Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39"

Transkript

1 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á Velvary, tel , 2. Součásti zařízení: Školní jídelna 3. Charakteristika součástí: 3.1. Dětský domov: Dětský domov /dále DD/ je určen pro děti s nařízenou ústavní výchovou či předběžným opatřením. Je organizován jako koedukované zařízení pro děti zpravidla ve věku od 3 do 18 let, popř. do 19 let. V případě, že příprava na povolání trvá i po ukončení výkonu ústavní výchovy, může být pobyt nezletilé nezaopatřené osobě prodloužen až do ukončení této přípravy na základě smlouvy mezi nezaopatřenou osobou a zařízením, nejdéle však do věku 26 let. DD nahrazuje dětem výchovnou i materiální péči, kterou by mu měli poskytovat rodiče. Cílem výchovného působení všech zaměstnanců DD je připravit svěřené děti pro zařazení do samostatného života, případně pro návrat do rodiny, pokud dojde k takovému zlepšení rodinných poměrů, že je návrat dítěti ku prospěchu. U vhodných typů dětí, kde rodiče neprojevují zájem, podporuje DD všechny formy náhradní rodinné péče Školní jídelna: Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance dětského domova. Umístěna je v objektu pronajatém od obecního úřadu. Jídelna připravuje během školního roku snídaně, svačiny a večeře,obědy jsou dětem poskytovány v jídelnách školských zařízení, která navštěvují. Ve dnech pracovního klidu, státních svátcích či prázdninách je stravování celodenní. 4. Personální zabezpečení: Odbornou péči o děti zajišťují pedagogičtí pracovníci (vychovatelé), provozní zabezpečení mají na starosti nepedagogičtí zaměstnanci (ošetřovatelky, uklizečka, švadlena, vedoucí školní jídelny, kuchařky, údržbář, topič, účetní, sociální pracovnice). 5. Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu: Spolupráci s osobami odpovědnými za výchovu zajišťuje ředitel zařízení ve spolupráci se sociální pracovnicí a příslušnými pedagogickými pracovníky. ČLÁNEK II. POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ, PŘEMISŤOVÁNÍ A PROPUŠTĚNÍ DĚTÍ Odpovědnost pracovníků, spolupráce s institucemi, pomoc po propuštění: 1. Příjímání dětí: Nové děti přijímá vždy pedagogický pracovník (ředitel nebo vychovatel) a sociální pracovnice zařízení. Přebírají a kontrolují dokumentaci dítěte, podepisují protokol, získávají základní informace. Pedagogický pracovník provádí úvodní pohovor s dítětem, seznámí ho s vnitřním řádem zařízení a perspektivami rozvoje dítěte. Umístění dítěte na pokoj, seznámení s dětmi, budovou, poučení BOZP, vybavení ošacením, obutím, hygienickými potřebami, školními pomůckami atd. provádí příslušná skupinová vychovatelka, k níž bude dítě přiděleno. Lůžkoviny vydává pečovatelka. 2. Přemísťování dětí: Rozhodnutí o přemístění je podmíněno souhlasem příslušného diagnostického ústavu, je konzultováno s dotčeným odborem sociálních věcí a podléhá režimu správního řádu. Při přemísťování dítěte do jiného zařízení zabezpečí ředitel informovanost osob odpovědných za výchovu, příslušného odboru soc. péče a soudu. Dítě zpravidla převáží minimálně dvě osoby (pedagogický pracovník a další zaměstnanec, nejčastěji muž).

2 3. Propouštění dětí: Propuštění dítěte po skončení ústavní výchovy či smlouvy o pobytu je realizováno ve spolupráci s příslušným odborem sociální péče a úřadem práce, osobami odpovědnými za výchovu, obecně prospěšnými společnostmi či jinými organizacemi provozujícími domy na půli cesty. Ředitel a příslušný výchovný pracovník zůstává s dítětem v kontaktu, poskytují účinnou pomoc, podporu či radu, operativně dítě navštěvují. Propuštěnému dítěti jsou vydány části spisové dokumentace, ošacení, obutí a další věci, které mu náleží, dále kapesné a věcná pomoc odsouhlasená pedagogickou radou dle směrnice o kapesném, osobních darech a věcné pomoci. Článek III. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ V ZAŘÍZENÍ 1. Organizace výchovných činností: Za výchovnou činnost zodpovídá příslušná skupinová vychovatelka, řídí se při ní schváleným týdenním plánem, který vychází z plánu práce na daný rok a je konzultován s dětmi. Jednotlivé výchovy by měly být v rovnováze. 2. Organizace vzdělávacích činností: Vzdělávání dětí má taktéž na starosti příslušná skupinová vychovatelka, mimo přímé vzdělávací činnosti musí udržovat přiměřený kontakt se školou dítěte a to i osobní návštěvou (minimálně ve dvoutýdenním cyklu), v případě potřeby i v kratším intervalu. Doba učení má pevné místo v organizaci dne, v případě, že tato časová dotace nepostačuje, je možno dle potřeby pokračovat i v jiné době. V závislosti na aktuální věkové, intelektuální a či osobnostní struktuře dětí může příslušná vychovatelka pružně měnit čas přípravy do školy. Vychovatelka kontroluje a podepisuje úkoly, žákovské či učňovské knížky, domácí práce, pomůcky na vyučování atd. V případě větších problémů informuje ředitele. 3. Organizace zájmových činností: Vychovatelky připravují zájmovou činnost dětí v průběhu týdne, ale především o víkendech, kdy zajišťují výlety, kulturní či sportovní akce, tak, aby byl dostatečně vyplněn volný čas dětí. Přípravu konzultují s ředitelem i s ohledem na finanční pokrytí a organizaci víkendu. 4. Prevence sociálně patologických jevů: Zařízení zpracovává každoročně minimální preventivní program, v němž je obsažena zájmová činnost dětí, dále prevence, spolupráce s institucemi a odborníky, v přiměřené míře i represivní opatření. Článek IV. ORGANIZACE PÉČE O DĚTI V ZAŘÍZENÍ 1. Zařazení dětí do skupin: Zařazení se provádí tak, aby zastoupení co do věku a pohlaví bylo pokud možno rovnoměrné. Sourozenci jsou zařazováni přednostně do stejné výchovné skupiny, nebrání-li tomu výchovné, vzdělávací či zdravotní důvody. 2. Ubytování dětí: Děti jsou ubytovány v pokojích nejvýše o čtyřech lůžkách podle příslušnosti ke skupině. Pokud to dovolují prostorové a jiné podmínky, nejsou děti plnící povinnou školní docházku umístěny na pokuji s dětmi, které již pokračují ve studiu na jiném typu školy. 3. Materiální zabezpečení: Ošacení a obutí se řídí vnitřním předpisem, který stanovuje okruhy zboží a také finanční limit pro nákup věcí. Za vybavení dětí šatstvem, prádlem a obuví zodpovídají vychovatelky. Základní evidenci tohoto materiálu vedou vychovatelky na evidenčních kartách a spolupracují přitom úzce s účetní DD. Prádlo a ošacení mají děti označené osobní značkou a řádně uložené ve skříních, resp. stolcích na pokojích, obuv v policích u zadního vchodu a ve sklepě. Při ukončení ústavní výchovy vydá vychovatelka dítěti zachovalé součástky jeho výbavy. Evidence vlastního vybavení se vede odděleně od ústavního s odlišným vyšitím (V). Děti mohou vlastnit běžné domácí elektrické přístroje (musí mít ale revizní zprávu) potřeby pro vzdělávání, audiovizuální technika je na obývacím pokoji skupiny, počítače v počítačové učebně. Mobilní telefony mohou děti vlastnit, za jejich případnou ztrátu ale dětský domov nemůže nést odpovědnost, stejně jako za další cennosti, které děti mají v držení a nevyužijí možnosti uložit je do trezoru DD. Počítač může být umístěn i na dětských pokojích (jako pomůcka při studiu po ukončení povinné školní docházky-diferencovaně dle schopností a chování dětí). Vybavení pro sport, turistiku, rekreační činnosti, pro cestování apod. spravuje příslušná vychovatelka a v případě potřeby je vydává. 4. Finanční prostředky dětí: Kapesné dětí je vydáváno pokladní skupinovým vychovatelkám, ty ho spravují a podle hledisek stanovených vnitřním řádem rozdělují dětem. S tímto finančním obnosem hospodaří děti samostatně. Sirotčí důchody jsou vedeny na účtu DD pod účelovým znakem. 5. Systém stravování: Zajišťují kuchařky, především o víkendech za pomoci dětí obdobně jako v rodině, čili snídaně, svačiny i hlavní jídla a také s tím spojený nákup. O jednom z víkendových dnů zajišťuje stravování jedna z rodinných skupin ve spolupráci se školní jídelnou. 6. Útěk dítěte ze zařízení: Ve všedních dnech je za útěk považováno, jestliže se dítě nevrátí autobusem v 18. hodin, popř. je-li hodnověrně prokázáno, že se skutečně na útěk vydalo. Vychovatelka, která má službu toto ihned telefonicky hlásí řediteli a policii ČR, kde je následně sepsán protokol. Pokud dojde k útěku o víkendu, hlásí tuto skutečnost vychovatelka ihned. 2

3 Článek V. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ 1. Práva a povinnosti dětí 1.1. Dítě má právo a) na zajištění plného přímého zaopatření, b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností, c) na respektování lidské důstojnosti, d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců, e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami, f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem, g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem, i) obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu, j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti, k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob, l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat, m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek, n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu za podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv, o) přijímat v zařízení se souhlasem pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n), p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku Dítě má povinnost a) plnit ustanovení vnitřního řádu, b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno, c) hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo, d) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech, e) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány. 2. Systém hodnocení a opatření ve výchově 2.1. Opatření ve výchově Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti a) odňata výhoda udělená podle odstavce b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem, c) omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu stanoveném vnitřním řádem, d) odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec vnitřního řádu zařízení, e) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce, f) zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců. 3

4 Opatření podle odstavce lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti a) prominuto předchozí opatření podle odstavce , b) udělena věcná nebo finanční odměna, c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem, d) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda - mezi výhody patří např.: sledování televize, prodloužení večerky, samostatná vycházka v obci, mimo obec, návštěva kulturní, sportovní či jiné (tzv. odměnové) akce, mimořádná návštěva v rodině Opatření přijatá podle odstavců až jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte Hodnocení Domov Hodnoceno je chování a dodržování vnitřního řádu. Za každou oblast, v níž dítě dodrželo normu, obdrží bod. Ze součtu bodů za měsíc se vypočítá průměr, čímž je stanoveno pořadí jednotlivců i skupin. To je podkladem k výběru dětí na zvláště atraktivní akce. Hodnocení je týdenní, měsíční a roční. Nejlépe hodnocení jednotlivci pak obdrží na konci roku věcnou či finanční odměnu ve výši určené jejich věkem dle 27 zákona č. 109/2002 Sb Škola Hodnocena je příprava do školy, docházka, plnění povinností a zlepšení školních výsledků či udělení pochvaly. V hodnocení je kombinována odpovědnost každého jednotlivce za své chování a výsledky s odpovědností za skupinu Organizace dne: Pondělí - pátek (dny školního vyučování) buzení dětí ranní hygiena, stlaní lůžek, úklid, ranní služby snídaně odjezd do školy, doprava dětí do MŠ příjezd dětí ze školy, osobní volno odpolední svačina příprava do školy večeře osobní volno, děti ZŠ v budově hodnocení dětí předání služby pomocné vychovatelce úklid, večerní hygiena, večerní služby noční klid b) Soboty, neděle, svátky, prázdniny buzení dětí ranní hygiena, stlaní lůžek, úklid, ranní služby oběd odpolední svačina, osobní volno do večeře večeře úklid, večerní hygiena a služby noční klid V tomto přehledu jsou uvedeny činnosti, které mají v režimu dne své pevné místo. Ve zbývajícím čase určuje 4

5 program službukonající vychovatelka. V případě b) je možno udělit osobní volno v rámci obce. Ve dnech po nichž následuje školní volno, je možno posunout večerku a povolit prodloužené sledování televizního programu, případně jinou vhodnou činnost, ale výhradně v budově DD. Děti po ukončení povinné školní docházky mohou mít (za předpokladu splnění všech povinností) prodlouženu večerku o hodinu Pobyt dětí mimo zařízení: Vycházky: Děti starší sedmi let mohou na samostatnou vycházku v obci bez dozoru, vždy ale až po souhlasu příslušné vychovatelky, která musí zhodnotit jejich aktuální psychický a fyzický stav. Stejně tak musí vychovatelka postupovat, když půjčuje dítěti kolo Pobyt u osob odpovědných za výchovu Probíhá na žádost těchto osob a po schválení příslušnou pracovnicí odboru sociální péče. Děti starší 15 let mohou, po předchozí domluvě mezi rodinou a DD, odjíždět domů samy. Pokud osoby odpovědné za výchovu požádají v této věci o jiný postup, je možné jim po důkladném zhodnocení vyhovět Kontakty s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími Děti mohou udržovat písemný, telefonický i osobní kontakt s rodinou, dopisy placené DD jsou odesílány ve středu, pokud si dítě dopis hradí samo, je mu odeslán kdykoli. Telefony od osob odpovědných za výchovu je možno přijímat od do hod., telefonovat do rodiny mohou děti v naléhavých případech se svolením ředitele. Listovní zásilky a telefonáty od rodinných příslušníků jsou evidovány v knize návštěv s uvedením data a času (u hovoru). Balíková zásilka je otevřena za přítomnosti dítěte a ředitele, obsah zaprotokolován do knihy, kde se podepíše adresát a ředitel. V případě dlouhodobé nepřítomnosti ředitele je přítomna otevření balíku osoba pověřená zastupováním Návštěvní řád v DD Sazená Návštěvními dny jsou víkendy od 9.00 do hod., v době, kdy neodjíždí děti na tzv. víkendové pobyty u osob odpovědných za výchovu, je třeba předem konzultovat záměr navštívit dítě s ředitelem zařízení. Víkendy, kdy nejsou plánovány odjezdy do rodin, budou přednostně věnovány výletům či výjezdům mimo zařízení. Návštěvy v tuto dobu nemají zaručeno setkání s dětmi. Vzhledem ke špatnému spojení je možno výjimečně vykonat návštěvu i ve všední dny, ovšem vždy po předchozím ohlášení. Při první návštěvě se musí osoba prokázat platným občanským průkazem, dále pak se vždy nahlásit vychovatelce při příchodu i při ukončení návštěvy. Návštěvník může pobývat v návštěvní místnosti, popř. na zahradě (v altánku), může si za doprovodu vychovatelky prohlédnout pokoj dítěte. S dítětem může jít na vycházku po obci. Osoby odpovědné za výchovu, které mají povoleny víkendové pobyty v rodině, mohou s dítětem odjet krátkodobě i mimo obec, jen však v den návštěvy. Na tuto dobu přebírají za dítě v plném rozsahu odpovědnost. Stejný režim platí i pro osoby, které mají od osob odpovědných za výchovu písemný souhlas k přebírání dítěte. Návštěvám je zakázáno: a) dávat dětem kuřácké potřeby, alkohol, návykové látky, popř. předměty ohrožující bezpečnost b) přicházet pod vlivem alkoholu či návykových látek c) nevhodně jednat s dítětem fyzické trestání, křik, výhrůžky, navádění k trestné činnosti atd. d) odjíždět s dítětem bez vědomí a svolení pedagogických zaměstnanců Naplnění některého z těchto bodů může být důvodem k okamžitému ukončení návštěvy. Návštěvy jsou evidovány v knize návštěv. V případě studia dítěte v některém z oborů navazujících na základní vzdělání je možno povolit přechodné ubytování mimo zařízení. Toto bude projednáno s dítětem, příslušným odborem sociální péče a také osobami odpovědnými za výchovu Spoluspráva dětí Zástupci spolusprávy se schází s ředitelem jednou týdně, z jednání je pořizován záznam. Členy spolusprávy se stávají vždy dvě děti za každou skupinu, jsou voleny hlasy dětí a vychovatelů na období školního roku. Spoluspráva se podílí na chodu zařízení. 5

6 3.6. Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou (která o sepsání smlouvy písemně požádá) a zařízením. Smlouvu připravuje ředitel zařízení. VI. PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU VŮČI ZAŘÍZENÍ 1. Osoby odpovědné za výchovu mají právo: a) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti, b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření, c) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě, d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě, e) písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle 23 odst. 1 písm. a) a b). 2. Osoby odpovědné za výchovu dětí umísťovaných do zařízení na základě rozhodnutí soudu mají zejména povinnost: a) hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem v zařízeních podle 27, 28, 29 odst. 3 a 30, b) při předání dítěte do určeného zařízení1 předat současně dokumentaci uvedenou v 5 odst. 5 zákona c) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případech postupu podle 23 odst. 1 písm. a) a b) a 24 odst. 5 písm. a) zákona, popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup, d) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení f) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy g) předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako kapesné ve výši stanovené v 31 zákona g) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost. VII. ÚHRADA NÁKLADŮ NA PÉČI O DĚTI V ZAŘÍZENÍ 1. Vydání rozhodnutí: Po přijetí dítěte do zařízení zajistí sociální pracovnice všechny potřebné doklady, vypočítá výši úhrady péče poskytované dětem v zařízení a vydá rozhodnutí. To je doručeno prokazatelným způsobem osobám odpovědným za výchovu, vše v režimu správního řádu. 2. Způsob odvolání: Proti rozhodnutí je možno se odvolat do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím ředitele zdejšího dětského domova (dle 54 odst. 1 a 2 a 58 zák. č. 71/1967 Sb.). Nebude-li příspěvek řádně a včas placen, bude vymáhán soudně výkonem rozhodnutí. VIII. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 1. Postup při úrazech dětí: Pokud dojde k jakémukoli úrazu dítěte, je ihned ošetřeno a tato skutečnost je službukonající vychovatelkou zanesena do knihy úrazů a do knihy denní evidence. Jde-li o vážnější úraz, organizuje se odvoz do nemocnice vlastními silami, pokud ovšem je povaha úrazu taková, že vyžaduje akutní zásah lékaře, je volána záchranná služba první pomoci a je informován ředitel zařízení. 2. Zdravotní péče a zdravotní prevence: Základní zdravotní péči poskytuje zdravotnické středisko ve Velvarech, odbornou pak zařízení, doporučená pediatrem nebo obvodním lékařem. Mimo základního poučení dítěte o BOZP, jsou vychovatelkami děti proškolovány před každou akcí a je o tom veden záznam v knize BOZP. Tento vnitřní řád byl schválen na pedagogické radě dne , nahrazuje předcházející vnitřní řád a platí ode dne vyhlášení. Mgr. Jiří Beránek ředitel DD a ŠJ, Sazená 39 6

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Čl. 1. Charakteristika a struktura školského zařízení Čl. 2. Postup při příjímání, přemísťování a propouštění dětí a další

Více

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov

Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01. VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky Smolina 16, 766 01 VNITŘNÍ ŘÁD pro dětský domov Leden 2014 1 1. Charakteristika a struktura zařízení Název, kontakty: Součásti zařízení:

Více

Husova 623, 534 11 Holice

Husova 623, 534 11 Holice DĚTSKÝ DOMOV HOLICE Husova 623, 534 11 Holice VNITŘNÍ ŘÁD Platnost od 1. 3. 2013 1 Vnitřní řád je vydaný na základě Zákona č. 109/2002 Sb. Čl. 1. Charakteristika zařízení Dětský domov Holice, Husova 623,

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD 1 OBSAH strana 1. Charakteristika a struktura zařízení 3 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění

Více

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od 1.2. 2009 Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Č.j. :DDMelč/5/2014 Vnitřní řád v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění a vyhl. č. 438/2006 Sb., vč. přílohy a dle zák.č.333/2012

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád Dětského domova a Školní jídelny, Ostrava Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvkové

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 814/5 V n i t ř n í ř á d Platný od 1. 1. 2014 Mgr. Dušan Šimonka ředitel DDŠ 2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura dětského

Více

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace

Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (zpracovaný podle zákona č. 561/2005 Sb. v platném znění) Školní rok 2011/2012 2015/2016 Platnost od 1. 2.

Více

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9

Vnitřní pracovní řád. Střední škola stavební Třebíč. Kubišova 1214/9 Vnitřní pracovní řád Střední školy stavební Třebíč Kubišova 1214/9 Střední škola stavební Třebíč Kubišova 1214/9 (dále jen škola nebo školy ) podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. SŠ-Bze-1934/2014 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více