ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY"

Transkript

1 ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/ Praha 7 tel Pořizovatel: Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města zpracováno: duben 2016

2 I. VÝROKOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 Textová část (1) a) Vymezení zastavěného území b) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně...4 d) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro její umísťování. 8 e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod. 20 f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 23 g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit..28 h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.28 i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.28 (2) a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření...29 b) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti...29 c) Stanovení pořadí změn v území (etapizace).. 29 Grafická část (3) výkresy: 1 Výkres základního členění území 1 : Hlavní výkres 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

3 (1) a) Vymezení zastavěného území Mění se datum vymezení zastavěného území. Hranice zastavěného území byla změnou revidována a vymezena ke dni b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Do názvu kapitoly se před slovo koncepce vkládá slovo základní. b.1 ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE Text odstavce: Při řešení územního plánu Dolní Stakory byl zohledněn územně plánovací podklad Územní prognóza VÚC Mladoboleslavsko, posouzení vlivu ÚP VÚC Mladoboleslavsko na životní prostředí a Okresní generel územního systému ekologické stability ( Ing. Morávková 2001). se mění takto: Při řešení územního plánu Dolní Stakory byl zohledněn územně plánovací podklad Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a Okresní generel územního systému ekologické stability ( Ing. Morávková 2001). Za slova usnesením č. 929 se vkládá a s její 1. aktualizací. b.2 HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE b.3 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně c.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE (plošného a prostorového uspořádání území), do které je promítnuta celková koncepce uspořádání území a jeho hodnot Zásady plošného uspořádání území Zásady prostorového uspořádání území c.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A ESTETICKÉ POŽADAVKY NA VYUŽÍVÁNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ A NA JEHO ZMĚNY c.3 VÝČET JEDNOTLIVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ Výčet jednotlivých lokalit Lokalita 4 severozápadní (k Zalužanům), BI Lokalita 4 je předmětem řešení změny s označením území Z1. Na podkladu zpracované územní studie byla změněna dopravní kostra a způsob uspořádání zástavby. Typy ploch s rozdílným způsobem využití zůstávají nezměněny. Popis lokality 4 se mění následujícím způsobem: bydlení v rodinných domech výměra / m²/ (z toho v zastavěném a v zastavitelném území) - největší lokalita individuálního nízkopodlažního bydlení v severozápadní části obce, navazující na současnou výstavbu rodinných domů, plošné a organizační řešení převzato ze zpracované územní studie. Změna č.1 navrhuje 2 plochy přestavby. V lokalitě změny Z2 navrhuje plochu přestavby P1 z ploch OS občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení na plochy OV občanské vybavení veřejná infrastruktura

4 V lokalitě změny Z3 navrhuje plochu přestavby P3 z ploch ZS zeleň soukromá a vyhrazená na plochy BI bydlení v rodinných domech. Do textu bude vložen následující odstavec: Jsou navrženy 2 plochy přestavby, P1 OV plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura a P2 BI plochy bydlení v rodinných domech. c.4 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ d) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro její umísťování d.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA d. 2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1. Zásobování pitnou vodou Na konec textu bude doplněn odstavec: Lokality přestavby P1 a P2 budou napojeny na stávající trasy vodovodního řadu. Z popisu lokality 4 bude vyřazen text: Navržený vodovodní řad prochází podél západní strany navrženérodinné zástavby v komunikaci a je zokruhován v jižní části na stávající řad PVC 110 vedoucí v silnici č.iii/ Odkanalizování Splaškové vody Součástí zpracované územní studie, která byla podkladem pro změnu Z1 lokalita 4, je vyznačení místa pro ČOV. Tato ČOV může sloužit celé obci Dolní Statory, případně jen její části. Na konec textu bude doplněn odstavec: V lokalitě 4 je na severním konci navrženo místo pro možné umístění ČOV, která by sloužila pro obec Dolní Statory nebo alespoň pro její část. Dešťové vody Na konec textu bude doplněna věta: Dešťové vody budou přednostně zasakovány nebo využívány na vlastních pozemcích. ENERGETIKA A SPOJE 1. Zásobování elektrickou energií Na konec textu bude doplněn odstavec: Lokality přestavby P1 a P2 budou napojeny na stávající trasy NN. Budou respektována ochranná pásma elektrických rozvodů 2. Veřejné osvětlení a místní rozhlas 3. Telekomunikace 4. Zásobování plynem Na konec textu bude doplněn odstavec: Lokality přestavby P1 a P2 budou napojeny na stávající trasy plynovodu. d.3 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ d. 4 OBČANSKÉ VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY - OV Na konec textu bude doplněn odstavec: V ploše přestavby P1 je navržena plocha s rozdílným způsobem využití OV plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura. d. 5 DALŠÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ - OM, OS

5 d.6 VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ - PV e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod. e.1 VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY VYUŽITÍ - NÁVRH USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY e.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY e.3 PROSTUPNOST KRAJINY e.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ e.5 OCHRANA PŘED POVODNĚMI Nemění se e.6 REKREACE e.7 NEROSTNÉ SUROVINY f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Textová část výroku změny č. 1 ÚP Dolní Statory má 3 listy (str.3-5) grafická část 1 Výkres základního členění území 1 : Hlavní výkres 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : (2) a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření b) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Výčet ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování Pro lokalitu 1 je územní studie již zpracována. c) Stanovení pořadí změn v území (etapizace) Rámcové zásady etapizace výstavby

6 II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP II.a) Postup pořízení a zpracování změny č.1 ÚP.. 8 II.b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území.. 8 II.c) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 8 II.d) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavitelného území. 9 II.e) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 9 II.f) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledkem řešení rozporů 10 II.g) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivu na životní prostředí.. 10 II.h) Stanovisko Krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona.. 10 II.i) Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly 10 II.j) Vyhodnocení splnění požadavků zadání a vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu změny č.1 ÚP. 10 II.k) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 11 II.l) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch.. 12 II.m) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst.1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení.. 12 II.n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa.. 13 II.o) Údaje o počtu listů odůvodnění změny č.1 ÚP a počtu výkresů graf.části odůvodnění 14

7 II. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚP II.a) Postup pořizování a zpracování změny č.1 ÚP Zastupitelstvem obce byla schválena zpráva o uplatňování územního plánu Dolní Statory, která obsahovala zadání změny č.1 územního plánu. Vyhodnocení vlivu změny č.1 na udržitelný rozvoj území nebylo dotčeným orgánem státní správy požadováno. II.b) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území. Předmětem změny č.1 jsou následující jevy a řešená území: Změna č.1 upravuje vnitřní strukturu zastavitelné plochy č.4 (Z1), přičemž typ využití BI zůstává stejný. Dále navrhuje plochu přestavby P1 (Z2) na OV-občanské vybavení-veřejná infrastruktura a plochu přestavby P2 (Z3) na BI bydlení v rodinných domech. Změna č. aktualizuje zastavěné území obce. Všechny záměry změny č.1 navazují na zastavěné území obce nebo jsou navrženy uvnitř zastavěného území. Nedochází k přesahu do okolních katastrů a správních území. řešené území Z1: - ZASTAVITELNÁ PLOCHA č.4 rozsah plochy zůstává shodný s platným územním plánem Původní funkční využití: BI bydlení v rodinných domech, PV veřejná prostranství a místní komunikace Navržené funkční využití: BI bydlení v rodinných domech, PV veřejná prostranství a místní komunikace Na základě zpracované územní studie se změnila kostra dopravního řešení lokality, která umožňuje příznivější způsob parcelace přiměřený k místním podmínkám. - řešené území Z2 - :PLOCHA PŘESTAVBY P1 Původní funkční využití: OS občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení Navržené funkční využití: OV občanské vybavení veřejná infrastruktura řešené území Z3: - PLOCHA PŘESTAVBY P2 Původní funkční využití: ZS zeleň soukromá a vyhrazená Navržené funkční využití: BI bydlení v rodinných domech Změna č.1 aktualizuje zastavěné území obce. Do zastavěného území jsou zahrnuty rodinné domy, které byly vystavěny v době od zpracování územního plánu. Politika územního rozvoje ve znění 1. aktualizace ani ZÚR SK neobsahují prvky, které by se do změny č.1 promítaly ve smyslu potřeby vymezování dalších řešených ploch. II.c) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Předmětem posouzení souladu jsou pouze lokality Z1, Z2 a Z3. POSOUZENÍ PŘEDMĚTU ZMĚNY Č.1 S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR (VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č.1 DUBEN 2015): Územní plán Dolní Stakory byl zpracován v souladu s Politikou územního rozvoje ČR, což je zdokumentováno v odůvodnění územního plánu Dolní Stakory v kap. b.1.soulad s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem a vyplývá tak i ze stanoviska nadřízeného správního orgánu územního plánování pro obce vydaného k návrhu ÚP Dolní Stakory Krajským úřadem Středočeského kraje odborem regionálního rozvoje dne dne pod č.j /2010/KUSK. Z aktualizace č. 1 nevyplynuly pro správní území obce Dolní Stakory žádné požadavky na územně plánovací činnost. POSOUZENÍ PŘEDMĚTU ZMĚNY Č.1 SE ZÚR SK: Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR SK) stanovují priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, z nichž se na správní území obce Dolní Stakory vztahují tyto požadavky:

8 sledovat vyváženost a udržitelnost rozvoje území kraje jako základní požadavek na zpracování územních studií, územních a regulačních plánů a při rozhodování o změnách ve využití území. - vytvářet podmínky pro zachování polycentrické struktury osídlení kraje založené kromě jiných na městě Mladá Boleslav; Územní plán Dolní Stakory tyto požadavky v odpovídajícím rozsahu naplňuje navrženou urbanistickou koncepcí sídla a koncepcí uspořádání krajiny. Navrhuje plochy pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti, sportovních aktivit i drobné a zemědělské výroby, jako hlavních funkcí zastoupených v řešeném území, navrhuje rovněž plochy nezastavěného území krajinné. vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových osách a rozvojových oblastech; posílit kvalitu života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel s dostatečným zastoupením a vysoce kvalitním řešením veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavit sídla potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečit dostatečnou prostupnost krajiny; Územní plán Dolní Stakory v odpovídajícím množství navrhuje rozvojové plochy pro rozvoj sídelní struktury a koncepčně řeší související veřejnou infrastrukturu, koordinuje územní rozvoj se sousedními obcemi a městy. zajistit vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, zajistit vyšší procento volné zeleně v zastavěném území; uplatnit mimoprodukční funkce zemědělství v krajině, zajistit účelné členění pozemkové držby prostřednictvím pozemkových úprav a doplněním krajinných prvků zvyšujících ekologickou stabilitu krajiny a eliminujících erozní poškození. Územní plán Dolní Stakory rovněž prověřil možnost využití ploch v zastavěném v území obce s ohledem na zachování urbanistické celistvosti sídla a navrhl možnost zástavby uvnitř hranic zastavěného území na plochách v rozsahu více než 1,8 ha. ZÚR SK zpřesňují na území Středočeského kraje kromě jiných vymezení rozvojové osy republikového významu (dle Politiky územního rozvoje ČR 2008, dále jen PÚR ČR ) OS3 Praha Mladá Boleslav Liberec, do níž správní území obce Dolní Stakory spadá. Ze stanovených zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území a stanovených úkolů územního plánování se na územní plán Dolní Stakory vztahují tyto požadavky: prověřit zdali jsou vymezené plochy pro logistické a výrobní areály umístěny tak, aby nezatěžovaly svými dopravními vazbami centrální a obytná území sídel; Plochy drobné výroby vymezené platným územním Dolní Stakory plánem jsou situovány na jižním okraji sídla, tak, aby nezatěžovaly dopravní vazby v území. ověřit rozsah zastavitelných ploch v sídlech a stanovit směry jejich využití s ohledem na kapacity obsluhy dopravní a technickou infrastrukturu, limity rozvoje území a ochranu krajiny. Územní plán Dolní Stakory prověřil reálnou potřebu nových rozvojových ploch v průběhu jeho pořizování. ZÚR SK vymezují na území Středočeského kraje kromě jiných rozvojovou oblast krajského významu OBk2 Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště, do níž spadá správní území obce Dolní Stakory Ze stanovených zásad pro usměrňování územního rozvoje a rozhodování o změnách v území se na správní území Dolní Stakory vztahují tyto požadavky: plochy pro bydlení a ekon. aktivity mají být navrhovány v obcích, které mají dobrou dopravní dostupnost. Obec Dolní Stakory má dobrou dopravní dostupnost do Mladé Boleslavi a prostřednictvím silnic I.tř. I/16 a R10 i do center regionálního významu. využit v maximální míře plochy vhodné pro transformaci; Část plochy původního zemědělského areálu v obci, která byla transformována na plochu VD drobná řemeslná výroba. respektovat požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot území; Stávající kulturní a civilizační hodnoty území byly územním plánem definovány a je zajištěna jejich územní ochrana a umožněn přiměřený rozvoj. ZÚR SK vymezují kategorie center osídlení dle jejich významu. Do definovaných kategorií obec Dolní Stakory nespadá. ZÚR SK zpřesňují specifické oblasti vymezené v PÚR ČR vymezují specifickou oblast krajského významu SOBk6 Mšensko, částečně zasahující i správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) Mladá Boleslav, přičemž správní území obce Dolní Stakory do této oblasti nespadá. ZÚR SK zpřesňují plochy a koridory vymezené v PÚR ČR a vymezují plochy a koridory krajského významu. Na správní území obce Dolní Stakory nezasahují zpřesněné plochy a koridory dopravy a technické infrastruktury mezinárodního, republikového významu ani nadmístního významu, proto zde nejsou navrhována žádná opatření pro plochy a koridory dopravy a technické infrastruktury vycházející z doporučení SEA.

9 Na správním území obce Dolní Stakory nejsou vymezeny plochy pro umístění staveb protipovodňové ochrany, ani nejsou navrženy jako územní rezervy lokality pro akumulaci povrchových vod. Na správním území Dolní Stakory nejsou ZÚR SK vymezeny plochy a koridory nadregio- nálního a regionálního územního systému ekologické stability. Na správním území Dolní Stakory nebyly ZÚR SK definovány žádné přírodní, kulturní ani civilizační hodnoty území kraje, které by svým rozsahem ovlivnily významné území kraje nebo by měly národní či regionální význam a nebyly upřesněny územní podmínky koncepce ochrany těchto hodnot. Z hlediska cílových charakteristik krajiny vymezených ZÚR SK spadá správní území Dolní Stakory do krajinného typu U krajina příměstská polyfunkčního charakteru s význam-ným zastoupením bydlení a s částmi krajiny, které jsou dotčeny civilizačními jevy. ZÚR SK stanovují zásady péče o krajinu při plánování změn v území a rozhodování o nich a úkol pro územní plánování: vytvářet kvalitní prostředí pro krátkodobou rekreaci obyvatel vlastního území i centra (center) osídlení; změny využití území nesmí snižovat její rekreační potenciál a prostupnost pro nemotorovou přepravu. chránit a rozvíjet základní atributy stability, funkčnosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu krajinných prvků charakteristickou pro jednotlivé krajinné typy a pozitivní charakteristiky krajinného rázu; rozvíjet retenční schopnost krajiny; respektovat výjimečné části krajiny chráněné dle příslušných zákonů a podmínky jejich ochrany; preferovat využití rezerv v zastavěném území sídel, zejména proluk a přestavbových území před vymezováním zastavěných ploch ve volné krajině; cestovní ruch rozvíjet ve formách příznivých pro udržitelný rozvoj, nepřipouštět rozšiřování a intenzifikaci chatových lokalit; respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sídel a doplňovat je hmotově a tvarově vhodnými stavbami; výškové stavby (větrné elektrárny apod.) umisťovat v souladu s požadavky na ochranu krajinného rázu; při umisťování staveb a zařízení, které mohou díky svým plošným parametrům narušit pozitivní charakteristiky krajinného rázu vyhodnotit jejich možný vliv na krajinný ráz a negativní dopady eliminovat. upřesnit vymezení a zásady péče o krajinu pro jednotlivé krajinné typy v územních plánech na základě podrobnějších informací dostupných na této úrovni řešení dotčeného správního území; Výše uvedené požadavky zásad péče o krajinu a úkolů pro územní plánování zohlednil platný územní plán Dolní Stakory návrhem koncepce uspořádání krajiny, řešící obecnou ochranu přírody a krajiny v souladu s platnými právními předpisy a metodickými doporučeními v oblasti péče o krajinu. ZÚR SK nevymezují na správním území obce Dolní Stakory veřejně prospěšné stavby a opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a asanačních území nadmístního významu, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. ZÚR SK nevymezují na správním území obce Dolní Stakory koridory pro veřejně prospěšné stavby protipovodňové ochrany ani plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření územní systém ekologické stability. ZÚR SK nestanovují na správním území obce Dolní Stakory požadavky nadmístního významu na koordinaci územně plánovací činnosti obcí. ZÚR SK nestanovují na správním území obce Dolní Stakory plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití. ZÚR SK nestanovují na správním území obce Dolní Stakory plochy a koridory, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu orgány kraje podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití. ZÚR SK nestanovují na správním území obce Dolní Stakory plochy a koridory, ve kterých je podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití pořízení a vydání regulačního plánu na žádost. ZÚR SK nestanovuje na správním území obce Dolní Stakory zadání regulačního plánu. ZÚR SK na správním území obce Dolní Stakory nestanovuje priority v oblasti veřejných investic, směřující zejména do dopravní infrastruktury.

10 II.d) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území. Změna č.1 ÚP Dolní Stakory je v souladu s cíli územního plánování. Jsou vytvářeny předpoklady pro výstavbu, rozvoj veřejné infrastruktury a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Navržené využití respektuje charakter urbanistické struktury sídla Dolní Stakory. Změna č.1 ÚP Střížov je v souladu s úkoly územního plánování. Návrh zjistil a posoudil přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, vyhodnotil koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce území. V návrhu není stanovena etapizace, návrh nevymezuje žádné plochy pro těžbu, neurčuje nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území. Základní koncepce rozvoje území obce Dolní Stakory se nemění. Jednotlivé lokality změny doplňují současnou koncepci rozvoje území obce v souladu s platným územním plánem. Jedná se o drobné úpravy v zastavěném území a změnu vnitřní struktury zastavitelné plochy č.4 vymezené platným územním plánem. Prvky změny nemění základní koncepci definovanou platným územním plánem. Změna č.1 obsahuje lokality, které dotvářejí současnou urbanistickou koncepci stanovenou platným územním plánem. Jedná se pouze o drobné lokality bez významného vlivu na charakter sídla Dolní Stakory. Nejsou dotčeny charakteristické urbanistické struktury. Jedná se o změny bez vlivu na charakter krajiny. II.e) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Návrh změny č.1 ÚP Dolní Stakory byl projednán v souladu s příslušnými ustanoveními 22, 47, a 188 odst. (4) stavebního zákona a s použitím správního řádu. Obsah dokumentace je v souladu s 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti (dále jen vyhláška ) a v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky. Změna je vypracována na základě schválené zprávy o uplatňování ÚP, výkresy jsou zpracovány nad mapovým podkladem kat. mapy v měřítku 1: Plochy s rozdílným způsobem využití jsou použity z platného územního plánu. II.f) Vyhodnocení souladu návrhu změny č.1 ÚP s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Návrh změny č.1 ÚP Dolní Stakory bude projednán s dotčenými orgány chránícími zájmy podle zvláštních právních předpisů a dle jejich uplatněných stanovisek bude náležitě upraven. II.g) Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Zadání (zpráva o uplatňování ÚP) neobsahovalo požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Dotčený orgán ve svém stanovisku neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Středočeského kraje, jako dotčený orgán na úseku ochrany přírody ve svém stanovisku k návrhu zadání uvedl, že uvedená ÚPD nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou součástí navržené soustavy území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (soustava Natura 2000). Dále krajský úřad ve svém stanovisku uvedl, že nepožaduje vypracování dokumentace podle 10i odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. II.h) Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. (5). Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. (5) nebylo uplatněno z důvodu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

11 II.i) Sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. (5) zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly. Stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. (5) nebylo uplatněno z důvodu, že nebylo požadováno zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. II.j) Vyhodnocení splnění požadavků zadání a vyhodnocení splnění pokynů pro zpracování návrhu změny č.1 ÚP. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ Zadání změny č.1 ÚP Dolní Stakory bylo součástí zprávy o uplatňování ÚP Dolní Stakory a schváleno zastupitelstvem obce. Změna územního plánu je zpracována podle požadavků a přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb a podle schválené zprávy o uplatňování územního plánu. Požadavky ze zadání dle jednotlivých kapitol: 1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury. 1.1 Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Základní koncepce rozvoje území zůstává zachována..předmětem změny č.1 jsou fragmentární části území bez vlivu na urbanistickou strukturu a charakter obce. Požadavky byly naplněny navržením ploch přestavby P1 a P Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury Požadavky byly splněny zejména zapracováním struktury veřejných prostranství v lokalitě změny Z1 (lokalita č.4 dle ÚP), kde podkladem byla zpracovaná územní studie Požadavky na koncepci uspořádání krajiny Požadavky nebyly stanoveny. B-Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit Nebyly stanoveny. C-Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo Pro lokality změny nebyly stanoveny D-Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci Územní studie ani dohody o parcelaci nejsou v lokalitách změny stanoveny. E-Případný požadavek na zpracování variant řešení Zpracování variant řešení nebylo požadováno. F-Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Struktura dokumentace je přizpůsobena platným právním předpisům. G-Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území Nebylo požadováno. Strana 11 (celkem 34)

12 II.k) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty. ZDŮVODNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT ZMĚNY Č.1: řešené území Z1: - ZASTAVITELNÁ PLOCHA č.4 rozsah plochy zůstává shodný s platným územním plánem Původní funkční využití: BI bydlení v rodinných domech, PV veřejná prostranství a místní komunikace Navržené funkční využití: BI bydlení v rodinných domech, PV veřejná prostranství a místní komunikace Na základě zpracované územní studie se změnila kostra dopravního řešení lokality, která umožňuje příznivější způsob parcelace přiměřený k místním podmínkám. Územní studie navrhla řešení, kde plochy veřejných prostranství zajišťujících dopravní obslužnost a prostor pro vedení tras inženýrských sítí, prochází přibližně v podélné ose lokality. Zajišťuje dopravní napojení ve střední a v jižní části řešeného území. - řešené území Z2 - :PLOCHA PŘESTAVBY P1 Původní funkční využití: OS občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení Navržené funkční využití: OV občanské vybavení veřejná infrastruktura Záměrem obce bylo změnit způsob využití na určených parcelách, aby lépe odpovídal budoucím záměrům a představám o rozvoji prvků občanského vybavení. Nové využití má rozšířit možnosti občanského vybavení nejen pro sportovní a tělovýchovné účely, ale má zahrnovat i možnosti kulturních a vzdělávacích aktivit. řešené území Z3: - PLOCHA PŘESTAVBY P2 Původní funkční využití: ZS zeleň soukromá a vyhrazená Navržené funkční využití: BI bydlení v rodinných domech Plocha je součástí zastavěného území a je v současné době vázána na stávající zástavbu rodinných domů. Její nové využití přesněji odpovídá charakteru ploch, které jsou již dnes využívány k bydlení včetně doplňkových staveb. NÁVRH ŘEŠENÍ CIVILNÍ OCHRANY: Principy civilní ochrany definované v ÚP se nemění. LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Navrhované funkční využití nevnáší do území nové limity využití území. Musí být respektována ochranná pásma elektrických vedení v parametrech definovaných příslušnými právními předpisy. II.l) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Změna územního plánu nenavrhuje nové zastavitelné plochy. V případě Z3 plocha přestavby P2, kde je navrženo využití BI bydlení v rodinných domech, doplňuje lokalita vymezené zastavěné území. Na východě obce průběžně probíhá výstavba nových RD (3RD za poslední 2 roky). II.m) Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje ( 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení. Záměry nadmístního významu, které by nebyly řešeny v zásadách územního rozvoje změna č.1 nenavrhuje. II.n) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Změna č.1 nenavrhuje nové zastavitelné plochy. Podkladem bylo metodické doporučení MMR ČR, MŽP ČR a ÚÚR Brno vydané v červenci ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND - BPEJ Podkladem pro vyhodnocení záborů ZPF byla mapa BPEJ z ÚAP (zdroj VÚMOP): VYHODNOCENÍ: Strana 12 (celkem 34)

13 řešené území Z1: - ZASTAVITELNÁ PLOCHA č.4 zastavitelná plocha byla již součástí platného územního plánu. Změnila se pouze její vnitřní struktura. NENÍ NOVÝM ZÁBOREM ZPF. - řešené území Z2 - :PLOCHA PŘESTAVBY P1 řešená plocha se nachází uvnitř zastavěného území. NENÍ NOVÝM ZÁBOREM ZPF. řešené území Z3: - PLOCHA PŘESTAVBY P2 - řešená plocha se nachází uvnitř zastavěného území. NENÍ NOVÝM ZÁBOREM ZPF. ZÁBOR PUPFL: Není předmětem změny č.1. II.o) Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů grafické části odůvodnění 1. Dokumentace odůvodnění změny č.1 územního plánu obsahuje v originálním vyhotovení 8 listů textové části (strany 6 až 13). 2. Grafická část odůvodnění územního plánu obsahuje celkem 2 výkresy. II/1 Koordinační výkres 1 : II/2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : Strana 13 (celkem 34)

14 Ú Z E M N Í P L Á N DOLNÍ STAKORY PRÁVNÍ STAV VČ. ZMĚNY Č.1 Strana 14 (celkem 34)

15 Obsah dokumentace ÚZEMNÍ PLÁN Textová část (1) a) Vymezení zastavěného území b) Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch,ploch přestavby a systému sídelní zeleně...4 d) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro její umísťování. 8 e) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů apod. 20 f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 23 g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit..28 h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.28 i) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části.28 (2) a) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, včetně podmínek pro jeho prověření...29 b) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti...29 c) Stanovení pořadí změn v území (etapizace).. 29 Grafická část (3) výkresy k územnímu plánu : 1 Výkres základního členění území 1 : Hlavní výkres 1 : Výkres veřejné infrastruktury, veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : Strana 15 (celkem 34)

16 (1) a) Vymezení zastavěného území Územní plán řeší celé správní území obce Dolní Stakory, sestávající z katastrálního území Dolní Stakory. Hranice zastavěného území obce Dolní Statory byla vymezena v souladu s ust stavebního zákona, ke dni Hranice zastavěného území obce je zakreslena ve výkresu základního členění území a zobrazena v ostatních grafických přílohách. b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot b.1 ZÁSADY CELKOVÉ KONCEPCE ROZVOJE OBCE Územní plán Dolní Stakory zohledňuje republikové priority územního plánování, které jsou stanoveny tak, aby bylo dosaženo vyváženého vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Územní plán Dolní Stakory vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Územní plán stanovuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území. Při řešení územního plánu Dolní Stakory byl zohledněn územně plánovací podklad Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a Okresní generel územního systému ekologické stability ( Ing. Morávková 2001). V souladu s Politikou územního rozvoje ČR schválenou Vládou ČR dne 20. července 2009 usnesením č. 929 a s její 1. aktualizací Obec Dolní Statory je součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav, ležící v rozvojové ose OS3 Praha Liberec hranice ČR/Německo, Polsko. Jedná se o obec, mimo jejíž správní územíprochází rychlostní silnice R10 a Politikou vymezený koridor kombinované dopravy AGTC (Evropská dohoda o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované přepravy) ozn. KD1. b.2 HLAVNÍ CÍLE ROZVOJE - rozvoj obce v oblasti individuálního bydlení včetně odpovídající občanské vybavenosti (veřejné infrastruktury, komerčních zařízení i tělovýchovných a sportovních zařízení) - rozvoj obce v oblasti drobného a středního podnikání (drobné a řemeslné výroby) Zemědělská výroba je stabilizována na stávajících plochách, plochy průmyslové výroby se v obci nevyskytují ani nejsou předmětem zájmu pro rozvoj v rámci správního území obce. V nejbližším okolí je průmysl koncentrován v průmyslových zónách Mladé Boleslavi, Kosmonos a Řepova. b.3 HLAVNÍ CÍLE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT - ochrana kulturních hodnot území - zejména původního jádra obce, které si zachovalo specifickou atmosféru historického venkovského sídla s uplatněním typické venkovské architektury drobnějšího měřítka - zachování venkovského charakteru v panoramatických pohledech - ochrana čtyř veřejných prostorů (stará náves, park v severní části vč. sochy Sv. Jana Nepomuckého, která je jedinou zapsanou kulturní památkou v obci, centrální prostor obce se zvonicí, prostor u zemědělské farmy) - ochrana zeleně v sídle - ochrana krajiny (zejména ekologicky hodnotných společenstev - VKP 51 Špičatá Horka v Pobočném a VKP 52 Lhotská bažantnice a prvků územního systému ekologické stability) c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch přestavby a systému sídelní zeleně c.1 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE (plošného a prostorového uspořádání území), do které je promítnuta celková koncepce uspořádání území a jeho hodnot Cílem urbanistické koncepce je umožnění dalšího rozvoje sídla při zachování a umocnění původního rázu venkovského osídlení. Stabilizovaná urbanistická struktura stávajícího zastavění, výhodná dopravní poloha obce na okruhu MHD Mladá Boleslav spolu s klidným venkovským prostředím v okrajových částech i vstřícná společenská atmosféra vytvářejí dobré podmínky pro rozvoj bydlení. Sídlo nabízí i plochy pro rozvoj podnikání, a to jak v zóně smíšeného venkovského bydlení (plochy původní a starší zástavby), tak v okrajové lokalitě navazující na zemědělský areál. Jedná se o drobnou komerční občanskou vybavenost a drobnou řemeslnou výrobu. Nežádoucí jsou aktivity, které by vázaly těžkou nákladní dopravu a zhoršovaly tak podmínky pro bydlení. Původní zemědělská funkce sídla byla do značné míry potlačena, s dalším rozšiřováním zemědělských zařízení není uvažováno. Průtah silnice III.třídy obcí s úpravou dopravních parametrů v 70. letech spolehlivě plní Strana 16 (celkem 34)

17 převážně obslužnou funkci pro obce v okruhu Mladá Boleslav - Řepov - Plazy + Valy - Horní Stakory Kosmonosy - Mladá Boleslav. Koncepce rozvoje ploch je soustředěna ve vazbě na stávající zastavěné území s promítnutím záměrů dřívějších územně plánovacích podkladů. Všechny navržené rozvojové lokality tedy přímo navazují na stávající zástavbu obce. Z návrhu je na základě průzkumu a technických možností vyloučena lokalita Větrník na okraji katastrálního území, navazující na osadu Valy (obec Plazy). Tato situace byla v průběhu zpracování návrhu ÚP projednávána s představiteli obecní samosprávy Dolních Stator a vzhledem k podmiňujícím vazbám i obce Plazy. Bylo konstatováno, že požadavek urbanistické studie na koordinaci rozvoje v sousedních obcích nebyl akceptován a realizovaná výstavba u hranice katastru ve Valech tak neakceptovala podmínky pro bezproblémové odvodnění území. Další rozšíření zastavěného území již na katastru Dolních Stakor je bez vzájemné koordinace a zájmu obou sousedních obcí technicky neřešitelné zařazení této lokality by v dané situaci mohlo zablokovat schválení územního plánu. Přitom návrh rozvojových lokalit navazujících na zastavěné území Dolních Stakor má dostatečné plošné možnosti pro zajištění požadovaných kapacit. Zásady plošného uspořádání území - akceptovat tradiční původní ráz osídlení v zachovaných enklávách, zejména ve středu obce - akceptovat půdorys čtyř hlavních stávajících veřejných prostorů v obci ( stará náves, park v severní části, centrální prostor obce u zvonice, prostor se zelení před zemědělskou farmou) - výstavba nových rozvojových ploch pro bydlení - hlavní rozvoj obytné funkce je situován v několika lokalitách (1 5) ve vazbě na stávající zástavbu - plochy zeleně - v zast. území obce na stávajících veř. prostranstvích, v rozvojových plochách jsou součástí návrhu nových lokalit, v krajině součást systému ÚSES - plochy pro občanskou vybavenost kromě vyhovujících stabilizovaných zařízení se jedná o možnost lokalizace v rámci obytných smíšených ploch příp. na stávajících a navržených plochách pro drobnou výrobu a podnikání - plochy pro drobnou výrobu a podnikání využívají část areálu zemědělské farmy s návrhem možného rozšíření jižním směrem Zásady prostorového uspořádání území - respektovat stávající uspořádání ve stávající zástavbě - udržovat charakter venkovské zástavby a její měřítko ve stávajících i navržených plochách - akceptovat objemovou regulaci (závazné zásady objemové regulace pro jednotlivé typy ploch jsou stanoveny v kapitole f). c.2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A ESTETICKÉ POŽADAVKY NA VYUŽÍVÁNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ A NA JEHO ZMĚNY - urbanistické řešení nově navrhovaných částí obce bude respektovat přirozenou terénní konfiguraci - řešené území bude obslouženo sítí pěších cest, které umožní jeho propustnost (chodníky, pěší propojení samostatné nebo v rámci obsluhy veř. prostranství v dopravní formě tzv. obytných zón) - doplnění ozelenění bude realizováno v souladu s navrženým systémem ekologické stability a zeleně - architektura objektů bude respektovat stávající venkovské prostředí - zvýšené estetické požadavky budou uplatňovány zejména při rekonstrukcích, dostavbách a stavebních úpravách uplatňujících se v ohraničení hlavních veřejných prostranství c.3 VÝČET JEDNOTLIVÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO JEJICH VYUŽITÍ Úvod V souladu s popsanou urbanistickou koncepcí se navrhuje územní nabídka pro zástavbu následujících rozvojových lokalit: lokality 1, 2, 3, 4, 5, - BI - rozvojové plochy pro individuální bytovou výstavbu, lokalita 6 - OS - rozvojové plochy pro občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení lokalita 7 - VD - rozvojové plochy pro výrobu a skladování - drobná řemeslná výroba Strana 17 (celkem 34)

18 pozn.:detailní podmínky pro využití ploch jsou uvedeny v kapitole f) Výčet jednotlivých lokalit Lokalita 1 severovýchodní, BI bydlení v rodinných domech výměra / m²/ lokalita individuálního nízkopodlažního bydlení v severovýchodní části obce, navazující na současnou výstavbu rodinných domů, zásadní plošné a organizační řešení převzato z návrhu regulačního plánu lokality pro bydlení D.Stakory - sever (PROZIS 2005) - kapacita : celkem max. 9 RD (dostavba 3 RD na připravených pozemcích + cca 6 dalších RD) Lokalita 2 východní, BI bydlení v rodinných domech výměra / m²/ lokalita individuálního nízkopodlažního bydlení ve východní části obce, navazující na současnou výstavbu rodinných domů, zásadní plošné a organizační řešení převzato z urb. studie obce (ARCHA1996) - kapacita : celkem max.18 RD (dostavba 3-4 RD na připravených pozemcích + max. 14 dalších RD) - předpokládaná přeložka části trasy VN k trafostanici Lokalita 3 jihovýchodní (u hřiště), BI bydlení v rodinných domech výměra / m²/ lokalita individuálního nízkopodlažního bydlení v jihovýchodní části obce, navazující na současnou výstavbu rodinných domů, upravené řešení urb. studie z r kapacita : celkem max.14 RD (dostavba 1 RD na připravených pozemcích + max.13 dalších RD) - navrhuje se zpracování územní studie, která prověří optimální formu zástavby, navrhne řešení dopravní obsluhy (obytná ulice) a napojení na inženýrské sítě Lokalita 4 severozápadní (k Zalužanům), BI bydlení v rodinných domech výměra / m²/ (z toho v zastavěném a v zastavitelném území) - největší lokalita individuálního nízkopodlažního bydlení v severozápadní části obce, navazující na současnou výstavbu rodinných domů, plošné a organizační řešení převzato ze zpracované územní studie. Lokalita 5 severní (k Horním Stakorám), BI bydlení v rodinných domech výměra / m²/ lokalita individuálního nízkopodlažního bydlení v severní části obce, navazující na výstavbu rodinných domů sev. skupiny RD realizované v poslední době, nový návrh rozšíření na základě požadavku obce - kapacita : celkem max. 14 RD - navrhuje se zpracování územní studie, která prověří optimální formu zástavby, navrhne řešení dopravní obsluhy (obytná ulice) a napojení na inženýrské sítě - vyžaduje přeložku dílčí části hlavního vodovodního řadu z Horních Stakor Lokalita 6 rozšíření sportovního areálu, OS výměra / m²/ lokalita pro občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení (klasické fotbalové hřiště příp. jiná sportoviště nebo hřiště vč. objektů pro jejich vybavení) Lokalita 7 jih u zemědělské farmy, VD výměra / m²/ lokalita pro výrobu a skladování drobná řemeslná výroba v návaznosti na stáv. plochy VD a VZ Závěr Upozorňuje se na skutečnost, že v souladu s platnou legislativou investice do veřejné infrastruktury vyvolané výstavbou nebudou (resp. nemusí být) realizovány na náklady obce! Při realizaci bude důsledně uplatňován princip podmíněných staveb a investic. Jsou navrženy 2 plochy přestavby, P1 OV plochy občanského vybavení veřejná infrastruktura a P2 BI plochy bydlení v rodinných domech. Strana 18 (celkem 34)

19 c.4 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Systém sídelní zeleně tvoří: (ZV) zeleň veřejná - volně přístupné parkově upravené plochy, zelené pásy, uliční zeleň; (ZS) zeleň soukromá a vyhrazená - extenzivní sady a zahrady na pozemcích fyzických či právnických osob, v zemědělských areálech, v plochách určených pro sport a rekreaci, v obytných okrscích, v areálech školských zařízení, hřbitovů ap. Systém sídelní zeleně je doplněn plochami veřejné zeleně (ZV): - u lokality 1 a 5 v ochranném pásmu silnice s funkcí izolační zeleně, - u lokality 4 zeleň vytváří přechodovou zónu do volné krajiny Na území sportovní plochy (lokalita 6) zasahuje hygienické pásmo chovu zvířat. Vzhledem k tomu, že sportovní plocha spadá mezi objekty vyžadující hygienickou ochranu (rekreační, tělovýchovné objekty) je podmínkou vysadit izolační pás zeleně po obvodu sportovního areálu; zeleň bude součástí sportovního areálu. U rozvojových a přestavbových lokalit je nutno řídit se obecnými principy řešení zeleně v sídle: - vytvářet kompaktní plochy zeleně - plochy netříštit sítí obslužných komunikací - inženýrské sítě vést mimo plochy obslužné zeleně - vytvářet podmínky pro realizaci zeleně v ulicích - územně chránit plochy se stávající zelení - výsadbu zeleně realizovat v předstihu - k výsadbě používat vhodné domácí a zdomácnělé dřeviny - zeleň v sídle navázat na systém zeleně v krajině - vodní plochy řešit přírodě blízkými úpravami d) Koncepce veřejné infrastruktury a dalšího občanského vybavení včetně podmínek pro její umísťování d.1 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastrukturou se rozumí dle 2 odst.1, písm.k) bod1 stavebního zákona stavby pozemních komunikací, drah,vodních cest, letišť a s nimi související zařízení. Dopravní infrastrukturou v obci se rozumí síť silniční dopravy a pěších a cyklistických cest a s nimi související zařízení. Silniční doprava Obec má výhodnou dopravní polohu s vazbou na silnice I.třídy rychlostní komunikace čtyřpruh. I/10 Praha Turnov (obchvat Ml.Boleslavi sjezd na Jičín a sjezd Zalužany na Kosmonosy), I/16 Mladá Boleslav Jičín (napojení v Plazích). Obcí prochází silnice III. třídy č Trenčín - Plazy. Trasa průjezdu obcí byla regulována před dvaceti lety, byly zbudovány chodníky a založena ochranná zeleň podél komunikace. Na páteřní komunikaci navazuje systém obslužných komunikací a polních cest. V minulosti byla provedena směrová úprava zvětšením poloměru v úseku kolem farmy. Dopravní situace v obci je v současnosti v zásadě stabilizovaná; silniční průtah nevyžaduje žádné směrové nebo profilové úpravy. Síť obslužných komunikací je založena osnova, která umožňuje napojování nových lokalit výstavby. Komunikace jsou převážně zpevněné s asfaltovým povrchem. V poslední době byly vyasfaltovány příjezdy k RD na návsi před farmou. V nových lokalitách se uvažuje dopravní obsluha RD integrovaná s pěším provozem v rámci koridorů (resp.veřejných prostranství) ve formě obytných ulic. Šíře koridorů mezi hranicemi resp. oplocením parcel RD je stanovena dle normy při obousměrné obsluze na 8m, při jednosměrné na 6,5 m. Autobusová doprava Přeprava osob je zajištěna třemi dvěma linkami : Kněžmost Mladá Boleslav (DP Kněžmost) Mladá Boleslav Kněžmost Dobšín,Kamenice (Transcentrum Kosmonosy) -MHD Mladá Bolelsav (linka č.32). V obci je jedna zastávka s krytým objektem čekárny, kde by byla vhodná úprava pro užívání na lepší úrovni. Individuální automobilová doprava Je využívána v převážné míře - již v roce 1991 byl stupeň motorizace domácností jeden z největších v obcích regionu (66,7%), v současnosti je možné počítat s údajem kolem 100%. Doprava v klidu (parkování) : Auta jsou garážovaná na vlastních pozemcích, možnost stání je na místních obslužných komunikacích, menší parkovací plocha Strana 19 (celkem 34)

20 (provozně nevhodná) situována proti provozovně mrazírny (u TS). Potřebnou parkovací kapacitu pro tuto provozovnu je třeba zajistit vhodnějším způsobem. Nákladní automobilová doprava Průjezd silnice III. tř obcí není nadměrně zatížen, dopravní obsluha zemědělského areálu a provozoven drobné výroby je bezproblémová. Dopravní vybavenost V obci není. Nejbližší čerpací stanice pohonných hmot jsou v v Plazech, Kosmonosích a Ml.Boleslavi. Tento stav je vyhovující. Pěší doprava V obci byla v minulosti vybudována síť chodníků z beton. dlaždic v některých partiích je jejich využití minimální a tak chybí i jejich údržba. Doporučuje se provést vyhodnocení v rámci veřejných prostranství celé obce chodníky pak v potřebném rozsahu obnovit. Cyklistická doprava Řešeným územím prochází cyklotrasa č "Bakov n. Jiz. Kolomuty Dobrovice Kosořice". Trasa je v řešeném území vedena po stávající silnici III. třídy. Na křižovatce na Horní Stakory se napojuje na cyklotrasu č a v Kolomutech na cyklotrasu č Vzhledem k automobilové i cyklistické frekvenci průjezdů není současná situace problémová. V případě předpokládaného silnějšího provozu ve výhledu by bylo vhodné zajistit bezpečnost průjezdu značením příp. jinou úpravou. Samostatnou cyklostezku by bylo vhodné zajistit společně s úpravou polní cesty v integraci s pěším propojením do Horních Stakor (zasahuje již na k.ú. Horní Stakory). Železniční doprava Nejbližší železniční zastávka je v Kolomutech na trati č. 064 MB - Stará Paka. Pro svoji odlehlost (5 km) nemá pro obec praktický význam. Uplatnění ochranných pásem dopravní infrastruktury - silniční ochranné pásmo uplatňuje se pro silnici III. třídy m od osy přilehlého jízdního pásu - ochranné pásmo sport. letiště Ml. Boleslav na území D.Stakor nezasahuje d. 2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1. Zásobování pitnou vodou Stávající stav: Obec Dolní Stakory je zásobován pitnou vodou z vodovodu připojeného na skupinový vodovod Mladá Boleslav. Vodovod je přiveden do Dolních Stakor od Kosmonos přes Horní Stakory a dále je propojen s rozvodem vody ve Valech. Do obce Valy je voda vedena řadem DN 100, který odbočuje z řadu DN 200 vedeného podél silnice I/16 Mladá Boleslav Jičín. Propojovací potrubí PE 110 Dolní Stakory Valy je v současnosti již v provozu. Z Dolních Stakor je dále veden vodovod do Husí Lhoty. Tlakově jsou Dolní Stakory ovládány vodojemem Propast u Kosmonos o min. hladině 273 m n.m. a max. hladině 278 m n.m. Vodovodní řady jsou provedeny po celé obci z trub PE DN 80 DN 150 mm. Provozovatelem je VaK, a.s. Mladá Boleslav. Nově navržená zástavba bude zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Kapacitně a tlakově bude zástavba spolehlivě kryta. Provozovatel provedl rekonstrukci zásobního řadu PVC 225, který prochází severní části obce, zároveň provedl rekonstrukci vodovodu Dolní Stakory Valy a byla provedena výměna vodovodního řadu PE 225 Kosmonosy Horní Stakory. Navrh řešení rozvodu vody pro lokality určené pro bytovou výstavbu BI a ostatní výstavbu (počet RD je pouze orientačním ukazatelem pro výpočet) Lokality přestavby P1 a P2 budou napojeny na stávající trasy vodovodního řadu. Lokalita 1 - BI v severovýchodní části obce - 3 ks RD na stávající ploše a 6 ke RD na rozvojové ploše: bude zásobována vodou napojením na stávající PE 90 v silnici III.tř. č.2768 směr Horní Stakory Plazy. Vodovodní řad PE 90 bude prodloužen do navržené lokality 6RD a bude dále pokračovat jižně do lokality 2 a západně do lokality 5. Trasa stávajícího vodovodního přivaděče PVC 225 bude zachována. Lokalita 2 - BI ve východní části obce 4 ks RD na stávající ploše a 14 RD na rozvojové ploše : bude zásobována vodou z prodlouženého navrženého řadu PE 90 v lokalitě 1, který bude propojen v jižní části lokality na stávající vod. řad PE 90 procházející v komunikaci na poz.č.k.699/1. Vodovodní řad bude procházet v navržených komunikacích. Strana 20 (celkem 34)

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN

OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN OBEC ZDĚTÍN 294 71 Benátky nad Jizerou ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚTÍN Zastupitelstvo obce Zdětín v samostatné působnosti, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN NOVÁ ROLE NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST PROSINEC 2014 Obec: Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 00254819 zastoupené starostkou Jitkou Pokornou Pořizovatel: Pověřený

Více

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV

Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV Změna č. 68 územního plánu města České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV katastrální území Haklovy Dvory Vydaná zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing.arch. Václav Štěpán Architektonický

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OTOVICE TEXTOVÁ ČÁST ČERVENEC 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Obecní úřad Otovice. smluvně zastoupený Bc. Jaromírem Trtíkem, Letná 309, 362 21 Nejdek, IČ 76312321 Stefana Švecová - starostka

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN KRÁSNÉ ÚDOLÍ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant: Autorský kolektiv: Urbanistická část Vodní hospodářství Dopravní řešení Energetické hospodářství Životní

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu O b s a h d o k u m e n t a c e Ú Z E M N Í P L Á N N O V É M Ě S T O N A M O R A V Ě n á v r h ú z e m n í h o p l á n u textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Výkres základního členění

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň

Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň Změna č. 3 územního plánu obce Štěkeň OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Štěkeň Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Ing. arch. M. Slámová funkce: Vedoucí

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto

Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh změny č. 1 ÚP Vráto Návrh pro společné jednání Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Vráto Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: jméno a příjmení:

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1

č. zakázky 08_12 Územní plán Oznice Návrh Č Á S T A N Á V R H str. 1 Ú Z E M N Í P L Á N Č Á S T A N Á V R H str. 1 O B S A H: A/I.1 Vymezení zastavěného str. 4 A/I.2 A/I.3 A/I.4 A/I.5 A/I.6 A/I.7 A/I.8 Základní koncepce rozvoje obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot A/I.2a

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. TEXTOVÁ ČÁST TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ DOMASLAVICE A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN

MALHOTICE ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN MALHOTICE VYDANÝ OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY DNE 13.12.2013 VYDÁVAJÍCÍ ORGÁN: OBEC MALHOTICE POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH. JITKA ŠIMORDOVÁ str. 1 - OSUZPD/6748/13-24

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Odůvodnění OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části a) Postup při pořízení územního plánu b) Výsledek přezkoumání územního plánu b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OBCE HRÁDEK ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HRÁDEK ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hrádek ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN HRÁDEK Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ

JEDOVNICE. ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ JEDOVNICE ZMĚNA Je1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ A ODŮVODNĚNÍ Brno, květen 2014 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který změnu vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Blansko Odbor

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

Územní plán Noviny pod Ralskem. zastoupený: Sdružením pořizovatelů ÚP. Ing. Jan Hromek. RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Ladislav Křenek Ing.

Územní plán Noviny pod Ralskem. zastoupený: Sdružením pořizovatelů ÚP. Ing. Jan Hromek. RNDr. Zdeněk Kadlas Ing. Ladislav Křenek Ing. ÚP Noviny pod Ralskem - Změna č.1 Návrh IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Stupeň: Změna č.1 Fáze: Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: Územní plán Noviny pod Ralskem Návrh Noviny pod Ralskem Noviny pod Ralskem

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚP KOPŘIVNICE 1. Postup při pořízení územního plánu 1 2. Soulad návrhu změny územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 2 3. Soulad

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD

ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD ATELIÉR HRDLIČKA s.r.o. Bezručova 25, 67801 BLANSKO ÚP BLANSKO ZMĚNA B2013-Z1j KLEPAČOV ÚPRAVA VYMEZENÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ JIHOZÁPAD Objednatel: Pořizovatel: Zhotovitel: ALENA DVOŘÁKOVÁ Dobrovského 6,

Více

Návrh Zadání změny č. 8. územního plánu obce Jirny. Spolupracující zastupitel:

Návrh Zadání změny č. 8. územního plánu obce Jirny. Spolupracující zastupitel: Návrh Zadání změny č. 8 územního plánu obce Jirny Pořizovatel: OÚ OBCE JIRNY Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: Ing. Renata Perglerová Zpracovatel změny č. 8: Ing. arch. Jiří Danda, č. aut.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN JÍLOVÉ U DRŽKOVA LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST červen 2011 Územní plán Jílové u Držkova Objednatel: Obec Jílové u Držkova Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST

1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚP DOBŘEJOVIC ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: TEXTOVÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č.1 ÚP DOBŘEJOVIC TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST B1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B2 HLAVNÍ VÝKRES-LOKALITA Z1-1, 1: 5000 B4 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ- LOKALITA

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Olešník

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Olešník vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Olešník datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele : Jméno a příjmení: Ing Luboš Lacina Funkce: Vedoucí

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 3/2015 k.ú. Bohatice a Sedlec u Karlových Var (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 3/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 RADOŠOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

v y d á v á c) URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH Návrh opatření obecné povahy č. 1/2010 Dne... zastupitelstvo obce Velké Albrechtice jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa

červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa NÁVRH ZADÁNÍ Ú ZEMNÍHO PLÁNU L UKA červen 2015 Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa úřad územního plánování náměstí T.G. Masaryka č.p. 1 470 36 Česká Lípa Obsah a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PLZENEC - ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 Únor 2016 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO

Více

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh

UNHOŠŤ. Změna č. 1B. Územního plánu. Návrh A. UNHOŠŤ Změna č. 1B Územního plánu Návrh textová část 09/2014 1 Pořizovatel: Úřad architektury a územního plánování Magistrátu města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52 Kladno Vydávající orgán: Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ 08/2014 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Strání

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více