Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie M/02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Obchodní akademie 63 41 M/02"

Transkript

1 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 467/65, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie M/02 BRNO 2010

2 2 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská 65, Brno Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Délka a forma studia: Jméno ředitelky: Mgr. Eliška Hávová Obchodní akademie M /02 Obchodní akademie střední vzdělávání s maturitní zkouškou pětileté dálkové studium Mgr. Eliška Hávová Kontakty pro komunikaci se školou: Zdena Zabijaková Tel.: Web: Platnost ŠVP: razítko / datum podpis ředitele

3 Profil absolventa... 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 6 Učební plán školního vzdělávacího programu... 7 Učební osnovy předmětů... 8 Český jazyk a literatura... 9 Anglický jazyk -1 cizí jazyk Německý jazyk -1 cizí jazyk Anglický jazyk - 2 cizí jazyk Německý jazyk -2 cizí jazyk Dějepis Občanská nauka Právo Fyzika Chemie Biologie a ekologické vzdělávání Matematika Písemná a elektronická komunikace Informační a komunikační technologie Ekonomika Účetnictví Hospodářský zeměpis Statistika Zeměpis cestovního ruchu Ekonomika cestovního ruchu Popis materiálních a personálních podmínek realizace ŠVP Vzdělávání žáků se speciálními potřebami a žáků mimořádně nadaných Charakteristika spolupráce školy a sociálních partnerů Popis realizace rozvoje klíčových kompetencí a začleňování průřezových témat do ŠVP Autorský kolektiv ŠVP

4 4 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Adresa: Dukelská 65, Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Kód a název oboru vzdělávání: M /02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: pětileté dálkové studium Platnost ŠVP: Profil absolventa Absolventi vzdělávacího programu obchodní akademie jsou kvalifikovanými středoškolskými pracovníky, kteří se uplatní především v oblasti ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání: mzdový referent, účetní asistent, obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník marketingu atd. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity a je také připraven k dalšímu studiu, zejména ekonomického směru. Odborné kompetence Absolvent v oblasti výkonu své profese: a) právo v podnikatelské činnosti - pracuje s příslušnými právními předpisy - orientuje se v kupní smlouvě a ostatních dokladech souvisejících s prodejem b) typické podnikové činnosti - zabezpečuje hlavní činnost oběžným majetkem - provádí základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob, odpisů, využití kapacity dlouhodobého majetku - provádí základní mzdové výpočty - vyhotoví typické písemnosti v normalizované úpravě - využívá marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů - komunikuje se zahraničními partnery ústně a písemně nejméně v jednom cizím jazyce c) efektivní hospodaření s finančními prostředky - orientuje se v činnosti bank a pojišťoven - provádí platební styk - sestavuje kalkulace - stanoví daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů - vypočítává odvod sociálního a zdravotního pojištění - účtuje pohledávky, závazky, náklady, výnosy - provádí účetní závěrku a uzávěrku - zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady d) bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci - uplatňuje bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i svých spolupracovníků - dodržuje základní předpisy týkající se bezpečnosti - respektuje systém péče státu o zdraví pracujících Klíčové kompetence Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni se efektivně učit, řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy, zformulovat svůj názor a aby si dokázali stanovovat přiměřené cíle osobního rozvoje a uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti, tzn. že absolventi by měli: a) oblast učení - využívat ke svému učení různé další informační zdroje včetně zkušeností svých a jiných lidí - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání - dodržovat obecné a pro obor specifické zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí - chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení - využívat cizí jazyk v osobní i odborné komunikaci na úrovni středního vzdělání s maturitou

5 b) oblast řešení problémů - reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany druhých lidí, přijímat radu i kritiku - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace c) oblast komunikace - formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle v písemné podobě přehledně a jazykově správně - přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým d) personální a sociální kompetence - posuzovat reálně své fyzické i duševní možnosti - odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích e) občanské kompetence a kulturní povědomí - uvědomovat si vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu a tolerantně přistupovat k identitě druhých a v rámci multikulturního soužití respektovat jejich práva - uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život f) kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám - vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli - znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců - jednat odpovědně a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí a jednání g) matematické kompetence - provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy - nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů - efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích h) kompetence využívání prostředků IKT - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením - získávat informace z otevřených zdrojů, s využitím celosvětové sítě Internet. 5 Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání Vzdělávání je zakončeno maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Certifikátem je maturitní vysvědčení. Studenti oboru Obchodní akademie budou skládat státní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka (AJ, NJ) a třetí zkoušku si mohou vybrat z matematiky, informačních technologií nebo společenskovědního základu. V profilové části maturitní zkoušky vykonají žáci praktickou zkoušku z ekonomiky, účetnictví a písemné a elektronické komunikace. Dále složí ústní zkoušky před maturitní komisí z ekonomiky a účetnictví.

6 6 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Adresa: Dukelská 65, Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Kód a název oboru vzdělávání: M /02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: pětileté dálkové studium Platnost ŠVP: Charakteristika školního vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke studiu Do prvního ročníku oboru obchodní akademie jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně ukončili povinnou školní docházku, přijímací zkoušky se nedělají, zdravotní způsobilost není požadována. Celkové pojetí vzdělávání Záměrem vzdělávání v oboru obchodní akademie ve formě dálkového studia je připravit žáka k maturitní zkoušce, umožnit mu osvojit si zejména všeobecné odborné poznatky v ekonomické oblasti, naučit ho samostatně získávat informace, pracovat s výpočetní technikou. Studium absolvují dospělí lidé, jejichž postoje a názory jsou již zformovány, proto jejich utváření není hlavním cílem. Použité metody: výklad, samostudium, konzultace, referáty. Studijní obor není profilován, pojetí výuky směřuje k větší univerzálnosti a širšímu uplatnění v praxi. Organizace výuky Výuka je realizována v systému odpoledních konzultačních hodin podle pevných ročních rozvrhů, vždy v úterý a ve čtvrtek v sudém kalendářním týdnu, po dobu 5 let. Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů probíhá v kmenových učebnách a výuka IKT a PEK v učebně výpočetní techniky. Odborná praxe je realizována formou individuální praxe u fyzických nebo právnických osob, které vykonávají činnosti odpovídající profilu absolventa. Výuku zajišťují zaměstnanci školy a externí spolupracovníci. Hodnocení žáků Žáci jsou hodnoceni průběžně v celém klasifikačním období, a to kombinací individuálních zkoušení, písemných testů, písemných prací, referátů, samostatných domácích prací atd. dle klasifikačního řádu školy. Hodnocení je veřejné, pokud probíhá v rámci výuky. Žáci jsou vedeni k sebehodnocení. Do vyššího ročníku žák postupuje, prospěl-li na konci pololetí příslušného roku ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1.pololetí, náhradní termín určí ředitel školy tak, aby hodnocení za 1.pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení 1.pololetí. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2.pololetí, náhradní termín určí ředitel školy tak, aby hodnocení za 2.pololetí bylo provedeno nejpozději do konce srpna kalendářního roku. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl. Pokud žák neprospěl na konci 2.pololetí ze 2 povinných předmětů, koná z nich opravnou zkoušku, a to nejpozději do konce školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy formou komisionální zkoušky. Žák neprospěl, pokud úspěšně nevykoná opravnou zkoušku nebo se k jejímu konání nedostaví. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence BOZP a PO je zabezpečována na začátku každého školního roku proškolením všech žáků a seznámením s jejich právy a povinnostmi vyplývajícími ze školního řádu školy. Zvláštní pozornost je pak věnována poučení týkající se práce ve specializované učebně IT. Vzdělávání směřuje k tomu, aby se studenti naučili dodržovat podmínky BOZP a zodpovědně pečovali o své zdraví. Aby přijali a respektovali odlišnosti a rozdíly mezi lidmi, a to bez pocitů vlastní nadřazenosti či ohrožení, s vědomím jedinečných hodnot vlastní osobnosti a minimalizovalo se tak riziko šikany.

7 7 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Adresa: Dukelská 65, Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Kód a název oboru vzdělávání: M /02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: pětileté dálkové studium Platnost ŠVP: Učební plán školního vzdělávacího programu Povinné předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč 5.roč. Jazykové a estetické vzdělávaní Český jazyk a literatura cizí jazyk maturitní (AJ / NJ) cizí jazyk ( NJ / AJ) Společenskovědní vzdělávání Dějepis 1 Občanská nauka 1 1 Právo 1 Přírodovědné vzdělávání Fyzika 0,5 Chemie 0,5 Biologie 0,5 Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání v IKT PEK 2 2 IKT 1 1 Ekonomické vzdělávání Ekonomika Účetnictví Hospodářský zeměpis 2 Statistika 1 Povinně volitelné předměty Matematika maturitní seminář (2) IKT maturitní seminář (2) Volitelné předměty PEK (1,5) Zeměpis CR (2) Ekonomika CR (2) Celkem 11 10, Poznámky: - výuka předmětů fyzika, chemie, biologie je realizována po pololetích biologie v 1. pololetí 1. ročníku, chemie v 2. pololetí 1. ročníku a fyzika v 1. pololetí 2. ročníku - v 5. ročníku si žák vybere seminář buď z matematiky, nebo z IKT podle zvoleného maturitního předmětu - PEK písemná a elektronická komunikace - IKT informační a komunikační technologie - Odborná praxe 4 týdny ročně v ročníku - Estetické vzdělávání je součástí předmětu ČJ a literatura

8 8 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Adresa: Dukelská 65, Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Kód a název oboru vzdělávání: M /02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: pětileté dálkové studium Platnost ŠVP: Učební osnovy předmětů

9 9 Učební osnovy předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Obor vzdělávání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělávání: dálkové studium Celkový počet hodin za studium: 116 Platnost: od Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Jazykové a estetické vzdělávání vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem je rozvíjet komunikační kompetenci žáků, naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí, dále utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se přispívat k jejich tvorbě a ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Literární výchova kromě výchovy ke čtenářství, rozboru a interpretace uměleckých děl vede i k celkovému přehledu o hlavních jevech v české a světové literatuře. Charakteristika učiva Předmět se zaměřuje na zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností, na komunikační a slohovou výchovu, na práci s textem, na literaturu a ostatní druhy umění a kulturu. Učivo obsahuje literární teorii a historii, percepci, reprodukci a interpretaci textu, stylistiku, gramatiku, poznatky o neliterárních druzích umění a kultuře. Pojetí výuky Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy, jazykové učivo se opakuje a prohlubuje. Literární učivo seznamuje žáky s literární historií a celkovým kulturně historickým pozadím jednotlivých epoch. Velmi často se zařazuje práce s textem, která je východiskem rozvoje mnoha klíčových kompetencí. Žáci jsou vedeni především k samostudiu, většina prací je zadávána jako domácí úkol, vyučovací hodiny probíhají formou přednášek a konzultací. Hodnocení výsledků V předmětu ČJL se hodnotí obsahová správnost a použití gramatických a stylistických prostředků, zejména v projevu písemném, kde je hodnocena i pravopisná správnost. Důraz se klade ne porozumění textu a schopnost vyhledat informace. Zkoušení je písemné, formou testů, širokých odpovědí na otázky, slohových prací, esejistických zpracování přečtených knih. Ústní zkoušení probíhá formou individuálního dialogu s učitelem o vybraných literárních dílech. Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat Z charakteru předmětu i z uvedených cílů vyplývá značný podíl na rozvoji většiny klíčových kompetencí, zejména kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální a sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí a kompetence pracovat s informacemi a využívat informační technologie. Průřezová témata zahrnutá v předmětu 1. Občan v demokratické společnosti komunikace, vyjednávání, řešení konfliktů společnost x jedinec kultura, náboženství historický vývoj masová média morálka, svoboda, tolerance, solidarita 2. Člověk a životní prostředí současné globální, regionální a lokální problémy rozvoje a vztah člověka k prostředí

10 3. Člověk a svět práce informace jako kritéria rozhodování o další profesní a vzdělávací dráze, vyhledávání a posuzování informací o nabídce povolání, trhu práce písemná a verbální sebeprezentace při vstupu na trh práce, sestavování žádostí a odpovědí na inzeráty, psaní životopisů, průvodních motivačních dopisů, přijímací pohovory 4. Informační a komunikační technologie vyhledávání informací využití výukových programů zpracování vlastního textu Mezipředmětové vztahy Prostřednictvím práce s texty z nejrůznějších oblastí je propojenost s ostatními předměty velmi pestrá, zejména se týká dějepisu, cizích jazyků, občanské nauky, latiny, biologie a IKT. 10

11 11 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 1. ročník: 1 hodina za 14 dní, celkem 20 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy ve vlastní komunikaci volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí základní zákonitosti vývoje češtiny v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup vhodně používá slohové postupy typické pro prostě sdělovací styl (dopis, vyprávění) vyjadřuje se gramaticky a věcně správně, jasně, srozumitelně umí získat informace z různých zdrojů má přehled o denním tisku, časopisech má přehled o knihovnách uvádí argumenty dokládající význam umění pro člověka rozezná umělecký text od neuměleckého vystihne charakteristické znaky různých literárních textů konkrétní díla klasifikuje podle druhů a žánrů rozezná typické znaky umění pro jednotlivá období od počátku do konce 16. století zařadí typická díla do jednotlivých směrů při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie čte s porozuměním i text psaný starší češtinou napíše o obsahu a formě zvoleného renesančního díla Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností národní jazyk a jeho útvary jazyková kultura vývojové tendence spisovné češtiny hlavní principy českého pravopisu Komunikační a slohová výchova funkční styly, slohotvorní činitelé, slohové útvary projevy prostě sdělovací(základní znaky a útvary) Práce s textem a získávání informací informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná periodika, internet techniky a druhy čtení Literatura a estetické vzdělávání literatura a ostatní druhy umění základní pojmy literární vědy(literární druhy a žánry obsah a forma literárního díla starověk, kulturně historické pozadí, ostatní umění, literatura (důraz na antickou kulturu a Bibli) středověk, kulturně historický vývoj Evropy a písemnictví na našem území (eposy, kroniky, legendy, písně, satiry renesance a humanismus, kulturně historický vývoj, jiná umění, literatura italská, francouzská, anglická, čeští humanisté

12 12 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 2. ročník: 1 hodina za 14 dní, celkem 20 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu ve vlastním projevu volí adekvátní jazykové prostředky vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně sestaví popis, charakteristiku, referát samostatně zpracovává informace z dostupných zdrojů rozumí obsahu textu pořizuje z odborného textu výpisky, dělá si poznámky z přednášek zařadí typická díla do jednotlivých uměleckých směrů a období zhodnotí význam konkrétních autorů konkrétní díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů zpracuje a přednese referát o knize vybrané z období romantismu a realismu najde zejména v básnickém textu tropy, figury a rozebere formální stránku básně uzná hodnotu uměleckého díla rozpozná inspiraci lidovou tvorbou orientuje se v nabídce kulturních institucí, navštíví některé a napíše zprávu Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností gramatické tvary a konstrukce (tvarosloví) jazyková kultura hlavní principy českého pravopisu Komunikační a slohová výchova komunikační situace a strategie vyjadřování přímé, monologické, formální a připravené projevy prostě sdělovacího a odborného stylu popis, charakteristika, referát literatura faktu a umělecká literatura Práce s textem a získávání informací orientace v textu, rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu získávání informací z odborného textu (osnova, resumé) Literatura a ostatní druhy umění období baroka, přehled dobového umění, charakteristické znaky literatury klasicismus, osvícenství a preromantismus období národního obrození s důrazem na významná díla 3. a 4. generace význam divadla pro NO i pro současnost rozbor formální stránky básnických textů specifika básnického jazyka romantismus v evropské literatuře a ostatních uměních, historicko-společenské pozadí, literatura anglické, německá, francouzská,ruská realismus v evropské literatuře, zejména anglické, francouzské, ruské Kultura ochrana a využívání kulturních hodnot lidové umění a užitá tvorba kulturní instituce v ČR a v regionu

13 13 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 3. ročník: 1 hodina za 14 dní, celkem 20 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák se řídí zásadami správné výslovnosti umí odhalit nedostatky slyšeného projevu z hlediska správné výslovnosti, tvarosloví skladby a stylistiky odhalí a opraví nedostatky písemného projevu správně skládá věty a souvětí, odhaluje a opravuje chyby argumentuje a obhajuje svá stanoviska umí klást otázky a formulovat odpovědi vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní a negativní sestaví základní projevy administrativního stylu rozumí obsahu textu pořizuje z textu výpisky vypracuje anotaci pozná typická výtvarná a literární díla patřící k jednotlivým uměleckým směrům zná představitele jednotlivých směrů vyjádří vlastní prožitky z daných uměleckých děl pochopí uměleckou hodnotu moderního umění, neodsuzuje nepochopitelné odhalí smysl symbolů ve vybraných dílech recituje zvolenou báseň popíše vliv společenských událostí na tvorbu vytvoří dadaistickou báseň, kaligraf, koláž vyzkouší metodu automatického psaní odhalí postupy při tvorbě reklamy ve skupině vytvoří vlastní reklamu a antireklamu navštíví výstavu obrazů, vyjádří svoje dojmy Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností jazyková kultura zvukové prostředky a ortoepické normy větná skladba hlavní principy českého pravopisu Komunikační a slohová výchova projevy administrativního a publicistického stylu (formální dopis, životopis, komentář, recenze) grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů (zejména zpracování na počítači) Práce s textem získávání a zpracování informace z textu (především odborného a uměleckého) transformace textu do jiné podoby četba a interpretace uměleckého textu Literatura a ostatní druhy umění česká literatura 2. pol. 19 století tvorba májovců, ruchovců, lumírovců česká venkovská a historická próza evropská a česká společnost 2. pol. 19. století, hudba, malířství moderní umělecké směry (impresionismus, symbolismus, dekadence,secese) prokletí básníci, česká moderna, buřiči společnost v 1. pol. 20. století, historický vývoj a vliv na umění avantgardní umělecké směry (futurismus, dadaismus, kubismus, expresionismus, surrealismus), propojení literatury s výtvarným uměním představitelé jednotlivých směrů, další autoři (poezie francouzská, německá, ruská a americká) světová próza 1. pol. 20. stol. (odraz 1. světové války, literatura francouzská, německá, ruská, anglická, americká) světové drama téhož období česká meziválečná poezie (vitalismus, poetismus, surrealismus, spirituální proud) Kultura funkce reklamy a propagačních prostředků ochrana a pochopení kulturních hodnot

14 14 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 4. ročník: 1 hodina za 14 dní, celkem 20 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák v písemném i ústním projevu uplatňuje znalosti z pravopisu, tvarosloví a skladby pracuje s nejnovějšími normativními příručkami pozná způsob tvoření slov, samostatně vytváří správná slova rozumí pojmům (synonyma, homonyma, antonyma) vyjadřuje svůj názor ústně i písemně je schopen tolerovat odlišné názory a formulovat argumenty zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, přistupuje k nim kriticky samostatně zpracovává informace rozumí obsahu textu pořizuje výpisky z textu, dělá si poznámky z přednášek vypracuje anotaci zhodnotí význam autora a díla na základě četby získá přehled o moderní literatuře a ostatních uměleckých dílech vypracuje referát z vybraného díla sv. literatury 1. pol. 20. stol. při rozboru textu uplatňuje znalosti z literární teorie Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností zdokonalování jazykové kultury hlavní principy českého pravopisu slovotvorba a sémantika nejpoužívanější tvary slov a větné konstrukce Komunikační a slohová výchova úvahový slohový postup diskuse na aktuální téma grafická a formální úprava písemných projevů Práce s textem druhy a žánry textu orientace v textu, jeho rozbor po stránce obsahové a formální zpětná reprodukce textu Literatura a ostatní druhy umění společenská situace ve světě v 1. pol. 20. století světová próza (odraz 1. sv. války, literatura francouzská, německá, ruská, anglická, americká) světové drama v tomto období společenská situace v meziválečném období česká meziválečná poezie česká meziválečná próza (odraz 1. sv. války, psychologická, demokratický proud, experimentální, pražská německá) Osvobozené divadlo

15 15 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 5. ročník: 2 hodiny za 14 dní, celkem 36 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák v písemném projevu uplatňuje znalosti pravopisu, tvarosloví a skladby orientuje se v soustavě jazyků odhaluje a opravuje jazykové chyby a nedostatky nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem umí využít všechny slohové postupy a sestavit odpovídající slohový útvar přednese krátké mluvní cvičení na základě znalostí z literární teorie má přehled o slohových postupech uměleckého stylu samostatně vyhledává a zpracovává informace rozumí textu pořizuje zápisky z textu, zaznamenává přednášky pozná vliv společenských událostí na umění zařadí typické dílo a autora k příslušnému směru a období vypracuje a přednese referát o vybraném díle světové literatury 2. pol. 20. stol. shlédne divadelní představení hry z tohoto období a napíše recenzi orientuje se v nabídce děl současných autorů je schopen poznat kvalitu současných děl poznává a toleruje kulturu ostatních národností pozná estetickou hodnotu uměleckého díla odhalí kýč úspěšně složí maturitní zkoušku Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky hlavní principy českého pravopisu obohacování slovní zásoby cizími slovy Komunikační a slohová výchova opakování slohových útvarů a slohových postupů druhy řečnických projevů reklama umělecký styl Práce s textem opakování všech postupů práce s textem transformace textu do jiné podoby práce s jazykovými příručkami Literatura a ostatní druhy umění společenská situace ve světě po 2. sv. válce a její vliv na umění, vývoj hudby, výtvarného umění, filmu a literatury světová literatura (odraz 2. sv. války, existencialismus, neorealismus, beat generation, postmodernismus, magický realismus, sci-fi a fantasy) světové drama česká próza a poezie (odraz 2. sv. války, skupina 42, undergroundoví autoři, experimentální poezie, oficiální literatura, exilová, samizdatová) vývoj českého dramatu po válce, významná divadla, film společenský vývoj po roce 1989, současné tendence v umění současná světová literatura (aktuálně doplňované informace) česká současná literatura, aktuální tendence a mladí autoři Kultura kultura národností na našem území estetické normy

16 16 Učební osnova předmětu ANGLICKÝ JAZYK Obor vzdělávání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělávání: dálkové studium Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 215 Platnost: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl předmětu Cíle a výstupní požadavky na studenty anglického jazyka (1.cizí jazyk) jsou formulovány RVP na referenční úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (The Common European Framework of Reference for Languages), což znamená, že se jedná o jazykovou úroveň stupně mírně pokročilí a středně pokročilí independent user. Požadovaná vstupní úroveň studentů je A2 basic user, což předpokládá základní úroveň znalostí. Cílem studia předmětu anglický jazyk je připravit studenty na život v multikulturní společnosti tak, aby se jej mohli aktivně účastnit a využívat tak svých kompetencí jak na úrovni obecné, tak i komunikativní, aby byli schopni v cizím jazyce řešit komunikační situace každodenního života ústně i písemně, domluvit se v cizojazyčném prostředí, porozumět pracovním postupům, zpracovat informace ze zahraniční literatury týkající se oboru vzdělávání. Obecné kompetence pak zahrnují zejména znalost reálií, společenské kultury a dovednosti sociokulturního chování. Charakteristika učiva Řečové dovednosti V uvedené kategorii žák prokazuje dovednosti v oblasti osobní, společenské, vzdělávací a profesní. Dokáže komunikovat v různých situacích každodenního života v projevech mluvených i psaných na všeobecná i odborná témata. K prokázání těchto dovedností dále patří čtení a práce s textem, včetně textu odborného, překlad a poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů. Jazykové prostředky Žák si produktivně osvojí lexikální prostředky včetně ustálených slovních obratů v minimálním rozsahu 600 lexikálních jednotek za rok při hodinové dotaci asi 200 hodin za studium. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce Žáci jsou vedeni k tomu, aby se dokázali písemně i ústně vyjadřovat k tématům souvisejícím s jejich životem (např. dům a domov, každodenní život, volný čas, zábava, jídlo a nápoje, cestování, mezilidské vztahy ) Je podporována interakce jak ve dvojici, tak ve skupině na nejrůznější témata, např. sjednání schůzky, objednávka služby.při této činnosti je důraz kladen i na jazykové funkce, např. obraty při zahájení a zakončení hovoru, vyjádření prosby, pozvání Poznatky o zemích Součástí výuky jsou reálie anglicky mluvících zemí probírané v kontextu znalostí o České republice. Pojetí výuky Předmět se vyučuje v ročníku 2 hodiny jedenkrát za 14 dní a v 5. ročníku 3 hodiny jedenkrát za 14 dní. V 1. a 2. ročníku se používá učebnice Maturita Solutions pre-intermediate, od 3. ročníku Maturita Actovator. Výuka anglického jazyka probíhá převážně formou konzultací a velký důraz je kladen na samostudium. Metody využívané ve výuce tohoto předmětu jsou dialogické, diskuzní a diagnostické didaktické písemné testy. Při výuce se procvičují všechny čtyři dovednosti čtení, psaní, mluvení a poslech. Do výuky jsou zařazeny prvky budující povědomí o zdvořilostních normách cizího jazyka. Hodnocení výsledků žáků Předmětem hodnocení je zejména pokrok v rozvoji řečových dovedností, hlavně postupné zdokonalování ústního projevu a schopnost vyjádřit srozumitelně a plynule myšlenky v cizím jazyce.

17 17 Kromě krátkých průběžných testů, je na konci každé lekce zařazen didaktický test ověřující znalosti studentů. Přínos předmětu pro průřezová témata Výuka anglického jazyka se dotýká všech 4 průřezových témat, což se projevuje zejména v následujících oblastech: komunikace jednotlivec a společenské skupiny, kultura soudobý svět masová média současné globální problémy a vztah člověka k životnímu prostředí soustava školního vzdělání trh práce a profesní příprava informační a komunikační technologie

18 18 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 1. ročník: 2 hodiny 1x za 14 dní, celkem 40 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák vysvětlí zásady platné pro tvoření času přítomného, dokáže je použít v písemné i ústní formě zná a aktivně používá slovní zásobu pro popis osob vyjmenuje a použije slovesa s gerundiem a infinitivem dokáže sdělit své preference, zformuluje vlastní myšlenky napíše osobní profil dle zadaného tématu dokáže použít vhodnou slovní zásobu, vypráví, konverzuje na téma volný čas vysvětlí zásady platné pro tvoření času minulého, dokáže je využít v písemné i ústní formě zná a dokáže použít nepravidelné tvary sloves vypráví jednoduché zážitky z minulosti dokáže napsat jednoduchý článek o významné osobnosti dokáže hovořit o sportovních a volnočasových činnostech roztřídí podstatná jména počitatelná a nepočitatelná a dokáže správně vyjádřit jejich množství umí používat výrazy some a any používá člen určitý, neurčitý a nulový popíše směr cesty a používá správně předložky, zdvořile se zeptá na cestu a dokáže na stejný dotaz pohotově reagovat umí vytvořit a napsat jednoduchý leták dokáže popsat a hovořit o různých místech, jejich přednostech a nevýhodách vystupňuje přídavná jména, srovná a tvoří je odvozením od podstatných jmen dokáže hovořit a rozumí informacím týkajících se kultury a filmu zná a dokáže použít vhodné výrazy a umí je využít v komunikaci např. při koupi a rezervaci lístku na kulturní akci dokáže napsat recenzi na vybraný film dokáže hovořit o filmové kultuře a různých filmových žánrech 1. lekce tvoření a používání přítomných časů přídavná jména charakteru a vzhledu, záporné přepony větné vzory sdělení názoru zásady psaní osobního profilu Téma volný čas 2. lekce minulé časy nepravidlelná slovesa vyprávění o minulosti psaní článku Téma Sport a volnočasové aktivity 3. lekce vyjadřování množství neurčitá zájmena členy krajina, orientace, směry, podávání instrukcí o směrech, předložky místa zásady psaní letáku Téma Krajina a místa kolem nás 4. lekce přídavná jména, stupňování a porovnávání přídavných jmen kino, kultura kupování lístků zásady psaní filmové recenze Téma Film a kino

19 19 vysvětlí zásady tvorby předpřítomného času, dokáže jej použít v komunikaci, dokáže ho použít v písemné i ústní formě vyjmenuje různé druhy obchodů a zboží, jejich přednosti a nevýhody. vyjmenuje různé druhy oblečení a běžné výrazy spojené s nakupováním oblečení umí hovořit o dávání darů při různých příležitostech zná zásady neformálního dopisu a umí vytvořit neformální dopis dokáže popsat různé typy obchodů a zboží, vyjádří svůj názor, pohovoří o výhodách a nevýhodách nakupování 5. lekce předpřítomný čas a minulý čas nakupování oblečení dávání a přijímání dárků zásady psaní neformálního dopisu Téma Nakupování, obchody

20 20 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 2. ročník: 2 hodiny 1x za 14 dní, celkem 40 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák 6. lekce objasní zásady tvorby budoucího času a dokáže je uplatnit v komunikaci. Umí rozlišit plánovaný děj a okamžité rozhodnutí umí popsat elektronická zařízení a používá frázová slovesa spojená s použitím zařízení tvoří, rozliší a používá podmínkové věty s modálními slovesy, umí vytvořit nabídku, slib, rozhodutí a předpověď, dokáže hovořit o zvycích a možnostech ovládá a používá slovní zásobu a vhodné výrazy pro dohodnutí schůzky rozliší formálně a neformálně psaný dopis a umí jej napsat s použitím správných výrazů ovládá slovní zásobu na téma technologie, vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se vynálezů nebo objevů lidstva tvoří, rozliší a používá modální slovesa, umí vyjádřit zákaz a nutnost tvoří, rozliší a používá podmínkové věty umí popsat způsoby pozdravů v různých zemích umí přijmout a odmítnout pozvání rozumí původu Dne díkuvzdání rozumí popisům zvyků a dokáže hovořit na téma kultura a zvyky v různých zemích tvoří, rozliší a používá podmínkové věty 2 umí vyjádřit přání v situacích, které by změnil rozumí základní slovní zásobě k tématu aktuální dění, umí hovořit a rozumí informacím o globálních problémech dokáže popsat problém a udělit radu dokáže jednoduše vyjádřit v písemné formě svůj názor na téma globální problémy, zformuluje vlastní myšlenky a radu používá vhodnou slovní zásobu k tématu globální problémy, dokáže hovořit a diskutovat na téma aktuální dění, umí vyjádřit možnosti a rady řešní problémů will a going to frázová slovesa nultý kondicionál, slovesa may, might, could dohodnutí schůzky psaní: formální dopis Téma Technologie 7. lekce modální slovesa must, mustn t, needn t podmínkové věty 1 řeč těla společenské aktivity, pozvání na společ. akci Díkůvzdání Téma Kultura a zvyky 8. lekce podmínkové věty 2 přací věty aktuální témata, globální problémy poskytnutí rady vyjádření názoru Téma Co kdyby...?

21 21 objasní zásady tvorby předpřítomného času a dokáže je uplatnit v komunikaci, tvoří, rozliší a používá předpřítomné časy, rozliší je od času minulého objasní zásady tvorby přímé a nepřímé řeči, dokáže přímou a nepřímou řeč použít v komunikaci umí popsat různé typy zločinu, rozumí informacím a umí reagovat na téma zločin rozumí a používá v komuniaci přídavná jména se zesíleným významem dokáže nahlásit krádež a dokáže popsat, co bylo odcizeno dokáže napsat příběh s použitím časových výrazů dokáže použít vhodnou slovní zásobu, umí popsat různé typy zločinů, a událostí spojených se zločinem tvoří, rozliší a používá trpný rod v čase přítomném, minulém a budoucím rozumí a dokáže hovořit o různých typech publikací a literárních žánrů rozumí rozhovoru na téma fantasy rozumí slovní zásobě na téma literarura a knihkupectví, dokáže použít vhodné výrazy a využít je v komunikaci pro sitace spojené s nákupem knih zná zasady psaní recenze a umí vytvrořit v písemné formě recenzi knihy dokáže hovořit na téma literatura 9. lekce předminulý čas prostý a průběhový nepřímá řeč slovní zásoba k tématu zločin silná přídavná jména krádež příběh Téma Zločin 10. lekce trpný rod různé typy textů fantasy nakupování v knihkupectví recenze knihy Téma svět a literatura

22 22 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 3. ročník: 2 hodiny týdně, celkem 40 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák používá vhodnou slovní zásobu k danému tématu umí pracovat s textem dle zkouškových dovedostí dokáže řešit poslechový subtest vztahující se k danému tématu je schopen řešit úlohy jazykové kompetence, správně používat slovní zásobu a mluvnici, umí používat vhodné jazykové prostředky umí vytvořit písemnou práci dle zkouškových dovedností dokáže hovořit k danému tématu dle zkouškových zadání vysvětlí zásady platné pro tvoření času přítomného, dokáže je použít v písemné i ústní formě vyjmenuje a použije slovesa s gerundiem a infinitivem Lekce 1 Téma People, family and social life přítomné časy větné vzory Lekce 2 Téma Home vystupňuje přídavná jména, srovná a tvoří je odvozením od podstatných jmen dokáže správně používat vazbu přídavná jména vazby there is/it is Lekce 4 vysvětlí zásady platné pro tvoření času minulého, dokáže je použít v písemné i ústní formě vysvětlí zásady platné pro tvoření času předpřítomného, dokáže je použít v písemné i ústní formě Téma Work minulé časy předpřítomné časy Lekce 7 objasní zásady tvorby budoucího času a dokáže je uplatnit v komunikaci, umí rozlišit plánovaný děj a okamžité rozhodnutí roztřídí podstatná jména počitatelná a nepočitatelná, dokáže správně vyjádřit jejich množství, používá člen určitý, neurčitý a nulový Téma Travelling and tourism vyjádření budoucnosti podstatná jména, množství, členy

23 23 dokáže správně používat podstatná jména, vyjadřuje jejich množství a umí používat člen určitý, neurčitý a nulový umí vytvořit a používat přivlastňovací zájmena Lekce 5 Téma Food and drinks podstatná jména, množství, členy přivlastňovací zájmena pozn. Tučně označené informace o kompetencích žáka se vztahují ke všem tematickým kapitolám v uvedené učebnici.

24 24 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 4. ročník: 2 hodiny 1x za 14 dní, celkem 40 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák používá vhodnou slovní zásobu k danému tématu umí pracovat s textem dle zkouškových dovedostí dokáže řešit poslechový subtest vztahující se k danému tématu je schopen řešit úlohy jazykové kompetence, správně používat slovní zásobu a mluvnici, umí používat vhodné jazykové prostředky umí vytvořit písemnou práci dle zkouškových dovedností dokáže hovořit k danému tématu dle zkouškových zadání Lekce 3 Téma School pozn. Tučně označené informace o kompetencích žáka se vztahují ke všem tematickým kapitolám v uvedené učebnici. tvoří, rozliší a používá modální slovesa, umí vyjádřit zákaz a nutnost umí vytvořit, rozlišit a používat neurčitá zájmena modální slovesa Lekce 6 Téma Shopping and services zájmena neurčitá tvoří, ovládá a používá vztažné věty umí vhodně používat spojovací výrazy Lekce 8 Téma Culture and free time vztažné věty spojky ovládá, rozlišuje a používá správné předložky umí tvořit a používat trpný rod a vazbu have sth. done správně užívá a rozlišuje trpný rod a vazbu have sth. done Lekce 9 Téma Sport předložky trpný rod a vazba have sth. done Lekce 10 Téma Health trpný rod a vazba have sth. done

25 25 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 5. ročník: 3 hodiny 1 x za 14 dní, celkem 55 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák používá vhodnou slovní zásobu k danému tématu umí pracovat s textem dle zkouškových dovedostí dokáže řešit poslechový subtest vztahující se k danému tématu je schopen řešit úlohy jazykové kompetence, správně používat slovní zásobu a mluvnici, umí používat vhodné jazykové prostředky umí vytvořit písemnou práci dle zkouškových dovedností dokáže hovořit k danému tématu dle zkouškových zadání Lekce 11 Téma Nature and environment pozn. Tučně označené informace o kompetencích žáka se vztahují ke všem tematickým kapitolám v uvedené učebnici. umí používat různé jazykové prostředky k vyjádření času v běžných komunikačních situacích procvičování časy Téma Communication and foreign languages používá vhodně a správně trpný rod tvoří, rozlišuje a správně používá modální slovesa umí rozlišovat a tvořit podstatná a zájmena, zná zásady tvoření přídavných jmen a dokáže je správně používat zná zásady stupňování přídavných jmen a umí je aplikovat v běžných komunikačních situacích rozlišuje a správně používá jazykové prostředky ve vedlejších větách vztažných orientuje se a umí správně užívat jazykové a mluvnické prostředky v běžnách komunikačních situacích se zaměřením na zkouškové dovednosti Téma Great Britain and USA opakování trpný rod Téma other English speaking countries opakování modální slovesa Téma Problems of mankind opakování podstatná jména, zájmena Téma Business English, Bureaucracy opakování přídavná jména, přivlastňovací přídavná jména, vztažné věty Téma Media, communication celkové opakování

26 26 rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčí pronášených ve standardním hovorovém tempu dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu používá stylisticky vhodné obraty zformuluje a vytvoří text o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis nalezne v textu hlavní a vedlejší myšlenky odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu vyjadřuje se k tématům osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace prokazuje faktické znalosti o geografických, demografických, hospodářských, politických a kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika daných zemí vyhledá, zformuluje a zaznamená informace týkající se studovaného oboru zapojí se do odborné debaty nebo argumentace Příprava ke státní maturitě dle doplňkových materiálů Tematické okruhy Family, relationships Choosing career, work My town, housing Travelling, transport Seasons of the year, weather Great Britain, London Education Problems of mankind The USA Shopping, fashion National holidays Communication, foreign languagues Other English speaking countries Culture life, literature Food and drinks Sport, free time activities My country, Prague Health, diseases Life style, daily programme Jobs and money in my life Business English Media, communication Bureaucracy

27 27 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Obor vzdělávání: M/02 Obchodní akademie Forma vzdělávání: dálkové studium Celkový počet hodin za studium: 215 Platnost: od Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle předmětu Výuka německého jazyka navazuje na jazykové znalosti získané předchozím studiem, rozšiřuje je a směřuje k dalšímu jazykovému a profesnímu zdokonalování. Komunikativní jazykové kompetence umožní dorozumění v běžných situacích každodenního života, studiem německého jazyka se žák učí také toleranci k hodnotám jiných národů jejich respektování. Vzdělávání v německém jazyce směřuje k dosažení úrovně B l Společného evropského referenčního jazykového rámce. Charakteristika učiva Učivo je zaměřeno na komunikaci v německém jazyce. Jazykové prostředky představuje zvuková stránka jazyka, pravopis, slovní zásoba a gramatika. Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce se vztahují k oblastem osobního, společenského a pracovního života. Zahrnují rovněž poznatky z kultury, národních zvyků a tradic. Pojetí výuky Pojetí výuky zohledňuje individuální vzdělávací potřeby žáků, vede žáky k osvojení různých technik samostatného učení a k individuální práci odpovídající jejich schopnostem. Uplatňují se dialogické slovní metody, diskuze, písemný projev a sebehodnocení žáků. Důraz je kladen na kultivovaný mluvený projev a potřebu dorozumět se s rodilým mluvčím. Metody vyučování Důraz je kladen na motivaci žáka a jeho zájem o studium cizího jazyka jako přípravu na život v multikulturní Evropě. Cílem e dosáhnout takových komunikativních jazykových kompetencí, aby se žák dorozuměl v běžných situacích každodenního života. Hodnocení výsledků vzdělávání Hodnotí se výsledky na základě numerické klasifikace podle Klasifikačního řádu. Předmětem hodnocení jsou komplexní jazykové dovednosti, prověřované průběžně ústně i písemně. V projevu se hodnotí zvuková stránka, lexikální obsah, aplikace gramatických pravidel, pohotovost, samostatnost a plynulost. Pomůcky Základní pomůckou je učebnice SPRECHEN SIE DEUTSCH I, II, doplňující materiál tvoří odborné texty z praxe, časopisy, názorné výukové materiály, CD, DVD a využití internetu. Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Komunikativní kompetence Žák je veden k vyjadřování, které je přiměřené účelu jednání a komunikační situaci, vhodné prezentaci v souladu s pravidly německého kulturního prostředí, ke srozumitelné a souvislé formulaci myšlenek a aktivní účasti v diskuzi, formulaci a obhajování názorů a postojů.

28 28 Kompetence k pracovnímu uplatnění Žák je veden k tomu, aby dokázal uplatnit jazykové vzdělání na trhu práce, splnit požadavky zaměstnavatele na jazykovou gramotnost a dokázal se seberealizovat při vstupu na trh práce. Výuka cizích jazyků přispívá k realizaci průřezových témat. Informační a komunikační technologie Žák je veden k tomu, aby využíval internet pro vyhledávání doplňujících informací a aktuálních údajů ze společenského dění v zemích dané jazykové oblasti a využíval on-line učebnic pro domácí samostudium.

29 29 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 1.ročník 2 hodiny za 14 dní, celkem 40 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák se vyjadřuje ústně i písemně k tématu osobního života a rodiny, představuje členy rodiny, kamarády a spolužáky, hláskuje jména a příjmení, pozitivní a negativní vlastnosti osob. Žák popisuje svůj denní program, program na víkend či prázdniny, vede monolog i dialog na téma rozvrh hodin, trávení volného času. Dokáže sestavit věty v přítomném čase a vytvořit otázku, vyskloňovat podstatná jména se členem určitým a neurčitým v jednotném čísle, tázací a osobní zájmena, zvládne používat předložky se 3. a 4. pádem a vytvořit zápor. se vyjadřuje ústně a písemně k tématům nakupování, jídlo a nápoje, jídelníček, popíše jednoduchý recept, objedná jídlo v restauraci, zvládne používat přivlastňovací zájmena a silná slovesa v přítomném čase, použít rozkazovací způsob pravidelných sloves. 1 Osobní údaje, představení, životopis, osobní zájmena, časování sloves v přítomném čase, užití číslovek, vykání, pořádek slov v oznamovací a tázací větě, číslovky, skloňování podstatných jmen, tázací zájmena, zápor, předložky se 3. pádem, předložky se 4. pádem. 2 Nákupy, jídlo a nápoje, přivlastňovací zájmena, zájmeno svůj, časování silných sloves, rozkaz dokáže popsat byt a dům, je schopen napsat inzerát na pronájem bytu či domu, dovede se zapojit do dialogu na téma bydlení mladých lidí, bydlení dříve a dnes, Dokáže použít vazbu es gibt, umí vytvořit množné číslo a používá předložky s 3. a 4. pádem. 3 Dům a domov-popis bytu, domu, nabídka v inzerátu, vazba es gibt, množné číslo, předložky se 3. a 4. pádem hovoří o prožívání volného času, rozlišuje aktivní a pasivní odpočinek, zdůvodní význam sportu pro zdraví, představí své oblíbené kulturní aktivity, je schopen používat slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami a zvratná slovesa v přítomném čase, dokáže používat modální slovesa v přítomném čase. 4 Volný čas, sport a zábava, aktivní a pasivní odpočinek, využití volného času, slovesa s neodlučitelnými předponami, slovesa s odlučitelnými předponami, zvratné sloveso, časové údaje, modální slovesa

30 30 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 2.ročník 2 hodiny za 14 dní, celkem 40 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák dokáže koupit jízdenku, je schopen vést rozhovor s úředníkem za přepážkou, ovládá orientaci v plánu města, doporučí turistovi návštěvu významných památek svého bydliště, dokáže správně vystupňovat přídavná jména i příslovce, používá souřadící spojky v souvětích. se dovede vyjádřit ústně i písemně k tématům z oblasti zaměření studijního oboru, je schopen vyprávět o svých školních letech, o plánech do budoucna, umí použít pravidelná i nepravidelná slovesa v préteritu. 5 Cestování a doprava-druhy dopravních prostředků, možnosti cestování, stupňování přídavných jmen a příslovce, souřadící spojky 6 Vzdělání a plány do budoucna - školský systém u nás, možnosti vzdělávání, préteritum je schopen hovořit na téma nemoci, návštěva lékaře, dokáže popsat svůj zdravotní stav a poradit při obtížích, je schopen vést dialog v lékařské ordinaci, dovede vytvořit budoucí čas, používá vedlejší věty a umí vytvořit perfektum pravidelných i nepravidelných sloves. 7 Zdraví a nemoci -popis potíží, u lékaře, lidské tělo, budoucí čas, slovosled ve vedlejší větě, perfektum charakterizuje jednotlivé osoby, vytvoří vlastní životopis. Žák dokáže používat slovesné vazby v otázce i větě oznamovací. 8 Charakteristika, životopis, lidské vlastnosti, slovesné vazby, zájmenná příslovce

31 31 2. Rozpis výsledků vzdělávání a učiva / 3.ročník, 2 hodiny za14 dní, celkem 40 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Žák diskutuje se spolužáky o kulturních programech ve sdělovacích prostředcích, představí nabídku kulturních akcí v místě svého bydliště, provede kritiku společně zhlédnutého filmu a divadelního představení, vyhledává na internetu údaje o oblíbených osobnostech kulturního života. Česká republika, Praha, má znalosti o České republice, dokáže porovnat se zvyky a obyčeji v sousedních zemích, popíše pozitivní a negativní stránky života na venkově a ve městě, dokáže vyskloňovat přídavná jména bez členu, po členu určitém a neurčitém, umí použít neurčitá zájmena, řadové číslovky a směrová příslovce, préteritum a perfektum všech sloves. diskutuje o tom, co má a nemá rád u druhých lidí, charakterizuje rodiče, představí nejlepšího kamaráda a své požadavky na budoucího partnera, zhodnotí roli dobrých lidských vztahů, dokáže použít závislý infinitiv na podstatném jménu, přídavném jménu a slovesu. 9 Kultura a kulturní život -četba, film a divadlo 10 Cestování a doprava-druhy dopravních prostředků, možnosti cestování, préteritum a perfektum, skloňování přídavných jmen, neurčitá zájmena, řadové číslovky, směrová příslovce 11 Mezilidské vztahy rodiče a děti, výchova dříve a dnes, vlastnosti přátel Závislý infinitiv

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín. Školní vzdělávací program Podnikání

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín. Školní vzdělávací program Podnikání Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Školní vzdělávací program Podnikání Platnost od 1. 9. 2011, počínaje prvním ročníkem Schváleno: Obsah Obsah... 2 Profil absolventa školního

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

Profil absolventa... 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 6 Učební plán školního vzdělávacího programu... 9 Transformace rámcového

Profil absolventa... 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 6 Učební plán školního vzdělávacího programu... 9 Transformace rámcového 1 Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o., Brno Adresa: Dukelská 65, 614 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Eliška Hávová Název ŠVP: Veterinářství Kód a název oboru vzdělávání: 43 41 M /01 Veterinářství Stupeň

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura 9. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA směřuje k vytříbenému ústnímu i písemnému projevu,uspořádání vybraných jazykových

Více

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk

Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP. Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Dodatek č. 2 k II. dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Český jazyk a Německý jazyk Platnost dokumentu : od 1. 9. 2015 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl v uvedené

Více

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Na cestě poznání

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115. Na cestě poznání Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115 Na cestě poznání Školní vzdělávací program oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost Obsah: 1 Úvodní

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2009 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař

Pekař dle RVP 29-53-H/01 Pekař Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Autoelektrikář Kód a obor vzdělání: 26-57-H/01 Autoelektrikář

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace školní vzdělávací program Ekonomika a podnikání ve strojírenství Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace 1 Identifikační údaje Název ŠVP Ekonomika a podnikání

Více

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP

Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Dodatek č.5 k III.dílu ŠVP Úpravy osnov předmětů Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce a Český jazyk a literatura ve vybraných ročnících Charakteristika a osnovy nového volitelného předmětu Obchodní

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Elektrotechnika - specialista vzdušných sil 26-41-M/01 Elektrotechnika 1. Úvodní identifikační

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA RADOTÍN 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA RADOTÍN 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA RADOTÍN 153 80 Praha 5 Radotín, Pod Klapicí 11/15 verze 1.0 platná od 1.9.2009 Schváleno ředitelem školy dne 26.6.2009, č.j. SOU/892/2009 s platností od 1.9.2009 počínaje

Více

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Dodatek č. 1. 5.18 Španělský jazyk. Učební osnovy. 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek č. 1 Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1.

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Zedník Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Zedník Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Očekávané kompetence absolventa... 6.. Odborné kompetence... 6.. Klíčové kompetence... 7 3 Charakteristika

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA FOTOGRAF ZPRACOVÁNO PODLE RVP 34-56-L/01 FOTOGRAF PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 34-56-L/01

Více

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Hodonín

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Hodonín Č.j.: GOH 145/2012 Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Zřizovatel: Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 IČ 70888337 Školní vzdělávací

Více

STROJÍRENSTVÍ S POČÍTAČOVOU PODPOROU

STROJÍRENSTVÍ S POČÍTAČOVOU PODPOROU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dálkové studium Název školního vzdělávacího programu: STROJÍRENSTVÍ S POČÍTAČOVOU PODPOROU Zaměření: Strojírenství

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Truhlář Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Truhlář Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Uplatnění absolventa v praxi... 6. Očekávané kompetence absolventa... 6.. Odborné kompetence... 6.. Klíčové kompetence... 7. Způsob ukončení

Více

Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře Osnovy společných předmětů

Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře Osnovy společných předmětů Společná část školních vzdělávacích programů Pražské konzervatoře Osnovy společných předmětů Český jazyk 2 Literatura 7 Cizí jazyk angličtina 13 Cizí jazyk němčina 24 Italština 31 Další cizí jazyk - angličtina

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Anglický jazyk Kód modulu Aj-M-1/1-4 Délka modulu 99 hodin Platnost 01. 09.2010 Typ modulu povinný Pojetí

Více

Školní vzdělávací program pro obor. Zemědělec farmář 41 51 H/01

Školní vzdělávací program pro obor. Zemědělec farmář 41 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor Zemědělec farmář 41 51 H/01 Střední škola 374 19 Trhové Sviny, Školní 709 2014 2 3 OBSAH: OBSAH:... 3 Identifikační údaje... 4 Profil absolventa... 5 Popis uplatnění

Více

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Tesař Obsah

SPŠ strojní a stavební, Tábor: Tesař Obsah Obsah Obsah Úvodní identifikační údaje... 5 Profil absolventa... 6. Odborný profil absolventa... 6. Cíle středního odborného vzdělávání v oboru tesař... 7.. Uplatnění absolventa v praxi... 7.. Očekávané

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor český jazyk a literatura - obsah 6. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce ( praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence pracovní, k učení Kom. k řešení problémů, komunikativní Kom. občanské

Více

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního

Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu od školního Další cizí jazyk německý jazyk ve znění standardů platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací předmět

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1. 9. 2012. Čj SVPHT09/06 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/0 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.2.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1. JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ TVAROSLOVÍ

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KOSMETIČKA ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Přehled rozpracování

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA KADEŘNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 69-51-H/01 KADEŘNÍK PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP 69-51-H/01

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ RVP 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ Školní

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Kateřina Bušková Vyučovací předmět Anglický jazyk na 2. stupni navazuje na Anglický jazyk z

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět. V 6., 8. a

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy)

Zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Pravopis (lexikální a morfologický) Tvarosloví (ohebné slovní druhy) Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Obor vzdělávací oblasti: Český jazyk a literatura (jazyková výchova) Ročník: 6. Výstupy - kompetence Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky samostatně pracuje

Více

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář

Cukrář dle RVP 29-54-H/01 Cukrář Učební plán Kněžskodvorská 33/A, 370 04 Č. Budějovice tel.: 387 319 080 e-mail: sekret@ssvos.cz www.ssvos.cz Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročnících Délka přípravy:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Provozní technika- dálkové 23-43-L/51 RVP: 23-43-L/51 Provozní technika Platnost od 1.9.2012 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA CUKRÁŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-54-H/01 CUKRÁŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Střední odborné učiliště opravárenské, Předměstí 427, 561 69, Králíky 1. Obsah

Střední odborné učiliště opravárenské, Předměstí 427, 561 69, Králíky 1. Obsah Platnost: od 25. 08. 2015 Dálková forma Účinnost: od 01. 09. 2015 Střední odborné učiliště opravárenské, Předměstí 427, 561 69, Králíky 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvodní identifikační údaje... 3 3. Profil

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Mechanik strojů a zařízení Kód a obor

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Pekař 29-53-H/01 RVP: 29-53-H/01 Pekař Platnost od 1.9.2012 Od školního roku 2012/2013 je změna počtu vyučovacích hodin. Ředitel školy: PaedDr Milan

Více

S T A R O Ž I T N Í K

S T A R O Ž I T N Í K Střední odborné učiliště služeb, Praha 9 Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program S T A R O Ž I T N Í K Kód a název oboru: 82-48-L/01 Starožitník Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283 N Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Obor: 64-41-L/51 Podnikání Zřizovatel školy: Moravskoslezský

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 39-41-L/01 Autotronik Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název ŠVP: ŠVP pro uchazeče:

Více

78-42-M/02 Ekonomické lyceum

78-42-M/02 Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Ekonomické lyceum ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K

Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K 02-ŠVP-Anglický jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 15) 1. 9. 2014 Předmět: A N G L I C K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto

Více

53 44 M/03 Asistent zubního technika

53 44 M/03 Asistent zubního technika MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 44 M/03 Asistent zubního technika 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

ŠVP Gastronomické služby. č. j.: 265/2012/ŘŠ

ŠVP Gastronomické služby. č. j.: 265/2012/ŘŠ ŠVP Gastronomické služby č. j.: 265/2012/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červen 2012 Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1 Základní údaje o škole...4 1.2 Identifikační údaje oboru...4

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk

NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice (2. ročník) NĚMECKÝ JAZYK B2 Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět: Český jazyk Učební osnovy 20 Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Neveklov Školní 303, 257 56 Neveklov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program: Ekonomické lyceum Neveklov platný od 1. září

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Obchodník 66-41-L/01

Obchodník 66-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 3 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 3 1.2.1 Klíčové kompetence... 3 1.2.2 Odborné kompetence... 7 1.3 Způsob

Více

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016)

PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) PŘÍLOHA ŠVP GYMNÁZIA JAKUBA ŠKODY (volitelné předměty pro školní rok 2015/2016) pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracovaný podle RVP ZV) pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

Více

37-42-M/01 Logistické a finanční služby

37-42-M/01 Logistické a finanční služby 37-42-M/01 Logistické a finanční služby ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 37-42-M/01 Logistické a finanční služby Vydalo Ministerstvo školství,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Základním cílem předmětu Matematický seminář je navázat na získané znalosti a dovednosti v matematickém vzdělávání a co nejefektivněji

Více

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia

82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82 48 L/01 Starožitník včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/

Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ Další cizí jazyk Německý jazyk /čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia/ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučovací předmět pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková

Více

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. 7.1 I. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk) 7.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk.

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia

53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 53 41 M/01 Zdravotnický asistent včetně nástavbového studia 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního

Více

STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK

STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace, 747 05 Opava ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STROJNÍ MECHANIK ZÁMEČNÍK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program OBCHODNÍK KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 66-41-L/01 OBCHODNÍK OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní

Více

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

23 57 H/01 Kovář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23 57 H/01 Kovář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

82-48-L/01 Starožitník

82-48-L/01 Starožitník 82-48-L/01 Starožitník MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 82-48-L/01 Starožitník Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 5. 2008

Více

64-41-L/51 Podnikání

64-41-L/51 Podnikání Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program studijního oboru 64-41-L/51 Podnikání platný od: 1.9.2011 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 8. ročník Český jazyk pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia (Fraus 2005) Pracovní sešit pro 8.ročník ZŠ a víceletá gymnázia

Více

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

34 57 H/01 Knihař MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 34 57 H/01 Knihař 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA

Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Gastronomie 65-41-L/01

Gastronomie 65-41-L/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 65-41-L/01 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2.1 Klíčové kompetence... 4 1.2.2 Odborné kompetence... 8 1.3 Způsob ukončení

Více

pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví

pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví pro obor vzdělání 31 41 L/51 Textilnictví V souladu s ustanovením 185 zákona č. 561/2004 Sb. jsou dotčené školy povinny postupovat podle rámcových vzdělávacích programů od 1. září, které následuje nejpozději

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností, zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý

Více

Anglický jazyk 1.cizí jazyk

Anglický jazyk 1.cizí jazyk Učební osnova předmětu Anglický jazyk 1.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 99 1.ročník: týdnů po hodinách

Více

Učební osnovy předmětu PRÁVO

Učební osnovy předmětu PRÁVO Školní vzdělávací program Obor: Obchodní akademie Gymnázium a obchodní akademie Ruská 355, 354 62 Mariánské Lázně Učební osnovy předmětu PRÁVO Obor vzdělání: 63-41 - M/02 Obchodní akademie Forma studia:

Více

školní vzdělávací program Obkladač - 3.verze

školní vzdělávací program Obkladač - 3.verze školní vzdělávací program Obkladač - 3.verze Obsah Obkladač... 1 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního

Více

Školní vzdělávací program P E K A Ř

Školní vzdělávací program P E K A Ř Školní vzdělávací program P E K A Ř Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola technická,

Více

Opravář zemědělských strojů

Opravář zemědělských strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 Verze: v1.1 Obsah 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa...

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Kvarta Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŘEZNÍK - UZENÁŘ 29-56-H/01 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Prodavačské práce 66-51-E/01

Prodavačské práce 66-51-E/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 66-51-E/01 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Ředitel: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma vzdělávání:

Více

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti

66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 66 43 M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. Konečná 21, Karlovy Vary Školní vzdělávací program 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Název RVP: Název

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

36 62 H/01 Sklenář MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 36 62 H/01 Sklenář 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání 2 1.1 Funkce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MECHANIK SEŘIZOVAČ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Předkladatel: Název školy

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PODĚBRADY, BOUČKOVA 355

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PODĚBRADY, BOUČKOVA 355 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PODĚBRADY, BOUČKOVA 355 VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost verze 2009/1 (platnost od 1. 9. 2009) č. j. 60/2/2009/SOŠPDY

Více

školní vzdělávací program Malíř - 3.verze

školní vzdělávací program Malíř - 3.verze školní vzdělávací program Malíř - 3.verze Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru... 4 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO Uhelná 3264/6, P.O.BOX 32, 669 02 Znojmo tel.: 515 222 202 fax: 515 225 768 IČ: 00530506 reditel@souuhelna.cz www.souuhelna.cz (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo

Více