AD 2. LKKB AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB KBELY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AD 2. LKKB AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ LKKB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME LKKB KBELY"

Transkript

1 MIL AIP AD 2.-1 CZECH REPUBLIC 15 MAR 04 AD 2. AD 2.1 SMÌROVACÍ ZNAČKA MÍSTA A NÁZEV LETIŠTÌ AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME KBELY Vojenské mezinárodní neveøejné letištì Military International Non-public Aerodrome AD 2.2 ZEMÌPISNÉ A ADMINISTRATIVNÍ ÚDAJE O LETIŠTI AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA Zemìpisné souøadnice vztažného bodu letištì a jeho umístìní ARP coordinates and site at AD Smìr a vzdálenost letištì od (mìsta) Direction and distance from city Nadmoøská výška/vztažná teplota Elevation/Reference temperature MAG deklinace/roční zmìna MAG VAR/Annual Change Provozovatel letištì Aerodrome operator adresa address telefon telephone telefax telefax telex telex AFTN AFTN Povolený druh provozu (IFR/VFR) Type of traffic permitted (IFR/VFR) ,92 N ,11 E støed/centre of RWY 11 km 072 GEO Pražský hrad/prague castle 939 ft/286 m/ 23,3 C 1 38 E/ 06 (1997/V) Armáda České republiky The Army of the Czech Republic VÚ Praha 9 - Kbely TWR: (+420) (+420) NIL ARO - YWYZ IFR/IFR AMDT A 2/04

2 AD 2.-2 MIL AIP 17 JUN 99 CZECH REPUBLIC AD 2.3 PROVOZNÍ DOBA OPERATIONAL HOURS Správa letištì Aerodrome Administration Celní a pasová služba Customs and immigration Zdravotní a sanitární služba Health and sanitation Letištní letecká informační služba AIS Briefing Office Ohlašovna letových provozních služeb (ARO) ATS Reporting Office (ARO) Meteorologická služebna MET Briefing Office Letové provozní služby ATS Plnìní Fuelling Odbavení letù Handling Bezpečnostní složky Security Odstraňování námrazy De-icing H 24 Na vyžádání On request H 24 H 24 H 24 H 24 H 24 H 24 H 24 NIL Na vyžádání On request AD 2.4 SLUŽBY A ZAØÍZENÍ PRO POZEMNÍ ODBAVENÍ LETADEL HANDLING SERVICES AND FACILITIES Zaøízení pro odbavení nákladu Cargo-handling facilities Druhy paliv a olejù Fuel and oil types Zaøízení pro plnìní palivem/kapacita Fuelling facilities/capacity Zaøízení pro odstraňování námrazy De-icing facilities Hangárovací prostor pro cizí letadla Hangar space for visiting aircraft Opraváøské služby pro cizí letadla Repair facilities for visiting aircraft NIL JET A -1 L MS 20 A, ASTO 555, VNIIP-50, IPM-10, CIATIM , 221 AU, OHASF 41, GLICERIN, LÍH, OK-85 (odmrazovací kapalina/de-icing liquid), USsa, MOBIL OIL II, ASTO 3, ASTO V-100, OTÚN 53, ADM 15W/50 Autocisterna/Tank truck T 148 CAPL 15/ l Autocisterna/Tank truck T 815 CNPL 45/ l Tepelný ohøívač vzduchu typ TO - 5, ARCH Thermal air warmer type TO - 5, ARCH NIL Omezenì, pouze menší opravy Limited, minor repairs only AIRAC AMDT A 6/99

3 MIL AIP AD 2.-3 CZECH REPUBLIC 17 JUN 99 AD 2.5 ZAØÍZENÍ PRO CESTUJÍCÍ PASSENGER FACILITIES Hotely Hotels Restaurace Restaurants Dopravní prostøedky Transportation Zdravotní služba Medical facilities Banka a pošta Bank and Post Office Cestovní kanceláø Tourist Office NIL NIL NIL Posádková ošetøovna letištì Kbely Kbely aerodrome garrison first-aid station NIL NIL AD 2.6 ZÁCHRANNÉ A PROTIPOŽÁRNÍ SLUŽBY RESCUE AND FIREFIGHTING SERVICES Kategorie letištì pro účely záchranné a protipožární služby Firefighting category Vyproštovací zaøízení Rescue equipment Možnosti odstranìní nezpùsobilých letadel Disabled aircraft removal capability Kategorie 5 CAT 5 Tìžký nákladní automobil, vyproštovací jeøáb Heavy truck, disengage crane Pouze s využitím øádku č. 2 této tabulky Only using line 2 of this table AD 2.7 SEZÓNNÍ POUŽITELNOST - ČIŠTÌNÍ SEASONAL AVAILABILITY - CLEANING Druhy úklidových prostøedkù Types of cleaning equipment Poøadí očištování Cleaning priorities Traktorový zametač/tractor sweeper T2-7211, T2-7011, zametač letištní motorový/powered airport sweeper OL-4500, OLH-4500, sbìrač magnetický/magnetic collector MGS-3800, zaøízení odmrazovací/de-icing facility 02-88, radlice snìhová/snow-share SRSD T-148,T-815, sypač vozovek/road spiller Š 706 MT + SRSD 3500, rozmetadlo/scatterer -RCW 3, RNP - 3, snìhová fréza/snow-cuttler D - 470, zametač letištní vlečný/towed aerodrome sweeper LZ-3. 1) RWY 2) TWY - E, D, G, A,odbavovací plocha/apron WEST-F 3) TWY - B, C 4) ostatní pohybové plochy/other movement areas AIRAC AMDT A 6/99

4 AD 2.-4 MIL AIP 17 JUN 99 CZECH REPUBLIC AD 2.8 ÚDAJE O ODBAVOVACÍ PLOŠE, POJEZDOVÝCH DRAHÁCH A UMÍSTÌNÍ KONTROLNÍCH BODÙ APRONS, TAXIWAYS AND CHECKPOINTS DATA Povrch a únosnost odbavovacích ploch Apron surface and strength Šíøka, povrch a únosnost pojezdových drah Taxiway width, surface and strength Umístìní a nadmoøská výška kontrolních bodù pro nastavení výškomìru ACL and elevation Umístìní kontrolních bodù VOR/INS VOR/INS checkpoints Odbavovací plocha/apron F - Asfaltový beton/asphaltic-concrete, PCN 35/F/B/W/T Stojánka letadel/aircraft stand (Satalice) - Asfaltový beton/asphaltic-concrete, PCN 20/R/C/W/T Stojánka letadel/aircraft stand (VZLÚ) - Asfaltový beton/asphaltic-concrete, PCN 20/R/C/W/T Stojánka letadel/aircraft stand (AN-24,26) - Asfaltový beton/asphaltic-concrete, PCN 19/R/C/W/T Stojánka letadel/aircraft stand(15-18) - Asfaltový beton/asphaltic-concrete, PCN 19/R/C/W/T Stojánka letadel/aircraft stand(19,20) - Asfaltový beton/asphaltic-concrete, PCN 20/R/C/W/T Šíøka/Width 15 m, beton/concrete, PCN 19/R/C/W/T NIL NIL NIL AD 2.9 VEDENÍ POJÍŽDÌNÍ, ØÍDÍCÍ SYSTÉM A ZNAČENÍ SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM AND MARKINGS Použité značení stání letadel, pojezdové vodící značky a visuální navádìcí/ parkovací systém pro jednotlivá stání letadel Use of A/C stand ID signs, TWY guide lines and visual docking/parking guidance system of aircraft stands Označení a svìtelné označení RWY a TWY RWY and TWY markings and LGT Stop pøíčky Stop bars Stání - NIL Pojezdové vodící čáry - žluté Stands - NIL Taxi guide lines - yellow RWY Značení: poznávací značka, THR, støedová vodící čára, značky dotykového pásma Svìtelné značení: THR, postranní RWY svìtelné øady, koncová pøíčka, pøíčka 600 m od THR, pøíčka 600 m od konce RWY TWY Značení: støedová vodící čára žluté barvy, stop pøíčky pøed vjezdem na RWY Svìtelné značení: postranní vodící svìtelné øady, hranice odstavných ploch a køižovatky RWY Markings: designation marking, THR, centerline, TDZ marking LGT: THR, RWY edge lights, runway end lights, bars 600 m fm THR and RWY end TWY Markings: centerline - yellow, stop bars on RWY entry LGT: edge lights, lay-by edge and crossing Nejsou instalovány Not installed AIRAC AMDT A 6/99

5 MIL AIP AD 2.-5 CZECH REPUBLIC 17 JUN 99 AD 2.10 PØEKÁŽKY V PROSTORU LETIŠTÌ AERODROME OBSTACLES Značení pøekážek/obstacle markings: 0 - bez značení/none; 1 - denní značení/markings; 2 - noční značení/lighted (LGT); 3 - denní a noční značení/markings and LGT V PROSTORU PØIBLÍŽENÍ A VZLETU IN APPROACH AND TKOF AREAS Nadmoøská výška / Elevation Druh pøekážky Zemìpisné souøadnice Značení Absolutní Relativní Obstacle type Coordinates Marking Altitude Height KBELY - vìž vodárny/water tower ,13 N ,37 E 1076 ft 2 nejvyšší bod pøekážky/ Osvìtlení stojánky/stand lighting - L ,13 N ,83 E 966 ft 0 nejvyšší bod pøekážky/ Okraj øady topolù/poplar alley edge u/by RWY ,63 N ,80 E 984 ft 0 vrch stromu/tree top KBELY - prùsečík kolejí a osy RWY/ intersection of railroad and RWY centerline Jihozápadní okraj vìtrolamu/ break SW edge Severovýchodní okraj vìtrolamu/ wind-break NE edge ,11 N ,26 E 916 ft 0 vrch pražce/sleeper top ,02 N ,18 E 993 ft 0 vrch stromu/tree top ,96 N ,57 E 994 ft 0 vrch stromu/tree top Støed vìtrolamu/wind-break centre ,12 N ,45 E 1002 ft 0 vrch stromu/tree top KBELY - nejvyšší bod u osy RWY/ ,14 N ,61 E 967 ft 0 vrch smrku/spruce top highest point by RWY centerline V PROSTORU PØIBLÍŽENÍ OKRUHEM OBSTACLES IN CIRCLING AREA Nadmoøská výška / Elevation Druh pøekážky Umístìní Zemìpisné souøadnice Značení Absolutní Relativní Obstacle type Location Coordinates Marking Altitude Height REZERVOVÁNO / RESERVED AIRAC AMDT A 6/99

6 AD 2.-6 MIL AIP 12 JUN 03 CZECH REPUBLIC PØEKÁŽKY V MTMA A MCTR OBSTACLES IN MTMA AND MCTR Druh pøekážky Zemìpisné souøadnice Nadmoøská výška Elevation Značení Obstacle type Coordinates Absolutní Altitude Relativní Height Marking MALEŠICE - komín spalovny/incinerator chimney ,90 N ,00 E 1421 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ MALEŠICE - komín teplárny/ chimney ,00 N ,20 E 1307 ft 532 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ ŽIŽKOV - televizní vysílač/tv transmitter ,71 N ,98 E 1561 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ ØÍČANY - komín/chimney ,74 N ,61 E 1440 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ UHØINÌVES - komín/chimney ,16 N ,02 E 1290 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ BÌCHOVICE - komín/chimney ,77 N ,31 E 1028 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ HORNÍ POČERNICE - komín/chimney Xaverova ,04 N ,03 E 1098 ft 3 nejvyšší bod pøekážky Kopec Ládví - vysílač/transmitter ,08 N ,22 E 1319 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ TØEBORADICE - komín/chimney ,38 N ,11 E 1276 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ ČAKOVICE - komín/chimney ,45 N ,57 E 1070 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ LETŇANY - komín/chimney ,23 N ,96 E 1054 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ HORNÍ POČERNICE - komín/chimney ,96 N ,02 E 1104 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ BRANDÝS NAD LABEM - komín/chimney ,32 N ,05 E 905 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ ČELÁKOVICE - komín/chimney ,91 N ,52 E 878 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ NERATOVICE - komín/chimney ,73 N ,60 E 1190 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ PETØÍN - nová vìž/new tower ,78 N ,54 E 1345 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ PETØÍN - stará vìž/old tower ,67 N ,49 E 1294 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ STRAHOV - vìž/tower Telecomu ,58 N ,37 E 1374 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ KOUNICE - vysílač/transmitter ,15 N ,50 E 1060 ft 3 nejvyšší bod pøekážky ČESKÝ BROD - nižší anténa/smaller antenna ,78 N ,30 E 1198 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ ČESKÝ BROD - vyšší anténa/taller antenna ,10 N ,00 E 2007 ft 3 nejvyšší bod pøekážky/ STRAHOV - svìtla atletického stadionu/ athletic stadium lights ,25 N ,01 E 1288 ft 0 nejvyšší bod pøekážky/ MÌŠICE - silo ,33 N ,72 E 839 ft 2 nejvyšší bod pøekážky/ AIRAC AMDT A 4/03

7 MIL AIP AD 2.-7 CZECH REPUBLIC 30 OCT 03 AD 2.11 METEOROLOGICKÉ INFORMACE METEOROLOGICAL INFORMATION POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ SLUŽBY METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED Pøičlenìná meteorologická služebna Associated MET Office Provozní doba MET služebna poskytující informace mimo provozní dobu Hours of service MET Office outside hours Služebna odpovìdná za pøípravu pøedpovìdí TAF Doba platnosti, interval vydávání Office responsible for TAF preparation Periods of validity, Interval of issuance Druhy pøistávacích pøedpovìdí Interval vydávání Type of landing forecast Interval of issuance Zpùsob poskytování pøedletové pøípravy/konzultace Briefing/consultation provided Letová dokumentace Používaný jazyk(y) Flight documentation Language(s) used Mapy a další informace k dispozici pro pøedletovou pøípravu nebo konzultaci Charts and other information available for briefing or consultation Pomocné vybavení k dispozici pro poskytování informací Supplementary equipment available for providing information Stanovištì ATS kterým jsou poskytovány informace ATS units provided with information Doplňující informace (omezení služby atd.) Additional Information (limitation of service, etc.) Letecká meteorologická služebna Aeronautical MET Office H 24 platnost H9, obmìna H a konče UTC validity H9, change period H to UTC TREND platnost H2, obmìna H1, ( ) TREND validity H2, change period H1, ( ) Informace pro vnitrostátní lety jsou k dispozici nepøetržitì a jsou v provozní dobì komentovány osobnì synoptikem. Dokumentace pro pøedletovou pøípravu a vnitrostátní lety je pøedávána do 30 minut po objednání, pro zahraniční lety do 2 hodin po objednání. Komentáø je podáván v českém nebo anglickém jazyce. Information for domestic flights is available continuously. Within hours of operation synoptic specialist provides the commentary personally. Preflight briefing and domestic flight documentation is provided up to 30 minutes after request, for international flights up to 2 hours after request. Commentary is given in Czech or English language. Pro vnitrostátní lety v tabelární formì, pro zahraniční lety v grafické formì, doplnìné vyžádanými METARy a TAFy. Český, Anglický For domestic flights in tabular form, for international flights in graphical form added with requested METARs and TAFs. Czech, English Kdispozici jsou všechny základní druhy meteorologických materiálù: (viz. GEN ) All basic kinds of meteorological information available: (see GEN ) velkoplošné projekční zaøízení large-scale projector TWR, APP (+420) AIRAC AMDT A 6/03

8 AD 2.-8 MIL AIP 17 JUN 99 CZECH REPUBLIC PRÙMÌRNÉ HODNOTY TEPLOTY A TLAKU AVERAGE TEMPERATURE AND PRESSURE VALUES Prùmìrné maximální a minimální denní teploty pro každý mìsíc v roce Monthly average maximum and minimum daily temperature Teplota/ Temperature ( C) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Maximum Minimum 0,5-5,1 1,5-5,7 7,0-1,6 14,0 2,8 18,3 7,6 22,4 10,9 23,5 12,4 23,2 12,4 19,7 10,0 12,5 3,5 6,1 0,8 6,1-3,5 Prùmìrný tlak v hektopascalech (hpa) pro každý mìsíc v roce Monthly averaged pressure in hpa 983,3 982,4 984,0 983,5 984,0 984,5 984,4 984,1 985,9 986,5 984,1 988,7 AIRAC AMDT A 6/99

9 MIL AIP AD 2.-9 CZECH REPUBLIC 17 JUN 99 AD 2.12 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VZLETOVÝCH A PØISTÁVACÍCH DRAH RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS Označení RWY RWY designator Zemìpisný a magnetický smìr TRUE and MAG BRG Rozmìry RWY RWY dimensions (m) Únosnost (PCN) a povrch RWY a SWY RWY and SWY strength (PCN) and surface Zemìpisné souøadnice THR THR coordinates THR ELEV a nejvyšší ELEV TDZ RWY pro pøesné pøiblížení THR elevation and highest elevation of precision approach TDZ GEO 241 MAG GEO 061 MAG Sklon RWY-SWY Slope of RWY-SWY Rozmìry SWY SWY dimensions (m) 2000 x 45 PCN 23/F/C/W/T Asfalt/Asphaltic 2000 x 45 PCN 23/F/C/W/T Asfalt/Asphaltic Rozmìry CWY CWY dimensions (m) Rozmìry vzletového a pøistávacího pásu Strip dimensions (m) ,84 N ,45 E ,99 N ,79 E Prostor bez pøekážek, rozmìry pásu pro nouzové pøistání OFZ, emergency strip dimensions THR ELEV 916 ft/279 m THR ELEV 939 ft/286 m ,1% (000 m m) 0,0% (300 m m) 0,0% (400 m -600 m) 0,0% (600 m m) 0,0% (700 m m) 0,1% (800 m m) 0,2% (1100 m m) 0,1% (1600 m m) NIL 400 x 120 NIL -0,1% (000 m m) -0,2% (400 m m) -0,1% (900 m m) 0,0% (1200 m m) 0,0% (1300 m m) 0,0% (1400 m m) 0,0% (1600 m m) -0,1% (1700 m m) NIL 160 x 120 NIL Schéma sklonù RWY-SWY RWY-SWY slope scheme 278,4 279,4 280,1 279,9 279,4 279,4 279,5 280,2 284,6 286,2 286,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 CWY CWY 100 2x100 AIRAC AMDT A 6/99

10 AD MIL AIP 17 JUN 99 CZECH REPUBLIC Nouzové vybavení dráhy Runway emergency equipment Označení RWY RWY designator Typ zaøízení Equipment type Umístìní Location REZERVOVÁNO/ RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/ RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED TABULKA ACN ACN TABLE TYP LETOUNU A/C TYPE CELKOVÁ VZLETOVÁ HMOTNOST TOTAL TOW ZATÍŽENÍ na 1 nohu hlavního podvozku WEIGHT on 1 leg of main landing gea HUŠTÌNÍ PNEUMATIK TYRE PRESSURE Podloží tuhé vozovky/paved runway - MN/m 3 Vysoká High K=150 Støední Medium K=80 ACN Nízká Low K=40 Velmi nízká Very low K=20 Podloží netuhé vozovky/unpaved runway - CBR Vysoká High 15% Støední Medium 10% Ibs kgs % psi kg/cm 2 MPa A B C D A B C D DC DC DC Fokker 27 RVF Mk 200/400/500/600 Fokker 28 Mk 2000 High Tire Pressure TU -154 B , ,18 0, , ,99 0, , ,22 1, ,3 58 4,08 0, , ,17 0, , ,50 0, C C C AC EC ACN Nízká Low 6% Velmi nízká Very low 3% AIRAC AMDT A 6/99

11 MIL AIP AD CZECH REPUBLIC 17 JUN 99 AD 2.13 VYHLÁŠENÉ DÉLKY DECLARED DISTANCES Označení RWY RWY designator TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) AD 2.14 PØIBLIŽOVACÍ A DRÁHOVÝ SVÌTELNÝ SYSTÉM APPROACH AND RUNWAY LIGHTING Označení RWY RWY designator APCH LGT typ/type LEN INTST THR LGT barva/ colour WBAR VASIS (MEHT) PAPI TDZ, LGT LEN RCLL LEN, rozestupy/ spacing, barva/colour, INTST REDL LEN rozestupy/ spacing, barva/ colour INTST RENL barva/ colour WBAR SWY LGT LEN (m) barva/ colour RWY 24 CAT I 910 m LIH 2x20 návìstidel zelené barvy RWY 06 CAT I 910 m LIH Osová øada návìstidel bílé barvy po 60 m s pøíčkou ve vzdálenosti 300 m od THR. SIAL 300 m (2 first lights in front of crossbar missing). 2x20 green lights 2x20 návìstidel zelené barvy 2x20 green lights PAPI, 3 00 levá pøíčka 312 m od THR, pravá 327 m od THR PAPI 3 left bar at 312 m FM THR, right 327 m FM THR PAPI, 3 00 jedna pøíčka po levé stranì 290 m od THR PAPI 3, one bar left side at 290 m FM THR NIL NIL Všesmìrová, bílá barva, po 100 m posledních 600 m barva žlutá NIL NIL Nondirectional, White, spacing 100 m, last 600 m yellow NIL NIL Všesmìrová, bílá barva, po 100 m posledních 600 m barva žlutá NIL NIL Nondirectional, White, 100 m spacing last 600 m yellow Čtveøice návìstidel červené barvy Four red lights Čtveøice návìstidel červené barvy Four red lights NIL NIL NIL NIL Svìtelná záblesková soustava AVBL Sequence flash AVBL AIRAC AMDT A 6/99

12 AD MIL AIP 17 JUN 99 CZECH REPUBLIC AD 2.15 OSTATNÍ OSVÌTLENÍ, NÁHRADNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY Umístìní a charakteristika IBN/ABN Provozní doba IBN/ABN location and characteristics Hours of operation Umístìní a osvìtlení LDI Umístìní a osvìtlení anemometru LDI location and LGT Anemometr location and LGT Pojezdové postranní a pojezdové osové øady TWY edge and centre line lighting Náhradní zdroj elektrické energie/doba potøebná na pøepnutí Secondary power supply switch-over time Otočný svìtelný maják m pøed THR, kód červená - bílá - červená H 24 Rotary light beacon 1000 m in front of THR, code red - white - red H 24 Na TWR; osvìtlení ukazatele smìru vìtru THR RWY 24/06 Na úrovni bodu dotyku RWY 24/06 On TWR; anemometr LGT for THR RWY 24/06 Abeam touchdown of RWY 24/06 Modrá návìstidla, rozestup mezi návìstidly 60 m, v zatáčkách 11 m, osová øada není instalována; Stojánky vrtulníkù - oranžová návìstidla. Taxiway edge lights blue, interval of lights 60 m, in arches 11 m, Centre line - NIL Helicopter stands - orange lights Pro celou svìtelnou soustavu Doba potøebná na pøepnutí: do 15 s For complete lighting system Switch-over time: max 15 s AD 2.16 PØISTÁVACÍ PLOCHY PRO VRTULNÍKY HELICOPTER LANDING AREA Zemìpisné souøadnice TLOF nebo THR FATO TLOF or THR FATO coordinates Nadmoøská výška TLOF a/nebo FATO (m/ft) TLOF and/or FATO elevation (m/ft) Rozmìry TLOF a FATO, povrch, únosnost, značení TLOF and FATO area dimensions, surface, strength, marking Zemìpisný a magnetický smìr FATO FATO true and MAG BRG Použitelné vyhlášené délky Declared distances available Svìtelný systém pro APP a FATO Approach and FATO lighting REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED REZERVOVÁNO/RESERVED Údaje budou doplnìny po vydání pøedpisu L 14 V Data will be added after the issue of L 14 V regulation AIRAC AMDT A 6/99

13 MIL AIP AD CZECH REPUBLIC 7 AUG 03 AD 2.17 VZDUŠNÝ PROSTOR LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB ATS AIRSPACE Označení a vodorovné hranice Designation and lateral limits Vertikální hranice Vertical limits Klasifikace vzdušného prostoru Airspace classification Volací znak stanovištì ATS Jazyk(y) ATS unit call sign Language(s) Pøevodní výška Transition altitude MCTR KBELY ,78 N ,74 E ,99 N ,44 E ,37 N ,32 E - kruhový oblouk/circle arc 7 NM od/centred on ARP ,36 N ,32 E ,84 N ,62 E ,04 N ,58 E ,92 N ,49 E - kruhový oblouk/circle arc 6,5 NM od/centred on DME OKL ,63 N ,79 E ,83 N ,64 E ,61 N ,30 E ,78 N ,74 E 3000 ft AMSL GND D KBELY VÌŽ KBELY TOWER CZ, EN 5000 ft AMSL MTMA KBELY - viz/see ENR 2.1 AD 2.18 SPOJOVACÍ ZAØÍZENÍ SLUŽEB SERVICES COMMUNICATION FACILITIES SPOJOVACÍ ZAØÍZENÍ ATS ATS COMMUNICATION FACILITIES Označení služby Service designation Volací značka Call sign Kmitočet Frequency Provozní doba Hours of operation TWR KBELY VÌŽ/TOWER 120,875 MHz H 24 TWR KBELY VÌŽ/TOWER 126,475 MHz záložní/reserve APP KBELY APPROACH 124,675 MHz H 24 APP KBELY APPROACH 358,725 MHz jen na vyžádání/only on request PAR KBELY PØESNÝ/PRECISION 123,300 MHz H 24 PAR KBELY PØESNÝ/PRECISION 315,000 MHz záložní/reserve OPC KBELY - OPC 128,850 MHz H SPOJOVACÍ ZAØÍZENÍ OSTATNÍCH SLUŽEB COMMUNICATION FACILITIES OF OTHER SERVICES Označení služby Service designation Volací značka Call sign Kmitočet Frequency Provozní doba Hours of operation Inž. letišt. zabezpečení/ Engineer airport safeguard 128,300 MHz na AD KBELY/on AD KBELY Inž. letišt. zabezpečení/ Engineer airport safeguard A/A 123,550 MHz 138,900 MHz na AD RUZYNÌ/on AD RUZYNÌ AMDT A 5/04

14 AD MIL AIP 13 AUG 01 CZECH REPUBLIC AD 2.19 RADIONAVIGAČNÍ A PØISTÁVACÍ ZAØÍZENÍ RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS Druh zaøízení, CAT ILS/MLS, pro VOR/ILS/MLS magnetickou deklinaci Type of aid, Cat of ILS/MLS, VOR/ILS VAR ID Kmitočet Frequency Provozní doba Hours of operation Zemìpisné souøadnice místa vysílací antény Transmitting antenna site coordination Nadmoøská výška vysílací antény DME DME transmitting antenna elevation NDB KD 300 khz H 24 L K 438 khz H 24 MM 24 tečky/dots 75 MHz H 24 LLZ KD 108,35 MHz H 24 GP 333,95 MHz H 24 DME KD 108,35 MHz H 24 OM 24 čárky/dashes 75 MHz H ,40 N ,82 E ,85 N ,43 E ,89 N ,59 E ,67 N ,99 E ,34 N ,18 E ,34 N ,18 E ,18 N ,64 E Pouze pro vojenský provoz For military traffic only Pouze pro vojenský provoz For military traffic only AMDT A 7/01

15 MIL AIP AD CZECH REPUBLIC 17 JUN 99 AD 2.20 PRAVIDLA PRO MÍSTNÍ PROVOZ AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS POSTUPY ATS REZERVOVÁNO PRAVIDLA PRO ORGANIZOVÁNÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU Časové relace organizování místního letového provozu Zahájení létání v zimním i letním období 0800 (0700) Ukončení létání v zimním období max. do 2100 (2000) Ukončení létání v letním období max. do 2200 (2100) Pøi výcvikových letech s letouny TU-154 provádìt vzlety nejpozdìji do 2100 (2000). Pøi výcvikových letech plánovat na letovou smìnu max. 3 dopravní letouny nebo vrtulníky Pravidla pro létání hotovostních letadel REZERVOVÁNO Pravidla pro létání vrtulníkù SAR a LZS REZERVOVÁNO Místní omezení leteckého provozu 1) Zatáčky po vzletu z RWY 06 a pøi pøiblížení na tuto RWY se provádí doprava. 2) RWY je použitelná ve dne za dohlednosti 5 km a spodní hranici oblačnosti 400 m a v noci za dohlednosti 5 km a spodní hranici oblačnosti 500 m pro dopravní letouny a letouny typu L-29, L-39, L-59 všech modifikací a dohlednosti 1 km, spodní základnì oblačnosti 150 m ve dne a dohlednosti 2 km a spodní základnì oblačnosti 250 m v noci pro vrtulníky, pro pøistání okruhem. Pøiblížení je možné pouze na svolení SØLP. 3) Pøistání bojových a cvičnì-bojových letounù s výjimkou typù L-29, L-39 a L-59 všech modifikací, na RWY 06 je zakázáno. 4) Sestup za ztížených povìtrnostních podmínek na RWY 06, 24 je zakázán pro všechny typy bojových a cvičnì-bojových letounù s výjimkou typù L-29, L-39 a L-59 všech modifikací. 5) Výcvikové lety na RWY 06 jsou zakázány ATS PROCEDURES RESERVED LOCAL TRAFFIC ORGANIZATION RULES Air traffic organization time frame Flying starts at 0800 (0700) Winter flying time end max (2000) Summer flying time end max (2100) Training flights on TU-154 A/C shall take-off at 2100 (2000) at the latest. One flight relay shall have maximum 3 planned transport planes or helicopters when training flights are performed Rules for readiness aircraft flying RESERVED Rules for SAR and LZS helicopters flying RESERVED Local traffic restrictions 1) Right turns are performed after TKOF FM RWY 06 and when approaching this RWY. 2) RWY is usable on daytime when visibility is 5 km and cloud base 400 m and at night when visibility is 5 KM and cloud base 500 m for transport aircraft and planes of types L-29, L-39, L-59 of all modifications and visibility 1 km, cloud base 150 m on daytime and visibility 2 km and cloud base 250 m at night for helicopters, for circling approach. Approach allowed only with ATC unit permission. 3) Landing on RWY 06 is prohibited for combat and combat-training planes excluding types L-29, L-39 a L-59 of all modifications. 4) Low visibility approaches on RWY 06, 24 are prohibited for combat and combat-training planes excluding types L-29, L-39 a L-59 of all modifications. 5) Training flights are prohibited on RWY 06. AIRAC AMDT A 6/99

16 AD MIL AIP 22 SEP 02 CZECH REPUBLIC AD 2.21 POSTUPY PRO OMEZENÍ HLUKU AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES Z dùvodu snížení hlukové zátìže obyvatelstva byly pøijaty tyto zásady uplatňované v letovém provozu: OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY Viz Motorové zkoušky dopravních letadel provádìt v dobì ( ). Na letové a forsážní stojánce je povoleno provádìt provozní motorové zkoušky v dobì od ( ) Zálety letounù MiG-21 provádìt v dobì ( ). Výjimku mùže povolit pouze velitel letištì V zásadì platí noční klid v dobì ( ). V této dobì jsou zakázány pøílety nebo odlety letadel. Výjimku mùže povolit pouze velitel letištì nebo v pøípadì nouze SØL OMEZENÍ LETOVÝCH POSTUPÙ Vrtulníky Ve dne za normálních povìtrnostních podmínek provádìt lety po okruhu v nejnutnìjším výcvikovém rozsahu. Po vzletu kurzem 242 provádìt první zatáčku v minimální výšce 1600 ft/490 m AMSL (650 ft/200 m AAL). Let po okruhu provádìt ve výšce 2000 ft/610 m AMSL (1050 ft/320 m AAL). Opuštìní a zaøazení do okruhové výšky provádìt vždy z nebo do druhé, tøetí zatáčky. Pøi smìru vzletu na 062 je provedení okruhu stejné, v opačném smìru, po stejné trati letu s tím, že ukončení čtvrté zatáčky provádìt ve výšce 1600 ft/490 m AMSL (650 ft/200 m AAL) V noci za normálních povìtrnostních podmínek se okruh provádí stejným zpùsobem jako v čl , na výšce 2500 ft/760 m AMSL (1550 ft/480 m AAL) Létání v mracích podle systému OSP provádìt ve dne i v noci metodou velkého okruhu ve výšce 2500 ft/760 m AMSL (1550 ft/480 m AAL) s klesáním na konečné pøiblížení standardním sestupovým úhlem. Pøi výcviku v létání v zakryté kabinì podle pøístrojù ve dne i v noci dodržet protihlukový sestupový úhel - KD NDB 2000 ft/ 610 m AMSL (1050 ft/320 m AAL), K L 1450 ft/440 m AMSL (500 ft/ 150 m AAL) Pøi plnìní výcvikových úkolù a všech letech oblétávat hustì osídlená místa v celém prostoru. Zásadnì oblétávat obce Kbely, Satalice, Vinoø a Horní Počernice. Tato opatøení jsou závazná pro létání všech vrtulníkù na letišti Kbely, včetnì pøíletù a odletù cizích posádek Dopravní letouny Odlety První zatáčku pøi vzletu na 241 zahájit v minimální výšce 1600 ft/490 m AMSL (650 ft/200 m AAL). The following policy has been accepted to decrease noise disturbance of inhabitants: OPERATIONAL HOURS RESTRICTION See Transport aircraft engine run-up tests shall be performed between ( ). Operational engine run-up tests on flight and afterburner stand shall be performed between ( ) MiG-21 test flights shall be performed between ( ). Only aerodrome commander may permit the exception Night silence between ( ) is kept in principle. At that time any arrivals nor departures are prohibited. The exceptions may permit only aerodrome commander or ATC in emergency FLIGHT PROCEDURES RESTRICTION Helicopters Perform circuit flights on day and normal weather conditions at the most necessary training range. After TKOF on course 242 turn at minimum 1600 ft/490 m AMSL (650 ft/200 m AAL). Circuit flight perform at 2000 ft/610 m AMSL (1050 ft/320 m AAL). Leaving and joining circuit altitude shall always be performed FM or to downwind, base leg turn. The circuit performance after TKOF on 062 is the same, in opposit direction, on same flight pattern, but to perform the final turn termination at 1600 ft/490 m AMSL (650 ft/200 m AAL) At night on normal weather conditions the circuit is performed same way as in , at 2500 ft/760 m AMSL (1550 ft/480 m AAL) OSP system flights in clouds to perform on day and at night by method of large circuit at 2500 ft/760 m AMSL (1550 ft/480 m AAL) with standard descent angle to final approach. Hidden cockpit instrument training flight shall maintain noise abatement descent angle - KD NDB 2000 ft/610 m AMSL (1050 ft/320 m AAL), K L 1450 ft/440 m AMSL (500 ft/150 m AAL) Densely populated sites shall be avoided during training missions within all area. Especially avoid villages Kbely, Satalice, Vinoø and Horní Počernice. This regulations are obligatory for all helicopter operations on Kbely aerodrome including visiting crews arrivals and departures Transport aircrafts Departures After take-off from 241 the first turn shall be carried out not lower than 1600 ft/490 m AMSL (650 ft/200 m AAL). AMDT A 13/02

17 MIL AIP AD CZECH REPUBLIC 22 SEP Odletový postup pro vrtulová letadla: Vzlet do 2000 ft/610 m AMSL vzletový výkon, stoupat s maximálním gradientem pøi zachování letové bezpečnosti na 2000 ft/610 m AMSL snížit výkon na maximální normální výkon pro stoupání od 2000 ft/610 m AMSL do 4000 ft/1220 m AMSL stoupat s maximálním gradientem se sníženým výkonem, udržovat stálou rychlost nad 4000 ft/1220 AMSL urychlit plynule letadlo na rychlost pro trat ové stoupání Odletový postup pro proudová letadla: od vzletu do 2500 ft/760 m AMSL vzletový výkon, klapky v poloze pro vzlet, stoupání V kt (nebo s maximálním úhlem sklonu) na 2500 ft/760 m AMLS snížení výkonu motorù ne však ménì než je výkon pro stoupání od 2500 ft/760 m AMSL do 4000 ft/1220 m AMSL stoupat V kt (nebo s maximálním úhlem sklonu) nad 4000 ft/1220 m AMSL normální rychlost a trat ová konfigurace pro stoupání Pøílety Pøi pøistání ve smìru dráhy 061 provádìt tøetí zatáčku ve výšce 980 ft/300 m AGL a čtvrtou zatáčku zahájit ve výšce 820 ft/250 m AGL, ukončení ve výšce 650 ft/200 m AGL LOK (VTÚ 030, VZLÚ) K snížení vlivu hluku uskutečňovat s letouny MiG-21 zásadnì vzlety ve smìru RWY 06 a pøistání provádìt ve smìru RWY Pøi zalétávacích letach prùlet nad letištìm provádìt ve smìru RWY 24 ve výšce 330 ft/100 m AGL, první zatáčku zahájit nejpozdìji nad druhou polovinou RWY a stoupat do okruhové výšky 2500 ft/760 m AMSL (1550 ft/480 m AAL) OMEZENÍ POZEMNÍHO PROVOZU A ZKOUŠEK LETECKÉ TECHNIKY Zahøívání a provìøování motorù u dopravních letounù provádìt: č. 1 na pojíždìcí dráze A na úrovni LS ØLP č. 2 na pojíždìcí dráze D č. 3 na pojíždìcí dráze E Propeller aircraft departure procedure: From take-off to 2000 ft/610 m AMSL take-off power, climb with maximum rate of climb considering flight safety At 2000 ft/610 m AMSL reduce engine thrust to the maximum normal climb power and/or thrust From 2000 ft/610 m AMSL to 4000 ft/1220 m AMSL climb with maximum rate of climb with reduced power and/or thrust, maintain the airspeed constant Above 4000 ft/1220 m AMSL accelerate gradually to en-route climb airspeed Jet aircraft departure procedure: From take-off to 2500 ft/760 m AMSL take-off power, take-off flaps, climb at V kt (or as limited by the body angle) At 2500 ft/760 m AMSL reduce engine thrust to not less than climb power and/or thrust From 2500 ft/760 m AMSL to 4000 ft/1220 m AMSL climb at V kt (or as limited by the body angle) Above 4000 ft/1220 m AMSL normal airspeed and en-route climb configuration Arrivals When landing in RWY direction 061 perform base leg turn at 980 ft/300 m AGL and final turn start at 820 ft/ 250 m AGL and finish at 650 ft/ 200 m AGL LOK (VTÚ 030, VZLÚ) MiG-21 planes shall principally TKOF FM RWY 06 and land on RWY 24 to reduce noise impact On test flights perform aerodrome overflights in RWY 24 direction at 330 ft/100 m AGL. Firs turn initiate over second half of RWY at the latest and climb to circuit height 2500 ft/760 m AMSL (1550 ft/ 480 m AAL) GROUND OPERATIONS AND TESTING RESTRICTION Engine warming and testing of transport aircraft shall be performed : No. 1 on TWY A abeam aerodrome ATC unit stand No. 2 on TWY D No. 3 on TWY E AMDT A 13/02

18 AD MIL AIP 12 JUN 03 CZECH REPUBLIC AD 2.22 LETOVÉ POSTUPY AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES VŠEOBECNÌ Pro pøílety a odlety letadel na/z letištì jsou vypracovány postupy pro lety GAT a pro lety OAT. Výška základny oblačnosti se udává vzhledem k nadmoøské výšce 286 m/939 ft POSTUPY PRO LETY GAT Postupy jsou vypracovány v souladu s Doc Postupy pro IFR LETY Vyčkávání Postupy pro vyčkávání jsou zobrazeny na mapách Pøiblížení podle pøístrojù/instrument Approach Charts Z dùvodu omezeného prostoru MTMA Kbely se monitoruje poloha letadla ve vyčkávacím obrazci radarem Pøi současném vyčkávání letadel nad body KD NDB a EKROT musí být zajištìna vertikální separace tìchto letadel Vyčkávání ve výškách nad 3500 ft AMSL musí být koordinováno s APP Praha Pøiblížení Rychlostní omezení Pokud ATC nestanoví jinak jsou velitelé letadel provádìjící pøiblížení na letištì povinni dodržovat následující rychlostní omezení: 1) MAX 250 KT/460 kmh IAS ve vzdálenosti 28 NM DME OKL a menší (letící na STAR i mimo nì) 2) MAX 220 KT/405 kmh IAS v bodì SLP2 3) MAX 160 KT/295 kmh IAS po usazení na trati konečného pøiblížení až do pøeletu KD NDB, nebo odpovídající vzdálenosti 4) Pøesnost dodržení rychlosti musí být do + 10 KT/18 kmh 5) Není-li pilot schopen dodržet omezení rychlosti musí tuto skutečnost ohlásit ATC Postupy pro standardní pøístrojové pøílety k bodùm IAF jsou následujících stranách a zobrazeny na mapách STAR Postupy pro počáteční, støední, konečné a nezdaøené pøiblížení, tj. od bodu IAF, jsou zobrazeny na mapách pøiblížení podle pøístrojù (IAC) Omezení pro nezdaøené pøiblížení - z dùvodu omezeného prostoru TMA Kbely, s ohledem na blízkost osy sestupu na RWY 31 LKPR je nutné dodržovat maximální rychlost v zatáčce: MAX 190 KT/345 kmh pøi náklonu 15 MAX 235 KT/430 kmh pøi náklonu Radarové pøiblížení - minimální výšky pro radarové vektorování v TMA Kbely viz. mapa AD GENERAL For arrivals and departures to/from the aerodrome the procedures for GAT flights and OAT flights were developed. Cloud ceiling height is related to the elevation of 286 m/939 ft PROCEDURES FOR GAT FLIGHTS The flight procedures were developed in accordance with Doc Procedures for IFR flights Holding Holding procedures are shown on Instrument Approach Charts Due to limited Kbely MTMA airspace the aircraft position within the holding pattern is monitored with radar Multiple aircraft holding at KD NDB and EKROT must be vertically separated Holding above 3500 ft AMSL must be coordinated with Praha APP Approaches Speed limits Unless other instructions are issued by ATC the aircraft approaching the aerodrome must comply with the following speed limits: 1) MAX 250 KT/460 KMH within 28 NM DME OKL (flight with/without STAR) 2) MAX 220 KT/405 KMH at SLP2 point 3) MAX 160 KT/295 KMH IAS after being established on track until crossing the KD NDB or the matching distance 4) The speed accuracy must be of 10 KT/18 KMH 5) If the aircraft is not able to comply with the speed limit the ATC must be notified of this fact Standard instrument approach procedures to IAFs are described on the following pages and shown on STAR charts Initial, intermediate, final and missed approach procedures from IAFs are shown on Instrument Approach Charts (IAC) Missed approach restrictions - due to limited Kbely TMA airspace and LKPR RWY 31 approach path proximity the maximum speed when turning must be limited to: MAX 190 KT/345 KMH with 15 bank angle MAX 235 KT/430 KMH with 20 bank angle Radar approach - minimum altitudes for radar vectoring within Kbely TMA, see chart on AD AIRAC AMDT A 4/03

19 MIL AIP AD CZECH REPUBLIC 12 JUN Pøiblížení okruhem Bezpečné výšky nad pøekážkami (OCA) pro jednotlivé RWY jsou uvedeny v mapách IAC a pro pøiblížení okruhem i v následující tabulce: Visual manoeuvring (circling) Obstacle clearance altitudes (OCA) for each RWY - see IACs and the following table: H m MSL MOC OCA [m] OCA [ft] CAT A pøek./obst CAT B pøek./obst CAT C pøek./obst Odlety Postupy pro odlety (SID) nejsou stanoveny. Odlety se provádí podle pokynù ATC Radarové postupy V prostorách MTMA a MCTR Praha - Kbely jsou poskytovány tyto radarové služby: radarové sledování navigační pomoc radarové vektorování zajištìní radarových rozstupù pøiblížení pøesným pøibližovacím radarem na RWY 24 informace o konfliktním provozu informace o provozu Minimum radarového rozstupu v TMA/CTR Kbely je 6 km Radarové pøiblížení na RWY 06 se neprovádí. Radarové pøiblížení na RWY 24 končí 0,4 NM/740 m od bodu dotyku Standardní odletové tratì - pøístrojové (SID) Standardní odletové tratì - pøístrojové nejsou stanoveny. Odlety se provádí podle pokynù ATC Departures Departure procedures (SID) have not been established. Departures are performed according to ATC instructions Radar procedures Following radar services are provided in MTMA and MCTR Praha - Kbely: radar watch navigation assistance radar vectoring radar separation PAR precision approach on RWY 24 conflicting traffic information traffic information Horizontal radar separation minimum within Kbely TMA/ CTR is 6 km Radar approach to RWY 06 is not provided. Radar approach to RWY 24 terminates 0,4 NM/740 m from touchdown Standard departure routes - instrument (SID) Standard instrument departure routes have not been established. Departures are performed according to ATC instructions. AIRAC AMDT A 4/03

20 AD MIL AIP 22 JAN 04 CZECH REPUBLIC Standardní pøíletové tratì - pøístrojové (STAR) STAR - RWY Standard arrival routes - instrument (STAR) STAR - RWY 24 Označení tratì Význačné body Route designation Significant points Magn. trat MAG track [ ] Vzdálenost Distance [NM/km] MNM IFR nadmoøská výška MNM IFR altitude [ft/m] VLM 1K (VLASIM ONE KILO ARRIVAL) VLM VOR/DME KUTEK EKROT ,96/22,15 0,78/1,44 10,96/20,3 5500/ / /1070 RAK 2W (RAKOVNIK TWO WHISKEY ARRIVAL) RAK NDB NER VOR/DME ETATU ,9/55,5 7,61/14,1 5500/ /1530 RATIS 3K (RATIS THREE KILO ARRIVAL) RATIS KD NDB HDO 2W (HERMSDORF TWO WHISKEY ARRIVAL) HDO VOR/DME HOLAN ETATU OKX 1W (FRYDLANT ONE WHISKEY ARRIVAL) OKX VOR/DME HOLAN ETATU ,39/43,3 3500/ ,13/39,1 9,53/17,6 6,06/11,2 29,93/55,4 9,53/17,6 6,06/11,2 5500/ / / / / / RNAV STAR RWY RNAV STAR - RWY 24 Označení tratì Význačné body Route designation Significant points Magn. trat MAG track [ ] Vzdálenost Distance [NM/km] MNM IFR nadmoøská výška MNM IFR altitude [ft/m] DOBEN 1W Basic RNAV (DOBEN ONE WHISKEY ARRIVAL) DOBEN PR705 NER VOR/DME ETATU ,37/21,1 29,98/55,5 7,61/14,1 5500/ / /1530 AIRAC AMDT A 1/04

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo

c. cabin crew, is defined in JAR-OPS; or c. palubním průvodčím je definován v předpisu JAR-OPS; nebo ČÁST 1 JAR-1 JAR 1.1. General Definitions JAR 1.1. Všeobecné definice 'Abortive Start' (turbine engines) means an attempt to start, in which the engine lights up, but fails to accelerate. NOTE: The handling

Více

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci

Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci Komunikační vybavení Pásma pro leteckou radiokomunikaci V civilním letectví se využívá frekvenčních pásem velmi krátkých vln a krátkých vln. Ve vojenském letectví se využívá také pásmo velmi krátkých vln.

Více

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ HLAVA 1 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 VŠEOBECNĚ Úvodní poznámka: Předpis L 14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

English for pilots 1

English for pilots 1 1 ENGLISH FOR PILOTS student workbook TOTO JE POUZE UKÁZKA Originál obsahuje cvičení na 130 stranách frazeologie spojovací postupy zkratky a kódy slovíčka na přípravě textu spolupracovali Renata Kronowetterová

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 610992-CZ ISSUED FERUARY 2009 / VYDÁNO V ÚNORU 2009 SAFETY For any questions on material contained in this manual,

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION

NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION NOVÉ ŽELEZNIČNÍ TUNELY NA TRAŤOVÉM ÚSEKU VOTICE BENEŠOV NEW RAILWAY TUNNELS ON VOTICE BENEŠOV TRACK SECTION MICHAL GRAMBLIČKA, JIŘÍ MÁRA, LIBOR MAŘÍK ÚVOD Rozvoj železniční infrastruktury patří již řadu

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více

5354001_REV 00_APR_2011

5354001_REV 00_APR_2011 REJSTŘÍK STRANA 1. OBECNÉ INFORMACE 2 2. ÚVOD 2 3. SYMBOLY POUŽITÉ V MANUÁLU 2 4. VÝROBCE 2 4.1 Korespondence s výrobcem 2 5. POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ, CO NEDĚLAT 3 6. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOST 3 6.1 Určení a

Více

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PØÍÈINY ZMÌN ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A OVLIVÒUJÍCÍ FAKTORY GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES Vybrané informační zdroje (publikace, internet) / Selected

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d

American E Americ xpr an E xpr s e s Corpor Fir ate Car emní Karta d CZECH ENGLISH PRINT American Express Corporate Firemní Karta Card Business pojištění Cestovní Travel Insurance Insurance Pojistný program Program držitelů for American firemních Express karet Corporate

Více

Letištní. průvodce. Airport GUIDE 2014/2015

Letištní. průvodce. Airport GUIDE 2014/2015 Letištní průvodce Airport GUIDE 2014/2015 vážení cestující, v tomto průvodci naleznete informace, které vám pomohou lépe se orientovat na Letišti Leoše Janáčka ostrava a usnadní vaše cestování. vzhledem

Více

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION

KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION KLIMKOVICKÝ TUNEL UVEDEN DO PROVOZU KLIMKOVICE TUNNEL INAUGURATION JIŘÍ PECHMAN, JAN STACH, ONDŘEJ HORT, DAVID POHLODEK, JOSEF ALDORF 1. ÚVOD Dne 6. 5. 2008 byl slavnostně uveden do provozu další úsek

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU

PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ A B POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY POJIŠTĚNÍ ZMEŠKÁNÍ ODJEZDU 1 1 = 25,26 CZK (20. 04. 2010) POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ CESTY Pojistný zájem Maximální výše pojistného plnění Spoluúčast pojištěného

Více

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Mapa města / City map 1:2 500 ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Obsah/ Table of contents

Více

P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T

P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T P O D Ě K O V Á N Í A C K N O W L E D G E M E N T Pořadatel děkuje za významnou podporu turnaje HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA The organizer would like to thank THE CITY OF PRAGUE for it s major support of this

Více

ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT

ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT 2011 2 Economics and Management - p. 2-2011 Brno 31 Aug 2011 Published by University

Více