Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 podle 10, odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv. Zpráva projednána pedagogickou radou Ředitel školy: Mgr. Jindřich Monček Schváleno Školskou radou při ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady dne Předseda Školské rady: Ing. Tomáš Hála 3

2 1 Základní údaje o škole Základní škola T. G. Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk se sídlem Školní 556/II, Poděbrady, tel.: , , ; fax: ; Datum zápisu do rejstříku škol: ; Datum zahájení činnosti: Identifikační číslo organizace (IČO): a identifikační číslo (IZO): Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 930 Součásti školy Školní družina, IZO , nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 190 Datum zahájení činnosti: Školní jídelna s vývařovnou, IZO , nejvyšší povolený počet stravovaných: 790 Datum zahájení činnosti: Adresa pro dálkový přístup Vedení školy Mgr. Jindřich Monček, ředitel školy Mgr. Pavlína Mladá, zástupkyně ředitele školy pro výchovu a vzdělávání Mgr. Vlastislav Sýkora, zástupce ředitele pro věci ekonomické a personální Školská rada Ing. Tomáš Hála člen školské rady za zřizovatele od ; předseda školské rady Mgr. Jitka Haslingerová; členka školské rady za pedagogické pracovníky od Ing. Libor Hrstka člen školské rady za zákonné zástupce od PhDr. Dana Marková členka školské rady za zákonné zástupce od Mgr. Radka Martínková členka rady za ped. pracovníky od ; místopředsedkyně školské rady Mgr. Jaromír Novák; člen školské rady za zřizovatele od Mgr. Monika Szabóová; členka školské rady za pedagogické pracovníky od MUDr. Jan Šrogl člen školské rady za zákonné zástupce od Mgr. Lubomír Zíta, člen školské rady za zřizovatele od Zřizovatel školy Město Poděbrady, náměstí Jiřího 20/I, Poděbrady, Starosta: PhDr. Ladislav Langr, tel.: , web: Identifikační číslo organizace (IČO):

3 3 Charakteristika školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA je městská plně organizovaná škola s maximální kapacitou 930 žáků. Škola sídlí ve dvou budovách v klidových zónách lázeňského města Poděbrady. V budově ve Školní ulici je ředitelství školy, učebny 2. stupně, část učeben 1. stupně, školní družina, školní jídelna s vývařovnou. V budově na Žižkově je zbývající část učeben 1. stupně, školní družina a školní výdejna obědů. Filozofií školy, zařazené v síti Škola podporující zdraví, je zacílení na pohodu věcného, organizačního a sociálního prostředí školy. Dále podpora zdravého učení i funkce školy jako kulturního a vzdělávacího střediska obce. Škola má ambici být pro všechny zúčastněné modelem demokratického společenství. Čerstvě navazuje na svou pětasedmdesátiletou tradici. Ve svém kurikulu propojuje tradiční hodnoty s novými přístupy v pedagogice. Vnímá se jako učící se organizace. Školní rok 2011/2012 škola zahájila se 4 prvními třídami. Na 1. stupni bylo otevřeno 19 tříd, na 2. stupni 12 tříd. K byli evidováni 674 žáci, (to je oproti loňskému školnímu roku o 21 žáků méně). Ty vzdělávalo 50 pedagogických pracovníků, školní psycholog, speciální pedagog, dva výchovní poradci, logoped a tři asistentky pedagoga pro sociálně znevýhodněné a zdravotně postižené žáky. Provoz školy zajišťovalo 19 provozních zaměstnanců, z toho 7 pracovnic školní jídelny. Vyučování probíhalo podle třetí verze ŠVP pro ZV SPEKTRUM č.j. 10/11 projednaného školskou radou Poprvé se realizovala ve všech ročnících výuka podle vlastního ŠVP, který týmy pedagogů školy před pěti lety podle RVP zpracovaly a jež po pět let vyučující pilotovali, vyhodnocovali a podle zjištění z výuky upravovali. více na str. 16 5

4 Tým ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ tvořený školní speciální pedagožkou Mgr. P. Mladou, školní psycholožkou PhDr. D. Markovou, výchovnou poradkyní - metodičkou prevence Mgr. J. Smíškovou a kariérovou poradkyní Mgr. R. Martínkovou nabízí rodičům, žákům i pedagogům komplexní bezplatné pedagogicko-psychologické služby, tj. činnost diagnostickou, reedukační a terapeutickou. Jedná se o činnosti jak individuální, skupinové, práci s třídními kolektivy nebo též rodinnou terapii. O činnosti ŠPP a nabídce služeb jednotlivých odborníků, jsou pedagogové i rodičovská veřejnost informováni prostřednictvím informačních letáků, ve Zpravodaji školy, na nástěnkách v budově školy, i na webových stránkách: Pro kontakt s veřejností je k dispozici ová adresa: ŠPP vzniklo za podpory projektu VIP Kariéra (Vzdělání Informace Poradenství Kariéra). Jednalo se o tříletý projekt ( ) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství v Praze, spolufinancovaný Evropskými sociálními fondy (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Zapojili jsme se i do navazujících projektů: od RŠPP VIP II Rozvoj školních poradenských pracovišť, vzdělání, informace, poradenství II ( ) realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost a projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy RŠPP- VIP III ( ), jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, je taktéž spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Úvazek školního psychologa a školního speciálního pedagoga je spolufinancován Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. více str.24 ASISTENTKY PEDAGOGA pro sociálně znevýhodněné žáky pracovaly ve školním roce 2011/2012 se skupinou přibližně 20 žáků. Cílem byla dlouhodobá a systematická přímá práce s těmito žáky, vytvoření podpůrného prostředí, pomoc při zvládání školních nároků, posilování motivace pro školní práci, posilování sebevědomí, sebepojetí i jako prevence rizikového chování žáků. Asistentka pedagoga pro zdravotně postiženého žáka pracovala s integrovaným žákem ve 2. ročníku. Škola byla již dvanáctým rokem zapojena do projektu ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ řízeného Státním zdravotním ústavem v Praze. Naším cílem bylo učit děti, rodiče i učitele zdravému způsobu života a dovednostem zdraví podporujícího chování. Filozofie podpory zdraví, se kterou jsme se v našem školním životě plně ztotožňovali, se již stala neodmyslitelnou součástí našeho školního života a všech jeho aktérů. I nadále jsme podporovali následující myšlenky: - zdraví není jen nepřítomnost nemoci zdraví je hodnotou nejvyšší zdraví se týká celého člověka a jeho prostředí člověk může své zdraví ovlivňovat s podporou zdraví je třeba začít od nejranějšího dětství prevence je výhodnější než léčba. více str. 19 PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ probíhala na základě Minimálního preventivního programu, který se pravidelně evaluuje a inovuje. Cílem prevence rizikového chování žáků bylo vychovávat děti odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jejich věku. Vytvářet podnětné sociální klima školy založené na humanistických postojích, úctě, důvěře a snášenlivosti, podporovat zdravé učení na základě principů smysluplnosti, přiměřenosti a motivace, respektovat otevřené partnerství a zajišťovat kvalitní pracovní prostředí, včetně zdravé výživy, pohybových aktivit a správného režimu dne. viz také str.41 6

5 V rámci PODPORY NADÁNÍ jsme nabídli žákům zejména 9. ročníku zpracovat ročníkovou práci v předmětech fyzika, zeměpis a chemie, ve které mohli zúročit své nadání a zároveň se dále rozvíjet v preferované oblasti. Nejlepší práce z jednotlivých disciplín obhajovali žáci před odbornou porotou složenou z pedagogů a žáků. Pro velmi nadané žáky vznikaly individuální vzdělávací plány, na kterých se podílel tým ŠPP s vyučujícími hlavních předmětů. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ je charakterizováno stabilitou pedagogického sboru. Odbornou kvalifikaci má 91 % pedagogických pracovníků, což představuje snížení kvalifikovanosti oproti loňskému roku o 2%. Šlo přechodný stav u vyučujících anglického jazyka. Škola je řízena na demokratických principech s delegováním pravomocí a odpovědnosti za svěřený úsek. 7

6 ROČNÍKOVÍ UČITELÉ AVEDOUCÍ UČITELKY 1. STUPNĚ se podíleli na předávání informací v rámci naplňování ŠVP SPEKTRUM. Koordinovali akce v rámci ročníku i školy, například exkurze, výlety, cvičení v přírodě, soutěže, projekty, které vycházely z plánu školy. Spolupracovali s žákovským školním parlamentem. Scházeli se každý měsíc a operativně informovali vyučující. Činnost PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ A METODICKÉHO SDRUŽENÍ - předmětové komise pracovaly podle sestavených ročních plánů, v souladu s ročním plánem školy. Předsedové metodických orgánů se dle potřeby scházeli během školního roku na metodických radách vedených zástupkyní ředitele pro výchovu a vzdělávání. Ze všech jednání byly pořizovány písemné zápisy. více na str. 21 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT je hlavním nástrojem realizace zapojení žáků do života školy a obce, rozvinutí možnosti spolurozhodování při řízení školy demokratizace školy na úrovni žáků. Zároveň jím sledujeme cíl, aby se žáci stali aktivnějšími i směrem k vlastnímu učení. V dalším plánu rozvíjí žáci schopnosti komunikační, kooperativní, řešení problémů, sociální a další. Významnou měrou k tomu napomáhá zapojení školy do projektu Žákovské parlamenty S.O.S, které realizuje Centrum pro demokratické učení Praha. S partnerskými školami z různých částí republiky vyvíjíme a ověřujeme zavádění efektivního systému zapojování žáků z prvního stupně do participace na životě třídy a školy a jejich přípravu na přechod z prvního na druhý stupeň. více na str. 73 8

7 PUBLIC RELATION realizovala škola zejména prostřednictvím pravidelně aktualizovaných školních webových stránek na kterých bylo možno nalézt základní údaje o škole, kontakty na všechny pracovníky, roční a měsíční plány akcí, důležité školní dokumenty, ale i čerstvé příspěvky a fotografie z akcí školy. Další informace byly zveřejněny ve vlastním Školním diáři a pravidelně vydávaném Zpravodaji. Letošní novinkou byl elektronický bulletin Zprávy z Masaryčky vydávaný měsíčně a zasílaný em zhruba 400 rodičům. viz str. 90 Pravidelné byly také příspěvky do místních a celostátních novina a časopisů např. Poděbradské noviny, Nymburský deník, Učitelské noviny nebo Wall Street Journal více str. 71 POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU - vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice, který se zaměřuje na dosahování vysoké kvality výuky a zejména na individuální přístup pedagogů k žákům. Projekt iniciovala a financuje Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a realizuje jej prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu. Naše škola se ucházela v rozsáhlém výběrovém řízení o pozici hlavní projektové školy. Členové komise vybrali v 1. kole naši školu jako vhodného kandidáta na pozici hlavní projektové školy ve Středočeském kraji. Dalšími vybranými kandidáty z cca 30 kandidátů ze Středočeského kraje byly Základní škola Zdice a 2. ZŠ Škola Propojení Sedlčany. Ve 2. kole výběrového řízení na základě vyjádření kantorů a bližšího seznámení se s naší školou skončila naše škola na konečném 2. místě. To představuje pro školu ohromnou čest, zároveň zklamání, že jsme byli tak blízko k výběru na hlavní projektovou školu. více o projektu str. 65 9

8 PŘEDŠKOLÁCI V NAŠÍ ŠKOLE se již čtvrtým rokem schází při pravidelných schůzkách. Budoucí školáci mají možnost se každé pondělí sejít a společně pracovat s paní učitelkou Monikou Szabóovou a Věrou Keleovou. Kreslí, procvičují správný úchop tužky, pomocí různých herních činností rozvíjejí jemnou motoriku, trénují paměť básničkami a písničkami, vzájemně si naslouchají a zvládají i spoustu dalších dovedností. Pro rodiče jsou připravená témata týkající se školní zralosti, zvláštností vývoje dětí předškolního věku. Současně mají možnost zkonzultovat své dotazy se školním psychologem a speciálním pedagogem, kteří na škole působí v rámci školního poradenského pracoviště. Děti se doma mohou pochlubit výsledky svého snažení ve škole a zpravidla si také odnášejí krátký úkol, na kterém mohou doma pracovat. Věříme, že rodičům i dětem jsou tato setkání přínosem, a že jim pomohou při vstupu do školy. ŠKOLNÍ DRUŽINA svým Školním vzdělávacím programem a řízenými činnostmi navazuje na Školní vzdělávací program Spektrum a vhodně jej doplňuje. Poskytuje dětem relaxaci, odpočinek, bezpečné a příjemné zázemí a zajímavé využití volného času dle zájmu dětí. Veškeré činnosti i mimořádné akce družiny vycházejí z tematického plánu a jeho zaměření. O děti pečovaly čtyři kvalifikované vychovatelky ve čtyřech věkově smíšených odděleních na dvou odloučených pracovištích. viz také str.75 KURIKULÁRNÍ SETKÁNÍ S RODIČOVSKOU VEŘEJNOSTÍ a dalšími zájemci setkávání rodičů s odborníky školního poradenského pracoviště a vedení školy probíhala 1x měsíčně. Některá témata se cyklicky opakovala, jiná byla zařazena jako reakce na aktuální dotazy rodičů. více viz str

9 INFOCENTRUM ve školním roce nabízelo žákům i učitelům následující služby: kopírování, skenování, laminování, kroužkování, vyhledávání informací v knižní i elektronické podobě, prodej knih z jarního a podzimního katalogu nakladatelství Fragment a Egmont, půjčování a objednávání mimočítankové četby pro 1. a 2. stupeň. Infocentrum organizovalo akce pro prvňáčky Poprvé ve školní knihovně seznámení s možnostmi knihovny; závěr roku slavnost Už jsem čtenář ; je organizátorem školní části celorepublikové říjnové akce Týden knihoven, březnové akce Noc s Andersenem, školní části celorepublikové březnové akce Březen měsíc internetu. KLUB MLADÉHO ČTENÁŘE - Tak jako v předchozích letech jsme i letos spolupracovali s nakladatelstvím Albatros, Mladá fronta, Fragment a Egmont. Děti tak měly možnost vybrat si z bohaté nabídky knížek. Tuto příležitost hojně využívaly. Jistě i toto přispělo ke zlepšení čtenářské gramotnosti našich žáků. ČASOPIS ŠKOLNÍ SVĚT - redakce školního časopisu pracovala v rámci povinně volitelného předmětu Seminář a praktika z mediálních činností. V tomto školním roce žáci vydali jedno speciální číslo školního časopisu, které pojednávalo o projektu Vzduchoplavec Kráčmera, komiks sestavený z vlastních fotografií, připravili fotografický kalendář na školní rok 2012/2013, ale také sbírku básní svých spolužáků. Žáci zároveň připravovali pravidelné hlášení do školního rozhlasu. Každý pátek shrnuli nejdůležitější akce týdne - zveřejnili výsledky z olympiád, sportovních soutěžích, připomněli proběhlé školní akce. 11

10 Do projektu ČTENÍ POMÁHÁ se zapojili žáci naší školy od 3. do 9. třídy. Po přečtení knihy z doporučeného seznamu vyplnili na internetu test a po jeho úspěšném zvládnutí získali virtuálních 50 Kč. Ty pak poslali na zvolenou charitativní akci. Již od počátku spuštění projektu se naše škola drží v čele zúčastněných škol. Několikrát jsme byli vyhodnoceni jako škola s největším počtem registrovaných žáků i vyplněných testů. V celorepublikové soutěži se nejlépe umístily třídy 8.A (4.místo) a 4.C. (9.místo), dále pak 5.A, 9.B, 9.A a 8.C v první stovce hodnocených tříd. Vybraní žáci se zúčastnili konference při otevření veletrhu Svět knihy NABÍDKA ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ v letošním školním roce se v rámci doplňkové činnosti školy rozběhla činnost 14 zájmových kroužků, z toho 12 na hlavní budově a 2 na budově na Žižkově. Vedle toho na škole pracují kroužky anglického jazyka s rodilým mluvčím Wattsenglish. Specifické místo má kroužek pro předškoláky. V rámci programu Středočeského kraje Prevence kriminality pracoval na škole kroužek Umím se bránit". více na str

11 VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA - ve školním roce 2011/2012 se vybraní žáci naší školy zapojili do dlouhodobého projektu Vzduchoplavec Kráčmera. Cílem projektu bylo podpořit u žáků porozumění psanému textu, stejně tak podpořit mezipředmětové vztahy a získávání klíčových kompetencí. V rámci projektu vznikne metodický materiál pro vlastivědu, který budou mít k dispozici všechny základní školy ČR. ZÍSKALI JSME ZNAČKU RODIČE VÍTÁNI S potěšením Vám oznamujeme, že škola naplnila potřebná certifikační kritéria pro udělení značky Rodiče vítáni, která se uděluje školám za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. Udělení značky nebylo dle našeho názoru náhodné, již delší dobu se snažíme v těchto oblastech zkvalitňovat práci školy. Certifikát je platný jeden rok. To, zda kritéria opravdu naplňujeme, si můžete, vážení rodiče, ověřit i vy sami, protože jsou uvedena na ceduli vyvěšené u vchodu do školy a na stránkách u profilu školy. Na dalších stránkách bulletinu si můžete prohlédnout certifikát i plakát s kritérii. V odkazu naleznete článek V Poděbradech rodiče vyprávějí dětem o svém zaměstnání, který představuje rodiče v roli učitelů. Pro ŠKOLNÍ JÍDELNU S VÝVAŘOVNOU v ulici Školní byl školní rok 2011/2012 rokem přelomovým. Krom toho, že v tomto roce 3 kuchařky a 3 pracovnice provozu ve spolupráci s vedoucí, uvařily více než obědů pro téměř 580 strávníků, zahájila ŠJ doplňkovou činnost, čímž se mohla aktivně zúčastnit mnoha školních akcí. Mezi nejúspěšnější patřilo například pečení vánočního cukroví u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu, zajištění občerstvení při otvírání nového školního hřiště nebo pohoštění pro delegace z jiných škol. V rámci doplňkové činnosti jídelna zajišťovala a stále zajišťuje obědy nejen pro vlastní důchodce, ale i pro klienty centra sociálních a zdravotních služeb v Poděbradech. více viz 70 13

12 Od školního roku 2010/2011 je naše škola zapojena do projektů MLÉKO DO ŠKOL a OVOCE DO ŠKOL. Mléko je určeno žákům ročníků, je distribuováno pomocí mléčných automatů, které jsou v obou budovách školy. Mléčné výrobky si mohou odebírat každý den, vždy 1 kus. Ovoce je určeno pro žáky ročníku. Dostávají ho 1x měsíčně. Zdravou výživu žáků takto podporujeme díky projektům financovaným z ESF ve spolupráci s Mlékárnou Kunín. ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ bylo zrekonstruováno nákladem přes ,- Kč z prostředků EU, státního rozpočtu a rozpočtu města, které po většinu dne používá škola a později odpoledne a o víkendu je k dispozici veřejnosti. Jsou tu hřiště pro házenou, fotbálek, košíkovou, volejbal, sportoviště pro skok daleký, běžecká dráha. Předáním nového hřiště do užívání škole a veřejnosti v pondělí se dovršila téměř dvouletá rekonstrukce školy v rámci projektu Bezbariérová zdravá škola T. G. Masaryka Poděbrady. TŘÍDNÍ KNIHOVNIČKY vznikly ve třídách v souvislosti s masivní podporou rozvoje čtenářské gramotnosti žáků. Vychází ze strategie, že pokud chceme, aby naši žáci četli, musí být obklopeni knihami. Mají být po ruce, lákat svým vzhledem, názvem i obsahem k otevření, ke čtení. Z tohoto důvodu vznikly třídní knihovničky. V rámci projektu EU Peníze školám jsme nakoupili knihy za Kč. V některých třídách doplnily školní knihovničky přebývající knížky z domova i knížky koupené z darů rodičů. 14

13 INFRASTRUKTURA ŠKOLY Z HLEDISKA ICT PC pracovna: 3 (16 ks PC v každé z nich) Mobilní PC pracovna (notebooky): 1 (15 ks notebooků) Pracovna s interaktivní tabulí: 5 Pracovna s interaktivním dataprojektorem 3M: 13 Mobilních dataprojektorů: 1 PC pro potřeby žáka: pro potřeby zaměstnance školy: 3+18 Notebook pro potřeby žáka: 10+0 pro potřeby zaměstnance školy: Multifunkční tisková zařízení: 3+7 Tiskárny černobílé: 8 Barevné: 1 PROGRAM BAKALÁŘI podporuje trend v přechodu na digitalizaci dokumentace školy. Ve škole slouží k digitálnímu zpracování školní matriky, vysvědčení, katalogových listů, rozvrhu školy, suplování, plánu práce a nově také plní funkci elektronické třídní knihy. Plán práce, rozvrhy a suplování jsou aktuálně vyvěšovány na webových stránkách školy Volby do ŠKOLSKÉ RADY ZŠ TGM Poděbrady se konaly dle Volebního řádu Školské rady Základní školy T.G. Masaryka Poděbrady vydaného Radou města Poděbrady dne usnesením č. 176/2012. Školská rada je devítičlenná. Volby zástupců rodičů proběhly ( škola na Žižkově) a (hlavní budova) tajným hlasováním. Celkem bylo odevzdáno 233 platných a 8 neplatných hlasovacích lístků. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni následujícím počtem hlasů: Ing. Libor Hrstka.124 hlasy PhDr. Dana Marková hlasů MUDr. Jan Šrogl..124 hlasy Tři zástupci za pedagogické pracovníky byli zvoleni ve volbách konaných dne tajným hlasováním. Celkem bylo odevzdáno 47 platných volebních lístků. Z celkového počtu 6 kandidátů byly zvoleny 3 následující zástupkyně: Mgr. Jitka Haslingerová..34 hlasy Mgr. Radka Martínková..36 hlasů Mgr. Monika Szabóová 26 hlasů Za zřizovatele byli další funkční období opakovaně jmenováni: Ing. Tomáš Hála Mgr. Jaromír Novák Mgr. Lubomír Zíta 15

14 4 Charakteristika školních vzdělávacích programů Škola realizovala výuku podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Spektrum, a to poprvé i v 5. ročníku. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami postupovali podle individuálního vzdělávacího plánu, který zohledňuje jejich specifické obtíže. Škola integrovala 18 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což odpovídá 2,67 % z celkového počtu žáků. 4.1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Spektrum Filozofie a charakter výchovně vzdělávacích strategií na úrovni školy našeho ŠVP pro ZV Spektrum vychází ze zásad a pilířů programu Škola podporující zdraví. Klíčové kompetence životní dovednosti jsou jedním ze základních kamenů, na kterých je postaven náš vzdělávací program. Pro rozvíjení a naplňování jednotlivých klíčových kompetencí žáky jsme společně sepsali výchovně vzdělávací strategie. Ty představují upřednostňované postupy, metody a formy práce všech vyučujících. Při vhodných příležitostech je zařazujeme do výuky. Průřezová témata široce a v souvislostech pojaté učivo svého druhu jsou realizována především formou integrace do vzdělávacího obsahu většiny předmětů. Specifické místo zaujímá téma osobnostní a sociální výchovy. To je nejvíce realizováno v předmětu výchova pro život. Dále jsou témata realizována formou projektů ročníkových nebo školních. Školní výstupy dovednosti, typické pro určitý předmět jsou přizpůsobeny podmínkám a záměrům školy. Motto školního vzdělávacího programu: Pokud si vybereš naši školu, čeká tě vstřícné prostředí a učitelé, kteří ti pomohou získat spektrum poznatků a znalostí, aby ses stal(a) člověkem vzdělaným, a umožní ti rozvinout širokou škálu životních dovedností a postojů, aby ses stal(a) člověkem otevřeným a přátelským. Zásady programu Škola podporující zdraví promítáme do našeho ŠVP Spektrum. Opíráme se o teze: - zdraví je podmínkou umožňující udržitelnost hodnotného života zdraví chápeme v naší škole jako celkový stav fyzické, duševní a sociální pohody. Naším cílem je na tomto podkladě rozvíjet žáka jako harmonickou osobnost. Snažíme se o celkově příjemnou, přátelskou a vstřícnou atmosféru ve škole i mimo ni. Třemi pilíři programu Škola podporující zdraví jsou: pohoda prostředí prostory lidé školní klima společná práce kooperace efektivní organizace relaxační aktivity zdravá strava zdravé učení aktivní zapojení žáků vhodná motivace kooperace rozvíjení dovedností individualizace respektování maxima dítěte otevřené partnerství samosprávná demokracie diskuse o dění ve škole komunitní vzdělávání programy pro volný čas Názvy a obsahová náplň vyučovacích předmětů většinou zůstaly v tradiční podobě. Nový předmět výchova pro život integruje témata osobnostně sociální výchovy, efektivního učení, profesní orientace 16

15 a aktuálních témat, které vycházejí z potřeby třídy. Další předmět výchova ke zdraví zahrnuje témata rodinné výchovy, zdravého životního stylu a částečně tělesné výchovy. Nově jsme přeskupili tematické celky v rámci předmětu občanská výchova. Všechny školní výstupy občanské výchovy se realizují do konce 8. ročníku. V 9. ročníku jsou zařazena témata ekonomické a finanční gramotnosti. Dále jsme nově zařadili povinné výstupy etické výchovy zejména do občanské výchovy a výchovy pro život. Nadále probíhalo včleňování hodnocení dosahování klíčových kompetencí životních dovedností do každodenní výuky. Vyučující přizpůsobovali způsob vedení výuky tak, aby dávala žákům příležitosti trénovat takovéto dovednosti a aby zároveň umožňovala hodnotit je učitelem a sebehodnotit žákem. Pro potřeby hodnocení a sebehodnocení výsledků vzdělávání jsme pokračovali v tvorbě vlastních hodnotících listů v 1. až 5. ročníku. Inovovali jsme vlastní žákovskou knížku pro žáky II. stupně. Tyto nástroje umožňují žákům psát své sebehodnocení a vyučujícím průkazně hodnotit klíčové kompetence a školní výstupy Volitelné předměty Žákům 7. až 9. ročníků byla i v letošním školním roce nabídnuta široká nabídka volitelných předmětů: Německý jazyk - druhý cizí jazyk, žáci v něm pokračují do 9. ročníku. Ruský jazyk - druhý cizí jazyk, žáci v něm pokračují do 9. ročníku. Konverzace v anglickém jazyce - pro ty, kteří chtějí získat větší zběhlost zvláště v mluveném projevu a zdokonalit se v anglickém jazyce. Mediální činnosti - tvorba školního časopisu a webových stránek, vytváření propagačních plakátů, mluvené slovo příspěvky pro školní rozhlas, žáci pokračují i v dalších ročnících. Informatika volitelná - komplikovanější uživatelská práce na počítači. Vedení domácnosti - vyučuje se v třítýdenních rytmech hodiny; příprava jednoduchých pokrmů ve školní cvičné kuchyňce, domácí práce. Sportovní hry - náročnější pohybové aktivity. Základy ekonomie a administrativy - práce na PC, psaní všemi deseti, orientace v ekonomice, realizace témat ekonomické gramotnosti. Praktika z přírodovědných předmětů - praktické aktivity, zajímavé pokusy; navazující na předměty zeměpis a přírodopis. 7. ročník Německý jazyk volitelný Njv M. Semecká Vedení domácnosti Vd J. Smíšková Sportovní hry Sh T. Peroutková Seminář a praktika z mediálních činností (7.-9.roč) Mčs J. Haslingerová 8. ročník Německý jazyk volitelný Njv M. Semecká Konverzace v anglickém jazyce Ak S. Marek Ruský jazyk volitelný Rj J. Hubálková Informatika volitelná Inv M. Piskačová Konverzace v anglickém jazyce Rj M. Macková, M. Pechová Seminář a praktika z mediálních činností (7.-9.roč.) Mčs J. Haslingerová 17

16 9. ročník Německý jazyk volitelný Njv M. Semecká Vedení domácnosti Vd J. Smíšková Sportovní hry Sh S. Marek Praktika z přírodovědných předmětů Přp B. Mečířová Seminář a praktika z mediálních činností (7.- 9.roč.) Mčs J. Haslingerová Nepovinné předměty V rámci nepovinných předmětů na škole pracoval pěvecký sbor Slunečnice. Byl otevřen nepovinný předmět zdravotní tělesná výchova, do kterého byli zařazeni žáci se zdravotními potížemi, špatným držením těla, ti, kterým to doporučil lékař, ale i ostatní zájemci. Výuka byla bezplatná a probíhala vždy jednu hodinu týdně v prostorách malé tělocvičny ve Školní ulici pod vedením zkušené učitelky. Na žádost rodičů se přihlásilo celkem 20 žáků. Sborový zpěv R. Vrchotová 31 žáků Zdravotní tělesná výchova B. Mečířová 20 žáků Ostatní výuka Logopedie Ambulantní nácviky - 2 hod. týdně - dysbloky v rámci výuky Čj 18

17 4.2 Program Škola podporující zdraví Velkým přínosem v oblasti pohody prostředí byla zcela jistě rozsáhlá rekonstrukce školní budovy, o které se zmiňujeme na jiném místě. Kvalitu každodenního školního života zvýšily dle názorů dětí - podstatným způsobem také nové šatní skříňky. Posledním - třetím rokem probíhala semilongitudinální studie SZÚ, která zjišťuje možnou souvislost mezi růstovým vývojem, životním stylem (včetně stravování) a dětskou úrazovostí a na jejíž výsledky netrpělivě čekáme. S touto problematikou souvisely i výsledky školní prázdninové ankety prostřednictvím školních webových stránek (v měsíci srpnu 2011). Na otázku Dokázal bys v případě úrazu někomu poskytnout potřebnou účinnou první pomoc potěšujících 35% respondentů odpovědělo jednoznačně ano, polovina hlasujících (52%) přiznává, že teorii znají, ale nevědí, zda by byli sami schopni první pomoc někomu poskytnout. 11% o svých schopnostech někomu přímo pomoci pochybuje (odpověď ne), znají ale alespoň kontakt telefonní číslo na záchranku. Jen 2% jednoznačně odpovídají ne, tzn. nedokázal bych pomoc poskytnout. Tato anketa se stala motivačním vstupem do již tradičního třídního setkání na téma Prevence dětské úrazovosti aneb jak předcházet úrazům, jehož se zúčastnili všichni žáci 1. 9.ročníku. Cílem setkání bylo prověřit, zopakovat a upevnit "zdravotnické" znalosti. Žáci se dozvěděli jistě i mnoho nového. Žáci pracovali se třemi pracovními listy (Škola a úrazy, Proč rád sportuji a Cesta do školy). Užili si i pantomimy předvádění sportů (dvě družstva, z každého 5 předváděčů, vždy si střídavě losovali z 10 kartiček se sporty, předváděli, druhý tým hádal v případě úspěchu získal bod), učitel předvedené sporty zapisoval na tabuli. Společně pak řízenou diskuzí odhadovali nejrizikovější sporty a možná zdravotní rizika specifická pro daný sport, navrhovali preventivní protiúrazová opatření (nezapomněli i na rozcvičení, přiměřenost, zásadu neriskovat a nepřeceňovat své síly, pravidelnost a postupné zvyšování zátěže). Při sportu samozřejmě dochází i k úrazům, někdy i s vážnými následky (rozhodně ale mnohem méně, než např. při dopravních nehodách). Žáci se na chvíli vžili do role handicapovaných. Byli rozděleni do dvojic. Jeden si zavázal oči šátkem, druhý mu pomáhal procházet se po třídě a navigoval. Následovala diskuze o tom, jak se cítili jako handicapovaní i pečovatelé. Činnost pokračovala burzou nápadů k textu napsanému na tabuli JSEM NA VOZÍČKU, jaká omezení se mě týkají, kde všude potřebuji pomoc druhých lidí. Děti byly vedeny k empatii vůči lidem se zdravotním znevýhodněním jak se k nim chovat, jakou pomoc mohu nabídnout, co určitě nedělat. Ani v tomto roce nechyběli naši zástupci na celostátní konferenci Škol podporujících zdraví. Pořádající školou byla v listopadu ZŠ Lesní v Liberci. Za naši školu tuto zajímavou akci navštívily paní učitelky Lenka Grösslová a Jana Smíšková - školní koordinátorky tohoto projektu. Měly možnost zhlédnout projektové vyučování na téma První pomoc pořádané ve spolupráci se studentkami a vyučujícími střední zdravotní školy, ukázku nové sportovní aktivity Kin - ball a vyslechly odborné přednášky na téma: Aktuality v problematice školního nábytku, zdravé sezení (MUDr. Věra Faierajzlová, CSc.), Nesprávná výživa u dětí jako rizikový faktor chronických neinfekčních onemocnění v dospělosti (MUDr. Darja Štrundlová). 19

18 Zapojili jsme se i do soutěží - na senzačním 9. místě ze 100 zúčastněných (dvaceti družstev) se dne v gastronomické soutěži Zlatá vidlička v pražském hotelu Crowne Plaza Prague umístili naši žáci osmého ročníku. Obstáli tak v silné konkurenci zejména pražských škol. Pletli vánočku, na čas si zapínali kuchařský rondon či v rekordním čase museli spořádat talíř špaget. Nejen to, ale i náročné vědomostní a poznávací disciplíny zvládli naši zástupci na výbornou. Celá akce se nesla v duchu podpory zdravého životního stylu, ke kterému samozřejmě správná a pestrá strava neodmyslitelně patří. Pro mnohé mohla být pomocníkem i při řešení otázek souvisejících s volbou další vzdělávací dráhy. Kristýna Grösslová, Alice Kitzlerová, Kateřina Martínková, Matyáš Folprecht a Matěj Sojka zodpovědně reprezentovali nejen naši základní školu, ale i naše město, kde má gastronomie dlouholetou tradici. Jarní třídní setkání patřilo druhé lekci prevence kyberšikany Umíš se bezpečně pohybovat ve virtuálním prostředí? Jeho obsah připravovala školní metodička prevence Mgr. Jana Smíšková ve spolupráci s odborníkem na osobnostní a sociální výchovu Mgr. Michalem Dubcem. Většinou v hodinách výchovy ke zdraví byly pilotně ověřovány učební jednotky projektu Průřezová témata a čtenářství. Konkrétně se jednalo o lekce: Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě, Umíme předcházet úrazům ve škole i při sportu, Přidej se k nám, Víš, co a jak pít, Emoce v naší třídě, Pozvánka na nebe a Správná třída. V závěru školního roku jsme začali pracovat na přípravách celostátní konference Učíme se navzájem 2012, kterou plánujeme uspořádat na naší škole v říjnu

19 4.3 Zpráva o činnosti předmětových komisí a metodického sdružení ČESKÝ JAZYK Mgr. R. Martínková V letošním školním roce jsme se v hodinách českého jazyka cíleně věnovali podpoře čtenářské gramotnosti. Na předmětové komisi jsme vypracovali plán na její podporu napříč všemi předměty. Došlo k úpravě tematických plánů tak, aby čtenářské strategie naplněné v hodinách českého jazyka mohly být procvičovány i v ostatních předmětech. Zaměřili jsme se především na pořizování si poznámek, vytváření otázek, propojování důkazů a kritické hodnocení informací. ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK Ing. Jana Klabanová V rámci výuky Aj věnujeme pozornost čtenářské gramotnosti, procvičujeme dovednosti, které si žáci osvojují v hodinách Čj. Žáci 8. a 9. ročníků odebírají časopisy R+R. Jejich používáním v hodinách i doma trénovali dovednosti, jako jsou například četba s porozuměním a tvorba otázek. V letošním školním roce jsme úspěšně zahájili práci v nové jazykové pracovně s audiotechnikou a interaktivní tabulí. Vybavení bylo pořízeno v rámci projektu ROP. Práce se sluchátky, používání interaktivní tabule, využívání DUM a možnost přístupu na internet se v hodinách jeví jako silně motivující prvek. V lednu proběhlo školní kolo Olympiáda v anglickém jazyce, do okresního kola postoupily dvě žákyně. Zapojili jsme se do testování Eskalátor, testování ČŠI a Kalibro (5. a 9. roč.) V rámci předmětové komise vznikly vlastní evaluační materiály (srovnávací testy), jejichž zadání proběhlo v červnu v 5., 6. a 7. ročníku. Výsledky testování poslouží i při rozdělování žáků do skupin. Pro zvýšení jazykových dovedností probíhá od 7. ročníku výuka povinně volitelného předmětu Konverzace v Aj a pro zájemce o druhý jazyk škola nabízí možnost výuky němčiny a ruštiny. Škola umožňuje též výuku angličtiny a němčiny formou zájmových kroužků a ve spolupráci s Wattsenglish i kroužků s výukou rodilým mluvčím. Ten vedl též kurzy pro zájemce z řad pracovníků školy v rámci DVPP. MATEMATIKA Mgr. J. Uhlířová Předmětová komise pracovala dle stanoveného plánu a přizpůsobovala svou práci odchodu a změně vyučujících matematiky. Krom běžné výuky jsme se snažili zvýšit zájem žáků o matematiku zapojením žáků do matematických soutěží: Pythagoriáda, matematická olympiáda, Sudoku a mezinárodní soutěž Taktik. Úspěchy žáků přispěly především ke zvýšení motivace žáků a jejich zájmu o matematiku. ZEMĚPIS, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, FYZIKA Mgr. J. Hubálková Za přírodovědné předměty se žáci zúčastnili různých soutěží v hojném počtu, ve kterých byli velmi úspěšní. Proběhlo několik exkurzí, ze kterých si žáci odnesli spoustu zajímavých podnětů a zážitků. Dařilo se i v testování Kalibro, kde žáci 9. tříd uspěli ve velké konkurenci ostatních škol. Velkým přínosem bylo moderní vybavení učeben pro přírodovědné předměty, nejen nábytkem, ale i multimediální technikou. Dalším plusem jsou i nové učebnice, kterými se dovybavují jednotlivé předměty. Učitelé si pro své žáky vypracovali spoustu učebních materiálů v rámci projektu Peníze do škol. Nedílnou součástí vyučování byly i srovnávací ročníkové práce, které ukázaly, že žáci mají daná témata probraná, jejich učitelé navzájem spolupracují a mají totožný postup při hodnocení. 21

20 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOV A VÝCHOVA PRO ŽIVOT Mgr. J. Haslingerová Ve školním roce 2011/2012 se vyučující dějepisu a občanské výchovy zaměřili na podporu čtenářské gramotnosti a individuální přístup k žákům. Na začátku školního roku došlo k úpravám ŠVP Spektrum občanské výchovy pro ročník. Získané znalosti a dovednosti si žáci ročníku ověřili hodinách dějepisu formou srovnávacích testů, žáci 9. ročníku v rámci testování Kalibro. Výsledky byly vždy velmi uspokojivé. Zájem žáků o regionální historii byl podpořen prostřednictvím ročního projektu Vzduchoplavec Kráčmera. VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. I. Urbanová Ve vyučování se nám podařilo efektivně spojit estetickou část výuky se získáváním informací a praktickým využitím znalostí, což dokládají uskutečněné veřejné výstavy, výroba upomínkových předmětů pro rodiče a seniory, uskutečněné koncerty pro veřejnost, získaná vítězná umístění v krajských i celorepublikových soutěžích (Záchranáři 2012, ). Do výuky byla zařazena čtenářská gramotnost ve formě porozumění čteného textu s jeho následným využitím např. při ilustraci textu nebo při ověřování učebních šablon k projektu Peníze do škol. Učebna VV byla vybavena novým nábytkem, osvětlením, interaktivní tabulí a počítačem. Do pracovny HV byly zakoupeny drumbeny, elektronické nástroje a zesilovače. TĚLESNÁ VÝCHOVA Mgr. M. Vorlíčková V rámci hodin tělesné výchovy se nám podařilo zvýšit u dětí zájem o tělesnou aktivitu i v době mimoškolní (děti se zapojily zejména do atletických oddílů). Přispěly k tomu výrazné úspěchy na okresních i krajských soutěžích a samozřejmě možnost trénovat na kvalitním hřišti jak u naší školy, tak u ZŠ V. Havla. Systém hodnocení atletických výkonů podle tabulek, které jsme si vypracovali, byl vyhovující. Podařilo se nám zorganizovat dva lyžařské kurzy a zapojit tak do výuky lyžování většinu dětí ze 7. tříd. INFORMATIKA, MEDIÁLNÍ ČINNOSTI Mgr. Z. Hanuš Při výuce informatiky a mediálních činností se snažili vybavit žáky vědomostmi, dovednostmi, návyky, postoji a hodnotami, které jim umožní účelně a bezpečně používat dostupné ICT k práci, učení i k zábavě. Vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií tak žáky naší školy připravuje pro budoucí studium a především je učí řešit problémy. VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, PRACOVNÍ ČINNOSTI, VEDENÍ DOMÁCNOSTI Mgr. J. Smíšková Prioritou školního roku byl rozvoj čtenářství. Zaměřovali jsme se na práci s textem např. pracovního návodu, matematickou a ekonomickou gramotnost jsme podporovali např. čtením technického výkresu, porozuměním měřítku výrobku, kalkulacemi, rozpočtem nákupu či nákladů na výrobek. Diferencovaně jsme přistupovali k žákům v rámci podpůrných a vyrovnávacích opatření (u dyspraxie), zároveň jsme věnovali adekvátní péči talentovaným (možnost osobní prezentace výrobku např. na velikonočním jarmarku). Využívali jsme všech možností, které nabízí materiální vybavení školy (školní dílna a pozemek, zařízení školního cvičného bytu). Rozšiřovali jsme praktické dovednosti žáků potřebné pro jejich budoucí život a mnohdy i pro volbu jejich budoucí vzdělávací dráhy. V hodinách výchovy ke 22

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168. Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence. Identifikátor: 600 038 335 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha - Lipence, Černošická 168 Černošická 168, 155 31 Praha - Lipence Identifikátor: 600 038 335 Termín konání inspekce: 9. a

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková

KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ. Zpracovala: Petra Nosková KONFERENCE PROJEKTU CESTA KE KVALITĚ Zpracovala: Petra Nosková Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště: Polní 10 a J. Hory 33, Jablonec nad Nisou

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČŠI-386/07-13 Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje, pracoviště Olomouc, U Sportovní haly 1a Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532. Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více