ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (vytvořeno dle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program K/41 gymnázium všeobecné (4 roky studia) 79-41K/81 gymnázium všeobecné (8 let studia) Osmiletý vzdělávací program je členěn na niţší stupeň osmiletého gymnázia a na vyšší stupeň osmiletého gymnázia. 1.3 Studijní forma vzdělávání Denní forma vzdělávání. 1.4 Předkladatel Název a adresa školy: Gymnázium Sokolov adresa: Husitská 2053, Sokolov IČO: Resortní identifikátor školy (RED-IZO): IZO: Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou Ředitel školy: Mgr.Jiří Widţ Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Vladimír Prokop Kontakt: Kontakt: Další kontakty:

3 1.5 Zřizovatel školy Název a adresa: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Kontakty: Platnost dokumentu Platnost dokumentu pro niţší stupeň osmiletého gymnázia (počínaje primou): od Platnost dokumentu pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro gymnázium čtyřleté: od Mgr. Jiří Widţ, ředitel školy Razítko školy

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Stručný nástin historie gymnázia Gymnázium Sokolov působí v regionu více neţ 60 let, avšak během této doby vystřídalo několik lokalit. Svým způsobem je postavení sokolovského gymnázia výjimečné, protoţe se jedná o jedinou úplnou střední školu v okrese, která poskytuje všeobecné vzdělání Rozhodnutím ministerstva školství a osvěty ze dne 18. června (č.j.:a III/4) zaniklo reálné gymnázium v Lokti a vzniklo Gymnázium v Sokolově. Působiště budova ve čtvrti Šenvert (Na Vyhlídce) obr Gymnázium se přestěhovalo do Sokolovské ulice č.p obr Po čtyřech letech se gymnázium opět přestěhovalo, a to do budovy v Komenského ulici obr Gymnázium se vrací na své původní místo, tedy do budovy ve čtvrti Na Vyhlídce září slavnostní otevření nového gymnaziálního komplexu obr Od 8. září k dispozici nová sportovní hala Jsou dobudována venkovní sportoviště v areálu gymnázia

5 2.2 Velikost a umístění gymnázia GEOGRAFICKÉ A DEMOGRAFICKÉ SOUVISLOSTI, KONKURENCE, ASPEKTY SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ Gymnázium Sokolov leţí sice v okrajové části města Sokolova, ale vzhledem k tomu, ţe tato část je v těsném sousedství centra, jeví se tato poloha jako velice výhodná jedná se o relativně klidovou zónu, na straně druhé je škola v dosahu místní autobusové dopravy. Vzdálenost od vlakového a autobusového nádraţí je přibliţně 20 minut běţné chůze. Gymnázium má v rámci města a okresu specifické postavení, protoţe je v něm jedinou úplnou školou svého druhu. Další střední školy jsou technického a ekonomického zaměření, nově vzniklá gymnázia (Sokolov a Chodov) nemají ještě studijní cyklus kompletní (stav 2009). Právě z těchto důvodů jsme spádovým gymnáziem pro celkem rozlehlý region a více neţ polovina ţáků tak dojíţdí (pravidelně 50 aţ 60%). Z hlediska demografického se okres Sokolov vymyká běţnému standardu počet školou povinných ţáků se neztenčil tak výrazně jako jinde (odraz sociální i profesní skladby obyvatelstva, častější migrace apod.). Neuralgickým bodem regionu je zmiňované sociální sloţení obyvatelstva - okres patří statisticky k nejméně vzdělaným územím v ČR a vzdělání ještě není mnohými rodiči vnímáno jako investice, o niţ by se měli více zajímat (toto je skutečný limit, jenţ má přímou vazbu na počet a kvalitu přijímaných ţáků). Strategickým záměrem bylo aţ do roku 2007 stabilizovat počet gymnaziálních tříd na 20 (tedy cca 600 ţáků). Byl preferován cyklus čtyřletý, do cyklu osmiletého byla přijímána 1 třída. Na základě rozhodnutí zřizovatele se od školního roku 2007/2008 přijímají 2 třídy osmiletého cyklu (původní koncepce 3 x x 8 = 20 byla tedy změněna). Tento stav však není dlouhodobě udrţitelný, a to z kapacitních důvodů (2 x x 8 = 24). Řešení jsou v podstatě jen dvě investice do rozšíření budovy (v současné době z ekonomických důvodů nerealizovatelné), nebo omezit otevírání paralelních tříd osmiletého cyklu. Čtyřletý cyklus nelze zejména ze sociálních důvodů jiţ více utlumovat. Je potěšitelné, ţe jistý despekt ke gymnáziu, přetrvávající ze 70. a 80. let, se za posledních 15 let zcela vytratil a dnes je tato škola hodnocena veřejností (a rovněţ zřizovatelem) jako jedna z nejkvalitnějších v karlovarském regionu. Přehled vývoje počtu ţáků školní rok 2000/ / / / / / / / / /10 počet ţáků maturanti počet tříd třídy osmiletého gymnázia třídy čtyřletého gymnázia Poznámky: a) Počty udávají, kolik ţáků bylo vţdy na konci školního roku klasifikováno, a to bez ohledu, zda vykonali maturitu, či nikoliv (pouze poslední rok vychází z údajů v pololetí). b) V roce 2005 byly počty přihlášených ţáků negativně ovlivněny zavedením nového školského zákona, a tím moţností podat pouze jednu přihlášku na střední školu. Tento výpadek byl eliminován přijetím čtvrtého 1. ročníku do školního roku 2006/2007.

6 Závěr: Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (umístění a ojedinělost školy v regionu) lze konstatovat, ţe škola poskytuje svým klientům více rodinné klima neţ frustrující prostředí. Hlavním důvodem je velikost aglomerace a spádová oblast, která s sebou přináší klienty-studenty z převáţně menších měst (Kraslice, Oloví, Kynšperk nad Ohří, Březová, Nové Sedlo, Chodov) a venkova. Tento sociologický aspekt je nezanedbatelný, protoţe jiţ a priori determinuje vzájemný vztah mezi studentem a učitelem. Nesetkáváme se s výraznou frekvencí sociálních a patologických jevů typických pro sídlištní prostředí (drogy, záškoláctví, násilí atd.). Sekundárně s tímto samozřejmě souvisí malý počet udílených výchovných opatření a trestů a také na dnešní dobu celkem akceptovatelná disciplína studentů. Svou roli má i gymnaziální typ studia, který se obrací k určitému spektru klientů. 2.3 Vybavení gymnázia (materiální, prostorové, technické a hygienické) Celá škola se můţe pochlubit moderním a prostorným interiérem i veškerým potřebným, minimálně standardním vybavením, které ve svém komplexu vytváří odpovídající podmínky pro výchovnou a vzdělávací funkci školy. Konkrétní skutečnosti: Nadstandardní vybavení gymnázia: Celý komplex gymnázia vytváří areál (oplocený), který je pečlivě udrţován (estetické hledisko je v tomto směru nezanedbatelné). V posledních letech prošel rekonstrukcí výměník (2005), v témţe roce byla udělána nová fasáda na všech pavilonech. Disponujeme aulou o kapacitě 190 ţáků. Máme moderní laboratoře pro výuku chemie, biologie a fyziky, odborné učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Je k dispozici audiovizuální učebna pro výuku zejména humanitních oborů a multimediální učebna fyziky, postupně se vybavují další učebny dataprojektory (dějepis, výtvarný výchova, zeměpis atd.). Máme 2 specializované počítačové učebny. Gymnázium má dostatek tříd na výuku předmětů, jeţ se dělí. Ve škole je bohatě vybavená knihovna, jeţ je přístupná studentům po celý den (oddělení výpůjční a prezenční, čítárna). Knihovna je napojena na knihovní systém ČR. Máme specializovanou knihovnu anglického jazyka. Studenti mají studovnu s volně přístupným internetem (zdarma). Moţnost kopírování studijních materiálů. Disponujeme moderní sportovní halou se 3 tělocvičnami (jedna z nich má mezinárodní parametry pro míčové sporty), samozřejmě s potřebným zázemím. Dále máme venkovní sportoviště s umělými povrchy. Pro zájemce je k dispozici keramická dílna a školní hvězdárna. Kaţdý ţák má svou šatní skříňku, ve škole je provozován bufet. V komplexu budov existuje bezbariérový přístup. Na vysoké úrovni jsou rovněţ hygienické podmínky toalety, sprchy, světlost tříd, rozloha společně uţívaných ploch atd.

7 Sportovní hala se sportovišti Aula Knihovna Počítačová učebna 1 Multimediální učebna fyziky Audiovizuální učebna Knihovna anglického jazyka Sportovní hala Laboratoře pro chemii Malá tělocvična Učebna hudební výchovy Učebna výtvarné výchovy 2 Školní bufet Keramická dílna Šatny ţáků

8 Gymnázium nedisponuje: Školní jídelnou stravování je zajištěno ve školní jídelně v blízkosti centra Sokolova (jídelna Střední odborné školy v Kynšperku nad Ohří), popřípadě se lze stravovat v jídelnách základních škol. Jídelna byla naplánovaná do třetí etapy výstavby školního areálu, je zhotoven i projekt, ale z finančních důvodů je tato investiční záleţitost neustále odsouvána. Ubytováním pro dojíţdějící ţáky ve výjimečných případech moţnost ubytování v Domově mládeţe Střední odborné školy v Kynšperku nad Ohří (Domov mládeţe tamtéţ jako jídelna). 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Na gymnáziu je zaměstnáno celkem 48 kmenových pedagogických pracovníků, a to včetně vedení gymnázia a tří učitelek na mateřské. Kromě toho na škole působí jeden externista a dva lektoři anglického jazyka (prozatím kaţdoročně uzavírána smlouva s agenturou). Většina pedagogů je zaměstnána na plný úvazek. Věkový průměr je 43,6 let (4 pedagogové jsou v důchodovém věku). Kvalifikovanost je 96% (2 učitelky dokončují studium), 3 pedagogové mají kvalifikaci pro ročník. Ve sboru je 14 muţů a pracuje v něm jiţ 20 bývalých absolventů gymnázia. Pedagogický sbor byl relativně dlouhou dobu stabilizován, docházelo pouze k přirozené obměně v důsledku odchodu do důchodu. Trvalé personální problémy jsou v aprobacích anglický jazyk, biologie a chemie. Počítačová gramotnost Na škole působí koordinátor ICT, 3 učitelé jsou lektory. Statistika modulů v oblasti počítačové gramotnosti (vţdy uvedeno nejvyšší dosaţené vzdělání). základní modul 10 učitelů P0 (úvodní modul P) 15 učitelů jeden volitelný modul P 5 učitelů celé školení P 13 učitelů ţádné školení 3 učitelé Oblast výchovná Gymnázium má svého vlastního školního psychologa, dále na škole působí poradce pro vysoké školy a protidrogový preventista. Ostatní Někteří učitelé jsou aktivní v publikační, vědecké a metodické činnosti. Poznámka: Údaje o pedagogickém sboru stav na konci školního roku 2008/2009

9 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce atd. Přehled Gymnázium se v poslední době zúčastnilo následujících projektů: Projekty SIPVZ V roce 2006 bylo gymnázium řešitelem dvou projektů, které byly schváleny v rámci MŠMT ČR v oblasti ICT. a) E-learningové prostředí pro výuku fyziky aneb Učíme se vidět svět kolem nás b) Školní interaktivní studovna Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací sluţby pro dospělé. a) Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. b) Užité výtvarné techniky a výroba keramiky. Projekt E-learningová podpora gymnaziálního studia Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 7.1, způsobilé náklady projektu: Kč Projekt byl předloţen v 1. výzvě grantových projektů v Karlovarském kraji (2008). Po konečném vyhodnocení byl komisí doporučen jako náhradní projekt. Gymnázium je akreditovaným školícím střediskem SIPVZ. V rámci SIPVZ proběhla následující školení: Školení úrovně Z. Školení volitelných modulů P Počítačová grafika, Tvorba www stránek, E-learning. V rámci dlouhodobého projektu (od roku 1990) spolupráce s německými gymnázii (zejména s Gymnáziem Maxe Regera v Ambergu, později s Gymnáziem v Klingenthalu) jsou uskutečňovány následující akce: Moţnost ročního studia na Gymnáziu v Ambergu. Výměnné dvoudenní pobyty v SRN a recipročně u nás. Jednorázové poznávací zájezdy do měst SRN (Regensburg atd.). Jednorázové sportovní akce v SRN (fotbal, volejbal). Pravidelně se zúčastňujeme projektové soutěţe Europanostra, kde dosahujeme úspěchů v celostátním měřítku. Gymnázium organizuje (dle zájmu ţáků) krátkodobé studijní pobyty v Paříţi, Velké Británii, Římě a SRN (vţdy v určitých časových intervalech). Vybraní studenti se kaţdoročně zúčastňují v německém Weidenbergu mezinárodního projektu POL&IS, kde se studenti učí formou simulace řídit politicky a hospodářsky jednotlivé světové regiony. Vţdy u příleţitosti výročí gymnázia jsou pořádány veřejné výstavy výtvarných prací studentů gymnázia. Studenti a učitelé gymnázia organizují kaţdoročně následující sportovní a kulturní akce: Gymnaziální laťku sportovní akce (skok do výšky) u příleţitosti 17. listopadu. Florbalový turnaj pořádáno jako mikulášský turnaj. Vánoční basketbalový turnaj nejstarší celoškolský turnaj na gymnáziu. Vánoční koncert kaţdoroční koncert studentů školy v aule gymnázia. Volejbalový a fotbalový turnaj kaţdoročně na konci školního roku. Na gymnáziu existují dva dlouhodobé sportovní projekty domovské hřiště zde mají házenkářský klub HCGS a basketbalový klub BCM Sokolov (oba kluby vedené učiteli gymnázia). Studentským projektem je existence Sportovního klubu vyuţití volného času studentů sportovními aktivitami). Příleţitostně působí na gymnáziu pěvecký sbor a studentský divadelní soubor (od roku 1996).

10 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Gymnázium Sokolov si je vědomo svého výlučného postavení v rámci regionu, a to zejména ve vztahu k rozloze spádové oblasti. Sociální, demografické i geografické podmínky mají v mnoha ohledech vliv na komunikaci se zákonnými zástupci, pro které není kontakt se školou jejich dětí ţivotní prioritou. Gymnázium Sokolov vyuţívá celé spektrum nástrojů, jak komunikovat se svými klienty (respektive zákonnými zástupci a ţáky). Z těch nejdůleţitějších lze zmínit: Na počátku kaţdého školního roku je vydáván Bulletin Gymnázia Sokolov, coţ je broţura se všemi údaji o škole svým charakterem se jedná o formu vnitřního auditu. Na počátku školního roku dostává kaţdý zákonný zástupce (respektive plnoletý ţák) informační leták, jenţ seznamuje se základními právy a povinnostmi. Vţdy ve čtvrtletí se konají informativní třídní schůzky, kde jsou poskytovány informace o prospěchu a chování ţáků. Veškeré údaje jsou poskytovány v souladu se zákonem o informacích (převaţují tedy individuální pohovory). Kromě toho má kaţdý pedagog vyhrazeny konzultační hodiny (1x týdně). Gymnázium spolupracuje s regionálním tiskem veřejnost je tak informována o významných aktivitách gymnázia a o úspěších studentů. Vţdy k výročí školy je vydávána objemná publikace, která představuje školu v celém spektru její činnosti, a to i ve vazbách na region. Gymnázium Sokolov zveřejňuje aktuální informace (pro širokou veřejnost i klienty) na svých webových stránkách. Od školního roku 2007/2008 musela škola z rozhodnutí zřizovatele vyuţívat portál ŠKOLA ON LINE. Portál kromě jiného umoţňoval sledovat zákonným zástupcům docházku a klasifikaci svých dětí. Z důvodů přílišné komplikovanosti, nedostatečnosti a finanční náročnosti byla novým vedením kraje ponechána volba programu na školách samotných. V současné době se počítá pro kontakt se zákonnými zástupci s dosud uţívaným programem Bakaláři, který by měl nahradit i písemnou podobu třídní dokumentace (nyní fáze ověřovací). Při Gymnáziu Sokolov existují dvě občanská sdruţení: Spolek přátel Gymnázia v Sokolově (od 1993) Občanské sdruţení GYMSO (od 2002) Obě sdruţení podporují především finančně a legislativně oblasti, na něţ se jiţ nedostává z běţného rozpočtu školy, popřípadě vykonávají činnosti, k nimţ nemá škola jakoţto příspěvková organizace oprávnění. Z hlavních nadstandardních aktivit sdruţení lze vyjmenovat: Pořádání maturitního plesu (právní a účetní pomoc), vybavování kabinetů pomůckami, finanční podpora soutěţí, odměny studentům za soutěţe a za výborné výsledky ve škole, podpora nadaných studentů, vydávání propagačního materiálu a publikací o gymnáziu, vybavování školní knihovny kniţním fondem atd. V září 2006 byla zřízena školská rada při gymnáziu. Jí je kaţdoročně předkládána Výroční zpráva školy. Prostřednictvím školního psychologa je zabezpečena bezproblémová a pruţná komunikace s pedagogicko-psychologickou poradnou. Této skutečnosti je vyuţíváno ke zprostředkovávání kontaktů při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů. Dobré a korektní vztahy jsou i s Městským úřadem Sokolov sám starosta je absolventem gymnázia, někteří pedagogové byli či jsou po dlouhá léta členy odborných komisí městského úřadu. Gymnázium poskytuje všechny podmínky pro existenci Studentského parlamentu, jeho prostřednictvím je moţné řešit aktuální problémy vyplývající z běţného chodu školy. Aktivita parlamentu je v různých údobích kvalitativně odlišná. Vţdy v listopadu je pořádán pro veřejnost Den otevřených dveří návštěvníky provázejí samotní studenti.

11 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Školní vzdělávací program Gymnázia Sokolov je zpracován na základě analýzy školy, při níţ byly zohledněny následující aspekty: postavení gymnázia v regionu moţnosti gymnázia odůvodněné poţadavky klientů (potřeby a zájmy ţáků a jejich zákonných zástupců) 3.1 Zaměření školy (současný stav) Gymnázium Sokolov poskytuje svým klientům úplné střední všeobecné vzdělání, jeţ je ukončeno maturitní zkouškou (v souladu s platnou legislativou). Připravujeme ţáky pro další studium na vysokých a vyšších odborných školách, rovněţ přispíváme k výrazně lepším moţnostem uplatnění se na trhu práce, a to v případě, ţe absolvent gymnázia nepokračuje v dalším studiu. Věnujeme se ţákům nejen po stránce odborné, ale snaţíme se vychovávat osobnosti s velkou dávkou adaptibility a flexibility. Klienty čtyřletého gymnázia jsou absolventi základní škol. Svým vzdělávacím programem oslovujeme zejména dvě základní kategorie: a) ţáky, kteří jiţ mají určitou představu o své profesionální profilaci a gymnázium vnímají jako cílenou přípravu pro další studium b) ţáky, kteří nejsou ještě schopni definovat profesní inklinaci a gymnázium jim poskytuje vzdělání a časový prostor pro pozdější definitivní rozhodnutí. Paralelně existující osmileté gymnázium vybírá své klienty z řad absolventů 5. tříd ZŠ, kteří své znalosti a schopnosti chtějí dále rozvíjet ve výběrové třídě a kteří další setrvání na základních školách povaţují za limitující faktor svého rozvoje. Specifickým rysem Gymnázia Sokolov je, ţe se jedná o jedinou úplnou střední školu tohoto typu v regionu bývalého okresu Sokolov. Tato skutečnost determinuje charakter vzdělávacího programu školy vychází vstříc poţadavkům klientů na všeobecné vzdělání a je rovněţ v souladu se současnou společenskou objednávkou (obráţí i strategii EU). Gymnázium Sokolov vychází ze základní filozofie vzdělanému a zejména sebevědomému absolventu se v současné době nabízí daleko větší spektrum uplatnění ve všech aktivních sférách společnosti. Tím, ţe působíme v dlouhodobě převáţně průmyslově orientovaném regionu, který se bude muset v tomto směru transformovat, umoţní gymnaziální (popřípadě následné další) vzdělání pruţně reagovat na potřeby regionu. Jsme školou, která klienta, tedy ţáka, vnímá jako partnera a snaţí se pro něj vytvořit nestresové a přátelské klima. Moţná to je jeden z rysů, který je naší škole vlastní. Zcela určitě se ale od dalších gymnázií oblasti odlišujeme tím, ţe neupřednostňujeme osmiletý vzdělávací cyklus, ale preferujeme čtyřletý. ŠVP pro niţší stupeň gymnázia je téměř shodný s obecně přijímaným rozsahem základního vzdělávání. Poslední dva roky studia (na vyšším stupni gymnázia) má moţnost ţák vybírat ze širokého spektra volitelných předmětů, které napomáhají profilaci ţáka. ŠVP je dokument, který není neměnný a můţe pruţně reagovat na další potřeby externí i interní povahy.

12 3.2 Vize Gymnázia Sokolov Gymnázium Sokolov by mělo být institucí, která bude v oblasti vzdělání a výchovy nadále pruţně reagovat na společenské poţadavky, jeţ budou oprávněné a akceptovatelné i v kontextu Evropské unie v horizontu příštích let se tak jedná zejména o poskytování co nejširšího spektra vzdělání, a to pokud moţno co nejdelší dobu. Nejbliţší partneři gymnázia (zejména ţáci a jejich rodiče) by měli důvěřovat škole v tom, ţe na gymnáziu získají kvalitní vzdělání, jeţ jim následně umoţní svobodné rozhodování při výběru dalšího studia. Přesvědčení, ţe tomu tak skutečně je, by měli nabýt i ti, kteří v průběhu studia nedosahovali (a to z různých důvodů) alespoň standardních výsledků. V souvislosti s tím je ale třeba partnerům vštípit jedno gymnaziální vzdělání není zadarmo: vyţaduje píli, soustavnou práci a také chuť. Chceme udrţet dosavadní trend, kdy na gymnáziu působí plně kvalifikovaný pedagogický sbor, který si je vědom svého poslání. Ačkoliv profesní měřítko je důleţité, za prioritní povaţujeme důvěru a vzájemný respekt na linii vedení - učitelský sbor ţák rodič. Kaţdý, kdo se stane klientem gymnázia, by měl záhy získat jedno zásadní, a je moţné říci to nejdůleţitější poznání - ţe škola jako celek (tedy vedení a pedagogové) respektuje důstojnost kaţdého člověka, ţe ţák je skutečným a plnohodnotným partnerem ve výchovně-vzdělávacím procesu a ţe zde dominuje, ačkoliv se jedná o instituci, lidský rozměr. Přáli bychom si, aby ţák navštěvoval gymnázium rád a beze strachu z pedagoga. Gymnázium by mělo v rámci města a nejbliţšího regionu získat image instituce, jeţ je centrem vzdělání v tom nejširším slova smyslu a jejíţ absolventi pomáhají změnit vzdělanostní strukturu regionu. Rádi bychom, aby i regionální firmy s gymnáziem spolupracovaly a aby pochopily, ţe vzdělání je investice, která se jednou vrátí. A nakonec, přestoţe svou důleţitostí zcela jistě v popředí, je cílem gymnázia probudit ve svých ţácích zdravý patriotismus. Vzájemnou komunikací, vzájemnou důvěrou a vzájemnou úctou mezi ţákem a pedagogickým sborem chceme v ţácích probudit pocit sounáleţitosti se školou, který by se měl promítnout celým generačním spektrem. 3.3 Profil absolventa V případě, ţe absolvent Gymnázia Sokolov bude během studia plně vyuţívat všech podmínek a moţností, jeţ mu škola poskytuje, bude v různé kvalitativní míře disponovat níţe uvedenými znalostmi, postoji, dovednostmi a kompetencemi. Studium na gymnáziu směřuje k tomu, aby absolvent: Nabyl v profilových předmětech takových znalostí a dovedností, jeţ poskytují široké moţnosti v profesní seberealizaci a které mu umoţní pokračovat ve studiu na vysokých, vyšších odborných a dalších školách. Stejně tak by měl mít předpoklady najít díky všeobecnému vzdělání a flexibilitě uplatnění na trhu práce hned po maturitě Byl schopen se zodpovědně rozhodnout o své další profesní orientaci, a to na základě kritického vnímání svých předností, kvalit a rezerv. Uměl vytvářet ze znalostí získaných během studia systémy, které dokáţe vzájemně propojovat a vyuţívat k řešení konkrétních úkolů. Uměl nalézt podstatu problému a byl ochotný zkoušet různé cesty řešení. Dovedl se věcně správně, srozumitelně a přesně vyjadřovat v mateřském jazyce, formulovat své myšlenky, fundovaně diskutovat o sporných informacích a názorech a prosazovat své oprávněné zájmy s ohledem na potřeby, názory, zájmy a práva druhých lidí. Získal vnitřní přesvědčení o nezbytnosti dalšího vzdělávání a uměl za ně převzít vlastní zodpovědnost.

13 Uměl pracovat s různými informačními zdroji, uměl porovnávat jimi zprostředkované informace a dokázal vyhodnotit důvěryhodnost zdroje a aktuálnost informace. Dokázal pracovat s odbornou literaturou a sám byl schopen odborné texty utvářet. Měl by znát základní metody zpracování odborného textu, umět citovat literaturu, zpracovat odkazy, seznamy literatury a stanovit vhodnost příloh. Dokázal svou práci prezentovat a obhájit ji korektním způsobem. Uměl jako uţivatel pracovat na PC a aby ho jeho počítačová gramotnost nelimitovala při volbě studia či pomaturitního zaměstnání. Byl schopen si stanovit dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle a tomu odpovídající priority. Byl si vědom svých práv a stejnou měrou i povinností a nenechal sebou manipulovat. Měl pevné morální zásady, byl zdravě ctiţádostivý a uměl mít radost z dobře vykonané práce. Naučil se vypořádat se stresovými situacemi a zvládal i případné neúspěchy. Naučil se aktivně uţívat dva cizí jazyky jakoţto prostředku dorozumění a vzájemného porozumění. Respektoval kulturní rozdíly a kriticky vnímal specifika etnik a náboţenských tendencí.. Byl schopen posuzovat společenské jevy a procesy a zasazovat je do širších souvislostí, aby měl zájem se na nich podílet a vytvořil si přesvědčení, ţe i on má moţnost ovlivnit chod demokratické společnosti. Měl vnitřně zaţito Má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Získal schopnost bezpečně se orientovat v základních otázkách zdravého ţivotního stylu a prevence zneuţívání návykových látek, dokázal k nim zaujímat ţádoucí postoje, volit správná rozhodnutí ve prospěch zdraví a odmítat postupy poškozující zdraví. Vnímal ekologické chování jako nutnou potřebu pro zachování ţivotního prostředí. Vytvořil si pocit sounáleţitosti nejen se školou, kde získal vzdělání, ale i patriotismus ve vztahu ke svému regionu. Chápal umělecké dílo jako jednu z moţností sdělení, jako jednu z podob uvědomování si a proţívání mnohotvárné reality a byl schopen hlubšího vhledu do jednotlivých forem umění. Získal vnitřní potřebu ţít kulturně. Nebál se dát najevo své city. Uměl po osvojení mnoha pohybových dovedností najít kladný vztah k pohybu jako nedílnou součást zdravého způsobu ţivota. Poznámka - je nutno si uvědomit, ţe explicitní formulace profilu absolventa musí nabýt zevšeobecňující podoby, a nemá tudíţ pro studenta a jeho zákonného zástupce (rodiče) zcela vypovídající hodnotu. Základní tezí není unifikace, nýbrţ diverzifikace. Přehled úspěšnosti v přijímání studentů na vysoké školy maturanti z roku počet studentů s maturitou přijato na vysoké školy přijato na VŠ v % ,1% ,6% ,6% ,1 % ,6 % 2009 Poznámka přehled úspěšnosti přijetí na vysoké školy je zde uváděn jako jeden z mnoha aspektů potvrzující kvalitu školy.

14 3.4 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení probíhá vţdy v souladu s platnou legislativou. Do primy osmiletého gymnázia přijímáme ţáky z 5. tříd základních škola, do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do kvinty osmiletého gymnázia ţáky z 9. tříd základních škol. Časové termíny týkající se přijímacího řízení vycházejí vţdy z vyhlášek MŠMT ČR Přijímací řízení do primy (1. ročník osmiletého gymnázia) TESTY SOUKROMÉ ORGANIZACE SCIO Testy se konají z českého jazyka, matematika a obecných studijních předpokladů Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (respektive kvinty) V současné době determinují přijímací řízení 3 základní faktory: a) neustále se měnící legislativa b) demografický vývoj v regionu c) konkurenční prostředí v regionu (ve smyslu existence konání přijímacích zkoušek) Právě tyto faktory rozhodují o tom, zda se budou konat přijímací zkoušky (a jakým způsobem), současně podmiňují kritéria přijímacího řízení. Přijetí do gymnázia na základě přijímacích zkoušek - 2 moţné varianty A) TESTY INTERNÍ Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky. Uchazeči vystupují pod čísly, odtajnění je provedeno aţ po opravách písemných testů. Výsledky přijímacího řízení 1. Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů je získáno součtem dosaţených bodů. Ţáci z 9. tříd mohou získat 20 bodů za prospěch na ZŠ a po dalších 20 bodech za test z českého jazyka a matematiky. Je rovněţ zohledněno umístění v olympiádách na místě (od okresního kola výše). U ţáků hlásících se do primy je poměr následující: test z matematiky (35 bodů), test z českého jazyka (35 bodů), známky ze ZŠ (10 bodů). Uvedené bodové hodnoty jsou nejvyšší. 2. Při celkové rovnosti bodů je upřednostněn výsledek testů, u uchazečů z 9. tříd i změněná pracovní schopnost. B) TESTY SOUKROMÉ ORGANIZACE SCIO Přijetí do gymnázia bez přijímacích zkoušek (pouze pro ţáky z 9. tříd) Do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do kvinty vyššího stupně osmiletého gymnázia lze přijímat ţáky bez absolvování přijímacích zkoušek, a to na základě průměru známek z profilových předmětů ze závěrečného vysvědčení v 8. třídě a pololetního vysvědčení v 9. třídě (poţadovaný průměr je kaţdoročně určován ředitele gymnázia). seznam profilových předmětů český jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova. Nezapočítává se známka tělesné výchovy a z cizího jazyka.

15 3.5 Organizace maturitní zkoušky Úvodem: Vzhledem k neustálým legislativním změnám je tato část ŠVP zpracována pouze v základních tezích a jen na základě informací, jeţ průběţně poskytuje MŠMT ČR (stav srpen 2009). Přijímací řízení je v souladu s platnou legislativou. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Ţák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliţe úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Následující informace se týkají přechodové fáze (2010 a 2011). Společná část maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to zkoušky z českého jazyka a zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky, a to dle volby ţáka. Vedle toho můţe ţák konat 1 3 nepovinné zkoušky z nabídky. Ţák můţe konat zkoušku pouze z cizího jazyka, který je vyučován na gymnáziu. Zkouška z českého jazyka a zkouška z cizího jazyka se skládají z písemné části a ústní části. Nepovinná zkouška se koná písemně. Ţák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek dle volby ţáka. Ţák můţe dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky stanovené ředitelem školy. Zkoušky lze konat následujícími formami: a) ústní zkouškou před zkušební maturitní komisí, b) písemnou zkouškou, c) kombinací těchto dvou forem. Ústní a písemné zkoušky koná ţák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Ţák můţe konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, ţe nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. Ţák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí. Před zahájením profilové části maturitní zkoušky se ţáci neúčastní vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem školy. Individuální studium Ţáci mají moţnost ve 2. pololetí posledního ročníku docházet po dobu pěti týdnů před tzv. přípravným týdnem pouze na jimi vybrané předměty (zejména ty, které si zvolili k maturitní zkoušce). Počet hodin pro ţáka tohoto individuálního studia je vţdy kaţdoročně stanovováno vedením gymnázia, a to s ohledem na aktuální platnou legislativu maturitní zkoušky (rozhodujícím faktorem je počet maturitních předmětů).

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Předkladatel: Základní škola: Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Ulice, č.p., č.o.: Komenského č.p. 283, PSČ, město: 783 44 Náměšť na Hané Jméno

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 1 Identifikační údaje Název ŠVP Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2) Motivační název

Více