Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv. Zpráva projednána pedagogickou radou Ředitel školy: Mgr. Jindřich Monček Schváleno Školskou radou při ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady dne Předseda Školské rady: Ing. Tomáš Hála 3

2 1 Základní údaje o škole Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk se sídlem Školní 556/II, Poděbrady, tel.: , , ; fax: ; Datum zápisu do rejstříku škol: ; Datum zahájení činnosti: Identifikační číslo organizace (IČO): a identifikační číslo (IZO): Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 930 Součásti školy Školní družina, IZO , nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 190 Datum zahájení činnosti: Školní jídelna s vývařovnou, IZO , nejvyšší povolený počet stravovaných: 790 Datum zahájení činnosti: Adresa pro dálkový přístup Vedení školy Mgr. Jindřich Monček, ředitel školy Mgr. Pavlína Mladá, zástupkyně ředitele školy pro výchovu a vzdělávání Mgr. Vlastislav Sýkora, zástupce ředitele pro věci ekonomické a personální Školská rada Ing. Tomáš Hála člen školské rady za zřizovatele od ; předseda školské rady Mgr. Jitka Haslingerová; členka školské rady za pedagogické pracovníky od Ing. Libor Hrstka člen školské rady za zákonné zástupce od PhDr. Dana Marková členka školské rady za zákonné zástupce od Mgr. Radka Martínková členka rady za ped. pracovníky od ; místopředsedkyně školské rady Mgr. Jaromír Novák; člen školské rady za zřizovatele od Mgr. Monika Szabóová; členka školské rady za pedagogické pracovníky od MUDr. Jan Šrogl člen školské rady za zákonné zástupce od Mgr. Lubomír Zíta, člen školské rady za zřizovatele od Zřizovatel školy Město Poděbrady, náměstí Jiřího 20/I, Poděbrady, Starosta: PhDr. Ladislav Langr, tel.: , web: Identifikační číslo organizace (IČO):

3 3 Charakteristika školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA je městská plně organizovaná škola s maximální kapacitou 930 žáků. Škola sídlí ve dvou budovách v klidových zónách lázeňského města Poděbrady. V budově ve Školní ulici je ředitelství školy, učebny 2. stupně, část učeben 1. stupně, školní družina, školní jídelna s vývařovnou. V budově na Žižkově je zbývající část učeben 1. stupně, školní družina a školní výdejna obědů. Filozofií školy, zařazené v síti Škola podporující zdraví, je zacílení na pohodu věcného, organizačního a sociálního prostředí školy. Dále podpora zdravého učení i funkce školy jako kulturního a vzdělávacího střediska obce. Škola má ambici být pro všechny zúčastněné modelem demokratického společenství. Čerstvě navazuje na svou pětasedmdesátiletou tradici. Ve svém kurikulu propojuje tradiční hodnoty s novými přístupy v pedagogice. Vnímá se jako učící se organizace. Školní rok 2011/2012 škola zahájila se 4 prvními třídami. Na 1. stupni bylo otevřeno 19 tříd, na 2. stupni 12 tříd. K byli evidováni 674 žáci, (to je oproti loňskému školnímu roku o 21 žáků méně). Ty vzdělávalo 50 pedagogických pracovníků, školní psycholog, speciální pedagog, dva výchovní poradci, logoped a tři asistentky pedagoga pro sociálně znevýhodněné a zdravotně postižené žáky. Provoz školy zajišťovalo 19 provozních zaměstnanců, z toho 7 pracovnic školní jídelny. Vyučování probíhalo podle třetí verze ŠVP pro ZV SPEKTRUM č.j. 10/11 projednaného školskou radou Poprvé se realizovala ve všech ročnících výuka podle vlastního ŠVP, který týmy pedagogů školy před pěti lety podle RVP zpracovaly a jež po pět let vyučující pilotovali, vyhodnocovali a podle zjištění z výuky upravovali. více na str. 16 5

4 Tým ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ tvořený školní speciální pedagožkou Mgr. P. Mladou, školní psycholožkou PhDr. D. Markovou, výchovnou poradkyní - metodičkou prevence Mgr. J. Smíškovou a kariérovou poradkyní Mgr. R. Martínkovou nabízí rodičům, žákům i pedagogům komplexní bezplatné pedagogicko-psychologické služby, tj. činnost diagnostickou, reedukační a terapeutickou. Jedná se o činnosti jak individuální, skupinové, práci s třídními kolektivy nebo též rodinnou terapii. O činnosti ŠPP a nabídce služeb jednotlivých odborníků, jsou pedagogové i rodičovská veřejnost informováni prostřednictvím informačních letáků, ve Zpravodaji školy, na nástěnkách v budově školy, i na webových stránkách: Pro kontakt s veřejností je k dispozici ová adresa: ŠPP vzniklo za podpory projektu VIP Kariéra (Vzdělání Informace Poradenství Kariéra). Jednalo se o tříletý projekt ( ) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství v Praze, spolufinancovaný Evropskými sociálními fondy (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Zapojili jsme se i do navazujících projektů: od RŠPP VIP II Rozvoj školních poradenských pracovišť, vzdělání, informace, poradenství II ( ) realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost a projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy RŠPP- VIP III ( ), jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je taktéž spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Úvazek školního psychologa a školního speciálního pedagoga je spolufinancován Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. více str.24 ASISTENTKY PEDAGOGA pro sociálně znevýhodněné žáky pracovaly ve školním roce 2011/2012 se skupinou přibližně 20 žáků. Cílem byla dlouhodobá a systematická přímá práce s těmito žáky, vytvoření podpůrného prostředí, pomoc při zvládání školních nároků, posilování motivace pro školní práci, posilování sebevědomí, sebepojetí i jako prevence rizikového chování žáků. Asistentka pedagoga pro zdravotně postiženého žáka pracovala s integrovaným žákem ve 2. ročníku. Škola byla již dvanáctým rokem zapojena do projektu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ řízeného Státním zdravotním ústavem v Praze. Naším cílem bylo učit děti, rodiče i učitele zdravému způsobu života a dovednostem zdraví podporujícího chování. Filozofie podpory zdraví, se kterou jsme se v našem školním životě plně ztotožňovali, se již stala neodmyslitelnou součástí našeho školního života a všech jeho aktérů. I nadále jsme podporovali následující myšlenky: - zdraví není jen nepřítomnost nemoci zdraví je hodnotou nejvyšší zdraví se týká celého člověka a jeho prostředí člověk může své zdraví ovlivňovat s podporou zdraví je třeba začít od nejranějšího dětství prevence je výhodnější než léčba. více str. 19 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ probíhala na základě Minimálního preventivního programu, který se pravidelně evaluuje a inovuje. Cílem prevence rizikového chování žáků bylo vychovávat děti odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku. Vytvářet podnětné sociální klima školy založené na humanistických postojích, úctě, důvěře a snášenlivosti, podporovat zdravé učení na základě principů smysluplnosti, přiměřenosti a motivace, respektovat otevřené partnerství a zajišťovat kvalitní pracovní prostředí, včetně zdravé výživy, pohybových aktivit a správného režimu dne. viz také str.41 6

5 V rámci PODPORY NADÁNÍ jsme nabídli žákům zejména 9. ročníku zpracovat ročníkovou práci v předmětech fyzika, zeměpis a chemie, ve které mohli zúročit své nadání a zároveň se dále rozvíjet v preferované oblasti. Nejlepší práce z jednotlivých disciplín obhajovali žáci před odbornou porotou složenou z pedagogů a žáků. Pro velmi nadané žáky vznikaly individuální vzdělávací plány, na kterých se podílel tým ŠPP s vyučujícími hlavních předmětů. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ je charakterizováno stabilitou pedagogického sboru. Odbornou kvalifikaci má 91 % pedagogických pracovníků, což představuje snížení kvalifikovanosti oproti loňskému roku o 2%. Šlo přechodný stav u vyučujících anglického jazyka. Škola je řízena na demokratických principech s delegováním pravomocí a odpovědnosti za svěřený úsek. 7

6 ROČNÍKOVÍ UČITELÉ AVEDOUCÍ UČITELKY 1. STUPNĚ se podíleli na předávání informací v rámci naplňování ŠVP SPEKTRUM. Koordinovali akce v rámci ročníku i školy, například exkurze, výlety, cvičení v přírodě, soutěže, projekty, které vycházely z plánu školy. Spolupracovali s žákovským školním parlamentem. Scházeli se každý měsíc a operativně informovali vyučující. Činnost PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ A METODICKÉHO SDRUŽENÍ - předmětové komise pracovaly podle sestavených ročních plánů, v souladu s ročním plánem školy. Předsedové metodických orgánů se dle potřeby scházeli během školního roku na metodických radách vedených zástupkyní ředitele pro výchovu a vzdělávání. Ze všech jednání byly pořizovány písemné zápisy. více na str. 21 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT je hlavním nástrojem realizace zapojení žáků do života školy a obce, rozvinutí možnosti spolurozhodování při řízení školy demokratizace školy na úrovni žáků. Zároveň jím sledujeme cíl, aby se žáci stali aktivnějšími i směrem k vlastnímu učení. V dalším plánu rozvíjí žáci schopnosti komunikační, kooperativní, řešení problémů, sociální a další. Významnou měrou k tomu napomáhá zapojení školy do projektu Žákovské parlamenty S.O.S, které realizuje Centrum pro demokratické učení Praha. S partnerskými školami z různých částí republiky vyvíjíme a ověřujeme zavádění efektivního systému zapojování žáků z prvního stupně do participace na životě třídy a školy a jejich přípravu na přechod z prvního na druhý stupeň. více na str. 73 8

7 PUBLIC RELATION realizovala škola zejména prostřednictvím pravidelně aktualizovaných školních webových stránek na kterých bylo možno nalézt základní údaje o škole, kontakty na všechny pracovníky, roční a měsíční plány akcí, důležité školní dokumenty, ale i čerstvé příspěvky a fotografie z akcí školy. Další informace byly zveřejněny ve vlastním Školním diáři a pravidelně vydávaném Zpravodaji. Letošní novinkou byl elektronický bulletin Zprávy z Masaryčky vydávaný měsíčně a zasílaný em zhruba 400 rodičům. viz str. 90 Pravidelné byly také příspěvky do místních a celostátních novina a časopisů např. Poděbradské noviny, Nymburský deník, Učitelské noviny nebo Wall Street Journal více str. 71 POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU - vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice, který se zaměřuje na dosahování vysoké kvality výuky a zejména na individuální přístup pedagogů k žákům. Projekt iniciovala a financuje Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a realizuje jej prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu. Naše škola se ucházela v rozsáhlém výběrovém řízení o pozici hlavní projektové školy. Členové komise vybrali v 1. kole naši školu jako vhodného kandidáta na pozici hlavní projektové školy ve Středočeském kraji. Dalšími vybranými kandidáty z cca 30 kandidátů ze Středočeského kraje byly Základní škola Zdice a 2. ZŠ Škola Propojení Sedlčany. Ve 2. kole výběrového řízení na základě vyjádření kantorů a bližšího seznámení se s naší školou skončila naše škola na konečném 2. místě. To představuje pro školu ohromnou čest, zároveň zklamání, že jsme byli tak blízko k výběru na hlavní projektovou školu. více o projektu str. 65 9

8 PŘEDŠKOLÁCI V NAŠÍ ŠKOLE se již čtvrtým rokem schází při pravidelných schůzkách. Budoucí školáci mají možnost se každé pondělí sejít a společně pracovat s paní učitelkou Monikou Szabóovou a Věrou Keleovou. Kreslí, procvičují správný úchop tužky, pomocí různých herních činností rozvíjejí jemnou motoriku, trénují paměť básničkami a písničkami, vzájemně si naslouchají a zvládají i spoustu dalších dovedností. Pro rodiče jsou připravená témata týkající se školní zralosti, zvláštností vývoje dětí předškolního věku. Současně mají možnost zkonzultovat své dotazy se školním psychologem a speciálním pedagogem, kteří na škole působí v rámci školního poradenského pracoviště. Děti se doma mohou pochlubit výsledky svého snažení ve škole a zpravidla si také odnášejí krátký úkol, na kterém mohou doma pracovat. Věříme, že rodičům i dětem jsou tato setkání přínosem, a že jim pomohou při vstupu do školy. ŠKOLNÍ DRUŽINA svým Školním vzdělávacím programem a řízenými činnostmi navazuje na Školní vzdělávací program Spektrum a vhodně jej doplňuje. Poskytuje dětem relaxaci, odpočinek, bezpečné a příjemné zázemí a zajímavé využití volného času dle zájmu dětí. Veškeré činnosti i mimořádné akce družiny vycházejí z tematického plánu a jeho zaměření. O děti pečovaly čtyři kvalifikované vychovatelky ve čtyřech věkově smíšených odděleních na dvou odloučených pracovištích. viz také str.75 KURIKULÁRNÍ SETKÁNÍ S RODIČOVSKOU VEŘEJNOSTÍ a dalšími zájemci setkávání rodičů s odborníky školního poradenského pracoviště a vedení školy probíhala 1x měsíčně. Některá témata se cyklicky opakovala, jiná byla zařazena jako reakce na aktuální dotazy rodičů. více viz str

9 INFOCENTRUM ve školním roce nabízelo žákům i učitelům následující služby: kopírování, skenování, laminování, kroužkování, vyhledávání informací v knižní i elektronické podobě, prodej knih z jarního a podzimního katalogu nakladatelství Fragment a Egmont, půjčování a objednávání mimočítankové četby pro 1. a 2. stupeň. Infocentrum organizovalo akce pro prvňáčky Poprvé ve školní knihovně seznámení s možnostmi knihovny; závěr roku slavnost Už jsem čtenář ; je organizátorem školní části celorepublikové říjnové akce Týden knihoven, březnové akce Noc s Andersenem, školní části celorepublikové březnové akce Březen měsíc internetu. KLUB MLADÉHO ČTENÁŘE - Tak jako v předchozích letech jsme i letos spolupracovali s nakladatelstvím Albatros, Mladá fronta, Fragment a Egmont. Děti tak měly možnost vybrat si z bohaté nabídky knížek. Tuto příležitost hojně využívaly. Jistě i toto přispělo ke zlepšení čtenářské gramotnosti našich žáků. ČASOPIS ŠKOLNÍ SVĚT - redakce školního časopisu pracovala v rámci povinně volitelného předmětu Seminář a praktika z mediálních činností. V tomto školním roce žáci vydali jedno speciální číslo školního časopisu, které pojednávalo o projektu Vzduchoplavec Kráčmera, komiks sestavený z vlastních fotografií, připravili fotografický kalendář na školní rok 2012/2013, ale také sbírku básní svých spolužáků. Žáci zároveň připravovali pravidelné hlášení do školního rozhlasu. Každý pátek shrnuli nejdůležitější akce týdne - zveřejnili výsledky z olympiád, sportovních soutěžích, připomněli proběhlé školní akce. 11

10 Do projektu ČTENÍ POMÁHÁ se zapojili žáci naší školy od 3. do 9. třídy. Po přečtení knihy z doporučeného seznamu vyplnili na internetu test a po jeho úspěšném zvládnutí získali virtuálních 50 Kč. Ty pak poslali na zvolenou charitativní akci. Již od počátku spuštění projektu se naše škola drží v čele zúčastněných škol. Několikrát jsme byli vyhodnoceni jako škola s největším počtem registrovaných žáků i vyplněných testů. V celorepublikové soutěži se nejlépe umístily třídy 8.A (4.místo) a 4.C. (9.místo), dále pak 5.A, 9.B, 9.A a 8.C v první stovce hodnocených tříd. Vybraní žáci se zúčastnili konference při otevření veletrhu Svět knihy NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ v letošním školním roce se v rámci doplňkové činnosti školy rozběhla činnost 14 zájmových kroužků, z toho 12 na hlavní budově a 2 na budově na Žižkově. Vedle toho na škole pracují kroužky anglického jazyka s rodilým mluvčím Wattsenglish. Specifické místo má kroužek pro předškoláky. V rámci programu Středočeského kraje Prevence kriminality pracoval na škole kroužek Umím se bránit". více na str

11 VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA - ve školním roce 2011/2012 se vybraní žáci naší školy zapojili do dlouhodobého projektu Vzduchoplavec Kráčmera. Cílem projektu bylo podpořit u žáků porozumění psanému textu, stejně tak podpořit mezipředmětové vztahy a získávání klíčových kompetencí. V rámci projektu vznikne metodický materiál pro vlastivědu, který budou mít k dispozici všechny základní školy ČR. ZÍSKALI JSME ZNAČKU RODIČE VÍTÁNI S potěšením Vám oznamujeme, že škola naplnila potřebná certifikační kritéria pro udělení značky Rodiče vítáni, která se uděluje školám za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Udělení značky nebylo dle našeho názoru náhodné, již delší dobu se snažíme v těchto oblastech zkvalitňovat práci školy. Certifikát je platný jeden rok. To, zda kritéria opravdu naplňujeme, si můžete, vážení rodiče, ověřit i vy sami, protože jsou uvedena na ceduli vyvěšené u vchodu do školy a na stránkách u profilu školy. Na dalších stránkách bulletinu si můžete prohlédnout certifikát i plakát s kritérii. V odkazu naleznete článek V Poděbradech rodiče vyprávějí dětem o svém zaměstnání, který představuje rodiče v roli učitelů. Pro ŠKOLNÍ JÍDELNU S VÝVAŘOVNOU v ulici Školní byl školní rok 2011/2012 rokem přelomovým. Krom toho, že v tomto roce 3 kuchařky a 3 pracovnice provozu ve spolupráci s vedoucí, uvařily více než obědů pro téměř 580 strávníků, zahájila ŠJ doplňkovou činnost, čímž se mohla aktivně zúčastnit mnoha školních akcí. Mezi nejúspěšnější patřilo například pečení vánočního cukroví u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu, zajištění občerstvení při otvírání nového školního hřiště nebo pohoštění pro delegace z jiných škol. V rámci doplňkové činnosti jídelna zajišťovala a stále zajišťuje obědy nejen pro vlastní důchodce, ale i pro klienty centra sociálních a zdravotních služeb v Poděbradech. více viz 70 13

12 Od školního roku 2010/2011 je naše škola zapojena do projektů MLÉKO DO ŠKOL a OVOCE DO ŠKOL. Mléko je určeno žákům ročníků, je distribuováno pomocí mléčných automatů, které jsou v obou budovách školy. Mléčné výrobky si mohou odebírat každý den, vždy 1 kus. Ovoce je určeno pro žáky ročníku. Dostávají ho 1x měsíčně. Zdravou výživu žáků takto podporujeme díky projektům financovaným z ESF ve spolupráci s Mlékárnou Kunín. ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ bylo zrekonstruováno nákladem přes ,- Kč z prostředků EU, státního rozpočtu a rozpočtu města, které po většinu dne používá škola a později odpoledne a o víkendu je k dispozici veřejnosti. Jsou tu hřiště pro házenou, fotbálek, košíkovou, volejbal, sportoviště pro skok daleký, běžecká dráha. Předáním nového hřiště do užívání škole a veřejnosti v pondělí se dovršila téměř dvouletá rekonstrukce školy v rámci projektu Bezbariérová zdravá škola T. G. Masaryka Poděbrady. TŘÍDNÍ KNIHOVNIČKY vznikly ve třídách v souvislosti s masivní podporou rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. Vychází ze strategie, že pokud chceme, aby naši žáci četli, musí být obklopeni knihami. Mají být po ruce, lákat svým vzhledem, názvem i obsahem k otevření, ke čtení. Z tohoto důvodu vznikly třídní knihovničky. V rámci projektu EU Peníze školám jsme nakoupili knihy za Kč. V některých třídách doplnily školní knihovničky přebývající knížky z domova i knížky koupené z darů rodičů. 14

13 INFRASTRUKTURA ŠKOLY Z HLEDISKA ICT PC pracovna: 3 (16 ks PC v každé z nich) Mobilní PC pracovna (notebooky): 1 (15 ks notebooků) Pracovna s interaktivní tabulí: 5 Pracovna s interaktivním dataprojektorem 3M: 13 Mobilních dataprojektorů: 1 PC pro potřeby žáka: pro potřeby zaměstnance školy: 3+18 Notebook pro potřeby žáka: 10+0 pro potřeby zaměstnance školy: Multifunkční tisková zařízení: 3+7 Tiskárny černobílé: 8 Barevné: 1 PROGRAM BAKALÁŘI podporuje trend v přechodu na digitalizaci dokumentace školy. Ve škole slouží k digitálnímu zpracování školní matriky, vysvědčení, katalogových listů, rozvrhu školy, suplování, plánu práce a nově také plní funkci elektronické třídní knihy. Plán práce, rozvrhy a suplování jsou aktuálně vyvěšovány na webových stránkách školy Volby do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ TGM Poděbrady se konaly dle Volebního řádu Školské rady Základní školy T.G. Masaryka Poděbrady vydaného Radou města Poděbrady dne usnesením č. 176/2012. Školská rada je devítičlenná. Volby zástupců rodičů proběhly ( škola na Žižkově) a (hlavní budova) tajným hlasováním. Celkem bylo odevzdáno 233 platných a 8 neplatných hlasovacích lístků. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni následujícím počtem hlasů: Ing. Libor Hrstka.124 hlasy PhDr. Dana Marková hlasů MUDr. Jan Šrogl..124 hlasy Tři zástupci za pedagogické pracovníky byli zvoleni ve volbách konaných dne tajným hlasováním. Celkem bylo odevzdáno 47 platných volebních lístků. Z celkového počtu 6 kandidátů byly zvoleny 3 následující zástupkyně: Mgr. Jitka Haslingerová..34 hlasy Mgr. Radka Martínková..36 hlasů Mgr. Monika Szabóová 26 hlasů Za zřizovatele byli další funkční období opakovaně jmenováni: Ing. Tomáš Hála Mgr. Jaromír Novák Mgr. Lubomír Zíta 15

14 4 Charakteristika školních vzdělávacích programů Škola realizovala výuku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrum, a to poprvé i v 5. ročníku. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami postupovali podle individuálního vzdělávacího plánu, který zohledňuje jejich specifické obtíže. Škola integrovala 18 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což odpovídá 2,67 % z celkového počtu žáků. 4.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Spektrum Filozofie a charakter výchovně vzdělávacích strategií na úrovni školy našeho ŠVP pro ZV Spektrum vychází ze zásad a pilířů programu Škola podporující zdraví. Klíčové kompetence životní dovednosti jsou jedním ze základních kamenů, na kterých je postaven náš vzdělávací program. Pro rozvíjení a naplňování jednotlivých klíčových kompetencí žáky jsme společně sepsali výchovně vzdělávací strategie. Ty představují upřednostňované postupy, metody a formy práce všech vyučujících. Při vhodných příležitostech je zařazujeme do výuky. Průřezová témata široce a v souvislostech pojaté učivo svého druhu jsou realizována především formou integrace do vzdělávacího obsahu většiny předmětů. Specifické místo zaujímá téma osobnostní a sociální výchovy. To je nejvíce realizováno v předmětu výchova pro život. Dále jsou témata realizována formou projektů ročníkových nebo školních. Školní výstupy dovednosti, typické pro určitý předmět jsou přizpůsobeny podmínkám a záměrům školy. Motto školního vzdělávacího programu: Pokud si vybereš naši školu, čeká tě vstřícné prostředí a učitelé, kteří ti pomohou získat spektrum poznatků a znalostí, aby ses stal(a) člověkem vzdělaným, a umožní ti rozvinout širokou škálu životních dovedností a postojů, aby ses stal(a) člověkem otevřeným a přátelským. Zásady programu Škola podporující zdraví promítáme do našeho ŠVP Spektrum. Opíráme se o teze: - zdraví je podmínkou umožňující udržitelnost hodnotného života zdraví chápeme v naší škole jako celkový stav fyzické, duševní a sociální pohody. Naším cílem je na tomto podkladě rozvíjet žáka jako harmonickou osobnost. Snažíme se o celkově příjemnou, přátelskou a vstřícnou atmosféru ve škole i mimo ni. Třemi pilíři programu Škola podporující zdraví jsou: pohoda prostředí prostory lidé školní klima společná práce kooperace efektivní organizace relaxační aktivity zdravá strava zdravé učení aktivní zapojení žáků vhodná motivace kooperace rozvíjení dovedností individualizace respektování maxima dítěte otevřené partnerství samosprávná demokracie diskuse o dění ve škole komunitní vzdělávání programy pro volný čas Názvy a obsahová náplň vyučovacích předmětů většinou zůstaly v tradiční podobě. Nový předmět výchova pro život integruje témata osobnostně sociální výchovy, efektivního učení, profesní orientace 16

15 a aktuálních témat, které vycházejí z potřeby třídy. Další předmět výchova ke zdraví zahrnuje témata rodinné výchovy, zdravého životního stylu a částečně tělesné výchovy. Nově jsme přeskupili tematické celky v rámci předmětu občanská výchova. Všechny školní výstupy občanské výchovy se realizují do konce 8. ročníku. V 9. ročníku jsou zařazena témata ekonomické a finanční gramotnosti. Dále jsme nově zařadili povinné výstupy etické výchovy zejména do občanské výchovy a výchovy pro život. Nadále probíhalo včleňování hodnocení dosahování klíčových kompetencí životních dovedností do každodenní výuky. Vyučující přizpůsobovali způsob vedení výuky tak, aby dávala žákům příležitosti trénovat takovéto dovednosti a aby zároveň umožňovala hodnotit je učitelem a sebehodnotit žákem. Pro potřeby hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání jsme pokračovali v tvorbě vlastních hodnotících listů v 1. až 5. ročníku. Inovovali jsme vlastní žákovskou knížku pro žáky II. stupně. Tyto nástroje umožňují žákům psát své sebehodnocení a vyučujícím průkazně hodnotit klíčové kompetence a školní výstupy Volitelné předměty Žákům 7. až 9. ročníků byla i v letošním školním roce nabídnuta široká nabídka volitelných předmětů: Německý jazyk - druhý cizí jazyk, žáci v něm pokračují do 9. ročníku. Ruský jazyk - druhý cizí jazyk, žáci v něm pokračují do 9. ročníku. Konverzace v anglickém jazyce - pro ty, kteří chtějí získat větší zběhlost zvláště v mluveném projevu a zdokonalit se v anglickém jazyce. Mediální činnosti - tvorba školního časopisu a webových stránek, vytváření propagačních plakátů, mluvené slovo příspěvky pro školní rozhlas, žáci pokračují i v dalších ročnících. Informatika volitelná - komplikovanější uživatelská práce na počítači. Vedení domácnosti - vyučuje se v třítýdenních rytmech hodiny; příprava jednoduchých pokrmů ve školní cvičné kuchyňce, domácí práce. Sportovní hry - náročnější pohybové aktivity. Základy ekonomie a administrativy - práce na PC, psaní všemi deseti, orientace v ekonomice, realizace témat ekonomické gramotnosti. Praktika z přírodovědných předmětů - praktické aktivity, zajímavé pokusy; navazující na předměty zeměpis a přírodopis. 7. ročník Německý jazyk volitelný Njv M. Semecká Vedení domácnosti Vd J. Smíšková Sportovní hry Sh T. Peroutková Seminář a praktika z mediálních činností (7.-9.roč) Mčs J. Haslingerová 8. ročník Německý jazyk volitelný Njv M. Semecká Konverzace v anglickém jazyce Ak S. Marek Ruský jazyk volitelný Rj J. Hubálková Informatika volitelná Inv M. Piskačová Konverzace v anglickém jazyce Rj M. Macková, M. Pechová Seminář a praktika z mediálních činností (7.-9.roč.) Mčs J. Haslingerová 17

16 9. ročník Německý jazyk volitelný Njv M. Semecká Vedení domácnosti Vd J. Smíšková Sportovní hry Sh S. Marek Praktika z přírodovědných předmětů Přp B. Mečířová Seminář a praktika z mediálních činností (7.- 9.roč.) Mčs J. Haslingerová Nepovinné předměty V rámci nepovinných předmětů na škole pracoval pěvecký sbor Slunečnice. Byl otevřen nepovinný předmět zdravotní tělesná výchova, do kterého byli zařazeni žáci se zdravotními potížemi, špatným držením těla, ti, kterým to doporučil lékař, ale i ostatní zájemci. Výuka byla bezplatná a probíhala vždy jednu hodinu týdně v prostorách malé tělocvičny ve Školní ulici pod vedením zkušené učitelky. Na žádost rodičů se přihlásilo celkem 20 žáků. Sborový zpěv R. Vrchotová 31 žáků Zdravotní tělesná výchova B. Mečířová 20 žáků Ostatní výuka Logopedie Ambulantní nácviky - 2 hod. týdně - dysbloky v rámci výuky Čj 18

17 4.2 Program Škola podporující zdraví Velkým přínosem v oblasti pohody prostředí byla zcela jistě rozsáhlá rekonstrukce školní budovy, o které se zmiňujeme na jiném místě. Kvalitu každodenního školního života zvýšily dle názorů dětí - podstatným způsobem také nové šatní skříňky. Posledním - třetím rokem probíhala semilongitudinální studie SZÚ, která zjišťuje možnou souvislost mezi růstovým vývojem, životním stylem (včetně stravování) a dětskou úrazovostí a na jejíž výsledky netrpělivě čekáme. S touto problematikou souvisely i výsledky školní prázdninové ankety prostřednictvím školních webových stránek (v měsíci srpnu 2011). Na otázku Dokázal bys v případě úrazu někomu poskytnout potřebnou účinnou první pomoc potěšujících 35% respondentů odpovědělo jednoznačně ano, polovina hlasujících (52%) přiznává, že teorii znají, ale nevědí, zda by byli sami schopni první pomoc někomu poskytnout. 11% o svých schopnostech někomu přímo pomoci pochybuje (odpověď ne), znají ale alespoň kontakt telefonní číslo na záchranku. Jen 2% jednoznačně odpovídají ne, tzn. nedokázal bych pomoc poskytnout. Tato anketa se stala motivačním vstupem do již tradičního třídního setkání na téma Prevence dětské úrazovosti aneb jak předcházet úrazům, jehož se zúčastnili všichni žáci 1. 9.ročníku. Cílem setkání bylo prověřit, zopakovat a upevnit "zdravotnické" znalosti. Žáci se dozvěděli jistě i mnoho nového. Žáci pracovali se třemi pracovními listy (Škola a úrazy, Proč rád sportuji a Cesta do školy). Užili si i pantomimy předvádění sportů (dvě družstva, z každého 5 předváděčů, vždy si střídavě losovali z 10 kartiček se sporty, předváděli, druhý tým hádal v případě úspěchu získal bod), učitel předvedené sporty zapisoval na tabuli. Společně pak řízenou diskuzí odhadovali nejrizikovější sporty a možná zdravotní rizika specifická pro daný sport, navrhovali preventivní protiúrazová opatření (nezapomněli i na rozcvičení, přiměřenost, zásadu neriskovat a nepřeceňovat své síly, pravidelnost a postupné zvyšování zátěže). Při sportu samozřejmě dochází i k úrazům, někdy i s vážnými následky (rozhodně ale mnohem méně, než např. při dopravních nehodách). Žáci se na chvíli vžili do role handicapovaných. Byli rozděleni do dvojic. Jeden si zavázal oči šátkem, druhý mu pomáhal procházet se po třídě a navigoval. Následovala diskuze o tom, jak se cítili jako handicapovaní i pečovatelé. Činnost pokračovala burzou nápadů k textu napsanému na tabuli JSEM NA VOZÍČKU, jaká omezení se mě týkají, kde všude potřebuji pomoc druhých lidí. Děti byly vedeny k empatii vůči lidem se zdravotním znevýhodněním jak se k nim chovat, jakou pomoc mohu nabídnout, co určitě nedělat. Ani v tomto roce nechyběli naši zástupci na celostátní konferenci Škol podporujících zdraví. Pořádající školou byla v listopadu ZŠ Lesní v Liberci. Za naši školu tuto zajímavou akci navštívily paní učitelky Lenka Grösslová a Jana Smíšková - školní koordinátorky tohoto projektu. Měly možnost zhlédnout projektové vyučování na téma První pomoc pořádané ve spolupráci se studentkami a vyučujícími střední zdravotní školy, ukázku nové sportovní aktivity Kin - ball a vyslechly odborné přednášky na téma: Aktuality v problematice školního nábytku, zdravé sezení (MUDr. Věra Faierajzlová, CSc.), Nesprávná výživa u dětí jako rizikový faktor chronických neinfekčních onemocnění v dospělosti (MUDr. Darja Štrundlová). 19

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č.

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor ZÁKLADNÍ ŠKOLA Veselí nad Lužnicí, Blatské sídliště 23, okres Tábor OSNOVA: 1.... Základní údaje o škole 2.... Učební plány 3....Rámcový popis personálního zabezpečení 4.... Údaje o přijímacím řízení a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více