SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU"

Transkript

1 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova Ostrava Č.j.: OU-43920/ V Ostravě dne SMĚRNICE REKTORA č. 208/2014 o ediční činnosti OU Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice stanovuje pravidla pro vydávání, evidenci, distribuci a prodej publikací v papírové i elektronické podobě vydávaných Ostravskou univerzitou v Ostravě (dále jen OU ). 2. Při vydávání publikací je nutno dodržovat následující právní předpisy: - Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (Autorský zákon); - Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (Tiskový zákon); - Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích; - Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (část 22. Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, čl. XXII); - Vyhláška MK ČR č. 252/1995, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb.; - Vyhláška MK ČR č. 156/2003, kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích; - Mezinárodní registrační systémy ISBN, ISMN, ISSN; - Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace (poradní orgán vlády České republiky). 3. OU neprovozuje vlastní nakladatelství jako účelové zařízení. Fakulty, vysokoškolské ústavy a celouniverzitní pracoviště mohou vykonávat ediční činnost samostatně za předpokladu, že mají vlastní vnitřní předpis upravující zásady této činnosti a zřízenu Ediční komisi. 4. Směrnice stanovuje základní pravidla platná pro všechna pracoviště OU. Fakulty a vysokoškolské ústavy jsou povinny v případech, kdy to stanoví tato směrnice, vydat vlastní vnitřní předpis upřesňující jednotlivé oblasti. 5. Normy a informace vztahující se k ediční činnosti OU jsou uvedeny na webu OU. Článek II. Zásady pro vydávání publikací na OU Fakulty / vysokoškolské ústavy / celouniverzitní pracoviště jsou povinny se při této činnosti řídit níže uvedenými pravidly. str. 1 z 12

2 2.1 Ediční plán fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště Fakulta / vysokoškolský ústav / celouniverzitní pracoviště je povinna stanovit ediční plán fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště pro daný kalendářní rok obsahující seznam vydávaných publikací (vč. dotisků). Ediční plán je sestavován na kalendářní rok dopředu. Ediční plán uvádí vždy autora, název publikace, schválený náklad, počet stran, termín vydání. Ediční plán lze v průběhu aktuálního roku měnit jen ve výjimečných případech. Ediční plán je sestavován na základě návrhů autorů nebo pracovišť fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště. Ediční plán musí vycházet z potřeb studentů OU, z očekávaného zájmu studentů jiných vysokých škol, odborné i laické veřejnosti. Ediční plán fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště schvaluje Ediční komise fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště. Schválený ediční plán je nutno vystavit do daného kalendářního roku na webových stránkách fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště, a to v rubrice: Věda, výzkum, tvorba => Ediční činnost, Věda, výzkum, tvorba => Umělecká činnost, kde jsou uvedeny též pokyny pro autory a pravidla ediční činnosti fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště. Při vystavování se postupuje dle Směrnice rektora o zabezpečení provozu www stránek a portal.osu.cz Edice UNIVERSUM V případě prezentování významných vědeckých výsledků OU ve všech oblastech vědecké a umělecké tvůrčí práce jsou tyto publikovány v Edici UNIVERSUM. Pravidla pro vydání publikace v Edici UNIVERSUM jsou stanovena Směrnicí rektora Statut Edice UNIVERSUM. 2.2 Ediční komise Fakulta / vysokoškolský ústav / celouniverzitní pracoviště je povinna zřídit Ediční komisi. Ediční komise je poradním orgánem děkana fakulty / ředitele vysokoškolského ústavu / rektora u celouniverzitního pracoviště. Děkan fakulty / ředitel vysokoškolského ústavu je povinen vydat Jednací řád Ediční komise fakulty / vysokoškolského ústavu. Rektor vydává Jednací řád Ediční komise celouniverzitních pracovišť OU viz příloha č. 1 této směrnice. Ediční komisi jmenuje děkan fakulty / ředitel vysokoškolského ústavu / rektor v případě celouniverzitního pracoviště. Ediční komise se skládá minimálně z pěti členů: komisi předsedá v případě fakulty určený proděkan (zpravidla proděkan pro vědu a výzkum) / v případě vysokoškolského ústavu a celouniverzitních pracovišť prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů, dalšími členy jsou zaměstnanci fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště. Tajemníkem Ediční komise je určený referent pro vědu a výzkum fakulty / určený zaměstnanec vysokoškolského ústavu / určený referent pro vědu a výzkum Rektorátu OU. Úkolem Ediční komise je posoudit návrhy na vydání publikací fakultou / vysokoškolským ústavem / celouniverzitním pracovištěm. Z jednání Ediční komise se vyhotovuje zápis, který je nutno vystavit na Portálu OU v rubrice Dokumenty dané fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště. Návrhy na vydání publikací jsou předkládány na základě formuláře Návrh na vydání publikace viz příloha č. 2 této směrnice. 2.3 Rozhodnutí o návrhu na vydání publikace Rozhodnutí o zařazení návrhu na vydání konkrétního titulu je v pravomoci Ediční komise fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště. Pravidla pro návrhy a výběr str. 2 z 12

3 publikací do edičního plánu stanovuje interní předpis fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště. Při posuzování návrhů na zařazení do edičního plánu se Ediční komise řídí zejména vědeckým významem publikace, jeho souladem s hlavními směry výzkumu součásti OU, ekonomickými možnostmi součásti OU, potřebností navrhované publikace pro výuku i předpokládaným odbytem publikace. Ediční komise rozhodne o zařazení daného titulu do edičního plánu fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště, určí, které tituly budou v daném kalendářním roce vydány jako monografie (odborná kniha), učební text (skriptum), odborný časopis a jiné (slovník, encyklopedie, katalog výstavy), a schválí termín dodání rukopisu autorem a náklad jednotlivých publikací (s předsedou Ediční komise je nutno konzultovat náklad publikace i v případě plánovaných výstupů v projektech). 2.4 Financování publikace Fakulta / vysokoškolský ústav / celouniverzitní pracoviště je povinna zajistit vydání publikace ze svých zdrojů (příspěvek, dotace, vlastní příjmy, dary apod.). Výnos získaný prodejem publikace je výnosem fakulty / vysokoškolského pracoviště / celouniverzitního pracoviště, které publikaci vydalo Kalkulace nákladů Fakulta / vysokoškolský ústav / celouniverzitní pracoviště je při podání návrhu na zařazení publikace do edičního plánu povinna sestavit kalkulaci nákladů na vydání konkrétní publikace. Formulář Kalkulace nákladů na vydání publikace je přílohou č. 3 této směrnice. Součástí schváleného edičního plánu fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště je předběžná kalkulace, kterou schvalují osoby odpovědné za finanční kontrolu v souladu se Směrnicí rektora o finanční kontrole. Po určení konečných nákladů na vznik publikace musí být kalkulace nákladů na vydání publikace aktualizována, opět schválena osobami odpovědnými za finanční kontrolu a založena v podkladech týkajících se Ediční komise Prodejní cena publikace V případě prodeje publikace musí být fakultou / vysokoškolským ústavem / celouniverzitním pracovištěm stanovena doporučená prodejní cena publikace (včetně DPH), která má reflektovat skutečné náklady spojené s vydáním publikace. 2.5 Evidence publikací (Archiv vydavatele) Fakulta / vysokoškolský ústav / celouniverzitní pracoviště má povinnost vést Archiv vydavatele. Archiv vydavatele je zřízen na jednotlivých fakultách / vysokoškolských ústavech / celouniverzitních pracovištích samostatně. Děkan fakulty / ředitel vysokoškolského ústavu / prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů je povinen určit odpovědnou osobu za příslušný archiv vydavatele. Mezi povinnosti archivu vydavatele patří: - evidence 1 ks rukopisu, 2 ks výtisků (v případě elektronické publikace 1 ks nosiče CD (DVD) s textem publikace) pro doložitelnost, nezaměnitelnost původního díla, proti možnosti zneužití; - evidence nákladu (vč. dotisku) a rozdělení (distribuce) celého nákladu (viz článek V. této směrnice). str. 3 z 12

4 2.6. Typ publikací OU vydává zejména tyto typy publikací: Monografie (odborná kniha) Monografie (odborná kniha) prezentuje původní výsledky výzkumu autora nebo autorského kolektivu. Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie. Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v alespoň jednom světovém jazyce, poznámkový aparát a bibliografie pramenů, minimální rozsah je 50 tištěných stran, kniha má přidělen kód ISBN. Je recenzovaná alespoň jedním nezávislým uznávaným odborníkem Skripta, učební texty, studijní opory Skripta, učební texty, studijní opory jsou texty s jednoduchou typografickou úpravou určené pro studijní potřeby OU Sborníky Sborník je periodická či neperiodická publikace obsahující dva či více samostatných textů, zpravidla alespoň rámcově tematicky příbuzných, spojených v jeden celek se společným názvem. Může být koncipován jako publikace jednorázová, nebo seriálová Odborné recenzované časopisy Odborným recenzovaným časopisem je vědecké periodikum s redakční radou, jež je tvořena z nadpoloviční většiny členy, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele. Odborné stati jsou posuzovány v nezávislém recenzním řízení. Časopis je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód (v případě ročenky též ISSN kód) Ediční řada Ediční řadou se chápe řada monografií spojená s ostatními prostřednictvím souborného názvu. Vyznačuje se společnými znaky (zejména tématem), které jsou formálně spojeny jednotným názvem nebo logem edice, grafickou úpravou nebo způsobem uspořádání. Svazky v rámci edice mohou být průběžně číslovány Katalog výstavy Katalog výstavy prezentuje díla, jež jsou součástí výstavy uměleckých artefaktů vytvořených jedním autorem nebo kolektivem (týmem) autorů. Je to neperiodická publikace obsahující část jak obrazovou, tak textovou (úvod, kritické posouzení, pojednání o výstavě jako celku nebo jednotlivých uměleckých dílech, životopis autora). Rozsah katalogu je individuální, další formální atributy (odkazy na literaturu v textové části, seznam použité literatury, resumé v cizím jazyce, poznámkový aparát apod.) jsou fakultativní. Katalog má přidělen kód ISBN. 2.7 Technická stránka vydání publikace Pro stanovení konečné cenové kalkulace je nutno specifikovat: - náklad (ks); - formát; - vazbu; - rozsah; - blok (materiál, barevnost); - obálku (materiál, barevnost). str. 4 z 12

5 Technická specifikace bude zpracována v souladu se Směrnicí rektora o zadávání veřejných zakázek a dále dle pravidel uvedených v příloze č. 4 této směrnice ( Abstrakt technická specifikace tiskovin ) a příloze č. 5 této směrnice ( Základní pojmy polygrafie ) Písemná podoba Publikace jsou vydávány v písemné (tištěné) podobě. V případě vydání publikace v elektronické podobě musí být publikace vytisknuta min. v počtu 2 ks pro potřeby archivace a založena v archivu vydavatele (viz čl. 2.5 této směrnice) a dále musí být elektronická podoba publikace uložena na úložišti elektronických dokumentů, kam má zajištěn přístup Univerzitní knihovna OU (důvodem je zajištění evidence a zpracování údajů o publikaci do katalogu) Elektronická podoba Publikace lze vydávat i v elektronické podobě, která má podobu CD-ROMu (DVD-ROMu), nebo jsou umístěny v nezaměnitelné podobě (např. PDF) na Portálu OU: Moje stránka => Výuka = > Studijní materiály nebo na internetových stránkách V případě on-line publikací nemůže jít o neukončený, doplňovaný text (online publikací není webová stránka jako celek, ani průběžně doplňovaná databáze, slovník apod.). Pokud má publikace podobu CD-ROMu (DVD ROMu), přiděluje se jí ISBN a rozesílají se povinné výtisky (viz článek 5.3 této směrnice). Pokud je publikace zveřejněna pouze on-line, musí jí být také přidělen ISBN, povinné výtisky se nerozesílají, je však nutné splnit tzv. nabídkovou povinnost (viz článek 5.3 této směrnice). 2.8 Autorská práva Na OU se vydávají zejména zaměstnanecká díla, tj. díla, která zaměstnanec vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli. OU jakožto zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu. Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčená. O vydání autorského díla je oprávněn rozhodnout v případě fakulty děkan, v případě vysokoškolského ústavu nebo celouniverzitního pracoviště rektor, a to uzavřením licenční smlouvy s autorem. Licenční smlouva mimo jiné stanoví právo OU dílo užít způsobem a v rozsahu, který stanoví děkan fakulty nebo rektor, a autorovi přiznává odměnu autorský honorář. Odměnu autorský honorář je možno vyplatit pouze jednorázově, a to po odevzdání díla v souladu s uzavřenou autorskou smlouvou. Podíl autora na zisku z prodeje se nepřipouští. Vzor autorské smlouvy je přílohou č. 6 této směrnice. Vzhledem k obsáhlé problematice Autorského zákona se součástem OU doporučuje konzultovat nové znění autorské smlouvy s právním oddělením Rektorátu OU. Ochrana duševního vlastnictví je řešena v Směrnici rektora Ochrana duševního vlastnictví na OU. 2.9 Koedice OU může vydat publikaci ve spolupráci s jiným vydavatelstvím v tzv. koedici. Publikaci je v tom případě přiděleno ISBN OU i ISBN jiného vydavatelství. O spolupráci, podmínkách financování díla, rozdělení nákladu, podílu na výnosech z prodeje, příp. ztrátách mezi jednotlivé partnery pro vydání v koedici musí fakulta, v případě vysokoškolských ústavů či celouniverzitních pracovišť Rektorát OU, uzavřít písemnou smlouvu. str. 5 z 12

6 Článek III. Formální náležitosti publikací Každá vydaná publikace OU musí mít kromě kvality odborné také kvalitu technickou, která je specifikována níže. Za technickou kvalitu odpovídá proděkan pro vědu a výzkum dané fakulty, v případě vysokoškolských ústavů a celouniverzitních pracovišť prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů. 3.1 Technické údaje Každá publikace vydaná OU (v písemné i elektronické podobě) musí obsahovat titulní list, copyrightovou stranu a tiráž. Tiráž může být také součástí copyrightové strany Titulní list Povinné údaje: - autor, titul, překladatel, místo a rok vydání, logo OU Copyrightová strana Copyright je umístěn na rubu titulního listu. Copyright vyjadřuje údaje o držiteli práv na danou publikaci a roku, kdy byl copyright získán, v podobě: znak následovaný jménem autora, rokem prvního vydání dokumentu a roky dalších vydání + znak následovaný institucionální afiliací (Ostravská univerzita v Ostravě, název fakulty / vysokoškolského ústavu / celouniverzitního pracoviště). Povinné údaje: - uvedení, zda se jedná o zaměstnanecké dílo či autorské dílo (konkrétní jméno či jméno instituce uváděné za znakem ); - jména recenzentů; - dedikace k projektu; - u překladů: původní název díla a jméno původního nakladatele; - ISBN Tiráž Tiráž je umístěna na konci publikace. Tiráž je blok informací obsahující vydavatelské a technické údaje o publikaci. Povinné údaje: - autor, titul, překladatel; - název a adresa nakladatele (tj. Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, Ostrava); - název a adresa tiskárny; - rok prvního vydání; - ISBN. Nepovinné údaje: - autor obálky a grafické úpravy; - editor, autoři doslovu, poznámek, výtvarného scénáře, jazykové úpravy atd.; - jméno odpovědného, výtvarného, technického a jazykového redaktora; - počet stránek; - název ediční řady, číslo ediční řady; - vydání; - výše nákladu (ks), - doporučená prodejní cena vč. DPH. Na zadní straně obálky se uvádí ISBN, ISSN (v případě koedice se uvádí pouze jedno ISBN, ISSN dle dohody koeditorů). str. 6 z 12

7 3.2 Mezinárodní registrační systémy ISBN, ISMN, ISSN Jedná se o systém jednotného označování vydávaných titulů: - ISBN (International Standard Book Numbering, Mezinárodní standardní číslo knihy) třináctimístný kód; - ISMN (International Standard Music Numbering, Mezinárodní standardní číslo hudebnin) třináctimístný kód; - ISSN (International Standard Serials Numbering, Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací) osmimístný kód. Každému vydanému titulu je přidělen unikátní číselný identifikátor, o jeho přidělování a dodržování pravidel jeho umísťování na vydávaných titulech se v každé zemi stará příslušná národní agentura. V ČR sídlí v Národní knihovně v Praze ( a jedná se o: - ISBN Národní agentura ISBN; - ISMN Národní agentura ISMN; - ISSN České národní středisko ISSN ISBN, ISMN, ISSN na OU Centrální evidenci ISBN, ISMN, ISSN na OU provádí pověřený zaměstnanec Univerzitní knihovny OU. Pověřený zaměstnanec UK OU zajišťuje centrálně ohlašovací povinnost a žádosti o přidělení ISBN, ISMN, ISSN u příslušné národní agentury v ČR. Jednotlivé fakulty (ústavy) jsou povinny požádat UK OU před vydáním publikace o přidělení čísla ISBN, ISMN, ISSN (formulář Žádost o přidělení čísla ISBN, ISMN, ISSN je přílohou č. 7 této směrnice). Zároveň se žádostí o přidělení je třeba: - v případě tištěné verze publikace dodat v elektronické podobě alespoň titulní list, rub titulního listu a tiráž finální verze publikace; - v případě elektronické verze publikace dodat v elektronické podobě celkové ukončenou verzi publikace, která musí přesně odpovídat její finální verzi, jež bude vytisknuta pro potřeby archivu vydavatele. Evidenci ISBN nepodléhá: Výroční zpráva o činnosti OU, Výroční zpráva o činnosti jednotlivých fakult / vysokoškolských ústavů / celouniverzitních pracovišť, Výroční zpráva o hospodaření OU, Informace o studiu, propagační a informační materiály součástí OU a další příležitostné tisky. 3.3 Typografie Fakulta (ústav) je povinna zajistit odpovídající typografické zpracování díla (interně, externě). Typografické práce zahrnují stanovení: - formátu knihy; - vazby; - barevnosti; - počtu tiskových stran. Typografické práce dále zahrnují přípravu: - grafické úpravy publikace (úprava sazby, zrcadlo knihy, celkový vzhled publikace); - grafické úpravy obálky; - grafické úpravy obrázků a dalších grafických prvků (grafů, tabulek, schémat aj.) vhodnou formou tak, aby byly v návaznosti na technologii tisku kvalitně reprodukovatelné. str. 7 z 12

8 Pro typografickou přípravu knihy je třeba předložit: - vlastní rukopis, včetně rejstříku (vytvořeného v textovém editoru, ve kterém byl zpracován rukopis), bibliografie a obsahu; - texty, které mají být: o na přední straně obálky, resp. přebalu; o na hřbetu knihy; o na přední a zadní záložce; o na zadní straně obálky, resp. přebalu; o na potahu desek; o na předsádce (vč. obrázků); o na patitulu, frontispisu; o na titulním listu (vč. loga OU); - text tiráže, včetně informací o autorech pro tiráž (včetně autora, jazykového redaktora, autora překladů a jiných informací); - obrázky, tabulky, grafy (veškeré podklady je nutno dodat v odpovídajícím rozlišení, grafy, schémata a tabulky (příp. jiné) také v nativním formátu, příp. PDF); - popisky k obrázkům, tabulkám, grafům; - anotace v českém jazyce (v případě vydání v cizím jazyce anotace v tomto jazyce) a klíčová slova (pro UK OU k zajištění ohlašovací povinnosti, viz čl. 5.3 této směrnice). 3.4 Pas knihy Údaje uvedené v článku 3.3 této směrnice tvoří tzv. pas knihy, který jednoznačně určuje vzhled, obsah i kvalitu knihy a je následně předáván tiskárně při zadání do tisku. Pas knihy slouží pro případ reklamace dodávky tisku. Formulář Pas knihy je přílohou č. 8 této směrnice. V případě nepodstatných chyb tisku (tj. pouze v knižním bloku) lze provést opravu formou ERRATA (tzv. opravný lístek ) viz příloha č. 9 této směrnice. Errata zajišťuje odd. VaV fakulty / pověřený zaměstnanec vysokoškolského ústavu / u celouniverzitních pracovišť oddělení VaV Rektorátu OU, vkládá se do publikace (u publikací v UK OU je vlepováno, u publikací dislokovaných v Prodejně skript OU vkládají zaměstnanci Prodejny skript OU). V případě podstatných chyb v tisku na desce obalu / přebalu je nutno nahradit obal / přebal desky vždy novým, tudíž odpovědná osoba za převzetí nákladu z tiskárny (viz čl. 5.1 této směrnice) musí reklamovat u zhotovitele publikací (tiskárny). 3.5 Jazyková korektura Publikace ve finálním tvaru by měla projít jazykovou korekturou, kterou si zajišťuje autor / pracoviště autora. V případě, že jazyková korektura nebyla provedena, musí technická tiráž obsahovat poznámku Neprošlo jazykovou úpravou, resp. Za jazykovou stránku odpovídá autor. 3.6 Používání logotypu Každá publikace musí obsahovat logo vydavatele, tj. logo OU, nikoliv logo fakulty. Logo OU se umísťuje povinně na přední desce / obalu / přebalu, titulu, patitulu. Volitelně může být umístěno logo OU také na hřbetu publikace. Logo OU je stanoveno v logotypu OU viz Manuál pro používání logotypu OU umístěný na Portálu OU. V případě financování vydání publikace z dotačních zdrojů (např. prostředky EU Operační programy) musí být dodržena také pravidla stanovená poskytovatelem dotace (použití logotypu, textu uvádějícího způsob financování vydání publikace atd.). Tyto údaje se uvádějí na copyrightovou stranu. str. 8 z 12

9 Článek IV. Tisk a dotisk publikací 4.1 Tisk publikací OU neprovozuje vlastní tiskárnu, tudíž je nutno tiskařské práce poptávat na volném trhu. OU poptává tiskařské práce v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Při zadávání veřejné zakázky je nutno postupovat dle Směrnice rektora o zadávání veřejných zakázek. OU používá v rámci veřejných zakázek systému DNS (Dynamický nákupní systém na standardní tiskařské služby). Pro poptávku tiskařských služeb je součástí zadávací dokumentace tzv. pas knihy Nestandardní tisky nepodléhají výběru formou DNS DNS se nevztahuje na tzv. nestandardní tisky, za které se považují materiály, jež vyhovují následující definici: Odborná publikace prezentuje původní výsledky výzkumu nebo umělecké činnosti, který byl uskutečněn autorem publikace nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o periodickou i neperiodickou publikaci o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu, recenzovanou alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autora / autorů knihy). Týká se přesně vymezeného problému určitého vědního oboru, obsahuje formulaci identifikovatelné a vědecky uznávané metodologie (explicitně formulovaná metodologická východiska i v monografiích směřujících k aplikacím nebo formulace nové metodologie opírající se o dosavadní teoretická bádání v dané oblasti). Formálními atributy odborné publikace jsou odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v alespoň jednom světovém jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografie pramenů. Kniha má přidělen kód ISBN nebo ISMN. Zejména se jedná o odborné knihy, katalogy z uměleckých výstav a odborná recenzovaná periodika vydávaná fakultami, vysokoškolskými ústavy či celouniverzitními pracovišti. O zařazení tiskoviny do skupiny nestandardních tisků rozhodne na základě individuální žádosti Ediční komise fakulty děkan / vysokoškolského ústavu a celouniverzitního pracoviště kvestor (viz článek 2.3 této směrnice) Standardní tisky podléhají výběru formou DNS Tisky, které nepodléhají definici nestandardních tisků, nebo děkanem či kvestorem neschválené nestandardní materiály je nutno považovat za standardní tisky, a tudíž podléhající DNS. Zejména se jedná o učební texty (učebnice, skripta) a sborníky. 4.2 Dotisk publikací Dotisk publikací je možný, je však nutno postupovat, jako by se jednalo o novou publikaci, tedy podle postupů uvedených v článku 4.1 této směrnice. Článek V. Převzetí nákladu a jeho distribuce 5.1 Převzetí nákladu z tiskárny Za převzetí celého nákladu a jeho evidenci je odpovědný zaměstnanec odd. VaV fakulty / vysokoškolského ústavu / v případě celouniverzitních pracovišť zaměstnanec odd. VaV Rektorátu OU. Jméno odpovědného zaměstnance musí být uvedeno v uzavřené smlouvě o dílo, příp. objednávce se zhotovitelem díla. Zaměstnanec je povinen provést neprodleně kontrolu publikace a její soulad s pasem knihy. V případě zjištění nesrovnalostí je povinen provést reklamaci u zhotovitele, příp. zhotovení errata. Evidence rozdělení nákladu je prováděna na základě formuláře Rozdělovník nákladu publikace viz příloha č. 10 této směrnice. str. 9 z 12

10 5.2 Předání povinných výtisků Fakulta / vysokoškolský ústav / celouniverzitní pracoviště předává: - autorské výtisky (jeden autor má nárok na 10 ks výtisků, dva autoři mají nárok každý na 5 ks výtisků, tři autoři na 2 kusy, pokud je autorů více, obdrží každý 1 ks); - výtisky pro recenzenty; - redakční výtisky (vč. výtisku pro autora grafické úpravy, pokud se jedná o umělecké ztvárnění); - dary (po 1 ks výtisku všem osobám či institucím, které se podílely na vzniku publikace a byly uvedeny na copyrightové nebo tirážní straně); - neprodleně po vydání publikace (do 10 kalendářních dní po převzetí nákladu z tiskárny viz čl. 5.1 této směrnice) odpovídající množství publikací do UK OU pro zajištění povinností stanovených pro UK OU v čl. 5.3 této směrnice; - odpovídající množství publikací do Prodejny skript OU pro zajištění povinností stanovených pro Prodejnu skript OU v čl. 5.5 této směrnice. Předává se současně publikace, předávací protokol (formulář Předávací protokol je přílohou č. 11 této směrnice), případná errata, povinně kopie dodacího listu nebo faktury, na základě které byly publikace pořízeny; U periodických publikací (časopisů) zajišťuje primární distribuci Prodejna skript OU, v případě distribuce formou předplatného si tuto zajišťuje fakulta sama na své náklady. Po době 24 měsíců od vydání, kdy se informace v časopise považují za neaktuální, je celý zbylý náklad stažen z prodeje a bezplatným převodem vrácen zpět příslušné fakultě (vysokoškolskému ústavu, celouniverzitnímu pracovišti). 5.3 Univerzitní knihovna OU UK OU zajišťuje rozeslání: - bezplatných povinných výtisků dle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích (seznam knihoven viz příloha č. 12 této směrnice); - bezplatných povinných výtisků dle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (Tiskový zákon; seznam knihoven viz příloha č. 12 této směrnice); - nabídkové povinnosti za úhradu dle Vyhlášky MK ČR č. 252/1995 a č. 156/2003 do 30 dní ode dne vydání zasláním písemné (mailové) nabídky ke koupi knihovnám určeným vyhláškami pro každou neperiodickou publikaci (seznam knihoven viz příloha č. 12 této směrnice; samotný prodej publikací těmto knihovnám je pak realizován prostřednictvím Prodejny skript OU); - zaslání oznámení nabídkové povinnosti interně pro Prodejnu skript OU. UK OU pro interní potřeby a potřeby studentů zajišťuje: - disponibilitu publikací ve svém knihovním fondu dle typu publikace min. 10 ks skript, min. 5 ks ostatních publikací, min. 2 ks časopisů, 1 ks elektronické publikace; - disponibilitu 1 ks publikace pro evidenci RIV. Doplňování knihovního fondu je uvedeno ve Směrnici rektora Doplňování fondu Univerzitní knihovny OU. 5.4 Bezplatné výtisky Bezplatné výtisky je možno použít pro studijní a výukové potřeby studentů OU, pro potřeby vyučujících a pro propagační účely pracovišť OU. Bezplatné výtisky vydává zaměstnancům OU nebo distribuuje pracoviště, které jednotlivé výtisky eviduje. V případě, že je zbytek nákladu k dispozici již pouze v Prodejně skript OU, vydá Prodejna skript OU příslušný počet publikací na písemnou žádost pracoviště str. 10 z 12

11 podepsanou proděkanem pro VaV / v případě vysokoškolských ústavů či celouniverzitních pracovišť podepsanou prorektorem pro řízení vědy a vnějších vztahů zpět danému pracovišti k použití. 5.5 Prodejna skript OU Prodejna skript OU realizuje prodej publikací vydaných OU (případně jejich umístění ve skladu) dle pravidel stanovených ve Směrnice kvestora č, 31/2011 Prodejna skript. Prodej je realizován různými distribučními cestami v ČR i v cizině fyzicky v Prodejně skript OU, elektronicky přes e-shop, formou komisního prodeje u jiných prodejců a prostřednictvím doručovacích společností. Výnos z prodeje publikací je účtován ve prospěch pracoviště fakulty, které je uvedeno na předávacím protokolu viz příloha č. 11 této směrnice. 5.6 Zpřístupnění elektronické podoby publikace Vydané publikace je možno zpřístupnit také v elektronické podobě pro interní potřebu zaměstnanců či studentů OU na Portálu OU, pro veřejnost na webu OU nebo v e-shopu OU za úplatu, nebo bezplatně. 5.7 Propagace Propagaci publikací (pouze prodejných) provádí na své náklady a zodpovídá za ni: - UK OU zajišťuje pravidelné oznamování na serveru - Prodejna skript OU (webové stránky, ové zpravodajství, veletrhy, spolupráce s knihkupci a univerzitními nakladatelstvími); - fakulta / vysokoškolský ústav / celouniverzitní pracoviště: o web OU, interní periodika, regionální či celostátní tisk, časopisy (i odborné), výstavy, veletrhy, přednášky, křty publikací, spolupráce s jinými nakladateli vysokých škol; o v případě nedostatku disponibility publikací je možné za účelem propagace na základě předávacího protokolu zapůjčení publikací z Prodejny skript OU viz příloha č. 11 této směrnice. Odpovědná osoba stanovená vedoucím pracoviště příslušné fakulty / vysokoškolského ústavu /celouniverzitního pracoviště je povinna do 14 dní od ukončení akce vrátit publikace v nezměněné podobě (nepoškozené) zpět do Prodejny skript OU. Odpovědná osoba může realizovat také prodej těchto publikací, přičemž je povinna vydat kupujícímu číslovaný příjmový doklad, na kterém jsou uvedeny náležitosti dle Směrnice kvestora č. 35/2013 k uplatňování DPH na Ostravské univerzitě v Ostravě, a tyto příjmové doklady spolu s tržbou předá Prodejně skript OU při vrácení publikací. Prodejna skript OU zajistí zaúčtování výnosu dle pravidel stanovených touto směrnicí. V případě poškození publikací Prodejna skript OU odmítne převzít předmětné poškozené výtisky zpět k naskladnění a fakulta / vysokoškolský ústav / celouniverzitní pracoviště je povinna dodat předávací protokol na bezplatný převod viz příloha č. 11 této směrnice. Článek VI. Webové stránky ediční činnosti na OU Ediční činnost OU je prezentována na webových stránkách OU v rubrice: Věda, výzkum, tvorba => Ediční a umělecká činnost ( str. 11 z 12

12 Za obsah obecných informací o ediční činnosti na OU je zodpovědný prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů. Na stránkách o ediční činnosti OU jsou uvedeny následující základní informace: - základní informace pro autory (z řad zaměstnanců OU i cizích osob); - způsob stanovování edičních plánů fakult / vysokoškolských ústavů / celouniverzitních pracovišť; - odkazy na webové stránky o ediční činnosti jednotlivých fakult / vysokoškolských ústavů / celouniverzitních pracovišť; - kontakty na jednotlivé kontaktní zaměstnance zajišťující agendu ediční činnosti na jednotlivých fakultách / vysokoškolských ústavech / celouniverzitních pracovištích; - odkazy na webové stránky s edičními plány fakult / vysokoškolských ústavů / celouniverzitních pracovišť; - nabídková povinnost OU; - další informace dle potřeby popisu ediční činnosti na OU. Článek VII. Závěrečná ustanovení 1. Kontrolou dodržování směrnice pověřuji prorektora pro řízení vědy a vnějších vztahů. 2. Směrnice nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti od Směrnice ruší Směrnici rektora č. 53/2003 o distribuci publikací vydávaných Ostravskou univerzitou v Ostravě a Směrnici rektora č. 58/2003 upravující zásady pro vydávání publikací. prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r. rektor OU Zpracoval: prof. MUDr. Jan Lata, CSc., prorektor pro řízení vědy a vnějších vztahů Ing. Jan Lenert, vedoucí ekonomického útvaru Rozdělovník: všechna pracoviště OU, Portál OU Přílohy: č. 1 Jednací řád Ediční komise celouniverzitních pracovišť OU č. 2 Formulář Návrh na vydání publikace č. 3 Formulář Kalkulace nákladů na vydání publikace č. 4 Abstrakt technická specifikace tiskovin č. 5 Základní pojmy polygrafie č. 6 Vzor Autorská smlouva č. 7 Formulář Žádost o přidělení čísla ISBN, ISMN, ISSN č. 8 Formulář Pas knihy č. 9 Formulář ERRATA opravný lístek č. 10 Formulář Rozdělovník nákladu publikace č. 11 Formulář Předávací protokol publikace č. 12 Seznam knihoven nabídkové povinnosti str. 12 z 12

Směrnice rektora č. 15/2013

Směrnice rektora č. 15/2013 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 15/2013 k přidělování ISBN a ISSN na Slezské univerzitě v Opavě Vydáno: V Opavě, červen 2013 Směrnice rektora č. 15/2013 k přidělování ISBN a ISSN na Slezské

Více

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: Datum vydání: 05.10.2015 Účinnost: 05.10.2015 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 4 Počet příloh: 3 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: SMĚRNICE DĚKANKY Vydávání odborných

Více

Ediční řád Univerzity Hradec Králové. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Ediční řád Univerzity Hradec Králové. Čl. 1 Úvodní ustanovení Ediční řád Univerzity Hradec Králové Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád upravuje zásady ediční činnosti na UHK (dále jen univerzita ) včetně činnosti nakladatelské a vydavatelské (dále jen ediční činnost

Více

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze)

I. kategorie Publikace (Týká se drtivé většiny publikačních výstupů na FFÚ VŠE v Praze) CHARAKTERISTIKA NĚKTERÝCH PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ, UZNATELNÝCH V RIVU VČETNĚ JEJICH BODOVÉHO HODNOCENÍ (Výňatek z Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Více

Organizační řád Vydavatelství

Organizační řád Vydavatelství B1-09/5-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-09/5-HN Organizační řád Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád VUP popisuje členění VUP na jednotlivé

Více

Pravidla. získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace

Pravidla. získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace Vysoká škola ekonomická v Praze Centrum informačních a knihovnických služeb Edice: Informační servis č. 29 Pravidla získávání a zpřístupňování informačních zdrojů VŠE (spravovaných CIKS) Neperiodické publikace

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2011 Dokument je zveřejněn od 5. ledna 2011 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Směrnice pro habilitační řízení

Směrnice pro habilitační řízení Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel směrnice... 3 1.2.

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu a vývoje RIV Rejstřík informací o výsledcích 2009 Dokument je zveřejněn od 13. listopadu 2008 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1 2. Pravidla

Více

Směrnice rektora č. 03R/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Směrnice rektora č. 03R/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ rektorka Směrnice rektora č. 03R/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM Plzeň 30. ledna 2015 ZCU 002488/2015 Tato směrnice v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

Jak se tvoří kniha - 17. 3. 2016 - Jitka Babíčková

Jak se tvoří kniha - 17. 3. 2016 - Jitka Babíčková 1. Trocha z historie 2. Současná situace na knižním trhu 3. Podrobněji z hlediska nakladatelství 4. Titul vydávaný Vaší knihovnou 5. Ocenění pro krásné knihy 6. Unikátní knihy 7. Trocha ze statistiky 8.

Více

Tvorba odborné publikace

Tvorba odborné publikace Tvorba odborné publikace Iveta Fürstová Iveta.furstova@techlib.cz Přehled Východiska Plánování Tvorba Výsledky Východiska: 1. Proč kniha vzniká? cíl a poslání knihy volba tématu proč toto téma - nutnost,

Více

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty OPATŘENÍ DĚKANA Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty č. 18/2011 Organizační řád Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK Instituce s původním názvem Státní sbírka mapová Republiky československé

Více

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4 S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4 KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 6. 2014 Zpracoval/a: RNDr. Alena Chvátalová,

Více

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD. knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5.

Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD. knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 1/10 KNIHOVNÍ ŘÁD knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s.r.o. Platný od 1. 5. 2010 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Strana 2/10

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 3/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. 19 201/2009 ze dne 16. 12. 2009, Dodatku č. 2, č. j. 112 360 ze dne 29. 11. 2012, Dodatku č. 3, č. j. 114 062/2014 ze dne 27. 1. 2014,

Více

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262

Část I. Úvod. Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j. : KR/12/00113-12/02262 Směrnice k ochraně a realizaci práv duševního vlastnictví jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací nebo vytvořeného jinak na Vysoké škole polytechnické

Více

Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici)

Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici) Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Směrnice č. 43/2001 děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné EDIČNÍ ČINNOST v plném znění (vč. dodatků ke směrnici) Děkan OPF

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

TYPOGRAFIE II. Kniha a knižní edice

TYPOGRAFIE II. Kniha a knižní edice TYPOGRAFIE II Kniha a knižní edice Kniha Kniha Kniha (podle definice UNESCO) neperiodická publikace nejméně o 49 stranách. Je tištěným dílem, na němž se podílí autor, nakladatel, tiskař, knihvazač, knižní

Více

GABRIELA FILIPOVÁ KNIHOVNÍ FOND AKVIZICE, EVIDENCE, OCHRANA

GABRIELA FILIPOVÁ KNIHOVNÍ FOND AKVIZICE, EVIDENCE, OCHRANA GABRIELA FILIPOVÁ KNIHOVNÍ FOND AKVIZICE, EVIDENCE, OCHRANA Knihovní fond OBSAH Profil knihovního fondu školní knihovny Akvizice knihovního fondu Druhy informačních pramenů Evidence, stavění, ochrana a

Více

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY. číslo 04/2008 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ. PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBEC ČAKOVIČKY Kojetická 32, pošta Mratín, PSČ: 250 63, okr. Mělník 315 682 286, 725 081 025, < ou.cakovicky@seznam.cz Počet listů: 9 Přílohy: 2/2 Čakovičky 10. září 2008 SMĚRNICE OBCE ČAKOVIČKY číslo

Více

Knihovní řád integrované knihovny 1

Knihovní řád integrované knihovny 1 O B S A H Část I 3 1. Základní ustanovení 3 Část II 4 1. Poslání integrované knihovny 4 2. Podmínky poskytování služeb 4 3. Vstup do chráněného veřejného prostoru s volným výběrem fondu a studovnami 5

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH

Č.J.: 01177/2015 NÁZEV ZAKÁZKY: VINOŘSKÝ ZPRAVODAJ. Předpokládaná hodnota zakázky: max. 1.200.000,- bez DPH Č.J.: 01177/2015 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ŘÍZENÍ O ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

2. KNIHY A TISK. Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE

2. KNIHY A TISK. Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE 2. KNIHY A TISK Tabulka 1 Vymezení oblasti knih a tisku podle klasifikace NACE NACE EKONOMICKÁ ČINNOST 58.11 Vydávání knih 58.13 Vydávání novin 58.14 Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací

Více

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO

ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO ZAŘAZENÍ PUBLIKACE DO SPRÁVNÉHO DRUHU DOKUMENTU ASEP/RIV KDE NALEZNU INFORMACE O ZAŘAZENÍ DOKUMENTU? RIV Popis údajů RIV pro rok 2010 http://www.vyzkum.cz/frontclanek.aspx?idsekce=986 (pdf dole) ASEP v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O SMLOUVÁCH Garant: Rozsah působnosti: Mgr. Tomáš Tesarčík, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva MČ Zaměstnanci

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA STATUT CEN REKTORA prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA Platný od: 5. 10. 2012 Ruší: Statut Ceny rektora za vědeckou a výzkumnou činnost z 1. 5. 2011 Statut ceny rektora za uměleckou

Více

Poptávkové řízení. I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky. 1. Název zakázky: Cestovní ruch v České republice 2007 (odborná brožura)

Poptávkové řízení. I. Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky. 1. Název zakázky: Cestovní ruch v České republice 2007 (odborná brožura) V Praze dne 4. 7. 2008 Č.j: 23175/2008-15/862 Poptávkové řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv

Metodický dopis č. 28. Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Č. j.: MSMT- 48486/2013 Metodický dopis č. 28 Předávání výstupů projektů a oprávnění k užití autorských práv Zpracoval Ověřil Schválil Platné od Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 17. 12. 13 J. Baťková

Více

Zásady ediční činnosti na ČVUT

Zásady ediční činnosti na ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE PŘÍKAZ REKTORA č. 6/2011 V Praze dne 8.12.2011 Čj.: 0446/11/51921 Zásady ediční činnosti na ČVUT Článek 1 Základní principy ediční činnosti na ČVUT 1. Ediční činnost

Více

CD v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze

CD v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze Strana 1 / 7 Vydávání publikací, knih, skript, pracovních textů a Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanovuje podmínky pro ediční činnost v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze. Zpracovatel:

Více

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol

ŠKOLA JAKO ÚŘAD. 9. Archivační postupy. Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Název: Manuál pro vedoucí pracovníky škol Realizátor: Sykora Swiss Consulting CZ, s.r.o Projekt: Škola jako úřad reg. č. CZ.1.07/1.3.49/02.0015 ŠKOLA JAKO ÚŘAD 9. Archivační postupy 9.1 Úvod Archivace

Více

Pokyn k vypracování absolventské práce

Pokyn k vypracování absolventské práce Pokyn k vypracování absolventské práce 1 Cíle absolventské práce Absolventská práce je vyvrcholením vyššího odborného studia. Student v ní prokazuje celkovou odbornou úroveň i připravenost pro vlastní

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Strana 1 / 13 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Anotace: Tato směrnice upravuje postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ

AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ AKVIZICE ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY REGIONU S MĚSTSKOU FUNKCÍ Jiřina Bínová, Státní vědecká knihovna Kladno Profilace fondu knihovny je vymezena Statutem knihovny. Mantinely jsou nabídka knižního trhu a konkrétní

Více

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5

Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Zpráva o činnosti Vydavatelství Univerzity Pardubice za rok 2013 1/5 Úvod Činnost Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství) je vymezena zejména zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,

Více

Zajištění vyhotovení propagačních brožur

Zajištění vyhotovení propagačních brožur Zadávací dokumentace k otevřenému zadávacímu řízení na nadlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnicí č.3

Více

Výnos rektora č. 3/2009

Výnos rektora č. 3/2009 V Praze 11. března 2009 Č.j. 900/09/725 PID 74112 Výnos rektora č. 3/2009 Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze S platností od 1. dubna 2009 vydávám tento výnos. 1 Spisový a skartační

Více

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU

SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU Město Jeseník vyhlašuje SOUTĚŽ O NÁVRH LOGA OSLAV 750 LET EXISTENCE MĚSTA JESENÍKU veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.,

Více

Národní technická knihovna Oddělení Digitální Národní technické knihovny. Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury

Národní technická knihovna Oddělení Digitální Národní technické knihovny. Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury Národní technická knihovna Oddělení Digitální Národní technické knihovny Zařazení šedé literatury do Národního úložiště šedé literatury Praha 2011 1 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 1. Co vkládat do Národního

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>.

www: <http://khd.vse.cz/profil-katedry/zakladni-informace/>. Volně dostupné elektronické informační zdroje k hospodářským a sociálním dějinám Václava Horčáková Abstrakt: Význam elektronických informačních zdrojů pro studium hospodářských a sociálních dějin stále

Více

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SMĚRNICE REKTORA č.28/2003 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Rozdělovník: tajemníci fakult, kancléř, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitel KMZ,archiv Zpracoval: JUDr. Králík, JUDr. Gybasová Článek 1 Předmět úpravy

Více

Předmluva k prvnímu českému vydání. 0 Úvod. 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán

Předmluva k prvnímu českému vydání. 0 Úvod. 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán Předmluva k prvnímu českému vydání 0 Úvod 1 Příprava písemné práce 1.1 Časový plán 2 Úprava elektronické písemné práce 2.1 Forma 2.2 Znaky, písmo, jazyk 2.3 Papír 2.4 Okraje 3 Formát a rozsah 3.1 Formát

Více

Tituly pro dotační řízení :

Tituly pro dotační řízení : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotační řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na projekty programu Speciální učebnice, speciální učební texty a materiály pro žáky

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ONLINE ZDROJŮ č. ELZ_ONLINE 2/03 podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ONLINE ZDROJŮ č. ELZ_ONLINE 2/03 podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH ONLINE ZDROJŮ č. ELZ_ONLINE 2/03 podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku BYLA UZAVŘENA MEZI NÁSLEDUJÍCÍMI SMLUVNÍMI STRANAMI Národní knihovna České republiky,

Více

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje

Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje SM/25/02/13 Druh vnitřní normy: Identifikační znak: Název: Směrnice SM/25/02/13 Zadávání veřejných zakázek administrovaných organizacemi kraje Vazba na legislativu: 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa)

Knihovna - definice. Paměťové instituce 2. Knihovny - typy. Knihovny - typy. (Legislativa) Knihovna - definice Paměťové instituce 2 (Legislativa) 1 = kulturní, informační a vzdělávací instituce - shromažďuje, zpracovává a uchovává organizovanou sbírku dokumentů - poskytuje knihovnické a informační

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Systém mezinárodního standardního číslování ISBN, ISSN Mgr. Pavla Gajdošíková Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše Seminář knihoven paměťových institucí Zlínského kraje Hvězdárna Valašské

Více

! MMOPP00A9YUJ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

! MMOPP00A9YUJ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Strana 1 (celkem 6) STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00A9YUJ SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Provozní řád knihovny Fakulty informatiky MU

Provozní řád knihovny Fakulty informatiky MU Směrnice děkana č. 3/2015 Provozní řád knihovny Fakulty informatiky MU (ve znění účinném od 1. 9. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek V Plzni dne 24. 4. 2014 Výzva k podání nabídek Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu v řízení podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je univerzitní vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MATURITNÍ PRÁCE (MP)

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MATURITNÍ PRÁCE (MP) FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI MATURITNÍ PRÁCE (MP) Textové požadavky a náležitosti Zásady psaní textu dány normou ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Text maturitní

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Jak správně publik vat Jakub Vágner a kol. PŘEDNÍ OBÁLKA (nečísluje se a nezapočítává se do rozsahu publikace) VNITŘNÍ STRANA PŘEDNÍ OBÁLKY (nečísluje se a nezapočítává se do

Více

KUMSP00SH969. Mgr, Danielem Havlíkem

KUMSP00SH969. Mgr, Danielem Havlíkem KUMSP00SH969 SMLOU o poskytnutí dotace z rozpočtu imoravskosliv^ky ZKZJ KR/uoi-.'; ur-\! ČÍSLO í>m..oíjvy" {DODATK U i t/ ^itit?! t/eff /?> pof. ClSiO '.'t(v, se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen:

Více

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech).

o Cena zahrnuje kompletní náklady na výrobu objednaného zboží a základní balení zboží (do fólie po 5 až 10 kusech). Obchodní podmínky objednávky: o Výrobce si vyhrazuje právo na změny u vyobrazených produktů. Barevnosti jsou pouze orientační. Umístění loga, letopočtu, dekorativní ražby a dalších prvků diáře bude s každým

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 111/1998 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění zákonů č. 210/2000 Sb., č. 147/2001 Sb., č. 362/2003 Sb., č. 96/2004

Více

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ A OCHRANY STATUTÁRNÍHO ZNAKU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento předpis upravuje užívání statutárního znaku Univerzity Hradec Králové (dále jen "UHK") UHK a jejími

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa: Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012

PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Č.j.: OU-6555/90-2012 V Ostravě dne 30.4. 2012 PŘÍKAZ REKTORA č. 103/2012 k bezhotovostnímu platebnímu styku mezi studenty, účastníky CŽV a OU

Více

Knihovní a výpůjční řád Ústřední knihovny Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Knihovní a výpůjční řád Ústřední knihovny Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 5. 5. 2016 Knihovní a výpůjční řád Ústřední knihovny Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE

PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE Ministerstvo pro místní rozvoj PŘÍRUČKA PRO ČESKÉ PŘÍJEMCE DOTACE pro program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 1. vydání 10. října 2008 Obsah 1. Úvod...2 2.

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA Ev. č.: 12/611/2014-2994 V Brně dne 1. září 2014 Výtisk jediný Počet listů: 8 Schvaluji. plukovník doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. děkan Fakulty

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Knihovní řád. knihovny Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje. Článek I. Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení

Knihovní řád. knihovny Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje. Článek I. Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení Knihovní řád knihovny Muzea Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje V zájmu zabezpečení ochrany sbírkového fondu při jejich používání ke studijním účelům Muzeum Karlovy Vary s účinností od 1. 7. 2010 a

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 3. KOLO VÝZVY Počet stran přílohy: 31 VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Software Adobe Acrobat 5.0 WIN CZ

Software Adobe Acrobat 5.0 WIN CZ Zpráva o řešení projektu č. 1417 Počítačem podporovaná výuka matematice v kombinovaném i prezenčním studiu učitelství pro 1. stupeň základní školy v rámci Programu na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce REKVALIFIKACE A PORADENSKÉ ČINNOSTI SLUŽBOVÉ PROFESE Opava, srpen 2009 Strana 1 z 149 Obsah dokumentace Čl. 1. Informace o zadavateli... 4 Čl. 2. Úvodní

Více

I. Úvod. II. Obecná ustanovení

I. Úvod. II. Obecná ustanovení Region Podluží Náměstí 177, 691 51, Lanžhot, IČ: 69650284 www.podluzi.cz mail: info@podluzi.cz tel: +420 777 328 052 Vnitřní směrnice pro oblast účetnictví a finanční kontroly I. Úvod Svazek obcí Region

Více

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace. Maturitní práce. (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH. 1. Obecná ustanovení... 2 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace Maturitní práce (aktualizace k 1. 2. 2016) OBSAH 1. Obecná ustanovení... 2 2. Organizace a realizace... 3 3. Termíny... 3 4. Hodnocení zpracování a obhajoby

Více

*uohsx003u3hj* UOHSX003U3HJ

*uohsx003u3hj* UOHSX003U3HJ *uohsx003u3hj* UOHSX003U3HJ Mgr. Daniel Stankov ředitel Mezinárodního odboru Zadavatel Česká republika Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Sídlo třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno IČ 65349423 Název veřejné

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Čl. I Předmět směrnice

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Čl. I Předmět směrnice VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Rada Města Klecany schválila v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy

Řád č. 6/2005. Skartační řád Ministerstva dopravy ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO DOPRAVY Změna č. 1 Řád č. 6/2005 Datum účinnosti: 01.01.2008 Skartační řád Ministerstva dopravy Schváleno rozhodnutím ministra dopravy dne č. j. 34/2007-420-ORG/11 ÚTVAR FUNKCE

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 102/2016 Řád habilitačního řízení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 24. 3. 2016 Článek1 Obecná ustanovení [1] Habilitační řízení se na Ekonomické fakultě

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Obecního úřadu Ráby Adresa: Ráby č.p. 5, 533 52 Staré Hradiště Spisový a skartační řád zpracoval: Josef Soukup Datum zpracování: 10.3.2015 Schváleno na ZO dne: 12.3.2015 Účinnost

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace )

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen jako Výzva nebo případně Zadávací dokumentace ) 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/330/18

Více

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006

JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 GRANTOVÉ SCHÉMA JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ STYL 2006 PŘÍLOHA C K POKYNŮM PRO ŽADATELE PRO 4. KOLO VÝZVY POČET STRAN PŘÍLOHY: 13 1 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GRANTOVÉM SCHÉMATU...4 2.1 Číslo grantového

Více

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Název veřejné zakázky: Univerzita Karlova v Praze Výběr organizace pro sběr dat v rámci longitudinálního výzkumu GA ČR

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 152/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Knihovní řád Knihovny Severočeského muzea v Liberci

Knihovní řád Knihovny Severočeského muzea v Liberci Vyřizuje: Křížek, Kašparová Datum: 28. 8. 2015 Číslo jednací: 2152/2015 Knihovní řád Knihovny Severočeského muzea v Liberci 1. Základní ustanovení. Poslání knihovny a právní zakotvení 1.1. Knihovna Severočeského

Více

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ )

Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Jiskra Zruč nad Sázavou z.s. (dále jen TJ ) 1 1. Účel směrnice Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti Výkonného výboru TJ a jednotlivých

Více

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP)

POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) POKYNY K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI (BP) 1) Hlavní fakta..str.1 2) Sep.sks.cz..str.2 3) Téma. str.2 4) Postupy psaní BP.str.3 5) Projekt.str.4 6) Metody...str.5 7) Struktura BP. str.5 8) Formální úprava...str.7

Více

Statut periodika Městské noviny Lanškroun

Statut periodika Městské noviny Lanškroun nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 43399/2015 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 53.2 Statut

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 359/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Výzva k předložení nabídek Tato veřejná zakázka je zadána v souladu se Směrnicí upravující zadávání zakázek malého rozsahu (vydané MŠMT pod č.j.: 2371/2009-14) a Dodatky č. 1 a 2 této směrnice pod názvem:

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje

VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje Smlouva se uzavírá mezi: VEŘEJNOPRÁVNÍ S M L O U V A o poskytnutí dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje Karlovarský kraj Se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 Zastoupen:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky na dodávky Inovace oblasti dokončovacího zpracování tiskovin Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního

Více