AD 2. LKKB AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB KBELY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AD 2. LKKB AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB KBELY"

Transkript

1 MIL AIP AD 2.-1 CZECH REPUBLIC 15 MAR 04 AD 2. AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME KBELY Vojenské mezinárodní neveøejné letištì Military International Non-public Aerodrome AD 2.2 ZEMÌPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O LETIŠTI AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA Zemìpisné souøadnice vztažného bodu letištì a jeho umístìní ARP coordinates and site at AD Smìr a vzdálenost letištì od (mìsta) Direction and distance from city Nadmoøská výška/vztažná teplota Elevation/Reference temperature MAG deklinace/roční zmìna MAG VAR/Annual Change Provozovatel letištì Aerodrome operator adresa address telefon telephone telefax telefax telex telex AFTN AFTN Povolený druh provozu (IFR/VFR) Type of traffic permitted (IFR/VFR) ,92 N ,11 E støed/centre of RWY 11 km 072 GEO Pražský hrad/prague castle 939 ft/286 m/ 23,3 C 1 38 E/ 06 (1997/V) Armáda České republiky The Army of the Czech Republic VÚ Praha 9 - Kbely TWR: (+420) (+420) NIL ARO - YWYZ IFR/IFR AMDT A 2/04

2 AD 2.-2 MIL AIP 17 JUN 99 CZECH REPUBLIC AD 2.3 PROVOZNÍ DOBA OPERATIONAL HOURS Správa letištì Aerodrome Administration Celní a pasová služba Customs and immigration Zdravotní a sanitární služba Health and sanitation Letištní letecká informační služba AIS Briefing Office Ohlašovna letových provozních služeb (ARO) ATS Reporting Office (ARO) Meteorologická služebna MET Briefing Office Letové provozní služby ATS Plnìní Fuelling Odbavení letù Handling Bezpečnostní složky Security Odstraňování námrazy De-icing H 24 Na vyžádání On request H 24 H 24 H 24 H 24 H 24 H 24 H 24 NIL Na vyžádání On request AD 2.4 SLUŽBY A ZAØÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL HANDLING SERVICES AND FACILITIES Zaøízení pro odbavení nákladu Cargo-handling facilities Druhy paliv a olejù Fuel and oil types Zaøízení pro plnìní palivem/kapacita Fuelling facilities/capacity Zaøízení pro odstraňování námrazy De-icing facilities Hangárovací prostor pro cizí letadla Hangar space for visiting aircraft Opraváøské služby pro cizí letadla Repair facilities for visiting aircraft NIL JET A -1 L MS 20 A, ASTO 555, VNIIP-50, IPM-10, CIATIM , 221 AU, OHASF 41, GLICERIN, LÍH, OK-85 (odmrazovací kapalina/de-icing liquid), USsa, MOBIL OIL II, ASTO 3, ASTO V-100, OTÚN 53, ADM 15W/50 Autocisterna/Tank truck T 148 CAPL 15/ l Autocisterna/Tank truck T 815 CNPL 45/ l Tepelný ohøívač vzduchu typ TO - 5, ARCH Thermal air warmer type TO - 5, ARCH NIL Omezenì, pouze menší opravy Limited, minor repairs only AIRAC AMDT A 6/99

3 MIL AIP AD 2.-3 CZECH REPUBLIC 17 JUN 99 AD 2.5 ZAØÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ PASSENGER FACILITIES Hotely Hotels Restaurace Restaurants Dopravní prostøedky Transportation Zdravotní služba Medical facilities Banka a pošta Bank and Post Office Cestovní kanceláø Tourist Office NIL NIL NIL Posádková ošetøovna letištì Kbely Kbely aerodrome garrison first-aid station NIL NIL AD 2.6 ZÁCHRANNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ SLUŽBY RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES Kategorie letištì pro účely záchranné a protipožární služby Firefighting category Vyproštovací zaøízení Rescue equipment Možnosti odstranìní nezpùsobilých letadel Disabled aircraft removal capability Kategorie 5 CAT 5 Tìžký nákladní automobil, vyproštovací jeøáb Heavy truck, disengage crane Pouze s využitím øádku č. 2 této tabulky Only using line 2 of this table AD 2.7 SEZÓNNÍ POUŽITELNOST - ČIŠTÌNÍ SEASONAL AVAILABILITY - CLEANING Druhy úklidových prostøedkù Types of cleaning equipment Poøadí očištování Cleaning priorities Traktorový zametač/tractor sweeper T2-7211, T2-7011, zametač letištní motorový/powered airport sweeper OL-4500, OLH-4500, sbìrač magnetický/magnetic collector MGS-3800, zaøízení odmrazovací/de-icing facility 02-88, radlice snìhová/snow-share SRSD T-148,T-815, sypač vozovek/road spiller Š 706 MT + SRSD 3500, rozmetadlo/scatterer -RCW 3, RNP - 3, snìhová fréza/snow-cuttler D - 470, zametač letištní vlečný/towed aerodrome sweeper LZ-3. 1) RWY 2) TWY - E, D, G, A,odbavovací plocha/apron WEST-F 3) TWY - B, C 4) ostatní pohybové plochy/other movement areas AIRAC AMDT A 6/99

4 AD 2.-4 MIL AIP 17 JUN 99 CZECH REPUBLIC AD 2.8 ÚDAJE O ODBAVOVACÍ PLOŠE, POJEZDOVÝCH DRAHÁCH A UMÍSTÌNÍ KONTROLNÍCH BODÙ APRONS, TAXIWAYS AND CHECKPOINTS DATA Povrch a únosnost odbavovacích ploch Apron surface and strength Šíøka, povrch a únosnost pojezdových drah Taxiway width, surface and strength Umístìní a nadmoøská výška kontrolních bodù pro nastavení výškomìru ACL and elevation Umístìní kontrolních bodù VOR/INS VOR/INS checkpoints Odbavovací plocha/apron F - Asfaltový beton/asphaltic-concrete, PCN 35/F/B/W/T Stojánka letadel/aircraft stand (Satalice) - Asfaltový beton/asphaltic-concrete, PCN 20/R/C/W/T Stojánka letadel/aircraft stand (VZLÚ) - Asfaltový beton/asphaltic-concrete, PCN 20/R/C/W/T Stojánka letadel/aircraft stand (AN-24,26) - Asfaltový beton/asphaltic-concrete, PCN 19/R/C/W/T Stojánka letadel/aircraft stand(15-18) - Asfaltový beton/asphaltic-concrete, PCN 19/R/C/W/T Stojánka letadel/aircraft stand(19,20) - Asfaltový beton/asphaltic-concrete, PCN 20/R/C/W/T Šíøka/Width 15 m, beton/concrete, PCN 19/R/C/W/T NIL NIL NIL AD 2.9 VEDENÍ POJÍŽDÌNÍ, ØÍDÍCÍ SYSTÉM A ZNAČENÍ SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS Použité značení stání letadel, pojezdové vodící značky a visuální navádìcí/ parkovací systém pro jednotlivá stání letadel Use of A/C stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands Označení a svìtelné označení RWY a TWY RWY and TWY markings and LGT Stop pøíčky Stop bars Stání - NIL Pojezdové vodící čáry - žluté Stands - NIL Taxi guide lines - yellow RWY Značení: poznávací značka, THR, støedová vodící čára, značky dotykového pásma Svìtelné značení: THR, postranní RWY svìtelné øady, koncová pøíčka, pøíčka 600 m od THR, pøíčka 600 m od konce RWY TWY Značení: støedová vodící čára žluté barvy, stop pøíčky pøed vjezdem na RWY Svìtelné značení: postranní vodící svìtelné øady, hranice odstavných ploch a køižovatky RWY Markings: designation marking, THR, centerline, TDZ marking LGT: THR, RWY edge lights, runway end lights, bars 600 m fm THR and RWY end TWY Markings: centerline - yellow, stop bars on RWY entry LGT: edge lights, lay-by edge and crossing Nejsou instalovány Not installed AIRAC AMDT A 6/99

5 MIL AIP AD 2.-5 CZECH REPUBLIC 17 JUN 99 AD 2.10 PØEKÁŽKY V PROSTORU LETIŠTÌ AERODROME OBSTACLES Značení pøekážek/obstacle markings: 0 - bez značení/none; 1 - denní značení/markings; 2 - noční značení/lighted (LGT); 3 - denní a noční značení/markings and LGT V PROSTORU PØIBLÍŽENÍ A VZLETU IN APPROACH AND TKOF AREAS Nadmoøská výška / Elevation Druh pøekážky Zemìpisné souøadnice Značení Absolutní Relativní Obstacle type Coordinates Marking Altitude Height KBELY - vìž vodárny/water tower ,13 N ,37 E 1076 ft 2 nejvyšší bod pøekážky/ Osvìtlení stojánky/stand lighting - L ,13 N ,83 E 966 ft 0 nejvyšší bod pøekážky/ Okraj øady topolù/poplar alley edge u/by RWY ,63 N ,80 E 984 ft 0 vrch stromu/tree top KBELY - prùsečík kolejí a osy RWY/ intersection of railroad and RWY centerline Jihozápadní okraj vìtrolamu/ break SW edge Severovýchodní okraj vìtrolamu/ wind-break NE edge ,11 N ,26 E 916 ft 0 vrch pražce/sleeper top ,02 N ,18 E 993 ft 0 vrch stromu/tree top ,96 N ,57 E 994 ft 0 vrch stromu/tree top Støed vìtrolamu/wind-break centre ,12 N ,45 E 1002 ft 0 vrch stromu/tree top KBELY - nejvyšší bod u osy RWY/ ,14 N ,61 E 967 ft 0 vrch smrku/spruce top highest point by RWY centerline V PROSTORU PØIBLÍŽENÍ OKRUHEM OBSTACLES IN CIRCLING AREA Nadmoøská výška / Elevation Druh pøekážky Umístìní Zemìpisné souøadnice Značení Absolutní Relativní Obstacle type Location Coordinates Marking Altitude Height REZERVOVÁNO / RESERVED AIRAC AMDT A 6/99

6 AD 2.-6 MIL AIP 12 JUN 03 CZECH REPUBLIC PØEKÁŽKY V MTMA A MCTR OBSTACLES IN MTMA AND MCTR Druh pøekážky Zemìpisné souøadnice Nadmoøská výška Elevation Značení Obstacle type Coordinates Absolutní Altitude Relativní Height Marking MALEŠICE - komín spalovny/incinerator chimney ,90 N ,00 E 1421 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ MALEŠICE - komín teplárny/ chimney ,00 N ,20 E 1307 ft 532 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ ŽIŽKOV - televizní vysílač/tv transmitter ,71 N ,98 E 1561 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ ØÍČANY - komín/chimney ,74 N ,61 E 1440 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ UHØINÌVES - komín/chimney ,16 N ,02 E 1290 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ BÌCHOVICE - komín/chimney ,77 N ,31 E 1028 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ HORNÍ POČERNICE - komín/chimney Xaverova ,04 N ,03 E 1098 ft 3 nejvyšší bod pøekážky Kopec Ládví - vysílač/transmitter ,08 N ,22 E 1319 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ TØEBORADICE - komín/chimney ,38 N ,11 E 1276 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ ČAKOVICE - komín/chimney ,45 N ,57 E 1070 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ LETŇANY - komín/chimney ,23 N ,96 E 1054 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ HORNÍ POČERNICE - komín/chimney ,96 N ,02 E 1104 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ BRANDÝS NAD LABEM - komín/chimney ,32 N ,05 E 905 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ ČELÁKOVICE - komín/chimney ,91 N ,52 E 878 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ NERATOVICE - komín/chimney ,73 N ,60 E 1190 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ PETØÍN - nová vìž/new tower ,78 N ,54 E 1345 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ PETØÍN - stará vìž/old tower ,67 N ,49 E 1294 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ STRAHOV - vìž/tower Telecomu ,58 N ,37 E 1374 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ KOUNICE - vysílač/transmitter ,15 N ,50 E 1060 ft 3 nejvyšší bod pøekážky ČESKÝ BROD - nižší anténa/smaller antenna ,78 N ,30 E 1198 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ ČESKÝ BROD - vyšší anténa/taller antenna ,10 N ,00 E 2007 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ STRAHOV - svìtla atletického stadionu/ athletic stadium lights ,25 N ,01 E 1288 ft 0 nejvyšší bod pøekážky/ MÌŠICE - silo ,33 N ,72 E 839 ft 2 nejvyšší bod pøekážky/ AIRAC AMDT A 4/03

7 MIL AIP AD 2.-7 CZECH REPUBLIC 30 OCT 03 AD 2.11 METEOROLOGICKÉ INFORMACE METEOROLOGICAL INFORMATION POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ SLUŽBY METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED Pøičlenìná meteorologická služebna Associated MET Office Provozní doba MET služebna poskytující informace mimo provozní dobu Hours of service MET Office outside hours Služebna odpovìdná za pøípravu pøedpovìdí TAF Doba platnosti, interval vydávání Office responsible for TAF preparation Periods of validity, Interval of issuance Druhy pøistávacích pøedpovìdí Interval vydávání Type of landing forecast Interval of issuance Zpùsob poskytování pøedletové pøípravy/konzultace Briefing/consultation provided Letová dokumentace Používaný jazyk(y) Flight documentation Language(s) used Mapy a další informace k dispozici pro pøedletovou pøípravu nebo konzultaci Charts and other information available for briefing or consultation Pomocné vybavení k dispozici pro poskytování informací Supplementary equipment available for providing information Stanovištì ATS kterým jsou poskytovány informace ATS units provided with information Doplňující informace (omezení služby atd.) Additional Information (limitation of service, etc.) Letecká meteorologická služebna Aeronautical MET Office H 24 platnost H9, obmìna H a konče UTC validity H9, change period H to UTC TREND platnost H2, obmìna H1, ( ) TREND validity H2, change period H1, ( ) Informace pro vnitrostátní lety jsou k dispozici nepøetržitì a jsou v provozní dobì komentovány osobnì synoptikem. Dokumentace pro pøedletovou pøípravu a vnitrostátní lety je pøedávána do 30 minut po objednání, pro zahraniční lety do 2 hodin po objednání. Komentáø je podáván v českém nebo anglickém jazyce. Information for domestic flights is available continuously. Within hours of operation synoptic specialist provides the commentary personally. Preflight briefing and domestic flight documentation is provided up to 30 minutes after request, for international flights up to 2 hours after request. Commentary is given in Czech or English language. Pro vnitrostátní lety v tabelární formì, pro zahraniční lety v grafické formì, doplnìné vyžádanými METARy a TAFy. Český, Anglický For domestic flights in tabular form, for international flights in graphical form added with requested METARs and TAFs. Czech, English Kdispozici jsou všechny základní druhy meteorologických materiálù: (viz. GEN ) All basic kinds of meteorological information available: (see GEN ) velkoplošné projekční zaøízení large-scale projector TWR, APP (+420) AIRAC AMDT A 6/03

8 AD 2.-8 MIL AIP 17 JUN 99 CZECH REPUBLIC PRÙMÌRNÉ HODNOTY TEPLOTY A TLAKU AVERAGE TEMPERATURE AND PRESSURE VALUES Prùmìrné maximální a minimální denní teploty pro každý mìsíc v roce Monthly average maximum and minimum daily temperature Teplota/ Temperature ( C) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Maximum Minimum 0,5-5,1 1,5-5,7 7,0-1,6 14,0 2,8 18,3 7,6 22,4 10,9 23,5 12,4 23,2 12,4 19,7 10,0 12,5 3,5 6,1 0,8 6,1-3,5 Prùmìrný tlak v hektopascalech (hpa) pro každý mìsíc v roce Monthly averaged pressure in hpa 983,3 982,4 984,0 983,5 984,0 984,5 984,4 984,1 985,9 986,5 984,1 988,7 AIRAC AMDT A 6/99

9 MIL AIP AD 2.-9 CZECH REPUBLIC 17 JUN 99 AD 2.12 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VZLETOVÝCH A PØISTÁVACÍCH DRAH RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Označení RWY RWY designator Zemìpisný a magnetický smìr TRUE and MAG BRG Rozmìry RWY RWY dimensions (m) Únosnost (PCN) a povrch RWY a SWY RWY and SWY strength (PCN) and surface Zemìpisné souøadnice THR THR coordinates THR ELEV a nejvyšší ELEV TDZ RWY pro pøesné pøiblížení THR elevation and highest elevation of precision approach TDZ GEO 241 MAG GEO 061 MAG Sklon RWY-SWY Slope of RWY-SWY Rozmìry SWY SWY dimensions (m) 2000 x 45 PCN 23/F/C/W/T Asfalt/Asphaltic 2000 x 45 PCN 23/F/C/W/T Asfalt/Asphaltic Rozmìry CWY CWY dimensions (m) Rozmìry vzletového a pøistávacího pásu Strip dimensions (m) ,84 N ,45 E ,99 N ,79 E Prostor bez pøekážek, rozmìry pásu pro nouzové pøistání OFZ, emergency strip dimensions THR ELEV 916 ft/279 m THR ELEV 939 ft/286 m ,1% (000 m m) 0,0% (300 m m) 0,0% (400 m -600 m) 0,0% (600 m m) 0,0% (700 m m) 0,1% (800 m m) 0,2% (1100 m m) 0,1% (1600 m m) NIL 400 x 120 NIL -0,1% (000 m m) -0,2% (400 m m) -0,1% (900 m m) 0,0% (1200 m m) 0,0% (1300 m m) 0,0% (1400 m m) 0,0% (1600 m m) -0,1% (1700 m m) NIL 160 x 120 NIL Schéma sklonù RWY-SWY RWY-SWY slope scheme 278,4 279,4 280,1 279,9 279,4 279,4 279,5 280,2 284,6 286,2 286,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 CWY CWY 100 2x100 AIRAC AMDT A 6/99

10 AD MIL AIP 17 JUN 99 CZECH REPUBLIC Nouzové vybavení dráhy Runway emergency equipment Označení RWY RWY designator Typ zaøízení Equipment type Umístìní Location REZERVOVÁNO/ RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/ RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED TABULKA ACN ACN TABLE TYP LETOUNU A/C TYPE CELKOVÁ VZLETOVÁ HMOTNOST TOTAL TOW ZATÍŽENÍ na 1 nohu hlavního podvozku WEIGHT on 1 leg of main landing gea HUŠTÌNÍ PNEUMATIK TYRE PRESSURE Podloží tuhé vozovky/paved runway - MN/m 3 Vysoká High K=150 Støední Medium K=80 ACN Nízká Low K=40 Velmi nízká Very low K=20 Podloží netuhé vozovky/unpaved runway - CBR Vysoká High 15% Støední Medium 10% Ibs kgs % psi kg/cm 2 MPa A B C D A B C D DC DC DC Fokker 27 RVF Mk 200/400/500/600 Fokker 28 Mk 2000 High Tire Pressure TU -154 B , ,18 0, , ,99 0, , ,22 1, ,3 58 4,08 0, , ,17 0, , ,50 0, C C C AC EC ACN Nízká Low 6% Velmi nízká Very low 3% AIRAC AMDT A 6/99

11 MIL AIP AD CZECH REPUBLIC 17 JUN 99 AD 2.13 VYHLÁŠENÉ DÉLKY DECLARED DISTANCES Označení RWY RWY designator TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) AD 2.14 PØIBLIŽOVACÍ A DRÁHOVÝ SVÌTELNÝ SYSTÉM APPROACH AND RUNWAY LIGHTING Označení RWY RWY designator APCH LGT typ/type LEN INTST THR LGT barva/ colour WBAR VASIS (MEHT) PAPI TDZ, LGT LEN RCLL LEN, rozestupy/ spacing, barva/colour, INTST REDL LEN rozestupy/ spacing, barva/ colour INTST RENL barva/ colour WBAR SWY LGT LEN (m) barva/ colour RWY 24 CAT I 910 m LIH 2x20 návìstidel zelené barvy RWY 06 CAT I 910 m LIH Osová øada návìstidel bílé barvy po 60 m s pøíčkou ve vzdálenosti 300 m od THR. SIAL 300 m (2 first lights in front of crossbar missing). 2x20 green lights 2x20 návìstidel zelené barvy 2x20 green lights PAPI, 3 00 levá pøíčka 312 m od THR, pravá 327 m od THR PAPI 3 left bar at 312 m FM THR, right 327 m FM THR PAPI, 3 00 jedna pøíčka po levé stranì 290 m od THR PAPI 3, one bar left side at 290 m FM THR NIL NIL Všesmìrová, bílá barva, po 100 m posledních 600 m barva žlutá NIL NIL Nondirectional, White, spacing 100 m, last 600 m yellow NIL NIL Všesmìrová, bílá barva, po 100 m posledních 600 m barva žlutá NIL NIL Nondirectional, White, 100 m spacing last 600 m yellow Čtveøice návìstidel červené barvy Four red lights Čtveøice návìstidel červené barvy Four red lights NIL NIL NIL NIL Svìtelná záblesková soustava AVBL Sequence flash AVBL AIRAC AMDT A 6/99

12 AD MIL AIP 17 JUN 99 CZECH REPUBLIC AD 2.15 OSTATNÍ OSVÌTLENÍ, NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY Umístìní a charakteristika IBN/ABN Provozní doba IBN/ABN location and characteristics Hours of operation Umístìní a osvìtlení LDI Umístìní a osvìtlení anemometru LDI location and LGT Anemometr location and LGT Pojezdové postranní a pojezdové osové øady TWY edge and centre line lighting Náhradní zdroj elektrické energie/doba potøebná na pøepnutí Secondary power supply switch-over time Otočný svìtelný maják m pøed THR, kód červená - bílá - červená H 24 Rotary light beacon 1000 m in front of THR, code red - white - red H 24 Na TWR; osvìtlení ukazatele smìru vìtru THR RWY 24/06 Na úrovni bodu dotyku RWY 24/06 On TWR; anemometr LGT for THR RWY 24/06 Abeam touchdown of RWY 24/06 Modrá návìstidla, rozestup mezi návìstidly 60 m, v zatáčkách 11 m, osová øada není instalována; Stojánky vrtulníkù - oranžová návìstidla. Taxiway edge lights blue, interval of lights 60 m, in arches 11 m, Centre line - NIL Helicopter stands - orange lights Pro celou svìtelnou soustavu Doba potøebná na pøepnutí: do 15 s For complete lighting system Switch-over time: max 15 s AD 2.16 PØISTÁVACÍ PLOCHY PRO VRTULNÍKY HELICOPTER LANDING AREA Zemìpisné souøadnice TLOF nebo THR FATO TLOF or THR FATO coordinates Nadmoøská výška TLOF a/nebo FATO (m/ft) TLOF and/or FATO elevation (m/ft) Rozmìry TLOF a FATO, povrch, únosnost, značení TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking Zemìpisný a magnetický smìr FATO FATO true and MAG BRG Použitelné vyhlášené délky Declared distances available Svìtelný systém pro APP a FATO Approach and FATO lighting REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED Údaje budou doplnìny po vydání pøedpisu L 14 V Data will be added after the issue of L 14 V regulation AIRAC AMDT A 6/99

13 MIL AIP AD CZECH REPUBLIC 7 AUG 03 AD 2.17 VZDUŠNÝ PROSTOR LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ATS AIRSPACE Označení a vodorovné hranice Designation and lateral limits Vertikální hranice Vertical limits Klasifikace vzdušného prostoru Airspace classification Volací znak stanovištì ATS Jazyk(y) ATS unit call sign Language(s) Pøevodní výška Transition altitude MCTR KBELY ,78 N ,74 E ,99 N ,44 E ,37 N ,32 E - kruhový oblouk/circle arc 7 NM od/centred on ARP ,36 N ,32 E ,84 N ,62 E ,04 N ,58 E ,92 N ,49 E - kruhový oblouk/circle arc 6,5 NM od/centred on DME OKL ,63 N ,79 E ,83 N ,64 E ,61 N ,30 E ,78 N ,74 E 3000 ft AMSL GND D KBELY VÌŽ KBELY TOWER CZ, EN 5000 ft AMSL MTMA KBELY - viz/see ENR 2.1 AD 2.18 SPOJOVACÍ ZAØÍZENÍ SLUŽEB SERVICES COMMUNICATION FACILITIES SPOJOVACÍ ZAØÍZENÍ ATS ATS COMMUNICATION FACILITIES Označení služby Service designation Volací značka Call sign Kmitočet Frequency Provozní doba Hours of operation TWR KBELY VÌŽ/TOWER 120,875 MHz H 24 TWR KBELY VÌŽ/TOWER 126,475 MHz záložní/reserve APP KBELY APPROACH 124,675 MHz H 24 APP KBELY APPROACH 358,725 MHz jen na vyžádání/only on request PAR KBELY PØESNÝ/PRECISION 123,300 MHz H 24 PAR KBELY PØESNÝ/PRECISION 315,000 MHz záložní/reserve OPC KBELY - OPC 128,850 MHz H SPOJOVACÍ ZAØÍZENÍ OSTATNÍCH SLUŽEB COMMUNICATION FACILITIES OF OTHER SERVICES Označení služby Service designation Volací značka Call sign Kmitočet Frequency Provozní doba Hours of operation Inž. letišt. zabezpečení/ Engineer airport safeguard 128,300 MHz na AD KBELY/on AD KBELY Inž. letišt. zabezpečení/ Engineer airport safeguard A/A 123,550 MHz 138,900 MHz na AD RUZYNÌ/on AD RUZYNÌ AMDT A 5/04

14 AD MIL AIP 13 AUG 01 CZECH REPUBLIC AD 2.19 RADIONAVIGAČNÍ A PØISTÁVACÍ ZAØÍZENÍ RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Druh zaøízení, CAT ILS/MLS, pro VOR/ILS/MLS magnetickou deklinaci Type of aid, Cat of ILS/MLS, VOR/ILS VAR ID Kmitočet Frequency Provozní doba Hours of operation Zemìpisné souøadnice místa vysílací antény Transmitting antenna site coordination Nadmoøská výška vysílací antény DME DME transmitting antenna elevation NDB KD 300 khz H 24 L K 438 khz H 24 MM 24 tečky/dots 75 MHz H 24 LLZ KD 108,35 MHz H 24 GP 333,95 MHz H 24 DME KD 108,35 MHz H 24 OM 24 čárky/dashes 75 MHz H ,40 N ,82 E ,85 N ,43 E ,89 N ,59 E ,67 N ,99 E ,34 N ,18 E ,34 N ,18 E ,18 N ,64 E Pouze pro vojenský provoz For military traffic only Pouze pro vojenský provoz For military traffic only AMDT A 7/01

15 MIL AIP AD CZECH REPUBLIC 17 JUN 99 AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ PROVOZ AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS POSTUPY ATS REZERVOVÁNO PRAVIDLA PRO ORGANIZOVÁNÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU Časové relace organizování místního letového provozu Zahájení létání v zimním i letním období 0800 (0700) Ukončení létání v zimním období max. do 2100 (2000) Ukončení létání v letním období max. do 2200 (2100) Pøi výcvikových letech s letouny TU-154 provádìt vzlety nejpozdìji do 2100 (2000). Pøi výcvikových letech plánovat na letovou smìnu max. 3 dopravní letouny nebo vrtulníky Pravidla pro létání hotovostních letadel REZERVOVÁNO Pravidla pro létání vrtulníkù SAR a LZS REZERVOVÁNO Místní omezení leteckého provozu 1) Zatáčky po vzletu z RWY 06 a pøi pøiblížení na tuto RWY se provádí doprava. 2) RWY je použitelná ve dne za dohlednosti 5 km a spodní hranici oblačnosti 400 m a v noci za dohlednosti 5 km a spodní hranici oblačnosti 500 m pro dopravní letouny a letouny typu L-29, L-39, L-59 všech modifikací a dohlednosti 1 km, spodní základnì oblačnosti 150 m ve dne a dohlednosti 2 km a spodní základnì oblačnosti 250 m v noci pro vrtulníky, pro pøistání okruhem. Pøiblížení je možné pouze na svolení SØLP. 3) Pøistání bojových a cvičnì-bojových letounù s výjimkou typù L-29, L-39 a L-59 všech modifikací, na RWY 06 je zakázáno. 4) Sestup za ztížených povìtrnostních podmínek na RWY 06, 24 je zakázán pro všechny typy bojových a cvičnì-bojových letounù s výjimkou typù L-29, L-39 a L-59 všech modifikací. 5) Výcvikové lety na RWY 06 jsou zakázány ATS PROCEDURES RESERVED LOCAL TRAFFIC ORGANIZATION RULES Air traffic organization time frame Flying starts at 0800 (0700) Winter flying time end max (2000) Summer flying time end max (2100) Training flights on TU-154 A/C shall take-off at 2100 (2000) at the latest. One flight relay shall have maximum 3 planned transport planes or helicopters when training flights are performed Rules for readiness aircraft flying RESERVED Rules for SAR and LZS helicopters flying RESERVED Local traffic restrictions 1) Right turns are performed after TKOF FM RWY 06 and when approaching this RWY. 2) RWY is usable on daytime when visibility is 5 km and cloud base 400 m and at night when visibility is 5 KM and cloud base 500 m for transport aircraft and planes of types L-29, L-39, L-59 of all modifications and visibility 1 km, cloud base 150 m on daytime and visibility 2 km and cloud base 250 m at night for helicopters, for circling approach. Approach allowed only with ATC unit permission. 3) Landing on RWY 06 is prohibited for combat and combat-training planes excluding types L-29, L-39 a L-59 of all modifications. 4) Low visibility approaches on RWY 06, 24 are prohibited for combat and combat-training planes excluding types L-29, L-39 a L-59 of all modifications. 5) Training flights are prohibited on RWY 06. AIRAC AMDT A 6/99

16 AD MIL AIP 22 SEP 02 CZECH REPUBLIC AD 2.21 POSTUPY PRO OMEZENÍ HLUKU AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES Z dùvodu snížení hlukové zátìže obyvatelstva byly pøijaty tyto zásady uplatňované v letovém provozu: OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY Viz Motorové zkoušky dopravních letadel provádìt v dobì ( ). Na letové a forsážní stojánce je povoleno provádìt provozní motorové zkoušky v dobì od ( ) Zálety letounù MiG-21 provádìt v dobì ( ). Výjimku mùže povolit pouze velitel letištì V zásadì platí noční klid v dobì ( ). V této dobì jsou zakázány pøílety nebo odlety letadel. Výjimku mùže povolit pouze velitel letištì nebo v pøípadì nouze SØL OMEZENÍ LETOVÝCH POSTUPÙ Vrtulníky Ve dne za normálních povìtrnostních podmínek provádìt lety po okruhu v nejnutnìjším výcvikovém rozsahu. Po vzletu kurzem 242 provádìt první zatáčku v minimální výšce 1600 ft/490 m AMSL (650 ft/200 m AAL). Let po okruhu provádìt ve výšce 2000 ft/610 m AMSL (1050 ft/320 m AAL). Opuštìní a zaøazení do okruhové výšky provádìt vždy z nebo do druhé, tøetí zatáčky. Pøi smìru vzletu na 062 je provedení okruhu stejné, v opačném smìru, po stejné trati letu s tím, že ukončení čtvrté zatáčky provádìt ve výšce 1600 ft/490 m AMSL (650 ft/200 m AAL) V noci za normálních povìtrnostních podmínek se okruh provádí stejným zpùsobem jako v čl , na výšce 2500 ft/760 m AMSL (1550 ft/480 m AAL) Létání v mracích podle systému OSP provádìt ve dne i v noci metodou velkého okruhu ve výšce 2500 ft/760 m AMSL (1550 ft/480 m AAL) s klesáním na konečné pøiblížení standardním sestupovým úhlem. Pøi výcviku v létání v zakryté kabinì podle pøístrojù ve dne i v noci dodržet protihlukový sestupový úhel - KD NDB 2000 ft/ 610 m AMSL (1050 ft/320 m AAL), K L 1450 ft/440 m AMSL (500 ft/ 150 m AAL) Pøi plnìní výcvikových úkolù a všech letech oblétávat hustì osídlená místa v celém prostoru. Zásadnì oblétávat obce Kbely, Satalice, Vinoø a Horní Počernice. Tato opatøení jsou závazná pro létání všech vrtulníkù na letišti Kbely, včetnì pøíletù a odletù cizích posádek Dopravní letouny Odlety První zatáčku pøi vzletu na 241 zahájit v minimální výšce 1600 ft/490 m AMSL (650 ft/200 m AAL). The following policy has been accepted to decrease noise disturbance of inhabitants: OPERATIONAL HOURS RESTRICTION See Transport aircraft engine run-up tests shall be performed between ( ). Operational engine run-up tests on flight and afterburner stand shall be performed between ( ) MiG-21 test flights shall be performed between ( ). Only aerodrome commander may permit the exception Night silence between ( ) is kept in principle. At that time any arrivals nor departures are prohibited. The exceptions may permit only aerodrome commander or ATC in emergency FLIGHT PROCEDURES RESTRICTION Helicopters Perform circuit flights on day and normal weather conditions at the most necessary training range. After TKOF on course 242 turn at minimum 1600 ft/490 m AMSL (650 ft/200 m AAL). Circuit flight perform at 2000 ft/610 m AMSL (1050 ft/320 m AAL). Leaving and joining circuit altitude shall always be performed FM or to downwind, base leg turn. The circuit performance after TKOF on 062 is the same, in opposit direction, on same flight pattern, but to perform the final turn termination at 1600 ft/490 m AMSL (650 ft/200 m AAL) At night on normal weather conditions the circuit is performed same way as in , at 2500 ft/760 m AMSL (1550 ft/480 m AAL) OSP system flights in clouds to perform on day and at night by method of large circuit at 2500 ft/760 m AMSL (1550 ft/480 m AAL) with standard descent angle to final approach. Hidden cockpit instrument training flight shall maintain noise abatement descent angle - KD NDB 2000 ft/610 m AMSL (1050 ft/320 m AAL), K L 1450 ft/440 m AMSL (500 ft/150 m AAL) Densely populated sites shall be avoided during training missions within all area. Especially avoid villages Kbely, Satalice, Vinoø and Horní Počernice. This regulations are obligatory for all helicopter operations on Kbely aerodrome including visiting crews arrivals and departures Transport aircrafts Departures After take-off from 241 the first turn shall be carried out not lower than 1600 ft/490 m AMSL (650 ft/200 m AAL). AMDT A 13/02

17 MIL AIP AD CZECH REPUBLIC 22 SEP Odletový postup pro vrtulová letadla: Vzlet do 2000 ft/610 m AMSL vzletový výkon, stoupat s maximálním gradientem pøi zachování letové bezpečnosti na 2000 ft/610 m AMSL snížit výkon na maximální normální výkon pro stoupání od 2000 ft/610 m AMSL do 4000 ft/1220 m AMSL stoupat s maximálním gradientem se sníženým výkonem, udržovat stálou rychlost nad 4000 ft/1220 AMSL urychlit plynule letadlo na rychlost pro trat ové stoupání Odletový postup pro proudová letadla: od vzletu do 2500 ft/760 m AMSL vzletový výkon, klapky v poloze pro vzlet, stoupání V kt (nebo s maximálním úhlem sklonu) na 2500 ft/760 m AMLS snížení výkonu motorù ne však ménì než je výkon pro stoupání od 2500 ft/760 m AMSL do 4000 ft/1220 m AMSL stoupat V kt (nebo s maximálním úhlem sklonu) nad 4000 ft/1220 m AMSL normální rychlost a trat ová konfigurace pro stoupání Pøílety Pøi pøistání ve smìru dráhy 061 provádìt tøetí zatáčku ve výšce 980 ft/300 m AGL a čtvrtou zatáčku zahájit ve výšce 820 ft/250 m AGL, ukončení ve výšce 650 ft/200 m AGL LOK (VTÚ 030, VZLÚ) K snížení vlivu hluku uskutečňovat s letouny MiG-21 zásadnì vzlety ve smìru RWY 06 a pøistání provádìt ve smìru RWY Pøi zalétávacích letach prùlet nad letištìm provádìt ve smìru RWY 24 ve výšce 330 ft/100 m AGL, první zatáčku zahájit nejpozdìji nad druhou polovinou RWY a stoupat do okruhové výšky 2500 ft/760 m AMSL (1550 ft/480 m AAL) OMEZENÍ POZEMNÍHO PROVOZU A ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY Zahøívání a provìøování motorù u dopravních letounù provádìt: č. 1 na pojíždìcí dráze A na úrovni LS ØLP č. 2 na pojíždìcí dráze D č. 3 na pojíždìcí dráze E Propeller aircraft departure procedure: From take-off to 2000 ft/610 m AMSL take-off power, climb with maximum rate of climb considering flight safety At 2000 ft/610 m AMSL reduce engine thrust to the maximum normal climb power and/or thrust From 2000 ft/610 m AMSL to 4000 ft/1220 m AMSL climb with maximum rate of climb with reduced power and/or thrust, maintain the airspeed constant Above 4000 ft/1220 m AMSL accelerate gradually to en-route climb airspeed Jet aircraft departure procedure: From take-off to 2500 ft/760 m AMSL take-off power, take-off flaps, climb at V kt (or as limited by the body angle) At 2500 ft/760 m AMSL reduce engine thrust to not less than climb power and/or thrust From 2500 ft/760 m AMSL to 4000 ft/1220 m AMSL climb at V kt (or as limited by the body angle) Above 4000 ft/1220 m AMSL normal airspeed and en-route climb configuration Arrivals When landing in RWY direction 061 perform base leg turn at 980 ft/300 m AGL and final turn start at 820 ft/ 250 m AGL and finish at 650 ft/ 200 m AGL LOK (VTÚ 030, VZLÚ) MiG-21 planes shall principally TKOF FM RWY 06 and land on RWY 24 to reduce noise impact On test flights perform aerodrome overflights in RWY 24 direction at 330 ft/100 m AGL. Firs turn initiate over second half of RWY at the latest and climb to circuit height 2500 ft/760 m AMSL (1550 ft/ 480 m AAL) GROUND OPERATIONS AND TESTING RESTRICTION Engine warming and testing of transport aircraft shall be performed : No. 1 on TWY A abeam aerodrome ATC unit stand No. 2 on TWY D No. 3 on TWY E AMDT A 13/02

18 AD MIL AIP 12 JUN 03 CZECH REPUBLIC AD 2.22 LETOVÉ POSTUPY AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES VŠEOBECNÌ Pro pøílety a odlety letadel na/z letištì jsou vypracovány postupy pro lety GAT a pro lety OAT. Výška základny oblačnosti se udává vzhledem k nadmoøské výšce 286 m/939 ft POSTUPY PRO LETY GAT Postupy jsou vypracovány v souladu s Doc Postupy pro IFR LETY Vyčkávání Postupy pro vyčkávání jsou zobrazeny na mapách Pøiblížení podle pøístrojù/instrument Approach Charts Z dùvodu omezeného prostoru MTMA Kbely se monitoruje poloha letadla ve vyčkávacím obrazci radarem Pøi současném vyčkávání letadel nad body KD NDB a EKROT musí být zajištìna vertikální separace tìchto letadel Vyčkávání ve výškách nad 3500 ft AMSL musí být koordinováno s APP Praha Pøiblížení Rychlostní omezení Pokud ATC nestanoví jinak jsou velitelé letadel provádìjící pøiblížení na letištì povinni dodržovat následující rychlostní omezení: 1) MAX 250 KT/460 kmh IAS ve vzdálenosti 28 NM DME OKL a menší (letící na STAR i mimo nì) 2) MAX 220 KT/405 kmh IAS v bodì SLP2 3) MAX 160 KT/295 kmh IAS po usazení na trati konečného pøiblížení až do pøeletu KD NDB, nebo odpovídající vzdálenosti 4) Pøesnost dodržení rychlosti musí být do + 10 KT/18 kmh 5) Není-li pilot schopen dodržet omezení rychlosti musí tuto skutečnost ohlásit ATC Postupy pro standardní pøístrojové pøílety k bodùm IAF jsou následujících stranách a zobrazeny na mapách STAR Postupy pro počáteční, støední, konečné a nezdaøené pøiblížení, tj. od bodu IAF, jsou zobrazeny na mapách pøiblížení podle pøístrojù (IAC) Omezení pro nezdaøené pøiblížení - z dùvodu omezeného prostoru TMA Kbely, s ohledem na blízkost osy sestupu na RWY 31 LKPR je nutné dodržovat maximální rychlost v zatáčce: MAX 190 KT/345 kmh pøi náklonu 15 MAX 235 KT/430 kmh pøi náklonu Radarové pøiblížení - minimální výšky pro radarové vektorování v TMA Kbely viz. mapa AD GENERAL For arrivals and departures to/from the aerodrome the procedures for GAT flights and OAT flights were developed. Cloud ceiling height is related to the elevation of 286 m/939 ft PROCEDURES FOR GAT FLIGHTS The flight procedures were developed in accordance with Doc Procedures for IFR flights Holding Holding procedures are shown on Instrument Approach Charts Due to limited Kbely MTMA airspace the aircraft position within the holding pattern is monitored with radar Multiple aircraft holding at KD NDB and EKROT must be vertically separated Holding above 3500 ft AMSL must be coordinated with Praha APP Approaches Speed limits Unless other instructions are issued by ATC the aircraft approaching the aerodrome must comply with the following speed limits: 1) MAX 250 KT/460 KMH within 28 NM DME OKL (flight with/without STAR) 2) MAX 220 KT/405 KMH at SLP2 point 3) MAX 160 KT/295 KMH IAS after being established on track until crossing the KD NDB or the matching distance 4) The speed accuracy must be of 10 KT/18 KMH 5) If the aircraft is not able to comply with the speed limit the ATC must be notified of this fact Standard instrument approach procedures to IAFs are described on the following pages and shown on STAR charts Initial, intermediate, final and missed approach procedures from IAFs are shown on Instrument Approach Charts (IAC) Missed approach restrictions - due to limited Kbely TMA airspace and LKPR RWY 31 approach path proximity the maximum speed when turning must be limited to: MAX 190 KT/345 KMH with 15 bank angle MAX 235 KT/430 KMH with 20 bank angle Radar approach - minimum altitudes for radar vectoring within Kbely TMA, see chart on AD AIRAC AMDT A 4/03

19 MIL AIP AD CZECH REPUBLIC 12 JUN Pøiblížení okruhem Bezpečné výšky nad pøekážkami (OCA) pro jednotlivé RWY jsou uvedeny v mapách IAC a pro pøiblížení okruhem i v následující tabulce: Visual manoeuvring (circling) Obstacle clearance altitudes (OCA) for each RWY - see IACs and the following table: H m MSL MOC OCA [m] OCA [ft] CAT A pøek./obst CAT B pøek./obst CAT C pøek./obst Odlety Postupy pro odlety (SID) nejsou stanoveny. Odlety se provádí podle pokynù ATC Radarové postupy V prostorách MTMA a MCTR Praha - Kbely jsou poskytovány tyto radarové služby: radarové sledování navigační pomoc radarové vektorování zajištìní radarových rozstupù pøiblížení pøesným pøibližovacím radarem na RWY 24 informace o konfliktním provozu informace o provozu Minimum radarového rozstupu v TMA/CTR Kbely je 6 km Radarové pøiblížení na RWY 06 se neprovádí. Radarové pøiblížení na RWY 24 končí 0,4 NM/740 m od bodu dotyku Standardní odletové tratì - pøístrojové (SID) Standardní odletové tratì - pøístrojové nejsou stanoveny. Odlety se provádí podle pokynù ATC Departures Departure procedures (SID) have not been established. Departures are performed according to ATC instructions Radar procedures Following radar services are provided in MTMA and MCTR Praha - Kbely: radar watch navigation assistance radar vectoring radar separation PAR precision approach on RWY 24 conflicting traffic information traffic information Horizontal radar separation minimum within Kbely TMA/ CTR is 6 km Radar approach to RWY 06 is not provided. Radar approach to RWY 24 terminates 0,4 NM/740 m from touchdown Standard departure routes - instrument (SID) Standard instrument departure routes have not been established. Departures are performed according to ATC instructions. AIRAC AMDT A 4/03

20 AD MIL AIP 22 JAN 04 CZECH REPUBLIC Standardní pøíletové tratì - pøístrojové (STAR) STAR - RWY Standard arrival routes - instrument (STAR) STAR - RWY 24 Označení tratì Význačné body Route designation Significant points Magn. trat MAG track [ ] Vzdálenost Distance [NM/km] MNM IFR nadmoøská výška MNM IFR altitude [ft/m] VLM 1K (VLASIM ONE KILO ARRIVAL) VLM VOR/DME KUTEK EKROT ,96/22,15 0,78/1,44 10,96/20,3 5500/ / /1070 RAK 2W (RAKOVNIK TWO WHISKEY ARRIVAL) RAK NDB NER VOR/DME ETATU ,9/55,5 7,61/14,1 5500/ /1530 RATIS 3K (RATIS THREE KILO ARRIVAL) RATIS KD NDB HDO 2W (HERMSDORF TWO WHISKEY ARRIVAL) HDO VOR/DME HOLAN ETATU OKX 1W (FRYDLANT ONE WHISKEY ARRIVAL) OKX VOR/DME HOLAN ETATU ,39/43,3 3500/ ,13/39,1 9,53/17,6 6,06/11,2 29,93/55,4 9,53/17,6 6,06/11,2 5500/ / / / / / RNAV STAR RWY RNAV STAR - RWY 24 Označení tratì Význačné body Route designation Significant points Magn. trat MAG track [ ] Vzdálenost Distance [NM/km] MNM IFR nadmoøská výška MNM IFR altitude [ft/m] DOBEN 1W Basic RNAV (DOBEN ONE WHISKEY ARRIVAL) DOBEN PR705 NER VOR/DME ETATU ,37/21,1 29,98/55,5 7,61/14,1 5500/ / /1530 AIRAC AMDT A 1/04

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE AIP AD LKPD 7 NOV LKPD AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD - Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPD AD. LKPD AD. ZEMĚPISNÉ

Více

AD 2-LKKB-1 5 MAR 15. Kbely LKKB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY

AD 2-LKKB-1 5 MAR 15. Kbely LKKB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY AIP AD -LKKB- MAR LKKB AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKB AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB - KBELY Vojenské letiště Military Aerodrome LKKB AD. LKKB AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ

Více

VODOCHODY LKVO - VODOCHODY

VODOCHODY LKVO - VODOCHODY AIP AD 8 APR 0 AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME - Neveřejné mezinárodní letiště Private International Aerodrome AD. AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O

Více

VODOCHODY LKVO - VODOCHODY

VODOCHODY LKVO - VODOCHODY AIP AD 8 APR 0 AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME - Neveřejné mezinárodní letiště Private International Aerodrome AD. AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O

Více

KUNOVICE LKKU KUNOVICE

KUNOVICE LKKU KUNOVICE AIP LKKU AD 2-LKKU-13 13 JAN 11 AD 2. AD 2. LKKU AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ LETOVÝ LKKU AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS PROVOZ 2.20.1. K veškeré letecké činnosti na letišti Kunovice je nutný předchozí

Více

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV AIP AD LKMT 0 MAR LKMT AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKMT AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKMT AD. LKMT

Více

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV AIP AD LKMT MAY LKMT AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKMT AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKMT AD. LKMT AD.

Více

AD 2. LKPD AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD PARDUBICE

AD 2. LKPD AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD PARDUBICE MIL AIP AD 2.-1 4 JUN 09 AD 2. AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTĚ AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME PARDUBICE Vojenské mezinárodní veřejné letiště Military International Public Aerodrome

Více

KARLOVY VARY LKKV - KARLOVY VARY

KARLOVY VARY LKKV - KARLOVY VARY AIP AD LKKV 9 MAY LKKV AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKV AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKV - Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKKV AD. LKKV AD. ZEMĚPISNÉ

Více

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE

PARDUBICE LKPD - PARDUBICE AD LKPD 7 NOV LKPD AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPD AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPD - Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPD AD. LKPD AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ

Více

PRAHA/Vodochody LKVO - PRAHA/VODOCHODY

PRAHA/Vodochody LKVO - PRAHA/VODOCHODY AIP AD JUN AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME - PRAHA/VODOCHODY Neveřejné mezinárodní letiště Private International Aerodrome AD. AD. ZEMĚPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ

Více

KARLOVY VARY LKKV - KARLOVY VARY

KARLOVY VARY LKKV - KARLOVY VARY AIP AD LKKV 9 MAY LKKV AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKKV AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKV - Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKKV AD. LKKV AD. ZEMĚPISNÉ

Více

BRNO/Tuřany LKTB - BRNO/TUŘANY

BRNO/Tuřany LKTB - BRNO/TUŘANY AIP AD LKTB APR LKTB AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKTB AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKTB - BRNO/TUŘANY Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKTB AD. LKTB AD.

Více

KARLOVY VARY LKKV KARLOV VARY

KARLOVY VARY LKKV KARLOV VARY AIP LKKV KARLOV VARY AD 2. AD 2. LKKV AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ LETOVÝ PROVOZ LKKV AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS AD 2LKKV11 5 FEB 15 2.20.1 Piloti letadel o MTOM nad 5700 kg ve dne a všech letadel

Více

AIP GEN 3.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 3.2 1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 3.2 1 23 SEP 10 3.2.1 Odpovědné služby GEN 3.2 LETECKÉ MAPY 3.2.1.1 Řízení letového provozu České Republiky, s.p. Letecká informační služba vydává širokou škálu leteckých map pro civilní letectví.

Více

AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY

AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY AIP Veřejné vnitrostátní letiště Public domestic aerodrome Neveřejné mezinárodní letiště. Private international aerodrome. AD 4-LKLT-1 LKLT - 1 Umístění/Location 7 km NE Praha - centrum 2 Provozní použitelnost/operational

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ AIP AD LKPR 8 APR 6 LKPR AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD. LKPR

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ Medlánky

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ Medlánky LETIŠTĚ Medlánky VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j./Ref.No.: 10/07 Datum: Date: Schválil:...... Ing. Ivan Filakovský člen Rady Ak Medlánky Předseda Ak Medlánky Approved by: Ing. Ivan Filakovský Aeroclub

Více

BRNO/Tuřany LKTB - BRNO/TUŘANY

BRNO/Tuřany LKTB - BRNO/TUŘANY AD 2 LKTB 1 LKTB AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKTB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKTB - BRNO/TUŘANY Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKTB AD 2.2 LKTB

Více

BRNO/Tuřany LKTB BRNO TUŘANY

BRNO/Tuřany LKTB BRNO TUŘANY AIP LKTB BRNO TUŘANY LKTB AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ PROVOZ LKTB AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS AD 2 LKTB 13 18 OCT 12 2.20.1 ODBAVENÍ LETŮ 2.20.1.1 Kompletní odbavení letů zajišťuje Letiště Brno a.s.

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ AIP AD LKPR MAR LKPR AD. SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD. AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD. LKPR AD.

Více

OSTRAVA/Mošnov AD 2-LKMT-11 18 SEP 14 AD 2. LKMT OSTRAVA/MOŠNOV AD 2.

OSTRAVA/Mošnov AD 2-LKMT-11 18 SEP 14 AD 2. LKMT OSTRAVA/MOŠNOV AD 2. AIP AD 2-LKMT-11 18 SEP 14 LKMT AD 2. LKMT OSTRAVA/MOŠNOV AD 2. AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ PROVOZ LKMT AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS 2.20.1 Na letišti je povolen civilní letový provoz pro: - mezinárodní

Více

AIP ENR 1.6-1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.6-1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.6-1 1 MAY 14 ENR 1.6 PŘEHLEDOVÉ SLUŽBY A POSTUPY ATS 1.6.1 PRIMÁRNÍ RADAR 1.6.1.1 Radarové krytí 1.6.1.1.1 Radarové krytí primárního radaru v CTA Praha je zajištěno nad FL 85. 1.6.1.1.2 Radarové

Více

AIP ENR 5.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 5.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 5.2 1 ENR 5.2 PROSTORY PRO VOJENSKÝ VÝCVIK A CVIČENÍ A IDENTIFIKAČNÍ PÁSMO PROTIVZDUŠNÉ OBRANY 5.2.1 Dočasně vyhrazené prostory ENR 5.2 MILITARY EXERCISE AND TRAINING AREAS AND AIR DEFENCE INDENTIFICATION

Více

AD 4-LKLN-1 21 OCT 10 PLZE /LÍN

AD 4-LKLN-1 21 OCT 10 PLZE /LÍN AIP Ve ejné vnitrostátní letišt / Neve ejné mezinárodní letišt Public domestic aerodrome/ Private international aerodrome AD 4-LKLN-1 LKLN - 1 Umíst ní/location 11 km SW st ed/centre of Plze 2 Provozní

Více

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV

OSTRAVA/Mošnov LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV AIP AD 2 LKMT 1 2 MAY 13 LKMT AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKMT AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKMT - OSTRAVA/MOŠNOV Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LKLN VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ. V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o.

LETIŠTNÍ ŘÁD LKLN VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ. V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o. LETIŠTNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ A NEVEŘEJNÉ MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ PLZEŇ / LÍNĚ LKLN Za provozovatele: Schvaluji: V Líních dne: V Praze dne:.. PlaneStation Pilsen s.r.o. (razítko, podpis) za ÚCL ČR (razítko,

Více

VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY

VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY ŠKOLA PILOTŮ ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING ŠKOLA PILOTŮ Author: Filip Cerveny Valid from: 2010-02-01 Page 1 of 7 Úvod Tato příručka slouží jako učební materiál ke studiu pro

Více

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.21 27 NOV 03 ENR 1.2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES 1.2.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VFR LETŮ 1.2.1.1 S výjimkou zvláštního letu VFR, lety VFR musí být prováděny tak, aby

Více

- Co zamýšlím udělat / jaké žádám informace / jaké žádám povolení

- Co zamýšlím udělat / jaké žádám informace / jaké žádám povolení - Kdo jsem - Poznávací značka / Volací znak - Typ letadla - Pravidla letu (VFR, IFR, výcvikový let VFR, výcvikový let IFR) - Podle letového plánu / Bez letového plánu - Odkud (letiště vzletu (pokud požadováno)),

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.2 1 19 JUL 07 ENR 1.2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES 1.2.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VFR LETŮ 1.2.1.1 S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby

Více

ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS

ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS ČÁST 1 - Hlava E JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart E HLAVA E - PROVOZ ZA KAŽDÉHO POČASÍ SUBPART E ALL WEATHER OPERATIONS Poznámka: Kdykoliv je v této Hlavě požadováno použití letového simulátoru nebo syntetického

Více

Letištní řád veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště Přerov LKPO Schválil Vydal Nabývá účinnosti Jméno Funkce Datum Podpis Linda Tamchynová Odpovědná osoba letiště Přerov 16.4.2015

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Letištní řád - LKCS 1.5. 2009 0.1 Zkratky použité v Letištním řádu ACC Oblastní středisko

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ AD 2 LKPR 1 1 MAR 15 LKPR AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD

Více

KOORDINAČNÍ SMĚRNICE

KOORDINAČNÍ SMĚRNICE KOORDINAČNÍ SMĚRNICE pro užívání prostorů WAVE CAMP 2015-2016 ostatními aerokluby v ČR V Jeseníku dne 10.10.2015 Zpracovala: ing.vlasta Lasovská Koordinační směrnice pro užívání prostorů WAVE CAMP 2015-2016

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

AIP GEN 3.5 1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 3.5 1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 3.5 1 24 JUL 14 GEN 3.5 METEOROLOGICKÉ SLUŽBY 3.5.1 ODPOVĚDNÁ SLUŽBA 3.5.1.1 Pro civilní letiště 3.5.1.1.1 Meteorologické služby civilnímu letectví v Letové informační oblasti Praha (FIR PRAHA)

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 1 6 MAR 14 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. LETIŠTNÍ LETIŠTĚ ČESKÉ ŘÁD BUDĚJOVICE LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda představenstva V Praze dne:..

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE Aeroklub Prostějov - Stichovice Šafaříkova 5 Prostějov PSČ 796 01 LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE V Prostějově dne. Václav Rozehnal předseda aeroklubu Aeroklub Prostějov Stichovice V Praze dne:... Ing.

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR PRAHA RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR PRAHA RUZYNĚ AIP LKPR PRAHA RUZYNĚ AD 2-LKPR-15 21 AUG 14 LKPR AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ PROVOZ LKPR AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS 2.20.1 KOORDINOVANÉ LETIŠTĚ 2.20.1.1 Letiště Praha/Ruzyně je koordinované letiště.

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Zdeněk Ježek Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav LR Strana 1 (celkem 20) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 AK Ml. Boleslav

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

A. ÚVOD A. INTRODUCTION

A. ÚVOD A. INTRODUCTION FRAZEOLOGIE NEŘÍZENÁ LETIŠTĚ, ZÓNY ATZ PŘEDPIS L FRAZEOLOGIE III. FRAZEOLOGIE PRO PROVOZ LETADEL NA NEŘÍZENÝCH LETIŠTÍCH A V ATZ III. PHRASEOLOGIES FOR AIRCRAFT OPERATIONS ON UNCONTROLLED AERODROMES AND

Více

GEN-3 ZKRATKY A SYMBOLY POUŽÍVANÉ VE VFR PŘÍRUČCE

GEN-3 ZKRATKY A SYMBOLY POUŽÍVANÉ VE VFR PŘÍRUČCE 04 FEB 16 (1) Zkratky a symboly VFR-GEN-3-1 GEN-3 ZKRATKY A SYMBOLY POUŽÍVANÉ VE VFR PŘÍRUČCE 3.1 Zkratky Zkratky označené *) jsou buď odlišné, nebo nejsou obsažené v ICAO Doc 8400. Oblastní středisko

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 11. 2. 2012

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 11. 2. 2012 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 11. 2. 2012 Organizace v letectví ICAO ECAC EASA EUROCONTROL ÚCL ÚZPLN Aeroklub ČR ICAO International Civil Aviation Organisation = Mezinárodní organizace pro civilní letectví

Více

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM VÝTISK: č. 1 Bezpečnostní program provozovatele letiště LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ LKKM NEVEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j.ÚCL: Datum: Schválil:... Úřad pro civilní letectví Zpracovatelé: Schválil VLP LKKM: Datum

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá k označení pracovišť

Více

ZKRATKY A SYMBOLY (použité v tomto Předpisu)

ZKRATKY A SYMBOLY (použité v tomto Předpisu) ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 6/II ZKRATKY A SYMBOLY (použité v tomto Předpisu) Zkratky AC ACAS ADREP ADS AFCS AGA AIG AOC APU ASE ASIA/PAC ATC ATM ATS CAT I CAT II CAT III CAT IIIA CAT IIIB CAT IIIC CFIT cm CVR

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík SLNS BRNO Školení pilotů 2011 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

GEN-3 ABBREVIATIONS AND SYMBOLS USED IN VFR MANUAL

GEN-3 ABBREVIATIONS AND SYMBOLS USED IN VFR MANUAL 11 DEC 14 (1) Abbreviations and symbols VFR-GEN-3-1 GEN-3 ABBREVIATIONS AND SYMBOLS USED IN VFR MANUAL 3.1 Abbreviations Abbreviations marked by an asterisk *) are either different from or not contained

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA PŘÍLOHY ČÁST Letecká škola BEMOAIR s.r.o. PŘÍLOHY ČÁST P Část D - Příloha 1. LETOVÉ POVOLENÍ K MIMOLETIŠTNÍMU LETU Letecká škola BEMOAIR s.r.o. DATUM : IDENTIFIKACE LETADLA TYP: POČET: VYBAVENÍ RDST/NAV: LETIŠTĚ ODLETU

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2014 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ

PRAHA/Ruzyně LKPR - PRAHA/RUZYNĚ AD 2 LKPR 1 1 MAR 15 LKPR AD 2.1 SMĚROVACÍ ZNAČKA A NÁZEV LETIŠTĚ LKPR AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKPR - PRAHA/RUZYNĚ Veřejné mezinárodní letiště Public International Aerodrome LKPR AD

Více

1 Výtisk číslo: LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ PROSTĚJOV Schváleno: V Praze dne:...2005... ÚCL Praha O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam zkratek Hlava I Hlava II Hlava III Hlava IV Údaje o letišti Organizace a

Více

Seznam AIP SUP platných k datu účinnosti této AIP AMDT/List of AIP SUP valid on the effective date of this AIP AMDT

Seznam AIP SUP platných k datu účinnosti této AIP AMDT/List of AIP SUP valid on the effective date of this AIP AMDT ČESKÁ REPUBLIKA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč AIP AMDT 300/15 PUBLICATION DATE: 22 JAN 15 +420 220 372 825 +420

Více

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU Doc 4444 / L 4444 Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 184/2002-220-SP ze dne 26.2.2002 KONTROLNÍ

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2012 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

Plánování letu - počasí

Plánování letu - počasí ŠKOLA PILOTŮ Plánování letu - počasí ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING Author: Ondřej Sekal Valid from: 2009-12-01 Page 1 of 7 Úvod Tato příručka slouží jako učební materiál ke

Více

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic).

By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany) and Prague (Czech Republic). TRAVEL INFORMATION Informations about Brno are on web pages : http://www.brnocard.com/en/ By plane to Brno International Brno Tuřany Airport. Direct connections to London/Stansted (UK), Munich (Germany)

Více

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava 23. - 25. 9. 2011 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ANALÝZA NAVÝŠENÍ KAPACITY PRAŽSKÝCH LETIŠŤ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ ANALÝZA NAVÝŠENÍ KAPACITY PRAŽSKÝCH LETIŠŤ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Sébastien Lán ANALÝZA NAVÝŠENÍ KAPACITY PRAŽSKÝCH LETIŠŤ Bakalářská práce 2015 2 Abstrakt Předmětem bakalářské práce Analýza navýšení kapacity pražských

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-10-510 Výtisk č.6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu nedovoleného vjezdu na aktivní RWY 13 letounem

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-080 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING

ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING ŠKOLA PILOTŮ Briefing package ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING Author: Filip Müller Valid from: 2010-07-01 Page 1 of 12 Úvod Flight Planner (dále jen FP) je nástrojem vyvinutým

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2011 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU

ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ROZDĚLENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Vzdušný prostor je rozdělen do tříd (A až G) podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service) Úkolem letových provozních služeb je: zabraňovat

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

ČÁST I DÍL 1 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 1 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 1 - HLAVA 1 PŘEDPIS L 8168 Primární prostor (Primary area) Vymezený prostor symetricky rozložený podél stanovené letové tratě, ve kterém je zajištěna bezpečná výška nad překážkami v plném rozsahu.

Více

ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D. JAR-OPS 3.195 Provozní řízení (Viz ACJ OPS 3.195) Provozovatel musí:

ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D. JAR-OPS 3.195 Provozní řízení (Viz ACJ OPS 3.195) Provozovatel musí: ČÁST 1 - Hlava D JAR-OPS 3 SECTION 1 - Subpart D HLAVA D - PROVOZNÍ POSTUPY SUBPART D OPERATIONAL PROCEDURES JAR-OPS 3.195 Provozní řízení (Viz ACJ OPS 3.195) Provozovatel musí: (a) Zavést a dodržovat

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL (L 6/II) Strana Datum Strana Datum. Změna č. 33

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL (L 6/II) Strana Datum Strana Datum. Změna č. 33 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL (L 6/II) Strana Datum Strana Datum i - iii 18.11.2010 Dod.2.B-1 až Dod.2.B-9 v až xiii 3.1-1/ZN 18.11.2010 1.1-1 až 1.1-6 3.2-1/ZN 18.11.2010 1.2-1/ZN 13.11.2014

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

OPTIMALIZACE ILS NA LKVO VODOCHODY OPTIMIZATION ILS IN LKVO VODOCHODY

OPTIMALIZACE ILS NA LKVO VODOCHODY OPTIMIZATION ILS IN LKVO VODOCHODY OPTIMALIZACE ILS NA LKVO VODOCHODY OPTIMIZATION ILS IN LKVO VODOCHODY Markéta Čapková 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou přesného přibližovacího zařízení na letišti LKVO Vodochody. Součástí příspěvku

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETECKÉ MAPY

LETECKÝ PŘEDPIS LETECKÉ MAPY MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETECKÉ MAPY L4 Uveřejněno pod číslem jednacím: 630/2008-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETECKÉ MAPY

Více

AIP ENR 1.1 1 CZECH REPUBLIC VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A POSTUPY GENERAL RULES AND PROCEDURES

AIP ENR 1.1 1 CZECH REPUBLIC VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A POSTUPY GENERAL RULES AND PROCEDURES AIP ENR 1.11 31 MAY 12 ENR 1. ENR 1. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA A POSTUPY GENERAL RULES AND PROCEDURES ENR 1.1 VŠEOBECNÁ PRAVIDLA ENR 1.1 GENERAL RULES Pravidla pro letový provoz a postupy uplatňované při poskytování

Více

SVĚTELNÉ ZABEZPEČENÍ LETIŠŤ

SVĚTELNÉ ZABEZPEČENÍ LETIŠŤ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS SVĚTELNÉ ZABEZPEČENÍ LETIŠŤ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD prosinec 2004 SVĚTELNÉ ZABEZPEČENÍ LETIŠŤ Základem pro tvorbu tohoto standardu byly následující originály

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:153/06/ZZ Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 Praha

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030

HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030 HLAVA 5 PŘEDPIS L 7030 HLAVA 5 PŘEHLED O PROVOZU (Předpis L 4444 - Hlava 8; Předpis L 8168, Část III) 5.1 Sekundární přehledový radar (SSR) 5.1.1 Vybavení SSR odpovídači se schopností hlásit tlakovou nadmořskou

Více

AIP ENR 5.4-1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 5.4-1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 5.4-1 ENR 5.4 LETECKÉ PŘEKÁŽKY Tento seznam obsahuje trvalé překážky (umělé objekty) vysoké 100 m AGL a více nebo překážky nižší, které však byly vyhodnoceny jako význačné pro letecký provoz. Informace

Více