D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ"

Transkript

1 D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015

2 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 1. Energetickým posudkem ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, je: a) písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a hodnocení; b) písemná zpráva obsahující informace o dosažených efektech energeticky úsporných opatřeních; c) písemná zpráva o technické proveditelnosti energeticky úsporných opatřeních. 2. Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro: a) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; c) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 15 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných. 3. Energetický specialista je povinen neprovádět činnost podle 6a, 7a, 9 a 9a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, pokud: a) je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo je v pracovním nebo obdobném vztahu nebo má majetkovou účast v právnické osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický posudek nebo průkaz, nebo je osobou blízkou k výše uvedeným osobám.; b) má majetkovou účast u zadavatele energetického auditu; c) je v pracovním nebo obdobném vztahu k zadavateli energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy. 2

3 4. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie je zpracováván: a) MPO a MŽP na 4leté období; b) MPO v dohodě s MŽP na 1 rok; c) MPO a MŽP na dvouleté období. 5. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů upravuje: a) stanovení technických požadavků na všechny výrobky dovážené do ČR; b) stanovení technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem; c) stanovení technických požadavků na všechny výrobky dovážené ze zemí EU. 6. Česká technická norma se stává závazným dokumentem: a) pokud byla vydána ve věstníku ÚNMZ; b) na základě smluvního vztahu mezi partnery nebo na základě legislativního dokumentu; c) pokud její vydání bylo oznámeno ve věstníku ÚNMZ. 7. Měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu jsou stanovena: a) výnosem ÚNMZ č. 545/1999; b) vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů; c) ČSN Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů: a) jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla; b) jejichž vlastnosti zaručují, že stavba po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při udržování a užívání stavby; c) jejichž vlastnosti zaručují, že stavba při správném provedení splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost a hygienu. 3

4 9. Technické požadavky na stavby zahrnuté ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, jsou závazné: a) pro právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy; b) pro stavební úřady, konzultanty, projektanty a pro zhotovitele; c) pro pracovníky stavebních úřadů. 10. Pro účely vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, představuje normová hodnota: a) konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky; b) závazný požadavek, kdy v případě odchylného řešení je třeba žádat o výjimku; c) konkrétní technický požadavek souvisící se základními požadavky Směrnice Rady 89/106/ES o stavebních výrobcích, které jsou definované v národní vyhlášce. 11. Energetický specialista je zapsán do seznamu energetických specialistů vedeného ministerstvem jako: a) fyzická osoba; b) fyzická nebo právnická osoba; c) právnická osoba. 12. Předpokladem pro zapsání do seznamu energetických specialistů je: a) absolvování rekvalifikačního studia ukončené zkouškou v příslušném vzdělávacím zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; b) složení odborné zkoušky před komisí jmenovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a odborná způsobilost; c) doklad o vzdělání příslušného technického směru a praxi. 13. Za odbornou způsobilost k provádění energetických auditů se považuje: a) ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a tři roky praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru; b) ukončené vysokoškolské vzdělání technického nebo příslušného přírodovědného směru a tři roky praxe v oboru; 4

5 c) absolvování rekvalifikačního studia ukončené zkouškou v příslušném vzdělávacím zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 14. Přezkušování energetických specialistů je zakončeno: a) protokolem o výsledku přezkoušení, který vydává zkušební komise; b) závěrečnou zkouškou; c) osvědčením o vykonaných zkouškách. 15. Energetický posudek obsahuje: a) hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství, celková výše dosažitelných energetických úspor, porovnání variant energeticky úsporného projektu, doporučení energetického specialisty; b) titulní list, účel zpracování podle 9a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, identifikační údaje, stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek, evidenční list energetického posudku, kopii dokladu o vydání oprávnění podle 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie; c) Hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství, celkový potenciál úspor energie, návrh optimální varianty energeticky úsporného projektu vč. ekonomického hodnocení, způsob financování jednotlivých opatření, doporučení energetického specialisty, evidenční list energetického posudku. 16. Co není obsahem energetického posudku: a) hodnocení stávající úrovně energetického hospodářství; b) účel zpracování energetického posudku dle 9a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů; c) evidenční list energetického posudku TJ je: a) 3,6 MW; b) 277,8 MWh; c) 0,36 GWh. 5

6 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ OPATŘENÍ A VARIANT ÚSPOR ENERGIE 1. Zákon o dani z příjmu dělí odepisovaný majetek do: a) 3 odpisových skupin b) 4 odpisových skupin c) 6 odpisových skupin 2. Pro účely stanovení toku hotovosti respektující daňové předpisy: a) není nutné členit investici do odpisových skupin b) je třeba rozčlenit investici do odpisových skupin, přičemž auditor postupuje podle přílohy k zákonu č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění c) je třeba rozčlenit investici do odpisových skupin, přičemž auditor rozdělí investici na strojní a stavební část 3. Doba odepisování hmotného majetku zařazeného do 3. odpisové skupiny činí: a) minimálně 5 let b) minimálně 10 let c) minimálně 20 let 4. Energetická zařízení využívající obnovitelné zdroje energie jsou osvobozeny od daně z příjmů po dobu danou: a) rokem uvedení do provozu + 7 následujících let b) rokem uvedení do provozu + 5 následujících let c) nejsou osvobozena od daně z příjmů 5. Peněžní tok (cash flow) projektu definujeme jako: a) časovou řadu rozdílů mezi příjmy a výdaji, které plynou z pořízení a provozu investice v jednotlivých letech za celou dobu její předpokládané životnosti b) časovou řadu energetických úspor, které plynou z pořízení a provozu investice v jednotlivých letech za celou dobu její předpokládané životnosti c) časovou řadu rozdílů mezi investičními výdaji a energetickými úsporami v jednotlivých letech za celou dobu její předpokládaná životnosti 6. Čistá současná hodnota projektu úspor představuje: a) součet diskontovaných peněžních toků projektu v období výstavby, provozu a likvidace b) součet diskontovaných peněžních toků projektu v období provozu c) součet budoucích peněžních toků projektu 7. Reálná doba návratnosti je: 6

7 a) doba, za kterou se vrátí vynaložené investiční prostředky b) doba, za kterou se vrátí vynaložené diskontované investiční prostředky c) doba, za kterou diskontovaný součet ročních toků hotovosti je roven vynaloženým investičním prostředkům 8. Roční anuita je: a) součet ročních splátek a úroků z investičního úvěru a je konstantní b) součet měsíčních splátek investičního úvěru za časové období jednoho roku c) součet úroků z investičního úvěru za časové období jednoho roku, který se každoročně mění 9. Co je peněžní tok stanovený v běžných cenách? a) peněžní tok stanovený na základě cen v jednotlivých letech doby hodnocení b) peněžní tok stanovený na základě cen v jednotlivých letech doby hodnocení respektujících inflaci a cenový vývoj c) peněžní tok stanovený v cenách prvního roku provozu 10. Prostá doba návratnosti se stanoví jako: a) podíl ročních přínosů projektu a investičních výdajů projektu b) podíl investičních výdajů a ročních přínosů projektu c) podíl úspory nákladů na energii a investičních výdajů projektu 7

8 ZDROJE CHLADU 1. Chladicí faktor chladicího zařízení je: a) podíl chladicího příkonu ke chladicímu výkonu b) podíl chladicího výkonu ke chladicímu příkonu c) poměr dodané energie k objemu vyrobeného chladu 2. Vypařovací teplota chladicího zařízení má přímý vliv na: a) příkon b) výkon c) chladicí výkon a chladicí faktor 3. Klimatizační systém je podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů: a) soubor zařízení sloužících k chlazení vnitřního prostředí b) soubor zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí v letním období c) zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy 4. Jmenovitým chladicím výkonem klimatizačního systému se podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění rozumí: a) příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem b) objem ochlazeného vzduchu v m 3 /h c) chladicí faktor 8

9 1. Do rozvodů energie rozvody chladu: a) patří b) nepatří c) patří jen rozvody s teplotou pod +5 C DISTRIBUCE ENERGIE 2. Pro tepelné izolace rozvodů chladu se použije materiál mající součinitel tepelné vodivosti: a) není stanoveno legislativou, hodnotu určí projektová dokumentace b) menší nebo roven 0,038 W/(m*K) c) větší než 0,038 W/(m*K) 3. Seřízení průtoků chladicí látky se prokazuje: a) se prokazuje měřením při uvedení rozvodu chladu do provozu b) se prokazuje výpočtem dle skutečného provedení rozvodu c) se neprokazuje, za správnou funkci odpovídá vlastník rozvodu KONTROLA KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Klimatizačním systémem se podle platných zákonů rozumí: a) zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy b) soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí spojené s chlazením c) soubor všech zařízení a prvků na úpravu parametrů vnitřního prostředí spojené s ohřevem a chlazením 2. Kontrola klimatizačních systémů musí být podle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění prováděna: a) u klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 21 kw b) u klimatizačních systémů se jmenovitým příkonem zdroje chladu vyšším než 21 kw c) u klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12 kw 9

10 3. Kontrolu provozovaného klimatizačního systému podle platné legislativy je povinen zajistit: a) vlastník nebo společenství vlastníků jednotek b) projektant nebo dodavatel systému c) Státní energetická inspekce 4. Kontrola klimatizačního systému se vztahuje na klimatizační systém, který: a) upravuje vnitřní prostředí pro užívání osob b) má funkci regulace vnitřní teploty, ale neupravuje vnitřní prostředí pro tepelnou pohodu osob c) má jen funkci trvalého chlazení 5. Na průmyslové chladicí systémy k technologickým účelům se kontrola: a) nevztahuje b) vztahuje vždy c) vztahuje, jen když jsou umístěné v budově 6. Kontrola klimatizačních systémů zahrnuje mimo jiné: a) hodnocení dokumentace a dokladů klimatizačního systému b) kontrolu stavebního povolení c) hodnocení nákladů na opravy klimatizace 7. Hodnocení dimenzování klimatizačního systému kontrola klimatizačních systémů: a) zahrnuje vždy. Hodnocení dimenzování klimatizačního systému v porovnání s požadavky na chlazení budovy není nutné opakovat, pokud od předchozí kontroly nedošlo vlivem provedených opatření ke změně spotřeby chladu dotčené budovy b) zahrnuje u zařízení s výkonem nad 20 kw c) nemusí zahrnovat, záleží na rozhodnutí energetického specialisty 8. Vizuální prohlídka klimatizačního systému: a) není povinnou součástí každé kontroly b) je povinnou součástí každé kontroly c) záleží na rozhodnutí energetického specialisty dle aktuálního stavu kontrolovaného zařízení 9. Hodnocení účinnosti klimatizačního systému: a) neprovádí se b) provádí se při každé kontrole c) provádí se namátkově dle rozhodnutí energetického specialisty 10

11 10. Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje: a) podrobný popis budovy a klimatizačního systému b) jen popis klimatizačního systému, budova se nepopisuje, c) popis regulace vytápění a rozvodu tepla 11. Zpráva o kontrole klimatizačního systému: a) musí být zpracována dle v přílohy č. 1vyhlášky o kontrole klimatizačních systémů b) může být zpracována dle v přílohy č. 1vyhlášky o kontrole klimatizačních systémů, rozhodnutí je na energetickém specialistovi c) vzor zprávy není určen, zpráva musí být ale přehledná a úplná 12. Součástí zprávy o kontrole klimatizačního systému: a) je kopie oprávnění energetického specialisty b) je stavební povolení c) je kopie autorizace projektanta klimatizačního systému 13. Četnost kontrol klimatizačního systému závisí: a) jen na jmenovitém chladícím výkonu b) na jmenovitém chladícím výkonu zdroje chladu a na zavedeném monitoringu klimatizačního systému c) na stanovení lhůt kontrol od výrobce zařízení 14. Kontrolu klimatizačních systémů může provádět: a) osoba s vysokoškolským vzděláním v oboru klimatizace a větrání b) osoba, která je držitelem oprávnění dle 10 zákona o hospodaření s energií uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu c) projektant s autorizací dle zák. 360/1992 Sb. 15. Kontrolou klimatizačních systémů se zabývá: a) zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění b) Zákon č. 183/2012 Sb. (stavební zákon) v platném znění c) zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění 16. První kontrola po uvedení klimatizačního systému do provozu: a) se provádí po 10 letech pro klimatizační systém se jmenovitým chladícím výkonem od 12 kw do 100 kw a po 4 letech pro klimatizační systém se jmenovitým chladícím výkonem nad 100 kw b) se provádí po 8 letech pro klimatizační systém se jmenovitým chladícím výkonem od 12 kw do 100 kw a po 4 letech pro klimatizační systém se jmenovitým chladícím výkonem nad 100 kw c) se provádí po 10 letech pro klimatizační systém se jmenovitým chladícím příkonem od 12 kw do 100 kw a po 4 letech pro klimatizační 11

12 systém se jmenovitým chladícím výkonem nad 100 kw 17. Opakovaná kontrola klimatizačního systému s chladícím výkonem do 100 kw a trvalým monitorováním: a) se provádí po 10 letech b) se provádí po 8 letech c) se provádí po 6 letech 18. Opakovaná kontrola klimatizačního systému s chladícím výkonem do 100 kw, který není monitorován: a) se provádí po 8 letech b) se provádí po 10 letech c) se provádí po 2 letech 19. Opakovaná kontrola klimatizačního systému s chladícím výkonem nad 100 kw, který je trvale monitorován: a) se provádí po 8 letech b) se provádí po 10 letech c) se provádí po 6 letech 20. Opakovaná kontrola klimatizačního systému s chladícím výkonem nad 100kW, který není trvale monitorován: a) se provádí po 8 letech b) se provádí po 7 letech c) se provádí po 4 letech 21. Měrná vlhkost vzduchu udává: a) hmotnost vodní páry v objemu 1 m 3 b) hmotnost vodní páry v kg, připadající na 1 kg suchého vzduchu c) míru nasycení vzduchu 22. Pro řešení úprav vzduchu v klimatizační jednotce a určení chladicích výkonů se používá: a) diagram h-x entalpie - měrná vlhkost) vlhkého vzduchu b) stavová rovnice ideálního plynu c) rovnice kontinuity nestlačitelné tekutiny 23. Regulace množství přiváděného čerstvého vzduchu systémem větrání a klimatizace se může provádět: a) nastavením směšovacího poměru čerstvého a cirkulačního vzduchu b) regulací průtoku chladiva c) termistorem 12

13 24. Rychlost proudění v klimatizovaném prostoru by s ohledem na riziko průvanu neměla překročit hodnotu: a) 0,2 m/s b) 0,002 m/s c) 2 m/s 25. S ohledem na ochranu životního prostředí a předpisy z ní vyplývající, je vhodným chladivem pro klimatizační systémy budov: a) R12 b) R 410 c) čpavek 26. Regulace průtoku větracího vzduchu v administrativních či obytných prostorách může být provedena podle: a) čidla N 2 v prostoru b) čidla CO 2 v prostoru c) čidla požární bezpečnosti 27. Je možné v letním období využít tepla k výrobě chladu: a) ano pomocí absorpčního chlazení, nebo adiabatického chlazení se sorpčním výměníkem (DEC) b) ne, v létě se teplo nevyrábí c) ne, docházelo by k paralelnímu vytápění a chlazení 28. Snížení spotřeby el. energie na chlazení lze docílit: a) instalací kondenzačního kotle b) Instalací dalšího zdroje chladu c) instalaci zdroje chladu s vyšším chladicím faktorem 29. Pro shromažďovací prostor s malou tepelnou zátěží 10 W/m2 a velkým počtem osob je vhodný: a) vzduchový systém bez cirkulace b) vodní systém chladicích stropů c) chladivový systém nebo vodní systém s ventilátorovými konvektory 30. Regulátory průtoku vzduchu u vícezónového vzduchového klimatizačního systému (VAV) slouží k: a) regulaci chladicího výkonu v jednotlivých zónách snížením průtoku vzduchu b) pro regulaci tlaku, vlhkosti a teploty v prostoru c) pro regulaci tlaku vzduchu 13

14 31. Snížení průtoku vzduchu systémem větrání a klimatizace může být způsobeno zanedbáním údržby a výměny: a) filtrů b) chladiva c) regulátoru teploty 32. Zpráva o kontrole klimatizačního systému obsahuje: a) fotografie jen budovy b) fotografie budovy, klimatizačního systému a případně fotografie zjištěných nedostatků c) fotodokumentaci dle uvážení energetického specialisty, fotodokumentace není povinná 33. Zpráva o kontrole klimatizačního systému zahrnuje: a) seznam vytápěných zón b) seznam pracovišť c) seznam klimatizovaných zón 34. Nejnižší požadované minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště je: a) 25 m3/h na zaměstnance b) 10 m3/h na zaměstnance c) 45 m3/h na zaměstnance 35. Maximální teplota v administrativních prostorách v letním období je dle platné legislativy: a) 27 C b) 20 C c) 25 C 36. Vizuální prohlídka v rámci kontroly klimatizačního systému musí kromě jiného obsahovat: a) prohlídku izolace potrubí chladiva, její úplnost, neporušenost a funkčnosti potrubí b) prohlídku zdroje tepla c) kontrolu statických poruch stavby 37. Při vizuální prohlídce se musí kontrolovat: a) stav filtrů - čistota, zanesení, poškození b) stav hořáků c) stav elektroinstalace 14

15 38. Při hodnocení dimenzování klimatizačního systému se posuzuje: a) dimenzování energetických přípojek pro budovu b) celková hodnota venkovních a vnitřních tepelných zisků c) průměrná vnitřní teplota v budově 39. Relativní vlhkost vzduchu je: a) poměr sražené vlhkosti na povrchu stěn k objemu vzduchu v místnosti b) poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu ku množství par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. c) poměr množství vodní páry ve vzduchu k celkové hmotnosti vlhkého vzduchu 40. Součástí kontroly regulačních a měřících zařízení klimatizačního systému je: a) ověření platnosti zpráv o revizi elektrického zařízení b) jednorázové měření vlhkosti vzduchu c) ověření správnosti umístění snímačů hodnot měřených parametrů 41. Do kontroly údajů a záznamů o monitorovaném klimatizačním systému patří: a) záznam časových údajů nastavených na regulátorech b) Záznam o personálním zajištění obsluhy zařízení c) Záznam o proškolení obsluhy 42. Mezi chladiva nepatří: a) methylen b) solanka c) čpavek 43. Správnou instalací klimatizace energetické třídy A do dříve neklimatizované budovy: a) se sníží spotřeba el. energie na větrání objektu b) se zvýší spotřeba el. energie na chlazení, ale zvýší tepelná pohoda vnitřního prostředí budovy c) se sníží spotřeba el. energie na chlazení 44. Mezi obvyklá chladiva v klimatizačních systémech patří: a) rtuť b) R410A c) vodní pára 45. Doporučení ke zlepšení stávajícího stavu klimatizačního systému: a) je povinnou součástí zprávy o kontrole klimatizačního zařízení b) je součástí zprávy jen u zařízení starších 8 let 15

16 c) je součástí zprávy o kontrole klimatizačního zařízení pokud o tom rozhodne energetický specialista 46. Pro hodnocení energetického přínosu nočního chlazení není důležité respektovat: a) intenzitu práce v noci b) schopnost akumulace tepla v budově c) spotřebu elektřiny v nízkém (nočním) tarifu 47. Pro vyhodnocení účinnosti klimatizační jednotky je důležitý parametr: a) chladicí faktor zdroje chladu b) topný faktor tepelného čerpadla c) druh energie pro pohon chladící jednotky 48. Pro určení celkového výkonu vodního chladiče v klimatizační jednotce je třeba změřit: a) teplotu suchého a mokrého teploměru před a za chladičem a průtok vzduchu b) teplotu a tlak vzduchu před a za chladičem c) měrnou hmotnost protékajícího vzduchu 49. Údaje o energetickém specialistovi, který kontrolu klimatizačního zařízení provedl, zahrnují: a) jméno a příjmení, číslo oprávnění MPO, datum vydání oprávnění, datum posledního průběžného vzdělávání b) jméno a příjmení, číslo oprávnění MPO, číslo autorizace dle zák. 360/92 Sb. c) jméno a příjmení, číslo oprávnění MPO, datum prvního průběžného vzdělávání 50. Zpráva o kontrole klimatizačních zařízení musí být: a) podepsána energetickým specialistou, který kontrolu provedl b) podepsána servisním technikem klimatizačního zařízení, který provádí servis c) podepsána vlastníkem klimatizačního zařízení, který kontrolu odsouhlasil 16

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Zpracovávání energetických auditů a energetických posudků Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický

Více

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice

Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice číslo ve Sbírce zákonů název předpisu řešená problematika paragraf 406/2000 359/2003 694/2004 177/2006 406/2006 (úplné znění k 1.1.2006) 574/2006 393/2007

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení

5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení 5.6.16.7.3. Vyhrazená elektrická zařízení http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/stroje-technicka-zarizenipristroje-a-naradi/vyhrazena-technicka-zarizeni/vyhrazena-elektrickazarizeni Podmínky k zajištění

Více

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov Teze novely vyhlášky MPO č. 291/2001 Sb., o podrobnostech stanovení energetické náročnosti budov a zpracování průkazu energetické náročnosti budov Zmocnění ze zákona : k provedení 6a novely zákona č. 406/2000

Více

Název zakázky: E. Beneše 1747 výměna 5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - II. etapa

Název zakázky: E. Beneše 1747 výměna 5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - II. etapa V Hradci Králové dne 17.09.2015 Veřejná zakázka č. 1552 výzva k předložení nabídky Název zakázky: E. Beneše 1747 výměna 5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - II. etapa Zadavatel zakázky:

Více

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK

POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU POŘÍZENÍ NÍZKOEMISNÍHO ZDROJE A ZATEPLENÍ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ BUDOVY DŘEŠÍNEK ZADÁVANÉ DLE ZÁVAZNÝCH POKYNŮ PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY V OPŽP

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

V Hradci Králové dne 02.05.2016. Veřejná zakázka č. 1626 výzva k předložení nabídky

V Hradci Králové dne 02.05.2016. Veřejná zakázka č. 1626 výzva k předložení nabídky Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100 Organizace zapsána v obchodním

Více

Vypracování energetických auditů u příspěvkových organizací Karlovarského kraje

Vypracování energetických auditů u příspěvkových organizací Karlovarského kraje KARLOVARSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD ODBOR VNITŘNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou podle 6 a 18 odst. 3 zákona

Více

PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech

PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech I. Všeobecné podmínky poskytnutí dotace Hlavní město Praha vyhlásilo na svém území dotační program

Více

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

N á v r h VYHLÁŠKA. č. /2015 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě N á v r h VYHLÁŠKA č. /2015 Sb. ze dne o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) stanoví podle 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy Pracovní návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ke způsobu hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsahu ročního plánu kontrol, postupu při provádění kontrol, obsahu informace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh výběrového řízení: Rekonstrukce plynové kotelny v budově Mateřské školy v Kunštátě Zakázka malého rozsahu

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži včetně výměny zdroje vytápění Veřejný zadavatel popíše změny:

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov ŠKOLA - NOVÝ STAV. PŘÍLOHA 6 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): ZŠ Dušejov, č.p. 8, 88 Účel budovy: základní

Více

V Hradci Králové dne 06.08.2014. Veřejná zakázka č. 1430 výzva k předložení nabídky. Název zakázky: Dodávka a instalace poměrových indikátorů tepla

V Hradci Králové dne 06.08.2014. Veřejná zakázka č. 1430 výzva k předložení nabídky. Název zakázky: Dodávka a instalace poměrových indikátorů tepla V Hradci Králové dne 06.08.2014 Veřejná zakázka č. 1430 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Dodávka a instalace poměrových indikátorů tepla Zadavatel zakázky: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH S ohledem na zjištění učiněná při posuzování

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A PRŮVODNÍ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MULTIFUNKČNÍ SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST Č.P. 102 BRNIŠTĚ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY Investor : Obec Brniště Brniště 102 47129 Brniště Zodp. Projektant : Vladimír

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

VYHLÁŠKA ze dne 28. června 2013. kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor

VYHLÁŠKA ze dne 28. června 2013. kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor Strana 1895 194 VYHLÁŠKA ze dne 28. června 2013 o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09

PŘÍLOHY I. Příloha k č.j.: 3299/M/09 PŘÍLOHY I Příloha k č.j.: 3299/M/09 Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na opatření

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Stavební úprava závodní kuchyně

Stavební úprava závodní kuchyně Česká republika - MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1 V Praze dne 23.06.2015 Č. j.: MF 28609/2015/6602-1 Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu podle

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z OPŽP PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Prioritní osa 3 udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory - 3.2.1. Realizace

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem Ústí nad Labem 30. května 2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE V souladu s

Více

Zákon byl po schválení Vládou ČR podroben standardní proceduře procesu přijímání zákonů:

Zákon byl po schválení Vládou ČR podroben standardní proceduře procesu přijímání zákonů: Zákon byl po schválení Vládou ČR podroben standardní proceduře procesu přijímání zákonů: - návrh zákona rozeslán poslancům dne 18. 7. 2014 - Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 6. 2015 návrh zákona Senátu

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15.9.2005 Č. j.: KULK 4361/2005 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic

RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic 1 RICHTER - Projekční kancelář Národní třída 854/5 736 01 Havířov - Město Czech republic PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE zakázkové číslo : Ri 222813 název akce : OPRAVA REGULACE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT PRO ÚZEMNÍ

Více

Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069

Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069 V Hradci Králové dne 12.05.2015 Veřejná zakázka č. 1524 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Zadavatel zakázky: Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek Správa nemovitostí Hradec Králové,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES V. Ustanovení Obsah Celex č. Ustanovení Změna energetického zákona 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Stavební úpravy bytového domu Sokolovská 2372 v Táboře

Stavební úpravy bytového domu Sokolovská 2372 v Táboře V Táboře dne 7. 2. 2011 Výzva k předložení nabídek v rámci výběrového řízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu Sokolovská 2372 v Táboře v rámci

Více

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. Jungmannova 968, 664 34 Kuřim VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na zakázku Centra technických služeb Kuřim, s.r.o. dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č.1/2009/rm o veřejných zakázkách Města Předmět (název) zakázky: Dodávka kancelářských kontejnerů

Více

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 04. Základní informace k životní situaci Průkaz profesní způsobilosti řidiče se vydává

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Bytový dům "C" Olomouc - Povel, Jeremiášova ul. bytový

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Růžová č.p. 1951-1952, 547 01 Náchod Účel budovy: Bytový

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby:

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Část 1 Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Podává se žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby, která obsahuje zejména (pokud tyto údaje nejsou jasně a zřetelně

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Masarykova 158 735 81 Bohumín. V Bohumíně dne 18. února 2016

Masarykova 158 735 81 Bohumín. V Bohumíně dne 18. února 2016 MĚSTO BOHUMÍN Masarykova 158 735 81 Bohumín Čj.:MUBO/05963/2016/INV/PeE V Bohumíně dne 18. února 2016 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace (požadavky a podmínky pro zpracování a podání nabídky)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH

PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH PROGRAM PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH EXCEL MIX CZ, s.r.o. Palackého 664 281 01 Velim Ing. Petr Rakouský mobil: +420 777 993 909 e-mail: rakousky@excelmix.cz Základní

Více

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhláška č. 18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/2010-17000 V Praze dne 1. 9. 2010 1 ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

ílohy II Sm rnice Ministerstva životního prost edí o poskytování finan ních prost edk ze Státního fondu životního prost edí na opat

ílohy II Sm rnice Ministerstva životního prost edí o poskytování finan ních prost edk ze Státního fondu životního prost edí na opat Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69

Přípojky k.ú. BÝCHORY, poz. parc. č. 471/2, st. parc. č. 69 Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Město Strakonice adresa: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice IĆ 00251810, DIČ CZ00251810 Tel. 383700111, fax 383700323 http://www.mu-st.cz, email : posta@mu-st.cz tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 - pracovní seminář určený hydrogeologům (16.2.2012) 1. ÚVOD do změn právních předpisů Právní předpisy nemohou postihnout rozmanitosti případů z každodenní praxe. Zde proto

Více

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 20986/91-A/2010/H Trhové Sviny, dne 23.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 24825/10/Hoh Telefon : 386 301 426 Keblany

Více

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V UHERSKÉM BRODU - REKONSTRUKCE PROSTOR POLIKLINIKY PRO DENNÍ STACIONÁŘ

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V UHERSKÉM BRODU - REKONSTRUKCE PROSTOR POLIKLINIKY PRO DENNÍ STACIONÁŘ Městský úřad, odbor investic VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: MÍSTO: OI/0051/10 54580/2010/MUUB Hana Šmídová 572615232 oi@ub.cz 2010-08-19 Uherský Brod

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky veřejná zakázka Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ). Zadavatel: Obec Libotov Sídlem:

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) č.j.: KHSMS/20151/2016 Datum: 8. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Střešní konstrukce Legislativní požadavky Martin Doležal, TÜV Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Číslo řízení Název řízení Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) Druh výběrového řízení Datum vyhlášení zakázky Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 031270 - Ing.Dana Nagyová - Dolní Břežany Datum tisku: 31.3.2014 Zakázka: pen vzor

Průkaz 2013 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 031270 - Ing.Dana Nagyová - Dolní Břežany Datum tisku: 31.3.2014 Zakázka: pen vzor Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.3.1 PROTECH spol. s r.o. 3127 Ing.Dana Nagyová Dolní Břežany Datum tisku: 31.3.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného vedoucí oddělení hygieny práce Nový Jičín (odborný rada) č.j.: KHSMS/51666/2015 Datum: 14. prosince 2015 Ředitelka Krajská hygienická

Více

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

56/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 56/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně

Více