Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec"

Transkript

1 Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec V N I T Ř N Í Ř Á D upraven k Zpracovali : Mgr. Josef Peiker ředitel Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny Žíchovec Tereza Mojdlová, DiS. statutární zástupkyně ředitele č. j. : DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 1

2 OBSAH : ÚVOD 4 1. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ Název zařízení, adresa, kontakty Součást zařízení Organizační členění Personální zabezpečení Spolupráce s osobami odpovědnými za výchovy 8 2. POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ,PŘEMISŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ Vymezení odpovědnosti ředitele a ostatních pracovníků Spolupráce s kompetentními orgány, institucemi a organizacemi Zajištění pomoci při propuštění ze zařízení ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ Organizace výchovné činnost Organizace vzdělávání dětí Organizace zájmové činnosti Systém prevence sociálně patologických jevů ORGANIZACE PÉČE O DĚTI V ZAŘÍZENÍ Zařazení do rodinných, nebo výchovných skupin Ubytování dětí Materiální zabezpečení a finanční prostředky dětí Systém stravování Postup v případě dočasného omezení Postup v případě útěku ze zařízení SYSTÉM HODNOCENÍ A OPATŘENÍ VE VÝCHOVĚ Systém hodnocení Kapesné, osobní dary a věcná pomoc Užívání soukromých věcí Opatření ve výchově PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ Práva Povinnosti DENNÍ REŽIM Organizace dne pracovní, volné dny Pobyt dítěte mimo zařízení Volná vycházka, dovolenka Přechodné ubytování mimo zařízení Styk dětí s veřejností Návštěvy dětí Poskytování informací Žákovská spoluspráva Podmínky zacházení dětí s majetkem Postup při podávání, vyřizování žádostí, stížností a návrhů řediteli, pedagogickým pracovníkům zařízení a dalším osobám a orgánům 24 DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 2

3 8. PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU ÚHRADA NÁKLADU NA PÉČI O DĚTI V ZAŘÍZENÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ Zdravotní péče a prevence Podávání léků Postup při úrazech Postup při onemocnění Postup při intoxikaci USTANOVENÍ VLASTNÍ PŘÍLOHY VNITŘNÍHO ŘÁDU 29 Příloha 1 Návštěvní řád DD a ZŠ Příloha 2 Školní řád Příloha 3 Pokyn ředitele zařízení k přepravě dětí žáků Příloha 4 Smloouva o prodlouženém pobytu Příloha 5 Adaptační program v DD Žíchovec Příloha 6 Minimální preventivní program 2014/2015 Příloha 7 Školní sankční řád Příloha 8 Sankční řád DD DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 3

4 ÚVOD Vnitřní řád (dále jen VŘ) Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny (dále jen DD) vstupuje v platnost dnem schválení pedagogickou radou. Je závazný pro všechny umístěné děti a zaměstnance DD. VŘ je vydáván na základě zákona 109/2002 Sb., Vyhlášky 438/2006 Sb. a v souladu se zákonem 359/1999Sb a Občanským zákoníkem Změny ve VŘ předkládá ředitel DD. Činnost DD, ZŠ se dále řídí Vnitřními směrnicemi(vs), Pokyny ředitele (PŘ), pokyny MŠMT ČR aj.. Pokud se ve VŘ uvádí čísla paragrafů, jedná se o zákon 109/2002 Sb. v platném znění o ústavní a ochranné výchově 1. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ DD, ZŠ a ŠJ je příspěvkovou organizací, právním subjektem vykonávajícím předběžné opatření, ústavní výchovu v systému náhradní péče o děti, kterou stanovil soud podle zákona o sociálně právní ochraně zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění. Děti jsou přijímány do zařízení na základě rozhodnutí příslušného soudu, děti předškolního věku po dohodě s OSPOD a vedením zařízení bez diagnostického pobytu. Na zařízení jsou přijímány děti bez zdravotního postižení, které navštěvují běžnou MŠ, ZŠ a ŠS ve městě a děti se zdravotním postižením, které dochází do základní školy praktické, která je součástí zařízení a vyučuje podle upraveného učebního plánu. Škola zajišťuje výuku od 1. p. r. do 9. p. r.. Děti starší 15 let se vzdělávají v různých středních školách Jč. kraje Název zařízení, adresa, kontakty Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec, Žíchovec 17, Prachatice Identifikátor zařízení IČO Telefonní spojení: Ředitel Zástupce ředitele Fax Ekonomka ZŠ Web DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 4

5 1. 2. Součásti zařízení Dětský domov kapacita 32 lůžek Základní škola kapacita 32 žáků Školní jídelna kapacita 80 jídel Dětský domov zajišťuje: - náhradní výchovnou péči v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání dětem, kterým byla na základě soudního rozhodnutí nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření - základní práva dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách - vytváření podmínek podporujících sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti - zacházení s dítětem tak, aby zajistil plný a harmonický rozvoj Základní škola Poskytuje v souladu se Školským zákonem v platném znění a NV vzdělání dětem pomocí speciálních vzdělávacích a výchovných metod a připravuje žáky na výkon jednoduchých činností v souladu se Vzdělávacím programem ZŠ Praktické. Školu mohou navštěvovat i žáci přilehlých obcí. Ve škole pracuje tříčlenná Školská rada. Školní jídelna Zajišťuje celodenní stravování dětem a zaměstnancům dětského domova v souladu s platnými právními předpisy, při dodržování hygienických, technologických norem a požadavků racionální a zdravé výživy. Školní jídelna má svůj vlastní provozní řád Organizační členění Ředitelství: ředitel, statutární zástupce ředitele vedoucí vychovatelka, ekonomka, sociální pracovnice, vedoucí stravování 1. patro Rodinné skupiny: RS 1 2. patro, RS 2 1. patro, RS 3 1. patro, RS 4 2. patro Škola: samostatná budova Přízemí budovy: dílna, kuchyně, jídelna, plynová kotelna, keramická dílna, sklady Hřiště: víceúčelové a travnaté DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 5

6 1. 4. Personální zabezpečení Vedení zařízení tvoří: ředitel, vedoucí vychovatelka, ekonomka, vedoucí školní jídelny Ostatní personální zabezpečení a skladba jednotlivých funkcí vyplývá z pokynů MŠMT ČR, potřeb a možností zařízení V zařízení je nepřetržitý celoroční provoz. Provoz může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů na základě souhlasu zřizovatele. Za úroveň práce a plynulý chod zařízení je odpovědný ředitel DD. Organizační řád zařízení upravuje strukturu a řízení, formy a metody práce, práva a povinnosti zaměstnanců. Poradním orgánem ředitele zařízení je pedagogická rada. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci. Účast na pedagogických radách je povinná. Práce Dětského domova se řídí celoročním plánem výchovně vzdělávací práce, který schvaluje pedagogická rada. Vychovatelé plán práce rozpracovávají do týdenních plánů. Současně zpracovávají programy individuálního rozvoje osobnosti dítěte, se kterým dítě přichází do DD po komplexním vyšetření. a) Zaměstnanci jsou pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. - pedagogickými pracovníky jsou ředitel, vedoucí vychovatelka, učitelé, vychovatelé, asistenti vychovatele - nepedagogickými pracovníky jsou zaměstnanci zajišťující provoz zařízení (ekonomika, služby, údržba) a zaměstnanci stravovacího úseku b) Pedagogické i nepedagogické pracovníky přijímá ředitel. c) Zastupitelnost jednotlivých funkcí v zařízení: Funkce Zastupuje Poznámka Ředitel Statutární zástupce ředitele Mimo přijímání a propouštění zaměstnanců, pokud ředitel nestanoví jinak Zástupce ředitele Vedoucí vychovatel/ka/ Vedoucí Pověřený vychovatel/ka/ vychovatel(ka) Sociální pracovník Ekonomka Případně pověřený pracovník/ce/ Vedoucí stravování Pověřená kuchařka Údržbář Pověřená uklízečka Případně pověřený jiný pracovník/ce/ d) Pracovní povinnosti zaměstnanců jsou dány Zákoníkem práce v platném znění, Pracovním řádem pracovníků škol a školských zařízení, Pracovní náplní, příslušnými zákony a vyhláškami, pokyny a příkazy ředitele a vnitřními směrnicemi DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 6

7 zařízení. e) Pověření vedoucí pracovníci mají právo kontrolovat, řídit a ukládat úkoly svým podřízeným zaměstnancům i cizím osobám konajícím na základě souhlasu ředitele pracovní činnost ve prospěch zařízení. Je zakázáno manipulovat, vnášet a užívat návykové látky, drogy, toxické látky, tabákové výrobky, alkohol. f) Pracovní doba zaměstnanců je stanovena podle ZP a v souladu s rozpisem služeb odpovídajícím provozu zařízení. Míra přímé a nepřímé výchovné a vzdělávací povinnosti pedagogických pracovníků je dána Nařízením vlády ČR 75/2005 Sb. U provozních zaměstnanců v době od 6,00 hod do 14,30 hod nebo od 7,00 hod do 15,30 hod. Výjimky povoluje ředitel. Rozpisy směn provádí statutární zástupce ředitele, vedoucí vychovatel(ka), vedoucí stravování s ohledem na potřeby zařízení. Dovolená je poskytována podle plánu dovolených po celý rok ve výši stanovené ZP a s ohledem na potřeby provozu zařízení. g) Zaměstnanci jsou povinni bezprostředně informovat ředitele o závažných skutečnostech při výkonu služby (telefonicky, osobně..) a provést dostatečný, srozumitelný zápis do knihy denní evidence / Foster/. h) Závažná zdravotní ošetření, závažná rozhodnutí vedení zařízení, která se týkají umístění dětí jsou konzultovány se zákonnými zástupci dětí předem. V případě nebezpečí z prodlení, kdy by mohlo dojít k narušení výchovy, péče, zdraví dítěte, rozhoduje ředitel. Zákonní zástupci jsou informováni dodatečně prokazatelným způsobem. ch) Hlavní povinnosti pedagogických i nepedagogických pracovníků svým vystupováním, postojem a přístupem k práci být vzorem dětem a tím přispívat k plnění úkolů zařízení práva a povinnosti ředitele jsou dány zákonem 109/2002 Sb. 23 a 24 a ustanoveními VŘ ředitel při plnění povinnosti využívá stanovisek a vyjádření vychovatelů a učitelů pedagog je z pověření ředitele přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítěte, pokud je podezření z narušení VŘ, o této záležitosti je proveden zápis do knihy denní evidence a na Foster a je s tímto seznámen ředitel. Podle druhu a zvážení případu je zásilka případně uložena u sociální pracovnice a dítěti odevzdána při jeho odchodu ze zařízení, nebo je na náklady zařízení odeslána zpět odesilateli. Pokud by zásilka ohrozila výchovu a zdraví dětí, je s tímto seznámeno oddělení sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) daného obvodu podle trvalého bydliště dítěte vychovatel je oprávněn převzít (se zápisem do osobního spisu dítěte na Foster) do úschovy předměty, které by mohly ohrozit výchovu, zdraví a životy dětí vychovatel je oprávněn po dohodě s dítětem převzít finanční hotovost, zapsat do listu kapesného a uložit jí do trezoru pro další potřeby dítěte ředitel může na základě předešlého písemného souhlasu zákonného zástupce a s přihlédnutím k vyjádření vychovatelů umožnit dítěti cestovat samostatně k zákonným zástupcům, pokud jde o dítě ve věku od 12 do 15 let, děti od 15 let mohou cestovat samostatně, ale i zde je vyžadován písemný souhlas zákonných zástupců DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 7

8 z pověření ředitele má právo vychovatel zastupovat dítě v běžných záležitostech 23 odst.1 pís.l pedagog zodpovídá za prokazatelné seznámení dítěte s právy, povinnostmi, řádem zařízení a se systémem odměn a trestů / zápis Foster/ pedagog podává návrhy, hodnocení, které jsou podkladem pro jednání soudů, OSPOD podává další návrhy podle platných zákonů ve prospěch dítěte ( studium, dovolenky, vycházky, podmínky, zrušení ústavní výchovy ) pedagog může z rozhodnutí ředitele podávat informace o dítěti oprávněným osobám v rozsahu stanoveném ředitelem tak, aby nebyla ohrožena osobnost dítěte pedagog odpovídá za harmonický rozvoj osobnosti dítěte, má právo podávat návrhy na změny VŘ Spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu: spolupráce se realizuje na základě oboustranné snahy být o dítěti informován. Prvotní informace telefonická, v případě neúspěchu se přechází na informace písemné. Kmenový vychovatel se spojí telefonicky čí písemně 1x v měsíci s rodiči dítěte své skupiny. O jednání s rodiči provede zápis do dokumentace dítěte. další spolupráce realizována v době návštěv dětí osobami odpovědnými za výchovu a kmenovými vychovateli, sociální pracovnicí v případě důležitosti informace i zástupci vedení třetí způsob je prostřednictvím OSPOD jako zprostředkovatele v případě, že výše uvedené způsoby kontaktu nebyly úspěšné. 2. POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ, PŘEMISŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ DĚTÍ Vymezení odpovědnosti ředitele a ostatních výchovných pracovníků Do zařízení se přijímají děti na základě rozhodnutí soudu se souhlasem ředitele zařízení v souladu s Hlavou II 2 odst. 12, a 5 odst. 1. a zákona 359/1999 Sb. Umísťovány jsou děti od 3 let do ukončení přípravy na budoucí povolání ( 12 odst.1,2,3) na základě rozhodnutí příslušného soudu, které mají nařízenu ústavní výchovu (případně předběžné opatření), nemají závažné poruchy chování Nepřijímají se ( 38) děti trpící nemocí v akutním stadiu, děti vyžadující podle stanoviska lékaře odbornou zdravotní péči, bacilonosiči a děti, kterým byla uložena karanténní opatření. Přijímání dítěte zajišťuje sociální pracovnice nebo statutární zástupce ředitele (ved. vychovatelka) Současně s přijímáním dítěte je přijímána osobní dokumentace dítěte. DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 8

9 ředitel, statutární zástupce, vedoucí vychovatel(ka) a další pověřené osoby zabezpečí úvodní seznámení s právy a povinnostmi dítěte, provedou o tom zápis do osobní dokumentace dítěte /Foster/, zařadí dítě do konkrétní RS - vychovatel skupiny zabezpečuje seznámení s VŘ, denním režimem a vybaví ho dalšími potřebami pro pobyt v zařízení sociální pracovnice po přečtení dokumentace neprodleně informuje zdravotnici, učitele, vychovatele o závažných skutečnostech (léky, postižení ) a připravuje k zahájení řízení o úhradě péče včetně rozhodnutí vychovatelé a učitelé jsou povinni se seznámit s částmi osobních spisů dítěte v co nejkratší době po příchodu na zařízení a učinit o tomto v osobním spise záznam (Foster) zařízení vybaví dítě potřebami a pomůckami pro vzdělávací proces vedoucí vychovatelka(tel) společně s kmenovým vychovatelem zpracují na základě závěrečné zprávy z DDÚ individuální výchovně vzdělávací plán nejpozději do 1 měsíce od nástupu dítěte s ohledem na jeho znalost, schopnosti a stupně poruchy chování Dokumentace při příjmu dítěte do zařízení rozhodnutí příslušného soudu o umístění dítěte rozhodnutí soudu předběžné opatření, ústavní výchova rodný list, občanský průkaz, doklad o státním občanství - pokud byl vystaven průkaz pojištěnce, zdravotní průkaz zdravotní zprávu bezinfekčnost, u děvčat zprávu gynekologa osobní list dítěte umístěného do zařízení výchovné péče poslední školní vysvědčení, kopii katalogového listu, podklady pro stanovení výše ošetřovného osobám odpovědným za výchovu diagnostickou zprávu a závěry pro další výchovné působení kompletní zdravotní dokumentaci Propuštění dítěte ( podle 24 odst.6 a,b,c,d,e) uplynutím lhůty předběžného opatření nenařízením ústavní výchovy zrušením ústavní výchovy příslušným soudem po nabytí právní moci dosažením zletilosti nebo 19 let při prodloužení ústavní výchovy soudem, nebo pokud v zařízení dobrovolně setrvává na základě dohody do ukončení přípravy na povolání při přemístění dítěte do DDŠ, či výchovného ústavu na základě rozhodnutí soudu rozhodnutím soudu o pěstounské péči, nebo osvojení, po nabytí právní moci pominutím důvodů uvedených v zákoně o sociálně právní ochraně - č. 359/1999Sb. 42 DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 9

10 Dokumentace při přemísťování a propouštění dítěte při přemísťování je dokumentace obdobná jako při přijímání do zařízení, navíc obsahuje informace o osobních věcech dítěte, které získalo při pobytu na zařízení, o výši kapesného, které bude předáno novému zařízení při propuštění je předána základní dokumentace, se kterou dítě na zařízení nastoupilo, osobní doklady, případné doklady o úsporách Spolupráce s kompetentními orgány, institucemi a organizacemi Spolupráce je dána zákonem 109/202 Sb. v platném znění o ústavní a ochranné výchově, zákonem 359/1999Sb o sociálně právní ochraně dítěte, Úmluvou o právech dítěte a dalšími dokumenty. Sociální pracovnice spolupracuje s OSPOD jednotlivých měst. Ředitel zajišťuje spolupráci s obcí, Jč. KÚ Č. Budějovice, MŠMT ČR, Státním zastupitelstvím Prachatice, POLICII ČR, okresními soudy Zajištění pomoci při propuštění dítěte ze zařízení Věcná pomoc Poskytována dětem, které po dosažení zletilosti odchází ze zařízení ve formě finanční, věcné, návrh předkládá kmenový(á) vychovatel(ka) vedoucímu(cí) vychovateli(ce), který(á) jej přednese na poradě vedení, nebo na pedagogické radě, rozhodnutí je záležitostí ředitele zařízení. Finanční a věcná pomoc se poskytuje podle měsíců před dobou propuštění z důvodů zletilosti zasílá sociální pracovnice předepsaný dotazník na OSPOD do místa trvalého bydliště a zahajuje spolupráci s příslušnými institucemi s cílem zajistit zaměstnání, ubytování propuštěné děti po dovršení zletilosti se snaží sociální pracovnice sledovat po propuštění minimálně jeden rok Kritéria pro přiznání finanční částky věcné pomoci při ukončení ústavní výchovy plnoletostí: Viz tabulka Kategorie/Postavení dítěte Výše pomoci v Kč 1.Oboustranný sirotek bez Kč podle délky pobytu na příbuzenských vztahů, sociální sirotek* zařízení 2. Oboustranný sirotek s příbuzenskými Kč podle délky pobytu na vztahy zařízení 3. Jednostranný sirotek Kč podle délky pobytu na zařízení 4. Odchod zpět do vlastní rodiny Kč podle délky pobytu na s žijícími rodiči zařízení Výjimky, popř. úpravy do maxim. O předání věcné pomoci se provede částky Kč povoluje ředitel (po záznam, kopie zůstává v dokumentaci schválení pedagogické rady) dítěte. *dítě, jež není sirotek, ale po dobu pobytu nemělo kontakt s biologickou rodinou DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 10

11 Další pomoc při ukončení ústavní výchovy Jedincům, kteří splňují kriteria vyhlášená jednotlivými Nadacemi, jsou tyto prostředky dojednány a jsou deponovány na účtu u ČSOB. Jejich použití je vázáno na odsouhlasení záměru okresním soudem, který vydal souhlas s jejich otevřením. Jedinec, který účet má otevřen, jej může použít až po dovršení 18 let a ukončení ústavní výchovy. 3. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI V ZAŘÍZENÍ Organizace výchovné činnosti Základním principem výchovné činnosti jsou možnosti a potřeby dětí a možnosti zařízení. V pedagogice volného času jsou uplatňovány pedagogické a psychologické zvláštnosti práce s umístěnými dětmi, ve výchovných plánech jsou realizovány všechny druhy výchov s ohledem na roční období a s přihlédnutím k situaci a potřebám zařízení a schopnostem dětí. Východiskem tvorby plánů je Profil absolventa a indiv. výchov. opatření. Roční plán výchovné činnosti zahrnuje návštěvy kulturních a společenských akcí, divadel, hudebních pořadů a zátěžové aktivity pro starší jedince Organizace vzdělávání dětí Základním principem vzdělávací činnosti jsou schopnosti jedince a druh vzdělávacího zařízení, které navštěvuje. S tím souvisí i příprava na vyučování v rozsahu denního režimu. Školní vzdělávací a výchovná činnost v ZŠ při DD se uskutečňuje v budově školy, na hřišti, dílnách a cvičné kuchyňce, dále dle zařazení dítěte do vzdělávacího systému je zabezpečena v MŠ a ZŠ v městysu Strunkovice n B., zvolených OU, SŠ v rámci Jč. kraje. Dítě, které není zletilé a ukončí přípravu na povolání v některé z výše uvedených škol, je dle možností zařazeno do pracovního poměru nebo pracovních činností v DD Organizace zájmových činností Hlavním cílem zájmové činnosti je rozvoj individuálních schopností, možností a dovedností dítěte, jeho integrace do společnosti vrstevníků a prevence negativních jevů. Na zařízení se organizují různé sportovní aktivity a příležitostné sportovní turnaje. Další zájmová činnost je zaměřena na výtvarné aktivity, arteterapii, práci se dřevem, keramikou, při nichž se vytváří sortiment pro prodejní akce a zároveň pomáhá dětem při rozhodování o budoucím povolání. DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 11

12 Zařízení úzce spolupracuje se sportovním fotbalovým klubem Strunkovice nad Blanicí, za který hrají děti z DD od žáků až po dorost a Sokolem Strunkovice. Zájmová činnost dětí pravidelná i nepravidelná vzniklá ze zájmu jedince a iniciativy zařízení, nebo jiných organizací a institucí. Zapracovává se do týdenních a denních plánů. Před realizací aktivity je povinen kmenový vychovatel předložit řediteli ke schválení organizační zajištění akce (odpovědnost, místo, čas, dozor, stravování,..) - náklady na činnost vyšší než 50 Kč budou uhrazeny z rozpočtu DD - pokud se děti účastní pravidelných aktivit u jiných organizací a neplní domluvená pravidla, nevhodně působí v kolektivu - předkládá vedoucí vychovatel(ka) návrh na ukončení činnosti Systém prevence sociálně patologických jevů V celém areálu zařízení je zakázáno kouření podle zákona 190/1999 Sb. a zákona 155/2000 Sb. - zakazuje kouření všem osobám mladším 18 let. Osoby starší 18 let mohou kouřit jen mimo areál DD, ZŠ! Zákaz se vztahuje i na nákup cigaret. Pro prevenci vzniku sociálně patologických jevů je zpracován program, který je pravidelně na ped. radách vyhodnocován. Viz. příloha Minimální preventivní program 4. ORGANIZACE PÉČE O DĚTI V ZAŘÍZENÍ Zařazení dítěte do rodinných nebo výchovných skupin - nové dítě po příchodu je zařazeno do skupiny podle svých možností a schopností a dále pak rozhodnutím ředitele je zařazeno do příslušné školy, třídy a postupného ročníku. - do jednoho měsíce vypracovává kmenový vychovatel na základě poznání dítěte, prostudování podkladů nebo doporučení diagnostického zařízení individuální plán rozvoje - změny v zařazení (skupiny, třída) na základě předloženého a projednaného návrhu pedagogické rady porady vychovatelů schvaluje ředitel Ubytování dětí - děti jsou ubytovány v koedukovaných rodinných skupinách po 6-8 dětech s tím, že sourozenci mohou být zařazováni do různých skupin - děti umístěné do zařízení se ubytovávají do pokojů dvou až tří lůžkových, odděleně chlapci a děvčata - jednotlivé skupiny mají vyčleněné společenské místnosti (obývací pokoje), kde se organizuje společná činnost skupiny DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 12

13 4. 3. Materiální zabezpečení a finanční prostředky dětí - dětem je poskytováno materiální zabezpečení podle ustanovení 2 odst. 8 a 9 zákona 109/2002 Sb. nákup ošacení a obutí dětí zajišťují na návrh asistenta vychovatele společně s dětmi vychovatelé jednotlivých RS a zapíši je do evidence ošacení dítěte, které svým podpisem stvrdí jejich přijetí. - finanční prostředky dětí jsou uloženy u vychovatele (kapesné, ) - o čerpání finančních prostředků z Nadačních fondů je vedena jednoduchá dokumentace, prostředky jsou deponovány u ČSOB Prachatice, dokumentace o účtu uložena v osobním spisu dítěte. S přírůstky na účtu jsou pravidelně seznamovány. - Osobní doklady dětí, občanské průkazy u dětí plnících základní školní docházku v místě, jsou uloženy v osobní dokumentaci dítěte, učni a studenti mají OP u sebe. - mobily jsou po příchodu na zařízení uloženy u kmenového vychovatele(ky), který(á) provádí zapůjčení v souladu s VŘ. Do školy docházející žáci mobil nenosí. - zařízení poskytuje dětem plné přímé zaopatření : - ve stravování, ubytování, ošacení, učebních potřebách a pomůckách, v potřebách pro výchovnou činnost - úhradu nákladů na vzdělávání, na zdravotní péči, na dopravu do sídla školy - pracovní obuv, pracovní nářadí, ochranné potřeby a pomůcky nutné pro vzdělávací činnost - kapesné, osobní dary, věcnou pomoc v souladu s VŘ a zákonem 109/2002 Sb. - zařízení finančně zajišťuje další potřeby a náklady podle hodnocení dítěte a možností zařízení v souladu s přijatými závěry porady vedení, pedagogické rady. - mohou být dítěti poskytnuty podle VŘ a podmínek zařízení výdaje na : potřeby pro využití volného času a rekreaci kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost v zařízení i mimo ně účast na soutěžích, přehlídkách a rekreacích dopravu k osobám odpovědným za výchovu Kapesné: - výše kapesného je stanovena na základě hodnocení dítěte ve výchovné a vzdělávací činnosti, jde o jednu z forem odměny - kapesné se poskytuje dítěti prostřednictvím vychovatelů na základě návrhu předloženého řediteli zařízení vždy do 25 dne v měsíci. Je uloženo u vychovatelů a jsou o něm vedeny patřičné doklady (příjmy a výdaje) - kapesné se vyplácí pravidelně první pondělí v měsíci, pokud jde o den pracovního klidu, provádí se výplata kapesného poslední pracovní den před pondělím v měsíci. Kapesné se vyplácí na konci daného měsíce zpětně za uplynulý měsíc. - za kratší období než měsíc je kapesné stanovováno jako denní výpočet z měsíční výše, neposkytuje se za dny útěku ze zařízení DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 13

14 - z kapesného a dalších příjmů pokud je dítě má, hradí podle splátkového kalendáře náklady na dopravu do zařízení v souvislosti s útěkem a škody úmyslně způsobené na majetku zařízení - náklady na návrat do zařízení po nevrácení dítěte po dovolence, prázdninách hradí zákonní zástupci důvody pro snížení kapesného musí být evidovány v pedagogické dokumentaci a v návrhu na výši kapesného dítě musí dostat nejméně 2/3 z max. výše: - šikana - používání a přechovávání návykových látek - svévolné poškozování majetku DD, ztráty oblečení, ničení školních pomůcek - krádeže - neplnění pokynů pracovníků DD - rušení nočního klidu - vulgarita, konflikty s ostatními dětmi - neplnění školních povinností, pozdní příjezdy ze škol - kouření v budově nebo areálu DD - útěk z DD Věk dítěte Max.výše kapesného Minim.výše kapesného Doporučená výše Denní základ v Kč Do 6 let let let Nad 15 let Pozn. Zaokrouhluje se na desetikoruny směrem nahoru Osobní dary 32: - osobní dary k narozeninám a dalším významným událostem a obvyklým příležitostem se poskytují podle hodnocení dítěte vychovatelem a do výše podle tabulky za kalendářní rok - za evidenci výdajů na dary odpovídá kmenový vychovatel(ka) - kmenový vychovatelka/ - zaznamenává se do dokumentace - Foster. Věk doporučená částka podle události maximum narozeniny svátek vánoce konec studia až Do 6let let a více let Pozn. Dar může být poskytnut i ve formě peněžitého příspěvku - 32 odst.2 Uvedené částky jsou maximální pro příslušnou kategorii a délku pobytu Systém stravování DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 14

15 - stravování dětí je zajišťováno podle platných vyhlášek a předpisů - stravování se uskutečňuje v jídelně, nebo určených prostorách v případě zvláštního opatření ředitele - pedagogický dozor při stravování zajišťují učitelé a vychovatelé podle stanovených služeb - děti mají právo se ke stravování vyjadřovat prostřednictvím žákovské spolusprávy, informováním vychovatelů, kteří pak tlumočí názor dětí své skupiny na poradě vychovatelů vedoucímu(cí) vychovateli(telce), která informuje na poradě vedení jak ředitele zařízení, tak vedoucího školní jídelny - stravování řídí vedoucí školní jídelny, který je členem užšího vedení DD - v rodinných skupinách si děti částečně zajišťují snídaně a svačiny, připravují si studené večeře o víkendech a vaří si s pomocí vychovatele večeře v pátek a pondělí - při příležitosti tradičních svátků si mohou s pomocí vychovatele upéct tradiční pečivo a upravit sváteční stolování - slavnostní pohoštění si může rodinná skupina připravit s povolením kmenového vychovatele při příležitosti narozenin a svátků, při mimořádném úspěchu při reprezentaci DD nebo dosažení plnoletosti dítěte Postup v případě dočasného omezení, nebo přerušení poskytování péče v zařízení - péče o dítě v zařízení se dočasně přerušuje jen v tom případě, je-li dítě předáno zákonnému zástupci, nebo osobě jím pověřené se souhlasem OSPOD příslušného MÚ s ohledem na trvalé bydliště - péče se omezuje, je-li dítě po dokončení povinné školní docházky předáno do péče školského zařízení, které jej připravuje na profesní činnost. Péče tohoto zařízení je smluvně dojednána a trvá od pondělí do pátku. Její hrazení je v kompetenci DD Postup v případě útěku dítěte ze zařízení povinností službu konajícího vychovatele DD, nebo vyučujícího je hlásit okamžitě po zjištění útěku dítěte tuto skutečnost řediteli zařízení, nebo statutárnímu zástupci ředitele další postup ohlásit útěk Obvodnímu oddělení POLICIE ČR Netolice sepsat protokol o útěku, zjistit předpokládané oblečení, možnou finanční hotovost, kontaktní adresy, na které by v době útěku mohl směrovat svoji cestu, předat aktuální foto, informovat OSPOD pověřeného MÚ s ohledem na trvalé bydliště, oznámit útěk zákonnému zástupci dítěte. při nevrácení se nezletilého z dočasného pobytu u zákonných zástupců prověří službu konající vychovatel telefonicky, pokud je to možné, důvody, proč se jedinec nevrátil. DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 15

16 následně informuje o záležitosti OSPOD pověřeného MÚ s ohledem na trvalé bydliště dítěte DD spolupracuje s OŘ POLICIE ČR v zájmu vyhlášení celostátního pátrání v případě zadržení dítěte na útěku POLICIÍ ČR stanoví ředitel zařízení dvojici pracovníků a dopravní prostředek pro návrat dítě na zařízení. po návratu na zařízení zajistí doprovod a službu konající asistent pedagoga důkladnou hygienickou očistu, aby nedošlo k případnému šíření nakažlivých chorob, či nemocí svršky, ve kterých bylo dítě přivezeno z útěku, se uloží do samostatného igelitového pytle a jejich praní bude provedeno samostatně s minimální prodlevou zajistí kmenový vychovatel (pověřený pracovník) odborné lékařské vyšetření s rozhodnutím, zda je možné pustit jedince do kolektivu, v případě dívek potvrzení, že dívka není v jiném stavu. 5. SYSTÉM HODNOCENÍ A OPATŘENÍ VE VÝCHOVĚ Systém hodnocení vychovatelé provádějí každý večer hodnocení členů své skupiny na základě činností, které děti prováděly v průběhu dne. Od vyučujících dostávají průběžné týdenní hodnocení činnosti dítěte ve vyučovacím procesu. Získaný výsledek se zaznamenává do přehledu každého jedince, ve zkrácené podobě na Foster, ten se vyhodnocuje na konci týdne při pravidelném hodnocení činnosti dětí s ředitelem DD. Při hodnocení se snaží dosáhnout sebehodnocení každého jedince. Hodnocení má vliv na organizování osobního volna dětí a zároveň je výchovným prostředkem na zařízení. Při hodnocení dětí se respektují individuální zvláštnosti a mentální úroveň jedinců. Celkové týdenní a měsíční hodnocení slouží jako podklad při navrhování výše kapesného. měsíčně se musí kmen. vychovatel(ka) informovat na prospěch a chování členů své skupiny, kteří jsou ve školských zařízeních mimo DD. Dále je povinnen/na zpracovat individuální zprávy (hodnocení) na každého člena své skupiny k termínům 30.9., a 30.6 kalendářního roku pro potřeby OS a OSPOD Kapesné, osobní dary a věcná pomoc Viz oddíl Materiální zabezpečení a finanční prostředky. 5.3.Užívání soukromých věcí, oblečení, obutí soukromé věci jsou sepsány a seznam je uložen společně se šatním listem u správce skladu ošacení, dítě o svůj majetek pečuje samo, na své vlastní náklady zařízení za něj neodpovídá vlastní radia, telefony může dítě užívat jen po dohodě s vychovatelem, zařízení za něj neodpovídá v případě neplnění povinností VŘ v manipulaci s mobilem (volání na různé linky) může ředitel na návrh vychovatelů omezit jeho užívání, případně jej zaslat zákonným zástupcům na náklady dítěte DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 16

17 vzhledem k hygieně a k poslání zařízení v oblasti resocializačního a reedukačního programu jsou dětem jen vyjímečně povoleny netradiční úpravy oblečení, obutí, účesů, kosmetice (na základě souhlasu zák. zástupců nebo lékaře) piercing a tetování je povoleno jen na základě písemného souhlasu zákonných zástupců nebo lékaře bez souhlasu pedagogického pracovníka nesmí dítě používat mobilní telefony (v době vyučování, mimoškolní činnosti, v době výchovné činnosti s vychovatelem) 5.4. Opatření ve výchově Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti a) odňata udělená výhoda b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném zákonem (109/2002 Sb.) c) s nařízenou ústavní výchovou (předběžným opatřením) omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu stanoveném vnitřním řádem d) odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec vnitřního řádu zařízení, zákaz používání PC s internetem e) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce f) s nařízenou ústavní výchovou (předběžným opatřením) zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých ( 116 občanského zákoníku ) a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálněprávní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců. g) při úmyslném ničení majetku DD je sepsána dohoda o splátkovém kalendáři z kapesného h) za prokázaný nákup cigaret nebo omamných látek za kapesné je dítěti poskytnuto kapesné na nákup věcí pro osobní potřebu pouze za dozoru pedagogického pracovníka. Jednotlivá lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce. Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti: a) prominuto předchozí opatření podle odstavce 1 b) pochvala ředitele při týdenním hodnocení c) udělena věcná nebo finanční odměna d) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem e) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná celodenní vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda (účast na sportovní nebo kulturní akci) DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 17

18 6. PRÁVA A POVINNOSTI DÍTĚTE Práva Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo na: a) zajištění plného přímého zaopatření b) rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností c) respektování lidské důstojnosti d) společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců e) vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami f) svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem, ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona bez přítomnosti třetích osob a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu. Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem i) obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany dětí, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti ( 9 občanského zákoníku.) k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob (zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.) l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami za podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n), pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku, pokud nedošlo k DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 18

19 zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem. Nezletilé těhotné dívky, nezletilé matky a jejich děti mají právo na umístění do zařízení, která jsou schopna zajistit příslušnou zdravotnickou a pedagogickou péči, ostatní práva jsou určena předpisy a vyhláškami v platném znění Povinnosti Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost: a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek, hygienu a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení vnitřního řádu zařízení b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno, c) hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo d) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech, e) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány, f) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. g) Na nezaopatřené osoby v zařízení podle 2 odst. 6 se vztahují ustanovení odstavců 1 a 2, s výjimkou ustanovení odstavce 2 písm. c). 7. DENNÍ REŽIM DD Organizace dne pracovní, volné dny Denní řád zařízení, týdenní program : Pondělí pátek : 6,00 6,30 individuální buzení, budíček, větrání ložnic 6,30 7,00 ranní hygiena, úklid ložnic, příprava snídaně a svačiny, podávání snídaně 7,00 7,30 úklid kuchyňky a společných prostor (sociály, chodba, šatna, obývák), odchod dětí s taškami do MŠ a ZŠ Strunkovice 7,45 odchod dětí s taškami do ZŠPr DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 19

20 8,00 příchod do tříd, příprava učebních pomůcek 8,00 13,30 vyučování 11,30 14,00 oběd dle rozvrhu hodin 14,00 14,45 odpolední vyučování, příchody dětí ze školy, rekreační a oddychová činnost, rozhovory s dětmi o úspěšnosti ve školách 15,00 15,30 příprava svačiny, svačina 15,30 17,30 příprava na vyučování, výchovná činnost dle denního a týdenního plánu výchovně vzdělávací činnosti, neorganizované hry dětí, odpolední zájmová činnost 17,30 18,00 večeře, úklid jídelny, kuchyňky 18,00 18,30 volné zaměstnání, osobní volno, čištění obuvi, úklid šaten, příprava a kontrola oblečení na další den, kontrola školních tašek, převlékání 18,30 19,45 večerní osobní hygiena úklid společných prostor v rodince 19,45 21,00 večerní režim, výchovná činnost, individuální zájmová činnost 21,00 večerka pro děti mladší 10 let 21,30 večerka pro starší děti, možnost individuálního čtení knih, dosledování vhodného TV programu s podmínkou, že nebude rušen noční klid ostatních Ranní vstávání pro učně a studenty, studující mimo Žíchovec, je individuální dle odjezdů spojů do jednotlivých měst, kde se vzdělávají. Denní režim ve dnech, kdy není vyučování : Budíček, ranní hygiena do 8,30 hod Příprava snídaně do 9,00 hod generální úklid rodinek, dopolední zaměstnání 9,00 10,30 hod dopolední volné zaměstnání, činnost dle pokynů vychovatelů 10,30 12,00 hod oběd 12,00-12,30 hod výchovná, vzdělávací, sportovní a zájmová činnost 12,30 17,30 hod příprava svačiny, svačina 15,00 15,30 hod příprava odjezdu učňů v neděli 15,00 16,00 hod pokračování odpoledního programu 15, hod večeře, úklid jídelny a kuchyňky 17,30 18,00 hod příprava oblečení, úklid, příprava do školy, hygiena 18,00-19,00 hod individuální zájmová činnost 19,00 21,00 hod večerka podle věku 21,00 23,00 hod let 21,30 hod před dnem vyučování Přijíždějící učni mají povinnost si v pátek nechat vyprat pracovní oděvy a nejpozději v sobotu si nechat proplatit jízdenky!! DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA ŽÍCHOVEC 20

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Mgr. Jan Vojta Ředitel VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň Plzeňský kraj V Hostouni

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Čl. 1. Charakteristika a struktura školského zařízení Čl. 2. Postup při příjímání, přemísťování a propouštění dětí a další

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD 1 OBSAH strana 1. Charakteristika a struktura zařízení 3 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Leden 2014 1 1. Charakteristika a struktura zařízení Název, kontakty: Součásti zařízení:

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od 1.2. 2009 Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Školní řád. B Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Školní 247, 262 31 Milín IČO 70998868 tel.: 318691134, e-mail: zs.milin@post.cz, www.zsmilin.org Školní řád A Školní řád 1. Práva a povinnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace

Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Základní škola Blatnice, okres Plzeň sever, příspěvková organizace, příspěvková organizace Dokument Školní řád základní školy č. j. 128 /2012 Vypracoval: Mgr. Blanka Hájková, ředitelka školy Pedagogická

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. SŠ-Bze-1934/2014 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více