Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p Loučka IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274"

Transkript

1 Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p Loučka IČ Č.j.: ZŠ-č-353/2010 Mgr. Pavel Čučka, ředitel školy

2 Obsah: I. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání VI. VII. VIII. IX. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí X. Základní údaje o hospodaření školy XI. XII. XIII. XIV. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 I. Základní údaje o škole Název školy a sídlo: Základní škola Loučka, okres Vsetín, č.p. 188, Loučka Zřizovatel: Obec Loučka, č.p. 46, Loučka Právní forma školy: právní subjekt příspěvková organizace, od Statutární zástupce školy: Mgr. Pavel Čučka ředitel školy Statutární zástupce ředitele: Mgr. Radoslava Mašková Kontakt: Telefon: kancelář ředitel školní jídelna Fa: K přijímání a vyřizování žádostí o poskytování informací je příslušný: Mgr. Pavel Čučka, v jeho nepřítomnosti Mgr. Radoslava Mašková Způsob založení: Obec Loučka zastoupená starostou obce panem Štefanem Huňadym podle 36 odst.1, písm. e) vydala zřizovací listinu základní školy v Loučce dne s platností od K Obec Loučka vydala škole novou zřizovací listinu. IČ: Rozhodnutí o zařazení do sítě (poslední platné): Identifikátor zařízení: Součásti školy: Základní škola kapacita: 172 žáci IZO: Školní družina kapacita: 25 žáků IZO: Školní klub kapacita: 75 žáků IZO: Školní jídelna ZŠ a MŠ kapacita: 350 jídel IZO:

4 Třídy a žáci podle ročníků - běžné třídy z celku Počet žáků z toho postižení žáci 5 z celku převedení do vzdělávající Číslo ) z celku žáci opakující řádku Počet tříd vyššího ročníku se podle 50 odst.3 celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky celkem dívky a b a 10b Celkem z toho 1.stupeň ročník X X ročník ročník ročník v tom 5. ročník ročník ročník ročník ročník Žáci učící se cizí jazyk Číslo řádku celkem Běžné třídy z toho navíc: povinné nepovinné předměty předměty celkem Speciální třídy z toho navíc: povinné nepovinné předměty předměty a b 2 3 3a Celkem X X 0 X X anglický jazyk francouzský jazyk německý jazyk z ř. ruský jazyk španělský jazyk italský jazyk jiný evropský jazyk jiný jazyk Individuálně integrovaní žáci podle druhu zdravotního postižení ze sl. 2. vyžadující zvýšené výdaje Číslo Počet z toho dívky řádku celkem 1.stupeň 2.stupeň z toho dívky z toho dívky celkem celkem a b Mentální postižení středně těžce postižení 0901a z toho těžce postižení Sluchově postižení z toho těžce postižení Zrakově postižení z toho těžce postižení S vadami řeči z toho těžce postižení 0908a Tělesně postižení z toho těžce postižení 0909a S více vadami z toho hluchoslepí S vývoj. poruchami učení S vývoj. poruchami chování Autisté Celkem Individuální vzdělávací plány Číslo řádku Nadaní žáci Žáci se SVP a b 2 3 Celkem ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

5 Volitelné předměty (povinné) Číslo řádku Počet skupin Počet žáků a b ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Nepovinné předměty Číslo řádku Počet Počet zařazených žáků skupin žáků a b ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu Stát kód 8 ) název Spec. vzděl. potřeby Číslo řádku Počet žáků celkem dívky z toho s trvalým pobytem 9 ) azylanti 7 ) a b c d Česko ne Česko ano SUC Celkem-součet ř Věkové složení žáků Běžné třídy Speciální třídy Číslo řádku z celku nově přijatí do 1. z celku nově přijatí do 1. Počet Počet z toho dívky ročníku z toho dívky ročníku celkem celkem celkem z toho dívky celkem z toho dívky a b a později X X 0 0 X X X X 0 0 X X X X 0 0 X X X X 0 0 X X X X 0 0 X X X X 0 0 X X X X 0 0 X X a dříve X X 0 0 X X

6 Vybavení školy ICT a jejich využití ve výuce z toho pro žáky (podle klasifikace ISCED) Číslo Počet řádku stupeň stupeň stupeň 1 stupeň 2C stupeň 3C stupeň 4A stupeň 5B 2A+2B 3A+3B a b Počítače celkem X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Počítače s připojením k Internetu X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Počítače s rychlým připojením X X X X X X X z toho přístupné žákům/studentům Učitelé nepočítačových předmětů X X X X X X X z toho využívající Internet při výuce X X X X X X X Učebny Číslo z toho používané Celkem řádku základní školou střední školou konzervatoří VOŠ a b Učebny používané školou nevyhovující z ř odborné pro méně než 20 žáků z ř pro 20 až 40 žáků pro více než 40 žáků Školní družina - pravidelná činnost k Číslo Počet řádku a b 2 Oddělení z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 Zapsaní účastníci z 1. stupně v tom z toho z ročníku z 2. stupně 2 ) z ř. ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. postižením 0107a 0 z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b 0 Zájmové útvary Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku Školní klub - pravidelná činnost k Číslo Počet řádku a b 2 Oddělení z toho pro žáky se zdravotním postižením 0101a 0 Zapsaní účastníci z 1. stupně v tom z toho z ročníku z 2. stupně 2 ) z ř. ze ZŠ speciální ze ZŠ pro žáky se zdrav.postižením z ř v odd. pro žáky se zdrav. postižením 0107a 0 z ř. 0107a ze ZŠ speciální 0107b 0 Zájmové útvary Účastníci činnosti ZÚ z toho plnící povinnou školní docházku Příležitostné činnosti zájmového vzdělávání od do Číslo řádku Počet Počet účastníků a b 2 3 Akce celkem z toho o sobotách či nedělích

7 Školní jídelna - počet zapsaných stravovaných k Číslo řádku Počet jen oběda v tom zapsaní k odběru oběda a jen celodenního stravování doplňkového doplňkového z toho bez jídla jídla celkem obědů a b Strávníků (dětí,žáků a studentů) celkem z mateřských škol z přípravného stupně, přípravných tříd z 1. stupně základní školy z 2. stupně základní školy v tom z nižšího stupně 6-8letých gymnázií strávníků z roč. 8letých konzervatoří ze středních škol 4 ) z konzervatoří 4 ) z VOŠ ze škol. zaříz. pro výkon ústav.-ochr. vých. 5 ) Ostatních pravidelně stravovaných z toho pracovníků škol a školských zařízení z ř pracovníci vykaz.práv.subjektu 6 ) 0114a Celkem pravidelně stravovaných (ř ř.0113) Knihovní fond Číslo řádku Celkem Přírůstky za školní rok a b 2 3 Počet knihovních jednotek celkem 3 ) knihy v tom audiovizuální dokumenty 4 ) ostatní dokumenty 5 ) Úbytek knih. jednotek za školní rok X Počet titulů odebíraných periodik X Výdaje na nákup knih. fondu v Kč X Uživatelé knihovny a služby ve školním roce 2009/10 Číslo Počet řádku a b 2 Počet žáků a pedagogů 6 ) Počet evidovaných eterních uživatelů Počet výpůjček ve školním roce Počet knihovních jednotek ve volném výběru Meziknihovní výpůjční služba jiné knihovně v tom z jiné knihovny Rešeršní služba 0208 ne Vzdělávací a výchovné akce pro uživatele hodiny informační výchovy v tom ostatní akce Otvírací doba v hodinách týdně 7 )

8 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: C Základní škola C/001 Základní škola, studium denní, délka studia 9 roků 0 měsíců Žáci podle oboru vzdělání a ročníků Číslo Ročník Celkem řádku a b C/01 Základní celkem škola dívky B/01 ZŠ celkem speciální dívky z ř a 3704 celkem ind.integrovaní 12 ) dívky Poznámka: spojený 3. a 4. ročník, průměrný počet na třídu za školu celkem: 16,625, 1. stupeň 17 V rámci těchto dokumentů vytvořila ZŠ učební plán se soustavou povinných předmětů, předmětů volitelných (v) a předmětů nepovinných (n). UČEBNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA č.j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk 9 12 Matematika Prvouka 7 Přírodověda Vlastivěda 7 Chemie 4 Fyzika 6 Přírodopis 6 Zeměpis 6 Dějepis 6 Občanská výchova 4 Rodinná výchova 4 Hudební výchova 4 6 Výtvarná výchova 8 6 Praktické činnosti 3 4 Tělesná výchova 10 8 Volitelné předměty 6 Disponibilní časová 5 13 dotace Týdenní časová dotace povinných předmětů Celková týdenní povinná časová dotace (2) Nepovinné předměty

9 Učební plán Učební plán 1. stupně Základní škola Loučka, okres Vsetín Učební plán 1. stupně oblasti předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč Jazyk a jazyková komunikace min. hodin Český jazyk a lit Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační technologie Prvouka Člověk a jeho svět Vlastivěda Umění a kultura Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Nepovinný předmět : křesťanská výchova Celkem hodin Z toho disponibilní Dotace hodin

10 Učební plán 2. stupně Základní škola Loučka, okres Vsetín Ućební plán 2. stupně Oblasti předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč Jazyk a jazyková komunikace minimum hodin Český jazyk a lit Anglický jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Disponibilní Volitelný předmět nevázaná Celkem hodin Dotace hodin Nepovinné předměty: křesťanská výchova

11 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci Eterní pracovníci 1 0,09 Rok byl ve znamení stabilizace. Většina vyučujících pracovala na škole takovou dobu, že byli zapracovaní. Na zástup za další mateřskou dovolenou byla přijata nová učitelka, která ovšem z velmi vážných osobních důvodů musela na vlastní žádost ukončit v dubnu pracovní poměr. Museli jsme proto řešit její náhradu. Ve škole byli zaměstnáni všichni vyučující s vysokoškolským vzděláváním. Splňovali předepsaný stupeň vzdělání. Jako dlouhodobý problém vidíme to, že ve škole nejsou aprobovaní učitelé na výuku některých předmětů fyzika, chemie, pracovní činnosti. Počet vyučovaných hodin výše uvedených předmětů je velmi nízký, proto i nabídka na úvazek pro vyučující není lákavá. Dlouhodobě tedy výuku těchto předmětů musíme řešit prací vyučujících s přírodovědným zaměřením. Ostatní aprobace má škola obsazeny všechny. Se všemi pedagogickými zaměstnanci jsou uzavřeny pracovní smlouvy. S novými zaměstnanci na jeden rok, v případě dohody o další spolupráci se mění smlouvy na dobu určitou. Další činnosti zajišťujeme pomocí dohod o pracovní činnosti či provedení práce. V uplynulém školním roce tedy byli zaměstnáni vyučující zhruba polovina, kteří mají dlouholetou prai, a druhou část sboru tvořili spíše začínající učitelé, případně s praí do 4 let. Pozitivní na této skutečnosti je jednak vzájemná výměna zkušeností a pomoc zkušenějších pedagogů. Průměrný věk vyučujících byl Průměrná délka pedagogické prae 15,91. Výchovná poradkyně pokračuje ve specializačním studiu. Nově specializační studium zahájila koordinátorka prevence a koordinátorka ŠVP. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 10 9,37 Eterní pracovníci 1 0,14 K žádným personálním změnám nedošlo. Všichni pracovníci jsou stabilními zaměstnanci s dlouholetou praí u organizace. Všichni zaměstnanci splňují náležitý stupeň vzdělání i jeho zaměření. U některých činností využíváme dohody o pracovní činnosti Se všemi nepedagogickými zaměstnanci jsou uzavřeny pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Další činnosti zajišťujeme pomocí dohod o pracovní činnosti či provedení práce. Průměrný věk nepedagogických zaměstnanců je 44,1.

12 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku zapsaní na dané převedení na jinou s žádostí o odklad vzdělávaní podle zapisovaní Číslo škole školu docházky 42 šk.zákona řádku z toho z toho z toho z toho z toho celkem celkem celkem celkem celkem dívky dívky dívky dívky dívky a b a 5b Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu z toho po dodatečném 0102a a později z ř narození a dříve Počet žáků, kteří odešli ze základní školy Číslo Běžné třídy Speciální třídy řádku Celkem z toho dívky Celkem z toho dívky a b Žáci, kteří ukončili škol. docházku v ročníku v 6. ročníku v 7. ročníku v tom v 8. ročníku v 9. ročníku v 10. ročníku 0107 X X 0 0 Žáci, kteří přešli do středních škol z 5. ročníku z toho ze 7. ročníku Žáci 1.r. s dod.odkladem šk. doch Výsledky přijímacího řízení Žáci 9. ročníku naší školy absolvovali v dubnu a květnu přijímací řízení. Letos po dlouhé době byly součástí tohoto řízení na maturitní obory scio-testy. Snahou bylo dosáhnout toho, aby se žáci 9. ročníků podstatně déle učili a aby se na střední školy doslali studijní typy dětí. Čas ukáže, jak se to podařilo. Většina našich žáků se dostala na ten obor, který si vybrali. Škola: Obor: Maturita: Počet: SPŠ stavební, Valašské Meziříčí technické zařízení budov ano 1 SPŠ stavební, Valašské Meziříčí truhlář ne 2 SPŠ strojní Vsetín výpočetní technika ano 1 Obchodní akademie, Valašské Meziříčí obchodní akademie ano 2 Obchodní akademie, Valašské Meziříčí informační technologie ano 2 SŠ hotelová, Frenštát hotelnictví a turismus ano 1 SŠ zahradnická, Ostrava zahradnictví ano 1 SPŠ nábytkářská, Bystřice p. Hostýnem obchod a ekonomika ano 1 SOŠ Josefa Sousedíka, Vsetín automechanik ne 2 SŠ oděvní a služeb, Vizovice kadeřnice ne 1

13 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy

14

15 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblasti prevence sociálně patologických jevů věnovala škola mimořádnou pozornost. Činnost vycházela ze Školní preventivní strategie na školní rok 2008/2009 jako základního nástroje prevence. Jde o komplení systémový prvek realizace preventivních aktivit. Je každým rokem vyhodnocován, sledujeme jeho průběh, účinnost, efektivitu. Mezi hlavní aktivity patřily: Odpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v technikách pedagogické preventivní práce, nácviky praktických psychologických a sociálně psychologických dovedností, techniky rozvíjení osobnosti, metody vytváření pozitivních vztahů mezi žáky a řešení problémových situací Systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, oblastí preventivní výchovy do výuky Uplatňování různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mládeže, zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času dětí a mládeže Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu Průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole či školském zařízení z hlediska rizik výskytu patologických jevů a uplatňování různých forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých Diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměřených na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže Poskytování poradenských služeb a zajišťování poradenských služeb specializovaných poradenských a preventivních zařízení pro žáky, rodiče a pedagogy Strategie obsahovala: 1. Současný stav problematiky 2. Personální zajištění prevence 3. Potřebnost projektu 4. Cíle projektu 5. Vymezení cílové skupiny 6. Způsob realizace 7. Znalostní kompetence žáků 8. Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny 9. Měření efektivity programu 10. Rámcový časový harmonogram 11. Příklady zařazovaných témat 12. Vyhodnocování preventivní strategie 13. Kontakty s jinými organizacemi 14. Rozpočet programu

16 Škola: Školní preventivní strategie (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Počet žáků, studentů: % zapojení žáků (studentů) ve volnočasových aktivitách: 50% % žáků (studentů) kteří absolvovali PP nespecifickou: % žáků (studentů) kteří absolvovali PP specifickou: 70% I. ŽÁCI A. Aktivity pro žáky: ano ne 1. ve výuce: 2. jednorázové tématické aktivity: Vánoční jarmark, Velikonoční výstava, Den zdraví, Den Země přednášky:dospívání besedy: Kreativní myšlení, Temperament komponované pořady: jiné kulturní akce k PP: Divadlo loutek, filmová představení, 3. aktivity specifické primární prevence v rámci řešení výchovných problémů: v rámci řešení SPU: téma závislosti (návykové látky): EU-DAP 2 šikana (sociální klima třídy): PP kriminality: Trestní odpovědnost mládeže P ČR téma tolerance: Labyrint, Mosty 2010 téma násilí: Labyrint záškoláctví: sekty: etrémismus: rasismus: jiné: 4. dlouhodobé programy PP: projekt: projekt: projekt: projekt: projekt: jiné: 5. účast v projektech (grantech): projekt dotovaný z vlastních finančních zdrojů: projekt dotovaný z jiných než vlastních finančních zdrojů: MŠMT jiný zdroj

17 B. Jakým způsobem je ŠPS realizován (formy, metody): ano ne 1. poskytování informací: přednáška beseda konzultace osvětový materiál videoprojekce filmové představení jiné 2. prožitkové programy: 3. pobytové akce: 4. peer programy: 5. aktivní učení v modelových situacích: C. Hodnocení významu volnočasových aktivit pro ŠPS: 1. nabídka dostupnost splňuje nabídka potřeby žáků? Oznámkujte prosím jako ve škole, 1 nejlepší, 5 nejhorší II. PODÍL PEDAGOGŮ ŠKOLY NA REALIZACI ŠPS A. Vzdělávání pedagogů v oblasti (za školní rok 2009/2010 ): TYP ŠKOLENÍ Organizátor Délka trvání (počet hodin) Počet proškolených pracovníků metodik prevence Specializační studium Resocia Spurný 250 ano K problematice drog výchovný poradce ostatní Výchova k toleranci PPP Val. Mez. K problematice šikany Agentura KPS ano ano ano Zdravý životní styl (Janíkovi) Sebeúcta Komunikace Agentura KSP Podané ruce o.s. Jiné

18 B. Školní metodik prevence (ŠMP) spolupracuje s: ano ne výchovným poradcem třídními učiteli vedením školy ostatními, i nepedagogickými pracovníky školy je ŠMP současně výchovný poradce? C. Podmínky pro výkon funkce ŠMP: ano ne (má:) místnost pro konzultace s žáky a rodiči vymezené konzultační hodiny k dispozici odbornou literaturu přístup k vyhláškám MŠMT přístup k PC přístup k internetu podporu vedení školy k dalšímu vzdělávání možnost předávat informace pedagogickému sboru pokud ano, jak často: jednou za měsíc jednou za 3 měsíce jednou za 6 měsíců jednou za rok D. ŠMP se přímo účastní: ano ne mapování výskytu sociálně-patologických jevů na škole řešení sociálně-patologických jevů na škole spolupráce s odbornými zařízeními jednání s rodiči spolupráce s okresním metodikem

19 E. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: řešil ŠMP Celkem ano ne věk: případů: návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin záškoláctví 14, 15 2 šikana 14 gambling kriminalita rasismus Jiné 11, 12 2 III. SPOLUPRÁCE S RODIČI V RÁMCI ŠPS ano ne rodiče jsou informováni o strategii ŠPS 1. aktivní spolupráce s rodiči: přímá účast v ŠPS školní akce určené pro rodiče s dětmi přednášková činnost (besedy pro rodiče) účast ŠMP na třídních schůzkách 2. pasivní spolupráce s rodiči: písemná sdělení rodičům informační letáky jiné (jaké?): IV. SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI A ORGANIZACEMI využíváme: ano ne forma spolupráce: PPP Konzultace, pracovní aktivy, besedy SVP Návštěvy Policie ČR Besedy, dopravní akce Městská policie Konzultace OHS Besedy OSPOD (OPD) Konzultace SPC Orgány státní správy konzultace Odborníci Besedy a semináře Nestátní zařízení Besedy a semináře Jiné (jaké):

20 V. METODY HODNOCENÍ EFEKTIVITY REALIZACE ŠPS A. Využívám metod hodnocení: 1. besedy 2. přednášky 3. testy 4. skupinová práce, rozhovory 5. hry B. Konkrétní výsledky strategie ŠPS za tento školní rok: Podařilo se: 1. Částečně zlepšit sebeovládání a utlumit agresivitu žáků 2. Částečně zlepšit komunikace žák žák, žák učitel, učitel rodič 3. Nepodařilo se: 1. Odstranit používání vulgarismů mezi žáky 2. Snížit agresivitu některých žáků 3. C. Co pro vás vyplývá z hodnocení ŠPS jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok: 1. Pracovat na snižování agresivity některých žáků, která se projevuje např. ničením školního zařízení 2. Zlepšovat vzájemnou komunikaci mezi všemi skupinami 3. Pracovat na snižování používání vulgarismů mezi žáky D. Klady a zápory při realizaci MPP: Kladné připomínky: 1. Výhoda malého kolektivu 2. Dobrá spolupráce v pedagogickém sboru 3. Dobrá spolupráce s institucemi Záporné připomínky: 1. Nedostatečné pravomoci při řešení soc.-patologických jevů 2. Legislativní nedostatky 3. Mnohdy nedostatečné rodinné zázemí, volný čas mládeže bez náplně Datum vypracování: ŠMP: Mgr. Olga Kubešová Ředitel školy: Mgr. Pavel Čučka

21 VII. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků ve školním roce 2009/2010 DVPP probíhá na základě Plánu personálního rozvoje naší školy. Zohledňuje priority školy a vychází ze zájmu vyučujících o konkrétní vzdělávací akce. Organizace vyčerpala všechny prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. Další prostředky použila z financování provozu. Pořadí Název vzdělávací akce Cena 1. Zápis studia VP 322,- Kč 2. Konference prevence 300,- Kč 3. Konference o stravování 500,- Kč 4. Konference o stravování 500,- Kč 5. Účetnictví sociální pojištění 1 000,- Kč 6. Šikana v otázkách a odpovědích 4 320,- Kč 7. Studium výchovného poradenství 7 740,- Kč 8. Dějepisný seminář 680,- Kč 9. Účetnictví majetek PO 720,- Kč 10. Managment škol 2 900,- Kč 11. Účetnictví závěrka a daně 750,- Kč 12. Specializační studium prevence 3 000,- Kč 13. Školení řidičů a referenční zkoušky 600,- Kč 14. Občanský zákoník a řízení škol 970,- Kč 15. Účetnictví reforma účetnictví OJS 750,- Kč 16. EVVO Alcedo 390,- Kč 17. BOZP a PO 650,- Kč 18. Účetnictví 750,- Kč 19. Krizové situace ve třídě 1 120,- Kč 20. Specializační studium ŠVP 5 500,-Kč 21. Nakládání s chemickými látkami 350,- Kč 22. Managment škol 1 100,- Kč 23. Účetnictví závěrka 750,- Kč Celkem: ,- Kč

22 VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Všechny aktivity školy jsou zveřejňovány pravidelně v Informátoru ZŠ Loučka, který vychází každý měsíc školního roku v rozsahu 4 8 stran. Tento materiál dostávají zákonní zástupci žáků (vždy 1 ks do rodiny) a svým podpisem v žákovské knížce potvrzují jeho přezetí. V počtu 160 ks jej připravujeme k distribuci pro ostatní obyvatele obce. Jeho elektronická verze je umístěna na Na webových stránkách školy jsou navíc fotografie z akcí školy. V další části budou přiloženy všechny výtisky Informátoru za školní rok 2009/2010

23 Vydalo ředitelství ZŠ Loučka, okres Vsetín Bezplatný výtisk Ročník XII, 7/2009, školní rok 2009/2010 Září 2009 Organizace školního roku 2009/2010 Zahájení: úterý 1. září 2009 Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009 Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2009 pátek 1. ledna Vyučování začne v pondělí 4. ledna Ukončení vyučování v prvním pololetí čtvrtek 28. ledna 2010 Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2010 Jarní prázdniny 1. února 7. února 2010 Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010 Ukončení vyučování v druhém pololetí středa 30. června 2010 Hlavní prázdniny: čtvrtek 1. července 2010 úterý 31. srpna 2010 Časový rozvrh vyučování hodina přestávka hodina hlavní přestávka hodina přestávka hodina polední pauza přestávka hodina polední pauza přestávka hodina přestávka hodina přestávka hodina přestávka hodina přestávka hodina Pokud potřebujete mluvit během dne se svými dětmi, nenarušujte vyučování a využijte pouze přestávky.

24 Prodej učebních potřeb I v letošním roce prodáváme zájemcům z řad žáků sady sešitů, buď komplet nebo jen určité typy. Každý žák platí jinou částku, a to podle svých individuálních potřeb. To je také důvod, proč neuvádíme ceny kompletních sad, ale rozepisujeme ceny jednotlivých sešitů, za které je možné je ve škole zakoupit. Každý žák má ale připočítáno 100,-Kč na učební potřeby do výtvarné výchovy včetně výkresů, v některých třídách jsou započítány i speciální pracovní sešity do jazyků apod. O cenách vás informovali třídní učitelé. Výuka náboženství ZŠ Loučka zřídila i letos jako nepovinný předmět NÁBOŽENSTVÍ (římskokatolické) výuka je známkována výuku náboženství v letošním školním roce na ZŠ Loučka vede pan kaplan Mgr. Jan Rimbala Dnem výuky je středa od 11:15 12:00 hodin Nákup učebních potřeb a kopírování Žáci naší školy si mohou zakoupit sešity a výkresy v kanceláři vedení školy, ale p o u z e KAŽDÉ PONDĚLÍ V HOD A KAŽDOU STŘEDU V HOD Totéž platí pro kopírování, laminování apod. Potvrzování tiskopisů Veškeré tiskopisy pro žáky potvrzuje paní Růžena Ševelová v kanceláři vedení školy, a to KAŽDÉ PONDĚLÍ V HOD A KAŽDOU STŘEDU V HOD Provoz a úhrada poplatků ve školní družině a školním klubu Školní družina je v provozu každý den od do hodin. Poplatek je rozdělen na dvě skupiny: s docházkou do hod 120,- Kč / měsíc, s docházkou do ,-Kč / měsíc. Platí se ve dvou splátkách za období září leden a únor červen. Na sourozence se poskytuje sleva, je možné požádat i o úlevy, pokud splňujete podmínky. Platí stejná směrnice, její plné znění je na nástěnce u hlavního vchodu školy nebo na Pokud jde o školní klub, je poplatek 40,- Kč / měsíc, také ve dvou splátkách. Omlouvání absence žáků NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Žádáme rodiče, aby důsledně dodržovali ustanovení Vnitřního řádu školy: Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 48 hodin od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád následovně. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli při uvolnění na více hodin, o době delší než 2 dny, vyjma nemoci, rozhoduje ředitel školy individuálně na základě písemné žádosti zákonných zástupců.

Č.j.: ZŠ-č-596/2008. Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274

Č.j.: ZŠ-č-596/2008. Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274 Č.j.: ZŠ-č-596/2008 Základní škola Loučka, okres Vsetín č.p.188 756 44 Loučka IČ 47658274 Obsah: 1. Charakteristika školy 2 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2011/2012 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j.

Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. Výroční zpráva Základní škola, Chrast, okres Chrudim 2012/2013 č.j. (Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním vzdělávání, 10, odst. 3 a Vyhláška č. 15 z 2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám.71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail : 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007-8 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 V Kadani 29. 8. 2014 Mgr. Zdeněk Hosman ředitel školy Projednáno v pedagogické radě dne:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více