KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ"

Transkript

1 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/ IPK/1 ze dne s účinností od 1. dubna 2010 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č. j. 474/ RS/1 ze dne Praha, leden 2010

2 OBSAH 11.1 ÚVOD Všeobecně Názvosloví Způsobilost POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Kvalita stavebních výrobků (materiálů, stavebních směsí a prvků) Obecně Kvalita stavebních materiálů Ocelové svodidlo Lanové svodidlo Betonové svodidlo Dřevoocelové svodidlo Zábradelní svodidlo Mostní (ochranné) zábradlí Silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí Tlumič nárazu TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ Obecně Ocelové svodidlo Lanové svodidlo Betonové svodidlo Dřevoocelové svodidlo Zábradelní svodidlo Zábradlí Tlumiče nárazu DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY Obecně Ocelové svodidlo Lanové svodidlo Betonové svodidlo Dřevoocelové svodidlo Zábradelní svodidlo Zábradlí Tlumiče nárazu ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY Obecně Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY Obecně Svodidla Zábradlí a zábradelní svodidla Tlumiče nárazu KLIMATICKÁ OMEZENÍ Ocelová svodidla Lanová svodidla Betonová svodidla Dřevoocelová svodidla Zábradelní svodidla Zábradlí Tlumiče nárazu ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ Odsouhlasení prací Převzetí prací Ocelové svodidlo Lanové svodidlo 13 1

3 Betonové svodidlo Dřevoocelové svodidlo Zábradelní svodidlo Zábradlí Tlumiče nárazu ZÁRUČNÍ DOBA Obecně Ukončení záruční doby ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI CITOVANÉ NORMY A PŘEDPISY Citované normy Citované předpisy 16 PŘÍLOHA P1 OPRAVY A ÚDRŽBA 18 PŘÍLOHA P2 MĚŘENÍ DÉLKY OCELOVÝCH SVODIDLOVÝCH SLOUPKŮ ULTRAZVUKEM 22 2

4 11.1 ÚVOD Všeobecně Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu ustanovení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap. 1 TKP Všeobecně. Použití kapitoly 11 TKP je možné pouze společně s kapitolou 1 TKP. TKP jsou vydány v tištěné formě (MD) a na elektronickém nosiči CD ROM (ČKAIT). Ve smluvních vztazích platí vždy tištěná forma. Tato kapitola technických kvalitativních podmínek obsahuje požadavky objednatele stavby na kvalitu výrobků a materiálů, technologické postupy, zkoušení a převzetí výkonů a dodávek při výstavbě, opravách a údržbě silničních záchytných systémů, tj. ocelových, lanových, betonových a dřevoocelových svodidel, zábradelních svodidel, mostního (ochranného) a silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí a tlumičů nárazu na pozemních komunikacích včetně mostů a dalších silničních objektů. Druh konstrukce svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu, jejich prostorovou polohu, členění a rozměry určuje dokumentace stavby, která musí být vypracována v souladu s TKP pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, touto kapitolou TKP a v nich citovanými předpisy. Technický popis a podmínky na dodržování kvality musí odpovídat této kapitole TKP, zde uvedeným ČSN a příslušným technickým předpisům. TKP jsou zpracovány s ohledem na požadavky příslušných zákonů a nařízení vlády, ČSN a jiných technických předpisů s tím, že se některé články norem a předpisů upřesňují a doplňují. V případech, kdy jsou požadovány jiné práce než práce obsažené v této kapitole TKP nebo je potřeba změnit nebo doplnit ustanovení této kapitoly nebo se jedná o ojedinělé technické řešení, stanoví objednatel podmínky ve zvláštních technických kvalitativních podmínkách stavby (dále jen ZTKP). Pro opravy a údržbu platí příloha P1 této kapitoly TKP. Pokud stavební práce uvedené v této kapitole TKP nejsou součástí staveb vyžadujících stavební povolení a jedná se o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací práce ve smyslu 104 zákona č. 183/2006 Sb. a 14 vyhlášky 104/97 Sb., kde postačí pouze ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu, připouští se vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby. Náležitosti této dokumentace určí objednatel podle nezbytných potřeb příslušné stavby případ od případu (viz Směrnice pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postačí specifikace rozsahu prací a požadavků objednatele s potřebným technickým popisem prací, která se ve smlouvě o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. Technický popis a podmínky pro dodržování kvality musí odpovídat této kapitole TKP, zde uvedeným ČSN a příslušným technickým předpisům. Návrh (ve smyslu výběru záchytného systému), zpracování dokumentace, výroba, montáž, osazení a přejímka svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu musí splňovat požadavky ČSN , ČSN , ČSN , ČSN EN , 2, 3 a 5, technických podmínek pro svodidla a tlumiče nárazu (TP 114, TP 101, TP 106, TP 139, TP 140, TP 158, TP 166, TP 167, TP 168, TP 185, TP 186, TP 190, TP 191, TP 195, TP 196, TP 203, TP 206, dalších TP jednotlivých svodidel) a souvisících kapitol TKP č. 18 a 19. Při návrhu a provádění záchytných systémů je možno uplatnit i ustanovení uvedená v návrhu evropských norem ČSN P ENV a pren Záchytné systémy pro vozidla a pro chodce lze použít na pozemních komunikacích jen pokud jsou v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. jako dopravní zařízení ministerstvem dopravy schváleny a povoleny k používání na pozemních komunikacích. Podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a pozdějších předpisů (dále jen NV ) jsou tyto systémy stanovenými stavebními výrobky, jejichž posouzení shody probíhá buď podle NV nebo v případě výrobků označených CE podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (u opakované průmyslové výroby typově stejných výrobků). Svodidla mohou být podle způsobu posuzování shody buď svodidly schválenými (podle NV nebo podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.) nebo svodidly jinými (při posuzování shody podle NV jako u kusové výroby) viz TP 114. POZNÁMKY: a) Od bude posuzování shody schválených svodidel probíhat v souladu s ukončením souběhu norem pouze podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a ČSN EN tak, aby do byl vydán ES certifikát shody a přidělena značka CE na všechna schválená svodidla. b) V případě posouzení shody jiných svodidel při kusové výrobě se postupuje podle NV, nárazové zkoušky se neprovádějí a musí být proveden statický výpočet a splněny podmínky TP 114. Na pozemních komunikacích (mimo objekty) je dovoleno osazovat pouze svodidla schválená. Na mostech, na opěrných zdech bez přesypávky, na galeriích, v podjezdech mostů a u portálů je dovoleno v souladu s TP 114 používat mimo svodidla schválená i svodidla příp. zábradelní svodidla jiná kusově vyráběná (viz odstavec 1 článku ). Prostorové uspořádání, návrhové zatížení i konstrukce jiných svodidel musí odpovídat příslušným ČSN, TP 114, VL, dokumentaci stavby a u svodidel schválených i Technickému prováděcímu předpisu výrobce/dovozce (dále jen TPP) a příslušným TP MD pro svodidla. POZNÁMKA: Svodidlem jiným není součást mostu nebo jiného objektu pozemní komunikace (např. parapetní nosník, podpěra podjezdu), která svým tvarem a uspořádáním plní také funkci pro zadržení/přesměrování vozidel, projektuje se jako mostní nebo jiný objekt pozemní komunikace a nepovažuje se za stanovený stavební výrobek ve smyslu NV. Koncové a přechodové části svodidel se řeší v rámci svodidel jako jejich konstrukční části, a to přímo v technických podmínkách každého svodidla (viz TP 106, TP 139, TP 140, TP 166, TP 167, TP 168, TP 185, TP 186, TP 190, TP 191, TP 195, TP 196, TP 206, případně v TP dalších jednotlivých svodidel), přičemž je možno přihlédnout 3

5 i k ČSN P ENV (zpracovává se i pren pro koncové části svodidel). Tlumiče nárazu jsou stanovenými stavebními výrobky, u nichž se vždy posuzuje shoda podle NV nebo podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a které podléhají schválení MD podle zákona č. 361/2000 Sb. a TP 158. Na pozemních komunikacích včetně všech objektů je dovoleno osazovat pouze schválené tlumiče nárazu. Prostorové uspořádání i konstrukce tlumičů nárazu musí odpovídat příslušným ČSN, TP 158, dokumentaci stavby a TPP. POZNÁMKA: Od bude posuzování shody tlumičů nárazu probíhat v souladu s ukončením souběhu norem pouze podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a ČSN EN tak, aby do byl vydán ES certifikát shody a přidělena značka CE na všechny tlumiče nárazu. Mostní (ochranná) zábradlí, která jsou stanovenými stavebními výrobky, mohou být podle způsobu posuzování shody buď zábradlími schválenými (podle NV nebo podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.) nebo zábradlími jinými (při posuzování shody jako u kusové výroby). Na mostních objektech, na opěrných zdech bez přesypávky, na galeriích a v podjezdech mostů je dovoleno používat mostní (ochranná) zábradlí schválená i zábradlí jiná kusově vyráběná nebo tvořící integrální součást objektu pozemní komunikace. Prostorové uspořádání, návrhové zatížení i konstrukce jiných mostních (ochranných) zábradlí musí odpovídat příslušným ČSN, TP, VL, dokumentaci stavby a u schválených zábradlí i TPP. Na pozemních komunikacích musí být použita silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí, jejichž prostorové uspořádání, návrhové zatížení i konstrukce odpovídá příslušným ČSN, TP, VL a dokumentaci stavby. Tato kapitola TKP neplatí pro dočasné silniční záchytné systémy (ohrazení stavebních jam a výkopů, provizorní vedení dopravy apod.). Tato záchytná zařízení musí splňovat požadavky podle příslušných předpisů (pro bezpečnost práce apod.), požadavky TP 114 (kap. 2.5) a TP 66, příp. TP 156, TP 159 a kap. 14 TKP. Zhotovitel stavby může předložit jednomu a témuž objednateli při opakovaných dodávkách pouze doklad o objednatelem schváleném TPP (ve smyslu kapitoly 1 TKP), zpracovanému výrobcem/dovozcem svodidla, tlumiče nárazu nebo zábradlí pro jím vyráběný typ. V TPP výrobce/dovozce musí být především specifikovány všechny údaje, parametry, zásady, technologické postupy, zkoušky, měření a požadavky na montáž, údržbu a opravy uvedené v této kapitole TKP Názvosloví Názvosloví je uvedeno v ČSN , ČSN , ČSN a ČSN EN , přičemž pro tuto kapitolu TKP jsou definovány následující termíny: a) Ocelové svodidlo znamená kompletní ocelovou konstrukci sestavenou ze svodnic, případně dalších podélných prutů, sloupků, distančních dílů, spojovacích pásků, držáků, podložek příp. spojek, kotevních prvků atd. Podle svého působení při nárazu vozidla se používají ocelová svodidla deformovatelná (poddajná) nebo tuhá (nepoddajná), příp. jednostranná nebo oboustranná. Ocelová svodidla mohou být doplněna lícním plechem tvaru například New Jersey. b) Lanové svodidlo znamená kompletní konstrukci sestavenou z drátěných lan, ocelových sloupků (beraněných, zasunutých do kapes betonových základů nebo kotvených šrouby do podkladu) a betonových kotevních bloků s kotevními rámy (koncových a mezilehlých). c) Dřevoocelové svodidlo znamená kompletní konstrukci sestavenou z kombinovaných svodnic, kombinovaných sloupků, spojovacích pásků, spojek, kotevních prvků atd. d) Svodidlo svodnicového typu zahrnuje svodidla ocelová, lanová a dřevoocelová, jejichž konstrukce obsahuje podélné záchytné prvky. e) Betonové svodidlo znamená kompletní betonovou konstrukci sestavenou z prefabrikovaných segmentů a spojovacích dílů (ocelových lan, spojovacích tyčí nebo volných zámků) nebo konstrukci monolitickou betonovanou na místě. Podle svého působení při nárazu vozidla mohou být betonová svodidla posuvná (poddajná) nebo neposuvná (nepoddajná), příp. jednostranná nebo oboustranná. f) Zábradelní svodidlo zahrnuje kompletní konstrukci sestavenou ze stejných součástí jako svodidla, které je navíc (v případě že je svodidlo nižší než požadovaná výška zábradlí) doplněno ocelovým madlem, výplní, příp. pletivem nebo jeho konstrukce přímo zabezpečuje výše specifikovanou funkci. Funkcí zábradelního svodidla je nejen zachytit vozidla při nárazu, ale i ochránit chodce příp. cyklisty proti neúmyslnému pádu z volného okraje mostu. g) Otevírací svodidlo znamená kompletní ocelovou konstrukci připojenou ke stálým svodnicím, která umožní dočasný průjezd vozidel přes přejezd na příklad středního dělicího pásu směrově rozdělených dálnic, rychlostních silnic a rychlostních místních komunikací. h) Mostní (ochranné) zábradlí znamená kompletní konstrukci sestavenou ze zábradelních sloupků, madla, výplně, příp. kotevních prvků a drátěného pletiva. Funkcí mostního (ochranného) zábradlí je zpravidla ochrana chodců příp. cyklistů proti neúmyslnému pádu z volného okraje pochůzné příp. pojízdné plochy mostních objektů a opěrných zdí bez přesypávky. i) Silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí znamená kompletní konstrukci sestavenou ze zábradelních sloupků, madla, výplně příp. kotevních prvků a krytu (např. laminátového). Funkcí silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí je ochrana chodců příp. cyklistů proti pádu z tělesa pozemní komunikace 4

6 nebo z římsy mostního objektu a opěrné zdi s přesypávkou nebo zabránění vstupu chodců do jízdního pásu a usměrnění jejich pohybu do žádoucích míst. j) Tlumič nárazu znamená kompletní konstrukci sestavenou z deformačních elementů (ocelových nebo plastových) sestavených rovnoběžně nebo klínovitě, spojovacích dílů, vodicích a kotevních lan, opěrných a podkladních konstrukcí, kotevních prvků atd. Funkcí tlumiče nárazu je snížení energie vozidla před nárazem na pevnou překážku a podle svého působení při nárazu vozidla se používají tlumiče vodicí a nevodicí viz TP 158. k) Schválené svodidlo případně schválené zábradelní svodidlo označuje svodidlo, které má jako stanovený stavební výrobek posouzenu shodu podle NV nebo podle nařízení vlády 190/2002 Sb. u výrobků označených CE a je schválené MD podle zákona č. 361/2000 Sb. ve smyslu TP 114. l) Jiné svodidlo příp. jiné zábradelní svodidlo označuje svodidlo, které má jako stanovený stavební výrobek posouzenu shodu podle 9 NV jako pro kusovou výrobu. Jiná svodidla mohou být součástí památkově chráněných objektů, architektonicky exponovaných mostů a betonových konstrukcí s betonovými monolitickými svodidly pevně spojenými (výztuží nebo kotvami) s nosnou konstrukcí (viz TP 114). Uvedená svodidla nepodléhají schvalovacímu procesu MD a nárazové zkoušky se u nich neprovádějí. Prostorové uspořádání, návrhové zatížení a konstrukce jiných svodidel musí odpovídat příslušným ČSN, TP 114, VL a dokumentaci stavby. m) Úroveň zadržení svodidla je velikost bočního nárazu vozidlem, kterému je schopno svodidlo vzdorovat, aniž by došlo k jeho překonání vozidlem. Při tom musí být zajištěna požadovaná hodnota prudkosti nárazu a přijatelnosti chování svodidla i vozidla při nárazu. Úroveň zadržení svodidla, které má být osazeno na pozemní komunikaci, se stanoví v souladu s ČSN EN a ČSN EN podle revize TP 114, přičemž tato úroveň obecně odpovídá funkční třídě svodidla podle ČSN EN Úroveň zadržení jiných svodidel nebo jiných zábradelních svodidel se stanoví podle velikosti návrhového zatížení dle TP 114 a příslušných norem, přičemž úroveň zadržení je možno ve zvlášť odůvodněných případech posoudit i počítačovou simulací. n) Pracovní šířka svodidla je vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou polohou kterékoliv části konstrukce svodidla, případně vozidla stanovená v souladu s ČSN EN o) Dynamický průhyb je maximální boční dynamická poloha líce svodidla stanovená v souladu s ČSN EN p) Vychýlení vozidla je maximální boční dynamická poloha těžkého vozidla nebo autobusu od nedeformovaného líce svodidla stanovená v souladu s ČSN EN Způsobilost Zhotovitel a/nebo jeho podzhotovitel musí prokázat způsobilost k zajištění jakosti při provádění silničních a stavebních prací v souvislosti s výstavbou záchytných systémů podle metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK část II/2, II/3 a II/4 Věstník dopravy č. 18/2008). Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu může provádět a/ nebo osazovat zhotovitel a/nebo jeho podzhotovitel tj. právnická nebo fyzická osoba, jejímž předmětem podnikání podle obchodního rejstříku je provádění staveb a která má platná oprávnění pro provádění těchto stavebních prací a současně musí prokázat způsobilost pro zajištění jakosti pro provádění/osazování záchytných systémů podle metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK část II/4 Věstník dopravy č. 18/2008). Zhotovitel/podzhotovitel je povinen prokázat, že disponuje potřebným počtem pracovníků předepsané kvalifikace a potřebným technicky způsobilým strojním a dalším vybavením. Zkušenost s prováděním prací podle této kapitoly TKP prokazuje zhotovitel/podzhotovitel také referenčním listem provedených prací stejného nebo podobného zaměření. Zhotovitel/podzhotovitel je povinen prokázat též způsobilost zkušeben, kontrolního systému a dalších činností, které mohou ovlivnit jakost prací. Pracovníci zhotovitele/podzhotovitele, kteří realizují stavbu záchytných systémů, musí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé odborné technické a dělnické profese a musí být vedeni odborným pracovníkem. Vzdělání, praxi v oboru, školení, případně autorizaci pracovníků rozhodujících profesí je zhotovitel povinen na požádání doložit objednateli/správci stavby. Součástí průkazu způsobilosti certifikací systému jakosti (viz TKP kapitola 1) pro technologický proces provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu jsou i Technologické předpisy pro instalaci svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu zpracované zhotovitelem, případně podzhotovitelem stavby (dále jen TePř), které musí být v souladu s TPP výrobce/dovozce POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Kvalita stavebních výrobků (materiálů, stavebních směsí a prvků) Obecně Ověřování vlastností výrobků pro stavby stanoví zákon č. 183/2006 Sb. a zákon č. 102/2001 Sb.o obecné bezpečnosti výrobků (viz TKP kapitola 1). Všechny výrobky, stavební materiály a směsi, které budou použity na/ke stavbě, předloží zhotovitel objednateli ke schválení (viz čl. 7.2 Obchodních podmínek) a záro- 5

7 veň doloží doklady o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebo ověření vhodnosti ve smyslu metodického pokynu SJ-PK část II/5 Věstník dopravy č. 18/2008, a to: a) Prohlášení o shodě vydané výrobcem/dovozcem/ zplnomocněným zástupcem v případě stavebních výrobků, na které se vztahuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a pozdějších předpisů; b) ES prohlášení o shodě vydané výrobcem/dovozcem/zplnomocněným zástupcem v případě stavebních výrobků označovaných CE, na které je vydána harmonizovaná norma nebo evropské technické schválení (ETA), a na které se vztahuje nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů; c) Prohlášení shody vydané výrobcem/dovozcem nebo Certifikát vydaný certifikačním orgánem. Oba tyto dokumenty vydané v souladu s platným metodickým pokynem SJ-PK část II/5 v případě ostatních výrobků. Pokud je to v ZOP nebo ZTKP požadováno, pak k prohlášením/certifikátům musí být přiloženy příslušné protokoly o zkouškách s jejich výsledky a dále posouzení splnění požadovaných parametrů dle těchto TKP a případných dalších a/nebo změněných (zejména zvýšených) požadavků dle ZTKP/ZOP. Není-li tento požadavek v zadávací dokumentaci stavby (dále ZDS) uveden, může dodatečně předložení protokolů požadovat objednatel/ správce stavby i v průběhu stavby. Zkoušky typu a průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí podle metodického pokynu SJ-PK část II/3. Souhlas k použití výrobků, stavebních materiálů a směsí jiných než určených v ZDS, případně v RDS, dává objednatel/správce stavby po předložení příslušných dokladů (požadovaných ve výše uvedených odstavcích) zhotovitelem stavby. Veškeré změny proti ZDS se řeší podle Obchodních podmínek. Neschválené výrobky, stavební materiály a směsi nesmí být skladovány ani dočasně složeny na staveništi Kvalita stavebních materiálů Popis a kvalita materiálu svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu a jejich kotvení jsou stanoveny v: a) dokumentaci stavby se specifikací v realizační dokumentaci, resp. ve výrobně technické dokumentaci výrobce, b) této kapitole TKP a TKP kap. 18 a 19, případně dalších souvisejících kapitolách a ZTKP, c) příslušných TP MD, d) TPP výrobce/dovozce svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, e) ES certifikátu, včetně související dokumentace. Jiná svodidla a mostní (ochranná) zábradlí, navržená individuelně jako kusová výroba, jsou tvořeny jednotlivými výrobky, prvky a komponenty, které jsou stanovenými výrobky (např. beton, ocel atd.) ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a NV, případně stavebními výrobky označenými CE ve smyslu nařízení vlády č. 190/2002 Sb. Doklady pro posouzení shody jednotlivých prvků výrobků se doloží v souladu s ustanovením čl této kapitoly TKP. Silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí nepatří mezi silniční záchytné systémy, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a NV a jejich posuzování se provádí podle jednotlivých použitých stavebních výrobků (komponentů) podle NV, podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. u stavebních výrobků označených CE nebo podle metodického pokynu SJ-PK část II/5 Ostatní výrobky. Doklady pro jednotlivé stavební výrobky se doloží v souladu se zněním čl této kapitoly TKP Ocelové svodidlo Všechny typy ocelových svodidel musí odpovídat z hlediska materiálu pro jejich konstrukci a materiálu pro ochranu proti korozi obecně požadavkům kapitoly 19 TKP. Konstrukce ocelových svodidel se zařazují do výrobní skupiny podle kapitoly 19 TKP a konstrukční ocel musí vyhovovat požadavkům podle ČSN EN a kapitole 19 TKP. Protikorozní ochrana ocelových prvků se provede podle dokumentace stavby v závislosti na základním korozním zatížení (C3 nebo C4), přičemž požadavky na minimální životnost ochranného systému, na předúpravu základního materiálu, druh ochranného systému a jeho tloušťku stanovuje kapitola 19 TKP část B a příslušné TP jednotlivých typů. Uvedené předpisy určují také podmínky pro protikorozní ochranu spojovacího materiálu, ploch ve styku s betonem a dodatečných ocelových kotev do betonu. (Šrouby pro spojování svodidla mají tloušťku povlaku ze žárového nebo jinou vhodnou technologií naneseného zinku podle kapitoly 19 TKP část B). Specifikace povlaku musí vyhovovat ČSN EN ISO 1461, ČSN EN ISO 2063 a kapitole 19 TKP. Všechny prvky ocelových svodidel musí svými rozměry a kvalitou materiálu odpovídat schválené dokumentaci, příslušným TP jednotlivých schválených typů a TPP výrobce/dovozce Lanové svodidlo Lanové svodidlo musí odpovídat z hlediska materiálu pro jeho konstrukci a materiálu pro ochranu proti korozi obecně požadavkům kapitoly 19 TKP. Konstrukce lanových svodidel se zařazuje do výrobní skupiny podle 6

8 kapitoly 19 TKP a konstrukční ocel musí vyhovovat požadavkům podle ČSN EN , ČSN EN 10025, ČSN EN a kapitole 19 TKP. Protikorozní ochrana prvků lanového svodidla se provádí podle dokumentace stavby v závislosti na základním korozním zatížení (C3 nebo C4) přičemž požadavky na minimální životnost konstrukce, minimální životnost ochranného systému a požadavky na předúpravu základního materiálu a tloušťku ochranného systému stanovují příslušné TP jednotlivých typů a kapitola 19 TKP. Uvedené předpisy určují také podmínky protikorozní ochrany spojovacího materiálu a ploch ve styku s betonem (šrouby pro spojování svodidla mají tloušťku povlaku ze žárového nebo jinou vhodnou technologií naneseného zinku podle kapitoly 19 TKP). Specifikace povlaku musí vyhovovat ČSN EN ISO 1451, ČSN EN ISO 2063 a kapitole 19 TKP. Všechny prvky lanového svodidla musí svými rozměry a kvalitou materiálu odpovídat příslušným TP jednotlivých typů, TPP výrobce/ dovozce a schválené dokumentaci. Pevnostní třída betonu základů sloupků musí být nejméně C 20/25-XF3 dle ČSN EN a kotevních bloků nejméně C 25/30-XF4 dle ČSN EN Betonové svodidlo Všechny typy betonových svodidel musí odpovídat z hlediska materiálu pro jejich konstrukci obecně požadavkům TKP kapitoly 18. Svodidla musí být vyrobena z provzdušněného betonu odolného pro stupeň agresivity XF4 dle ČSN EN Pevnostní třída betonu svodidel je nejméně C 25/30. Minimální tloušťka krycí vrstvy betonu musí být nejméně 40 mm (viz kapitola 18 TKP), pokud nebyla navržena povlakovaná výztuž (viz TP 136) nebo výztuž s jiným systémem protikorozní ochrany. Všechny prvky prefabrikovaných betonových svodidel musí navíc svými rozměry i kvalitou materiálu odpovídat TP jednotlivých typů svodidel, TP 139 a TPP výrobce/ dovozce. Protikorozní ochrana spojovacích zámků a tyčí musí vyhovovat požadavkům kapitoly 19 TKP část B. Specifikace povlaku musí vyhovovat ČSN EN ISO 1461 a kapitole 19 TKP. Zabetonované části ocelových prvků musí být do hloubky 50 mm chráněny zvláštním způsobem (viz kapitola 18 TKP). Závity spojovacích tyčí mají tloušťku povlaku ze žárového nebo jinou vhodnou technologií naneseného zinku minimálně 40 µm a musí být proveden i vrchní ochranný nátěr, případně může být použit i jiný způsob protikorozní ochrany schválený objednatelem. Monolitická betonová svodidla musí svým tvarem a kvalitou materiálu odpovídat TP jednotlivých typů, TP 139, TePř zhotovitele a jejich konstrukci a uložení, příp. zakotvení do podkladu stanoví dokumentace. Pokud se jedná o svodidla jiná, navržená individuelně jako kusová výroba, musí všechny prvky svodidla odpovídat schválené dokumentaci Dřevoocelové svodidlo Všechny typy dřevoocelových svodidel musí odpovídat z hlediska ocelového materiálu pro jejich konstrukci a materiálu pro ochranu proti korozi obecně požadavkům TKP kapitoly 19. Z hlediska dřeva musí být obecně splněny požadavky ČSN EN a ČSN EN Povrchovou úpravu dílů svodidel, impregnaci dřeva, skladbu ochranného systému i postup provádění určuje dokumentace v souladu s ČSN , TP 140 a kapitolou 19 TKP. Všechny prvky dřevoocelového svodidla musí navíc svými rozměry a kvalitou materiálu odpovídat TP 140, TPP výrobce a dokumentaci Zábradelní svodidlo Všechny typy zábradelních svodidel (betonových, ocelových, kombinovaných) musí odpovídat z hlediska materiálu pro jejich konstrukci obecně ustanovením čl a této kapitoly TKP. Všechny prvky zábradelních svodidel musí svými rozměry a kvalitou materiálu odpovídat dokumentaci, příslušným TP jednotlivých typů a TPP výrobce/dovozce. Pokud se jedná o jiná svodidla navržená individuelně jako kusová výroba, musí všechny prvky svodidla odpovídat schválené dokumentaci Mostní (ochranné) zábradlí Všechny typy mostního (ochranného) zábradlí musí odpovídat z hlediska materiálu a protikorozní ochrany požadavkům prvního odstavce čl této kapitoly TKP. Specifikace izolačního povlaku musí vyhovovat ČSN EN ISO 1461 a ČSN EN ISO Všechny prvky mostního (ochranného) zábradlí musí kvalitou materiálu i rozměry odpovídat TP 186, TPP výrobce, výrobně-technické dokumentaci zábradlí, schválené dokumentaci stavby a příp. také požadavkům pren Pokud se použije pletivo, musí mít oka obvod max. 160 mm (příp. rozměr nejvíce 40/40 mm) a musí být z nekorodujících materiálů nebo lze použít pozinkované pletivo s ochranným povlakem PVC. Pokud se jedná o mostní (ochranná) zábradlí jiná, navržená individuelně například jako integrální součást mostu nebo jiného objektu pozemní komunikace, musí všechny prvky zábradlí odpovídat schválené dokumentaci (kotvené ocelové sloupky zábradlí není možno v tomto případě považovat za integrální součást objektu) Silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí Všechny typy silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí musí odpovídat z hlediska materiálu a protikorozní ochrany požadavkům prvního odstavce čl této kapitoly TKP. 7

9 Všechny prvky silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí musí kvalitou materiálu i rozměry odpovídat TP 186, dokumentaci výrobce a schválené dokumentaci stavby. Pokud se použije pletivo, musí být z nekorodujících materiálů nebo lze použít pozinkované pletivo s ochranným povlakem PVC Tlumič nárazu Výroba, dílenská montáž a základní ochrana proti korozi ocelového materiálu v dílně musí odpovídat pro všechny typy tlumičů nárazu obecně kapitole 19 TKP. Z hlediska plastových materiálů musí být splněny požadavky TPP výrobce, dokumentaci a ZTKP. Všechny typy tlumičů nárazu musí odpovídat z hlediska ocelového materiálu pro jejich konstrukci a materiálu pro ochranu proti korozi požadavkům kapitoly 19 TKP a TP 158. Z hlediska plastových materiálů musí být obecně splněny požadavky na ochranu proti stárnutí a odolnost proti povětrnostním vlivům tak, aby se mechanické vlastnosti materiálů v průběhu životnosti nesnižovaly. Všechny prvky tlumiče nárazu musí navíc svými rozměry a kvalitou materiálu odpovídat TPP výrobce, dokumentaci a ZTKP TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ Obecně Před zahájením prací musí zhotovitel předložit technologický předpis (TePř) k odsouhlasení objednateli/správci stavby, pokud není tento předpis obsažen v dokumentaci. TePř zhotovitele příp. dokumentace musí respektovat TPP výrobce pro jednotlivé schválené typy silničních záchytných systémů (svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu). Pokud se jedná o svodidla a zábradlí jiná, navržená individuelně jako kusová výroba, musí TePř odpovídat schválené dokumentaci stavby. Zhotovovací práce musí být provedeny tak, aby byl splněn požadavek na umístění podle dokumentace stavby a na plynulý směrový a výškový průběh svodnic ocelových i dřevo-ocelových svodidel, lan lanových svodidel, horních hran a líce betonových svodidel a madla zábradelních svodidel a zábradlí (viz část 11.6 této kapitoly TKP). V případě svodidel na přejezdech středního dělícího pásu směrově rozdělených komunikací musí být stanoven v technologickém předpisu i postup pro demontáž svodidla, případně pro otevření otevíracího svodidla Ocelové svodidlo Výroba, dílenská přejímka (pokud je požadovaná v ZTKP) a základní ochrana proti korozi svodidla v dílně musí odpovídat pro všechny typy ocelových svodidel obecně kapitolou 19 TKP. Osazování, montáž a ukončení jednotlivých typů ocelových svodidel musí být prováděno podle schválené dokumentace, TP jednotlivých typů svodidel, TPP výrobce a TePř zhotovitele. Povrchovou úpravu dílů svodidel, skladbu ochranného systému i postup provádění určuje dokumentace v souladu s kapitolou 19 TKP. Po osazení svodidla se provede případná obnova ochranného systému podle zásad uvedených v dokumentaci v souladu s kapitolou 19 TKP. Patní desky sloupků ocelových kotvených svodidel musí být uloženy na vyrovnávací vrstvu (např. polymermalty) nebo na pružnou podložku v souladu se schválenými TP a dokumentací. Oválné otvory v patní desce kolem kotevních šroubů musí být utěsněny proti pronikání vody Lanové svodidlo Osazování, montáž i ukončení lanových svodidel musí být prováděno podle schválené dokumentace, příslušných TP jednotlivých typů, TPP výrobce a TePř zhotovitele. Vzdálenost sloupků, způsob jejich kotvení a umístění a provedení betonových kotevních bloků stanoví dokumentace. Způsob montáže lan a velikost napínací síly v lanech stanoví dokumentace v souladu s TP jednotlivých typů svodidel. Povrchovou úpravu dílů lanového svodidla, skladbu ochranného systému i postup provádění určuje dokumentace v souladu s kapitolou 19 TKP a příslušnými TP jednotlivých typů svodidel. Technologické postupy prací při provádění betonových základů sloupků a betonových kotevních bloků musí odpovídat požadavkům příslušných TP schválených typů a kapitoly 18 TKP Betonové svodidlo Výroba betonových svodidel musí být v souladu s kapitolou 18 TKP a jejich dokumentace musí být vypracována v souladu s TP 139. Montáž a uložení prefabrikovaných svodidel (spojených zámkem, tyčí nebo spínaných lany) musí být provedena podle TP jednotlivých typů, TP 139, TPP výrobce, TePř zhotovitele a dokumentace. U posuvných prefabrikovaných svodidel se jejich segmenty ukládají volně na asfaltový nebo betonový povrch příp. na betonové prahy, které musí být provedeny i za rubem svodidla v závislosti na pracovní šířce svodidla. Povrch podkladu musí být čistý bez větších nerovností. Svodidlo musí být osazeno podle ustanovení TP 139, přičemž je dovoleno osadit svodidlo do příčného sklonu nejvýše 4,0 % bez úpravy spodní dosedací plochy. Spáry 8

10 mezi jednotlivými díly musí být provedeny podle teplotních podmínek při montáži (s ohledem na zajištění dilatačních pohybů). Koncové části svodidel na přejezdech středního dělícího pásu je možné ukládat na nezpevněný podklad. Monolitická svodidla se betonují na místě do bednění (pevného nebo posuvného) a tvar jejich líce musí odpovídat TP jednotlivých typů, TP 139, TePř zhotovitele a dokumentaci. Při realizaci monolitických svodidel musí být dodrženy v dokumentaci předepsané vzdálenosti dilatačních spár a jejich šířky. Podkladem monolitických svodidel je asfaltová nebo betonová konstrukční vrstva nebo úprava podle dokumentace. V případě neposuvných svodidel musí být jejich ukotvení provedeno podle dokumentace. Pro betonáž do posuvného bednění musí být zhotovitelem vypracován TePř. Pokud se nejedná o technologii dostatečně úspěšně odzkoušenou na stavbách pozemních komunikací, je nutno ji ověřit na zkušební betonáži včetně kontroly požadovaných kvalitativních parametrů. Na základě úspěšného ověření lze odsouhlasit technologický předpis a zahájit provádění Dřevoocelové svodidlo Osazování, montáž i ukončení dřevo-ocelových svodidel musí být prováděno podle TP 140, TPP výrobce, TePř zhotovitele a schválené dokumentace. Výroba, dílenská přejímka a základní ochrana proti korozi ocelového materiálu v dílně musí odpovídat pro všechny typy dřevoocelových svodidel obecně kapitole 19 TKP. Z hlediska dřevěného materiálu musí být obecně splněny požadavky ČSN EN 335-1, ČSN EN a TP Zábradelní svodidlo Všechny typy zábradelních svodidel musí odpovídat z hlediska technologických postupů článkům a této kapitoly TKP. Pro uložení patních desek sloupků ocelových kotvených zábradelních svodidel platí stejné zásady jako pro ocelová svodidla (viz čl této kapitoly TKP) Zábradlí Všechny typy mostního (ochranného) i silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí musí být z hlediska technologických postupů prací při výrobě a montáži provedeny obecně podle kapitoly 19 TKP v souladu se schválenou dokumentací. Osazování a montáž mostního (ochranného) zábradlí musí být provedeno podle TP 186, TPP výrobce, TePř zhotovitele, VL 4 a schválené dokumentace. Osazování a montáž silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí musí být provedeno podle TP 186, TPP výrobce, VL 4 a schválené dokumentace. Při provádění zábradlí na tělese pozemní komunikace se postupuje podle TP 186, schválené dokumentace stavby nebo specifikace objednatele. Zábradlí se osadí do správné směrové i výškové polohy a zabetonuje betonem minimálně C 20/25-XF3 dle ČSN EN (pokud jsou použity pro montáž dřevěné klíny musí se pak odstranit). Po definitivním osazení se provede případná obnova ochranného systému podle zásad uvedených ve schválené dokumentaci v souladu kapitolou 19 TKP. Případný vrchní nátěr mostního (ochranného) zábradlí stanovuje schválená dokumentace stavby v souladu TP 186. Není-li barva v dokumentaci stanovena, použije se šedý barevný odstín. Případný vrchní nátěr silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí se provádí podle TP 186 v extravilánu šedou barvou a v intravilánu střídavě barvou bílou a rumělkovou červení (po délkách 1,25 m). Kryt silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí proti postříkání chodců (např. laminátový) se upevňuje k vodorovné nebo svislé výplni zábradlí podle požadavků uvedených ve schválené dokumentaci. Pro upevnění krytů lze použít pouze pokovovaný spojovací materiál v souladu s kapitolou 19 TKP Tlumiče nárazu Osazování i montáž tlumičů nárazu se provádí podle schválené dokumentace, TP 158, TPP výrobce, TePř zhotovitele, příp. ZTKP. Povrchovou úpravu ocelových dílů tlumičů nárazu, skladbu ochranného systému i postup provádění povrchové ochrany určuje schválená dokumentace v souladu TKP kapitolou DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY Obecně Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku dodávaných výrobků tak, aby na staveništi byly k dispozici jen materiály, které odpovídají požadavkům smlouvy o dílo (viz kapitola 1 TKP, čl ). Dodávka jednotlivých prvků svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu na stavbu se realizuje převzetím zásilky zhotovitelem od přepravce, případně ve výrobně. Zásilka musí být provázena dodacím listem, ve kterém musí být zejména: číslo a datum vystavení, předmět dodávky a jakostní třída, 9

11 množství nebo hmotnost dodávky (počet kusů apod.), název a adresa výrobce/dovozce nebo distributora, název a sídlo odběratele, místo určení dodávky, popř. další požadované údaje v jednotlivých TKP/ ZTKP nebo v jiných částech smlouvy o dílo. Zjišťuje se, zda zásilka není poškozena nebo neúplná a zda dodané množství, druh a jakost souhlasí s údaji uvedenými v dodacím listě. Pokud nebyl u stanovených výrobků předem předán doklad o vydaném prohlášení o shodě podle NV, případně ES prohlášení o shodě podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a Protokol MD o povolení k používání na pozemních komunikacích, musí být předáno nejpozději s dodacím listem první dodávky. Také pro ostatní dodávané stavební výrobky, pro které nebyly předem předloženy doklady podle metodického pokynu SJ-PK část II/5 Ostatní výrobky Věstník dopravy č. 18/2008, musí být tyto doklady předloženy nejpozději s dodacím listem první dodávky. Podrobné podmínky viz čl této kapitoly TKP. Průkazní zkoušky materiálů, stavebních výrobků a prvků svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu podle příslušných kapitol TKP zajišťuje zhotovitel stavby u výrobce/dovozce, přičemž protokoly s výsledky zkoušek a posouzení splnění kvalitativních parametrů podle příslušných ČSN, TP a této kapitoly TKP, příp. doklad o splnění zvýšených a dalších technických požadavků dle ZTKP, jsou přílohou dokladu o vydaném prohlášení o shodě. Průkazní zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí podle metodického pokynu SJ-PK část II/3 Zkušebnictví Věstník dopravy č. 18/2008. Souhlas k použití výrobků, stavebních materiálů a směsí, které nejsou určeny zadávací dokumentací stavby (ZDS), dává objednatel/správce stavby zhotoviteli po předložení průkazních zkoušek s tím, že zároveň musí být samozřejmě splněny příslušné požadavky na kvalitu stavebních výrobků stanovené v čl této kapitoly TKP. Změny proti ZDS se řeší v souladu s pravidly uvedenými v Obchodních podmínkách. POZNÁMKA: Nárazové zkoušky svodidel ani tlumičů nárazu nejsou předmětem průkazních zkoušek zajišťovaných zhotovitelem stavby Ocelové svodidlo Pro dodávky, skladování a průkazní zkoušky platí obecně také kapitola 19 TKP. Ocelová svodidla jsou dodávána včetně spojovacího a kotevního materiálu. Součásti svodidel musí být nové a musí odpovídat schváleným TP příslušných typů, TPP výrobce, dokumentaci stavby a příp. ZTKP. Skladování všech prvků svodidel nebo zábradelních svodidel musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít k jakékoli deformaci dílů nebo poškození ochranného systému. POZNÁMKA: U kotvených ocelových svodidel osazovaných jako záchytné systémy na mostní objekty a další objekty pozemních komunikací musí být ve schválených TP jednotlivých typů obsažena specifikace kotvení Lanové svodidlo Pro dodávky, skladování a průkazní zkoušky platí obecně také kapitola 19 TKP. Lanová svodidla jsou dodávána včetně spojovacího a kotevního materiálu. Součásti svodidel musí být nové a musí odpovídat příslušným TP schválených typů, TPP výrobce a schválené dokumentaci. Skladování lan a ostatních dílů svodidla musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít k jakékoliv deformaci nebo poškození ochranného povlaku. Lana mají být navinuta na bubnu o průměru nejméně 0,45 m Betonové svodidlo Pro dodávku a skladování prvků betonových svodidel platí TP 139, TPP výrobce, požadavky kapitoly 18 TKP a případně zvláštní požadavky uvedené v dokumentaci. Prefabrikované prvky přejímá zhotovitel ve výrobně za účasti správce/objednatele stavby. U technologie s posuvným bedněním zajistí zhotovitel průkazní zkoušky v souladu s kapitolou 18 TKP a dále musí zhotovitel provést zkušební úsek, na němž se ověří jednotlivé technologické a kvalitativní požadavky. Podmínky (rozsah) zkušebního úseku stanoví dokumentace stavby, příp. ZTKP. Pokud není stanoveno jinak, provede se při zahájení prací zkušební úsek v délce nejméně 50 m. Na prefabrikovaných dílcích se provádí průkazní zkoušky podle kapitoly 18 TKP s tím, že odolnost betonu vůči CHRL a mrazu prokazuje zhotovitel nejméně na třech vývrtech odebraných z hotových výrobků před expedicí první dodávky Dřevoocelové svodidlo Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky ocelového materiálu platí obecně kapitola 19 TKP. Pro dřevěný materiál platí obecně ČSN Dřevoocelová svodidla jsou dodávána včetně spojovacího a kotevního materiálu. Součásti svodidel musí být nové a musí odpovídat TP jednotlivých typů svodidel, TPP výrobce, schválené dokumentaci a příp. ZTKP. Skladování všech dílů svodidel nebo zábradelních svodidel musí být prováděno tak, aby nemohlo dojít k jakékoli deformaci dílů nebo poškození ochranného systému. 10

12 Zábradelní svodidlo Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky všech typů zábradelních svodidel platí čl a této kapitoly TKP Zábradlí Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky mostního (ochranného) a silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí platí požadavky podle čl této kapitoly TKP Tlumiče nárazu Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky ocelového materiálu platí TP 158 a kapitola 19 TKP. Pro plastový materiál musí být splněny požadavky TPP výrobce/dovozce. Tlumiče nárazu jsou dodávány včetně spojovacího a kotevního materiálu a příp. plnícího materiálu vaků. Součásti tlumiče musí být nové a musí odpovídat TP 158, TPP výrobce, schválené dokumentaci, příp. ZTKP. Skladování dílů tlumiče musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k jakékoliv deformaci dílů nebo poškození ochranného systému ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY Obecně Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel za účelem zjištění, zda jakostní vlastnosti odpovídají smluvním požadavkům (zejména TKP a ZTKP), prohlášením o shodě a průkazním zkouškám. Zhotovitel je povinen zajistit provádění kontrolních zkoušek v požadovaném rozsahu (viz čl ). Výsledky zkoušek se protokolují a jsou součástí stavebního deníku a dokladu pro převzetí prací. Zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí podle metodického pokynu SJ-PK - část II/3 Zkušebnictví Věstník dopravy č. 18/2008. Tato laboratoř musí být odsouhlasena objednatelem/správcem stavby. Objednateli/správci stavby nebo jím pověřené osobě musí zhotovitel umožnit přístup do laboratoří, na staveniště a do skladů. Zhotovitel odsouhlasí s objednatelem/správcem stavby čas a místo zkoušky. Objednatel/správce stavby sdělí nejméně 24 hodin předem, že se hodlá zkoušky zúčastnit. Jestliže se ke zkoušce nedostaví, může zhotovitel zkoušku provést. Poté předá objednateli/správci stavby výsledky zkoušek písemně a ten je musí považovat za správné (viz Všeobecné obchodní podmínky, čl až 7.6). K prověření kvality prováděných prací nebo hodnověrnosti výsledku zkoušek zhotovitele je oprávněn zajišťovat objednatel zkoušky podle vlastního systému kontroly jakosti (viz Všeobecné obchodní podmínky). Tyto zkoušky provádí buď ve vlastní laboratoři nebo je zadává u jiné nezávislé laboratoře. Pro hrazení nákladů na odběr vzorků a na zkoušky platí Obchodní podmínky Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky ocelových svodidel, zábradlí a ocelových částí zábradelních svodidel a tlumičů nárazu se provádí obecně podle požadavků kapitoly 19 TKP. Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky betonových svodidel a betonu základů ostatních svodidel a tlumičů nárazu se provádí podle požadavků kapitoly 18 TKP. POZNÁMKY: a) U svodidel může objednatel v odůvodněných případech požadovat provedení kontrolní zkoušky spojovacích tyčí a kotev. b) Kontrolu délky beraněných sloupků ocelových svodidel je možno v případě pochybnosti, především v přechodových oblastech mostů a u objektů s přesypávkou, provést ultrazvukovou metodou. Popis zkušební metody je uveden v příloze P PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY Obecně Pro přípustné odchylky zhotovovacích prací platí obecně kapitola 1 TKP příloha 9. V případě ocelových svodidel a zábradlí platí dále kapitola 19 TKP, TP 203, TP jednotlivých typů svodidel a v případě betonových svodidel platí kapitola 18 TKP, TP 139 a TP jednotlivých typů svodidel. V případě lanových a dřevoocelových svodidel platí dále pro výrobní a montážní tolerance příslušné TP jednotlivých typů svodidel. Výrobní a montážní tolerance tlumičů nárazu stanovuje TP 158, TPP výrobce a TePř zhotovitele. Přípustné výškové a směrové odchylky od hodnot stanovených v dokumentaci stavby případně ve specifikaci objednatele jsou vyjádřeny jako povolené tolerance. V tolerancích je zahrnuta přesnost měření Svodidla Přípustné výškové a směrové odchylky: výšková tolerance ocelových svodnic, lan lanového svodidla, horního povrchu betonových svodidel a dřevoocelových svodnic ± 30 mm, směrová tolerance líce svodnic, lana a betonových svodidel ± 25 mm, výšková tolerance betonového obrubníku ±15 mm, vzájemná půdorysná vzdálenost líce ocelových svodidel a případného betonového obrubníku je povolena 11

13 v toleranci ± 30 mm (tato tolerance se nesčítá se směrovou tolerancí ocelové svodnice), mezní odchylka rovinatosti půdorysného vedení líce svodidla 10 mm na vztažnou délku 4 m, mezní odchylka rovinatosti výškového vedení horní hrany svodidla 10 mm na vztažnou délku 4 m, mezní odchylka proti předepsané poloze z hlediska svislosti ocelových sloupků a maximálního příčného sklonu podkladu betonových svodidel ± 2 %. Současně musí být zachován plynulý výškový a směrový průběh svodidla. Pro betonová svodidla platí v souladu s TP 139 tyto další odchylky: mezní odchylka odstupu hran ve spárách prefabrikovaných dílců půdorysného vedení líce svodidla ± 8 mm (vzájemný půdorysný a výškový odstup dílců), nerovnosti podkladu betonového posuvného svodidla v podélném směru nejvýše 10 mm na délku 4 m. Při osazování svodidel na opěrných zdech a mostech je nutno dodržet zásady klimatických omezení uvedených v kapitole 18 TKP. Klimatické podmínky pro provádění protikorozní ochrany určuje kapitola 19 TKP nebo příslušné technické prováděcí předpisy pro jednotlivé druhy ochranných systémů Lanová svodidla Pro klimatická omezení při provádění lanových svodidel platí čl této kapitoly TKP Betonová svodidla Klimatická omezení pro provádění betonových svodidel stanovuje kapitola 18 TKP Dřevoocelová svodidla Pro klimatická omezení při provádění platí čl této kapitoly TKP Zábradlí a zábradelní svodidla Výškové a směrové odchylky: výšková tolerance horního madla zábradlí a zábradelního svodidla ±10 mm a směrová tolerance ± 25 mm s tím, že musí být zachován plynulý průběh, výšková tolerance betonového obrubníku ± 15 mm, vzájemná půdorysná vzdálenost líce ocelových svodidel a případného betonového obrubníku zábradelního svodidla je povolena v toleranci ± 30 mm Tlumiče nárazu Výškovou a směrovou přesnost tlumičů nárazu stanovuje TP 158 a TPP výrobce KLIMATICKÁ OMEZENÍ Ocelová svodidla Klimatická omezení pro svařování ocelových svodidel jsou uvedena v kapitole 19 TKP. Osazování svodidel do tělesa pozemní komunikace lze provádět za každého počasí, pokud není zemina, do které se osazují sloupky zmrzlá nebo rozbředlá. Betonáž základů za nízkých a záporných teplot musí být v souladu s požadavky kapitoly 18 TKP Zábradelní svodidla Podle druhu hmot platí pro zábradelní svodidla klimatická omezení podle čl a této kapitoly TKP Zábradlí Pro osazování zábradlí platí stejná klimatická omezení jako pro osazování ocelových svodidel Tlumiče nárazu Pro klimatická omezení při provádění platí čl a této kapitoly TKP ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ Odsouhlasení prací Požadavek na odsouhlasení prací předkládá zhotovitel objednateli/správci stavby písemnou formou. K žádosti o přejímací řízení se přikládají doklady prokazující řádné provedení zhotovovacích prací, a to zejména: výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s průkazními zkouškami a ustanoveními smlouvy o dílo, 12

14 doklady o kvalitě a shodě zabudovaných výrobků podle čl této kapitoly TKP, protokol MD o povolení k používání na pozemních komunikacích, výsledky kontrolních měření, změřené výměry, všechny ostatní doklady požadované smlouvou o dílo a obecně závaznými předpisy nebo objednatelem/ správcem stavby (viz Obchodní podmínky). Uvedené doklady se přikládají k žádosti, pokud nebyly předloženy dříve. Odsouhlasení prací provede objednatel/správce stavby jen pokud bylo dodrženo provedení podle dokumentace a kvalita odpovídá požadavkům TKP a ZTKP. Zhotovitel musí i nadále o odsouhlasené práce řádně pečovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do doby převzetí prací objednatelem/správcem stavby. Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele vyplývající ze smlouvy o dílo Převzetí prací Převzetí prací se provede pro celé dílo (stavba pozemní komunikace nebo pouze stavba svodidla/zábradlí a tlumiče nárazu) nebo pro jeho část ve shodě s požadavkem objednatele, který je uveden ve smlouvě o dílo. Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli/správci stavby přejímací doklady v rozsahu odpovídající TKP kap. 1 (článek 1.7.2), tj. zejména stavební deník a zprávu o hodnocení jakosti díla. Její přílohou je dokumentace prokazující kvalitu použitých materiálů a zápisy a protokoly o zkouškách a měřeních. Objednatel/správce stavby příp. jím pověřená právnická nebo fyzická osoba provede celkové hodnocení provedených prací a porovnání výsledků s požadavky této kapitoly TKP. Podkladem pro celkové hodnocení je také výsledek vizuálního posouzení provedeného objednatelem/správcem stavby, výsledky zkoušek objednatele, zpráva o hodnocení jakosti zhotovitele vypracovaná v rozsahu požadovaném objednatelem/správcem stavby (např. podle Metodických pokynů ŘSD ČR) a vyjádření objednatele/správce stavby k činnosti zhotovitele. Celkové hodnocení prací předá objednatel následnému správci pozemní komunikace a příp. i zhotoviteli. V rámci převzetí prací se provede u všech druhů svodidel kontrola dodržení správnosti prostorového uspořádání svodidla a případného vzájemného napojení svodidel podle dokumentace a příslušných TP Ocelové svodidlo Směrové a výškové vedení ocelových svodidel musí být plynulé bez viditelných zlomů. Při odsouhlasení a převzetí prací se zkontroluje dodržení směrové a výškové přesnosti provedení svodnic a dalších podélných prvků a provedení konstrukce podle dokumentace případně podle specifikace prací objednatele. Ve spojích ocelových částí se kromě dilatačních kusů nesmí vyskytovat žádné neupevněné šrouby. Šrouby pro upevnění svodnic nesmí být osazeny v krajních polohách podélných otvorů. Zkontroluje se podle dokumentace, ČSN, příslušných TP, TPP a TePř zejména: správný kontakt svodnic, správné ukončení svodidel, vzdálenost sloupků a instalace distančních dílů, správné zakotvení sloupků svodidla a případně v případě pochybnosti kontrola hloubky zaberanění sloupků do zemního tělesa (viz článek ), v případě kotvení sloupků do betonu na dodatečně osazované kotvy hloubka vrtů před osazením sloupků, možnost dilatačního pohybu svodidla nad mostními závěry, opatření svodidla směrovými nástavci nebo reflexními odrazkami. U komunikací opatřených obrubníky se zkontroluje dodržení vzdálenosti od hrany obrubníku podle dokumentace. Na mostech opatřených ochranou proti účinku bludných elektrických proudů se zkontroluje nad mostními závěry izolační oddělení svodidel nebo zábradelních svodidel (viz TP 124 a TP pro jednotlivé typy svodidel). Protikorozní ochrana svodnic a ostatních dílů se nesmí při skladování a montáži poškodit. Oprava poškozených částí je možná pouze kompatibilním systémem s odpovídající životností. Tloušťka ochranného systému a jeho přilnavost se zkouší v souladu s kapitolou 19 TKP Lanové svodidlo Směrové a výškové vedení lanových svodidel musí být plynulé bez viditelných zlomů. Při odsouhlasení a převzetí stavby se zkontroluje dodržení směrové a výškové přesnosti lan a provedení konstrukce podle dokumentace případně podle specifikace prací objednatele. Podle dokumentace, ČSN a příslušných TP jednotlivých typů se zkontroluje zejména: 13

15 poloha betonových kotevních bloků a ocelových kotevních rámů (příčné i podélné umístění), výšková úroveň povrchu kotevních bloků a horní hrany kotevních rámů včetně sklonu horní plochy kotevního nosníku a provedení kapsy pro zakotvení lan (i z hlediska odvedení vody), příčné a podélné umístění sloupků včetně správného průřezu a typu sloupku (běžný, vychylovací apod.), svislost a výška sloupků včetně provedení základů u sloupků s objímkami nebo kapsami a jejich opatření plastikovými krycími zábranami, poloha lan (rovnoběžných, proplétaných i pojistných) včetně jejich upevnění na kotevní rámy, spojení závitovými napínacími spojkami a polohy spojek vzhledem ke sloupkům, napínací síly v lanech podle příslušných TP jednotlivých typů, opatření všech sloupků krycími plastovými víčky (čepičkami) s reflexními odrazkami nebo směrovými sloupky (ve stanovených vzdálenostech). Pokud ve výjimečných případech dojde k poškození protikorozní ochrany jednotlivých částí lanového svodidla, opravuje se kompatibilním systémem s odpovídající životností v souladu s kapitolou 19 TKP Betonové svodidlo Pro odsouhlasení a převzetí betonových svodidel platí obecně požadavky kapitoly 18 TKP a TP 139. Při odsouhlasení a převzetí se zkontroluje dodržení směrových a výškových tolerancí horní a lícní plochy svodidel, mezní odchylky rovinatosti, odstupu hran ve spárách, mezní odchylky z hlediska příčného řezu proti předepsané poloze a úprava spár dle dokumentace. Směrové a výškové vedení betonových svodidel musí být plynulé bez viditelných zlomů. Podle dokumentace a TP 139 se zkontrolují zejména: spoje (u volných zámků prověření možnosti snadné demontáže a u pevných spojů prověření utažení matek na plný závit apod.), povrch betonu svodidel, zajištění odtoku vody z povrchu vozovky. Také se zkontroluje opatření svodidla reflexními odrazkami nebo směrovými nástavci Dřevoocelové svodidlo Pro odsouhlasení a převzetí dřevoocelových svodidel platí čl této kapitoly TKP. Navíc je nutno zkontrolovat směrovou a výškovou přesnost provedení svodidla Zábradelní svodidlo Pro odsouhlasení a převzetí zábradelních svodidel platí podle druhu materiálu čl a této kapitoly TKP. Navíc je nutno zkontrolovat směrovou a výškovou přesnost provedení svodidla Zábradlí Směrové a výškové vedení horní hrany madla zábradlí musí být plynulé bez viditelných zlomů. Při odsouhlasení a převzetí prací se zkontroluje přesnost směrového a výškového vedení horního madla zábradlí. U komunikací opatřených obrubníky se zkontroluje dodržení vzdálenosti od hrany obrubníku podle dokumentace nebo specifikace prací objednatele. Všechny šroubové spoje mimo dilatačních kusů musí být řádně utaženy. Poškození protikorozní ochrany je nutno zamezit. Pro opravu ochranných systémů platí stejné zásady jako u svodidel. Rovněž zkoušení ochranného systému se provádí stejnými metodami. U mostů opatřených ochranou proti účinku bludných elektrických proudů se nad mostními závěry zkontroluje izolační oddělení zábradlí (viz VL 4 a TP 124) Tlumiče nárazu Pro odsouhlasení a převzetí tlumičů nárazu platí obecně čl této kapitoly TKP, TP 158 a TPP výrobce. Navíc je nutno zkontrolovat směrovou a výškovou přesnost tlumiče dle TPP výrobce ZÁRUČNÍ DOBA Obecně Pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, platí všeobecně záruční doba 5 let Ukončení záruční doby Před ukončením záruční doby na příslušnou dodávku stavebních prací je provedena majetkovým správcem příslušná prohlídka (vyhláška č. 104/1997 Sb. a ČSN ) za účasti objednatele a za případné účasti zhotovitele, jejímž účelem je případná reklamace vad. Při ukončení záruční doby se má vyhodnotit funkčnost objektu ze zkušeností při provozu po dobu záruční doby. 14

16 11.10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Přehled obecných požadavků na provádění stavby z hlediska ekologie je obsažen v kapitole 1 TKP (část 1.11) a platí obecně pro provádění veškerých stavebních prací na pozemních komunikacích. Pro provádění svodidel a zábradlí nejsou uplatňovány žádné zvláštní požadavky. Musí být dodrženy podmínky stanovené dokumentací případně specifikaci prací objednatele a stavebním povolením. Zvláštní pozornost musí být věnována otázce hlučnosti při nasazení stavebních strojů s ohledem na charakter okolní zástavby. Zásadně musí být dodržovány časové denní limity zpravidla stanovené místními orgány hygienické služby. Při provádění protikorozní ochrany ocelových konstrukcí svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu a ochrany dřeva je třeba přísně dodržovat zejména zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech včetně prováděcích vyhlášek SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ Pravidelné sledování deformací se v normálních případech nepožaduje, pokud to nepředepisuje dokumentace. Odchylky na konci záruční doby nesmí překročit tolerance stanovené v části 11.6 této kapitoly TKP. U lanových svodidel se v polovině a na konci záruční doby zkontrolují také napínací síly lan. ochrannou přilbu a výstražnou vestu s dostatečně výrazným reflexním značením. POZNÁMKA: Při práci pro objednatele Ředitelství silnic a dálnic ČR musí být všichni pracovníci seznámeni se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 4/2007. Pracovníci musí být chráněni před odletujícími částicemi a při práci ve výšce nebo nad volnou hloubkou musí být přednostně uplatněna kolektivní ochrana pracovníků (zábrany) před osobními ochrannými pracovními prostředky pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Demontážní a bourací práce nad sebou jsou zakázány. Při práci v prostorech nebo místech s nebezpečím vzniku požáru (svařování, pálení, broušení atd.) je nutné vystavit příkaz ke sváření dle vyhlášky č. 87/2000 Sb. Zvláštní podmínky pro bezpečnost a hygienu práce je povinen zhotovitel zpracovat zejména pro technologické operace, které se týkají přípravy povrchu (odsekávání, frézování, broušení, tryskání pískem nebo vysokotlakým vodním paprskem). Na staveništi musí být k dispozici technické nebo bezpečnostní listy pro všechny typy používaných stavebních hmot s uvedením jejich zdravotní bezpečnosti, resp. postupu při kontaminaci očí či pokožky nebo vdechnutí. Na pracovišti musí být prostředky pro poskytování první pomoci a ruční hasicí přístroje CITOVANÉ NORMY A PŘEDPISY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) se řídí zejména těmito právními předpisy: zákonem č. 262/2006 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb., nařízením vlády č. 378/2001 Sb., nařízením vlády č. 362/2005 Sb., vyhláškou č. 48/1982 Sb., nařízením vlády č. 101/2005 Sb., zákonem č. 133/1985 Sb., zákonem č. 258/2000 Sb. a dokumentem Identifikace a hodnocení rizik pro danou činnost nebo staveniště. Stavební práce včetně obsluhy technického zařízení mohou provádět osoby starší 18-ti let, odborně a zdravotně způsobilé. Činnost musí být organizována vedoucím a práce mohou být zahájeny a vykonávány pouze tehdy nedochází-li k vzájemnému ohrožení a není-li ohroženo zdraví osob. Každý pracovník, který se podílí na činnosti při výstavbě svodidel, zábradlí nebo tlumičů nárazu musí být prokazatelně seznámen s TPP, s riziky na pracovišti, s vlastnostmi nebezpečných látek a s návody na obsluhu používaného zařízení. Všichni pracovníci musí být chráněni před pracovními a zdravotními riziky přidělenými účinnými osobními ochrannými prostředky. V souladu s vyhodnocenými riziky dle doporučení nařízení vlády č. 495/2001 Sb. musí mít všichni pracovníci na stavbě Citované normy ČSN Ochrana dřeva Základní ustanovení Část 1: Chemická ochrana ČSN EN Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd. Ohrožení biologickým napadením. Část 1: Všeobecné zásady ČSN EN Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd. Ohrožení biologickým napadením. Část 2: Aplikace na rostlé dřevo ČSN EN 473 Nedestruktivní zkoušení kvalifikace a certifikace pracovníků NDT Všeobecné zásady ČSN Provádění ocelových mostních konstrukcí ČSN Provádění ocelových konstrukcí ČSN Dřevěné stavební konstrukce. Provádění ČSN Názvosloví pozemních komunikací ČSN Projektování silnic a dálnic ČSN Projektování místních komunikací ČSN Mostní názvosloví ČSN Projektování mostních objektů ČSN EN Navrhování betonových konstrukcí Část 2: Betonové mosty 15

17 ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN ISO 1461 ČSN EN ISO 2063 ČSN EN ČSN EN ČSN Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Ocelová drátěná lana Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích Žárové stříkání kovové a jiné anorganické povlaky Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 2: Mosty Prohlídky mostů pozemních komunikací ČSN EN Silniční záchytné systémy Část 1: Terminologie a obecná kriteria pro zkušební metody ČSN EN Silniční záchytné systémy Část 2: Svodidla Funkční třídy, kriteria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody ČSN EN Silniční záchytné systémy Část 3: Tlumiče nárazu Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody ČSN P ENV Silniční záchytné systémy Část 4: Svodidla: koncové a přechodové části Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody ČSN EN Silniční záchytné systémy Část 5: Požadavky na výrobek, trvanlivost a posouzení shody pren ČSN Silniční záchytné systémy Záchytné systémy pro chodce Část 6: Mostní zábradlí Ochranná zábradlí. Základní ustanovení Citované předpisy TP 63 Ocelová svodidla na pozemních komunikacích (informativně) TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 88 Oprava trhlin betonových konstrukcí TP 101 Výpočet svodidel TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích, vč. Dodatku č.1 a č. 2 TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích. Zatížení, stanovení úrovně zadržení, navrhování jiných svodidel, zkoušení a uvádění svodidel na trh TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací TP 121 TP 124 TP 128 TP 136 TP 139 TP 140 TP 156 TP 158 TP 159 TP 166 TP 167 TP 168 TP 185 TP 186 TP 190 TP 191 TP 195 TP 196 TP 203 TP 206 Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní konstrukce pozemních komunikací Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty pozemních komunikací Ocelové svodidlo NH 4 (informativně) Povlakovaná výztuž do betonu Betonové svodidlo Dřevoocelové svodidlo Mobilní plastové vodící stěny a ukazatele směru Tlumiče nárazu Vodicí stěny Ocelové svodidlo Fracasso Ocelové svodidlo NH4 Ocelové svodidlo VoestAlpine Ocelové svodidlo ZSSK/H2 Zábradlí na pozemních komunikacích Ocelové svodidlo ZSODS1/H2 Ocelové svodidlo MS4/H2 Otevírací svodidlo S-A-B Ocelové svodidlo Varioguard Ocelová svodidla svodnicového typu Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 TP Lanové svodidlo PrOWERk SAFENCE (zpracovává se ) TP Ocelové svodidlo MARCEGAGLIA (zpracovává se) Vzorové listy staveb pozemních komunikací, VL 4 Mosty Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů pozemních komunikací, 1996 Technické podklady pro zajištění údržby silnic (TPO): TPO 14 Čištění vybavení silničních komunikací, 2005 TPO 17 Nátěry součástí vybavení silničních komunikací, 2005 TPO 28 Osazování silničních záchytných systémů, 2005 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění NV č. 312/2005 Sb. a pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP 16

18 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o zajištění bezpečnosti při práce ve výškách a nad volnou hloubkou Vyhláška č. 48/1982 Sb. k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách Dokument Identifikace a hodnocení rizik pro danou činnost nebo staveniště Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací ( úplné znění Věstník dopravy č. 18/2008) část II/3 Zkušebnictví část II/4 Provádění silničních a stavebních prací část II/5 Ostatní výrobky 17

19 PŘÍLOHA P1 OPRAVY A ÚDRŽBA 11.P1.1 ÚVOD 11.P1.1.1 Všeobecně Tato příloha obsahuje požadavky objednatele na materiály, technologické postupy, zkoušení a převzetí výkonů a dodávek při provádění oprav a údržby ocelových, lanových, betonových, dřevoocelových a zábradelních svodidel, mostního (ochranného) a silničního (dopravně-bezpečnostního) zábradlí a tlumičů nárazu na pozemních komunikacích včetně mostů a dalších silničních objektů. Obecně platí pro stanovení polohy, členění, rozměry a druh konstrukcí svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu ustanovení čl této kapitoly TKP. Návrh a provedení oprav a údržby svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu musí splňovat podmínky této kapitoly TKP a ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , technických podmínek TP 114, TP 63, TP 88, TP 106, TP 120, TP 121, TP 128, TP 136, TP 139, TP 140, TP 156, TP 158, TP 159, TP 166, TP 167, TP 168, TP 185, TP 186, TP 190, TP 191, TP 195, TP 196, TP 203, TP 206, dalších TP jednotlivých typů svodidel, Technických podkladů pro zajištění údržby silnic (TPO): TPO 14 Čištění vybavení silničních komunikací, TPO 17 Nátěry součástí vybavení silničních komunikací, TPO 28 Osazování silničních záchytných systémů a souvisejících kapitol 18, 19 a 31 TKP. Při provádění oprav a údržby svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu musí být splněny požadavky na bezpečnost práce podle příslušných předpisů, případně požadavky kap. 14 TKP (provizorní vedení dopravy příp. dočasná záchytná bezpečnostní zařízení). Pokyny pro použití dřívějších typů ocelových svodidel (NHKG, NH3 1994, NH4 2000) a jejich opravy na stávajících pozemních komunikacích jsou uvedeny v TP 63 a TP 167. Údržba a opravy se provádějí na základě prohlídek podle vyhlášky č. 104/1997 Sb. a ČSN a vždy po poškození svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu (nárazu vozidla). 11.P1.1.2 Způsobilost Opravy a údržbu svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu zajišťuje majetkový správce (vlastník) pozemní komunikace vlastními složkami nebo prostřednictvím zhotovitele, tj. právnické nebo fyzické osoby, která má platné oprávnění pro provádění stavebních prací a splňuje další podmínky podle čl této kapitoly TKP nebo se musí prokázat referencemi, že stejný druh oprav dříve prováděla. 11.P1.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 11.P1.2.1 Kvalita stavebních výrobků (materiálů, stavebních směsí a prvků) Stavební výrobky použité pro opravy a údržbu svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu musí být dokladovány v souladu s čl této kapitoly TKP. 11.P1.2.2 Ocelové svodidlo Materiály pro opravy a údržbu konstrukce ocelových svodidel a materiály pro ochranu proti korozi musí splňovat podmínky čl této kapitoly TKP. 11.P1.2.3 Lanové svodidlo Materiály pro opravy a údržbu konstrukce lanového svodidla a materiály pro ochranu proti korozi musí splňovat podmínky čl této kapitoly TKP. Materiály pro opravy a údržbu betonových základů sloupků a kotevních bloků musí odpovídat kapitole 18 a 31 TKP, TP 88, TP 120 a TP P1.2.4 Betonové svodidlo Materiály pro opravy a údržbu betonového svodidla musí splňovat podmínky čl této kapitoly TKP. Materiály (systémy) pro opravu trhlin nebo ochranu (opravu) povrchu betonových svodidel musí odpovídat požadavkům TP 88, příp. TP 120, TP 121 a kapitoly 31 TKP. 11.P1.2.5 Dřevoocelové svodidlo Materiály pro opravy a údržbu konstrukce dřevoocelového svodidla a materiály pro ochranu proti korozi musí splňovat podmínky čl této kapitoly TKP. 11.P1.2.6 Zábradelní svodidlo Materiály pro opravy a údržbu zábradelních svodidel musí splňovat podle druhu materiálu podmínky čl. 11. P1.2.2 a 11.P1.2.4 této kapitoly TKP. Další požadavky na materiál pro opravy a údržbu zábradelních svodidel a materiály pro ochranu proti korozi stanovují Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů pozemních komunikací (část 3). 18

20 11.P1.2.7 Zábradlí Materiály pro opravy a údržbu ochranného (mostního) i dopravně-bezpečnostního (silničního) zábradlí musí splňovat podmínky čl a této kapitoly TKP. Požadavky na barevné řešení zábradlí obsahuje čl této kapitoly TKP. Další požadavky z hlediska volby ochranných systémů stanovují Technické podklady pro zajištění údržby silnic (TPO) TPO 17 Nátěry součástí vybavení silničních komunikací, 11.P1.2.8 Tlumiče nárazu Materiály pro opravy a údržbu tlumičů nárazu a materiály pro ochranu proti korozi musí splňovat podmínky čl této kapitoly TKP. 11.P1.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ 11.P1.3.1 Obecně Technologické postupy prací při opravách a údržbě svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu musí odpovídat požadavkům čl této kapitoly TKP. Při provádění oprav a údržby za veřejného provozu na pozemní komunikaci je nutné dodržovat ustanovení uvedená v TKP kap. 1, Dopravně inženýrském opatření (DIO) a TP 66. Pokud jsou zpracovány technické předpisy výrobce pro údržbu, je nutno je dodržet. Svodidla se mají čistit 2x ročně (na jaře a na podzim). 11.P1.3.2 Ocelové svodidlo Technologické postupy pro opravy a údržbu ocelových svodidel musí splňovat podmínky článku této kapitoly TKP. Oprava ocelových svodidel se podle výsledků prohlídky a rozsahu poškození jednotlivých částí provádí buď výměnou nebo opětným použitím po vyrovnání, přičemž je nutno obnovit vždy protikorozní ochranu v souladu s kapitolou 19 TKP. Při osazování a montáži svodidel v rámci opravy se postupuje podle TP příslušných typů ocelových svodidel, Technických podkladů pro zajištění údržby silnic (TPO) TPO 28 Osazování silničních záchytných systémů a TPP výrobce pro jednotlivé typy. Pokyny pro použití dřívějších typů ocelových svodidel (NHKG, NH3 1994, NH4 2000) a jejich opravy jsou uvedeny v TP 63 a TP 167 (viz čl. 11.P této kapitoly TKP). Podmínky pro čištění ocelových svodidel stanovují Technické podklady pro zajištění údržby silnic TPO 14 Čištění vybavení silničních komunikací. Údržba ocelových svodidel zahrnuje dále kontrolu, dotažení, doplnění a opravu všech spojů a kontrolu stavu protikorozní ochrany materiálu jednotlivých prvků. U mostů opatřených ochranou proti účinkům bludných elektrických proudů se také udržují předepsané vzduchové mezery nebo čistota izolačních spojů svodidel nad mostními závěry (viz TP 124). 11.P1.3.3 Lanové svodidlo Technologické postupy pro opravy a údržbu lanových svodidel musí splňovat podmínky čl této kapitoly TKP. Při opravě lanových svodidel se podle výsledku prohlídky a rozsahu poškození vymění sloupky, případně opraví upevnění lan na kotevní rámy a provede se kontrola napínací síly v lanech, případně nové napnutí lan. Při výměně sloupků zasunutých do kapes musí být vždy osazeny na povrch základů krycí zábrany. Po napnutí lan musí být na sloupky osazeny krycí víčka (čepičky) s reflexními odrazkami nebo směrové sloupky (ve stanovených vzdálenostech). Čištění lanových svodidel se provádí analogicky jako u ocelových svodidel podle Technických podkladů pro zajištění údržby silnic (TPO) TPO 14 Čištění vybavení silničních komunikací. Údržba lanových svodidel zahrnuje dále kontrolu uchycení lan (včetně pojistných lan) na sloupcích a jejich upevnění na kotevní rámy, kontrolu napnutí lan (při běžných prohlídkách ručně a v období dvou let pomocí tenzometru), kontrolu kompletnosti konstrukce svodidla a kontrolu stavu protikorozní ochrany materiálu. Dále se v rámci údržby provedou malé opravy. 11.P1.3.4 Betonové svodidlo Technologické postupy pro opravy a údržbu betonových svodidel musí splňovat podmínky čl této kapitoly TKP, příp. TP 120 a kapitoly 31 TKP. Při opravě betonových svodidel se podle výsledků prohlídky a rozsahu poškození opraví povrch betonu (viz TP 120), případně se vymění prefabrikované díly svodidla a opraví se jejich spojení a případně se provede výměna spojovacích dílů. Údržba betonových svodidel zahrnuje kontrolu polohy svodidel, kontrolu stavu betonového povrchu, kontrolu spojení prefabrikovaných dílů, kontrolu stavu protikorozní ochrany ocelových součástí, kontrolu stavu odvodňovacích otvorů a jejich vyčištění. Dále se provede čištění povrchu, spár a malé opravy svodidel. 11.P1.3.5 Dřevoocelové svodidlo Technologické postupy pro opravy a údržbu dřevoocelových svodidel musí splňovat podmínky čl této kapitoly TKP. Oprava dřevoocelových svodidel se podle výsledku prohlídky a rozsahu poškození jednotlivých částí provádí 19

21 buď výměnou nebo opětným použitím po vyrovnání, při čemž je nutno vždy opravit protikorozní ochranu v souladu s kapitolou 19 TKP. Údržba dřevoocelových svodidel zahrnuje dále kontrolu, doplnění, dotažení a opravu všech spojů a kontrolu stavu protikorozní ochrany materiálu jednotlivých prvků. 11.P1.3.6 Zábradelní svodidlo Technologické postupy pro opravy a údržbu zábradelních svodidel musí splňovat podle druhu materiálu podmínky čl. 11.P1.3.2 a 11.P1.3.4 této kapitoly TKP. Další požadavky na provádění prací při opravách a údržbě zábradelních svodidel stanovují Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů pozemních komunikací (část 3). 11.P1.3.7 Zábradlí Technologické postupy pro opravy a údržbu mostního (ochranného) i silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí musí splňovat podmínky čl této kapitoly TKP. Další požadavky na provádění prací při opravách a údržbě zábradlí stanovují Technické podklady pro zajištění údržby silnic (TPO): TPO 14 Čištění vybavení silničních komunikací, TPO 17 Nátěry součástí vybavení silničních komunikací, TPO 28 Osazování silničních záchytných systémů a Technologické postupy pro údržbu a opravy mostních objektů. U mostů opatřených ochranou proti účinkům bludných elektrických proudů se také udržují předepsané vzduchové mezery nebo čistota izolačních spojů zábradlí nad mostními závěry (viz TP 124). 11.P1.3.8 Tlumiče nárazu Technologické postupy pro opravy a údržbu tlumičů nárazu musí splňovat podmínky čl této kapitoly TKP. 11.P1.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY Dodávka, skladování a průkazní zkoušky materiálů pro opravy a údržbu svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu musí odpovídat přiměřeně požadavkům části 11.4 této kapitoly TKP. Přesný rozsah se dohodne s objednatelem s přihlédnutím k rozsahu opravy. 11.P1.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ A KONTROLNÍ ZKOUŠKY Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu při opravách a údržbě musí odpovídat přiměřeně požadavkům části 11.5 této kapitoly TKP. Přesný rozsah se dohodne s objednatelem s přihlédnutím k rozsahu opravy. 11.P1.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY Přípustné odchylky svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu při opravách a údržbě musí odpovídat přiměřeně požadavkům části 11.6 této kapitoly TKP. 11.P1.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ Klimatická omezení při opravách a údržbě svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu musí odpovídat požadavkům části 11.7 této kapitoly TKP. 11.P1.8 PŘEVZETÍ PRACÍ Převzetí prací při opravách a údržbě svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu provedených vlastními složkami majetkového správce musí být provedeno obecně vedoucím příslušné složky majetkového správce. V případě převzetí prací při opravách a údržbě svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu provedených pro majetkového správce zhotovitelem (právnickou nebo fyzickou osobou) platí obecně požadavky uvedené v čl až této kapitoly TKP. 11.P1.9 ZÁRUČNÍ DOBA V případě prací při opravách a údržbě svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu provedených vlastními silami majetkového správce se sleduje v rámci pravidelných prohlídek pozemní komunikace obecně záruční doba jednotlivých výrobků. Protokol o ukončení záruční doby se nezpracovává. V případě převzetí prací při opravách a údržbě svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu provedených pro majetkového správce zhotovitelem (právnickou nebo fyzickou osobou) platí obecně požadavky uvedené v čl a této kapitoly TKP. 11.P1.10 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Při provádění prací při opravách a údržbě svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu platí obecně požadavky části této kapitoly TKP. 11.P1.11 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ Pravidelné sledování deformací po opravách a údržbě svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu se v normálních případech nepožaduje. V průběhu silničního provozu je nutno však sledovat deformace svodidel, zábradlí a tlumičů nárazu po nárazu vozidel. 20

22 V případě ocelových a dřevoocelových svodidel se jedná o deformace svodnic, dalších podélných prvků a sloupků. V případě lanových svodidel se jedná o deformace sloupků příp. o uvolnění lan. V případě betonových svodidel se jedná o posun volně uložených (posuvných) svodidel, příp. o deformace a poškození povrchu, spojovacích a kotevních prvků svodidel. 11.P1.12 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Platí část této kapitoly TKP. 11.P1.13 CITOVANÉ NORMY A PŘEDPISY Platí část této kapitoly TKP. 21

23 PŘÍLOHA P2 MĚŘENÍ DÉLKY OCELOVÝCH SVODIDLOVÝCH SLOUPKŮ ULTRAZVUKEM 11.P2.1 ÚVOD Účelem zkušební metody je stanovení jednotných pravidel pro měření hloubky osazení beraněných sloupků ocelových svodidel měřením jejich délky ultrazvukem. POZNÁMKA: Zkušební metoda pro nedestruktivní měření délky a stanovení hloubky osazení beraněných svodidlových sloupků ocelových svodidel je výsledkem výzkumného úkolu zpracovaného firmou IMOS Brno a.s. v letech 2006 až 2008 na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR. 11.P2.2 PRINCIP MĚŘENÍ A OBLAST PLATNOSTI Metoda je založena na měření doby odezvy ultrazvukového impulsu od konce beraněného sloupku. Z odezvy se při známé rychlosti šíření ultrazvukových vln vypočítá délka sloupku. Předpokladem pro použití uvedené metody je měření prováděné pracovníky firmy, která má patřičné vybavení a způsobilost podle metodického pokynu SJ-PK část II/3 Zkušebnictví Věstník dopravy č. 18/2008 (viz článek ). 11.P2.3 PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ K měření se používá měřicí souprava, která sestává z ultrazvukového defektoskopu s možností zobrazení hodnoty měřené délky, propojovacího kabelu a z ultrazvukové sondy. 11.P2.4 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI PRACOVNÍKŮ Pracovník provádějící měření musí být kvalifikován nejméně ve stupni 1 v souladu s ČSN EN 473 nebo prokazatelně zacvičen v obsluze měřicí soupravy. 11.P2.5 NASTAVENÍ MĚŘICÍ SOUPRAVY 11.P2.5.1 Měřicí souprava se nastavuje na vzorcích sloupků dle stanoveného postupu. Nastavení se považuje za vyhovující, pokud měření na vzorcích nevykazuje odchylku větší než 2,5 %. Nastavení se provede vždy pro každý typ sloupku zvlášť. Pro vlastní měření je přípustné použít nastavení uložené v paměti přístroje. 11.P2.5.2 Postup stanovení bodu výstupu ultrazvukového svazku: Přiloží se úhlová sonda na měrku K1 tak, aby osa sondy byla totožná s podélnou osou horní plochy měrky. Ultrazvukový svazek směřuje do poloměru 100 mm. Ultrazvukový přistroj se nastaví tak, aby echo od poloměru bylo přibližně v polovině časové základny a dosahovalo cca 80 % výšky obrazovky. Sondou se pohybuje po horní ploše měrky tak, aby se získal maximální echo od poloměru 100 mm. Bod výstupu ultrazvukového svazku se nachází nad středem poloměru, který je na měrce vyznačen drážkou. Bod výstupu se na sondě vyznačí nesmytelnou barvou. 11.P2.5.3 Stanovení časového zpoždění ultrazvuku v předsádce sondy: Přiloží se úhlová sonda na měrku K1 tak, aby osa sondy byla totožná s podélnou osou horní plochy měrky. Ultrazvukový svazek směřuje do poloměru 100 mm. Ultrazvukový přístroj se nastaví tak, aby echo od poloměru bylo přibližně v polovině časové základny a dosahovalo cca 80 % výšky obrazovky. Sondou se pohybuje po horní ploše měrky tak, aby se získalo maximální echo od poloměru 100 mm. Na přístroji se nastaví rychlost šíření ultrazvuku na hodnotu 3250 m/s. Měřicí monitor se nastaví na obrazovce přístroje tak, aby snímal hodnotu dráhy ultrazvuku z takto získaného echa v mm. Hodnota časového zpožděni ultrazvuku v předsádce se mění tak, aby byla dosažena změřená hodnoty 100 mm. 11.P2.5.4 vln: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukových Na vzorovém sloupku - etalonu se vyznačí vzdálenost 1000 mm od konce. 22

24 Sonda se přiloží tak, aby osa sondy byla totožná s podélnou osou sloupku a svazek směřoval k jeho konci. Bod výstupu ultrazvukového svazku, který je vyznačen na sondě (viz bod 11.P2.5.2) se musí krýt s vyznačenou linií 1000 mm. Časová základna přístroje se nastaví na hodnotu 2000 mm. Zvyšováním zesílení se získá echo od konce sloupku na cca 80 % výšky obrazovky. Měřicí monitor na obrazovce přístroje se nastaví tak, aby snímal hodnotu dráhy ultrazvuku z takto získaného echa v mm. Hodnota rychlosti šíření se mění tak, aby byla dosažena změřená hodnota 1000 mm. 11.P2. 6 KONTROLA NASTAVENÍ MĚŘICÍ SOUPRAVY Nastavení měřici soupravy se ověřuje před začátkem měření, dále vždy po 4 hodinách měření a po ukončení měřicích činností. Pokud se zjistí odchylka větší, než je uvedeno v článku 11.P2.5, musí se opakovat všechna poslední měření provedená s takto nastavenou soupravou. 11.P2.7 AKUSTICKÁ VAZBA Jako akustická vazba se použije mazací tuk nebo jiná vhodná látka, která nezpůsobuje následnou korozí nebo poškození antikorozní úpravy měřícího bodu. 11.P2.8 POVRCH MĚŘICÍHO BODU Měřicí bod musí být čistý, bez nerovností a koroze. Příprava povrchu se provede mechanicky - oškrabáním nebo obroušením korozních produktů, barvy a jiných nečistot na čistý kov. V případě nových sloupků, opatřených ochrannou zinkovou vrstvou, se provede pouze zarovnání povrchu tak, aby nebyla porušena vrstva zinku (například smirkovým plátnem na tvrdé, rovné podložce). 11.P2.9 PROVEDENÍ MĚŘENÍ směřoval dolů, rovnoběžně s podélnou osou sloupku. Po přiložení se zvyšuje hodnota základního zesílení tak, aby bylo na obrazovce patrné koncové echo, na které se přesune měřicí monitor. Odečtení hloubky se provede po ustálení hodnot na displeji přístroje. Za věrohodnou je považována hodnota odečtená od echa, které převyšuje úroveň šumu o min. 6 db. Pro zvýraznění echa nad úroveň šumu se může použít korekce nastavení pomocí změny tlumení, frekvence vysilače, délky impulsu, jeho intenzity, případně hodnoty average (průměr). POZNÁMKA: Odlišit koncově echo od šumu je možné například kýváním sondy na ploše měřicího bodu. Koncové echo na obrazovce přístroje se mění v rytmu kývání sondy, šumová echa kmitají náhodně. 11.P2.10 UMÍSTĚNÍ MĚŘICÍCH BODŮ Měření lze provádět pouze na ploše sloupku, na které byla nastavena rychlost šíření (například na boční hraně sloupku). Měřicí bod se umísťuje ve vhodné výšce nad terénem, například 100 mm. 11.P2.11 STANOVENÍ HLOUBKY OSAZENÍ SLOUPKU Hloubka osazení sloupku se stanoví odečtením výšky měřicího bodu nad terénem od změřené hodnoty délky sloupku. Schéma svodidlového sloupku s ultrazvukovou sondou je naznačeno na obrázku P2.12 ZÁZNAM MĚŘENÍ Výsledky měření se zaznamenají do tabulek, kde musí být uvedeno: datum měření, identifikace sloupku, typ sloupku, hlavní parametry nastavení soupravy, datum měření, - osoba, která měření provedla. Měření se provede přiložením sondy na měřicí bod s nanesenou přiměřenou vrstvou akustické vazby. Sonda musí být přiložena tak, aby svazek ultrazvukových vln 23

25 Obrázek 1 Schéma svodidlového sloupku s ultrazvukovou sondou 24

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 9 Položka Výčtový typ Hodnoty výčtového typu Cena 911111 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ NATÍRANÉ M 2 750 Kč Hmotnost zábradlí do 20kg/m přes 20kg/m do 25kg/m přes 25kg/m

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY

Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 20 PYLONY A MOSTNÍ ZÁVĚSY Schváleno: MD-OI, č.j. 318/08-910-IPK/ ze dne 8. 4. 2008, s účinností

Více

Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ

Veřejné dětské hřiště a doplnění hřiště u ZŠ Č.j.: V Obci Oldřiš dne 10.6.2015 Obec Oldřiš Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky, IČ: 00277070 Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky V souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č.137/2000 sb., o

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN

LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN LEGISLATIVNÍ A NORMOVÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU OKEN vše co je třeba znát a respektovat při nabízení, dodávání a montáži výplní otvorů Ing. Roman Šnajdr snajdr@cklop.cz leden 2012 UVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočky Č. Budějovice, Plzeň, Teplice, Brno, Ostrava, Předměřice nad Labem, Praha Certifikace výrobků - CE (OS), CZ (AO), ETA, GOST-R Certifikace systémů

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR.

Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Stavební ocelové konstrukce vyšší třídy provedení ( EXC3, EXC4) a technické podmínky jejich výroby v ČR. Ing. P.Port, TQ WELD Praha Úvod Současné období (tj. roky 2009-14) je v oboru stavebních ocelových

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

TP 10/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ SKLADOVACÍ BOXY KULATINY

TP 10/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ SKLADOVACÍ BOXY KULATINY TP 10/15 1. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ SKLADOVACÍ BOXY KULATINY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Kapitola 19 OCELOVÉ MOSTY A KONSTRUKCE

Kapitola 19 OCELOVÉ MOSTY A KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 19 OCELOVÉ MOSTY A KONSTRUKCE ČÁST A Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3.

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Kapitola 19 OCELOVÉ MOSTY A KONSTRUKCE

Kapitola 19 OCELOVÉ MOSTY A KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 19 OCELOVÉ MOSTY A KONSTRUKCE ČÁST A Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13.dubna

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací. Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací. Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích TP 217 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/03-2014 Tábor, 17. února 2014 Počet stran textu: 8 Přílohy: 5/19 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Odůvodnění účelnosti VZ dle Zák. 137/2006 Sb. 156 a Vyhl. 232/2012 Sb. Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži Veřejný zadavatel popíše změny: a) v popisu potřeb, které

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78514 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78514 automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. TP ATE 78514 Strana 1 Celkem stránek:

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

www.ejouda.cz www.opra.cz

www.ejouda.cz www.opra.cz www.ejouda.cz www.opra.cz NÁVOD K MONTÁŽI PALIS GYM MODEL 1 Rozbalte stavebnici a zkontrolujte její úplnost. Stavebnice PALI GYM MODEL 1 obsahuje tyto komponenty: A-4 ks sloupek 70 x 70 x 2226 mm B-1 ks

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK Správa železniční dopravní cesty, státní organizace smluvní vzor objednatele Schválen č. j.: 9112/12-OP STAVEBNÍ DENÍK (údržba a opravy staveb státních drah) Název stavby (díla) / dle SoD/:......... Správa

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky na dodávku Veřejná zakázka bude realizovaná výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ust. 6 zákona č. 137/2006

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20. 4. 2007, s účinností

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC

CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC CENOVÉ PODMÍNKY 2014/ I. CENÍK 800-761 KONSTRUKCE SKLOBETONOVÉ A Z POLYKARBONÁTOVÝCH TVÁRNIC I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky konstrukcí sklobetonových na stavebních

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

MIKULOV - OTTENTHAL. Strana 1 (celkem 5)

MIKULOV - OTTENTHAL. Strana 1 (celkem 5) I. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM K VEŘEJNÉ ZA KÁZCE MIKULOV - OTTENTHAL 1. Žádost o dodatečnou informaci V textu Zadávací dokumentace část VI Obchodní podmínky se body f) a g) týkají zhotovitele,

Více

TP 09/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ TVÁRNICE

TP 09/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ TVÁRNICE TP 09/15 4. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ BETONOVÉ TVÁRNICE Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na všech

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS

Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Geodetické práce při výstavbě dálnice D3 z pohledu TDS Pavel Mandík a kolektiv TDS D3 1 Abstract The view of the technical supervisor of the works on activities related to geodetic work which considers

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Karlovy Vary s.r.o. Letiště Karlovy Vary s.r.o. ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 1) Název zakázky 2) Vymezení

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra

Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Infrastruktura Silnice Chodníky Náměstí Kruhové objezdy Parkoviště Nástupiště Logistická centra Ideální řešení pro Vaše projekty Unikátní systémy Velkoformátové dlažby gi13_sem_004-005_group_cz.qxd:sem

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Město Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 2 Kolín I tel.: +420 32 748 25, fax: +420 32 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu se svými dceřinými společnostmi tvoří holding, jehož aktivity jsou zaměřeny na potřeby elektroenergetiky v České republice i v zahraničí. Holding disponuje výhradně českým

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE Sekce Ocelové EGE, spol. s r.o. Novohradská 34 370 08 České Budějovice Česká republika Tel.: +420 387 764 522 Fax: +420 387 764 604 E-mail: okoobch@ege.cz www.ege.cz SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE EGE spolu

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize (dále jen Podmínky) Preambule

Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize (dále jen Podmínky) Preambule Podmínky pro poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize (dále jen Podmínky) Preambule Cílem poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na zmírnění dopadů

Více

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ sloupek s bočním kotvením, oblý držák skla, s kaleným bezpečnostním sklem (5 5 2) float čirý, dřevěné madlo sloupek s horním kotvením, 5 prutů, dřevěné madlo

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více