Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv. Zpráva projednána pedagogickou radou Ředitel školy: Mgr. Jindřich Monček Schváleno Školskou radou při ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady dne Předseda Školské rady: Ing. Tomáš Hála 3

2 1 Základní údaje o škole Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk se sídlem Školní 556/II, Poděbrady, tel.: , , ; fax: ; Datum zápisu do rejstříku škol: ; Datum zahájení činnosti: Identifikační číslo organizace (IČO): a identifikační číslo (IZO): Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 930 Součásti školy Školní družina, IZO , nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 190 Datum zahájení činnosti: Školní jídelna s vývařovnou, IZO , nejvyšší povolený počet stravovaných: 790 Datum zahájení činnosti: Adresa pro dálkový přístup Vedení školy Mgr. Jindřich Monček, ředitel školy Mgr. Pavlína Mladá, zástupkyně ředitele školy pro výchovu a vzdělávání Mgr. Vlastislav Sýkora, zástupce ředitele pro věci ekonomické a personální Školská rada Ing. Tomáš Hála člen školské rady za zřizovatele od ; předseda školské rady Mgr. Jitka Haslingerová; členka školské rady za pedagogické pracovníky od Ing. Libor Hrstka člen školské rady za zákonné zástupce od PhDr. Dana Marková členka školské rady za zákonné zástupce od Mgr. Radka Martínková členka rady za ped. pracovníky od ; místopředsedkyně školské rady Mgr. Jaromír Novák; člen školské rady za zřizovatele od Mgr. Monika Szabóová; členka školské rady za pedagogické pracovníky od MUDr. Jan Šrogl člen školské rady za zákonné zástupce od Mgr. Lubomír Zíta, člen školské rady za zřizovatele od Zřizovatel školy Město Poděbrady, náměstí Jiřího 20/I, Poděbrady, Starosta: PhDr. Ladislav Langr, tel.: , web: Identifikační číslo organizace (IČO):

3 3 Charakteristika školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA je městská plně organizovaná škola s maximální kapacitou 930 žáků. Škola sídlí ve dvou budovách v klidových zónách lázeňského města Poděbrady. V budově ve Školní ulici je ředitelství školy, učebny 2. stupně, část učeben 1. stupně, školní družina, školní jídelna s vývařovnou. V budově na Žižkově je zbývající část učeben 1. stupně, školní družina a školní výdejna obědů. Filozofií školy, zařazené v síti Škola podporující zdraví, je zacílení na pohodu věcného, organizačního a sociálního prostředí školy. Dále podpora zdravého učení i funkce školy jako kulturního a vzdělávacího střediska obce. Škola má ambici být pro všechny zúčastněné modelem demokratického společenství. Čerstvě navazuje na svou pětasedmdesátiletou tradici. Ve svém kurikulu propojuje tradiční hodnoty s novými přístupy v pedagogice. Vnímá se jako učící se organizace. Školní rok 2011/2012 škola zahájila se 4 prvními třídami. Na 1. stupni bylo otevřeno 19 tříd, na 2. stupni 12 tříd. K byli evidováni 674 žáci, (to je oproti loňskému školnímu roku o 21 žáků méně). Ty vzdělávalo 50 pedagogických pracovníků, školní psycholog, speciální pedagog, dva výchovní poradci, logoped a tři asistentky pedagoga pro sociálně znevýhodněné a zdravotně postižené žáky. Provoz školy zajišťovalo 19 provozních zaměstnanců, z toho 7 pracovnic školní jídelny. Vyučování probíhalo podle třetí verze ŠVP pro ZV SPEKTRUM č.j. 10/11 projednaného školskou radou Poprvé se realizovala ve všech ročnících výuka podle vlastního ŠVP, který týmy pedagogů školy před pěti lety podle RVP zpracovaly a jež po pět let vyučující pilotovali, vyhodnocovali a podle zjištění z výuky upravovali. více na str. 16 5

4 Tým ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ tvořený školní speciální pedagožkou Mgr. P. Mladou, školní psycholožkou PhDr. D. Markovou, výchovnou poradkyní - metodičkou prevence Mgr. J. Smíškovou a kariérovou poradkyní Mgr. R. Martínkovou nabízí rodičům, žákům i pedagogům komplexní bezplatné pedagogicko-psychologické služby, tj. činnost diagnostickou, reedukační a terapeutickou. Jedná se o činnosti jak individuální, skupinové, práci s třídními kolektivy nebo též rodinnou terapii. O činnosti ŠPP a nabídce služeb jednotlivých odborníků, jsou pedagogové i rodičovská veřejnost informováni prostřednictvím informačních letáků, ve Zpravodaji školy, na nástěnkách v budově školy, i na webových stránkách: Pro kontakt s veřejností je k dispozici ová adresa: ŠPP vzniklo za podpory projektu VIP Kariéra (Vzdělání Informace Poradenství Kariéra). Jednalo se o tříletý projekt ( ) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství v Praze, spolufinancovaný Evropskými sociálními fondy (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Zapojili jsme se i do navazujících projektů: od RŠPP VIP II Rozvoj školních poradenských pracovišť, vzdělání, informace, poradenství II ( ) realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost a projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy RŠPP- VIP III ( ), jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je taktéž spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Úvazek školního psychologa a školního speciálního pedagoga je spolufinancován Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. více str.24 ASISTENTKY PEDAGOGA pro sociálně znevýhodněné žáky pracovaly ve školním roce 2011/2012 se skupinou přibližně 20 žáků. Cílem byla dlouhodobá a systematická přímá práce s těmito žáky, vytvoření podpůrného prostředí, pomoc při zvládání školních nároků, posilování motivace pro školní práci, posilování sebevědomí, sebepojetí i jako prevence rizikového chování žáků. Asistentka pedagoga pro zdravotně postiženého žáka pracovala s integrovaným žákem ve 2. ročníku. Škola byla již dvanáctým rokem zapojena do projektu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ řízeného Státním zdravotním ústavem v Praze. Naším cílem bylo učit děti, rodiče i učitele zdravému způsobu života a dovednostem zdraví podporujícího chování. Filozofie podpory zdraví, se kterou jsme se v našem školním životě plně ztotožňovali, se již stala neodmyslitelnou součástí našeho školního života a všech jeho aktérů. I nadále jsme podporovali následující myšlenky: - zdraví není jen nepřítomnost nemoci zdraví je hodnotou nejvyšší zdraví se týká celého člověka a jeho prostředí člověk může své zdraví ovlivňovat s podporou zdraví je třeba začít od nejranějšího dětství prevence je výhodnější než léčba. více str. 19 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ probíhala na základě Minimálního preventivního programu, který se pravidelně evaluuje a inovuje. Cílem prevence rizikového chování žáků bylo vychovávat děti odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku. Vytvářet podnětné sociální klima školy založené na humanistických postojích, úctě, důvěře a snášenlivosti, podporovat zdravé učení na základě principů smysluplnosti, přiměřenosti a motivace, respektovat otevřené partnerství a zajišťovat kvalitní pracovní prostředí, včetně zdravé výživy, pohybových aktivit a správného režimu dne. viz také str.41 6

5 V rámci PODPORY NADÁNÍ jsme nabídli žákům zejména 9. ročníku zpracovat ročníkovou práci v předmětech fyzika, zeměpis a chemie, ve které mohli zúročit své nadání a zároveň se dále rozvíjet v preferované oblasti. Nejlepší práce z jednotlivých disciplín obhajovali žáci před odbornou porotou složenou z pedagogů a žáků. Pro velmi nadané žáky vznikaly individuální vzdělávací plány, na kterých se podílel tým ŠPP s vyučujícími hlavních předmětů. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ je charakterizováno stabilitou pedagogického sboru. Odbornou kvalifikaci má 91 % pedagogických pracovníků, což představuje snížení kvalifikovanosti oproti loňskému roku o 2%. Šlo přechodný stav u vyučujících anglického jazyka. Škola je řízena na demokratických principech s delegováním pravomocí a odpovědnosti za svěřený úsek. 7

6 ROČNÍKOVÍ UČITELÉ AVEDOUCÍ UČITELKY 1. STUPNĚ se podíleli na předávání informací v rámci naplňování ŠVP SPEKTRUM. Koordinovali akce v rámci ročníku i školy, například exkurze, výlety, cvičení v přírodě, soutěže, projekty, které vycházely z plánu školy. Spolupracovali s žákovským školním parlamentem. Scházeli se každý měsíc a operativně informovali vyučující. Činnost PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ A METODICKÉHO SDRUŽENÍ - předmětové komise pracovaly podle sestavených ročních plánů, v souladu s ročním plánem školy. Předsedové metodických orgánů se dle potřeby scházeli během školního roku na metodických radách vedených zástupkyní ředitele pro výchovu a vzdělávání. Ze všech jednání byly pořizovány písemné zápisy. více na str. 21 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT je hlavním nástrojem realizace zapojení žáků do života školy a obce, rozvinutí možnosti spolurozhodování při řízení školy demokratizace školy na úrovni žáků. Zároveň jím sledujeme cíl, aby se žáci stali aktivnějšími i směrem k vlastnímu učení. V dalším plánu rozvíjí žáci schopnosti komunikační, kooperativní, řešení problémů, sociální a další. Významnou měrou k tomu napomáhá zapojení školy do projektu Žákovské parlamenty S.O.S, které realizuje Centrum pro demokratické učení Praha. S partnerskými školami z různých částí republiky vyvíjíme a ověřujeme zavádění efektivního systému zapojování žáků z prvního stupně do participace na životě třídy a školy a jejich přípravu na přechod z prvního na druhý stupeň. více na str. 73 8

7 PUBLIC RELATION realizovala škola zejména prostřednictvím pravidelně aktualizovaných školních webových stránek na kterých bylo možno nalézt základní údaje o škole, kontakty na všechny pracovníky, roční a měsíční plány akcí, důležité školní dokumenty, ale i čerstvé příspěvky a fotografie z akcí školy. Další informace byly zveřejněny ve vlastním Školním diáři a pravidelně vydávaném Zpravodaji. Letošní novinkou byl elektronický bulletin Zprávy z Masaryčky vydávaný měsíčně a zasílaný em zhruba 400 rodičům. viz str. 90 Pravidelné byly také příspěvky do místních a celostátních novina a časopisů např. Poděbradské noviny, Nymburský deník, Učitelské noviny nebo Wall Street Journal více str. 71 POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU - vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice, který se zaměřuje na dosahování vysoké kvality výuky a zejména na individuální přístup pedagogů k žákům. Projekt iniciovala a financuje Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a realizuje jej prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu. Naše škola se ucházela v rozsáhlém výběrovém řízení o pozici hlavní projektové školy. Členové komise vybrali v 1. kole naši školu jako vhodného kandidáta na pozici hlavní projektové školy ve Středočeském kraji. Dalšími vybranými kandidáty z cca 30 kandidátů ze Středočeského kraje byly Základní škola Zdice a 2. ZŠ Škola Propojení Sedlčany. Ve 2. kole výběrového řízení na základě vyjádření kantorů a bližšího seznámení se s naší školou skončila naše škola na konečném 2. místě. To představuje pro školu ohromnou čest, zároveň zklamání, že jsme byli tak blízko k výběru na hlavní projektovou školu. více o projektu str. 65 9

8 PŘEDŠKOLÁCI V NAŠÍ ŠKOLE se již čtvrtým rokem schází při pravidelných schůzkách. Budoucí školáci mají možnost se každé pondělí sejít a společně pracovat s paní učitelkou Monikou Szabóovou a Věrou Keleovou. Kreslí, procvičují správný úchop tužky, pomocí různých herních činností rozvíjejí jemnou motoriku, trénují paměť básničkami a písničkami, vzájemně si naslouchají a zvládají i spoustu dalších dovedností. Pro rodiče jsou připravená témata týkající se školní zralosti, zvláštností vývoje dětí předškolního věku. Současně mají možnost zkonzultovat své dotazy se školním psychologem a speciálním pedagogem, kteří na škole působí v rámci školního poradenského pracoviště. Děti se doma mohou pochlubit výsledky svého snažení ve škole a zpravidla si také odnášejí krátký úkol, na kterém mohou doma pracovat. Věříme, že rodičům i dětem jsou tato setkání přínosem, a že jim pomohou při vstupu do školy. ŠKOLNÍ DRUŽINA svým Školním vzdělávacím programem a řízenými činnostmi navazuje na Školní vzdělávací program Spektrum a vhodně jej doplňuje. Poskytuje dětem relaxaci, odpočinek, bezpečné a příjemné zázemí a zajímavé využití volného času dle zájmu dětí. Veškeré činnosti i mimořádné akce družiny vycházejí z tematického plánu a jeho zaměření. O děti pečovaly čtyři kvalifikované vychovatelky ve čtyřech věkově smíšených odděleních na dvou odloučených pracovištích. viz také str.75 KURIKULÁRNÍ SETKÁNÍ S RODIČOVSKOU VEŘEJNOSTÍ a dalšími zájemci setkávání rodičů s odborníky školního poradenského pracoviště a vedení školy probíhala 1x měsíčně. Některá témata se cyklicky opakovala, jiná byla zařazena jako reakce na aktuální dotazy rodičů. více viz str

9 INFOCENTRUM ve školním roce nabízelo žákům i učitelům následující služby: kopírování, skenování, laminování, kroužkování, vyhledávání informací v knižní i elektronické podobě, prodej knih z jarního a podzimního katalogu nakladatelství Fragment a Egmont, půjčování a objednávání mimočítankové četby pro 1. a 2. stupeň. Infocentrum organizovalo akce pro prvňáčky Poprvé ve školní knihovně seznámení s možnostmi knihovny; závěr roku slavnost Už jsem čtenář ; je organizátorem školní části celorepublikové říjnové akce Týden knihoven, březnové akce Noc s Andersenem, školní části celorepublikové březnové akce Březen měsíc internetu. KLUB MLADÉHO ČTENÁŘE - Tak jako v předchozích letech jsme i letos spolupracovali s nakladatelstvím Albatros, Mladá fronta, Fragment a Egmont. Děti tak měly možnost vybrat si z bohaté nabídky knížek. Tuto příležitost hojně využívaly. Jistě i toto přispělo ke zlepšení čtenářské gramotnosti našich žáků. ČASOPIS ŠKOLNÍ SVĚT - redakce školního časopisu pracovala v rámci povinně volitelného předmětu Seminář a praktika z mediálních činností. V tomto školním roce žáci vydali jedno speciální číslo školního časopisu, které pojednávalo o projektu Vzduchoplavec Kráčmera, komiks sestavený z vlastních fotografií, připravili fotografický kalendář na školní rok 2012/2013, ale také sbírku básní svých spolužáků. Žáci zároveň připravovali pravidelné hlášení do školního rozhlasu. Každý pátek shrnuli nejdůležitější akce týdne - zveřejnili výsledky z olympiád, sportovních soutěžích, připomněli proběhlé školní akce. 11

10 Do projektu ČTENÍ POMÁHÁ se zapojili žáci naší školy od 3. do 9. třídy. Po přečtení knihy z doporučeného seznamu vyplnili na internetu test a po jeho úspěšném zvládnutí získali virtuálních 50 Kč. Ty pak poslali na zvolenou charitativní akci. Již od počátku spuštění projektu se naše škola drží v čele zúčastněných škol. Několikrát jsme byli vyhodnoceni jako škola s největším počtem registrovaných žáků i vyplněných testů. V celorepublikové soutěži se nejlépe umístily třídy 8.A (4.místo) a 4.C. (9.místo), dále pak 5.A, 9.B, 9.A a 8.C v první stovce hodnocených tříd. Vybraní žáci se zúčastnili konference při otevření veletrhu Svět knihy NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ v letošním školním roce se v rámci doplňkové činnosti školy rozběhla činnost 14 zájmových kroužků, z toho 12 na hlavní budově a 2 na budově na Žižkově. Vedle toho na škole pracují kroužky anglického jazyka s rodilým mluvčím Wattsenglish. Specifické místo má kroužek pro předškoláky. V rámci programu Středočeského kraje Prevence kriminality pracoval na škole kroužek Umím se bránit". více na str

11 VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA - ve školním roce 2011/2012 se vybraní žáci naší školy zapojili do dlouhodobého projektu Vzduchoplavec Kráčmera. Cílem projektu bylo podpořit u žáků porozumění psanému textu, stejně tak podpořit mezipředmětové vztahy a získávání klíčových kompetencí. V rámci projektu vznikne metodický materiál pro vlastivědu, který budou mít k dispozici všechny základní školy ČR. ZÍSKALI JSME ZNAČKU RODIČE VÍTÁNI S potěšením Vám oznamujeme, že škola naplnila potřebná certifikační kritéria pro udělení značky Rodiče vítáni, která se uděluje školám za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Udělení značky nebylo dle našeho názoru náhodné, již delší dobu se snažíme v těchto oblastech zkvalitňovat práci školy. Certifikát je platný jeden rok. To, zda kritéria opravdu naplňujeme, si můžete, vážení rodiče, ověřit i vy sami, protože jsou uvedena na ceduli vyvěšené u vchodu do školy a na stránkách u profilu školy. Na dalších stránkách bulletinu si můžete prohlédnout certifikát i plakát s kritérii. V odkazu naleznete článek V Poděbradech rodiče vyprávějí dětem o svém zaměstnání, který představuje rodiče v roli učitelů. Pro ŠKOLNÍ JÍDELNU S VÝVAŘOVNOU v ulici Školní byl školní rok 2011/2012 rokem přelomovým. Krom toho, že v tomto roce 3 kuchařky a 3 pracovnice provozu ve spolupráci s vedoucí, uvařily více než obědů pro téměř 580 strávníků, zahájila ŠJ doplňkovou činnost, čímž se mohla aktivně zúčastnit mnoha školních akcí. Mezi nejúspěšnější patřilo například pečení vánočního cukroví u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu, zajištění občerstvení při otvírání nového školního hřiště nebo pohoštění pro delegace z jiných škol. V rámci doplňkové činnosti jídelna zajišťovala a stále zajišťuje obědy nejen pro vlastní důchodce, ale i pro klienty centra sociálních a zdravotních služeb v Poděbradech. více viz 70 13

12 Od školního roku 2010/2011 je naše škola zapojena do projektů MLÉKO DO ŠKOL a OVOCE DO ŠKOL. Mléko je určeno žákům ročníků, je distribuováno pomocí mléčných automatů, které jsou v obou budovách školy. Mléčné výrobky si mohou odebírat každý den, vždy 1 kus. Ovoce je určeno pro žáky ročníku. Dostávají ho 1x měsíčně. Zdravou výživu žáků takto podporujeme díky projektům financovaným z ESF ve spolupráci s Mlékárnou Kunín. ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ bylo zrekonstruováno nákladem přes ,- Kč z prostředků EU, státního rozpočtu a rozpočtu města, které po většinu dne používá škola a později odpoledne a o víkendu je k dispozici veřejnosti. Jsou tu hřiště pro házenou, fotbálek, košíkovou, volejbal, sportoviště pro skok daleký, běžecká dráha. Předáním nového hřiště do užívání škole a veřejnosti v pondělí se dovršila téměř dvouletá rekonstrukce školy v rámci projektu Bezbariérová zdravá škola T. G. Masaryka Poděbrady. TŘÍDNÍ KNIHOVNIČKY vznikly ve třídách v souvislosti s masivní podporou rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. Vychází ze strategie, že pokud chceme, aby naši žáci četli, musí být obklopeni knihami. Mají být po ruce, lákat svým vzhledem, názvem i obsahem k otevření, ke čtení. Z tohoto důvodu vznikly třídní knihovničky. V rámci projektu EU Peníze školám jsme nakoupili knihy za Kč. V některých třídách doplnily školní knihovničky přebývající knížky z domova i knížky koupené z darů rodičů. 14

13 INFRASTRUKTURA ŠKOLY Z HLEDISKA ICT PC pracovna: 3 (16 ks PC v každé z nich) Mobilní PC pracovna (notebooky): 1 (15 ks notebooků) Pracovna s interaktivní tabulí: 5 Pracovna s interaktivním dataprojektorem 3M: 13 Mobilních dataprojektorů: 1 PC pro potřeby žáka: pro potřeby zaměstnance školy: 3+18 Notebook pro potřeby žáka: 10+0 pro potřeby zaměstnance školy: Multifunkční tisková zařízení: 3+7 Tiskárny černobílé: 8 Barevné: 1 PROGRAM BAKALÁŘI podporuje trend v přechodu na digitalizaci dokumentace školy. Ve škole slouží k digitálnímu zpracování školní matriky, vysvědčení, katalogových listů, rozvrhu školy, suplování, plánu práce a nově také plní funkci elektronické třídní knihy. Plán práce, rozvrhy a suplování jsou aktuálně vyvěšovány na webových stránkách školy Volby do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ TGM Poděbrady se konaly dle Volebního řádu Školské rady Základní školy T.G. Masaryka Poděbrady vydaného Radou města Poděbrady dne usnesením č. 176/2012. Školská rada je devítičlenná. Volby zástupců rodičů proběhly ( škola na Žižkově) a (hlavní budova) tajným hlasováním. Celkem bylo odevzdáno 233 platných a 8 neplatných hlasovacích lístků. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni následujícím počtem hlasů: Ing. Libor Hrstka.124 hlasy PhDr. Dana Marková hlasů MUDr. Jan Šrogl..124 hlasy Tři zástupci za pedagogické pracovníky byli zvoleni ve volbách konaných dne tajným hlasováním. Celkem bylo odevzdáno 47 platných volebních lístků. Z celkového počtu 6 kandidátů byly zvoleny 3 následující zástupkyně: Mgr. Jitka Haslingerová..34 hlasy Mgr. Radka Martínková..36 hlasů Mgr. Monika Szabóová 26 hlasů Za zřizovatele byli další funkční období opakovaně jmenováni: Ing. Tomáš Hála Mgr. Jaromír Novák Mgr. Lubomír Zíta 15

14 4 Charakteristika školních vzdělávacích programů Škola realizovala výuku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrum, a to poprvé i v 5. ročníku. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami postupovali podle individuálního vzdělávacího plánu, který zohledňuje jejich specifické obtíže. Škola integrovala 18 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což odpovídá 2,67 % z celkového počtu žáků. 4.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Spektrum Filozofie a charakter výchovně vzdělávacích strategií na úrovni školy našeho ŠVP pro ZV Spektrum vychází ze zásad a pilířů programu Škola podporující zdraví. Klíčové kompetence životní dovednosti jsou jedním ze základních kamenů, na kterých je postaven náš vzdělávací program. Pro rozvíjení a naplňování jednotlivých klíčových kompetencí žáky jsme společně sepsali výchovně vzdělávací strategie. Ty představují upřednostňované postupy, metody a formy práce všech vyučujících. Při vhodných příležitostech je zařazujeme do výuky. Průřezová témata široce a v souvislostech pojaté učivo svého druhu jsou realizována především formou integrace do vzdělávacího obsahu většiny předmětů. Specifické místo zaujímá téma osobnostní a sociální výchovy. To je nejvíce realizováno v předmětu výchova pro život. Dále jsou témata realizována formou projektů ročníkových nebo školních. Školní výstupy dovednosti, typické pro určitý předmět jsou přizpůsobeny podmínkám a záměrům školy. Motto školního vzdělávacího programu: Pokud si vybereš naši školu, čeká tě vstřícné prostředí a učitelé, kteří ti pomohou získat spektrum poznatků a znalostí, aby ses stal(a) člověkem vzdělaným, a umožní ti rozvinout širokou škálu životních dovedností a postojů, aby ses stal(a) člověkem otevřeným a přátelským. Zásady programu Škola podporující zdraví promítáme do našeho ŠVP Spektrum. Opíráme se o teze: - zdraví je podmínkou umožňující udržitelnost hodnotného života zdraví chápeme v naší škole jako celkový stav fyzické, duševní a sociální pohody. Naším cílem je na tomto podkladě rozvíjet žáka jako harmonickou osobnost. Snažíme se o celkově příjemnou, přátelskou a vstřícnou atmosféru ve škole i mimo ni. Třemi pilíři programu Škola podporující zdraví jsou: pohoda prostředí prostory lidé školní klima společná práce kooperace efektivní organizace relaxační aktivity zdravá strava zdravé učení aktivní zapojení žáků vhodná motivace kooperace rozvíjení dovedností individualizace respektování maxima dítěte otevřené partnerství samosprávná demokracie diskuse o dění ve škole komunitní vzdělávání programy pro volný čas Názvy a obsahová náplň vyučovacích předmětů většinou zůstaly v tradiční podobě. Nový předmět výchova pro život integruje témata osobnostně sociální výchovy, efektivního učení, profesní orientace 16

15 a aktuálních témat, které vycházejí z potřeby třídy. Další předmět výchova ke zdraví zahrnuje témata rodinné výchovy, zdravého životního stylu a částečně tělesné výchovy. Nově jsme přeskupili tematické celky v rámci předmětu občanská výchova. Všechny školní výstupy občanské výchovy se realizují do konce 8. ročníku. V 9. ročníku jsou zařazena témata ekonomické a finanční gramotnosti. Dále jsme nově zařadili povinné výstupy etické výchovy zejména do občanské výchovy a výchovy pro život. Nadále probíhalo včleňování hodnocení dosahování klíčových kompetencí životních dovedností do každodenní výuky. Vyučující přizpůsobovali způsob vedení výuky tak, aby dávala žákům příležitosti trénovat takovéto dovednosti a aby zároveň umožňovala hodnotit je učitelem a sebehodnotit žákem. Pro potřeby hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání jsme pokračovali v tvorbě vlastních hodnotících listů v 1. až 5. ročníku. Inovovali jsme vlastní žákovskou knížku pro žáky II. stupně. Tyto nástroje umožňují žákům psát své sebehodnocení a vyučujícím průkazně hodnotit klíčové kompetence a školní výstupy Volitelné předměty Žákům 7. až 9. ročníků byla i v letošním školním roce nabídnuta široká nabídka volitelných předmětů: Německý jazyk - druhý cizí jazyk, žáci v něm pokračují do 9. ročníku. Ruský jazyk - druhý cizí jazyk, žáci v něm pokračují do 9. ročníku. Konverzace v anglickém jazyce - pro ty, kteří chtějí získat větší zběhlost zvláště v mluveném projevu a zdokonalit se v anglickém jazyce. Mediální činnosti - tvorba školního časopisu a webových stránek, vytváření propagačních plakátů, mluvené slovo příspěvky pro školní rozhlas, žáci pokračují i v dalších ročnících. Informatika volitelná - komplikovanější uživatelská práce na počítači. Vedení domácnosti - vyučuje se v třítýdenních rytmech hodiny; příprava jednoduchých pokrmů ve školní cvičné kuchyňce, domácí práce. Sportovní hry - náročnější pohybové aktivity. Základy ekonomie a administrativy - práce na PC, psaní všemi deseti, orientace v ekonomice, realizace témat ekonomické gramotnosti. Praktika z přírodovědných předmětů - praktické aktivity, zajímavé pokusy; navazující na předměty zeměpis a přírodopis. 7. ročník Německý jazyk volitelný Njv M. Semecká Vedení domácnosti Vd J. Smíšková Sportovní hry Sh T. Peroutková Seminář a praktika z mediálních činností (7.-9.roč) Mčs J. Haslingerová 8. ročník Německý jazyk volitelný Njv M. Semecká Konverzace v anglickém jazyce Ak S. Marek Ruský jazyk volitelný Rj J. Hubálková Informatika volitelná Inv M. Piskačová Konverzace v anglickém jazyce Rj M. Macková, M. Pechová Seminář a praktika z mediálních činností (7.-9.roč.) Mčs J. Haslingerová 17

16 9. ročník Německý jazyk volitelný Njv M. Semecká Vedení domácnosti Vd J. Smíšková Sportovní hry Sh S. Marek Praktika z přírodovědných předmětů Přp B. Mečířová Seminář a praktika z mediálních činností (7.- 9.roč.) Mčs J. Haslingerová Nepovinné předměty V rámci nepovinných předmětů na škole pracoval pěvecký sbor Slunečnice. Byl otevřen nepovinný předmět zdravotní tělesná výchova, do kterého byli zařazeni žáci se zdravotními potížemi, špatným držením těla, ti, kterým to doporučil lékař, ale i ostatní zájemci. Výuka byla bezplatná a probíhala vždy jednu hodinu týdně v prostorách malé tělocvičny ve Školní ulici pod vedením zkušené učitelky. Na žádost rodičů se přihlásilo celkem 20 žáků. Sborový zpěv R. Vrchotová 31 žáků Zdravotní tělesná výchova B. Mečířová 20 žáků Ostatní výuka Logopedie Ambulantní nácviky - 2 hod. týdně - dysbloky v rámci výuky Čj 18

17 4.2 Program Škola podporující zdraví Velkým přínosem v oblasti pohody prostředí byla zcela jistě rozsáhlá rekonstrukce školní budovy, o které se zmiňujeme na jiném místě. Kvalitu každodenního školního života zvýšily dle názorů dětí - podstatným způsobem také nové šatní skříňky. Posledním - třetím rokem probíhala semilongitudinální studie SZÚ, která zjišťuje možnou souvislost mezi růstovým vývojem, životním stylem (včetně stravování) a dětskou úrazovostí a na jejíž výsledky netrpělivě čekáme. S touto problematikou souvisely i výsledky školní prázdninové ankety prostřednictvím školních webových stránek (v měsíci srpnu 2011). Na otázku Dokázal bys v případě úrazu někomu poskytnout potřebnou účinnou první pomoc potěšujících 35% respondentů odpovědělo jednoznačně ano, polovina hlasujících (52%) přiznává, že teorii znají, ale nevědí, zda by byli sami schopni první pomoc někomu poskytnout. 11% o svých schopnostech někomu přímo pomoci pochybuje (odpověď ne), znají ale alespoň kontakt telefonní číslo na záchranku. Jen 2% jednoznačně odpovídají ne, tzn. nedokázal bych pomoc poskytnout. Tato anketa se stala motivačním vstupem do již tradičního třídního setkání na téma Prevence dětské úrazovosti aneb jak předcházet úrazům, jehož se zúčastnili všichni žáci 1. 9.ročníku. Cílem setkání bylo prověřit, zopakovat a upevnit "zdravotnické" znalosti. Žáci se dozvěděli jistě i mnoho nového. Žáci pracovali se třemi pracovními listy (Škola a úrazy, Proč rád sportuji a Cesta do školy). Užili si i pantomimy předvádění sportů (dvě družstva, z každého 5 předváděčů, vždy si střídavě losovali z 10 kartiček se sporty, předváděli, druhý tým hádal v případě úspěchu získal bod), učitel předvedené sporty zapisoval na tabuli. Společně pak řízenou diskuzí odhadovali nejrizikovější sporty a možná zdravotní rizika specifická pro daný sport, navrhovali preventivní protiúrazová opatření (nezapomněli i na rozcvičení, přiměřenost, zásadu neriskovat a nepřeceňovat své síly, pravidelnost a postupné zvyšování zátěže). Při sportu samozřejmě dochází i k úrazům, někdy i s vážnými následky (rozhodně ale mnohem méně, než např. při dopravních nehodách). Žáci se na chvíli vžili do role handicapovaných. Byli rozděleni do dvojic. Jeden si zavázal oči šátkem, druhý mu pomáhal procházet se po třídě a navigoval. Následovala diskuze o tom, jak se cítili jako handicapovaní i pečovatelé. Činnost pokračovala burzou nápadů k textu napsanému na tabuli JSEM NA VOZÍČKU, jaká omezení se mě týkají, kde všude potřebuji pomoc druhých lidí. Děti byly vedeny k empatii vůči lidem se zdravotním znevýhodněním jak se k nim chovat, jakou pomoc mohu nabídnout, co určitě nedělat. Ani v tomto roce nechyběli naši zástupci na celostátní konferenci Škol podporujících zdraví. Pořádající školou byla v listopadu ZŠ Lesní v Liberci. Za naši školu tuto zajímavou akci navštívily paní učitelky Lenka Grösslová a Jana Smíšková - školní koordinátorky tohoto projektu. Měly možnost zhlédnout projektové vyučování na téma První pomoc pořádané ve spolupráci se studentkami a vyučujícími střední zdravotní školy, ukázku nové sportovní aktivity Kin - ball a vyslechly odborné přednášky na téma: Aktuality v problematice školního nábytku, zdravé sezení (MUDr. Věra Faierajzlová, CSc.), Nesprávná výživa u dětí jako rizikový faktor chronických neinfekčních onemocnění v dospělosti (MUDr. Darja Štrundlová). 19

18 Zapojili jsme se i do soutěží - na senzačním 9. místě ze 100 zúčastněných (dvaceti družstev) se dne v gastronomické soutěži Zlatá vidlička v pražském hotelu Crowne Plaza Prague umístili naši žáci osmého ročníku. Obstáli tak v silné konkurenci zejména pražských škol. Pletli vánočku, na čas si zapínali kuchařský rondon či v rekordním čase museli spořádat talíř špaget. Nejen to, ale i náročné vědomostní a poznávací disciplíny zvládli naši zástupci na výbornou. Celá akce se nesla v duchu podpory zdravého životního stylu, ke kterému samozřejmě správná a pestrá strava neodmyslitelně patří. Pro mnohé mohla být pomocníkem i při řešení otázek souvisejících s volbou další vzdělávací dráhy. Kristýna Grösslová, Alice Kitzlerová, Kateřina Martínková, Matyáš Folprecht a Matěj Sojka zodpovědně reprezentovali nejen naši základní školu, ale i naše město, kde má gastronomie dlouholetou tradici. Jarní třídní setkání patřilo druhé lekci prevence kyberšikany Umíš se bezpečně pohybovat ve virtuálním prostředí? Jeho obsah připravovala školní metodička prevence Mgr. Jana Smíšková ve spolupráci s odborníkem na osobnostní a sociální výchovu Mgr. Michalem Dubcem. Většinou v hodinách výchovy ke zdraví byly pilotně ověřovány učební jednotky projektu Průřezová témata a čtenářství. Konkrétně se jednalo o lekce: Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě, Umíme předcházet úrazům ve škole i při sportu, Přidej se k nám, Víš, co a jak pít, Emoce v naší třídě, Pozvánka na nebe a Správná třída. V závěru školního roku jsme začali pracovat na přípravách celostátní konference Učíme se navzájem 2012, kterou plánujeme uspořádat na naší škole v říjnu

19 4.3 Zpráva o činnosti předmětových komisí a metodického sdružení ČESKÝ JAZYK Mgr. R. Martínková V letošním školním roce jsme se v hodinách českého jazyka cíleně věnovali podpoře čtenářské gramotnosti. Na předmětové komisi jsme vypracovali plán na její podporu napříč všemi předměty. Došlo k úpravě tematických plánů tak, aby čtenářské strategie naplněné v hodinách českého jazyka mohly být procvičovány i v ostatních předmětech. Zaměřili jsme se především na pořizování si poznámek, vytváření otázek, propojování důkazů a kritické hodnocení informací. ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK Ing. Jana Klabanová V rámci výuky Aj věnujeme pozornost čtenářské gramotnosti, procvičujeme dovednosti, které si žáci osvojují v hodinách Čj. Žáci 8. a 9. ročníků odebírají časopisy R+R. Jejich používáním v hodinách i doma trénovali dovednosti, jako jsou například četba s porozuměním a tvorba otázek. V letošním školním roce jsme úspěšně zahájili práci v nové jazykové pracovně s audiotechnikou a interaktivní tabulí. Vybavení bylo pořízeno v rámci projektu ROP. Práce se sluchátky, používání interaktivní tabule, využívání DUM a možnost přístupu na internet se v hodinách jeví jako silně motivující prvek. V lednu proběhlo školní kolo Olympiáda v anglickém jazyce, do okresního kola postoupily dvě žákyně. Zapojili jsme se do testování Eskalátor, testování ČŠI a Kalibro (5. a 9. roč.) V rámci předmětové komise vznikly vlastní evaluační materiály (srovnávací testy), jejichž zadání proběhlo v červnu v 5., 6. a 7. ročníku. Výsledky testování poslouží i při rozdělování žáků do skupin. Pro zvýšení jazykových dovedností probíhá od 7. ročníku výuka povinně volitelného předmětu Konverzace v Aj a pro zájemce o druhý jazyk škola nabízí možnost výuky němčiny a ruštiny. Škola umožňuje též výuku angličtiny a němčiny formou zájmových kroužků a ve spolupráci s Wattsenglish i kroužků s výukou rodilým mluvčím. Ten vedl též kurzy pro zájemce z řad pracovníků školy v rámci DVPP. MATEMATIKA Mgr. J. Uhlířová Předmětová komise pracovala dle stanoveného plánu a přizpůsobovala svou práci odchodu a změně vyučujících matematiky. Krom běžné výuky jsme se snažili zvýšit zájem žáků o matematiku zapojením žáků do matematických soutěží: Pythagoriáda, matematická olympiáda, Sudoku a mezinárodní soutěž Taktik. Úspěchy žáků přispěly především ke zvýšení motivace žáků a jejich zájmu o matematiku. ZEMĚPIS, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, FYZIKA Mgr. J. Hubálková Za přírodovědné předměty se žáci zúčastnili různých soutěží v hojném počtu, ve kterých byli velmi úspěšní. Proběhlo několik exkurzí, ze kterých si žáci odnesli spoustu zajímavých podnětů a zážitků. Dařilo se i v testování Kalibro, kde žáci 9. tříd uspěli ve velké konkurenci ostatních škol. Velkým přínosem bylo moderní vybavení učeben pro přírodovědné předměty, nejen nábytkem, ale i multimediální technikou. Dalším plusem jsou i nové učebnice, kterými se dovybavují jednotlivé předměty. Učitelé si pro své žáky vypracovali spoustu učebních materiálů v rámci projektu Peníze do škol. Nedílnou součástí vyučování byly i srovnávací ročníkové práce, které ukázaly, že žáci mají daná témata probraná, jejich učitelé navzájem spolupracují a mají totožný postup při hodnocení. 21

20 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOV A VÝCHOVA PRO ŽIVOT Mgr. J. Haslingerová Ve školním roce 2011/2012 se vyučující dějepisu a občanské výchovy zaměřili na podporu čtenářské gramotnosti a individuální přístup k žákům. Na začátku školního roku došlo k úpravám ŠVP Spektrum občanské výchovy pro ročník. Získané znalosti a dovednosti si žáci ročníku ověřili hodinách dějepisu formou srovnávacích testů, žáci 9. ročníku v rámci testování Kalibro. Výsledky byly vždy velmi uspokojivé. Zájem žáků o regionální historii byl podpořen prostřednictvím ročního projektu Vzduchoplavec Kráčmera. VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. I. Urbanová Ve vyučování se nám podařilo efektivně spojit estetickou část výuky se získáváním informací a praktickým využitím znalostí, což dokládají uskutečněné veřejné výstavy, výroba upomínkových předmětů pro rodiče a seniory, uskutečněné koncerty pro veřejnost, získaná vítězná umístění v krajských i celorepublikových soutěžích (Záchranáři 2012, ). Do výuky byla zařazena čtenářská gramotnost ve formě porozumění čteného textu s jeho následným využitím např. při ilustraci textu nebo při ověřování učebních šablon k projektu Peníze do škol. Učebna VV byla vybavena novým nábytkem, osvětlením, interaktivní tabulí a počítačem. Do pracovny HV byly zakoupeny drumbeny, elektronické nástroje a zesilovače. TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. M. Vorlíčková V rámci hodin tělesné výchovy se nám podařilo zvýšit u dětí zájem o tělesnou aktivitu i v době mimoškolní (děti se zapojily zejména do atletických oddílů). Přispěly k tomu výrazné úspěchy na okresních i krajských soutěžích a samozřejmě možnost trénovat na kvalitním hřišti jak u naší školy, tak u ZŠ V. Havla. Systém hodnocení atletických výkonů podle tabulek, které jsme si vypracovali, byl vyhovující. Podařilo se nám zorganizovat dva lyžařské kurzy a zapojit tak do výuky lyžování většinu dětí ze 7. tříd. INFORMATIKA, MEDIÁLNÍ ČINNOSTI Mgr. Z. Hanuš Při výuce informatiky a mediálních činností se snažili vybavit žáky vědomostmi, dovednostmi, návyky, postoji a hodnotami, které jim umožní účelně a bezpečně používat dostupné ICT k práci, učení i k zábavě. Vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií tak žáky naší školy připravuje pro budoucí studium a především je učí řešit problémy. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, PRACOVNÍ ČINNOSTI, VEDENÍ DOMÁCNOSTI Mgr. J. Smíšková Prioritou školního roku byl rozvoj čtenářství. Zaměřovali jsme se na práci s textem např. pracovního návodu, matematickou a ekonomickou gramotnost jsme podporovali např. čtením technického výkresu, porozuměním měřítku výrobku, kalkulacemi, rozpočtem nákupu či nákladů na výrobek. Diferencovaně jsme přistupovali k žákům v rámci podpůrných a vyrovnávacích opatření (u dyspraxie), zároveň jsme věnovali adekvátní péči talentovaným (možnost osobní prezentace výrobku např. na velikonočním jarmarku). Využívali jsme všech možností, které nabízí materiální vybavení školy (školní dílna a pozemek, zařízení školního cvičného bytu). Rozšiřovali jsme praktické dovednosti žáků potřebné pro jejich budoucí život a mnohdy i pro volbu jejich budoucí vzdělávací dráhy. V hodinách výchovy ke 22

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Strategie rozvoje školy

Strategie rozvoje školy Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Strategie rozvoje školy 2015-2019 Projednáno na ped. radě dne 20. 6. a 26. srpna 2014 a 26.8.2015 Vize školy ZŠ Václava Havla Poděbrady,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/13 1 Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Výroční zpráva o činnosti

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora Mgr. Jan Vavřík

Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora Mgr. Jan Vavřík Koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Andělská Hora Mgr. Jan Vavřík 1 z 5 2013 Naše škola by dlouhodobě chtěla dosáhnout cílů stanovených v programu projektu Zdravá škola přizpůsobeným našim podmínkám. Nosnými pilíři

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy 1. Úvod Koncepce rozvoje školy Předkládám koncepci rozvoje Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk. Vycházela jsem ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více