ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 GYMNÁZIUM SOKOLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (zpracováno dle RVP ZV a RVP G) GYMSO TRADICE A BUDOUCNOST

2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (vytvořeno dle RVP ZV a RVP G) 1.2 Vzdělávací program Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program K/41 gymnázium všeobecné (4 roky studia) 79-41K/81 gymnázium všeobecné (8 let studia) Osmiletý vzdělávací program je členěn na niţší stupeň osmiletého gymnázia a na vyšší stupeň osmiletého gymnázia. 1.3 Studijní forma vzdělávání Denní forma vzdělávání. 1.4 Předkladatel Název a adresa školy: Gymnázium Sokolov adresa: Husitská 2053, Sokolov IČO: Resortní identifikátor školy (RED-IZO): IZO: Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou Ředitel školy: Mgr.Jiří Widţ Koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Vladimír Prokop Kontakt: Kontakt: Další kontakty:

3 1.5 Zřizovatel školy Název a adresa: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Karlovy Vary Kontakty: Platnost dokumentu Platnost dokumentu pro niţší stupeň osmiletého gymnázia (počínaje primou): od Platnost dokumentu pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro gymnázium čtyřleté: od Mgr. Jiří Widţ, ředitel školy Razítko školy

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Stručný nástin historie gymnázia Gymnázium Sokolov působí v regionu více neţ 60 let, avšak během této doby vystřídalo několik lokalit. Svým způsobem je postavení sokolovského gymnázia výjimečné, protoţe se jedná o jedinou úplnou střední školu v okrese, která poskytuje všeobecné vzdělání Rozhodnutím ministerstva školství a osvěty ze dne 18. června (č.j.:a III/4) zaniklo reálné gymnázium v Lokti a vzniklo Gymnázium v Sokolově. Působiště budova ve čtvrti Šenvert (Na Vyhlídce) obr Gymnázium se přestěhovalo do Sokolovské ulice č.p obr Po čtyřech letech se gymnázium opět přestěhovalo, a to do budovy v Komenského ulici obr Gymnázium se vrací na své původní místo, tedy do budovy ve čtvrti Na Vyhlídce září slavnostní otevření nového gymnaziálního komplexu obr Od 8. září k dispozici nová sportovní hala Jsou dobudována venkovní sportoviště v areálu gymnázia

5 2.2 Velikost a umístění gymnázia GEOGRAFICKÉ A DEMOGRAFICKÉ SOUVISLOSTI, KONKURENCE, ASPEKTY SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ Gymnázium Sokolov leţí sice v okrajové části města Sokolova, ale vzhledem k tomu, ţe tato část je v těsném sousedství centra, jeví se tato poloha jako velice výhodná jedná se o relativně klidovou zónu, na straně druhé je škola v dosahu místní autobusové dopravy. Vzdálenost od vlakového a autobusového nádraţí je přibliţně 20 minut běţné chůze. Gymnázium má v rámci města a okresu specifické postavení, protoţe je v něm jedinou úplnou školou svého druhu. Další střední školy jsou technického a ekonomického zaměření, nově vzniklá gymnázia (Sokolov a Chodov) nemají ještě studijní cyklus kompletní (stav 2009). Právě z těchto důvodů jsme spádovým gymnáziem pro celkem rozlehlý region a více neţ polovina ţáků tak dojíţdí (pravidelně 50 aţ 60%). Z hlediska demografického se okres Sokolov vymyká běţnému standardu počet školou povinných ţáků se neztenčil tak výrazně jako jinde (odraz sociální i profesní skladby obyvatelstva, častější migrace apod.). Neuralgickým bodem regionu je zmiňované sociální sloţení obyvatelstva - okres patří statisticky k nejméně vzdělaným územím v ČR a vzdělání ještě není mnohými rodiči vnímáno jako investice, o niţ by se měli více zajímat (toto je skutečný limit, jenţ má přímou vazbu na počet a kvalitu přijímaných ţáků). Strategickým záměrem bylo aţ do roku 2007 stabilizovat počet gymnaziálních tříd na 20 (tedy cca 600 ţáků). Byl preferován cyklus čtyřletý, do cyklu osmiletého byla přijímána 1 třída. Na základě rozhodnutí zřizovatele se od školního roku 2007/2008 přijímají 2 třídy osmiletého cyklu (původní koncepce 3 x x 8 = 20 byla tedy změněna). Tento stav však není dlouhodobě udrţitelný, a to z kapacitních důvodů (2 x x 8 = 24). Řešení jsou v podstatě jen dvě investice do rozšíření budovy (v současné době z ekonomických důvodů nerealizovatelné), nebo omezit otevírání paralelních tříd osmiletého cyklu. Čtyřletý cyklus nelze zejména ze sociálních důvodů jiţ více utlumovat. Je potěšitelné, ţe jistý despekt ke gymnáziu, přetrvávající ze 70. a 80. let, se za posledních 15 let zcela vytratil a dnes je tato škola hodnocena veřejností (a rovněţ zřizovatelem) jako jedna z nejkvalitnějších v karlovarském regionu. Přehled vývoje počtu ţáků školní rok 2000/ / / / / / / / / /10 počet ţáků maturanti počet tříd třídy osmiletého gymnázia třídy čtyřletého gymnázia Poznámky: a) Počty udávají, kolik ţáků bylo vţdy na konci školního roku klasifikováno, a to bez ohledu, zda vykonali maturitu, či nikoliv (pouze poslední rok vychází z údajů v pololetí). b) V roce 2005 byly počty přihlášených ţáků negativně ovlivněny zavedením nového školského zákona, a tím moţností podat pouze jednu přihlášku na střední školu. Tento výpadek byl eliminován přijetím čtvrtého 1. ročníku do školního roku 2006/2007.

6 Závěr: Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem (umístění a ojedinělost školy v regionu) lze konstatovat, ţe škola poskytuje svým klientům více rodinné klima neţ frustrující prostředí. Hlavním důvodem je velikost aglomerace a spádová oblast, která s sebou přináší klienty-studenty z převáţně menších měst (Kraslice, Oloví, Kynšperk nad Ohří, Březová, Nové Sedlo, Chodov) a venkova. Tento sociologický aspekt je nezanedbatelný, protoţe jiţ a priori determinuje vzájemný vztah mezi studentem a učitelem. Nesetkáváme se s výraznou frekvencí sociálních a patologických jevů typických pro sídlištní prostředí (drogy, záškoláctví, násilí atd.). Sekundárně s tímto samozřejmě souvisí malý počet udílených výchovných opatření a trestů a také na dnešní dobu celkem akceptovatelná disciplína studentů. Svou roli má i gymnaziální typ studia, který se obrací k určitému spektru klientů. 2.3 Vybavení gymnázia (materiální, prostorové, technické a hygienické) Celá škola se můţe pochlubit moderním a prostorným interiérem i veškerým potřebným, minimálně standardním vybavením, které ve svém komplexu vytváří odpovídající podmínky pro výchovnou a vzdělávací funkci školy. Konkrétní skutečnosti: Nadstandardní vybavení gymnázia: Celý komplex gymnázia vytváří areál (oplocený), který je pečlivě udrţován (estetické hledisko je v tomto směru nezanedbatelné). V posledních letech prošel rekonstrukcí výměník (2005), v témţe roce byla udělána nová fasáda na všech pavilonech. Disponujeme aulou o kapacitě 190 ţáků. Máme moderní laboratoře pro výuku chemie, biologie a fyziky, odborné učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Je k dispozici audiovizuální učebna pro výuku zejména humanitních oborů a multimediální učebna fyziky, postupně se vybavují další učebny dataprojektory (dějepis, výtvarný výchova, zeměpis atd.). Máme 2 specializované počítačové učebny. Gymnázium má dostatek tříd na výuku předmětů, jeţ se dělí. Ve škole je bohatě vybavená knihovna, jeţ je přístupná studentům po celý den (oddělení výpůjční a prezenční, čítárna). Knihovna je napojena na knihovní systém ČR. Máme specializovanou knihovnu anglického jazyka. Studenti mají studovnu s volně přístupným internetem (zdarma). Moţnost kopírování studijních materiálů. Disponujeme moderní sportovní halou se 3 tělocvičnami (jedna z nich má mezinárodní parametry pro míčové sporty), samozřejmě s potřebným zázemím. Dále máme venkovní sportoviště s umělými povrchy. Pro zájemce je k dispozici keramická dílna a školní hvězdárna. Kaţdý ţák má svou šatní skříňku, ve škole je provozován bufet. V komplexu budov existuje bezbariérový přístup. Na vysoké úrovni jsou rovněţ hygienické podmínky toalety, sprchy, světlost tříd, rozloha společně uţívaných ploch atd.

7 Sportovní hala se sportovišti Aula Knihovna Počítačová učebna 1 Multimediální učebna fyziky Audiovizuální učebna Knihovna anglického jazyka Sportovní hala Laboratoře pro chemii Malá tělocvična Učebna hudební výchovy Učebna výtvarné výchovy 2 Školní bufet Keramická dílna Šatny ţáků

8 Gymnázium nedisponuje: Školní jídelnou stravování je zajištěno ve školní jídelně v blízkosti centra Sokolova (jídelna Střední odborné školy v Kynšperku nad Ohří), popřípadě se lze stravovat v jídelnách základních škol. Jídelna byla naplánovaná do třetí etapy výstavby školního areálu, je zhotoven i projekt, ale z finančních důvodů je tato investiční záleţitost neustále odsouvána. Ubytováním pro dojíţdějící ţáky ve výjimečných případech moţnost ubytování v Domově mládeţe Střední odborné školy v Kynšperku nad Ohří (Domov mládeţe tamtéţ jako jídelna). 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Na gymnáziu je zaměstnáno celkem 48 kmenových pedagogických pracovníků, a to včetně vedení gymnázia a tří učitelek na mateřské. Kromě toho na škole působí jeden externista a dva lektoři anglického jazyka (prozatím kaţdoročně uzavírána smlouva s agenturou). Většina pedagogů je zaměstnána na plný úvazek. Věkový průměr je 43,6 let (4 pedagogové jsou v důchodovém věku). Kvalifikovanost je 96% (2 učitelky dokončují studium), 3 pedagogové mají kvalifikaci pro ročník. Ve sboru je 14 muţů a pracuje v něm jiţ 20 bývalých absolventů gymnázia. Pedagogický sbor byl relativně dlouhou dobu stabilizován, docházelo pouze k přirozené obměně v důsledku odchodu do důchodu. Trvalé personální problémy jsou v aprobacích anglický jazyk, biologie a chemie. Počítačová gramotnost Na škole působí koordinátor ICT, 3 učitelé jsou lektory. Statistika modulů v oblasti počítačové gramotnosti (vţdy uvedeno nejvyšší dosaţené vzdělání). základní modul 10 učitelů P0 (úvodní modul P) 15 učitelů jeden volitelný modul P 5 učitelů celé školení P 13 učitelů ţádné školení 3 učitelé Oblast výchovná Gymnázium má svého vlastního školního psychologa, dále na škole působí poradce pro vysoké školy a protidrogový preventista. Ostatní Někteří učitelé jsou aktivní v publikační, vědecké a metodické činnosti. Poznámka: Údaje o pedagogickém sboru stav na konci školního roku 2008/2009

9 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce atd. Přehled Gymnázium se v poslední době zúčastnilo následujících projektů: Projekty SIPVZ V roce 2006 bylo gymnázium řešitelem dvou projektů, které byly schváleny v rámci MŠMT ČR v oblasti ICT. a) E-learningové prostředí pro výuku fyziky aneb Učíme se vidět svět kolem nás b) Školní interaktivní studovna Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací sluţby pro dospělé. a) Příprava k přijímacím zkouškám na vysoké školy. b) Užité výtvarné techniky a výroba keramiky. Projekt E-learningová podpora gymnaziálního studia Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 7.1, způsobilé náklady projektu: Kč Projekt byl předloţen v 1. výzvě grantových projektů v Karlovarském kraji (2008). Po konečném vyhodnocení byl komisí doporučen jako náhradní projekt. Gymnázium je akreditovaným školícím střediskem SIPVZ. V rámci SIPVZ proběhla následující školení: Školení úrovně Z. Školení volitelných modulů P Počítačová grafika, Tvorba www stránek, E-learning. V rámci dlouhodobého projektu (od roku 1990) spolupráce s německými gymnázii (zejména s Gymnáziem Maxe Regera v Ambergu, později s Gymnáziem v Klingenthalu) jsou uskutečňovány následující akce: Moţnost ročního studia na Gymnáziu v Ambergu. Výměnné dvoudenní pobyty v SRN a recipročně u nás. Jednorázové poznávací zájezdy do měst SRN (Regensburg atd.). Jednorázové sportovní akce v SRN (fotbal, volejbal). Pravidelně se zúčastňujeme projektové soutěţe Europanostra, kde dosahujeme úspěchů v celostátním měřítku. Gymnázium organizuje (dle zájmu ţáků) krátkodobé studijní pobyty v Paříţi, Velké Británii, Římě a SRN (vţdy v určitých časových intervalech). Vybraní studenti se kaţdoročně zúčastňují v německém Weidenbergu mezinárodního projektu POL&IS, kde se studenti učí formou simulace řídit politicky a hospodářsky jednotlivé světové regiony. Vţdy u příleţitosti výročí gymnázia jsou pořádány veřejné výstavy výtvarných prací studentů gymnázia. Studenti a učitelé gymnázia organizují kaţdoročně následující sportovní a kulturní akce: Gymnaziální laťku sportovní akce (skok do výšky) u příleţitosti 17. listopadu. Florbalový turnaj pořádáno jako mikulášský turnaj. Vánoční basketbalový turnaj nejstarší celoškolský turnaj na gymnáziu. Vánoční koncert kaţdoroční koncert studentů školy v aule gymnázia. Volejbalový a fotbalový turnaj kaţdoročně na konci školního roku. Na gymnáziu existují dva dlouhodobé sportovní projekty domovské hřiště zde mají házenkářský klub HCGS a basketbalový klub BCM Sokolov (oba kluby vedené učiteli gymnázia). Studentským projektem je existence Sportovního klubu vyuţití volného času studentů sportovními aktivitami). Příleţitostně působí na gymnáziu pěvecký sbor a studentský divadelní soubor (od roku 1996).

10 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Gymnázium Sokolov si je vědomo svého výlučného postavení v rámci regionu, a to zejména ve vztahu k rozloze spádové oblasti. Sociální, demografické i geografické podmínky mají v mnoha ohledech vliv na komunikaci se zákonnými zástupci, pro které není kontakt se školou jejich dětí ţivotní prioritou. Gymnázium Sokolov vyuţívá celé spektrum nástrojů, jak komunikovat se svými klienty (respektive zákonnými zástupci a ţáky). Z těch nejdůleţitějších lze zmínit: Na počátku kaţdého školního roku je vydáván Bulletin Gymnázia Sokolov, coţ je broţura se všemi údaji o škole svým charakterem se jedná o formu vnitřního auditu. Na počátku školního roku dostává kaţdý zákonný zástupce (respektive plnoletý ţák) informační leták, jenţ seznamuje se základními právy a povinnostmi. Vţdy ve čtvrtletí se konají informativní třídní schůzky, kde jsou poskytovány informace o prospěchu a chování ţáků. Veškeré údaje jsou poskytovány v souladu se zákonem o informacích (převaţují tedy individuální pohovory). Kromě toho má kaţdý pedagog vyhrazeny konzultační hodiny (1x týdně). Gymnázium spolupracuje s regionálním tiskem veřejnost je tak informována o významných aktivitách gymnázia a o úspěších studentů. Vţdy k výročí školy je vydávána objemná publikace, která představuje školu v celém spektru její činnosti, a to i ve vazbách na region. Gymnázium Sokolov zveřejňuje aktuální informace (pro širokou veřejnost i klienty) na svých webových stránkách. Od školního roku 2007/2008 musela škola z rozhodnutí zřizovatele vyuţívat portál ŠKOLA ON LINE. Portál kromě jiného umoţňoval sledovat zákonným zástupcům docházku a klasifikaci svých dětí. Z důvodů přílišné komplikovanosti, nedostatečnosti a finanční náročnosti byla novým vedením kraje ponechána volba programu na školách samotných. V současné době se počítá pro kontakt se zákonnými zástupci s dosud uţívaným programem Bakaláři, který by měl nahradit i písemnou podobu třídní dokumentace (nyní fáze ověřovací). Při Gymnáziu Sokolov existují dvě občanská sdruţení: Spolek přátel Gymnázia v Sokolově (od 1993) Občanské sdruţení GYMSO (od 2002) Obě sdruţení podporují především finančně a legislativně oblasti, na něţ se jiţ nedostává z běţného rozpočtu školy, popřípadě vykonávají činnosti, k nimţ nemá škola jakoţto příspěvková organizace oprávnění. Z hlavních nadstandardních aktivit sdruţení lze vyjmenovat: Pořádání maturitního plesu (právní a účetní pomoc), vybavování kabinetů pomůckami, finanční podpora soutěţí, odměny studentům za soutěţe a za výborné výsledky ve škole, podpora nadaných studentů, vydávání propagačního materiálu a publikací o gymnáziu, vybavování školní knihovny kniţním fondem atd. V září 2006 byla zřízena školská rada při gymnáziu. Jí je kaţdoročně předkládána Výroční zpráva školy. Prostřednictvím školního psychologa je zabezpečena bezproblémová a pruţná komunikace s pedagogicko-psychologickou poradnou. Této skutečnosti je vyuţíváno ke zprostředkovávání kontaktů při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů. Dobré a korektní vztahy jsou i s Městským úřadem Sokolov sám starosta je absolventem gymnázia, někteří pedagogové byli či jsou po dlouhá léta členy odborných komisí městského úřadu. Gymnázium poskytuje všechny podmínky pro existenci Studentského parlamentu, jeho prostřednictvím je moţné řešit aktuální problémy vyplývající z běţného chodu školy. Aktivita parlamentu je v různých údobích kvalitativně odlišná. Vţdy v listopadu je pořádán pro veřejnost Den otevřených dveří návštěvníky provázejí samotní studenti.

11 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Školní vzdělávací program Gymnázia Sokolov je zpracován na základě analýzy školy, při níţ byly zohledněny následující aspekty: postavení gymnázia v regionu moţnosti gymnázia odůvodněné poţadavky klientů (potřeby a zájmy ţáků a jejich zákonných zástupců) 3.1 Zaměření školy (současný stav) Gymnázium Sokolov poskytuje svým klientům úplné střední všeobecné vzdělání, jeţ je ukončeno maturitní zkouškou (v souladu s platnou legislativou). Připravujeme ţáky pro další studium na vysokých a vyšších odborných školách, rovněţ přispíváme k výrazně lepším moţnostem uplatnění se na trhu práce, a to v případě, ţe absolvent gymnázia nepokračuje v dalším studiu. Věnujeme se ţákům nejen po stránce odborné, ale snaţíme se vychovávat osobnosti s velkou dávkou adaptibility a flexibility. Klienty čtyřletého gymnázia jsou absolventi základní škol. Svým vzdělávacím programem oslovujeme zejména dvě základní kategorie: a) ţáky, kteří jiţ mají určitou představu o své profesionální profilaci a gymnázium vnímají jako cílenou přípravu pro další studium b) ţáky, kteří nejsou ještě schopni definovat profesní inklinaci a gymnázium jim poskytuje vzdělání a časový prostor pro pozdější definitivní rozhodnutí. Paralelně existující osmileté gymnázium vybírá své klienty z řad absolventů 5. tříd ZŠ, kteří své znalosti a schopnosti chtějí dále rozvíjet ve výběrové třídě a kteří další setrvání na základních školách povaţují za limitující faktor svého rozvoje. Specifickým rysem Gymnázia Sokolov je, ţe se jedná o jedinou úplnou střední školu tohoto typu v regionu bývalého okresu Sokolov. Tato skutečnost determinuje charakter vzdělávacího programu školy vychází vstříc poţadavkům klientů na všeobecné vzdělání a je rovněţ v souladu se současnou společenskou objednávkou (obráţí i strategii EU). Gymnázium Sokolov vychází ze základní filozofie vzdělanému a zejména sebevědomému absolventu se v současné době nabízí daleko větší spektrum uplatnění ve všech aktivních sférách společnosti. Tím, ţe působíme v dlouhodobě převáţně průmyslově orientovaném regionu, který se bude muset v tomto směru transformovat, umoţní gymnaziální (popřípadě následné další) vzdělání pruţně reagovat na potřeby regionu. Jsme školou, která klienta, tedy ţáka, vnímá jako partnera a snaţí se pro něj vytvořit nestresové a přátelské klima. Moţná to je jeden z rysů, který je naší škole vlastní. Zcela určitě se ale od dalších gymnázií oblasti odlišujeme tím, ţe neupřednostňujeme osmiletý vzdělávací cyklus, ale preferujeme čtyřletý. ŠVP pro niţší stupeň gymnázia je téměř shodný s obecně přijímaným rozsahem základního vzdělávání. Poslední dva roky studia (na vyšším stupni gymnázia) má moţnost ţák vybírat ze širokého spektra volitelných předmětů, které napomáhají profilaci ţáka. ŠVP je dokument, který není neměnný a můţe pruţně reagovat na další potřeby externí i interní povahy.

12 3.2 Vize Gymnázia Sokolov Gymnázium Sokolov by mělo být institucí, která bude v oblasti vzdělání a výchovy nadále pruţně reagovat na společenské poţadavky, jeţ budou oprávněné a akceptovatelné i v kontextu Evropské unie v horizontu příštích let se tak jedná zejména o poskytování co nejširšího spektra vzdělání, a to pokud moţno co nejdelší dobu. Nejbliţší partneři gymnázia (zejména ţáci a jejich rodiče) by měli důvěřovat škole v tom, ţe na gymnáziu získají kvalitní vzdělání, jeţ jim následně umoţní svobodné rozhodování při výběru dalšího studia. Přesvědčení, ţe tomu tak skutečně je, by měli nabýt i ti, kteří v průběhu studia nedosahovali (a to z různých důvodů) alespoň standardních výsledků. V souvislosti s tím je ale třeba partnerům vštípit jedno gymnaziální vzdělání není zadarmo: vyţaduje píli, soustavnou práci a také chuť. Chceme udrţet dosavadní trend, kdy na gymnáziu působí plně kvalifikovaný pedagogický sbor, který si je vědom svého poslání. Ačkoliv profesní měřítko je důleţité, za prioritní povaţujeme důvěru a vzájemný respekt na linii vedení - učitelský sbor ţák rodič. Kaţdý, kdo se stane klientem gymnázia, by měl záhy získat jedno zásadní, a je moţné říci to nejdůleţitější poznání - ţe škola jako celek (tedy vedení a pedagogové) respektuje důstojnost kaţdého člověka, ţe ţák je skutečným a plnohodnotným partnerem ve výchovně-vzdělávacím procesu a ţe zde dominuje, ačkoliv se jedná o instituci, lidský rozměr. Přáli bychom si, aby ţák navštěvoval gymnázium rád a beze strachu z pedagoga. Gymnázium by mělo v rámci města a nejbliţšího regionu získat image instituce, jeţ je centrem vzdělání v tom nejširším slova smyslu a jejíţ absolventi pomáhají změnit vzdělanostní strukturu regionu. Rádi bychom, aby i regionální firmy s gymnáziem spolupracovaly a aby pochopily, ţe vzdělání je investice, která se jednou vrátí. A nakonec, přestoţe svou důleţitostí zcela jistě v popředí, je cílem gymnázia probudit ve svých ţácích zdravý patriotismus. Vzájemnou komunikací, vzájemnou důvěrou a vzájemnou úctou mezi ţákem a pedagogickým sborem chceme v ţácích probudit pocit sounáleţitosti se školou, který by se měl promítnout celým generačním spektrem. 3.3 Profil absolventa V případě, ţe absolvent Gymnázia Sokolov bude během studia plně vyuţívat všech podmínek a moţností, jeţ mu škola poskytuje, bude v různé kvalitativní míře disponovat níţe uvedenými znalostmi, postoji, dovednostmi a kompetencemi. Studium na gymnáziu směřuje k tomu, aby absolvent: Nabyl v profilových předmětech takových znalostí a dovedností, jeţ poskytují široké moţnosti v profesní seberealizaci a které mu umoţní pokračovat ve studiu na vysokých, vyšších odborných a dalších školách. Stejně tak by měl mít předpoklady najít díky všeobecnému vzdělání a flexibilitě uplatnění na trhu práce hned po maturitě Byl schopen se zodpovědně rozhodnout o své další profesní orientaci, a to na základě kritického vnímání svých předností, kvalit a rezerv. Uměl vytvářet ze znalostí získaných během studia systémy, které dokáţe vzájemně propojovat a vyuţívat k řešení konkrétních úkolů. Uměl nalézt podstatu problému a byl ochotný zkoušet různé cesty řešení. Dovedl se věcně správně, srozumitelně a přesně vyjadřovat v mateřském jazyce, formulovat své myšlenky, fundovaně diskutovat o sporných informacích a názorech a prosazovat své oprávněné zájmy s ohledem na potřeby, názory, zájmy a práva druhých lidí. Získal vnitřní přesvědčení o nezbytnosti dalšího vzdělávání a uměl za ně převzít vlastní zodpovědnost.

13 Uměl pracovat s různými informačními zdroji, uměl porovnávat jimi zprostředkované informace a dokázal vyhodnotit důvěryhodnost zdroje a aktuálnost informace. Dokázal pracovat s odbornou literaturou a sám byl schopen odborné texty utvářet. Měl by znát základní metody zpracování odborného textu, umět citovat literaturu, zpracovat odkazy, seznamy literatury a stanovit vhodnost příloh. Dokázal svou práci prezentovat a obhájit ji korektním způsobem. Uměl jako uţivatel pracovat na PC a aby ho jeho počítačová gramotnost nelimitovala při volbě studia či pomaturitního zaměstnání. Byl schopen si stanovit dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle a tomu odpovídající priority. Byl si vědom svých práv a stejnou měrou i povinností a nenechal sebou manipulovat. Měl pevné morální zásady, byl zdravě ctiţádostivý a uměl mít radost z dobře vykonané práce. Naučil se vypořádat se stresovými situacemi a zvládal i případné neúspěchy. Naučil se aktivně uţívat dva cizí jazyky jakoţto prostředku dorozumění a vzájemného porozumění. Respektoval kulturní rozdíly a kriticky vnímal specifika etnik a náboţenských tendencí.. Byl schopen posuzovat společenské jevy a procesy a zasazovat je do širších souvislostí, aby měl zájem se na nich podílet a vytvořil si přesvědčení, ţe i on má moţnost ovlivnit chod demokratické společnosti. Měl vnitřně zaţito Má svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Získal schopnost bezpečně se orientovat v základních otázkách zdravého ţivotního stylu a prevence zneuţívání návykových látek, dokázal k nim zaujímat ţádoucí postoje, volit správná rozhodnutí ve prospěch zdraví a odmítat postupy poškozující zdraví. Vnímal ekologické chování jako nutnou potřebu pro zachování ţivotního prostředí. Vytvořil si pocit sounáleţitosti nejen se školou, kde získal vzdělání, ale i patriotismus ve vztahu ke svému regionu. Chápal umělecké dílo jako jednu z moţností sdělení, jako jednu z podob uvědomování si a proţívání mnohotvárné reality a byl schopen hlubšího vhledu do jednotlivých forem umění. Získal vnitřní potřebu ţít kulturně. Nebál se dát najevo své city. Uměl po osvojení mnoha pohybových dovedností najít kladný vztah k pohybu jako nedílnou součást zdravého způsobu ţivota. Poznámka - je nutno si uvědomit, ţe explicitní formulace profilu absolventa musí nabýt zevšeobecňující podoby, a nemá tudíţ pro studenta a jeho zákonného zástupce (rodiče) zcela vypovídající hodnotu. Základní tezí není unifikace, nýbrţ diverzifikace. Přehled úspěšnosti v přijímání studentů na vysoké školy maturanti z roku počet studentů s maturitou přijato na vysoké školy přijato na VŠ v % ,1% ,6% ,6% ,1 % ,6 % 2009 Poznámka přehled úspěšnosti přijetí na vysoké školy je zde uváděn jako jeden z mnoha aspektů potvrzující kvalitu školy.

14 3.4 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení probíhá vţdy v souladu s platnou legislativou. Do primy osmiletého gymnázia přijímáme ţáky z 5. tříd základních škola, do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do kvinty osmiletého gymnázia ţáky z 9. tříd základních škol. Časové termíny týkající se přijímacího řízení vycházejí vţdy z vyhlášek MŠMT ČR Přijímací řízení do primy (1. ročník osmiletého gymnázia) TESTY SOUKROMÉ ORGANIZACE SCIO Testy se konají z českého jazyka, matematika a obecných studijních předpokladů Přijímací řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (respektive kvinty) V současné době determinují přijímací řízení 3 základní faktory: a) neustále se měnící legislativa b) demografický vývoj v regionu c) konkurenční prostředí v regionu (ve smyslu existence konání přijímacích zkoušek) Právě tyto faktory rozhodují o tom, zda se budou konat přijímací zkoušky (a jakým způsobem), současně podmiňují kritéria přijímacího řízení. Přijetí do gymnázia na základě přijímacích zkoušek - 2 moţné varianty A) TESTY INTERNÍ Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky. Uchazeči vystupují pod čísly, odtajnění je provedeno aţ po opravách písemných testů. Výsledky přijímacího řízení 1. Výsledné hodnocení jednotlivých uchazečů je získáno součtem dosaţených bodů. Ţáci z 9. tříd mohou získat 20 bodů za prospěch na ZŠ a po dalších 20 bodech za test z českého jazyka a matematiky. Je rovněţ zohledněno umístění v olympiádách na místě (od okresního kola výše). U ţáků hlásících se do primy je poměr následující: test z matematiky (35 bodů), test z českého jazyka (35 bodů), známky ze ZŠ (10 bodů). Uvedené bodové hodnoty jsou nejvyšší. 2. Při celkové rovnosti bodů je upřednostněn výsledek testů, u uchazečů z 9. tříd i změněná pracovní schopnost. B) TESTY SOUKROMÉ ORGANIZACE SCIO Přijetí do gymnázia bez přijímacích zkoušek (pouze pro ţáky z 9. tříd) Do 1. ročníku čtyřletého gymnázia a do kvinty vyššího stupně osmiletého gymnázia lze přijímat ţáky bez absolvování přijímacích zkoušek, a to na základě průměru známek z profilových předmětů ze závěrečného vysvědčení v 8. třídě a pololetního vysvědčení v 9. třídě (poţadovaný průměr je kaţdoročně určován ředitele gymnázia). seznam profilových předmětů český jazyk, dějepis, občanská nauka, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova. Nezapočítává se známka tělesné výchovy a z cizího jazyka.

15 3.5 Organizace maturitní zkoušky Úvodem: Vzhledem k neustálým legislativním změnám je tato část ŠVP zpracována pouze v základních tezích a jen na základě informací, jeţ průběţně poskytuje MŠMT ČR (stav srpen 2009). Přijímací řízení je v souladu s platnou legislativou. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Ţák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliţe úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Následující informace se týkají přechodové fáze (2010 a 2011). Společná část maturitní zkoušky Společná část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek, a to zkoušky z českého jazyka a zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky, a to dle volby ţáka. Vedle toho můţe ţák konat 1 3 nepovinné zkoušky z nabídky. Ţák můţe konat zkoušku pouze z cizího jazyka, který je vyučován na gymnáziu. Zkouška z českého jazyka a zkouška z cizího jazyka se skládají z písemné části a ústní části. Nepovinná zkouška se koná písemně. Ţák vykoná úspěšně společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí. Profilová část maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 2 povinných zkoušek dle volby ţáka. Ţák můţe dále konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky, a to z nabídky stanovené ředitelem školy. Zkoušky lze konat následujícími formami: a) ústní zkouškou před zkušební maturitní komisí, b) písemnou zkouškou, c) kombinací těchto dvou forem. Ústní a písemné zkoušky koná ţák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Ţák můţe konat profilovou část maturitní zkoušky i v případě, ţe nevykonal společnou část maturitní zkoušky úspěšně. Ţák vykoná úspěšně profilovou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, které jsou její součástí. Před zahájením profilové části maturitní zkoušky se ţáci neúčastní vyučování po dobu 5 vyučovacích dnů v termínu stanoveném ředitelem školy. Individuální studium Ţáci mají moţnost ve 2. pololetí posledního ročníku docházet po dobu pěti týdnů před tzv. přípravným týdnem pouze na jimi vybrané předměty (zejména ty, které si zvolili k maturitní zkoušce). Počet hodin pro ţáka tohoto individuálního studia je vţdy kaţdoročně stanovováno vedením gymnázia, a to s ohledem na aktuální platnou legislativu maturitní zkoušky (rozhodujícím faktorem je počet maturitních předmětů).

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (vytvořeno dle RVP ZV a RVP GV) 1.2 Vzdělávací program Čtyřletý a osmiletý vzdělávací program. 79-41K/401 gymnázium

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium NG 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium NG. Hlavními rysy programů jsou:

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu

3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Zaměření školy poskytuje všeobecně zaměřené vzdělávání, jehoţ prioritou je připravit ţáky po odborné i jazykové stránce ke studiu na vysokých školách

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více