Směrnice pro habilitační řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice pro habilitační řízení"

Transkript

1 Směrnice pro habilitační řízení Řízená kopie č: Razítko: Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1

2 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení Cíl a účel směrnice Oblast platnosti Definice zkratek a pojmů Pojmy Seznam zkratek Pravomoc a odpovědnost Popis Zahájení habilitačního řízení Jmenování habilitační komise Zpracování posudku a jednání habilitační komise Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce Jmenování docentem Související dokumenty Seznam příloh Doklady předkládané uchazečem při zahájení habilitačního řízení Formální posouzení podkladů pro zahájení habilitačního řízení Návrh na zahájení habilitačního řízení v oboru Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB TU Ostrava pro jmenování docentem Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 2

3 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. CÍL A ÚČEL SMĚRNICE Účelem této směrnice je stanovit dokumentované postupy procesu P1.5 Habilitační řízení (TUO_PPR_08_003) pro způsob administrace habilitačního řízení na Fakultě stavební, VŠB TU Ostrava. Tato organizační norma stanovuje postupy, pravomoci a odpovědnosti pro: přijímání žádostí na zahájení habilitačního řízení, jmenování habilitační komise a oponentů, zpracování posudků a jednání habilitační komise, habilitační přednášku a obhajobu habilitační práce, jmenování docentem. Cílem je zajistit, aby postup při administraci a zajišťování habilitačního řízení byl jednotný a v souladu s touto směrnicí OBLAST PLATNOSTI Směrnice je závazná pro všechny útvary a zaměstnance Fakulty stavební, VŠB TU Ostrava DEFINICE ZKRATEK A POJMŮ Pojmy Habilitační řízení: Vědecká rada fakulty: Habilitační komise: Seznam zkratek FAST VR FAST HK Řád ověřuje vědeckou kvalifikaci uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, jeho pedagogickou způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe. schvaluje členy habilitační komise. Po přednášce a obhajobě habilitační práce se v tajném hlasování usnáší na návrhu, zda má být uchazeč jmenován docentem. posuzuje vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a jeho předcházející pedagogickou praxi. Na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. Tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, doporučuje habilitační řízení zastavit. Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Vědecká rada Fakulty stavební habilitační komise Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (TUO_LEG_99_002) PRAVOMOC A ODPOVĚDNOST Proděkan pro VV a doktorské studium odpovídá za proces jako celek, za popis procesu, za delegování odpovědnosti za dílčí činnost v rámci procesu, odpovídá za definování kritérií (metrik) pro hodnocení výkonnosti procesu a za provedení analýzy rizik procesu. Pracovnice Útvaru pro vědu a výzkum FAST zajišťuje všechny administrativní a organizační práce spojené s habilitačním řízení. Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 3

4 2. POPIS 2.1. ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ 1. Uchazeč odevzdá děkanovi: písemnou žádost adresovanou děkanovi FAST o zahájení řízení s uvedením oboru, ve kterém chce habilitovat, habilitační práci v 6 vyhotoveních. HP by neměla mít ryze vědecký charakter, ale i charakter pedagogické práce, prokazující pedagogickou způsobilost uchazeče. Habilitační prací je také a) soubor uveřejněných vědeckých nebo inženýrských prací doplněný komentářem, b) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky, Návrh na zahájení habilitačního řízení ( (Příloha 1), kvantifikovaná kritéria FAST VŠB TU pro jmenování profesorem/docentem (Příloha č. 2), strukturovaný materiál, obsahující základní údaje o uchazeči a jeho kvalifikaci, doložené životopisem, kopiemi dokladů o získání vysokoškolského vzdělání, vědeckých hodností a akademických titulů (pro uchazeče mimo VŠB TUO musí být kopie ověřené), přehled tvůrčí, vědecké a inženýrské činnosti a jejich uznání odbornou veřejností, 2 Řádu, potvrzené vedoucím pracoviště (viz Doklady, kterými uchazeč prokazuje svou tvůrčí, vědeckou a inženýrskou činnost a jejich uznání odbornou veřejností při zahájení habilitačního řízení, a vyzkum/jmenovaci a habilitacnirizeni/jmenovaci rizeni), přehled a výsledky pedagogické činnosti, 3 a 4 Řádu, potvrzené vedoucím pracovištěm a doloží další odborné, řídící a organizační schopnosti a další případná doporučující vyjádření, 5 vybraných publikací dle vlastního uvážení. Alespoň 3 z těchto prací musí být publikovány ve významných mezinárodních časopisech, monografiích, nebo prezentovány na prestižních mezinárodních konferencích a otištěny v recenzovaných sbornících těchto konferencí, nebo realizovány na mezinárodním fóru., doložené bodované výsledky výzkumu (dle Metodiky hodnocení vyd. Úřadem vlády pro Va VI). Parafované doklady o habilitaci děkan předá pracovnici Útvaru pro vědu a výzkum. 2. Pracovnice Útvaru pro VV na FAST, předá materiály uchazeče proděkanovi pro VV, který prostřednictvím Komise pro posouzení žádosti o habilitačním řízení a jmenování profesorem (jmenovaná děkanem) (Příloha 0) provede kontrolu úplnosti předložených materiálů a splnění požadavků uvedených v interních pravidlech Řádu (především z hlediska požadované pedagogické praxe, splnění kritérií pro požadavky na habilitační práci a posoudí, zda habilitační práce a praxe vyhovuje profilu habilitačního oboru na FAST). 3. Proděkan pro VV v kolegiu děkana projedná návrh a děkan rozhodne o zahájení řízení. Děkan písemně informuje uchazeče o zahájení habilitačního řízení (s příp. požadavkem na doplnění či úpravu podkladových materiálů) (Příloha č. 3a), nebo nezahájení habilitačního řízení s uvedením důvodů (Příloha č. 3b). 4. Děkan s kolegiem děkana ve spolupráci s příslušnými odborníky oboru habilitace sestaví návrh složení HK. Habilitační komise se skládá z profesorů a docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru (Zápis z KD). Předsedou musí být profesor a nejméně 3 členové musí být odborníci z jiného pracoviště, než z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná. Součástí návrhu členů komise a oponentů jsou údaje o pracovišti, funkci a odborném zaměření navrhovaných. Předpokládaný předseda HK ve spolupráci s uchazečem kontroluje a příp. doplňuje dvoustránkový (1 list) strukturovaný přehledový materiál s názvem Návrh na zahájení habilitačního řízení ( (Příloha 1), 5. Zahájení habilitačního řízení je projednáno děkanem v kolegiu rektora (20), (zápis z KR). Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 4

5 2.2. JMENOVÁNÍ HABILITAČNÍ KOMISE Útvar pro VV připraví pro jednání VR FAST podklady: Návrh na zahájení habilitačního řízení a návrh členů HK a oponentů (Příloha 4), hlasovací lístky (Příloha 5), protokol o hlasování (Příloha 5a). Po projednání návrhu ve VR FAST Útvar pro VV vypracuje doklady o zahájení habilitačního řízení: Zveřejnění údajů o habilitačním řízení (Příloha 6a) (elektronicky zaslat vedoucímu personálního odd.) podepisuje rektor, vedoucí personálního oddělení zajistí jeho zaslání na MŠMT (Příloha 7), oznámení děkana o zahájení habilitačního řízení je zveřejněno na úřední desce fakulty a www stránkách (Příloha 8), návrh dopisu rektorovi, ve kterém děkan oznamuje zahájení habilitačního řízení (Příloha 7). Útvar pro VV připraví jmenovací dopisy pro předsedu a členy HK (Příloha č. 9, 10), které podepíše děkan. Předsedovi a členům HK zašle také materiály předložené uchazečem. Předseda HK sdělí děkanovi jména oponentů habilitační práce. U oponentů může být z VŠ, na které se HŘ koná, jmenován pouze jeden oponent (Příloha č. 13) (Zápis z KD). Děkan prostřednictví Útvaru pro VV rozešle oponentům jmenovací dopisy (Příloha č. 11) spolu s habilitační prací a zúčtovacím dokladem (Příloha č. 12) ZPRACOVÁNÍ POSUDKŮ A JEDNÁNÍ HABILITAČNÍ KOMISE Po obdržení všech posudků předseda komise: určí termín jednání HK, zašle pozvánku na jednání HK spolu s kopiemi oponentních posudků na habilitační práci. Útvar pro VV: případně na pokyn předsedy HK zašle pozvánku na jednání HK spolu s kopiemi oponentních posudků na habilitační práci, k jednání HK připraví: prezenční listinu, protokol o hlasování (Příloha č. 15), hlasovací lístky (Příloha č. 14), zúčtovací doklad, (Příloha č. 12), pro účast cizinců na jednání připraví informaci o nástupu a ukončení zaměstnání (Příloha Xa, b). (Vyplňuje se trojmo, na osobní odd. se posílají obě informace zároveň). Habilitační komise vybere ze tří uchazečem navržených témat habilitační přednášky jedno. Posoudí vědeckou kvalifikaci a organizační schopnosti uchazeče. Na základě oponentních posudků zhodnotí úroveň habilitační práce. Tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská li návrh na jmenování většinu hlasu všech členů HK, platí, že HK doporučuje habilitační řízení zastavit. Stanovisko přednese předseda nebo jím pověřený člen HK následně na jednání VR FAST. Předseda HK odevzdá na útvaru VV nejméně jeden měsíc před zasedáním VR FAST habilitační práci, oponentské posudky, materiály předložené uchazečem, stanovisko habilitační komise, ve kterém je také uvedeno vybrané téma habilitační přednášky a protokol o tajném hlasování HK (Příloha č. 15). Proděkan pro VV projedná na kolegiu děkana s děkanem termín habilitačního řízení ve VR FAST. Zastavení řízení (stanovisko HK) děkan sdělí uchazeči (Příloha č. 17a), (Zápis z KD). Útvar pro VV: převezme od předsedy HK všechny materiály habilitačního řízení, návrh na jmenování a protokol o hlasování HK, Uchazeč: na jednání VR FAST předkládá kromě habilitační práce (tezí) alespoň 5 nejvýznamnějších prací dle vlastního uvážení, na Útvar pro VV dodá nejméně 1 měsíc před konáním VR FAST (konání obhajoby) 40 ks výtisků tezí své habilitační práce. Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 5

6 2.4. HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKA A OBHAJOVA HABILITAČNÍ PRÁCE Členům VR FAST, spolu s pozvánkou na zasedání VR, bude zaslán 1 výtisk tezí habilitační práce. Habilitační řízení probíhá na jednání VR FAST podle schématu (Příloha č. 21): 1. Jmenování členů VR FAST pověřených hodnocením habilitační přednášky (vědecká rada) (Příloha č. 24), 2. Představení uchazeče (děkan), 3. Habilitační přednáška (uchazeč), 4. Přednesení tezí habilitační práce (uchazeč), 5. Přečtení oponentských posudků, 6. Diskuse k otázkám z posudků habilitační práce (Příloha č. 23), 7. Řízená odborná diskuse, 8. Zpráva komise pro hodnocení habilitační přednášky (předseda komise), 9. Přednesení návrhu habilitační komise (Příloha č. 16, kterou má každý člen VR FAST k dispozici v materiálech k jednání VR FAST), 10. Závěrečná rozprava na neveřejném zasedání VR FAST, 11. Tajné hlasování o výsledku habilitačního řízení. Nezíská li návrh potřebnou většinu klasů všech členů VR, řízení se zastavuje (Příloha č. 27), 12. Vyhlášení výsledků habilitačního řízení, 13. Zveřejnění výsledků habilitačního řízení: V případě zastavení habilitačního řízení útvar VV připraví k podpisu děkanovi dopis uchazeči (Příloha č. 27) (Příloha č. 6b) JMENOVÁNÍ DOCENTEM Po kladném hlasování VR FAST útvar VV: ve spolupráci s předsedou HK zpracuje návrh na jmenování docentem s uvedením oboru habilitace, výsledku projednání ve VR FAST a požádá rektora o akt jmenování (Příloha č. 28), připraví k podpisu doklad o habilitaci (Příloha č. 29), doplní tiskopis Zveřejňování údajů o habilitačním řízení pro MŠMT (Příloha č. 6c). V případě zastavení řízení (Příloha č. 6b) (elektronicky zaslat vedoucímu personálního odd.), prostřednictví personálního oddělení pošle rektorovi přílohy č. 6c, 28, 29, zajistí uhrazení všech závazků vůči oponentům a členům habilitační komise (posudky, účast na jednání HK, účast na jednání VR FAST, cestovní náhrady apod. (Přílohy č. 12, Xa,b), výsledky habilitačního řízení před VR FAST zveřejní na úřední desce fakulty a www stránkách fakulty, (Příloha č. 30), habilitační práci předá k archivaci ÚK VŠB TUO a studovně FAST (Příloha č. 31). Jeden exemplář práce spolu s materiály o řízení bude archivovat na Útvaru pro VV FAST, po předání materiálů na personální odd. ověří, o zda jsou všechny materiály v pořádku, o datum jmenování (slavnostní zasedání VR VŠB TUO) a předání pozvánky habilitantovi. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. června V Ostravě dne 1. června 2010 Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D., děkanka FAST Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 6

7 3. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY Proces P1.5 Habilitační řízení, popis procesu (TUO_PPR_08_003), Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (TUO_LEG_99_002). Zákon č. 111/1998 Sb. O vysokých školách ve znění pozdějších předpisů (Zákon o vysokých školách) Seznam oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, TUO_LEG_06_002. Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 7

8 4. SEZNAM PŘÍLOH Doklady předkládané uchazečem pro zahájení habilitačního řízení ( Příloha č. 0 Zápis komise pro formální posouzení podkladů uchazeče Příloha č. 1 Návrh na zahájení habilitačního řízení ( Příloha č. 2 Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB TU Ostrava pro jmenování docentem ( Příloha č. 3a Informace uchazeči o zahájení habilitačního řízení Příloha č. 3b Vrácení materiálů k návrhu na zahájení habilitačního řízení Příloha č. 4 Návrh na zahájení řízení ke jmenování docentem pro VR FAST Příloha č. 5 Hlasovací lístek pro souhlas členů VR se složením habilitační komise Příloha č. 5a Protokol o hlasování Příloha č. 6a,b,c Zveřejňování údajů o habilitačním řízení Příloha č. 7 Dopis rektorovi o zahájení habilitačního řízení Příloha č. 8 Oznámení děkana na ÚD a www o zahájení habilitačního řízení Příloha č. 9 Jmenování předsedou habilitační komise Příloha č. 10 Jmenování členem habilitační komise Příloha č. 11 Jmenování oponentů Příloha č. 12 Zúčtovací doklad Příloha č. 13 Vzor zápisu z prvního jednání habilitační komise Příloha č. 14 Hlasovací lístek habilitační komise Příloha č. 15 Návrh zápisu z 2. jednání habilitační komise + protokol o hlasování Příloha č. 16 Návrh na jmenování docentem pro jednání VR FAST Příloha č. 17 Pozvání uchazeče na jednání VR Příloha č. 17a Vrácení materiálů HŘ uchazeči (zastavení řízení) Příloha č. 18 Pozvání předsedy HK na jednání VR FAST Příloha č. 18a Pozvání členů HK na jednání VR FAST Příloha č. 19 Pozvání oponentů na jednání VR FAST Příloha č. 20 Oznámení děkana na ÚD a www o konání habilitačního řízení na VR FAST Příloha č. 21 Schéma habilitačního jednání na VR FAST Příloha č. 22 Presenční listina Příloha č. 23 Diskusní lístek Příloha č. 24 Hodnocení habilitační přednášky Příloha č. 25 Hlasovací lístek VR FAST Příloha č. 26 Protokol o hlasování Příloha č. 27 Oznámení uchazeči o zastavení HŘ Příloha č. 28 Návrh na jmenování docentem rektor Příloha č. 29 Doklad o habilitaci Příloha č. 30 Oznámení o ukončení habilitačního řízení na ÚD a www Příloha č. 31 Předání habilitační práce k archivaci Příloha č. Xa,b Informační karta (cizinci) pro Úřad práce Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 8

9 5. DOKLADY PŘEDKLÁDANÉ UCHAZEČEM PŘI ZAHÁJENÍ HABILI TAČNÍHO ŘÍZENÍ ( (1) Žádost o zahájení habilitačního řízení, adresuje se děkanovi fakulty (Návrh na zahájení řízení, (2) Habilitační práce, 6, t.j: a) písemná práce, která přináší nové poznatky. HP by neměla mít ryze vědecký charakter, ale i charakter pedagogické práce, prokazující pedagogickou způsobilost uchazeče, nebo b) soubor publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací, doplněný komentářem (tj. úvodní pojednání, které bude charakterizovat společné zaměření jednotlivých částí spisu), c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky. (3) Doklady předkládané uchazečem při zahájení řízení jsou uvedeny v Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (TUO_LEG_99_002). Doklady o VŠ vzdělání a získaných titulech, (ověřené u uchazečů z jiných VŠ), přehled a výsledky vědecko-výzkumné a pedagogické praxe potvrzený vedoucím katedry, doklady o předchozí praxi potvrzené vedoucím pracoviště), 6 (4) Životopis, zahrnující přehled o odborné a pedagogické činnosti uchazeče, 6. (5) Seznam všech podstatných aktivit charakterizujících osobnost uchazeče, viz dále, 6. (6) Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB-TU Ostrava pro jmenování profesorem/docentem ( Bodové hodnocení slouží jako pomocné hledisko pro habilitační komisi a pro vědeckou radu a může sloužit též pro autoevaluaci uchazečů před zahájením řízení. Doklady, kterými uchazeč dokládá na základě autoevaluace svou pedagogickou, vědeckou a odbornou úroveň, uznání vědeckou komunitou, organizátorskou a řídící činnost ve vzdělávací a vědecké oblasti jsou: a) Seznam všech podstatných aktivit charakterizujících osobnost uchazeče s průkaznou identifikací, doplněný stručnou charakteristikou nejdůležitějších z nich. Rozhodující není počet aktivit, ale jejich význam (náročnost a význam tvůrčího díla, závažnost vědeckého přínosu, prestižní úroveň publikace apod.). A Tvůrčí a publikační aktivity: A1 na mezinárodním fóru: monografie v cizím jazyku a spoluautorství na nich, původní příspěvky v recenzovaných publikacích, recenzované příspěvky na konferencích, původní příspěvky v impaktovaných časopisech, nerecenzované publikace a příspěvky na konferencích, ostatní. A2 na národním fóru: monografie v českém jazyku a spoluautorství na nich, původní příspěvky v recenzovaných publikacích, recenzované příspěvky na konferencích, monografie, kapitoly v monografiích, přehledové články, realizovaná díla, do praxe zavedené metody, patenty, průmyslové vzory, významné projekty, výzkumné zprávy, nerecenzované publikace a příspěvky na konferencích, ostatní, minimálně 3 bodované výsledky VaV činnosti (Metodika Rady vlády pro VaVI), Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 9

10 B Uznání odbornou veřejností uchazeč prokazuje: ohlasy publikací a citace, zejména v SCI, ohlasy inženýrských děl v mezinárodním a národním měřítku, ceny v mezinárodních a národních soutěžích, expertní činnost v zahraničí, významné ocenění tvůrčí práce, členství v prestižních organizacích zahraničních a domácích, členství v programovém výboru mezinárodní konference, národní konference, získání vědeckého/odborného grantu, členství v poradních orgánech vlády, členství ve vědeckých radách jiných vysokých škol a odborných výborech, členství v habilitačních komisích a v komisích pro jmenování profesorem, recenze, monografie, učebnice, skripta, posudková a expertní činnost, přednášky na jiných vysokých školách. C Pedagogické schopnosti se posuzují na základě: celkové délky pedagogické praxe, autorství učebnice ve světovém jazyku, autorství učebnice, vysokoškolské příručky, výukových materiálů a programů, audiovizuálních pořadů, účast v mezinárodních studijních programech, zavedení nového oboru nebo předmětu, vybudování laboratoře, získání grantu na pedagogickou problematiku v oboru habilitace, působení ve státnicových komisích, úspěchů vedených studentů, účasti ve vědecké výchově vedení úspěšných aspirantů a doktorandů, vedení diplomových prací, D Odborné, řídící a organizační schopnosti se hodnotí na základě: předchozí inženýrské práce a zastávaných funkcí, vedení významných projektů a inženýrských děl, prací pro průmysl a odběratelskou sféru, vedení katedry, ústavu, akademických funkcí na úrovni fakulty, akademických funkcí na úrovni školy. b) Fyzicky předložená průřezová a osobnost uchazeče charakterizující díla nebo dokumenty ze seznamu podle čl. 1 odst. 2 písm. a), podávající dostatek informací pro zhodnocení děl. Výběr těchto děl je ponechán na uchazeči, aby na základě autoevaluace předložil díla, která nejlépe dokládají jeho vědeckou a pedagogickou způsobilost. Předkládá se: 1) v habilitačním řízení nejméně 5 děl, kromě habilitační práce. Alespoň 3 z těchto prací musí být publikovány ve významných mezinárodních časopisech, monografiích, nebo prezentovány na prestižních mezinárodních konferencích a otištěny v recenzovaných sbornících těchto konferencí, nebo realizovány na mezinárodním fóru. 2) díla podle odst. 2, písm. b) se předkládají v počtu vyhotovení v závislosti na cha rakteru díla. U všech dokladů je nutno uvést jméno uchazeče, datum a podpis. Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 10

11 6. FORMÁLNÍ POSOUZENÍ PODKLADŮ PRO ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ Uchazeč: Komise pro posouzení žádosti o habilitační řízení a jmenování profesorem, ustavena děkankou Fakultní stavební pro období ve složení: doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta prof. Ing. Radim Čajka, CSc. doc. Ing. František Kuda, CSc. doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Mgr. Lenka Bayerová formálně posoudila všechny podkladové materiály, zda jsou v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a interním předpisem VŠB TU Ostrava Řád habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠB TUO, TUO_LEG_99_002. Výsledek posouzení: Předložené materiály vyhovují požadavkům citovaných předpisů.... V Ostravě dne. Příloha č. 0 Zápis komise pro formální posouzení podkladů uchazeče Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 11

12 7. NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ V OBORU Osobní údaje: Funkce, pracoviště: Trvalé bydliště: Narozen: Rodné číslo: Národnost: Státní příslušnost: Rodinný stav: Dosažená odbornost: Průběh odborné praxe: Přehled pedagogické praxe: Vědecko-výzkumná činnost - přehled a hodnocení Publikační činnost: - přehled a hodnocení Členství v odborných institucích a organizacích: - přehled Název habilitační práce: Návrh složení habilitační komise: (u každého člena uvést: pracoviště, funkci, odborné zaměření) - minimální počet členů: 5 + náhradníci - předseda komise musí být profesor - min. 3 prof. nebo doc. z jiné vysoké školy (ve služebním poměru) - další členové z VŠ a praxe Navržená témata habilitační přednášky: (nejméně 3) doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. děkanka FAST VŠB-TUO V Ostravě dne Příloha č. 1 Návrh na zahájení habilitačního řízení Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 12

13 8. KVANTIFIKOVANÁ KRITÉRIA FAST VŠB TU OSTRAVA PRO JMENO VÁNÍ DOCENTEM Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB-TU Ostrava pro jmenování docentem Uchazeč: Katedra: Podpis: Typ aktivity Kvantif. koefic. Posledních 5 let Posledních 10 let Celoživotně Počet Body Počet Body Počet Body ATvůrčí a publikační aktivity A1 v mezinárodním měřítku monografie v cizím jazyku a spoluautorství na nich 20 samostatná kapitola v mezinárodní monografii 6 původní příspěvky v recenzovaných publikacích 4 recenzované příspěvky na konferencích 4 původní příspěvky v impaktovaných časopisech 8 nerecenzované publikace a příspěvky na konferencích 2 A2 v domácím měřítku monografie v českém jazyku a spoluautorství na nich 7-12 recenzované příspěvky na konferenci (ve sborníku) 2-4 původní příspěvky v recenzovaných publikacích (článcích) 3 realizovaná díla, do praxe zavedené metody, patenty 10 průmyslové vzory, software 10 nerecenzované publikace a příspěvky na konferencích 1 významné projekty 5 výzkumné zprávy 3 Tvůrčí a publikační aktivity celkem Minimální požadavek: docent B Uznání odbornou veřejností: ohlasy publikací a citace, zejména v SCI (doložené) 10 ohlasy inženýrských děl v mezinárodním a národním měřítk 8 ceny v mezinárodních a národních soutěžích 5 expertní činnost v zahraničí 8 významné ocenění tvůrčí práce 6-10 členství v prestižních organizacích zahraničních (předseda/člen) 5/3 členství v prestižních organizacích domácích (předseda/člen 3/2 členství v programovém výboru mezinárodní, národní konference 3/1 získání vědeckého/odborného grantu 3-6 získání vědeckého/odborného grantu zahaničního 10-5 členství v poradních orgánech vlády 6 členství ve vědeckých radách jiných VŠ a odborných výborech 2 členství v komisích habilitačních a pro jmenování profesorem 4 recenze, učebnice, skripta 3 posudková a expertní činnost 2 přednášky na jiných vysokých školách 3 Uznání odbornou veřejností celkem Minimální požadavek: docent Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 13

14 C Pedagogická činnost celková délka pedagogické praxe autorství učebnice ve světovém jazyku 10 autorství učebnice, vysokoškolské příručky v nár. jazyku 8 zavedení nového předmětu v řádném studiu 4 vysokoškolská učebnice 6-10 vysokoškolské skriptum přednášky/cvičení 6 výukové materiály a programy, adiovizuální pořad 3-6 účast v mezinárodních studijních programech 3 zavedení nového oboru nebo předmětu 4 vybudování laboratoře 10 získání grantu na pedagogickou problematiku v oboru habilitace 8 působení ve státnicových komisích 2 úspěch vedených studentů 2 vedení diplomových a bakalářských prací a prací SVOČ 1 úspěšný doktorand nebo aspirant 4 školitel doktorského studia 2 oborová rada (předseda/člen) 3/2 garant doktorského studijního oboru 4 Pedagogická činnost celkem Minimální požadavek: docent D Odborné, řídící a organizační schopnosti: předchozí inženýrské práce a zastávané funkce 2 vedení významných projektů a inženýrských děl 6 práce pro průmysl a odběratelskou sféru (HS) 1 vedení katedry, ústavu 3/2 akademické funkce na fakultě 3 akademické funkce na úrovni školy 4 Vědecká výchova, vedení vědeckého týmu celkem Minimální požadavek: docent 4 8 Součet aktivit A až D Minimální požadavek: docent Hodnotu kvantifikovaných koeficientů určuje pokyn Rady vlády pro vědu, výzkum a informatiku (Metodika hodnocení výsledků VaVI činosti) Poznámka: Pro jmenování docentem lze použít buď hodnocení za posledních 5 let nebo za celoživotní aktivitu podle toho, co je pro uchazeče výhodnější; v každém případě je však nutno hodnotit požadavek získání nejméně 25 bodů za posledních 5 let. Příloha č. 2 Kvantifikovaná kritéria FAST VŠB-TU Ostrava Není li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 14

Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem

Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem Směrnice pro řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1 OBSAH 1. Všeobecná ustanovení... 3 1.1. Cíl a účel dokumentu...

Více

P1.5 Habilitační řízení

P1.5 Habilitační řízení Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Proces: Vymezení platnosti: Garant

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 3.10.2014 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Čl. 1

Více

P1.6 Řízení ke jmenování

P1.6 Řízení ke jmenování Účinnost dokumentu od: 19.12.2011 P1.6 Řízení ke Popis procesu Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/19 Zákazník procesu: Klíčové vstupy:

Více

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika

75-07 Specializace v pedagogice. Hudební teorie a pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program: 75-07 Specializace v pedagogice oboru Hudební teorie a pedagogika Program se řídí Zákonem

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu

OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 92/2015 k zajištění studia v doktorském studijním programu 20. 10. 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1) Doktorský studijní program (DSP) se uskutečňuje v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017

PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ PARDUBICE ZE DNE 9. června 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. června 2017

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016

směrnice č. 5 SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ PRO STUDIUM V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU 2015/2016 Oddíl č. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění (dále jen zákon) a dále dle vnitřního předpisu VUT v Brně: Studijní a zkušební

Více

SMĚRNICE DĚKANKY FAKULTY STAVEBNÍ O ČINNOSTI REDAKČNÍ RADY SBORNÍKU VĚDECKÝCH PRACÍ VŠB-TUO, ŘADA STAVEBNÍ

SMĚRNICE DĚKANKY FAKULTY STAVEBNÍ O ČINNOSTI REDAKČNÍ RADY SBORNÍKU VĚDECKÝCH PRACÍ VŠB-TUO, ŘADA STAVEBNÍ SMĚRNICE DĚKANKY FAKULTY STAVEBNÍ O ČINNOSTI REDAKČNÍ RADY SBORNÍKU VĚDECKÝCH PRACÍ VŠB-TUO, ŘADA STAVEBNÍ Řízená kopie č: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 3/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. 19 201/2009 ze dne 16. 12. 2009, Dodatku č. 2, č. j. 112 360 ze dne 29. 11. 2012, Dodatku č. 3, č. j. 114 062/2014 ze dne 27. 1. 2014,

Více

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 21. 5. 2012 Směrnice EkF_SME_05_004 k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE

DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE DS č. 14 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích DODATEK Č. 14 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU VŠTE Datum vydání: 22. 1. 2013 Účinnost od: 12. 2. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo

Více

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie

Studijní obor 7.1.3 normální a patologická fyziologie Posudek oponenta odborného materiálu na jmenovací řízení profesorem Doc. MUDr. Michala Javorku, Ph.D. Z Fyziologického ústavu Jesseniova Lékařská fakulta UK v Martine Studijní obor 7.1.3 normální a patologická

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem B1-08/4-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-08/4-HN Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Řád habilitačního

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení České vysoké učení technické v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 1. ZÁŘÍ 2017 Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24.

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ze dne 24. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2012

Více

Atestační řád Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (ÚBO)

Atestační řád Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (ÚBO) Atestační řád Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (ÚBO) Tento Atestační řád Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. byl vypracován na základě Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie

Více

Odborný seminář ÚK. Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Odborný seminář ÚK. Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D. Doktorské studium na Ústavu konstruování Odborný seminář ÚK Doc. Ing. Martin Hartl, Ph.D. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 2006 Obsah Cíl doktorského studijního programu Školitel

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

CMTF-B-17/02. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP

CMTF-B-17/02. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-17/02 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP Obsah: Garant: Tato směrnice vychází z vnitřního předpisu UP Řádu habilitačního řízení a řízení ke

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 24. května 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ze dne 24. května 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. května 2017

Více

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA

ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA Vysvětlivky: na Ústavu řízení a ekonomiky podniku fakulty strojní ČVUT v Praze (dále jen ústav ) DS PF KF ORO DSP D DP ISP IPS PSÚ KR S SZD KOS VV FS doktorské studium prezenční

Více

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013

SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 SMĚRNICE FF UJEP 31/2013 POKYNY PRO PRŮBĚH HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 1 I. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Čl.

Více

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SR č.38/2004 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: 11. 5. 2004 Účinnost: 11. 5.

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Směrnice FEL Plzeň 2003 SMĚRNICE PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ K JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA FEL

Více

Směrnice děkana č. 3/2012. Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP

Směrnice děkana č. 3/2012. Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice děkana č. 3/2012 Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP Platná od : 1. 11. 2012 1 Část I. Úvod: Čl.1. Habilitační řízení je upraveno

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 4. dubna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2017

Více

Ediční řád Univerzity Hradec Králové. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Ediční řád Univerzity Hradec Králové. Čl. 1 Úvodní ustanovení Ediční řád Univerzity Hradec Králové Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád upravuje zásady ediční činnosti na UHK (dále jen univerzita ) včetně činnosti nakladatelské a vydavatelské (dále jen ediční činnost

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife Čj. MO 170446/2017-2994 Počet listů: 4 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., v. r.,

Více

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014

DSP Obor délka Aktuální počet Platnost. Specializace v pedagogice Teorie výtvarné výchovy 3 11/13 1. 3. 2014 Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém

Více

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Tereza Stejskalová právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 31.5.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Tereza Stejskalová právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 31.5. Název: Garant: Právní kontrola: Odborný pracovník: Schválil: Směrnice děkana č. 1/2017 Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky,

Více

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Michal Prokop právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 24.8.

prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D. děkan Mgr. Michal Prokop právník doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. proděkan 24.8. Název: Garant: Právní kontrola: Odborný pracovník: Schválil: Směrnice děkana č. 1/2017 Upřesnění postupu při přípravě podkladových materiálů pro habilitační a jmenovací řízení na Fakultě mechatroniky,

Více

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4 S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 4 / 2 0 1 4 KE ZVEŘEJŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 6. 2014 Zpracoval/a: RNDr. Alena Chvátalová,

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 14 ze 14. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 9. února 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: SD/03/2018 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Rámcová kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování

Více

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci ze dne 1. března 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. března 2017

Více

materiálového inženýrství

materiálového inženýrství Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava listopad 2012 O hodnocení

Více

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Metodika pro habilitační a jmenovací řízení na ČVUT v Praze Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Habilitační řízení podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (dále jen "zákon") a řízení ke jmenování

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od SMĚRNICE DĚKANA FAKULTY STAVEBNÍ č. 4/2012 Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TUO platné od 1.1. 2016 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů,

Více

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2012

Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2012 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2013 Směrnice děkanky Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2012 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

PODROBNOSTI POSTUPU PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 5. Června 2017

Více

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE

P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE P 7701 PSYCHOLOGIE PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE Vstupní požadavky Uchazeč je nejčastěji absolventem magisterského studia psychologie. Přijmout však lze absolventa i jiného, nejlépe příbuzného oboru univerzitního

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA Ev. č.: 12/611/2014-2994 V Brně dne 1. září 2014 Výtisk jediný Počet listů: 8 Schvaluji. plukovník doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. děkan Fakulty

Více

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010

Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Zápis z jednání kolegia děkanky ze dne 11. ledna 2010, č. 2/2010 Přítomni: Doc. PaedDr. J. Coufalová, CSc., doc. L. Čepička, Ph.D., doc. PhDr. J. Miňhová, CSc., doc. RNDr. M. Mergl, CSc., PhDr. J. Vaňková,

Více

POSTUP habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

POSTUP habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem POSTUP habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Článek 1 Úvodní ustanovení Legislativní rámec habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě strojní (dále FS ) TU v Liberci

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 2. 10. 2018 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ U n i v e r zita o brany v B r n ě Kounicova 65, Brno, PSČ 662 10, datová schránka hkraife REGISTROVANÝ VNITŘNÍ PŘEDPIS ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY V

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Směrnice Dokument Název dokumentu Typ dokumentu Garant dokumentu Vymezení působnosti FES_SME_2017_004/A Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM

SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ UNIVERZITY OBRANY K HABILITAČNÍM ŘÍZENÍM A ŘÍZENÍM KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITA OBRANY FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ REGISTROVANÝ VNITŘNÍ DOKUMENT Hradec Králové 1. března 2019 Počet listů: 4 SPECIFICKÉ OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ

Více

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 1. 7. 2013 STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. S t a t u t Fakulty bezpečnostního

Více

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.:

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.: Garant dokumentu: Správce řízené dokumentace FMMI_OST_11_001 verze: A Účinnost dokumentu od: 1.5.2011 Seznamy záznamů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem

Více

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: Datum vydání: 05.10.2015 Účinnost: 05.10.2015 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 4 Počet příloh: 3 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: SMĚRNICE DĚKANKY Vydávání odborných

Více

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT

ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM VUT Záhlaví Schválení AS: 30. 5. 2017 Platnost: dnem registrace na MŠMT (viz níže) Účinnost: dnem platnosti Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti

Více

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem

Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/5

Více

Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Vnitřní předpis Ostravské univerzity ZÁSADY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Schváleno VR OU: 14. února 2018 Platnost: 1. března 2018 Účinnost: 1. března 2018

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ...

(pracovní verze 12. května 2016) ZÁKON. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ... Platné znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb.,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ZE DNE 28. DUBNA 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. června 1999

Více

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE

KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE KRITÉRIA UPLATŇOVANÁ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENO- VÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE PREAMBULE S ohledem na postavení VŠE v českém vysokém školství a s přihlédnutím ke zvyklostem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 54/2017 POSTUP PŘI JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor tvůrčí činnosti Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora č.

Více

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ P 8109 Obecná teorie a dějiny umění a kultury DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe oboru dějiny umění či historie, pomocných věd historických,

Více

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. října 2017 pod

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD

Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD Směrnice děkana č. 1/2016 pro metodické hodnocení studentů doktorských studijních programů na ČVUT FD ČVUT v Praze Fakulta dopravní Konviktská 20, Praha 1 www.fd.cvut.cz Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato

Více

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3B/2013 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP I. OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

zákon, Statut TUL a Statut Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen statut fakulty ). STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STATUT Fakulty strojní TU v Liberci Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název, sídlo a typ (1) Fakulta strojní je součástí Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL ), která je veřejnou vysokou

Více

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.:

Seznamy záznamů. FMMI VŠB-TUO Seznamy záznamů. Účinnost dokumentu od: Razítko: Řízená kopie č.: Garant dokumentu: Správce řízené dokumentace FMMI_OST_11_001 verze: B Účinnost dokumentu od: 1.12.2011 Seznamy záznamů Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen

Více

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018

Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018 L I S T JAMU Ročník 2018 částka zpřístupněna 12. června 2018 OBSAH: 28. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (platnost 4. června 2018, účinnost 1. července 2018) VNITŘNÍ PŘEDPIS JANÁČKOVY

Více

RÁMCOVÁ KRITÉRIA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

RÁMCOVÁ KRITÉRIA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická Datum vydání: 29. 6. 2018 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. Účinnost: od 1. 7. 2018 Závaznost: FCH VUT v Brně Vydává: děkan FCH

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA

prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA STATUT CEN REKTORA prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor, v. r. STATUT CEN REKTORA Platný od: 5. 10. 2012 Ruší: Statut Ceny rektora za vědeckou a výzkumnou činnost z 1. 5. 2011 Statut ceny rektora za uměleckou

Více

Směrnice rektora č. 03R/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Směrnice rektora č. 03R/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ rektorka Směrnice rektora č. 03R/2015 GRANTOVÝ SYSTÉM Plzeň 30. ledna 2015 ZCU 002488/2015 Tato směrnice v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných

Více

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává:

Datum vydání: Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: Datum vydání: 19. 2. 2010 Č. j.: Za věcnou stránku odpovídá: doc. Ing. Mária Režňáková, CSc. Účinnost: dnem vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkanka Nahrazuje: --- Doplňuje: -

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 25/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 25/2016 Hradec Králové, 21. 12. 2016 č.j.: D/675/2016 Výnos děkanky UHK č. 25/2016 Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ilozofické fakultě univerzity Hradec Králové ČÁST PRVNÍ HABILITAČNÍ

Více

Část I. Habilitační řízení

Část I. Habilitační řízení ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ( HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÁD PřF JU ) (PLATNÝ OD 20. 6. 2013) Část I. Habilitační

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP

CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP VNITŘNÍ NORMA CMTF UP CMTF-B-17/03 Formální náležitosti žádosti o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP Obsah: Garant: Tato směrnice stanovuje formální náležitosti a kritéria k

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA. SMĚRNICE DĚKANA č. 3/2015 O EDIČNÍ ČINNOSTI

MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA. SMĚRNICE DĚKANA č. 3/2015 O EDIČNÍ ČINNOSTI MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 3/2015 O EDIČNÍ ČINNOSTI Den vydání: 16. února 2015 Platnost: 16. února 2015 Účinnost: 16. února 2015 Směrnice děkana Právnické fakulty Masarykovy

Více

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

STATUT VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Směrnice č. 9/2014 Věc: Obhajoba disertačních prací v doktorském studijním programu P2612 Elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechniky

Více

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu

Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Informace o požadavcích a harmonogramu doktorského studijního programu Katedra psychologie FF UP v Olomouci realizuje dle udělených akreditací doktorský studijní program (dále i DSP či Ph.D. studium) v

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 9. 10. 2013 Čas od 14.00 do 16.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany červen 2013 O zahájení hodnocení doktorských studijních programů (dále

Více