ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh"

Transkript

1 Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

2 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Březová Číslo usnesení: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: (otisk úředního razítka) Pořizovatel: Městský úřad Uherský Brod Jméno a příjmení: Ing. arch. Jiří Kolouch Funkce: Vedoucí oddělení územního plánování Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) Jméno a příjmení projektanta: Ing. arch. Radoslav Špok Podpis: (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 2

3 1. TEXTOVÁ ČÁST (podle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. - Textová část) označení kapitola strana 1.a. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, 6 včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1.a.1. Širší vztahy 6 1.a.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály 6 1.a.3. Koordinace vzájemných vztahů se sousedními obcemi 6 1.a.4. Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje 7 1.a.5. Vyhodnocení souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem ZÚR ZK 8 1.b. Údaje o splnění zadání 9 1.c. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných 14 důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 1.c.1. Zdůvodnění přijatého řešení 14 1.c.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků přijatého řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje na daném území 31 1.d. Informaci o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území spolu s informací, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na 38 životní prostředí 1.e. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa 39 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 3

4 2. GRAFICKÁ ČÁST Označení Název výkresu Měřítko II1 Koordinační výkres 1:5 000 II1a Koordinační výkres detail 1:2 000 II2 Výkres dopravní a technické infrastruktury 1:5 000 II3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1:5 000 II4 Výkres širších vztahů 1: ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 4

5 POUŽÍVANÉ ZKRATKY: ÚPD územně plánovací dokumentace ÚP územní plán ÚPN SÚ územní plán sídelního útvaru ŽP životní prostředí ÚSES územní systém ekologické stability ZPF zemědělský půdní fond ČSÚ Český statistický úřad PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa OP ochranné pásmo BPEJ bonitovaná půdně ekologická jednotka MŽP Ministerstvo životního prostředí ČSN česká technická norma ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky ZÚR ZK Zásady územního rozvoje Zlínského kraje HZÚO hlavní zastavěné území obce ZÚO zastavěné území obce K. Ú. katastrální území EVL evropsky významná lokalita ČOV čistírna odpadních vod ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav IP interakční prvek CHKO Chráněná krajinná oblast RBC regionální biocentrum RBK regionální biokoridor EO ekvivalentní obyvatel HPJ hlavní půdní jednotka STL středotlaký (plynovod) VTL vysokotlaký (plynovod) VN vysoké napětí VVN velmi vysoké napětí DO dotčené orgány ORP obec s rozšířenou působností VKP významný krajinný prvek ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 5

6 1. TEXTOVÁ ČÁST 1.a. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem 1.a.1. Širší vztahy Širší vztahy jsou graficky znázorněny výřezem ze ZÚR ZK v měřítku 1: ve výkresu II4 Výkres širších vztahů. Z hlediska širších vztahů je území obce Březová součástí České republiky, Zlínského kraje, okresu Uherské Hradiště a spadá do území správního obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod. Obec Březová se rozprostírá v kotlině mezi Studeným Vrchem a Velkým Lopeníkem, ve vzdálenosti přibližně 15 km jihovýchodně od Uherského Brodu. Na jihovýchodě sousedí obec Březová se Slovenskou republikou. Celé území obce Březová je součástí Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Část řešeného území je zároveň součástí soustavy chráněných území NATURA 2000 EVL Bílé Karpaty, která se rozprostírá na území několika obcí v jižní části Zlínského kraje. Obec Březová je dále součástí mikroregionu Bílé Karpaty, jehož hlavním předmětem činnosti je všestranný rozvoj celého mikroregionu, především v kulturní, hospodářské a sportovní oblasti. Mikroregion Bílé Karpaty tvoří celkem 9 obcí. Obec Březová je z hlediska širších dopravních vztahů napojena na silniční síť silnicí III/4984 (Bystřice pod Lopeníkem Lopeník Březová). Území leží mimo zájmy dopravy železniční, vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic a rychlostních silnic. Z pohledu technické infrastruktury je významným prvkem VTL plynovod, a to v západní části řešeného území. Obec je zásobována elektrickou energií z venkovního el. vedení VN 22 kv, které přesahuje na k. ú. Lopeník a k. ú. Strání. Řešeným územím prochází dálkový telekomunikační kabel. Stávající radioreléové trasy přesahují na k. ú. Suchá Loz a Bánov. V řešeném území se nachází regionální ÚSES, a to v podobě regionálního biocentra RBC 65 (Zlatný potok), do kterého jsou přivedeny regionální biokoridory ze severovýchodu RBK 160 (Zlatný potok Bošačky) a z jihozápadu RBK 159 (Mandlová Zlatný potok). V blízkosti severní hranice k. ú. Březová u Uherského Brodu se dále nachází regionální biocentrum RBC 1534 (Studený vrch). 1.a.2. Vlastní poloha řešeného území a jeho potenciály Správní území obce tvoří pouze katastrální území Březová u Uherského Brodu. V České republice sousedí s k. ú. Strání, Suchá Loz, Bánov a Lopeník. Jihovýchodní hranice k. ú. Březová u Uherského Brodu je zároveň státní hranicí České a Slovenské republiky. Celková výměra katastrálního území Březová u Uherského Brodu činí 1371 ha. Spádovým centrem řešené oblasti je město Uherský Brod, a to především z pohledu pracovních příležitostí, občanského vybavení apod. Poloha obce v blízkosti města Uherský Brod vytváří v kombinaci s kvalitním prostředím CHKO Bílé Karpaty předpoklady především pro rozvoj bydlení. Vzhledem k atraktivnímu prostředí a poměrně dobré dopravní dostupnosti má obec také vysoký potenciál pro rekreaci. Územní plán Březová se pro rozvoj těchto potenciálů snaží vytvářet optimální podmínky. 1.a.3. Koordinace vzájemných vztahů se sousedními obcemi Obec Březová není srostlá s žádnou ze sousedních obcí, a je tak samostatným sídlem. V územním plánu je vymezena trasa navrhované cyklotrasy, přičemž ÚP počítá s její návazností na katastrálním území Lopeník (viz výkres II1 Koordinační výkres). ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 6

7 Na katastrálním území Strání počítá Územní plán Březová také s návazností elektrického vedení VVN 110 kv Uherský Brod Strání (územní rezerva), dle ZÚR ZK. V Územním plánu Březová jsou dále v souladu se ZÚR ZK vymezeny plochy jednotlivých skladebných prvků ÚSES, a to při dodržení metodických principů pro vymezení ÚSES. Územní plán počítá s návazností těchto prvků i na sousední katastrální území. Územní plán respektuje ochranu pohledového horizontu nadregionálního významu, který přesahuje na k. ú. Strání a k. ú. Lopeník. Územní plán Březová navazuje na územní plány sousedních obcí (Strání, Suchá Loz, Lopeník, Bánov) a není s nimi v rozporu, s výjimkou návaznosti prvků ÚSES na k. ú. Strání, kde bude potřeba tyto skladebné prvky ÚSES upřesnit. 1.a.4. Řešení požadavků vyplývajících z politiky územního rozvoje Ve spolupráci s ústředními orgány státní správy a kraji vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dokument Politika územního rozvoje České republiky Tento dokument byl schválen dne usnesením vlády č Řešené území není součástí žádné rozvojové osy ani rozvojové oblasti. Z dokumentu Politika územního rozvoje České republiky 2008 nevyplývají pro pořízení Územního plánu Březová žádné zvláštní požadavky, kromě požadavku na naplnění příslušných republikových priorit územního plánování, který je koncepcí řešení ÚP akceptován. Územní plán Březová je v souladu s Politikou územního rozvoje, protože: - ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, a dále zachovává ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, - předchází při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel, - při stanovování způsobu využití území upřednostňuje komplexní řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území, - při řešení ochrany hodnot území také zohledňuje požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území, - vytváří předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch, navrhuje hospodárné využití zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace, - rozvojové záměry, které mohou ovlivnit charakter krajiny, umísťuje do co nejméně konfliktních lokalit, - respektuje veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu, - vytváří územní podmínky pro implementaci a respektování ÚSES a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny, - vytváří podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika), při zachování a rozvoji hodnot území, - vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny, - při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovává prostupnost krajiny a minimalizuje rozsah fragmentace krajiny, - vytváří podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, eroze apod.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod, - vytváří podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj, - pro zajištění kvality života obyvatel zohledňuje nároky dalšího vývoje území, - koncipuje úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 7

8 1.a.5. Vyhodnocení souladu ÚP s ÚPD vydanou krajem ZÚR ZK Správní území obce Březová bylo řešeno v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje. Opatření obecné povahy ZÚR ZK vydalo Zastupitelstvo kraje dne usnesením č. 0761/Z23/08 a nabylo účinnosti dne Z návrhu ZÚR ZK vyplynuly pro Územní plán Březová následující požadavky: - plocha regionálního ÚSES regionální biokoridor 159: Mandlová - Zlatný potok (PU130), - plocha regionálního ÚSES regionální biokoridor 160: Zlatný potok - Bošačky (PU131), - plocha regionálního ÚSES regionální biocentrum 1534: Studený vrch (PU101), - plocha regionálního ÚSES regionální biocentrum 65: Zlatný potok (PU26), - koridor pro elektrické vedení VVN 110 kv územní rezerva. Požadavek ZÚR ZK plocha regionálního ÚSES regionální biocentrum 1534: Studený vrch (PU 101) byl v Územním plánu Březová upřesněn následujícím způsobem. Regionální biocentrum 1534: Studený vrch se nachází při hranici katastrálních území Březová u Uherského Brodu a Suchá Loz, resp. Bánov. Dle současného stavu v území se však toto regionální biocentrum nachází pouze na k. ú. Suchá Loz a Bánov, a proto nebylo na k. ú. Březová u Uherského Brodu vymezeno (viz výkres II1 Koordinační výkres ). Regionální biocentrum 1534: Studený vrch je zapracováno v ÚP Suchá Loz i ÚP Bánov. Ostatní požadavky odtud vyplývající jsou v řešení Územního plánu Březová zohledněny, přičemž byly plochy ÚSES upřesněny při dodržení metodických principů pro vymezení ÚSES. Dle ZÚR ZK se na k. ú. Březová u Uherského Brodu nachází území speciálních zájmů, v němž je vymezena plocha pro ochranu pohledového horizontu nadregionálního významu (Bílé Karpaty). Pro Územní plán Březová vyplývají následující požadavky: - zpřesnit územní vymezení ploch pro ochranu pohledových horizontů nadregionálního významu, - zajistit územní podmínky pro plošnou ochranu a pohledové nenarušení těchto horizontů. Ochrana pohledového horizontu nadregionálního významu je projektantem řešena v kapitole 1.f.3. textové části návrhu Územního plánu Březová. ZÚR ZK dále stanovují potřebu zpracování těchto studií (souvisejících s řešeným územím): - Rozvoj dopravní a technické infrastruktury, obslužnosti a vybavenosti pro sport a rekreaci příhraničního česko-slovenského prostoru. - Prověření elektrického vedení VVN 110 kv Uherský Brod Strání (- Slovensko). K datu zpracování návrhu územního plánu nebyla zpracována žádná z výše uvedených studií. Výřez ze ZÚR Zlínského kraje ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 8

9 1.b. Údaje o splnění zadání Územní plán Březová je zpracován v souladu: - se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), - s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a Vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, zejména s přílohou č.7, která specifikuje obsah grafické a textové části územního plánu, - s Metodikou jednotného digitálního zpracování územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace Zlínského kraje. A. Splnění požadavků vyplývajících pro řešené území z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů: Územní plán Březová je zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, ÚPD vydanou krajem ZÚR ZK, a také s koncepčními a rozvojovými dokumenty na úrovni kraje, okresu a obce: Integrovaný krajský program: Integrovaný krajský program snižování emisí oxidu siřičitého, oxidu dusíku, těkavých organických látek a amoniaku a Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Zlínského kraje schválila dne Rada Zlínského kraje usnesením č. 0886/R22/05. Pro Územní plán Březová nevyplývají z tohoto koncepčního dokumentu žádné konkrétní požadavky. Územní energetická koncepce Zlínského kraje: Územní plán Březová je zpracován v souladu s tímto dokumentem. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje schválilo dne Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 770/Z26/04. Požadavky vyplývající z tohoto dokumentu jsou uvedeny v kapitole 1.c.1. část f) této textové části a jsou zapracovány do návrhu územního plánu. Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje: Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje schválilo dne Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 727/Z25/04. Územní plán Březová je zpracován v souladu s tímto dokumentem. Návrh výhledové koncepce Generelu dopravy Zlínského kraje: Návrh výhledové koncepce Generelu dopravy Zlínského kraje schválilo dne Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 656/Z24/04. Územní plán Březová je zpracován v souladu s tímto dokumentem. Koncepce ochrany přírody a krajiny: Územní plán Březová je zpracován v souladu s tímto dokumentem. Strategie rozvoje Zlínského kraje: Z této strategie nevyplynuly pro řešené území žádné konkrétní požadavky. Program obnovy vesnice: Z uvedeného koncepčního dokumentu nevyplynuly žádné konkrétní požadavky. Plán oblastí povodí Moravy: Plán oblastí povodí Moravy schválilo dne Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0163/Z07/09. Územní plán Březová je zpracován v souladu s tímto dokumentem. B. Splnění požadavků na řešení vyplývajících z územně analytických podkladů: Požadavky na řešení vyplývající z ÚAP i z Průzkumů a rozborů byly řešeny, přičemž byla použita aktuální data předaná pořizovatelem v průběhu zpracování návrhu ÚP. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 9

10 Územní plán respektuje tyto limity ze zákonů a správních rozhodnutí: - ochranné pásmo silnic III. třídy, - ochranné pásmo vodovodů, kanalizace a vodojemu, - ochranné pásmo vodního zdroje, - ochranné pásmo přírodního minerálního zdroje, - ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Luhačovice II. stupně (II C), - ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně, a nově také ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně ve východní části řešeného území, - vodní plochy a toky - VKP dle 3 zák. č. 114/1992 Sb., - oprávněný prostor pro správu vodního toku, - ochranné pásmo STL plynovodu, - investice do půdy plocha odvodněná, - bezpečnostní pásmo VTL plynovodu, ochranné pásmo objektu na VTL plynovodu, - ochranné pásmo el. vedení VN, ochranné pásmo objektu na el. vedení VN, - ochranné pásmo dálkového telekomunikačního kabelu, - ochranné pásmo radioreléové trasy, - EVL Natura 2000, - CHKO Bílé Karpaty, I. IV. zóna CHKO, - přírodní památky Cestiska, Dubiny, Kalábová, - nemovité kulturní památky vyhlášené, - území s archeologickými nálezy, - pozemky určené k plnění funkcí lesa - VKP dle 3 zák. č. 114/1992 Sb., - ochranné pásmo 50 m od kraje lesa, - ochranné pásmo hřbitova, - regionální biokoridor vymezený (RBK 159, RBK 160), - regionální biocentrum vymezené (RBC 65 Zlatný potok). C. Splnění požadavků na rozvoj území obce: V Územním plánu Březová jsou zapracovány požadavky na rozvoj území obce a je vymezen optimální počet ploch vhodných k zástavbě rodinnými domy, a to při zachování urbanistického rázu obce. ÚP navrhuje také nové plochy smíšeného využití a občanského vybavení dle rozvojových záměrů obce. D. Splnění požadavků na plošné a prostorové uspořádání obce (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny): V Územním plánu Březová jsou zapracovány požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, přičemž: - je vymezeno zastavěné území dle 58 stavebního zákona, - je stanoveno jasné členění funkčních ploch v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., 3-19, - ÚP vychází ze stávající struktury osídlení a ze schválené ÚPD a zachovává kulturní, historické, urbanistické a přírodní hodnoty území, - jsou vymezeny a upřesněny prvky ÚSES, - u ploch, které to umožní s ohledem na předpokládané využití, stanovuje ÚP základní výškové a prostorové parametry nové výstavby. E. Splnění požadavků na řešení veřejné infrastruktury: V Územním plánu jsou zapracovány požadavky na řešení veřejné infrastruktury (dopravní i technické infrastruktury), přičemž ÚP: - navrhuje rozšíření některých stávajících místních komunikací, a pro zpřístupnění rozvojových lokalit bydlení navrhuje plochy veřejných prostranství, které umožní realizaci nových místních komunikací, - řeší dopravu v klidu, a také dopravu cyklistickou (návrh cyklistické trasy), - navrhuje prodloužení vodovodní, kanalizační a plynovodní sítě do všech rozvojových lokalit, prodloužení el. vedení VN není Územním plánem Březová navrhováno, ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 10

11 - v souladu s Plánem vodovodů a kanalizací Zlínského kraje navrhuje doplnění kanalizační sítě stokami splaškové i jednotné kanalizace (aby byly podchyceny veškeré odpadní vody), včetně kanalizačních sběračů po obou stranách potoka Březová a nové mechanicko-biologické ČOV, - vymezil již realizovaný sběrný dvůr pomocí stávající plochy TO. Řešení těchto požadavků je na celém k. ú. Březová u Uherského Brodu realizováno s reálným pokračováním na sousedních katastrálních územích. Územní plán Březová je zpracován s ohledem na stávající stav odpadového hospodářství a kapacity, resp. možnosti rozvoje stávajícího občanského vybavení a rekreace, přičemž plocha pro rekreaci R 21 (v zadání RX B1) nebyla v souladu se zadáním ÚP dále rozšiřována. Územní plán vymezuje nové plochy veřejných prostranství a stanovuje podmínky pro jejich využití, a dále respektuje stávající plochy veřejné zeleně a parků, přičemž byly posouzeny možnosti jejich rozšíření. F. Splnění požadavků na ochranu a rozvoj hodnot území: Územní plán respektuje požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území z hlediska historických a kulturních památek, přičemž respektuje ochranu a využití kulturních a jiných památek a památkově chráněných nebo cenných území. V územním plánu byla posouzena možnost zvýšené ochrany u některých objektů s ohledem na jejich typický vzhled v této oblasti. Územní plán vymezil takové funkční využití území v okolí kulturních památek, které nenaruší jejich kulturní a uměleckou hodnotu. Územní plán Březová respektuje také požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území z hlediska přírodních podmínek, přičemž ÚP respektuje ochranný režim pro zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Bílé Karpaty a veškeré připomínky a požadavky orgánu ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb.. Územní plán Březová respektuje: - zásady stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb., - významné krajinné prvky dle 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, - vzrostlou zeleň na nelesní půdě, zejména doprovodné porosty podél vodních toků a komunikací, Řešení ÚP Březová je zpracováno v souladu s ust. 5 odst. 1 zák. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, přičemž se projektant řídil zásadami ochrany ZPF dle 4 zák. č. 334/1992 Sb. a vyhodnocení požadavků na zábor ZPF bylo provedeno v souladu s platnými prováděcími předpisy o ochraně ZPF. Řešením ÚP Březová dochází k záboru PUPFL, a to na plochách veřejných prostranství P* 4, P* 10, P* 32, na ploše pro vodní hospodářství TV 77, a dále na plochách krajinné zeleně K 60, 81, 82, 83 a 84. Opodstatněnost a zdůvodnění záborů PUPFL viz kapitola 1.e. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa této textové části. Územní systém ekologické stability je vymezen v koordinaci se ZÚR ZK, upřesněn místním šetřením a navržen tak, že propojuje regionální a lokální ÚSES do funkčního systému, který vytváří předpoklady pro uchování a zlepšení průchodnosti krajinou. V Územním plánu Březová jsou zajištěny základní předpoklady pro dosažení kvalitnějšího, ekologicky stabilnějšího prostředí (např. doplněním interakčních prvků na intenzivně zemědělsky využívaných plochách). Z pohledu ochrany přírodních léčivých zdrojů respektuje ÚP podmínky a omezení stanovené Vyhláškou JmKNV (Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Luhačovice) a ust. 37 zákona č. 161/2001 Sb.. G. Splnění požadavků na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace: V Územním plánu Březová jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby (účelové komunikace, kanalizace a vodovod, jímací objekt, protierozní příkop, ČOV) a veřejně prospěšná opatření (skladebné prvky ÚSES). Asanace nejsou územním plánem navrhovány. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 11

12 H. Splnění požadavků vyplývajících ze zvláštních právních předpisů: V Územním plánu Březová jsou zapracovány požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů, přičemž: - jsou v ÚP zapracovány požadavky civilní ochrany k územnímu plánu, - ÚP respektuje evidovaná sesuvná území pasivní SDP 3050, 3051, 3052, evidované sesuvné území aktivní SDA 2830 a stávající poddolované území PDÚ 4406 v severozápadní části řešeného území, - jsou územním plánem navržena vhodná protierozní opatření. I. Splnění požadavků a pokynů pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území: V Územním plánu Březová jsou zapracovány požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, přičemž: - jsou územním plánem posouzeny terénní podmínky a vhodnost výstavby rodinných domů navržených v platné ÚPD, - v Územním plánu Březová již není jako nemovitá kulturní památka vyznačena venkovská usedlost č. p. 41 (původně číslo rejstříku 23770/7-3245), - územní plán prověřil platnost a aktuálnost vyhlášení pásma hygienické ochrany ZD (není vyhlášeno), - jsou v ÚP zhodnoceny střety zájmů mezi trasou (koridorem) pro elektrické vedení VVN 110 kv (dle ZÚR ZK) a jinými záměry v této části obce, - trasy nefunkčních biokoridorů a biocenter, které byly v původní ÚPD uvedeny jako stávající, jsou v Územním plánu Březová vyznačeny jako návrhové, - na území, které nebylo řešeno v původní ÚPD vyřešil územní plán vhodné funkční využití ploch, vyznačil dopravní cesty a sítě technické infrastruktury, vodní toky a plochy a další hodnotné nebo důležité prvky ŽP. Na k. ú. Březová u Uherského Brodu nebyly pozemkové úpravy realizovány ani navrženy. J. Splnění požadavků na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose: Ve schváleném zadání Územního plánu Březová nebyly stanoveny žádné konkrétní požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby. K. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií: V Územním plánu Březová není požadováno prověření využití řešeného území formou vypracování územně plánovacího podkladu územní studie. L. Splnění požadavků na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem: V Územním plánu Březová není požadováno vypracování regulačního plánu. M. Splnění požadavků na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území: Požadavek vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území nebyl stanoven. N. Splnění případného požadavku na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant: Ze schváleného zadání nevyplynul požadavek na zpracování konceptu. Proto je dalším stupněm ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 12

13 zpracování návrh územního plánu. O. Splnění požadavků na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení: Počet výkresů byl oproti zadání optimalizován tak, aby došlo ke zlepšení vypovídací hodnoty jednotlivých výkresů. Byl vypracován výkres II1a Koordinační výkres detail v měřítku 1:2 000 a Výkres dopravní a technické infrastruktury byl přesunut do části odůvodnění, s označením II2. S ohledem na charakter osídlení a velikost vlastního sídla jsou vymezovány i plochy, které jsou menší než 0,2 ha. Závazná část ve formě regulativů je součástí textové části ÚP. Územní plán Březová je zpracován v souladu s následujícími dokumenty: - Pravidla pro zadávání dokumentů v digitální podobě s důrazem na oblast geodat. - Jednotný postup digitálního zpracování územního plánu obce pro GIS. - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje. V průběhu rozpracovanosti návrhu Územního plánu Březová proběhly min. 2 pracovní výbory s pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem obce. Návrh Územního plánu Březová je zpracován v souladu se schváleným zadáním Územního plánu Březová a obsahuje zapracované pokyny ze zadání a z projednání s DO. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 13

14 1.c. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území 1.c.1. Zdůvodnění přijatého řešení Při vymezování zastavěného území se vycházelo z hranice intravilánu, obsaženého v dosud platném ÚPN SÚ Březová. Hranice byla doplněna na základě údajů katastru nemovitostí a skutečností zjištěných průzkumem území ve smyslu právní úpravy ( 58 zákona č. 183/2006 Sb.) a koordinována s údaji z ÚAP pro ORP Uherský Brod ke dni Zastavitelné plochy se vymezují pro zabezpečení vyváženého rozvoje obce, zejména doplněním ploch bydlení, občanského vybavení, smíšených výrobních a rekreace, s nezbytným rozvojem dopravní a technické infrastruktury. Zastavitelné plochy bydlení v rodinných domech jsou vymezeny rovnoměrně pro celé území obce, resp. v těsné návaznosti na zastavěné území obce. Při stanovování koncepce se vycházelo jak z historicky vzniklé urbanistické struktury, tak ze zájmu o výstavbu rodinných domů v řešeném území. Vymezení zastavitelných ploch občanského vybavení a ploch smíšených výrobních vychází ze zhodnocení dosavadního vývoje obce. Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je rovněž doplňována novými zastavitelnými plochami s cílem zabezpečení udržitelného rozvoje území. Plochy přestavby se vymezují k obnově či opětovnému využití, v současné době neefektivně využívaných částí, zastavěného území. V řešeném území se vymezují plochy přestavby pro rozvoj občanského vybavení a ploch smíšených výrobních. V zastavěném území se předpokládá průběžná obnova stavebního fondu v souladu se stanovenými podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. a) Obyvatelstvo a bytový fond Důvodem přijatého řešení je především posílení funkce bydlení prostřednictvím ploch pro nové rodinné domy a vytvoření harmonického prostředí pro obyvatele obce v souladu s ochranou hodnot území. Nejrozsáhlejší plochy bydlení vymezuje ÚP jižně a severozápadně od HZÚO. Pro zajištění dostatečného počtu ploch pro bydlení byly také využity proluky uvnitř HZÚO, které jsou územním plánem zakresleny již jako stávající plochy bydlení. Uvedené řešení tak zajistí přirozený rozvoj sídla, přičemž bude zároveň zachován tradiční výraz původní zástavby. Hustota osídlení: Při celkovém počtu 1082 obyvatel (dle ČSÚ k ) a katastrální výměře obce 1371 ha dosahuje obec Březová hustoty obyvatelstva 79 obyvatel/km 2. Srovnáním s hustotou obyvatelstva ve Zlínském kraji (které činí 150 obyvatel/km 2 ) je v řešeném území patrný vysoký podíl extravilánové složky. Vývoj počtu obyvatel (v období ): Rok: Počet obyvatel: ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 14

15 Z uvedeného populačního vývoje je patrné, že počet trvale bydlících obyvatel v obci Březová v průběhu minulého století převážně klesal, přičemž svého maxima dosáhl v šedesátých letech minulého století, a poté již docházelo většinou k poklesu počtu obyvatelstva. V současné době však dochází opět k mírnému nárůstu počtu obyvatel. Domovní a bytový fond: Nejrozšířenější formou bydlení v obci je bydlení v řadových a samostatně stojících rodinných domech. Na území obce se nachází také bytové domy, a to v jižní, západní a severovýchodní části HZÚO Březová, a také v blízkosti budovy obecního úřadu. Vzhledem k nedostatku volných ploch pro výstavbu nových rodinných, případně bytových domů v obci Březová bylo nutné navrhnout dostatečný počet lokalit pro jejich budoucí výstavbu. Vývoj počtu trvale obydlených domů, bytů a průměrný počet obyvatel na byt: Rok: Počet trvale obydlených domů: Počet trvale obydlených bytů: Průměrný počet obyvatel na byt: , , , ,2 Stáří domovního fondu (k ): Období: Počet bytů v domech, postavených v daném období: do roku Dle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 vyplývají pro obec Březová následující údaje: - počet neobydlených domů: 79, - počet neobydlených bytů: 89, - průměrné stáří domů 38 let. Prognóza dalšího vývoje počtu obyvatelstva bude závislá na vývoji věkové struktury obyvatel v obci a s ní související přirozené obměně a na migračních tendencích. Pravděpodobně nejvyšší vliv bude mít faktor pracovního dojíždění do okolních sídel a s tím spojené nároky na bydlení a nabídku občanského vybavení. Na základě Projekce obyvatelstva České republiky, kterou vypracoval ČSÚ, byl stanoven výhledový počet obyvatel v obci Březová. Tato prognóza předpokládá v roce 2015 nárůst počtu obyvatel cca o 2 % a v roce 2025 zvýšení o 4 % oproti roku ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 15

16 Výhledová potřeba bytového fondu v obci Březová: Posuzovaný parametr Rok: Výhledový počet obyvatel: Odhad průměrného počtu osob na byt: 2,9 2,7 Potřeba bytů v návrhovém období: Přirozený úbytek bytového fondu: Celková potřeba bytového fondu: Pozn.: Průměrný počet osob na byt byl určen extrapolací hodnot, zjištěných ČSÚ v uplynulých 30 letech. Nárůst počtu obyvatel v obci bude do jisté míry závislý na možnostech nové výstavby bytů v rodinných domech, což ÚP plně respektuje. Navržení dostatečného počtu ploch pro bydlení je jedním z účinných nástrojů jak dosáhnout udržení a následně zvyšování počtu obyvatel v obci. Počet obyvatel má vliv na občanské vybavení, rozvoj školství a podnikatelských aktivit, péči o mládež, mladé rodiny a seniory. Navržené plochy bydlení nejsou primárně určeny pouze pro obyvatele obce Březová, ale i pro zájemce z širšího okolí. Rozvojové plochy bydlení jsou navrhovány na plochách přilehlých k zastavěnému území. Největší rozvoj bydlení je plánován jižně od HZÚO Březová (plochy BI 8, 11 a BH 1) a v severozápadní části obce (plochy BI 2). Ve volné krajině nejsou nové plochy bydlení navrhovány. Plochy pro bydlení individuální - BI Návrhové plochy: BI 2 tato plocha bydlení se nachází při severozápadním okraji HZÚO. Pro zajištění dopravní dostupnosti navrhuje územní plán v blízkosti této plochy místní komunikaci na ploše P* 26. Inženýrské sítě jsou územním plánem navrženy až k těsné blízkosti této návrhové plochy bydlení. BI 8, 11, - tyto plochy bydlení byly převzaty z předchozího územního plánu a jsou navrženy jižně od HZÚO, přičemž na něj navazují. Obě plochy individuálního bydlení budou přístupné pomocí stávající silnice III. třídy. V případě návrhové plochy BI 11 jsou již inženýrské sítě zavedeny, k návrhové ploše BI 8 územní plán inženýrské sítě nově navrhuje. Plochy pro bydlení hromadné - BH Návrhové plochy: BH 1 tato plocha hromadného bydlení se nachází jižně od HZÚO Březová, v blízkosti stávající silnice III. třídy, která zajistí dopravní dostupnost této návrhové plochy. Potřebný počet parkovacích stání (v souladu s ČSN ) bude zajištěn v rámci této návrhové plochy BH. Územní plán Březová navrhuje k této ploše přivedení nových inženýrských sítí. Údaje o návrhových plochách bydlení: Označení plochy pro bydlení: Plocha (ha): Předpokládaný počet bytů: BH 1 0, BI 2 0, BI 8 0, BI 11 0, Plochy bydlení, které jsou v HZÚO zakresleny jako stávající, a které je také možné využít pro cca 7,4 ha 32 výstavbu rodinných domů (např. proluky) Celkem cca 9,6 ha 60 Pozn.: Předpokládaný počet bytů je pouze orientační. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 16

17 Přehledné shrnutí údajů o bytovém fondu do roku 2025: Požadavky na zajištění dostatečného bytového fondu budou v posuzovaném období zajištěny jak navrženými plošnými rezervami pro výstavbu rodinných domů, resp. bytových domů, tak i rezervami ve stávajícím bytovém fondu. Posuzovaný rok (období): Sledovaný parametr: Počet: 2001 Počet domů 388 Počet trvale obydlených domů 309 Počet bytů 436 Počet trvale obydlených bytů 347 Počet bytů sloužících k rekreaci Předpokládaný úbytek bytového fondu 20 do roku 2025 Předpokládaný počet nových bytových jednotek 60 Celkový počet bytů v řešeném území, včetně neobydlených (po odečtu bytů sloužících k rekreaci a úbytku bytového fondu) rok 2025 Průměrný počet osob na byt 2,7 do roku 2025 Maximální kapacita území 1209 obyv. 448 Případný nepředvídatelný rozvoj řešeného území pokryje urbanistická rezerva 5 % z navrhovaného počtu obyvatel (viz následující tabulka). Navrhovaný počet Navrhovaný počet obyvatel, Rok: Urbanistická rezerva 5 %: obyvatel: včetně urbanistické rezervy: Z předchozího textu a tabulek vyplývá, že jsou v řešeném území navrženy dostatečné plochy pro bydlení, které uspokojí poptávku po bydlení do roku 2025, včetně urbanistické rezervy. b) Občanské vybavení Občanské vybavení je jednou ze základních funkčních složek sídel, která určuje standard životní úrovně obyvatel a jeho životní styl. Do občanského vybavení řadíme zejména ty objekty, které slouží k periodickým potřebám obyvatel. Územní plán navrhuje dvě nové plochy občanského vybavení, a dále jednu plochu pro veřejná pohřebiště a související služby. Další rozvoj občanského vybavení bude závislý na společenské poptávce, finančních možnostech a na podnikatelských aktivitách. Plochy občanského vybavení - O Návrhová plocha: O 12 plocha v centrální části HZÚO. Jedná se o návrhovou plochu, která umožní realizaci pamětního domku (s cílem zachovat kulturní dědictví obce Březová). Dopravní dostupnost zajistí stávající silnice III. třídy. Inženýrské sítě jsou k této ploše již přivedeny. O 40 plocha v severozápadní části řešeného území, která je nově navržena pro realizaci nové rozhledny. Dopravní dostupnost bude zajištěna pomocí účelové komunikace, která je navržena na ploše DS 6. Vydání územního rozhodnutí a povolení této stavby bude z důvodu ochrany obecných zájmů vojenského letectva možné jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 17

18 Plochy pro veřejná pohřebiště a související služby - OH Návrhová plocha: OH 15 jedná se o plochu v severní části obce, která byla převzata z předchozí ÚPD. Plocha umožní rozšíření stávajícího hřbitova směrem na sever. c) Ekonomický rozvoj Dle údajů ČSÚ (z roku 2001) vyjížděly za prací mimo obec téměř 2/3 obyvatel z celkového počtu 578 ekonomicky aktivních obyvatel. Převážná část obyvatel dojížděla za zaměstnáním do okolních obcí, v rámci okresu. Ekonomicky aktivní obyvatelé, kteří za zaměstnáním mimo obec nevyjížděli, byli zaměstnání především v místních podnikatelských subjektech a službách. Potřeba a zvýšení počtu pracovních sil v obci bude v budoucnosti záviset na celkovém oživování ekonomiky a rozvoji blízkého okolí i celého regionu. Vznikem nových ploch smíšených výrobních na území obce může dojít ke snížení počtu obyvatel Březové vyjíždějících za prací mimo obec. Plochy smíšené výrobní - SP Návrhové plochy: SP 5 plocha se nachází ve východní části HZÚO. Jedná se o změnu funkčního využití území z plochy průmyslových provozů s objekty (dle předchozí ÚPD), která přispěje ke zlepšení podmínek pro individuální bydlení v blízkém okolí této návrhové plochy. Napojení na dopravní, resp. technickou infrastrukturu umožní stávající obslužná místní komunikace, resp. stávající inženýrské sítě. SP 17 plocha se nachází v centrální části HZÚO, přičemž umožní další rozvoj podnikatelské činnosti v obci. Napojení na dopravní, resp. technickou infrastrukturu bude zajištěno pomocí stávající silnice III. třídy, resp. stávajících inženýrských sítí. SP 19, 20 plochy jsou navrženy jižně od HZÚO a umožní další rozvoj podnikatelské činnosti na území obce. Dopravní dostupnost je zajištěna pomocí stávající silnice III. třídy a inženýrské sítě jsou navrženy těsně k těmto návrhovým plochám SP. Obě plochy byly převzaty z předchozí ÚPD. d) Rekreace a cestovní ruch Řešené území má poměrně dobré podmínky pro rekreaci a rozvoj cestovního ruchu. Územní plán proto navrhuje novou plochu rekreace v severní části území obce, čímž podporuje rozvoj rekreace a cestovního ruchu. K dalšímu rozvoji cestovního ruchu přispěje bezesporu realizace výše uvedené rozhledny v severozápadní části k. ú. Březová u Uherského Brodu. Plochy rekreace - R Návrhová plocha: R 21 tato plocha je navržena severovýchodně od HZÚO Březová, přičemž byla převzata z předchozí ÚPD (kde byla vymezena jako rezervní plocha pro sport a rekreaci). Dopravní dostupnost k této ploše zajistí stávající silnice III. třídy, resp. nově navržená účelová komunikace na ploše DS 88. Vodovod je již v této lokalitě zaveden, ostatní inženýrské sítě zde nejsou navrhovány. Odpadní vody budou čištěny pomocí vlastní ĆOV (uvnitř areálu), se zaústěním do místního recipientu. Areál umožní realizaci bazénů, sprch, šaten nebo např. cyklokrosové dráhy, včetně všech potřebných překážek a ramp apod. e) Dopravní infrastruktura Doprava všeobecně zajišťuje základní provozní vazby mezi jednotlivými funkčními složkami v území. Z hlediska typu dopravní cesty se řešeného území dotýkají zájmy dopravy silniční, a to: ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 18

19 o motorové dopravy - ve formě silnic III. třídy, místních a účelových komunikací (včetně dopravy v klidu), o dopravy pěší - síť chodníků v přidruženém prostoru místních komunikací, o dopravy cyklistické cyklistické trasy. Doprava železniční, vodní a letecká není zastoupena. Silnice Silnice jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, určené k užití silničními vozidly, jinými vozidly a chodci. Vlastníkem silnic III. třídy je na katastrálním území Březová u Uherského Brodu Zlínský kraj. Řešeným územím prochází v současnosti tyto silnice: Silnice III/4984 (Bystřice pod Lopeníkem Lopeník Březová), která v blízkosti severozápadní hranice k. ú. Březová u Uherského Brodu vyúsťuje ze silnice III/4983, dále vede směrem na východ, prochází HZÚO, načež pokračuje severovýchodním směrem na k. ú. Lopeník. Tato dvoupruhová a obousměrná pozemní komunikace zajišťuje především dopravní spojení s okolními obcemi, soustřeďuje hlavní dopravní zátěž (včetně autobusové dopravy) a pro obec má zásadní význam. Územní plán navrhuje v blízkosti hranice katastrálních území Březová u Uherského Brodu a Lopeník návrhovou plochu DS 13, která vymezuje skutečnou polohu trasy této silnice III. třídy (včetně vyústění účelové komunikace), oproti parcelnímu vyznačení v katastrální mapě. Návrhová plocha DS 13 navazuje na parcelně vyznačenou plochu dopravy na sousedním k. ú. Lopeník. Silnice III/06124 (Březová státní hranice se Slovenskou republikou), která vyúsťuje v centrální části HZÚO Březová ze silnice III/4984 a pokračuje jihovýchodním směrem, až ke státním hranicím České a Slovenské republiky. V současné době je silnice v řešeném území stabilizována a rozsáhlejší úpravy se nepředpokládají. Celostátní sčítání dopravy, které zpracovalo ŘSD ČR, bylo v řešeném území provedeno pouze na silnici III/06124 v úseku viz mapa, kde byla zjištěna celoroční průměrná intenzita všech vozidel 151 vozidel/24 hodin. Na silnici III/4984 nebylo sčítání dopravy provedeno. Číslo silnice Sčítací úsek Celoroční průměrná intenzita za 24 hodin Těžká vozidla Osobní vozidla Motocykly Všechna vozidla III/ ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 19

20 K ochraně silnic a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obce slouží silniční ochranná pásma, která jsou stanovena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. V případě silnice III. třídy činí, dle výše zmíněného zákona, silniční ochranné pásmo 15 metrů od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu. Místní komunikace Místní komunikace jsou pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce. Vlastníkem je podle zákona obec. V obci Březová navazují místní komunikace na silnice III. třídy, a vytváří tak základní komunikační síť. Místní komunikace v obci Březová vychází z charakteru historické zástavby. Z hlediska podélných sklonů a šířkového uspořádání jsou v některých částech obce (vzhledem ke značně svažitému terénu) místní komunikace v rozporu s ČSN Stávající místní komunikace ponechává ÚP v současném stavu s minimálními úpravami. Územní plán dále navrhuje nové místní komunikace, které zabezpečí kvalitní dopravní dostupnost nově navrhovaných i stávajících ploch pro bydlení. Navržené místní komunikace budou součástí ploch veřejného prostranství P* 10, 23, 24, 25, 26, 29, 30 a 87. Na ploše P* 23 navrhuje ÚP obratiště pro bezproblémové otočení osobních vozidel. Rozhledové poměry na křižovatkách byly v zastavěném území obce Březová posouzeny pomocí rozhledových trojúhelníků dle ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, resp. ČSN Projektování místních komunikací. V případě nedostatečných rozhledových poměrů na místních komunikacích je zapotřebí zvážit odstranění clonících objektů, případně pomocí dopravních opatření (např. úprava průjezdu křižovatkou) nebo místní úpravou provozu (dopravní značky, dopravní zrcadla) zlepšit podmínky pro bezpečnost silničního provozu. Jedná se především o křižovatku silnic III/06124 a III/4984 v centrální části HZÚO, nebo o křižovatky silnice III/06124 s místními komunikacemi v blízkosti budovy obecního úřadu. U obou nevyhovujících lokalit je možné zajistit potřebný rozhled (dle výše uvedené normy) umístěním dopravní značky Stůj, dej přednost v jízdě!. Účelové komunikace Účelové komunikace jsou pozemní komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele. Vlastníkem může být fyzická nebo právnická osoba. Na k. ú. Březová u Uherského Brodu se v současné době nachází také značné množství nezpevněných, ale i zpevněných polních a lesních cest, které spadají mezi účelové komunikace. V ÚP jsou vyznačeny všechny zpevněné účelové komunikace, a také významné nezpevněné účelové komunikace. Ostatní méně významné účelové komunikace (polní a lesní cesty) jsou součástí okolních ploch (plochy Z, K popř. L) a v grafické části ÚP jsou zobrazeny pomocí parcelní kresby. Územní plán navrhuje plochy DS 9, 14, 16, 18 pro vymezení tras účelových komunikací dle skutečného stavu v území, plochu DS 7, která umožní realizaci účelové komunikace k nově navrženému jímacímu objektu v severovýchodní části řešeného území, plochu DS 88, zajišťující dopravní dostupnost k návrhové ploše rekreace R 21 a plochu DS 6 pro zajištění dopravní dostupnosti k nově navržené rozhledně v severozápadní části k. ú. Březová u Uherského Brodu. Územní plán dále navrhuje přeložku stávající účelové komunikace (polní cesta) v místě nově navrženého lokálního biokoridoru jižně od HZÚO, a to pomocí plochy pro silniční dopravu DS 3. Doprava v klidu Dopravu v klidu je možné (dle ČSN Projektování místních komunikací, resp. ČSN ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 20

21 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ) rozdělit na plochy odstavné a parkovací. Odstavné plochy v obci Březová se v současné době jedná především o odstavování vozidel v blízkosti rodinných domů. Parkovací plochy v případě obce Březová jde zejména o parkovací plochy u hřbitova, obecního úřadu a budov občanského vybavení. Kapacita stávajících parkovišť: Počet Významný objekt parkovacích v blízkosti parkoviště: míst: Pozn.: kostel cca 8* kolmá parkovací stání budova obecního úřadu 8 3 podélná parkovací stání + 5 kolmých parkovacích stání * - vzhledem k absenci vodorovného značení nebylo možné určit přesný počet parkovacích stání Územní plán ponechává beze změny stávající odstavné a parkovací plochy a v blízkosti hřbitova navrhuje plochu veřejných prostranství P* 31, která umožní realizaci nových parkovacích ploch - cca 7 parkovacích stání (společně se stávající plochou veřejných prostranství). V blízkosti nově navrhované rozhledny navrhuje územní plán plochu pro silniční dopravu DS 6, jejíž součástí bude také 6 nových parkovacích stání. Realizaci parkovacích stání v blízkosti navrženého rekreačního areálu severně od HZÚO (návrhová plocha R 21) umožní návrhová plocha DS 88 (16 parkovacích míst + 1 parkovací místo pro vozidlo tělesně postižených osob). Počet parkovacích a odstavných stání musí odpovídat požadavkům ČSN (Projektování místních komunikací) pro stupeň automobilizace 1:2,5. Dle této normy je zapotřebí pro všechna zařízení občanského vybavení zajistit dostatečný počet parkovacích stání, závislý na účelových jednotkách. Cyklistická doprava Pozemní komunikace určené k pohybu cyklistů je možné rozdělit na cyklistické trasy (cyklotrasy) a na cyklistické stezky (cyklostezky). Cyklistické trasy vedou po pozemních komunikacích, které jsou upravené dopravním značením, případně i stavebně, pro provoz cyklistů. Z hlediska zákona není cyklotrasa druhem komunikace, ale jedná se pouze o souvislé označení komunikací dopravním značením pro cyklisty (IS 19 IS 21). Cyklotrasy jsou v systému Klubu českých turistů (KČT) dále děleny do čtyř tříd a označovány jedno až čtyřmístnými čísly. Vedou především po místních a účelových komunikacích s nízkou intenzitou provozu. Cyklistické stezky jsou pozemní komunikace, které jsou pomocí svislého (resp. vodorovného) dopravního značení určeny pro pohyb chodců a cyklistů nebo výhradně pro jízdu cyklistů. V současné době neprochází řešeným územím žádná cyklostezka, ale pouze dvě značené cyklotrasy, a to: dálková cyklotrasa č. 46 (Sudoměřice nad Moravou Strání Březová Starý Hrozenkov Vsetín Český Těšín), tzv. Beskydsko-karpatská magistrála, která na území obce přichází ze západu, a dále pokračuje po silnici III/4984 severovýchodním směrem na k. ú. Lopeník. regionální cyklotrasa č (Nezdenice Bánov Suchá Loz Březová, státní hranice), která na řešené území přichází ze severu (resp. ze severozápadu), dále vede část úseku po silnici III/4984 v peáži s dálkovou cyklotrasou č. 46 a v centrální části HZÚO se odpojuje a pokračuje jihovýchodním směrem k hranicím České a Slovenské republiky. Na území Slovenské republiky dále pokračuje jako cyklotrasa č. 020, tzv. Štiavnická cyklomagistrála. Další rozvoj cyklistické dopravy je realizován formou nabídky nově navržené cyklotrasy, která se v jižní části řešeného území napojuje na cyklotrasu č a pokračuje severovýchodním směrem na k. ú. Lopeník. Územní plán počítá s návazností cyklotrasy i na sousedním katastrálním území Lopeník. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 21

22 Pěší doprava Pohyb pěších se odehrává především na chodnících podél silnice III. třídy. Tam, kde nejsou chodníky vybudovány, využívají chodci přímo vozovky místních, resp. účelových komunikací. Územní plán Březová navrhuje nový chodník pro pěší (místní komunikace funkční podskupiny D2), a to na části návrhové plochy veřejných prostranství P* 30. U ostatních nově navržených ploch veřejných prostranství, které to svými šířkovými parametry dovolí, navrhuje ÚP také výstavbu chodníků pro bezpečný pohyb chodců. Veřejná autobusová doprava Dopravní obslužnost obce zajišťují autobusové linky ČSAD Uherské Hradiště, které jsou vedeny po obou silnicích III. třídy a některých místních komunikacích. Na katastrálním území Březová u Uherského Brodu se nachází 6 autobusových zastávek, z nichž jsou některé vybaveny dřevěným přístřeškem. Žádnou ze zastávek netvoří zastávkový záliv. V řešeném území se nachází tyto autobusové zastávky: 1. Březová, rozc Březová, Důbrava 3. Březová, škola 4. Březová, Olšovec 5. Březová, Za hřbitovem 6. Březová, dům peč. služby Časová dostupnost autobusových zastávek byla hodnocena pomocí izochrony časové dostupnosti o poloměru 500 metrů (vzdálenost odpovídá době chůze 6 minut, při rychlosti 5 km/h), která pokrývá celé HZÚO Březová, včetně nově navržených ploch bydlení. Plochy pro silniční dopravu - DS: Návrhové plochy: DS 3 pomocí této plochy pro silniční dopravu je navržena přeložka stávající účelové komunikace jižně od HZÚO (polní cesta) v místě nově navrženého lokálního biokoridoru. Účelová komunikace zajistí dopravní dostupnost a možnost obhospodařování zemědělských pozemků v této lokalitě. DS 6 tato plocha pro silniční dopravu umožní realizaci nové zpevněné účelové komunikace, která zajistí dopravní dostupnost k nově navržené rozhledně v severozápadní části k. ú. Březová u Uherského Brodu a umožní v blízkosti rozhledny parkování osobních vozidel. DS 7 tato plocha je v ÚP navržena pro novou zpevněnou účelovou komunikaci, která zajistí dopravní dostupnost k nově navrženému jímacímu objektu v severovýchodní části řešeného území. DS 9 tato plocha vymezuje účelovou komunikaci dle současného stavu v území, pro zajištění dopravní dostupnosti ke stávajícím plochám individuální rekreace v jižní části území obce. DS 13, 14 tyto plochy jsou navrženy v severovýchodní části k. ú., a vymezují skutečnou polohu trasy silnice III. třídy a účelové komunikace (oproti zakreslení v katastrální mapě), a to tak, aby byla zajištěna návaznost na sousední k. ú. Lopeník. DS 16 tato plocha pro silniční dopravu vymezuje účelovou komunikaci dle skutečného stavu, která zajišťuje dopravní dostupnost ke stávajícím plochám občanského vybavení v severovýchodní části řešeného území. DS 18 tato plocha vymezuje účelovou komunikaci dle současného stavu v území, pro zajištění dopravní dostupnosti ke stávajícím plochám výroby zemědělské, v severní části k. ú. Březová u Uherského Brodu. ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ - ODŮVODNĚNÍ str. 22

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant

Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a PUPFL a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant Modelový odhad velikosti potenciálních vlivů na ZPF a a pravděpodobnosti (rizika) jejich vzniku pro hodnocení variant D1. Vlivy na zemědělský půdní fond (ZPF) D2. Vlivy na pozemky určené k plnění funkcí

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KUPAŘOVICE Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Milan Hamala pověřený zastupitel

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2014 Příloha č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE - ODŮVODNĚNÍ str. 1 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: OBEC HRADČOVICE

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ TURNÁ Podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti č. 500/2006

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SUDOMĚŘICE U TÁBORA Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad,

Územní plán Kyselka. Návrh zadání. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, Územní plán Kyselka Návrh zadání Obec: Obec Kyselka, část Radošov 118, 362 72 Kyselka IČ: 00254762 zastoupené starostkou Ing. Petrou Hoffmannovou Pořizovatel: Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU

ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU ÚZEMNÍ PLÁN SVATÝ JAN POD SKALOU NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy č.6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: Městský úřad

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Červen 2014 PŘÍLOHA č. 1 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Červen 2014 Příloha č. 3 objednatel: pořizovatel: zpracovatel: nadřízený orgán územního plánování: urbanistická koncepce: demografie: dopravní

Více

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Doubek Určený zastupitel: JUDr. Zdeněk Pospíšil Datum

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ) ÚZEMNÍ PLÁN PITÍN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který

Více