním plánu Březová jsou zapracovány požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, přičemž: - jsou v ÚP zapracovány požadavky civilní ochrany k územnímu plánu, - ÚP respektuje evidovaná sesuvná území pasivní SDP 3050, 3051, 3052, evidované sesuvné území aktivní SDA 2830 a stávající poddolované území PDÚ 4406 v severozápadní části řešeného území, - jsou územním plánem navržena vhodná protierozní opatření. I. Splnění požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území: V Územním plánu Březová jsou zapracovány požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, přičemž: - jsou územním plánem posouzeny terénní podmínky a vhodnost výstavby rodinných domů navržených v platné ÚPD, - v Územním plánu Březová již není jako nemovitá kulturní památka vyznačena venkovská usedlost č. p. 41 (původně číslo rejstříku 23770/7-3245), - územní plán prověřil platnost a aktuálnost vyhlášení pásma hygienické ochrany ZD (není vyhlášeno), - jsou v ÚP zhodnoceny střety zájmů mezi trasou (koridorem) pro elektrické vedení VVN 110 kv (dle ZÚR ZK) a jinými záměry v této části obce, - trasy nefunkčních biokoridorů a biocenter, které byly v původní ÚPD uvedeny jako stávající, jsou v Územním plánu Březová vyznačeny jako návrhové, - na území, které nebylo řešeno v původní ÚPD vyřešil územní plán vhodné funkční využití ploch, vyznačil dopravní cesty a sítě technické infrastruktury, vodní toky a plochy a další hodnotné nebo důležité prvky ŽP. Na k. ú. Březová u Uherského Brodu nebyly pozemkové úpravy realizovány ani navrženy. J. Splnění požadavků na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose: Ve schváleném zadání Územního plánu Březová nebyly stanoveny žádné konkrétní požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby. K. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií: V Územním plánu Březová není požadováno prověření využití řešeného území formou vypracování územně plánovacího podkladu územní studie. L. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem: V Územním plánu Březová není požadováno vypracování regulačního plánu. M. Splnění požadavků na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území: Požadavek vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebyl stanoven. N. Splnění případného požadavku na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant: Ze schváleného zadání nevyplynul požadavek na zpracování konceptu. Proto je dalším stupněm ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 12

13 zpracování návrh územního plánu. O. Splnění požadavků na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení: Počet výkresů byl oproti zadání optimalizován tak, aby došlo ke zlepšení vypovídací hodnoty jednotlivých výkresů. Byl vypracován výkres II1a Koordinační výkres detail v měřítku 1:2 000 a Výkres dopravní a technické infrastruktury byl přesunut do části odůvodnění, s označením II2. S ohledem na charakter osídlení a velikost vlastního sídla jsou vymezovány i plochy, které jsou menší než 0,2 ha. Závazná část ve formě regulativů je součástí textové části ÚP. Územní plán Březová je zpracován v souladu s následujícími dokumenty: - Pravidla pro zadávání dokumentů v digitální podobě s důrazem na oblast geodat. - Jednotný postup digitálního zpracování územního plánu obce pro GIS. - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje. V průběhu rozpracovanosti návrhu Územního plánu Březová proběhly min. 2 pracovní výbory s pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem obce. Návrh Územního plánu Březová je zpracován v souladu se schváleným zadáním Územního plánu Březová a obsahuje zapracované pokyny ze zadání a z projednání s DO. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 13

14 1.c. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 1.c.1. Zdůvodnění přijatého řešení Při vymezování zastavěného území se vycházelo z hranice intravilánu, obsaženého v dosud platném ÚPN SÚ Březová. Hranice byla doplněna na základě údajů katastru nemovitostí a skutečností zjištěných průzkumem území ve smyslu právní úpravy ( 58 zákona č. 183/2006 Sb.) a koordinována s údaji z ÚAP pro ORP Uherský Brod ke dni Zastavitelné plochy se vymezují pro zabezpečení vyváženého rozvoje obce, zejména doplněním ploch bydlení, občanského vybavení, smíšených výrobních a rekreace, s nezbytným rozvojem dopravní a technické infrastruktury. Zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech jsou vymezeny rovnoměrně pro celé území obce, resp. v těsné návaznosti na zastavěné území obce. Při stanovování koncepce se vycházelo jak z historicky vzniklé urbanistické struktury, tak ze zájmu o výstavbu rodinných domů v řešeném území. Vymezení zastavitelných ploch občanského vybavení a ploch smíšených výrobních vychází ze zhodnocení dosavadního vývoje obce. Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného rozvoje území. Plochy přestavby se vymezují k obnově či opětovnému využití, v současné době neefektivně využívaných částí, zastavěného území. V řešeném území se vymezují plochy přestavby pro rozvoj občanského vybavení a ploch smíšených výrobních. V zastavěném území se předpokládá průběžná obnova stavebního fondu v souladu se stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. a) Obyvatelstvo a bytový fond Důvodem přijatého řešení je především posílení funkce bydlení prostřednictvím ploch pro nové rodinné domy a vytvoření harmonického prostředí pro obyvatele obce v souladu s ochranou hodnot území. Nejrozsáhlejší plochy bydlení vymezuje ÚP jižně a severozápadně od HZÚO. Pro zajištění dostatečného počtu ploch pro bydlení byly také využity proluky uvnitř HZÚO, které jsou územním plánem zakresleny již jako stávající plochy bydlení. Uvedené řešení tak zajistí přirozený rozvoj sídla, přičemž bude zároveň zachován tradiční výraz původní zástavby. Hustota osídlení: Při celkovém počtu 1082 obyvatel (dle ČSÚ k ) a katastrální výměře obce 1371 ha dosahuje obec Březová hustoty obyvatelstva 79 obyvatel/km 2. Srovnáním s hustotou obyvatelstva ve Zlínském kraji (které činí 150 obyvatel/km 2 ) je v řešeném území patrný vysoký podíl extravilánové složky. Vývoj počtu obyvatel (v období ): Rok: Počet obyvatel: ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 14

15 Z uvedeného populačního vývoje je patrné, že počet trvale bydlících obyvatel v obci Březová v průběhu minulého století převážně klesal, přičemž svého maxima dosáhl v šedesátých letech minulého století, a poté již docházelo většinou k poklesu počtu obyvatelstva. V současné době však dochází opět k mírnému nárůstu počtu obyvatel. Domovní a bytový fond: Nejrozšířenější formou bydlení v obci je bydlení v řadových a samostatně stojících rodinných domech. Na území obce se nachází také bytové domy, a to v jižní, západní a severovýchodní části HZÚO Březová, a také v blízkosti budovy obecního úřadu. Vzhledem k nedostatku volných ploch pro výstavbu nových rodinných, případně bytových domů v obci Březová bylo nutné navrhnout dostatečný počet lokalit pro jejich budoucí výstavbu. Vývoj počtu trvale obydlených domů, bytů a průměrný počet obyvatel na byt: Rok: Počet trvale obydlených domů: Počet trvale obydlených bytů: Průměrný počet obyvatel na byt: , , , ,2 Stáří domovního fondu (k ): Období: Počet bytů v domech, postavených v daném období: do roku Dle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 vyplývají pro obec Březová následující údaje: - počet neobydlených domů: 79, - počet neobydlených bytů: 89, - průměrné stáří domů 38 let. Prognóza dalšího vývoje počtu obyvatelstva bude závislá na vývoji věkové struktury obyvatel v obci a s ní související přirozené obměně a na migračních tendencích. Pravděpodobně nejvyšší vliv bude mít faktor pracovního dojíždění do okolních sídel a s tím spojené nároky na bydlení a nabídku občanského vybavení. Na základě Projekce obyvatelstva České republiky, kterou vypracoval ČSÚ, byl stanoven výhledový počet obyvatel v obci Březová. Tato prognóza předpokládá v roce 2015 nárůst počtu obyvatel cca o 2 % a v roce 2025 zvýšení o 4 % oproti roku ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 15

16 Výhledová potřeba bytového fondu v obci Březová: Posuzovaný parametr Rok: Výhledový počet obyvatel: Odhad průměrného počtu osob na byt: 2,9 2,7 Potřeba bytů v návrhovém období: Přirozený úbytek bytového fondu: Celková potřeba bytového fondu: Pozn.: Průměrný počet osob na byt byl určen extrapolací hodnot, zjištěných ČSÚ v uplynulých 30 letech. Nárůst počtu obyvatel v obci bude do jisté míry závislý na možnostech nové výstavby bytů v rodinných domech, což ÚP plně respektuje. Navržení dostatečného počtu ploch pro bydlení je jedním z účinných nástrojů jak dosáhnout udržení a následně zvyšování počtu obyvatel v obci. Počet obyvatel má vliv na občanské vybavení, rozvoj školství a podnikatelských aktivit, péči o mládež, mladé rodiny a seniory. Navržené plochy bydlení nejsou primárně určeny pouze pro obyvatele obce Březová, ale i pro zájemce z širšího okolí. Rozvojové plochy bydlení jsou navrhovány na plochách přilehlých k zastavěnému území. Největší rozvoj bydlení je plánován jižně od HZÚO Březová (plochy BI 8, 11 a BH 1) a v severozápadní části obce (plochy BI 2). Ve volné krajině nejsou nové plochy bydlení navrhovány. Plochy pro bydlení individuální - BI Návrhové plochy: BI 2 tato plocha bydlení se nachází při severozápadním okraji HZÚO. Pro zajištění dopravní dostupnosti navrhuje územní plán v blízkosti této plochy místní komunikaci na ploše P* 26. Inženýrské sítě jsou územním plánem navrženy až k těsné blízkosti této návrhové plochy bydlení. BI 8, 11, - tyto plochy bydlení byly převzaty z předchozího územního plánu a jsou navrženy jižně od HZÚO, přičemž na něj navazují. Obě plochy individuálního bydlení budou přístupné pomocí stávající silnice III. třídy. V případě návrhové plochy BI 11 jsou již inženýrské sítě zavedeny, k návrhové ploše BI 8 územní plán inženýrské sítě nově navrhuje. Plochy pro bydlení hromadné - BH Návrhové plochy: BH 1 tato plocha hromadného bydlení se nachází jižně od HZÚO Březová, v blízkosti stávající silnice III. třídy, která zajistí dopravní dostupnost této návrhové plochy. Potřebný počet parkovacích stání (v souladu s ČSN ) bude zajištěn v rámci této návrhové plochy BH. Územní plán Březová navrhuje k této ploše přivedení nových inženýrských sítí. Údaje o návrhových plochách bydlení: Označení plochy pro bydlení: Plocha (ha): Předpokládaný počet bytů: BH 1 0, BI 2 0, BI 8 0, BI 11 0, Plochy bydlení, které jsou v HZÚO zakresleny jako stávající, a které je také možné využít pro cca 7,4 ha 32 výstavbu rodinných domů (např. proluky) Celkem cca 9,6 ha 60 Pozn.: Předpokládaný počet bytů je pouze orientační. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 16

17 Přehledné shrnutí údajů o bytovém fondu do roku 2025: Požadavky na zajištění dostatečného bytového fondu budou v posuzovaném období zajištěny jak navrženými plošnými rezervami pro výstavbu rodinných domů, resp. bytových domů, tak i rezervami ve stávajícím bytovém fondu. Posuzovaný rok (období): Sledovaný parametr: Počet: 2001 Počet domů 388 Počet trvale obydlených domů 309 Počet bytů 436 Počet trvale obydlených bytů 347 Počet bytů sloužících k rekreaci Předpokládaný úbytek bytového fondu 20 do roku 2025 Předpokládaný počet nových bytových jednotek 60 Celkový počet bytů v řešeném území, včetně neobydlených (po odečtu bytů sloužících k rekreaci a úbytku bytového fondu) rok 2025 Průměrný počet osob na byt 2,7 do roku 2025 Maximální kapacita území 1209 obyv. 448 Případný nepředvídatelný rozvoj řešeného území pokryje urbanistická rezerva 5 % z navrhovaného počtu obyvatel (viz následující tabulka). Navrhovaný počet Navrhovaný počet obyvatel, Rok: Urbanistická rezerva 5 %: obyvatel: včetně urbanistické rezervy: Z předchozího textu a tabulek vyplývá, že jsou v řešeném území navrženy dostatečné plochy pro bydlení, které uspokojí poptávku po bydlení do roku 2025, včetně urbanistické rezervy. b) Občanské vybavení Občanské vybavení je jednou ze základních funkčních složek sídel, která určuje standard životní úrovně obyvatel a jeho životní styl. Do občanského vybavení řadíme zejména ty objekty, které slouží k periodickým potřebám obyvatel. Územní plán navrhuje dvě nové plochy občanského vybavení, a dále jednu plochu pro veřejná pohřebiště a související služby. Další rozvoj občanského vybavení bude závislý na společenské poptávce, finančních možnostech a na podnikatelských aktivitách. Plochy občanského vybavení - O Návrhová plocha: O 12 plocha v centrální části HZÚO. Jedná se o návrhovou plochu, která umožní realizaci pamětního domku (s cílem zachovat kulturní dědictví obce Březová). Dopravní dostupnost zajistí stávající silnice III. třídy. Inženýrské sítě jsou k této ploše již přivedeny. O 40 plocha v severozápadní části řešeného území, která je nově navržena pro realizaci nové rozhledny. Dopravní dostupnost bude zajištěna pomocí účelové komunikace, která je navržena na ploše DS 6. Vydání územního rozhodnutí a povolení této stavby bude z důvodu ochrany obecných zájmů vojenského letectva možné jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 17

18 Plochy pro veřejná pohřebiště a související služby - OH Návrhová plocha: OH 15 jedná se o plochu v severní části obce, která byla převzata z předchozí ÚPD. Plocha umožní rozšíření stávajícího hřbitova směrem na sever. c) Ekonomický rozvoj Dle údajů ČSÚ (z roku 2001) vyjížděly za prací mimo obec téměř 2/3 obyvatel z celkového počtu 578 ekonomicky aktivních obyvatel. Převážná část obyvatel dojížděla za zaměstnáním do okolních obcí, v rámci okresu. Ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří za zaměstnáním mimo obec nevyjížděli, byli zaměstnání především v místních podnikatelských subjektech a službách. Potřeba a zvýšení počtu pracovních sil v obci bude v budoucnosti záviset na celkovém oživování ekonomiky a rozvoji blízkého okolí i celého regionu. Vznikem nových ploch smíšených výrobních na území obce může dojít ke snížení počtu obyvatel Březové vyjíždějících za prací mimo obec. Plochy smíšené výrobní - SP Návrhové plochy: SP 5 plocha se nachází ve východní části HZÚO. Jedná se o změnu funkčního využití území z plochy průmyslových provozů s objekty (dle předchozí ÚPD), která přispěje ke zlepšení podmínek pro individuální bydlení v blízkém okolí této návrhové plochy. Napojení na dopravní, resp. technickou infrastrukturu umožní stávající obslužná místní komunikace, resp. stávající inženýrské sítě. SP 17 plocha se nachází v centrální části HZÚO, přičemž umožní další rozvoj podnikatelské činnosti v obci. Napojení na dopravní, resp. technickou infrastrukturu bude zajištěno pomocí stávající silnice III. třídy, resp. stávajících inženýrských sítí. SP 19, 20 plochy jsou navrženy jižně od HZÚO a umožní další rozvoj podnikatelské činnosti na území obce. Dopravní dostupnost je zajištěna pomocí stávající silnice III. třídy a inženýrské sítě jsou navrženy těsně k těmto návrhovým plochám SP. Obě plochy byly převzaty z předchozí ÚPD. d) Rekreace a cestovní ruch Řešené území má poměrně dobré podmínky pro rekreaci a rozvoj cestovního ruchu. Územní plán proto navrhuje novou plochu rekreace v severní části území obce, čímž podporuje rozvoj rekreace a cestovního ruchu. K dalšímu rozvoji cestovního ruchu přispěje bezesporu realizace výše uvedené rozhledny v severozápadní části k. ú. Březová u Uherského Brodu. Plochy rekreace - R Návrhová plocha: R 21 tato plocha je navržena severovýchodně od HZÚO Březová, přičemž byla převzata z předchozí ÚPD (kde byla vymezena jako rezervní plocha pro sport a rekreaci). Dopravní dostupnost k této ploše zajistí stávající silnice III. třídy, resp. nově navržená účelová komunikace na ploše DS 88. Vodovod je již v této lokalitě zaveden, ostatní inženýrské sítě zde nejsou navrhovány. Odpadní vody budou čištěny pomocí vlastní ĆOV (uvnitř areálu), se zaústěním do místního recipientu. Areál umožní realizaci bazénů, sprch, šaten nebo např. cyklokrosové dráhy, včetně všech potřebných překážek a ramp apod. e) Dopravní infrastruktura Doprava všeobecně zajišťuje základní provozní vazby mezi jednotlivými funkčními složkami v území. Z hlediska typu dopravní cesty se řešeného území dotýkají zájmy dopravy silniční, a to: ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 18

19 o motorové dopravy - ve formě silnic III. třídy, místních a účelových komunikací (včetně dopravy v klidu), o dopravy pěší - síť chodníků v přidruženém prostoru místních komunikací, o dopravy cyklistické cyklistické trasy. Doprava železniční, vodní a letecká není zastoupena. Silnice Silnice jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, určené k užití silničními vozidly, jinými vozidly a chodci. Vlastníkem silnic III. třídy je na katastrálním území Březová u Uherského Brodu Zlínský kraj. Řešeným územím prochází v současnosti tyto silnice: Silnice III/4984 (Bystřice pod Lopeníkem Lopeník Březová), která v blízkosti severozápadní hranice k. ú. Březová u Uherského Brodu vyúsťuje ze silnice III/4983, dále vede směrem na východ, prochází HZÚO, načež pokračuje severovýchodním směrem na k. ú. Lopeník. Tato dvoupruhová a obousměrná pozemní komunikace zajišťuje především dopravní spojení s okolními obcemi, soustřeďuje hlavní dopravní zátěž (včetně autobusové dopravy) a pro obec má zásadní význam. Územní plán navrhuje v blízkosti hranice katastrálních území Březová u Uherského Brodu a Lopeník návrhovou plochu DS 13, která vymezuje skutečnou polohu trasy této silnice III. třídy (včetně vyústění účelové komunikace), oproti parcelnímu vyznačení v katastrální mapě. Návrhová plocha DS 13 navazuje na parcelně vyznačenou plochu dopravy na sousedním k. ú. Lopeník. Silnice III/06124 (Březová státní hranice se Slovenskou republikou), která vyúsťuje v centrální části HZÚO Březová ze silnice III/4984 a pokračuje jihovýchodním směrem, až ke státním hranicím České a Slovenské republiky. V současné době je silnice v řešeném území stabilizována a rozsáhlejší úpravy se nepředpokládají. Celostátní sčítání dopravy, které zpracovalo ŘSD ČR, bylo v řešeném území provedeno pouze na silnici III/06124 v úseku viz mapa, kde byla zjištěna celoroční průměrná intenzita všech vozidel 151 vozidel/24 hodin. Na silnici III/4984 nebylo sčítání dopravy provedeno. Číslo silnice Sčítací úsek Celoroční průměrná intenzita za 24 hodin Těžká vozidla Osobní vozidla Motocykly Všechna vozidla III/ ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 19

20 K ochraně silnic a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obce slouží silniční ochranná pásma, která jsou stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. V případě silnice III. třídy činí, dle výše zmíněného zákona, silniční ochranné pásmo 15 metrů od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu. Místní komunikace Místní komunikace jsou pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce. Vlastníkem je podle zákona obec. V obci Březová navazují místní komunikace na silnice III. třídy, a vytváří tak základní komunikační síť. Místní komunikace v obci Březová vychází z charakteru historické zástavby. Z hlediska podélných sklonů a šířkového uspořádání jsou v některých částech obce (vzhledem ke značně svažitému terénu) místní komunikace v rozporu s ČSN Stávající místní komunikace ponechává ÚP v současném stavu s minimálními úpravami. Územní plán dále navrhuje nové místní komunikace, které zabezpečí kvalitní dopravní dostupnost nově navrhovaných i stávajících ploch pro bydlení. Navržené místní komunikace budou součástí ploch veřejného prostranství P* 10, 23, 24, 25, 26, 29, 30 a 87. Na ploše P* 23 navrhuje ÚP obratiště pro bezproblémové otočení osobních vozidel. Rozhledové poměry na křižovatkách byly v zastavěném území obce Březová posouzeny pomocí rozhledových trojúhelníků dle ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, resp. ČSN Projektování místních komunikací. V případě nedostatečných rozhledových poměrů na místních komunikacích je zapotřebí zvážit odstranění clonících objektů, případně pomocí dopravních opatření (např. úprava průjezdu křižovatkou) nebo místní úpravou provozu (dopravní značky, dopravní zrcadla) zlepšit podmínky pro bezpečnost silničního provozu. Jedná se především o křižovatku silnic III/06124 a III/4984 v centrální části HZÚO, nebo o křižovatky silnice III/06124 s místními komunikacemi v blízkosti budovy obecního úřadu. U obou nevyhovujících lokalit je možné zajistit potřebný rozhled (dle výše uvedené normy) umístěním dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě!. Účelové komunikace Účelové komunikace jsou pozemní komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele. Vlastníkem může být fyzická nebo právnická osoba. Na k. ú. Březová u Uherského Brodu se v současné době nachází také značné množství nezpevněných, ale i zpevněných polních a lesních cest, které spadají mezi účelové komunikace. V ÚP jsou vyznačeny všechny zpevněné účelové komunikace, a také významné nezpevněné účelové komunikace. Ostatní méně významné účelové komunikace (polní a lesní cesty) jsou součástí okolních ploch (plochy Z, K popř. L) a v grafické části ÚP jsou zobrazeny pomocí parcelní kresby. Územní plán navrhuje plochy DS 9, 14, 16, 18 pro vymezení tras účelových komunikací dle skutečného stavu v území, plochu DS 7, která umožní realizaci účelové komunikace k nově navrženému jímacímu objektu v severovýchodní části řešeného území, plochu DS 88, zajišťující dopravní dostupnost k návrhové ploše rekreace R 21 a plochu DS 6 pro zajištění dopravní dostupnosti k nově navržené rozhledně v severozápadní části k. ú. Březová u Uherského Brodu. Územní plán dále navrhuje přeložku stávající účelové komunikace (polní cesta) v místě nově navrženého lokálního biokoridoru jižně od HZÚO, a to pomocí plochy pro silniční dopravu DS 3. Doprava v klidu Dopravu v klidu je možné (dle ČSN Projektování místních komunikací, resp. ČSN ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 20

21 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ) rozdělit na plochy odstavné a parkovací. Odstavné plochy v obci Březová se v současné době jedná především o odstavování vozidel v blízkosti rodinných domů. Parkovací plochy v případě obce Březová jde zejména o parkovací plochy u hřbitova, obecního úřadu a budov občanského vybavení. Kapacita stávajících parkovišť: Počet Významný objekt parkovacích v blízkosti parkoviště: míst: Pozn.: kostel cca 8* kolmá parkovací stání budova obecního úřadu 8 3 podélná parkovací stání + 5 kolmých parkovacích stání * - vzhledem k absenci vodorovného značení nebylo možné určit přesný počet parkovacích stání Územní plán ponechává beze změny stávající odstavné a parkovací plochy a v blízkosti hřbitova navrhuje plochu veřejných prostranství P* 31, která umožní realizaci nových parkovacích ploch - cca 7 parkovacích stání (společně se stávající plochou veřejných prostranství). V blízkosti nově navrhované rozhledny navrhuje územní plán plochu pro silniční dopravu DS 6, jejíž součástí bude také 6 nových parkovacích stání. Realizaci parkovacích stání v blízkosti navrženého rekreačního areálu severně od HZÚO (návrhová plocha R 21) umožní návrhová plocha DS 88 (16 parkovacích míst + 1 parkovací místo pro vozidlo tělesně postižených osob). Počet parkovacích a odstavných stání musí odpovídat požadavkům ČSN (Projektování místních komunikací) pro stupeň automobilizace 1:2,5. Dle této normy je zapotřebí pro všechna zařízení občanského vybavení zajistit dostatečný počet parkovacích stání, závislý na účelových jednotkách. Cyklistická doprava Pozemní komunikace určené k pohybu cyklistů je možné rozdělit na cyklistické trasy (cyklotrasy) a na cyklistické stezky (cyklostezky). Cyklistické trasy vedou po pozemních komunikacích, které jsou upravené dopravním značením, případně i stavebně, pro provoz cyklistů. Z hlediska zákona není cyklotrasa druhem komunikace, ale jedná se pouze o souvislé označení komunikací dopravním značením pro cyklisty (IS 19 IS 21). Cyklotrasy jsou v systému Klubu českých turistů (KČT) dále děleny do čtyř tříd a označovány jedno až čtyřmístnými čísly. Vedou především po místních a účelových komunikacích s nízkou intenzitou provozu. Cyklistické stezky jsou pozemní komunikace, které jsou pomocí svislého (resp. vodorovného) dopravního značení určeny pro pohyb chodců a cyklistů nebo výhradně pro jízdu cyklistů. V současné době neprochází řešeným územím žádná cyklostezka, ale pouze dvě značené cyklotrasy, a to: dálková cyklotrasa č. 46 (Sudoměřice nad Moravou Strání Březová Starý Hrozenkov Vsetín Český Těšín), tzv. Beskydsko-karpatská magistrála, která na území obce přichází ze západu, a dále pokračuje po silnici III/4984 severovýchodním směrem na k. ú. Lopeník. regionální cyklotrasa č (Nezdenice Bánov Suchá Loz Březová, státní hranice), která na řešené území přichází ze severu (resp. ze severozápadu), dále vede část úseku po silnici III/4984 v peáži s dálkovou cyklotrasou č. 46 a v centrální části HZÚO se odpojuje a pokračuje jihovýchodním směrem k hranicím České a Slovenské republiky. Na území Slovenské republiky dále pokračuje jako cyklotrasa č. 020, tzv. Štiavnická cyklomagistrála. Další rozvoj cyklistické dopravy je realizován formou nabídky nově navržené cyklotrasy, která se v jižní části řešeného území napojuje na cyklotrasu č a pokračuje severovýchodním směrem na k. ú. Lopeník. Územní plán počítá s návazností cyklotrasy i na sousedním katastrálním území Lopeník. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 21

22 Pěší doprava Pohyb pěších se odehrává především na chodnících podél silnice III. třídy. Tam, kde nejsou chodníky vybudovány, využívají chodci přímo vozovky místních, resp. účelových komunikací. Územní plán Březová navrhuje nový chodník pro pěší (místní komunikace funkční podskupiny D2), a to na části návrhové plochy veřejných prostranství P* 30. U ostatních nově navržených ploch veřejných prostranství, které to svými šířkovými parametry dovolí, navrhuje ÚP také výstavbu chodníků pro bezpečný pohyb chodců. Veřejná autobusová doprava Dopravní obslužnost obce zajišťují autobusové linky ČSAD Uherské Hradiště, které jsou vedeny po obou silnicích III. třídy a některých místních komunikacích. Na katastrálním území Březová u Uherského Brodu se nachází 6 autobusových zastávek, z nichž jsou některé vybaveny dřevěným přístřeškem. Žádnou ze zastávek netvoří zastávkový záliv. V řešeném území se nachází tyto autobusové zastávky: 1. Březová, rozc Březová, Důbrava 3. Březová, škola 4. Březová, Olšovec 5. Březová, Za hřbitovem 6. Březová, dům peč. služby Časová dostupnost autobusových zastávek byla hodnocena pomocí izochrony časové dostupnosti o poloměru 500 metrů (vzdálenost odpovídá době chůze 6 minut, při rychlosti 5 km/h), která pokrývá celé HZÚO Březová, včetně nově navržených ploch bydlení. Plochy pro silniční dopravu - DS: Návrhové plochy: DS 3 pomocí této plochy pro silniční dopravu je navržena přeložka stávající účelové komunikace jižně od HZÚO (polní cesta) v místě nově navrženého lokálního biokoridoru. Účelová komunikace zajistí dopravní dostupnost a možnost obhospodařování zemědělských pozemků v této lokalitě. DS 6 tato plocha pro silniční dopravu umožní realizaci nové zpevněné účelové komunikace, která zajistí dopravní dostupnost k nově navržené rozhledně v severozápadní části k. ú. Březová u Uherského Brodu a umožní v blízkosti rozhledny parkování osobních vozidel. DS 7 tato plocha je v ÚP navržena pro novou zpevněnou účelovou komunikaci, která zajistí dopravní dostupnost k nově navrženému jímacímu objektu v severovýchodní části řešeného území. DS 9 tato plocha vymezuje účelovou komunikaci dle současného stavu v území, pro zajištění dopravní dostupnosti ke stávajícím plochám individuální rekreace v jižní části území obce. DS 13, 14 tyto plochy jsou navrženy v severovýchodní části k. ú., a vymezují skutečnou polohu trasy silnice III. třídy a účelové komunikace (oproti zakreslení v katastrální mapě), a to tak, aby byla zajištěna návaznost na sousední k. ú. Lopeník. DS 16 tato plocha pro silniční dopravu vymezuje účelovou komunikaci dle skutečného stavu, která zajišťuje dopravní dostupnost ke stávajícím plochám občanského vybavení v severovýchodní části řešeného území. DS 18 tato plocha vymezuje účelovou komunikaci dle současného stavu v území, pro zajištění dopravní dostupnosti ke stávajícím plochám výroby zemědělské, v severní části k. ú. Březová u Uherského Brodu. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 22

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ 08/2014 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Strání

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN VRŠOVICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VRŠOVICE Vršovice 38 747 61 Raduň IČ: 00635588 zastupuje: Petr Pavlík - místostarosta POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OLDŘICHOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ZADÁNÍ. leden 2012

OLDŘICHOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ZADÁNÍ. leden 2012 ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE ZADÁNÍ leden 2012 Určený zastupitel: p. Marie Bartková, starostka obce Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Obsah Úvod A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel: Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Vsetín Třída Tomáše Bati 399 odbor ÚP, stavebního řádu a dopravy

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín

Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice. Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Odbor stavebního úřadu Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice Projektant: Ing.arch. Miroslav Dubina Pod Vrškem 2874 760 01 Zlín Vyhodnocení ÚP: Ing.arch. M. Dubina Vyhodnocení

Více

RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění

RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění leden 2015 Ing. arch. Jana Benešová, Atelier URBI Talichova 39, 623 00 Brno tel.: 547 250 469, fax: 547 221 410 e-mail: atelier-urbi@volny.cz RYBÍ Návrh územního plánu

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území Rozsah území řešeného Územním plánem Březolupy je vymezen hranicí správního území obce, které je tvořeno pouze katastrálním územím

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva, schválena dne 20. 6. 2013 v zastupitelstvu obce v souladu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu O b s a h d o k u m e n t a c e Ú Z E M N Í P L Á N N O V É M Ě S T O N A M O R A V Ě n á v r h ú z e m n í h o p l á n u textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Výkres základního členění

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PAZDERNA I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý OLDŘICHOV V HÁJÍCH - DUBEN 2012 Obsah zadání územního plánu a) Požadavky

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST II. - ODŮVODNĚNÍ. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008

ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST II. - ODŮVODNĚNÍ. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Jarov č. 101/2008 ze dne 16. října 2008 ZÁVAZNÉ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY dle znění 54 odstavce 2) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 171 odstavce 1) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ÚZEMNÍ PLÁN JAROV ČÁST II. - ODŮVODNĚNÍ Vydáno usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Odůvodnění OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části a) Postup při pořízení územního plánu b) Výsledek přezkoumání územního plánu b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ

Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ Návrh ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ RYBNÁ Zadání vypracovala: Melanie Holubová, úřad územního plánování MěÚ Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, ve spolupráci s určeným zastupitelem

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČEČELOVICE Zadání : Vypracoval městský úřad Strakonice spolu s obcí Čečelovice. Obsah : a. Důvody pro pořízení a hlavní cíle rozvoje území 1 b. Výčet katastrálních území tvořících

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů

Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Oblast 1.14 Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů Pro území města Opočna byl zpracován Územní plán sídelního útvaru (dále jen ÚPSÚ) Opočno, který byl schválen

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU EŠ k.ú. Eš ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Pacov Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov

Více