Směrnice pro habilitační řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro habilitační řízení"

Transkript

1 Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1

2 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení Cíl a účel směrnice Oblast platnosti Definice zkratek a pojmů Pojmy Seznam zkratek Pravomoc a odpovědnost Popis Zahájení habilitačního řízení Jmenování habilitační komise Zpracování posudku a jednání habilitační komise Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Jmenování docentem Související dokumenty Seznam příloh Doklady předkládané uchazečem při zahájení habilitačního řízení Formální posouzení podkladů pro zahájení habilitačního řízení Návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB TU Ostrava pro jmenování docentem Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. CÍL A ÚČEL SMĚRNICE Účelem této směrnice je stanovit dokumentované postupy procesu P1.5 Habilitační řízení (TUO_PPR_08_003) pro způsob administrace habilitačního řízení na Fakultě stavební, VŠB TU Ostrava. Tato organizační norma stanovuje postupy, pravomoci a odpovědnosti pro: přijímání žádostí na zahájení habilitačního řízení, jmenování habilitační komise a oponentů, zpracování posudků a jednání habilitační komise, habilitační přednášku a obhajobu habilitační práce, jmenování docentem. Cílem je zajistit, aby postup při administraci a zajišťování habilitačního řízení byl jednotný a v souladu s touto směrnicí OBLAST PLATNOSTI Směrnice je závazná pro všechny útvary a zaměstnance Fakulty stavební, VŠB TU Ostrava DEFINICE ZKRATEK A POJMŮ Pojmy Habilitační řízení: Vědecká rada fakulty: Habilitační komise: Seznam zkratek FAST VR FAST HK Řád ověřuje vědeckou kvalifikaci uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, jeho pedagogickou způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. schvaluje členy habilitační komise. Po přednášce a obhajobě habilitační práce se v tajném hlasování usnáší na návrhu, zda má být uchazeč jmenován docentem. posuzuje vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a jeho předcházející pedagogickou praxi. Na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. Tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, doporučuje habilitační řízení zastavit. Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Vědecká rada Fakulty stavební habilitační komise Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (TUO_LEG_99_002) PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST Proděkan pro VV a doktorské studium odpovídá za proces jako celek, za popis procesu, za delegování odpovědnosti za dílčí činnost v rámci procesu, odpovídá za definování kritérií (metrik) pro hodnocení výkonnosti procesu a za provedení analýzy rizik procesu. Pracovnice Útvaru pro vědu a výzkum FAST zajišťuje všechny administrativní a organizační práce spojené s habilitačním řízení. Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3

4 2. POPIS 2.1. ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ 1. Uchazeč odevzdá děkanovi: písemnou žádost adresovanou děkanovi FAST o zahájení řízení s uvedením oboru, ve kterém chce habilitovat, habilitační práci v 6 vyhotoveních. HP by neměla mít ryze vědecký charakter, ale i charakter pedagogické práce, prokazující pedagogickou způsobilost uchazeče. Habilitační prací je také a) soubor uveřejněných vědeckých nebo inženýrských prací doplněný komentářem, b) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky, Návrh na zahájení habilitačního řízení ( (Příloha 1), kvantifikovaná kritéria FAST VŠB TU pro jmenování profesorem/docentem (Příloha č. 2), strukturovaný materiál, obsahující základní údaje o uchazeči a jeho kvalifikaci, doložené životopisem, kopiemi dokladů o získání vysokoškolského vzdělání, vědeckých hodností a akademických titulů (pro uchazeče mimo VŠB TUO musí být kopie ověřené), přehled tvůrčí, vědecké a inženýrské činnosti a jejich uznání odbornou veřejností, 2 Řádu, potvrzené vedoucím pracoviště (viz Doklady, kterými uchazeč prokazuje svou tvůrčí, vědeckou a inženýrskou činnost a jejich uznání odbornou veřejností při zahájení habilitačního řízení, a vyzkum/jmenovaci a habilitacnirizeni/jmenovaci rizeni), přehled a výsledky pedagogické činnosti, 3 a 4 Řádu, potvrzené vedoucím pracovištěm a doloží další odborné, řídící a organizační schopnosti a další případná doporučující vyjádření, 5 vybraných publikací dle vlastního uvážení. Alespoň 3 z těchto prací musí být publikovány ve významných mezinárodních časopisech, monografiích, nebo prezentovány na prestižních mezinárodních konferencích a otištěny v recenzovaných sbornících těchto konferencí, nebo realizovány na mezinárodním fóru., doložené bodované výsledky výzkumu (dle Metodiky hodnocení vyd. Úřadem vlády pro Va VI). Parafované doklady o habilitaci děkan předá pracovnici Útvaru pro vědu a výzkum. 2. Pracovnice Útvaru pro VV na FAST, předá materiály uchazeče proděkanovi pro VV, který prostřednictvím Komise pro posouzení žádosti o habilitačním řízení a jmenování profesorem (jmenovaná děkanem) (Příloha 0) provede kontrolu úplnosti předložených materiálů a splnění požadavků uvedených v interních pravidlech Řádu (především z hlediska požadované pedagogické praxe, splnění kritérií pro požadavky na habilitační práci a posoudí, zda habilitační práce a praxe vyhovuje profilu habilitačního oboru na FAST). 3. Proděkan pro VV v kolegiu děkana projedná návrh a děkan rozhodne o zahájení řízení. Děkan písemně informuje uchazeče o zahájení habilitačního řízení (s příp. požadavkem na doplnění či úpravu podkladových materiálů) (Příloha č. 3a), nebo nezahájení habilitačního řízení s uvedením důvodů (Příloha č. 3b). 4. Děkan s kolegiem děkana ve spolupráci s příslušnými odborníky oboru habilitace sestaví návrh složení HK. Habilitační komise se skládá z profesorů a docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru (Zápis z KD). Předsedou musí být profesor a nejméně 3 členové musí být odborníci z jiného pracoviště, než z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná. Součástí návrhu členů komise a oponentů jsou údaje o pracovišti, funkci a odborném zaměření navrhovaných. Předpokládaný předseda HK ve spolupráci s uchazečem kontroluje a příp. doplňuje dvoustránkový (1 list) strukturovaný přehledový materiál s názvem Návrh na zahájení habilitačního řízení ( (Příloha 1), 5. Zahájení habilitačního řízení je projednáno děkanem v kolegiu rektora (20), (zápis z KR). Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4

5 2.2. JMENOVÁNÍ HABILITAČNÍ KOMISE Útvar pro VV připraví pro jednání VR FAST podklady: Návrh na zahájení habilitačního řízení a návrh členů HK a oponentů (Příloha 4), hlasovací lístky (Příloha 5), protokol o hlasování (Příloha 5a). Po projednání návrhu ve VR FAST Útvar pro VV vypracuje doklady o zahájení habilitačního řízení: Zveřejnění údajů o habilitačním řízení (Příloha 6a) (elektronicky zaslat vedoucímu personálního odd.) podepisuje rektor, vedoucí personálního oddělení zajistí jeho zaslání na MŠMT (Příloha 7), oznámení děkana o zahájení habilitačního řízení je zveřejněno na úřední desce fakulty a www stránkách (Příloha 8), návrh dopisu rektorovi, ve kterém děkan oznamuje zahájení habilitačního řízení (Příloha 7). Útvar pro VV připraví jmenovací dopisy pro předsedu a členy HK (Příloha č. 9, 10), které podepíše děkan. Předsedovi a členům HK zašle také materiály předložené uchazečem. Předseda HK sdělí děkanovi jména oponentů habilitační práce. U oponentů může být z VŠ, na které se HŘ koná, jmenován pouze jeden oponent (Příloha č. 13) (Zápis z KD). Děkan prostřednictví Útvaru pro VV rozešle oponentům jmenovací dopisy (Příloha č. 11) spolu s habilitační prací a zúčtovacím dokladem (Příloha č. 12) ZPRACOVÁNÍ POSUDKŮ A JEDNÁNÍ HABILITAČNÍ KOMISE Po obdržení všech posudků předseda komise: určí termín jednání HK, zašle pozvánku na jednání HK spolu s kopiemi oponentních posudků na habilitační práci. Útvar pro VV: případně na pokyn předsedy HK zašle pozvánku na jednání HK spolu s kopiemi oponentních posudků na habilitační práci, k jednání HK připraví: prezenční listinu, protokol o hlasování (Příloha č. 15), hlasovací lístky (Příloha č. 14), zúčtovací doklad, (Příloha č. 12), pro účast cizinců na jednání připraví informaci o nástupu a ukončení zaměstnání (Příloha Xa, b). (Vyplňuje se trojmo, na osobní odd. se posílají obě informace zároveň). Habilitační komise vybere ze tří uchazečem navržených témat habilitační přednášky jedno. Posoudí vědeckou kvalifikaci a organizační schopnosti uchazeče. Na základě oponentních posudků zhodnotí úroveň habilitační práce. Tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská li návrh na jmenování většinu hlasu všech členů HK, platí, že HK doporučuje habilitační řízení zastavit. Stanovisko přednese předseda nebo jím pověřený člen HK následně na jednání VR FAST. Předseda HK odevzdá na útvaru VV nejméně jeden měsíc před zasedáním VR FAST habilitační práci, oponentské posudky, materiály předložené uchazečem, stanovisko habilitační komise, ve kterém je také uvedeno vybrané téma habilitační přednášky a protokol o tajném hlasování HK (Příloha č. 15). Proděkan pro VV projedná na kolegiu děkana s děkanem termín habilitačního řízení ve VR FAST. Zastavení řízení (stanovisko HK) děkan sdělí uchazeči (Příloha č. 17a), (Zápis z KD). Útvar pro VV: převezme od předsedy HK všechny materiály habilitačního řízení, návrh na jmenování a protokol o hlasování HK, Uchazeč: na jednání VR FAST předkládá kromě habilitační práce (tezí) alespoň 5 nejvýznamnějších prací dle vlastního uvážení, na Útvar pro VV dodá nejméně 1 měsíc před konáním VR FAST (konání obhajoby) 40 ks výtisků tezí své habilitační práce. Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5

6 2.4. HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKA A OBHAJOVA HABILITAČNÍ PRÁCE Členům VR FAST, spolu s pozvánkou na zasedání VR, bude zaslán 1 výtisk tezí habilitační práce. Habilitační řízení probíhá na jednání VR FAST podle schématu (Příloha č. 21): 1. Jmenování členů VR FAST pověřených hodnocením habilitační přednášky (vědecká rada) (Příloha č. 24), 2. Představení uchazeče (děkan), 3. Habilitační přednáška (uchazeč), 4. Přednesení tezí habilitační práce (uchazeč), 5. Přečtení oponentských posudků, 6. Diskuse k otázkám z posudků habilitační práce (Příloha č. 23), 7. Řízená odborná diskuse, 8. Zpráva komise pro hodnocení habilitační přednášky (předseda komise), 9. Přednesení návrhu habilitační komise (Příloha č. 16, kterou má každý člen VR FAST k dispozici v materiálech k jednání VR FAST), 10. Závěrečná rozprava na neveřejném zasedání VR FAST, 11. Tajné hlasování o výsledku habilitačního řízení. Nezíská li návrh potřebnou většinu klasů všech členů VR, řízení se zastavuje (Příloha č. 27), 12. Vyhlášení výsledků habilitačního řízení, 13. Zveřejnění výsledků habilitačního řízení: V případě zastavení habilitačního řízení útvar VV připraví k podpisu děkanovi dopis uchazeči (Příloha č. 27) (Příloha č. 6b) JMENOVÁNÍ DOCENTEM Po kladném hlasování VR FAST útvar VV: ve spolupráci s předsedou HK zpracuje návrh na jmenování docentem s uvedením oboru habilitace, výsledku projednání ve VR FAST a požádá rektora o akt jmenování (Příloha č. 28), připraví k podpisu doklad o habilitaci (Příloha č. 29), doplní tiskopis Zveřejňování údajů o habilitačním řízení pro MŠMT (Příloha č. 6c). V případě zastavení řízení (Příloha č. 6b) (elektronicky zaslat vedoucímu personálního odd.), prostřednictví personálního oddělení pošle rektorovi přílohy č. 6c, 28, 29, zajistí uhrazení všech závazků vůči oponentům a členům habilitační komise (posudky, účast na jednání HK, účast na jednání VR FAST, cestovní náhrady apod. (Přílohy č. 12, Xa,b), výsledky habilitačního řízení před VR FAST zveřejní na úřední desce fakulty a www stránkách fakulty, (Příloha č. 30), habilitační práci předá k archivaci ÚK VŠB TUO a studovně FAST (Příloha č. 31). Jeden exemplář práce spolu s materiály o řízení bude archivovat na Útvaru pro VV FAST, po předání materiálů na personální odd. ověří, o zda jsou všechny materiály v pořádku, o datum jmenování (slavnostní zasedání VR VŠB TUO) a předání pozvánky habilitantovi. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. června V Ostravě dne 1. června 2010 Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D., děkanka FAST Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6

7 3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY Proces P1.5 Habilitační řízení, popis procesu (TUO_PPR_08_003), Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (TUO_LEG_99_002). Zákon č. 111/1998 Sb. O vysokých školách ve znění pozdějších předpisů (Zákon o vysokých školách) Seznam oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, TUO_LEG_06_002. Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7

8 4. SEZNAM PŘÍLOH Doklady předkládané uchazečem pro zahájení habilitačního řízení ( Příloha č. 0 Zápis komise pro formální posouzení podkladů uchazeče Příloha č. 1 Návrh na zahájení habilitačního řízení ( Příloha č. 2 Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB TU Ostrava pro jmenování docentem ( Příloha č. 3a Informace uchazeči o zahájení habilitačního řízení Příloha č. 3b Vrácení materiálů k návrhu na zahájení habilitačního řízení Příloha č. 4 Návrh na zahájení řízení ke jmenování docentem pro VR FAST Příloha č. 5 Hlasovací lístek pro souhlas členů VR se složením habilitační komise Příloha č. 5a Protokol o hlasování Příloha č. 6a,b,c Zveřejňování údajů o habilitačním řízení Příloha č. 7 Dopis rektorovi o zahájení habilitačního řízení Příloha č. 8 Oznámení děkana na ÚD a www o zahájení habilitačního řízení Příloha č. 9 Jmenování předsedou habilitační komise Příloha č. 10 Jmenování členem habilitační komise Příloha č. 11 Jmenování oponentů Příloha č. 12 Zúčtovací doklad Příloha č. 13 Vzor zápisu z prvního jednání habilitační komise Příloha č. 14 Hlasovací lístek habilitační komise Příloha č. 15 Návrh zápisu z 2. jednání habilitační komise + protokol o hlasování Příloha č. 16 Návrh na jmenování docentem pro jednání VR FAST Příloha č. 17 Pozvání uchazeče na jednání VR Příloha č. 17a Vrácení materiálů HŘ uchazeči (zastavení řízení) Příloha č. 18 Pozvání předsedy HK na jednání VR FAST Příloha č. 18a Pozvání členů HK na jednání VR FAST Příloha č. 19 Pozvání oponentů na jednání VR FAST Příloha č. 20 Oznámení děkana na ÚD a www o konání habilitačního řízení na VR FAST Příloha č. 21 Schéma habilitačního jednání na VR FAST Příloha č. 22 Presenční listina Příloha č. 23 Diskusní lístek Příloha č. 24 Hodnocení habilitační přednášky Příloha č. 25 Hlasovací lístek VR FAST Příloha č. 26 Protokol o hlasování Příloha č. 27 Oznámení uchazeči o zastavení HŘ Příloha č. 28 Návrh na jmenování docentem rektor Příloha č. 29 Doklad o habilitaci Příloha č. 30 Oznámení o ukončení habilitačního řízení na ÚD a www Příloha č. 31 Předání habilitační práce k archivaci Příloha č. Xa,b Informační karta (cizinci) pro Úřad práce Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8

9 5. DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ UCHAZEČEM PŘI ZAHÁJENÍ HABILI TAČNÍHO ŘÍZENÍ ( (1) Žádost o zahájení habilitačního řízení, adresuje se děkanovi fakulty (Návrh na zahájení řízení, (2) Habilitační práce, 6, t.j: a) písemná práce, která přináší nové poznatky. HP by neměla mít ryze vědecký charakter, ale i charakter pedagogické práce, prokazující pedagogickou způsobilost uchazeče, nebo b) soubor publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací, doplněný komentářem (tj. úvodní pojednání, které bude charakterizovat společné zaměření jednotlivých částí spisu), c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky. (3) Doklady předkládané uchazečem při zahájení řízení jsou uvedeny v Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (TUO_LEG_99_002). Doklady o VŠ vzdělání a získaných titulech, (ověřené u uchazečů z jiných VŠ), přehled a výsledky vědecko-výzkumné a pedagogické praxe potvrzený vedoucím katedry, doklady o předchozí praxi potvrzené vedoucím pracoviště), 6 (4) Životopis, zahrnující přehled o odborné a pedagogické činnosti uchazeče, 6. (5) Seznam všech podstatných aktivit charakterizujících osobnost uchazeče, viz dále, 6. (6) Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB-TU Ostrava pro jmenování profesorem/docentem ( Bodové hodnocení slouží jako pomocné hledisko pro habilitační komisi a pro vědeckou radu a může sloužit též pro autoevaluaci uchazečů před zahájením řízení. Doklady, kterými uchazeč dokládá na základě autoevaluace svou pedagogickou, vědeckou a odbornou úroveň, uznání vědeckou komunitou, organizátorskou a řídící činnost ve vzdělávací a vědecké oblasti jsou: a) Seznam všech podstatných aktivit charakterizujících osobnost uchazeče s průkaznou identifikací, doplněný stručnou charakteristikou nejdůležitějších z nich. Rozhodující není počet aktivit, ale jejich význam (náročnost a význam tvůrčího díla, závažnost vědeckého přínosu, prestižní úroveň publikace apod.). A Tvůrčí a publikační aktivity: A1 na mezinárodním fóru: monografie v cizím jazyku a spoluautorství na nich, původní příspěvky v recenzovaných publikacích, recenzované příspěvky na konferencích, původní příspěvky v impaktovaných časopisech, nerecenzované publikace a příspěvky na konferencích, ostatní. A2 na národním fóru: monografie v českém jazyku a spoluautorství na nich, původní příspěvky v recenzovaných publikacích, recenzované příspěvky na konferencích, monografie, kapitoly v monografiích, přehledové články, realizovaná díla, do praxe zavedené metody, patenty, průmyslové vzory, významné projekty, výzkumné zprávy, nerecenzované publikace a příspěvky na konferencích, ostatní, minimálně 3 bodované výsledky VaV činnosti (Metodika Rady vlády pro VaVI), Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9

10 B Uznání odbornou veřejností uchazeč prokazuje: ohlasy publikací a citace, zejména v SCI, ohlasy inženýrských děl v mezinárodním a národním měřítku, ceny v mezinárodních a národních soutěžích, expertní činnost v zahraničí, významné ocenění tvůrčí práce, členství v prestižních organizacích zahraničních a domácích, členství v programovém výboru mezinárodní konference, národní konference, získání vědeckého/odborného grantu, členství v poradních orgánech vlády, členství ve vědeckých radách jiných vysokých škol a odborných výborech, členství v habilitačních komisích a v komisích pro jmenování profesorem, recenze, monografie, učebnice, skripta, posudková a expertní činnost, přednášky na jiných vysokých školách. C Pedagogické schopnosti se posuzují na základě: celkové délky pedagogické praxe, autorství učebnice ve světovém jazyku, autorství učebnice, vysokoškolské příručky, výukových materiálů a programů, audiovizuálních pořadů, účast v mezinárodních studijních programech, zavedení nového oboru nebo předmětu, vybudování laboratoře, získání grantu na pedagogickou problematiku v oboru habilitace, působení ve státnicových komisích, úspěchů vedených studentů, účasti ve vědecké výchově vedení úspěšných aspirantů a doktorandů, vedení diplomových prací, D Odborné, řídící a organizační schopnosti se hodnotí na základě: předchozí inženýrské práce a zastávaných funkcí, vedení významných projektů a inženýrských děl, prací pro průmysl a odběratelskou sféru, vedení katedry, ústavu, akademických funkcí na úrovni fakulty, akademických funkcí na úrovni školy. b) Fyzicky předložená průřezová a osobnost uchazeče charakterizující díla nebo dokumenty ze seznamu podle čl. 1 odst. 2 písm. a), podávající dostatek informací pro zhodnocení děl. Výběr těchto děl je ponechán na uchazeči, aby na základě autoevaluace předložil díla, která nejlépe dokládají jeho vědeckou a pedagogickou způsobilost. Předkládá se: 1) v habilitačním řízení nejméně 5 děl, kromě habilitační práce. Alespoň 3 z těchto prací musí být publikovány ve významných mezinárodních časopisech, monografiích, nebo prezentovány na prestižních mezinárodních konferencích a otištěny v recenzovaných sbornících těchto konferencí, nebo realizovány na mezinárodním fóru. 2) díla podle odst. 2, písm. b) se předkládají v počtu vyhotovení v závislosti na cha rakteru díla. U všech dokladů je nutno uvést jméno uchazeče, datum a podpis. Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10

11 6. FORMÁLNÍ POSOUZENÍ PODKLADŮ PRO ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ Uchazeč: Komise pro posouzení žádosti o habilitační řízení a jmenování profesorem, ustavena děkankou Fakultní stavební pro období ve složení: doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta prof. Ing. Radim Čajka, CSc. doc. Ing. František Kuda, CSc. doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Mgr. Lenka Bayerová formálně posoudila všechny podkladové materiály, zda jsou v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a interním předpisem VŠB TU Ostrava Řád habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠB TUO, TUO_LEG_99_002. Výsledek posouzení: Předložené materiály vyhovují požadavkům citovaných předpisů.... V Ostravě dne. Příloha č. 0 Zápis komise pro formální posouzení podkladů uchazeče Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11

12 7. NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ V OBORU Osobní údaje: Funkce, pracoviště: Trvalé bydliště: Narozen: Rodné číslo: Národnost: Státní příslušnost: Rodinný stav: Dosažená odbornost: Průběh odborné praxe: Přehled pedagogické praxe: Vědecko-výzkumná činnost - přehled a hodnocení Publikační činnost: - přehled a hodnocení Členství v odborných institucích a organizacích: - přehled Název habilitační práce: Návrh složení habilitační komise: (u každého člena uvést: pracoviště, funkci, odborné zaměření) - minimální počet členů: 5 + náhradníci - předseda komise musí být profesor - min. 3 prof. nebo doc. z jiné vysoké školy (ve služebním poměru) - další členové z VŠ a praxe Navržená témata habilitační přednášky: (nejméně 3) doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. děkanka FAST VŠB-TUO V Ostravě dne Příloha č. 1 Návrh na zahájení habilitačního řízení Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12

13 8. KVANTIFIKOVANÁ KRITÉRIA FAST VŠB TU OSTRAVA PRO JMENO VÁNÍ DOCENTEM Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB-TU Ostrava pro jmenování docentem Uchazeč: Katedra: Podpis: Typ aktivity Kvantif. koefic. Posledních 5 let Posledních 10 let Celoživotně Počet Body Počet Body Počet Body ATvůrčí a publikační aktivity A1 v mezinárodním měřítku monografie v cizím jazyku a spoluautorství na nich 20 samostatná kapitola v mezinárodní monografii 6 původní příspěvky v recenzovaných publikacích 4 recenzované příspěvky na konferencích 4 původní příspěvky v impaktovaných časopisech 8 nerecenzované publikace a příspěvky na konferencích 2 A2 v domácím měřítku monografie v českém jazyku a spoluautorství na nich 7-12 recenzované příspěvky na konferenci (ve sborníku) 2-4 původní příspěvky v recenzovaných publikacích (článcích) 3 realizovaná díla, do praxe zavedené metody, patenty 10 průmyslové vzory, software 10 nerecenzované publikace a příspěvky na konferencích 1 významné projekty 5 výzkumné zprávy 3 Tvůrčí a publikační aktivity celkem Minimální požadavek: docent B Uznání odbornou veřejností: ohlasy publikací a citace, zejména v SCI (doložené) 10 ohlasy inženýrských děl v mezinárodním a národním měřítk 8 ceny v mezinárodních a národních soutěžích 5 expertní činnost v zahraničí 8 významné ocenění tvůrčí práce 6-10 členství v prestižních organizacích zahraničních (předseda/člen) 5/3 členství v prestižních organizacích domácích (předseda/člen 3/2 členství v programovém výboru mezinárodní, národní konference 3/1 získání vědeckého/odborného grantu 3-6 získání vědeckého/odborného grantu zahaničního 10-5 členství v poradních orgánech vlády 6 členství ve vědeckých radách jiných VŠ a odborných výborech 2 členství v komisích habilitačních a pro jmenování profesorem 4 recenze, učebnice, skripta 3 posudková a expertní činnost 2 přednášky na jiných vysokých školách 3 Uznání odbornou veřejností celkem Minimální požadavek: docent Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13

14 C Pedagogická činnost celková délka pedagogické praxe autorství učebnice ve světovém jazyku 10 autorství učebnice, vysokoškolské příručky v nár. jazyku 8 zavedení nového předmětu v řádném studiu 4 vysokoškolská učebnice 6-10 vysokoškolské skriptum přednášky/cvičení 6 výukové materiály a programy, adiovizuální pořad 3-6 účast v mezinárodních studijních programech 3 zavedení nového oboru nebo předmětu 4 vybudování laboratoře 10 získání grantu na pedagogickou problematiku v oboru habilitace 8 působení ve státnicových komisích 2 úspěch vedených studentů 2 vedení diplomových a bakalářských prací a prací SVOČ 1 úspěšný doktorand nebo aspirant 4 školitel doktorského studia 2 oborová rada (předseda/člen) 3/2 garant doktorského studijního oboru 4 Pedagogická činnost celkem Minimální požadavek: docent D Odborné, řídící a organizační schopnosti: předchozí inženýrské práce a zastávané funkce 2 vedení významných projektů a inženýrských děl 6 práce pro průmysl a odběratelskou sféru (HS) 1 vedení katedry, ústavu 3/2 akademické funkce na fakultě 3 akademické funkce na úrovni školy 4 Vědecká výchova, vedení vědeckého týmu celkem Minimální požadavek: docent 4 8 Součet aktivit A až D Minimální požadavek: docent Hodnotu kvantifikovaných koeficientů určuje pokyn Rady vlády pro vědu, výzkum a informatiku (Metodika hodnocení výsledků VaVI činosti) Poznámka: Pro jmenování docentem lze použít buď hodnocení za posledních 5 let nebo za celoživotní aktivitu podle toho, co je pro uchazeče výhodnější; v každém případě je však nutno hodnotit požadavek získání nejméně 25 bodů za posledních 5 let. Příloha č. 2 Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB-TU Ostrava Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně duben 2013 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 2014/2015 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultě elektrotechniky a informatiky pro akademický rok 214/215 Přijímací řízení pro akademický rok 214/215 proběhlo v souladu se směrnicí č. 5/213 Pravidla pro

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Správa majetku v životním cyklu stavby

Správa majetku v životním cyklu stavby Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Správa majetku v životním cyklu stavby Úvod do předmětu Základy správy majetku doc. Ing. František Kuda,CSc. Konference Vzdělávání ve FM, 3.-.4. června

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Aplikace je tvořena několika agendami, do kterých lze vstoupit pomocí tlačítka v horní části okna.

Aplikace je tvořena několika agendami, do kterých lze vstoupit pomocí tlačítka v horní části okna. > bankovní spojení: ČSO HK 178 268 653 / 0300 > IČ: 25924362 > DIČ: 25924362 >> EVALUACE FVZ UO A ROČENKA 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE 1.1 POUŽITÍ MENU Aplikace je tvořena několika agendami, do kterých

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky

Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia se specifickými nároky Účinnost dokumentu od: 5. 10. 2012 Směrnice EkF_SME_10_002 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu osob zařazených do Systému studia Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 15

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 15 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 15 z 15. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 18. října 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR

INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR INTERNÍ NORMY VYDÁVÁ KANCELÁŘ AV ČR PRO POTŘEBU AV ČR Částka 3/2015 URL: http://interni.avcr.cz/dokumenty/interni_normy/ Obsah: Směrnice Akademické rady AV ČR - Pravidla pro udělování vědeckého titulu

Více

Fakulta dopravní ČVUT. Z á p i s č. 27

Fakulta dopravní ČVUT. Z á p i s č. 27 Fakulta dopravní ČVUT Z á p i s č. 27 ze zasedání grémia děkana FD, konaného 21.5.2002 Přítomni: Prof. J. Jíra, JUDr. L. Michálková, Doc. Z. Votruba, Doc. B. Kubát, Prof. M. Vlček, Prof. B. Duchoň, Prof.

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA

PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA S M Ě R N I CE TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY PO HODNOCENÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ V. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU DELTA Ročník: 204 Číslo: SME-02d Vypracoval/a: Mgr. Markéta Šulcová Podpis Garant: Mgr. Martin

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714 1 OBLAST STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÁ 1.1 VÝUKA - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, numerických

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU

POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 5) Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo : RR 02 /10 - VSLG POVOLOVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ ORGANIZACE A PLNĚNÍ PREZENČNÍHO STUDIA PODLE INDIVIDUÁLNÍHO

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška

a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná zkouška 40 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách 3.6 Směrnice děkana FEL o státních závěrečných zkouškách a obhajobách bakalářských, resp. diplomových prací na FEL ZČU v Plzni Článek 1 Státní závěrečná

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015

Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 Z á p i s z porady vedoucích pracovišť Pedagogické fakulty UJEP dne 13. 1. 2015 děkan doc. Doulík 1. Děkan podal aktuální informace týkající se 50baru momentálně jsou řešeny problémy (zatékání apod.) před

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

Výchova ke zdraví a aktivní životní styl

Výchova ke zdraví a aktivní životní styl Katedra výchovy ke zdraví PF JU v Českých Budějovicích ve spolupráci s domácími a zahraničními institucemi pořádá 4. mezinárodní konferenci u příležitosti 65. výročí založení Pedagogické fakulty Výchova

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2014

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 10. dubna 2015

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 10. dubna 2015 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 10. dubna 2015 Přítomni: doc. Dohnalová, prof. Doupovec, doc. Fecenko, prof. Freiberg, prof. Hynek, doc. Kocmanová, doc. Koch, prof. Koráb, doc.

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.

IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. IMA VFU Brno 2015 Předseda: prof. MVDr. Alfred Hera, CSc. Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková, Ladislava Pavlíčková Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy (VVZ) Obsah Směrnice rektora ZS

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Ostrava 2013 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKÉ

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

POKYNY PRO PSANÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA PF UJEP

POKYNY PRO PSANÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7D/2010 POKYNY PRO PSANÍ A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA PF UJEP

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více