ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (vytvořeno dle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program K/41 gymnázium všeobecné (4 roky studia) 79-41K/81 gymnázium všeobecné (8 let studia) Osmiletý vzdělávací program je členěn na niţší stupeň osmiletého gymnázia a na vyšší stupeň osmiletého gymnázia. 1.3 Studijní forma vzdělávání Denní forma vzdělávání. 1.4 Předkladatel Název a adresa školy: Gymnázium Sokolov adresa: Husitská 2053, Sokolov IČO: Resortní identifikátor školy (RED-IZO): IZO: Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou Ředitel školy: Mgr.Jiří Widţ Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Vladimír Prokop Kontakt: Kontakt: Další kontakty:

3 1.5 Zřizovatel školy Název a adresa: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Kontakty: Platnost dokumentu Platnost dokumentu pro niţší stupeň osmiletého gymnázia (počínaje primou): od Platnost dokumentu pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro gymnázium čtyřleté: od Mgr. Jiří Widţ, ředitel školy Razítko školy

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Stručný nástin historie gymnázia Gymnázium Sokolov působí v regionu více neţ 60 let, avšak během této doby vystřídalo několik lokalit. Svým způsobem je postavení sokolovského gymnázia výjimečné, protoţe se jedná o jedinou úplnou střední školu v okrese, která poskytuje všeobecné vzdělání Rozhodnutím ministerstva školství a osvěty ze dne 18. června (č.j.:a III/4) zaniklo reálné gymnázium v Lokti a vzniklo Gymnázium v Sokolově. Působiště budova ve čtvrti Šenvert (Na Vyhlídce) obr Gymnázium se přestěhovalo do Sokolovské ulice č.p obr Po čtyřech letech se gymnázium opět přestěhovalo, a to do budovy v Komenského ulici obr Gymnázium se vrací na své původní místo, tedy do budovy ve čtvrti Na Vyhlídce září slavnostní otevření nového gymnaziálního komplexu obr Od 8. září k dispozici nová sportovní hala Jsou dobudována venkovní sportoviště v areálu gymnázia

5 2.2 Velikost a umístění gymnázia GEOGRAFICKÉ A DEMOGRAFICKÉ SOUVISLOSTI, KONKURENCE, ASPEKTY SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ Gymnázium Sokolov leţí sice v okrajové části města Sokolova, ale vzhledem k tomu, ţe tato část je v těsném sousedství centra, jeví se tato poloha jako velice výhodná jedná se o relativně klidovou zónu, na straně druhé je škola v dosahu místní autobusové dopravy. Vzdálenost od vlakového a autobusového nádraţí je přibliţně 20 minut běţné chůze. Gymnázium má v rámci města a okresu specifické postavení, protoţe je v něm jedinou úplnou školou svého druhu. Další střední školy jsou technického a ekonomického zaměření, nově vzniklá gymnázia (Sokolov a Chodov) nemají ještě studijní cyklus kompletní (stav 2009). Právě z těchto důvodů jsme spádovým gymnáziem pro celkem rozlehlý region a více neţ polovina ţáků tak dojíţdí (pravidelně 50 aţ 60%). Z hlediska demografického se okres Sokolov vymyká běţnému standardu počet školou povinných ţáků se neztenčil tak výrazně jako jinde (odraz sociální i profesní skladby obyvatelstva, častější migrace apod.). Neuralgickým bodem regionu je zmiňované sociální sloţení obyvatelstva - okres patří statisticky k nejméně vzdělaným územím v ČR a vzdělání ještě není mnohými rodiči vnímáno jako investice, o niţ by se měli více zajímat (toto je skutečný limit, jenţ má přímou vazbu na počet a kvalitu přijímaných ţáků). Strategickým záměrem bylo aţ do roku 2007 stabilizovat počet gymnaziálních tříd na 20 (tedy cca 600 ţáků). Byl preferován cyklus čtyřletý, do cyklu osmiletého byla přijímána 1 třída. Na základě rozhodnutí zřizovatele se od školního roku 2007/2008 přijímají 2 třídy osmiletého cyklu (původní koncepce 3 x x 8 = 20 byla tedy změněna). Tento stav však není dlouhodobě udrţitelný, a to z kapacitních důvodů (2 x x 8 = 24). Řešení jsou v podstatě jen dvě investice do rozšíření budovy (v současné době z ekonomických důvodů nerealizovatelné), nebo omezit otevírání paralelních tříd osmiletého cyklu. Čtyřletý cyklus nelze zejména ze sociálních důvodů jiţ více utlumovat. Je potěšitelné, ţe jistý despekt ke gymnáziu, přetrvávající ze 70. a 80. let, se za posledních 15 let zcela vytratil a dnes je tato škola hodnocena veřejností (a rovněţ zřizovatelem) jako jedna z nejkvalitnějších v karlovarském regionu. Přehled vývoje počtu ţáků školní rok 2000/ / / / / / / / / /10 počet ţáků maturanti počet tříd třídy osmiletého gymnázia třídy čtyřletého gymnázia Poznámky: a) Počty udávají, kolik ţáků bylo vţdy na konci školního roku klasifikováno, a to bez ohledu, zda vykonali maturitu, či nikoliv (pouze poslední rok vychází z údajů v pololetí). b) V roce 2005 byly počty přihlášených ţáků negativně ovlivněny zavedením nového školského zákona, a tím moţností podat pouze jednu přihlášku na střední školu. Tento výpadek byl eliminován přijetím čtvrtého 1. ročníku do školního roku 2006/2007.

6 Závěr: Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (umístění a ojedinělost školy v regionu) lze konstatovat, ţe škola poskytuje svým klientům více rodinné klima neţ frustrující prostředí. Hlavním důvodem je velikost aglomerace a spádová oblast, která s sebou přináší klienty-studenty z převáţně menších měst (Kraslice, Oloví, Kynšperk nad Ohří, Březová, Nové Sedlo, Chodov) a venkova. Tento sociologický aspekt je nezanedbatelný, protoţe jiţ a priori determinuje vzájemný vztah mezi studentem a učitelem. Nesetkáváme se s výraznou frekvencí sociálních a patologických jevů typických pro sídlištní prostředí (drogy, záškoláctví, násilí atd.). Sekundárně s tímto samozřejmě souvisí malý počet udílených výchovných opatření a trestů a také na dnešní dobu celkem akceptovatelná disciplína studentů. Svou roli má i gymnaziální typ studia, který se obrací k určitému spektru klientů. 2.3 Vybavení gymnázia (materiální, prostorové, technické a hygienické) Celá škola se můţe pochlubit moderním a prostorným interiérem i veškerým potřebným, minimálně standardním vybavením, které ve svém komplexu vytváří odpovídající podmínky pro výchovnou a vzdělávací funkci školy. Konkrétní skutečnosti: Nadstandardní vybavení gymnázia: Celý komplex gymnázia vytváří areál (oplocený), který je pečlivě udrţován (estetické hledisko je v tomto směru nezanedbatelné). V posledních letech prošel rekonstrukcí výměník (2005), v témţe roce byla udělána nová fasáda na všech pavilonech. Disponujeme aulou o kapacitě 190 ţáků. Máme moderní laboratoře pro výuku chemie, biologie a fyziky, odborné učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Je k dispozici audiovizuální učebna pro výuku zejména humanitních oborů a multimediální učebna fyziky, postupně se vybavují další učebny dataprojektory (dějepis, výtvarný výchova, zeměpis atd.). Máme 2 specializované počítačové učebny. Gymnázium má dostatek tříd na výuku předmětů, jeţ se dělí. Ve škole je bohatě vybavená knihovna, jeţ je přístupná studentům po celý den (oddělení výpůjční a prezenční, čítárna). Knihovna je napojena na knihovní systém ČR. Máme specializovanou knihovnu anglického jazyka. Studenti mají studovnu s volně přístupným internetem (zdarma). Moţnost kopírování studijních materiálů. Disponujeme moderní sportovní halou se 3 tělocvičnami (jedna z nich má mezinárodní parametry pro míčové sporty), samozřejmě s potřebným zázemím. Dále máme venkovní sportoviště s umělými povrchy. Pro zájemce je k dispozici keramická dílna a školní hvězdárna. Kaţdý ţák má svou šatní skříňku, ve škole je provozován bufet. V komplexu budov existuje bezbariérový přístup. Na vysoké úrovni jsou rovněţ hygienické podmínky toalety, sprchy, světlost tříd, rozloha společně uţívaných ploch atd.

7 Sportovní hala se sportovišti Aula Knihovna Počítačová učebna 1 Multimediální učebna fyziky Audiovizuální učebna Knihovna anglického jazyka Sportovní hala Laboratoře pro chemii Malá tělocvična Učebna hudební výchovy Učebna výtvarné výchovy 2 Školní bufet Keramická dílna Šatny ţáků

8 Gymnázium nedisponuje: Školní jídelnou stravování je zajištěno ve školní jídelně v blízkosti centra Sokolova (jídelna Střední odborné školy v Kynšperku nad Ohří), popřípadě se lze stravovat v jídelnách základních škol. Jídelna byla naplánovaná do třetí etapy výstavby školního areálu, je zhotoven i projekt, ale z finančních důvodů je tato investiční záleţitost neustále odsouvána. Ubytováním pro dojíţdějící ţáky ve výjimečných případech moţnost ubytování v Domově mládeţe Střední odborné školy v Kynšperku nad Ohří (Domov mládeţe tamtéţ jako jídelna). 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Na gymnáziu je zaměstnáno celkem 48 kmenových pedagogických pracovníků, a to včetně vedení gymnázia a tří učitelek na mateřské. Kromě toho na škole působí jeden externista a dva lektoři anglického jazyka (prozatím kaţdoročně uzavírána smlouva s agenturou). Většina pedagogů je zaměstnána na plný úvazek. Věkový průměr je 43,6 let (4 pedagogové jsou v důchodovém věku). Kvalifikovanost je 96% (2 učitelky dokončují studium), 3 pedagogové mají kvalifikaci pro ročník. Ve sboru je 14 muţů a pracuje v něm jiţ 20 bývalých absolventů gymnázia. Pedagogický sbor byl relativně dlouhou dobu stabilizován, docházelo pouze k přirozené obměně v důsledku odchodu do důchodu. Trvalé personální problémy jsou v aprobacích anglický jazyk, biologie a chemie. Počítačová gramotnost Na škole působí koordinátor ICT, 3 učitelé jsou lektory. Statistika modulů v oblasti počítačové gramotnosti (vţdy uvedeno nejvyšší dosaţené vzdělání). základní modul 10 učitelů P0 (úvodní modul P) 15 učitelů jeden volitelný modul P 5 učitelů celé školení P 13 učitelů ţádné školení 3 učitelé Oblast výchovná Gymnázium má svého vlastního školního psychologa, dále na škole působí poradce pro vysoké školy a protidrogový preventista. Ostatní Někteří učitelé jsou aktivní v publikační, vědecké a metodické činnosti. Poznámka: Údaje o pedagogickém sboru stav na konci školního roku 2008/2009

9 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce atd. Přehled Gymnázium se v poslední době zúčastnilo následujících projektů: Projekty SIPVZ V roce 2006 bylo gymnázium řešitelem dvou projektů, které byly schváleny v rámci MŠMT ČR v oblasti ICT. a) E-learningové prostředí pro výuku fyziky aneb Učíme se vidět svět kolem nás b) Školní interaktivní studovna Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací sluţby pro dospělé. a) Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. b) Užité výtvarné techniky a výroba keramiky. Projekt E-learningová podpora gymnaziálního studia Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 7.1, způsobilé náklady projektu: Kč Projekt byl předloţen v 1. výzvě grantových projektů v Karlovarském kraji (2008). Po konečném vyhodnocení byl komisí doporučen jako náhradní projekt. Gymnázium je akreditovaným školícím střediskem SIPVZ. V rámci SIPVZ proběhla následující školení: Školení úrovně Z. Školení volitelných modulů P Počítačová grafika, Tvorba www stránek, E-learning. V rámci dlouhodobého projektu (od roku 1990) spolupráce s německými gymnázii (zejména s Gymnáziem Maxe Regera v Ambergu, později s Gymnáziem v Klingenthalu) jsou uskutečňovány následující akce: Moţnost ročního studia na Gymnáziu v Ambergu. Výměnné dvoudenní pobyty v SRN a recipročně u nás. Jednorázové poznávací zájezdy do měst SRN (Regensburg atd.). Jednorázové sportovní akce v SRN (fotbal, volejbal). Pravidelně se zúčastňujeme projektové soutěţe Europanostra, kde dosahujeme úspěchů v celostátním měřítku. Gymnázium organizuje (dle zájmu ţáků) krátkodobé studijní pobyty v Paříţi, Velké Británii, Římě a SRN (vţdy v určitých časových intervalech). Vybraní studenti se kaţdoročně zúčastňují v německém Weidenbergu mezinárodního projektu POL&IS, kde se studenti učí formou simulace řídit politicky a hospodářsky jednotlivé světové regiony. Vţdy u příleţitosti výročí gymnázia jsou pořádány veřejné výstavy výtvarných prací studentů gymnázia. Studenti a učitelé gymnázia organizují kaţdoročně následující sportovní a kulturní akce: Gymnaziální laťku sportovní akce (skok do výšky) u příleţitosti 17. listopadu. Florbalový turnaj pořádáno jako mikulášský turnaj. Vánoční basketbalový turnaj nejstarší celoškolský turnaj na gymnáziu. Vánoční koncert kaţdoroční koncert studentů školy v aule gymnázia. Volejbalový a fotbalový turnaj kaţdoročně na konci školního roku. Na gymnáziu existují dva dlouhodobé sportovní projekty domovské hřiště zde mají házenkářský klub HCGS a basketbalový klub BCM Sokolov (oba kluby vedené učiteli gymnázia). Studentským projektem je existence Sportovního klubu vyuţití volného času studentů sportovními aktivitami). Příleţitostně působí na gymnáziu pěvecký sbor a studentský divadelní soubor (od roku 1996).

10 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Gymnázium Sokolov si je vědomo svého výlučného postavení v rámci regionu, a to zejména ve vztahu k rozloze spádové oblasti. Sociální, demografické i geografické podmínky mají v mnoha ohledech vliv na komunikaci se zákonnými zástupci, pro které není kontakt se školou jejich dětí ţivotní prioritou. Gymnázium Sokolov vyuţívá celé spektrum nástrojů, jak komunikovat se svými klienty (respektive zákonnými zástupci a ţáky). Z těch nejdůleţitějších lze zmínit: Na počátku kaţdého školního roku je vydáván Bulletin Gymnázia Sokolov, coţ je broţura se všemi údaji o škole svým charakterem se jedná o formu vnitřního auditu. Na počátku školního roku dostává kaţdý zákonný zástupce (respektive plnoletý ţák) informační leták, jenţ seznamuje se základními právy a povinnostmi. Vţdy ve čtvrtletí se konají informativní třídní schůzky, kde jsou poskytovány informace o prospěchu a chování ţáků. Veškeré údaje jsou poskytovány v souladu se zákonem o informacích (převaţují tedy individuální pohovory). Kromě toho má kaţdý pedagog vyhrazeny konzultační hodiny (1x týdně). Gymnázium spolupracuje s regionálním tiskem veřejnost je tak informována o významných aktivitách gymnázia a o úspěších studentů. Vţdy k výročí školy je vydávána objemná publikace, která představuje školu v celém spektru její činnosti, a to i ve vazbách na region. Gymnázium Sokolov zveřejňuje aktuální informace (pro širokou veřejnost i klienty) na svých webových stránkách. Od školního roku 2007/2008 musela škola z rozhodnutí zřizovatele vyuţívat portál ŠKOLA ON LINE. Portál kromě jiného umoţňoval sledovat zákonným zástupcům docházku a klasifikaci svých dětí. Z důvodů přílišné komplikovanosti, nedostatečnosti a finanční náročnosti byla novým vedením kraje ponechána volba programu na školách samotných. V současné době se počítá pro kontakt se zákonnými zástupci s dosud uţívaným programem Bakaláři, který by měl nahradit i písemnou podobu třídní dokumentace (nyní fáze ověřovací). Při Gymnáziu Sokolov existují dvě občanská sdruţení: Spolek přátel Gymnázia v Sokolově (od 1993) Občanské sdruţení GYMSO (od 2002) Obě sdruţení podporují především finančně a legislativně oblasti, na něţ se jiţ nedostává z běţného rozpočtu školy, popřípadě vykonávají činnosti, k nimţ nemá škola jakoţto příspěvková organizace oprávnění. Z hlavních nadstandardních aktivit sdruţení lze vyjmenovat: Pořádání maturitního plesu (právní a účetní pomoc), vybavování kabinetů pomůckami, finanční podpora soutěţí, odměny studentům za soutěţe a za výborné výsledky ve škole, podpora nadaných studentů, vydávání propagačního materiálu a publikací o gymnáziu, vybavování školní knihovny kniţním fondem atd. V září 2006 byla zřízena školská rada při gymnáziu. Jí je kaţdoročně předkládána Výroční zpráva školy. Prostřednictvím školního psychologa je zabezpečena bezproblémová a pruţná komunikace s pedagogicko-psychologickou poradnou. Této skutečnosti je vyuţíváno ke zprostředkovávání kontaktů při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů. Dobré a korektní vztahy jsou i s Městským úřadem Sokolov sám starosta je absolventem gymnázia, někteří pedagogové byli či jsou po dlouhá léta členy odborných komisí městského úřadu. Gymnázium poskytuje všechny podmínky pro existenci Studentského parlamentu, jeho prostřednictvím je moţné řešit aktuální problémy vyplývající z běţného chodu školy. Aktivita parlamentu je v různých údobích kvalitativně odlišná. Vţdy v listopadu je pořádán pro veřejnost Den otevřených dveří návštěvníky provázejí samotní studenti.

11 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Školní vzdělávací program Gymnázia Sokolov je zpracován na základě analýzy školy, při níţ byly zohledněny následující aspekty: postavení gymnázia v regionu moţnosti gymnázia odůvodněné poţadavky klientů (potřeby a zájmy ţáků a jejich zákonných zástupců) 3.1 Zaměření školy (současný stav) Gymnázium Sokolov poskytuje svým klientům úplné střední všeobecné vzdělání, jeţ je ukončeno maturitní zkouškou (v souladu s platnou legislativou). Připravujeme ţáky pro další studium na vysokých a vyšších odborných školách, rovněţ přispíváme k výrazně lepším moţnostem uplatnění se na trhu práce, a to v případě, ţe absolvent gymnázia nepokračuje v dalším studiu. Věnujeme se ţákům nejen po stránce odborné, ale snaţíme se vychovávat osobnosti s velkou dávkou adaptibility a flexibility. Klienty čtyřletého gymnázia jsou absolventi základní škol. Svým vzdělávacím programem oslovujeme zejména dvě základní kategorie: a) ţáky, kteří jiţ mají určitou představu o své profesionální profilaci a gymnázium vnímají jako cílenou přípravu pro další studium b) ţáky, kteří nejsou ještě schopni definovat profesní inklinaci a gymnázium jim poskytuje vzdělání a časový prostor pro pozdější definitivní rozhodnutí. Paralelně existující osmileté gymnázium vybírá své klienty z řad absolventů 5. tříd ZŠ, kteří své znalosti a schopnosti chtějí dále rozvíjet ve výběrové třídě a kteří další setrvání na základních školách povaţují za limitující faktor svého rozvoje. Specifickým rysem Gymnázia Sokolov je, ţe se jedná o jedinou úplnou střední školu tohoto typu v regionu bývalého okresu Sokolov. Tato skutečnost determinuje charakter vzdělávacího programu školy vychází vstříc poţadavkům klientů na všeobecné vzdělání a je rovněţ v souladu se současnou společenskou objednávkou (obráţí i strategii EU). Gymnázium Sokolov vychází ze základní filozofie vzdělanému a zejména sebevědomému absolventu se v současné době nabízí daleko větší spektrum uplatnění ve všech aktivních sférách společnosti. Tím, ţe působíme v dlouhodobě převáţně průmyslově orientovaném regionu, který se bude muset v tomto směru transformovat, umoţní gymnaziální (popřípadě následné další) vzdělání pruţně reagovat na potřeby regionu. Jsme školou, která klienta, tedy ţáka, vnímá jako partnera a snaţí se pro něj vytvořit nestresové a přátelské klima. Moţná to je jeden z rysů, který je naší škole vlastní. Zcela určitě se ale od dalších gymnázií oblasti odlišujeme tím, ţe neupřednostňujeme osmiletý vzdělávací cyklus, ale preferujeme čtyřletý. ŠVP pro niţší stupeň gymnázia je téměř shodný s obecně přijímaným rozsahem základního vzdělávání. Poslední dva roky studia (na vyšším stupni gymnázia) má moţnost ţák vybírat ze širokého spektra volitelných předmětů, které napomáhají profilaci ţáka. ŠVP je dokument, který není neměnný a můţe pruţně reagovat na další potřeby externí i interní povahy.

12 3.2 Vize Gymnázia Sokolov Gymnázium Sokolov by mělo být institucí, která bude v oblasti vzdělání a výchovy nadále pruţně reagovat na společenské poţadavky, jeţ budou oprávněné a akceptovatelné i v kontextu Evropské unie v horizontu příštích let se tak jedná zejména o poskytování co nejširšího spektra vzdělání, a to pokud moţno co nejdelší dobu. Nejbliţší partneři gymnázia (zejména ţáci a jejich rodiče) by měli důvěřovat škole v tom, ţe na gymnáziu získají kvalitní vzdělání, jeţ jim následně umoţní svobodné rozhodování při výběru dalšího studia. Přesvědčení, ţe tomu tak skutečně je, by měli nabýt i ti, kteří v průběhu studia nedosahovali (a to z různých důvodů) alespoň standardních výsledků. V souvislosti s tím je ale třeba partnerům vštípit jedno gymnaziální vzdělání není zadarmo: vyţaduje píli, soustavnou práci a také chuť. Chceme udrţet dosavadní trend, kdy na gymnáziu působí plně kvalifikovaný pedagogický sbor, který si je vědom svého poslání. Ačkoliv profesní měřítko je důleţité, za prioritní povaţujeme důvěru a vzájemný respekt na linii vedení - učitelský sbor ţák rodič. Kaţdý, kdo se stane klientem gymnázia, by měl záhy získat jedno zásadní, a je moţné říci to nejdůleţitější poznání - ţe škola jako celek (tedy vedení a pedagogové) respektuje důstojnost kaţdého člověka, ţe ţák je skutečným a plnohodnotným partnerem ve výchovně-vzdělávacím procesu a ţe zde dominuje, ačkoliv se jedná o instituci, lidský rozměr. Přáli bychom si, aby ţák navštěvoval gymnázium rád a beze strachu z pedagoga. Gymnázium by mělo v rámci města a nejbliţšího regionu získat image instituce, jeţ je centrem vzdělání v tom nejširším slova smyslu a jejíţ absolventi pomáhají změnit vzdělanostní strukturu regionu. Rádi bychom, aby i regionální firmy s gymnáziem spolupracovaly a aby pochopily, ţe vzdělání je investice, která se jednou vrátí. A nakonec, přestoţe svou důleţitostí zcela jistě v popředí, je cílem gymnázia probudit ve svých ţácích zdravý patriotismus. Vzájemnou komunikací, vzájemnou důvěrou a vzájemnou úctou mezi ţákem a pedagogickým sborem chceme v ţácích probudit pocit sounáleţitosti se školou, který by se měl promítnout celým generačním spektrem. 3.3 Profil absolventa V případě, ţe absolvent Gymnázia Sokolov bude během studia plně vyuţívat všech podmínek a moţností, jeţ mu škola poskytuje, bude v různé kvalitativní míře disponovat níţe uvedenými znalostmi, postoji, dovednostmi a kompetencemi. Studium na gymnáziu směřuje k tomu, aby absolvent: Nabyl v profilových předmětech takových znalostí a dovedností, jeţ poskytují široké moţnosti v profesní seberealizaci a které mu umoţní pokračovat ve studiu na vysokých, vyšších odborných a dalších školách. Stejně tak by měl mít předpoklady najít díky všeobecnému vzdělání a flexibilitě uplatnění na trhu práce hned po maturitě Byl schopen se zodpovědně rozhodnout o své další profesní orientaci, a to na základě kritického vnímání svých předností, kvalit a rezerv. Uměl vytvářet ze znalostí získaných během studia systémy, které dokáţe vzájemně propojovat a vyuţívat k řešení konkrétních úkolů. Uměl nalézt podstatu problému a byl ochotný zkoušet různé cesty řešení. Dovedl se věcně správně, srozumitelně a přesně vyjadřovat v mateřském jazyce, formulovat své myšlenky, fundovaně diskutovat o sporných informacích a názorech a prosazovat své oprávněné zájmy s ohledem na potřeby, názory, zájmy a práva druhých lidí. Získal vnitřní přesvědčení o nezbytnosti dalšího vzdělávání a uměl za ně převzít vlastní zodpovědnost.

13 Uměl pracovat s různými informačními zdroji, uměl porovnávat jimi zprostředkované informace a dokázal vyhodnotit důvěryhodnost zdroje a aktuálnost informace. Dokázal pracovat s odbornou literaturou a sám byl schopen odborné texty utvářet. Měl by znát základní metody zpracování odborného textu, umět citovat literaturu, zpracovat odkazy, seznamy literatury a stanovit vhodnost příloh. Dokázal svou práci prezentovat a obhájit ji korektním způsobem. Uměl jako uţivatel pracovat na PC a aby ho jeho počítačová gramotnost nelimitovala při volbě studia či pomaturitního zaměstnání. Byl schopen si stanovit dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle a tomu odpovídající priority. Byl si vědom svých práv a stejnou měrou i povinností a nenechal sebou manipulovat. Měl pevné morální zásady, byl zdravě ctiţádostivý a uměl mít radost z dobře vykonané práce. Naučil se vypořádat se stresovými situacemi a zvládal i případné neúspěchy. Naučil se aktivně uţívat dva cizí jazyky jakoţto prostředku dorozumění a vzájemného porozumění. Respektoval kulturní rozdíly a kriticky vnímal specifika etnik a náboţenských tendencí.. Byl schopen posuzovat společenské jevy a procesy a zasazovat je do širších souvislostí, aby měl zájem se na nich podílet a vytvořil si přesvědčení, ţe i on má moţnost ovlivnit chod demokratické společnosti. Měl vnitřně zaţito Má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Získal schopnost bezpečně se orientovat v základních otázkách zdravého ţivotního stylu a prevence zneuţívání návykových látek, dokázal k nim zaujímat ţádoucí postoje, volit správná rozhodnutí ve prospěch zdraví a odmítat postupy poškozující zdraví. Vnímal ekologické chování jako nutnou potřebu pro zachování ţivotního prostředí. Vytvořil si pocit sounáleţitosti nejen se školou, kde získal vzdělání, ale i patriotismus ve vztahu ke svému regionu. Chápal umělecké dílo jako jednu z moţností sdělení, jako jednu z podob uvědomování si a proţívání mnohotvárné reality a byl schopen hlubšího vhledu do jednotlivých forem umění. Získal vnitřní potřebu ţít kulturně. Nebál se dát najevo své city. Uměl po osvojení mnoha pohybových dovedností najít kladný vztah k pohybu jako nedílnou součást zdravého způsobu ţivota. Poznámka - je nutno si uvědomit, ţe explicitní formulace profilu absolventa musí nabýt zevšeobecňující podoby, a nemá tudíţ pro studenta a jeho zákonného zástupce (rodiče) zcela vypovídající hodnotu. Základní tezí není unifikace, nýbrţ diverzifikace. Přehled úspěšnosti v přijímání studentů na vysoké školy maturanti z roku počet studentů s maturitou přijato na vysoké školy přijato na VŠ v % ,1% ,6% ,6% ,1 % ,6 % 2009 Poznámka přehled úspěšnosti přijetí na vysoké školy je zde uváděn jako jeden z mnoha aspektů potvrzující kvalitu školy.

14 3.4 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení probíhá vţdy v souladu s platnou legislativou. Do primy osmiletého gymnázia přijímáme ţáky z 5. tříd základních škola, do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do kvinty osmiletého gymnázia ţáky z 9. tříd základních škol. Časové termíny týkající se přijímacího řízení vycházejí vţdy z vyhlášek MŠMT ČR Přijímací řízení do primy (1. ročník osmiletého gymnázia) TESTY SOUKROMÉ ORGANIZACE SCIO Testy se konají z českého jazyka, matematika a obecných studijních předpokladů Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (respektive kvinty) V současné době determinují přijímací řízení 3 základní faktory: a) neustále se měnící legislativa b) demografický vývoj v regionu c) konkurenční prostředí v regionu (ve smyslu existence konání přijímacích zkoušek) Právě tyto faktory rozhodují o tom, zda se budou konat přijímací zkoušky (a jakým způsobem), současně podmiňují kritéria přijímacího řízení. Přijetí do gymnázia na základě přijímacích zkoušek - 2 moţné varianty A) TESTY INTERNÍ Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky. Uchazeči vystupují pod čísly, odtajnění je provedeno aţ po opravách písemných testů. Výsledky přijímacího řízení 1. Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů je získáno součtem dosaţených bodů. Ţáci z 9. tříd mohou získat 20 bodů za prospěch na ZŠ a po dalších 20 bodech za test z českého jazyka a matematiky. Je rovněţ zohledněno umístění v olympiádách na místě (od okresního kola výše). U ţáků hlásících se do primy je poměr následující: test z matematiky (35 bodů), test z českého jazyka (35 bodů), známky ze ZŠ (10 bodů). Uvedené bodové hodnoty jsou nejvyšší. 2. Při celkové rovnosti bodů je upřednostněn výsledek testů, u uchazečů z 9. tříd i změněná pracovní schopnost. B) TESTY SOUKROMÉ ORGANIZACE SCIO Přijetí do gymnázia bez přijímacích zkoušek (pouze pro ţáky z 9. tříd) Do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do kvinty vyššího stupně osmiletého gymnázia lze přijímat ţáky bez absolvování přijímacích zkoušek, a to na základě průměru známek z profilových předmětů ze závěrečného vysvědčení v 8. třídě a pololetního vysvědčení v 9. třídě (poţadovaný průměr je kaţdoročně určován ředitele gymnázia). seznam profilových předmětů český jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova. Nezapočítává se známka tělesné výchovy a z cizího jazyka.

15 3.5 Organizace maturitní zkoušky Úvodem: Vzhledem k neustálým legislativním změnám je tato část ŠVP zpracována pouze v základních tezích a jen na základě informací, jeţ průběţně poskytuje MŠMT ČR (stav srpen 2009). Přijímací řízení je v souladu s platnou legislativou. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Ţák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliţe úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Následující informace se týkají přechodové fáze (2010 a 2011). Společná část maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to zkoušky z českého jazyka a zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky, a to dle volby ţáka. Vedle toho můţe ţák konat 1 3 nepovinné zkoušky z nabídky. Ţák můţe konat zkoušku pouze z cizího jazyka, který je vyučován na gymnáziu. Zkouška z českého jazyka a zkouška z cizího jazyka se skládají z písemné části a ústní části. Nepovinná zkouška se koná písemně. Ţák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek dle volby ţáka. Ţák můţe dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky stanovené ředitelem školy. Zkoušky lze konat následujícími formami: a) ústní zkouškou před zkušební maturitní komisí, b) písemnou zkouškou, c) kombinací těchto dvou forem. Ústní a písemné zkoušky koná ţák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Ţák můţe konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, ţe nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. Ţák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí. Před zahájením profilové části maturitní zkoušky se ţáci neúčastní vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem školy. Individuální studium Ţáci mají moţnost ve 2. pololetí posledního ročníku docházet po dobu pěti týdnů před tzv. přípravným týdnem pouze na jimi vybrané předměty (zejména ty, které si zvolili k maturitní zkoušce). Počet hodin pro ţáka tohoto individuálního studia je vţdy kaţdoročně stanovováno vedením gymnázia, a to s ohledem na aktuální platnou legislativu maturitní zkoušky (rozhodujícím faktorem je počet maturitních předmětů).

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého oboru. Pro žáky

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o. Říčany RVP ZV, RVP G osmileté gymnázium MASARYKOVO KLASICKÉ GYMNÁZIUM ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce Aristoteles 1 Č.j.:MKG-Ří/280/2015

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G.

Gymnázium-živé jazyky AGYS Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP G. OBSAH Identifikační údaje.. 2 Charakteristika školy... 3 Charakteristika ŠVP.... 4 Učební plán.. 11 Učební osnovy vyučovacích předmětů Český jazyk a literatura... 14 Anglický jazyk. 27 Konverzace v anglickém

Více

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Charakteristika předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD představuje v rámci vzdělání na čtyřletých gymnáziích a na vyšším stupni

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Nymburk, Letců R.A.F. 1989 Termín vlastního hodnocení: 17. 6. 2007 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY Soulad školního programu s

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST STRUKTURA ŠVP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STR.4 1.1 Název ŠVP 1.2 Vzdělávací

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace 6. 1 Pravidla pro hodnocení žáků 6. 1. 1 Způsoby hodnocení - klasifikačním stupněm - vystihuje úroveň rozvoje, kterého dosáhl žák ve vztahu k naplnění očekávaných výstupů

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více