IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?)"

Transkript

1 IKS - SYSTÉM PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE (ZKRATKA?) Student by měl absolvováním předmětu: 1. Získat teoretické znalosti z oblasti poradenství. 2. Získat přehled o všech formách poradenské intervence v širokém spektru působení (typy postižení, věk). 3. Znát supervizní systém v pomáhajících profesích, prevenci syndromu vyhoření 4. Být schopen uplatnit poznatky z oblasti poradenství ve školní i jiné praxi. Požadavky na studenta (okruhy ke zkoušce z předmětu): 1. Speciální poradenství definice, funkce, cíle; teoretická východiska poradenství. 2. Poradenský proces, zásady a fáze. Poradenské intervence. 3. Systém výchovného poradenství. Poradenství v běžných školách všech stupňů a typů. 4. Výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog, metodik prevence. 5. Poradenské aktivity učitelů: Učitel poradce. 6. Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogická centra. 7. Střediska výchovné péče, diagnostický a výchovný ústav; kurátor pro mládež. 8. Poradenství práce s talentovanými dětmi. 9. Osobnost poradce, jeho kompetence a zásady komunikace. Supervize v pomáhajících profesích. 10. Poradenské aktivity dalších institucí; komunitní programy a aktivity Poradenské aktivity dalších institucí; komunitní programy a aktivity Poradenské aktivity a služby v adiktologii. 13. Projektové práce. 1. Speciální poradenství definice, funkce, cíle; teoretická východiska poradenství Ikona5 Dobrý den, vítám Vás u první kapitoly distančního textu předmětu Systém poradenských zařízení ve speciální pedagogice. Tento předmět, po absolvování následujícího textu a splnění všech úloh, bude zakončen písemným testem. Ikona1 Po nastudování kapitoly bude student schopen definovat poradenství, jeho funkce a cíle obecně. Dále se seznámí s hlavními poradenskými směry a teoretickými východisky poradenství. Také získá informace o Speciálním (či Speciálně-pedagogickém) poradenství.

2 Ikona2 Pro zvládnutí kapitoly je dobré mít určité vstupní znalosti z oblasti psychologie, zvláště psychologických a psychoterapeutických směrů. PORADENSTVÍ Poradenství je odborná pomoc lidem v osobních i meziosobních (sociálních) problémech (Drapela, 1995). Srovnej: proti běžné neodborné pomoci (osoba není školená a je citově zainteresována) např. rady kamarádů, rodiny při posezení v hospůdce či rodinné poradě Poradenství můžeme vymezit jako proces, při kterém profesionál poskytuje druhému člověku (páru, rodině, skupině) ve vztahu partnerské spolupráce při řešení problému informace, rady, vedení a podporu přiměřeně k (nepříznivé) životní situaci člověka a jeho životním cílům a potřebám tak, aby se zlepšila schopnost jedince (páru, rodiny, skupiny) se ve své životní situaci orientovat a na základě využití vlastních sil a zdrojů okolí ji co nejlépe řešit nebo přijmout rozhodnutí, včetně přijetí zodpovědnosti za důsledky svého rozhodnutí (Baštecká, 2005) Speciální poradenství Mimo práce s klienty s postižením patří do náplně práce poradce i konzultační činnost, která zahrnuje: Poskytování konzultací institucím, které potřebují odbornou radu a pomoc v otázce postižení (úřady, běžné školy, zaměstnavatelé, neziskové organizace apod.) Informační činnost a osvětu ovlivňující veřejné mínění a postoje k osobám s postižením. Vzdělávání a výcvik dalších pracovníků (přístupy a komunikace s postiženými apod.) Funkce poradenství - jsou preventivní a nápravná funkce Cílem preventivní funkce je problémům obecně předcházet a nápravná funkce poradenství řeší problémy již nastalé. Prevence v poradenství soubor aktivit zaměřených na předcházení osobním problémům, ohrožení, narušení nebo postižení či snižování možných následků osobních problémů. víceoborová záležitost (zdravotnictví, pedagogika, speciální pedagogika, psychologie, sociální, ekonomická, právní apod.) Prevenci pak pro připomenutí dělíme na: 1. Primární předcházení problémům, defektům 2. Sekundární brání nepříznivému vývoji a zhoršování problémů, defektu (lékařské obory, zdravotnictví) nebo defektivity (porucha sociálních vztahů)

3 3. Terciální bývá úkolem dispenzárních (následných) služeb (většinou mimo resort školství) Cíle poradenství: obecné a konkrétní Obecné: (Drapela, 1995) 4. Rozpoznání problému 5. Pomoc klientovi při přijetí rozhodnutí a důsledků 6. Ujasnění krátkodobých a dlouhodobých cílů a jejich modifikace 7. Umožnění sebepoznání, poznání vlastních slabin a předností 8. Dosažení kladného sebehodnocení, sebedůvěry a důvěry v druhé Konkrétní: Cíle týkající se vyřešení konkrétního problému, konkrétní osoby a způsoby řešení nabídnuté konkrétním poradcem. Oblasti poradenské činnosti Příklady a stručná charakteristika forem poradenské pomoci: 1) Speciálně pedagogické poradenství: definujeme jako komplex poradenských služeb určených specifickým skupinám jedinců, kteří jsou znevýhodněni zdravotně či sociálně a jejichž handicap mívá dlouhodobý (chronický) nebo trvalý charakter a jimž hrozí vznik sekundárního handicapu nebo se mohou nacházet ve stavu životní nepohody a sociálního vyloučení (Novosad, 2009). děti a dospělí vyžadující zvláštní péči Východiska a cíle speciálního poradenství: Při poradenství pro osoby zdravotně a sociálně znevýhodněné často narážíme na společné charakteristiky klientely, se kterými je třeba pracovat. Jsou to (dle Vágnerové, 1999): izolovanost, komunikační bariéry, problémy s vytvářením sociálních vztahů; citová a podnětová deprivace; poruchy sebepojetí; nerealistické sebehodnocení; obtíže v procesu osamostatňování (odchod do školského zařízení, pracovního procesu, hledání partnera); nezkušenost ve vztazích; všeobecně nedostatek zkušeností a dovedností; role pacienta, postiženého, nesamostatného. 2) Pedagogicko-psychologické poradenství: - obecně pomoc škole a pedagogickým pracovníkům s problémy žáků; pomoc rodičům s dětmi (žáky), pomoc žákům samotným 3) Lékařské poradenství

4 - vztahuje se na onemocnění a život s ním, úpravy životního stylu, životosprávy, lékařské zákroky 4) Profesně-kariérové poradenství - volba povolání, poradenství v nezaměstnanosti 5) Sociálně-právní poradenství - sociální zabezpečení, bydlení, orientace v systému sociální politiky, zaměstnávání 6) Technicko-kompenzační poradenství - zejména doporučení, úprava kompenzačních pomůcek; bezbariérové úpravy apod. 7) Pastorační činnost - poskytnutí duchovní podpory a pomoci na bázi křesťanské či jiné (legitimní) víry 8) Resocializační poradenství, kurátor - pomoc lidem propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, ústavního ochranného léčení apod. Teoretická východiska poradenství (příbuzné nadřazené i kooperující obory) KULTURNÍ ANTROPOLOGIE směr studující původ a historii lidských skupin, jejich vývoj, strukturu a fungování v čase a prostoru (Akademický slovník cizích slov, 2001, 62) kulturní rozdíly; jiné přístupy k menšinám etnikům být si vědom JINAKOSTI SOCIOLOGIE - jedinec nikdy nežije sám, vždy žije ve společnosti, skupině (pár, manželé, rodina, pracovní skupina, stát apod.) a ta ovlivňuje jeho a on danou skupinu (čím menší a intimnější skupina, větší vlivy) problémy tedy vznikají při vztazích a je dobré je řešit ve vztahu k dané skupině (viz dále např. rodinná terapie). PSYCHOLOGIE (klinická p., patopsychologie, sociální psychologie, vývojová psychologie) + teorie osobnosti FILOZOFIE ETIKA vztah ke klientovi, etické principy, zásady Etický kodex psychologa, psychoterapeuta apod. Hlavní poradenské směry 1) Psychodynamický směr - člověk ovlivněn nevědomím, významné jsou biologické potřeby Hlavní představitelé psychoanalýzy: S. Freud; C. G. Jung - Jungovská terapie; individuální psychologie A. Adlera aj. Techniky: technika volných asociací, přenos a protipřenos aj. 2) Behavioristický směr - psychologie chování, člověk ve vývoji determinován sociálním prostředím (sociální kontext). Problémy = špatné učení, naučení se nevhodného chování. Hlavní představitelé: zakladatelé - J. Watson, Skinner, Thorndike.

5 Poradenství - Carl Thoresen (poradenství jako věda) Techniky: trénink: averzivní terapie, relaxace, nácvik asertivity, hypnotická abreakce, přeučování vzorců chování, uzavírání smluv, odměny. Osvědčuje se u dětí, osob s MP. 3) Humanisticky orientované poradenské teorie a) orientace na klienta (C. R. Rogers) - člověk má vrozený potenciál pro pozitivní rozvoj! - sebepojetí, duševní zdraví, důraz na přítomnost, sociální prostředí má menší vliv Techniky: nedirektivní vedení rozhovoru, empatie, vřelé přijetí dosažení souladu mezi reálným a ideálním já, pocity přijetí. Terapie rozhovorem, možnost svobodného rozvoje. Alternativní školství. b) logoterapie (V. E. Frankl) - subjektivní prožívání světa, odpovědi na základní lidské otázky. - ztráta smyslu života jeho hledání. Techniky: důraz na osobnost poradce, techniky různé. Vztah. 4) Kognitivní či kognitivně behaviorální poradenské teorie a) Teorie realitou (W. Glaser) - člověk je schopen se rozvíjet a rozhodovat za sebe v kontextu reality světa. Konání nyní, co bylo, není důležité. - přijímání zodpovědnosti za svá rozhodnutí. Techniky: učení se přijímání zodpovědnosti. Terapie účinná u poruch chování (etopedie). b) Transakční analýza (E. Berne) - interpersonální terapie: Rodič Dospělý Dítě. - vztahy Techniky: analýza strukturální, transakční, analýza her a životní pozice. 5) Poradenství orientované na rodinu Obecně rodinná pojetí světa, porušení rovnováhy uvnitř rodiny. a) V. Satirová - rodina a principy jejího fungování (zdravá funkce rodiny). - 4 aspekty rodinného života: sebehodnocení, komunikace, pravidla, společenské vazby b) P. Watzlawick Komunikační psychoterapie - komunikace a komunikační vzorce c) Ostrov rodiny integrující přístup pro práci s rodinou (Z. Rieger, H. Vyhnánková) Techniky: pozorování interakcí v rodině; výměna rolí 6) Eklektický přístup a integrativní pojetí Eklektický přístup přístup, který nestaví na vlastním novém přínosu ani nenavazuje jen na jeden vyhraněný myšlenkový podnět, ale vybírá si to, co mu vyhovuje z různých předloh, a tyto prvky pak spojuje ve více či méně jednotném celku (Akademický slovník cizích slov, 2001, 187). - tento směr vybírá z různých přístupů techniky a způsoby řešení problémů (dle vhodnosti pro klienta či terapeuta)

6 Ikona7 Literatura k poradenství obecně: Hadj Moussová, Z. (2002). Úvod do speciálního poradenství. Liberec: Technická Univerzita. Pedagogická fakulta. Novosad, L. (2000). Základy speciálního poradenství. Praha: Portál. Novosad, L. (2009). Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Praha: Portál. Vítková, M. (2004). Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: Paido. Ikona7 Literatura k poradenským směrům (přehledy): Kratochvíl, S. (2006). Základy psychoterapie. Praha: Portál. Prochaska, J. O. Norcross, J. C. (1999). Psychoterapeutické systémy: Průřez teoriemi. Praha: Grada. Literatura k poradenským směrům (specifická): Berne, E. (1967). Jak si lidé hrají. Praha: Svoboda. Berne, E. (1997). Co řeknete, až pozdravíte. Transakční analýza životních scénářů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Rieger, Z. Vyhnálková, H. (2001). Ostrov rodiny. Hradec Králové: Konfrontace. 2. Poradenský proces, zásady a fáze. Poradenské intervence. Ikona1 Po nastudování kapitoly bude student schopen popsat poradenský proces a jeho jednotlivé fáze. Seznámí se se zásadami poradenského procesu. Ikona2 Prostudování 1. kapitoly textu. FÁZE PORADENSKÉHO PROCESU Poradenství by mělo být součástí ucelené péče o občany. 9. Seznámení zisk základních informací, diagnostika. Důvod návštěvy, navázání důvěrného vztahu. 10. Diagnóza vymezení problému 11. Volba cíle a alternativ řešení stanovení postupu 12. Klientovo rozhodnutí 13. Podpora klienta Nebo: 14. Identifikace problému

7 15. Pracovní fáze 16. Rozhodnutí vedoucí k akci uzavření dohody Představte si, že k Vám přijde klient s problémem, Vy si zpracujte jednotlivé fáze poradenského procesu Vámi vedeného (viz výše fáze 1-5) pro daného klienta a jeho problém. Je na Vás volba prostředí, klienta a problému (zpracujte písemnou formou). ZÁSADY PORADENSKÉHO PŘÍSTUPU (ETICKÉ LIMITY): Svoboda klienta Respekt ke klientovi Důvěrnost poradenských kontaktů Navození spolupráce Pravdivost a perspektiva do budoucnosti Optimistický výhled do budoucnosti Porozumění Hledání konsenzuálně přijatelného řešení Podpora klienta a jeho samostatnosti PORADENSKÉ INTERVENCE Nejčastěji užívané intervence ve výchovném poradenství Intervence zákrok (v širším slova smyslu) - cílený, předem promyšlený zásah, zpravidla zaměřený na zmírnění tíživé osobní situace; jakýkoliv postup či technika směřující k přerušení, zamezení nebo úpravě probíhajícího procesu - v pedagogické psychologii nová orientace přístupu studenta k učení (změna učitele, školy, apod.) Základní druhy intervence: 1. Konzultační aktivity většinou se rozumí v užším slova smyslu konzultace specialisty poradce s jiným dospělým (učitel, rodič) Formy: INDIVIDUÁLNÍ cíl = řešení problému vytvoření vztahu důvěry, definování problému sběr údajů a informací o problému identifikace příčin, předcházejících událostí + konsekvencí (nyní) + následných faktorů + dalších důležitých osob silné stránky, zdroje, intervenční strategie --- plán

8 SKUPINOVÁ KONZULTACE učitelé - přednáška, diskuse, výcviky (aktivní účast) spojení teorie s modelovými situacemi, praktickými případy NEFORMÁLNÍ KONZULTACE přestávky, rozhovory s učiteli, pozorování žáků s konzultací (zisk informací) PŘÍMÁ KONZULTACE/nepřímá - přímá uskutečňuje se ve prospěch žadatele o konzultaci - nepřímá žadatel přichází na konzultaci ve prospěch třetí strany Ve škole konzultantem bývá výchovný poradce nebo psycholog (poradenský či školní) a příjemce učitel, rodiče či student (žák) 2. Krizová intervence Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Cílem je ohraničit akutní krizový stav a snížit jeho intenzitu, aby nedošlo ke zhoršení, případně k tragickým následkům (Knoppová, 1997). Krizová intervence je na minimum omezený zákrok, má 2 základní cíle: 1. Uklidnit jedince a snížit nebezpečí, že se krize dále prohloubí. 2. Dodat naději do budoucna, zaměřit se na blízkou perspektivu, nasměrování k možnostem řešení, nabídka další péče. 3. Skupinová intervence - méně využívaná ve výchovném poradenství, což je škoda, protože lze působit na více žáků najednou, využívat skupinovou dynamiku a atmosféru skupiny. Příklady: Třídní programy primární nespecifické prevence; seznamovací třídní projekty (např. Go projekty); besedy, třídnické hodiny v komunitním kruhu; informativní schůzky pro žáky a rodiče aj. Intervence zaměřené na žáka: Na modifikování způsobu chování žáka ve škole, či stylu učení Na změnu sebepercepce a sebeporozumění Modifikace prostředí či systému Modely intervence ve škole. Přístupy: Biofyzický Behaviorální Psychodynamický

9 Sociologický Ekologický Eklektické přístupy Biofyzické přístupy - strukturovanost výchovně-vzdělávacího systému Př. Vývojová porucha učení úprava prostředí, vytvoření odlišných podmínek = redukce stimulů z prostředí (barva stěn, nábytku), prostoru (lavice pro 1; zástěny), strukturovaný učební program, učební materiály Behaviorální programy - Principy posilování odměny, tresty, chválení, bodování - Důraz na učení a tady a teď Psychodynamické programy - aplikace psychoanalýzy Ekologické programy - dítě jako součást sociálního systému, porucha není jen v dítěti, ale celém systému nerovnováha; - Cíl soulad, rovnováha Eklektické intervence Nejužívanější behaviorální, kognitivně-behaviorální (KBT), eklektické. Pracuje se s proměnnými na straně žáka, učitele a rodičů. Ikona5 Neděste se předcházejícího textu, rozebereme, spojíme s první kapitolou a dáme si příklady ve výuce! TYPY PROBLÉMŮ Kategorizace problému Jednoduchý izolovaný, jednorázové opatření Složitý širší souvislosti osobnosti dítěte (plachost, šikana, agresivita, problémy doma ) Typy problémů lze dále dělit z hlediska typu poradenského zařízení, lokalizace problému (škola, rodina, vrstevnická skupina, ) apod. (těchto dělení je více druhů): A) 1) Problémy ve škole adaptace na školu, problémy začlenění do kolektivu, nedostatek sociálních dovedností; školní neúspěch

10 2) Problémy chování odporující normám sociálního prostředí výchovné problémy dítěte (hyperaktivita, nedostatečná výchovná péče rodičů, nedostatky v osvojení norem), nekázeň, porušování pravidel školy; poruchy chování (lhaní, krádeže, záškoláctví, útěky); šikana. B) 1) Problémy v rodině nepodnětnost rodiny nevhodný výchovný styl kulturně odlišná rodina konflikty spojené s vývojovými fázemi dětí nejednotná výchova rozpad rodiny odmítání dítěte, nedostatek citového přijetí týrání a zneužívání dítěte 2) Problémy u dítěte postižení specifické poruchy učení, hyperaktivita specifické problémy (neurózy, psychózy, autismus, disharmonický vývoj) 3) Volba povolání Poradenství pro volbu povolání Účelem a smyslem poradenství pro volbu povolání je poskytování pomoci pro samostatné rozhodování klienta o sobě samém. Kariérové poradenství je založeno na integraci poznatků z různých oborů, jako pedagogika, psychologie, právo, ekonomie, sociologie. Také jsou využívány pro popis povolání pracovní charakteristiky - profesiogramy. Vždy se jedná o střízlivé zhodnocení dvou základních faktorů: - zájem a atraktivita profese pro dítě x možnosti dítěte a rodiny (IQ, osobnostní předpoklady, sociálně-ekonomická situace apod.) Základní úkoly poradenství pro volbu povolání (Gajdošová, 1997): poskytování studijně-profesních informací žákům a jejich rodičům sledování a hodnocení fyzického, psychického a sociálního vývoje žáků ve vztahu k volbě povolání rozvíjení schopností, pomoc při formování studijních a mimostudijních zájmů, pozitivních postojů k pracovní činnosti poskytování individuální pomoci při vyjasňování životních profesních plánů nutnost spolupráce s třídními učiteli vyšších ročníků (především 8. a 9. tříd) většinou v kompetenci výchovných poradců na školách

11 Ikona5 Na internetu je možné najít příklady počítačových programů nabízených pro výchovné poradce u nás. Tato informace se Vám určitě může v budoucím povolání hodit třeba se budete chtít stát výchovnými poradci na škole. Vývojová stadia při volbě povolání (Super, 1981, in Fontana, 1997): 17. Stadium fantazií rané dětství 4-11 let 18. Stadium zájmu pozdní dětství 19. Stadium schopnosti asi let 20. Stadium ohledávání asi 20 let praktické pokusy, žádosti o zaměstnání Byl u Vás na ZŠ či střední škole poradce pro volbu povolání (výchovný poradce), využili jste jeho služeb? Jaké nabízel/a? Jestli ne, jak si vzpomínáte na svou genezi zájmu o budoucí povolání? Podělte se písemně taková malá esej. Např. V MŠ jsem chtěl být jeřábníkem, pak zpěvákem, potom u nás na základce byla motivační nabídka práce ve vojenských službách, také jsem uvažoval, učil jsem se vcelku dobře, gympl mi rodiče nedoporučili, ať mám po střední škole něco do života a tak jsem šel na strojní průmku...apod. Ikona7 Poradenství pro volbu povolání: Fontana, D. (1995). Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. Gajdošová, E. (1997). Školský psycholog. Špeciálne otázky zo školskej psychologie. Bratislava: Univerzita Komenského. Langová, M., Heřmanová, V., Trpišovská, D., Vacínová, M. kol. (2005). Psychologické aspekty školního poradenství. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně. Mezera, A. (2008). Pro jaké povolání se hodím? Jak si vybrat střední a vyšší odbornou školu a snad i budoucí povolání. 2nd. Ed., Brno: Computer Press. 3. Systém výchovného poradenství Ikona1 Poznání systému poradenských služeb uvnitř školy a spolupracujících pracovišť mimo školu. Ikona2 Prostudování předcházejících kapitol. Zavzpomínejme na mládí strávené na základní škole: Komu byste se ve škole tenkrát se svými problémy svěřili a nechali si poradit? SYSTÉM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Výchovné či Školní poradenství

12 - slouží poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. - odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školní psychologie. Personální obsazení (uvnitř školy): učitel výchovný poradce (kariérový poradce) školní psycholog, školní spec. pedagog školní metodik prevence /asistent speciálního pedagoga/ Spolupracující instituce: Pedagogicko psychologická poradna (PPP) Speciálně pedagogické centrum (SPC) Středisko výchovné péče (SVP) Zastřešující instituce vedená MŠMT Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) - organizace vzniklá sloučením tří přímo řízených organizací MŠMT: Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP), Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) a Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP). - řeší otázky předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, včetně vzdělávání uměleckého a jazykového. Ústav se také zabývá pedagogicko-psychologickým, speciálně pedagogickým, výchovným a kariérovým poradenstvím ve školství. Více informací získáte na či Ikona5 Tato kapitola je zpracována jako přehled institucí, následující kapitoly 4-7 se zabývají rozpracováním náplně práce jednotlivých pracovních pozic a institucí ve školním poradenství. 4. Výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog, metodik prevence Ikona1 Po přečtení kapitoly bude student schopen popsat náplně práce jednotlivých odborníků a porozumí nutnosti jejich interdisciplinární spolupráce.

13 VÝCHOVNÝ PORADCE Hlavní činnosti: spolupracuje se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků průběžně sleduje chování žáků po dobu školní docházky koordinuje spolupráci třídních učitelů se školním psychologem nebo šk. speciálním pedagogem pomáhá v kariérovém poradenství a spolupracuje s učiteli odborných předmětů, kteří se orientují na volbu profese pomáhá vytvářet kariérové poradenství školy ve spolupráci s úřady práce metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření spolupracuje se školním metodikem prevence o své činnosti si vede písemné záznamy spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte je ochráncem práv dítěte v prostředí školy ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG Hlavní činnosti: koordinuje speciálně-pedagogické poradenství ve škole připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuální integrace provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje reedukační péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky metodicky vede asistenta speciálního pedagoga poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace z oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci koordinuje spolupráci se speciálně pedagogickým centrem a dalšími specializovanými pracovišti poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům dodržuje etický kodex poradenského pracovníka

14 ŠKOLNÍ PSYCHOLOG Hlavní činnosti: koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole pracuje s celým systémem školy (vedení, pedagogický sbor, třídní učitelé,žáci, rodiče žáků) podílí se na vytváření strategií a programů zaměřených na podporu rozvoje osobnosti žáků podílí se na vytváření a realizaci preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků podílí se na monitorování problémových projevů chování, pravidelně provádí analýzy a návrhy konkrétních opatření pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy podílí se na přijímacím řízení provádí komplexní diagnostiku orientovanou na zjišťování příčin poruch učení a chování zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků provádí edukační terapii provádí prevenci školní neúspěšnosti provádí krizovou intervenci a neodkladná psychologická vyšetření žáků provádí pedagogicko-psychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků ve spolupráci s učiteli,kteří vyučují předměty volbu povolání na ZŠ a úvod do světa práce na SŠ koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce ) odborně a metodicky pomáhá učitelům zavádět a aplikovat pedagogickopsychologické poznatky do vzdělávacího procesu poskytuje konzultační pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu zajišťuje koordinaci poskytovaných služeb s ostatními subjekty, zejména PPP, SPC, SVP zajišťuje koordinaci služeb poskytovaných dalšími odborníky ve státním i nestátním sektoru dodržuje etický kodex školního psychologa Nadstandardní činnosti: osvětová a vzdělávací činnost pomoc při organizaci zážitkové pedagogiky a volno časových aktivit pomoc s konkursními řízeními vyhlašovanými školou školní psychologové mohou nabízet i jiné druhy nadstandardních činností, např. arteterapii podle toho, v čem získali další odborné vzdělání a v souladu s potřebami školy

15 METODIK PREVENCE Hlavní činnosti: spolupracuje se školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem spolupracuje s výchovným poradcem a třídními učiteli pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek a negativních jevů ve škole sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit koordinuje poskytování vzdělávacích akcí pro pedagogy na dané škole spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence a zneužívání návykových látek zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit pomáhá při vytváření nabídky volno časových aktivit školy Ikona5 V roce 2004 vznikla Česká asociace školních metodiků prevence (ČAŠPP), která je zaměřena především na metodickou a vzdělávací činnost, poskytování poradenských služeb, osvětovou činnost v oblasti zdravého životního stylu a prevence sociálně patologických jevů a prosazování zájmů školních metodiků prevence. Chcete-li se dozvědět více z této problematiky, můžete využít jejích internetových stránek: ASISTENT/KA SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA Hlavní činnosti /pracují na některých školách: vykonává depistážní činnost v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb reedukační a stimulační činnost ve spolupráci se speciálním pedagogem podílí se na integraci dětí se zdravotním postižením Předpokladem pro výkon této činnosti je vysokoškolské, střední nebo vyšší pedagogické vzdělání a absolvování speciální přípravy pro tyto činnosti. Asistent speciálního pedagoga může vykonávat svou činnost v předškolním zařízení, ve škole a ve školském zařízení v rámci své přímé vyučovací povinnosti. 5. Poradenské aktivity učitelů: Učitel - poradce Ikona1

16 Uvědomění, že se každý učitel dostane někdy v životě do role poradce. Praktické nácviky komunikace a příklady procvičíme ve výuce. Ikona2 Prostudování předcházejících kapitol. Zavzpomínejme na mládí strávené na základní škole: Komu byste se ve škole tenkrát se svými problémy svěřili a nechali si poradit? UČITEL - PORADCE Učitel: Motto každý učitel je i výchovným poradcem Jestliže si jako učitelé vytvoříme ve třídě vstřícnou atmosféru, plnou důvěry, často se nám stane, že i my, laici v poradenství, budeme žádáni o pomoc při řešení (osobních) problémů. Není třeba se bát, protože děti hledají sympatii a důvěryhodnost, ne znalost poradenských technik. Důvěryhodnost pozor na dvojí roli učitele školní autorita x nestranný důvěrník ŠKODA ŽE Málo škol zaměstnává poradce bez dalších funkcí typu vyučování či plnění kázeňských funkcí. Při svěřování problémů učiteli může vyvstat problém důvěrnosti, zvláště při porušování závažných pravidel školy a ohrožení hodnot či norem. Doporučení: Varování žáka, že může nastat situace, kdy informaci musím sdělit dále. Než je důvěrnost sdělení porušena, nutno požádat dítě o souhlas. Přesvědčit dítě, že sdělení někomu dalšímu je v jeho dlouhodobém zájmu. Odmítnutí souhlasu omezení praktické podpory a pomoci (jestliže sdělíme něco, co si dítě nepřeje, ztrácíme tím možnost podpory a pomoci). Ikona5 Toto volání o pomoc a následná učitelova krizová intervence vzniká většinou z důvodu důvěry a sympatie. Je těžké odmítnout či při závažné situaci zachovat chladnou hlavu a vědět co přesně udělat, co je ta SPRÁVNÁ VĚC. Je to otázka intuice, vcítění se a často i zkušeností a NIKDO NENÍ NEOMYLNÝ! Důležitost sympatie: Učitel chápe a chce pomoci Úsměv, pokývnutí, oční kontakt Umět vyslechnout Role poradce měl by umět vyslechnout, být dobrý posluchač: Dobrý x špatný posluchač má sklon: a) řídit a ovládat konverzaci b) mít kritické připomínky

17 c) obviňovat, útočit, moralizovat d) příliš rychle přicházet s radou e) odmítat city druhého člověka f) stále hovořit o sobě g) dávat nálepky a diagnostikovat h) navozovat časovou tíseň i) odvádět od věci j) přehnaně interpretovat k) ujišťovat a žertovat l) předstírat pozornost Direktivita rady x nalézání vlastního řešení Nesoudící přístup Odpovědnost naučit dítě rozhodovat se a brát za rozhodnutí zodpovědnost Soustředění - nutit dítě do vysvětlení, snaha o udržení tématu i bolestivého Nevtíravost Ikona5 Zdá se Vám v kapitole málo textu? Ve výuce si uděláme takový malý průzkum, s čím jste se setkali a jak vzniklé poradenské situace řešili. Více hlav víc ví. Pak také existuje celá řada zajímavé literatury, viz dole: Ikona7 Fontana, D. (1997). Psychologie ve školní praxi. Příručka pro učitele. Praha: Portál. Kyriacou, Ch. (2005). Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: Portál. Lazarová, B. (2005). Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. Brno: Paido. Vágnerová, M. (2005). Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum. Vašutová, M. (2005). Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání. Ostrava: Ostravská Univerzita. - dvě části, první se zabývá psychickým vývojem osobnosti dítěte a dospívajícího, druhá jedinci potenciálně ohroženými zvýšenou problémovostí ve výchovně-vzdělávacím procesu. Vališová, A. & Kasíková, H. (2011). Pedagogika pro učitele. 2nd. Ed. Praha: Grada. 6. Pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra Ikona5 Tak tuto látku byste měli znát už ze speciální pedagogiky a psychologie, ale snad se dozvíte i něco navíc.

18 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA (PPP) PPP jsou zřizovány podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších změn. V souladu s 35 Zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŠ ČSR č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství a s přihlédnutím k současným požadavkům PPP: o provádějí komplexní psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku, zaměřenou na šetření školní zralosti, na zjištění příčin poruch učení a chování a dalších problémů ve vývoji osobnosti, výchově a vzdělávání dětí a mládeže, na zjištění individuálních předpokladů pro uplatňování a rozvíjení schopnosti a nadání dětí a mládeže a komplexní pedagogickopsychologickou diagnostiku v souvislosti s profesní orientací žáků, o provádějí psychologické a speciálně pedagogické poradenské činnosti zaměřené na rozvoj osobnosti, sebepoznávání, a rozvoj prosociálních forem chování dětí a mládeže, na prevenci školní neúspěšnosti a negativních jevů v sociálním vývoji dětí a mládeže, na nápravu poruch učení a chování a dalších problémů ve vývoji, výchově a vzdělávání dětí a mládeže a na vyjasňování osobních perspektiv dětí a mládeže, o zpracovávají posudky aj. odborné podklady pro rozhodnutí orgánů státní správy ve školství o zařazování a přeřazování dětí a mládeže do škol a školských zařízení a o dalších vzdělávacích opatřeních v případech, stanovených školskými předpisy, o poskytují konzultace, odborné informace pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení při výchově a vzdělávání dětí a mládeže, jejichž psychickým vývoj, sociální vývoj, výchova, vzdělávání a profesní orientace vyžadují zvláštní pozornost. Může dále uskutečňovat vzdělávací činnost pro pedagogické pracovníky v otázkách pedagogiky, psychologie a poradenství, o spolupracují s resortními i ostatními institucemi a organizacemi a s orgány státní správy na území své působnosti při prevenci sociálně patologických jevů a drogových závislostí o zajišťují poradenské služby psychologů a speciálních pedagogů škol, které nemají tyto služby zajištěny jinak. participují na vzdělávacím procesu a to zvláště v těch případech, kdy je tento vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn. Hlavní součástí činnosti PPP je přímá práce s dětmi a žáky předškolních zařízení, škol a školských zařízení ve věku od 3 let do ukončení středního, resp. vyššího odborného vzdělání a s jejich rodiči práce jak formou individuální péče, tak formou skupinové práce. na základě doporučení PPP je volena nebo upravována vzdělávací cesta žáků. Při vedení dětí a žáků PPP aktivně ovlivňují proces přijímání a upevňování poznatků, postojů a hodnotové orientace (volba vhodného učebního stylu, rodinná terapie apod.). napomáhají při rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů, participují na činnostech v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a na kariérovém poradenství. Personální obsazení PPP Psycholog diagnostika, krátkodobé intervence, dlouhodobé vedení

19 Speciální pedagog diagnostika postižení, nápravná opatření, integrace socializace Sociální pracovník Činnosti PPP probíhají zejména ambulantně, klienti docházejí do poradny a pracovníci PPP navštěvují školy, školská a jiná zařízení. Problematika řešená v PPP: Školní zralost zjišťování, testování Vzdělávání dětí a mládeže s postižením SPC Integrace, zařazení do školy speciální Diagnostikování a reedukace specifických vývojových poruch učení, poruchy vývoje osobnosti, chování, komunikace Volba povolání Školní neprospěch Obsah činnosti: m) Komplexní diagnostika n) Školní zralost, příčiny poruch učení a chování, vývoje osobnosti o) Zjišťování indiv. předpokladů p) Činnosti zaměřené na rozvoj a nápravu poruch q) Zpracování posudků: přeřazování dětí, vzdělávací opatření r) Konzultace, vzdělávací činnost s) Spolupráce při prevenci sociálně patologických jevů a drogových závislostí t) Poradenské služby psychologů a speciálních pedagogů škol (supervize) Ikona3 Liší se školní psycholog ve škole od školního psychologa v poradně? Oba mají stejný cíl pomáhat žákům a studentům s řešením jejich problémů. Školní psychologové pracují trvale v prostředí školy, kladou důraz na systém, pracují v prostředí, kde problém vznikl nebo se objevil. Pracují i s dětmi bez zjevných problémů, s celými třídními kolektivy, s pedagogickými sbory, vytvářejí tedy širokou základnu pro prevenci vzniku problémů. Klienty (žáky) dlouhodobě sledují v průběhu poskytování péče i po jejím ukončení v prostředí důvěrně známém. U středoškoláků je pozitivní, že často sami vyhledávají péči a psycholog se pro ně postupně stává službou bez pocitu zahanbení. Studenti se učí vědomě pečovat o svoje psychické zdraví. Mnozí vnímají negativně faktor odborné osamělosti školního psychologa v prostředí školy. Školní psychologové si ale většinou uvědomují potřebu odborných konzultací, které se uskutečňují při jejich pravidelných setkáních, nebo při kontaktech s kolegy v poradenských zařízeních. Psychologové v PPP více akcentují medicínský model pomoci, tj. služby klientům, kteří již mají konkrétní problém. I tato péče má svoje nesporné výhody, které vycházejí zejména z možnosti rychlých vzájemných odborných konzultací s dalšími profesionály ze svého oboru, ze vzájemné zastupitelnosti a z charakteru instituce jako takové (nespornou výhodu anonymního prostředí poradny).

20 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA (SPC) Děti s postižením Zpravidla vázány na školy pro žáky se speciálními potřebami Diagnostika, individuální vzdělávací /výchovný/ plán (IVP) Učitelé, rodiče DLOUHODOBÁ INTERVENCE Obsah: speciálně-pedagogické vedení, reedukace, integrace Depistáž Diagnostika Zpracování odborných posudků, podkladů Informační činnosti aj. Personální obsazení SPC Speciální pedagog Psycholog Sociální pracovník - tvoří základní odborný tým. Dle druhu a stupně zdravotního postižení klientů jednotlivých SPC může být tým doplněn dalšími odbornými pracovníky. Obsahem činnosti tohoto týmu je zabezpečovat speciálně pedagogickou, psychologickou a další potřebnou podpůrnou péči klientům se zdravotním postižením a poskytovat jim odbornou pomoc v procesu pedagogické a sociální integrace ve spolupráci s rodinou, školami, školskými a dalšími zařízeními a odborníky. Činnost je zaměřena zejména na podporu klientů v předškolním věku v péči rodičů (zákonných zástupců), na podporu klientů integrovaných do škol a školských zařízení, na podporu klientů s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením, kteří nemohou docházet do školy, zpravidla ve věku od 3 do 19 let. V rámci komplexní odborné poradenské péče tým SPC zabezpečuje zejména: depistáž klientů se zdravotním postižením (dle specializace SPC) ve spádové oblasti stanovené zřizovatelem speciálně pedagogickou, psychologickou a sociální diagnostiku klientů se zdravotním postižením poradenské, konzultační, terapeutické a metodické činnosti pro klienty, jejich rodiče nebo osoby odpovědné za výchovu a pro pedagogické pracovníky speciálně pedagogické stimulační a vzdělávací činnosti u integrovaných klientů se zdravotním postižením a u klientů s těžkým a kombinovaným postižením participaci při přípravě a zpracovávání individuálních výchovně-vzdělávacích a stimulačních programů pro děti a žáky integrované do běžných škol zpracovávání odborných podkladů a posudků pro potřeby správních rozhodnutí o zařazení do systému vzdělávání a pro potřeby dalších správních řízení poradenství k volbě vzdělávací cesty (kariérové poradenství) pro klienty se zdravotním postižením

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti od: 17. února 2005 Ministerstvo školství,

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice

Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Systém poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v České republice Zuzana Freibergová Národní informační středisko pro poradenství V České republice vedle sebe působí v oblasti vzdělávání

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 28 odst. 6, 121 odst. 1 a 123 odst.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Poradenské služby školy

Poradenské služby školy Poradenské služby školy 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Změna: 116/2011 Sb. Změna: 103/2014 Sb. Ministerstvo školství,

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace

KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE PREVENCE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ Název školy: ZŠ a ZUŠ, Liberec,

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

Poskytování poradenských služeb

Poskytování poradenských služeb Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a... - znění dle 116/11 Sb. 72/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Č.j.: 27317/2004-24 Novelizována vyhláška č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Metodická zpráva č. 3 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Téma: Integrace žáků se SVP, zvl. žáků se sociokulturním znevýhodněním 1. Jak se podílí školní speciální pedagog/psycholog

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR

Vzdělávací program. Systém poradenských služeb pro zdravotně postižené občany v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více