XXII. české církevní dějiny Církevně náboţenské poměry ve dvacetiletí mezi dvěma světovými válkami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XXII. české církevní dějiny Církevně náboţenské poměry ve dvacetiletí mezi dvěma světovými válkami"

Transkript

1 XXII. české církevní dějiny Církevně náboţenské poměry ve dvacetiletí mezi dvěma světovými válkami Vnější poměry: Kulturní boj: Do samostatného státu nevstoupila katolická církev pod příznivými hvězdami. Několik desítiletí trvající proticírkevní agitace mladočeských kruhů přinesla ovoce. Servilní postoj hierarchie k národnostně nespravedlivé monarchii a prorakousky zaměřená část katolického tisku budily přirozený odpor české veřejnosti, příliv vojáků z front byl naladěn proticírkevně a protináboţensky, katolíci byli bázliví a zakřiknutí. A tak není divu, ţe širokou odezvu nalezla hesla: po Vídni Řím!. Řím musí být Čechem souzen a odsouzen! ap. Vandalské zničení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí /památníku jediného vítězství, jehoţ národ v 17. stol. dobyl, ovšem vítězství katolické Prahy nad luteránskými Švédy/ 3. listopadu1918, třetího dne po převratu, bylo signálem k ţivelnému účtování s Římem, s katolicismem. Katolické kněţstvo se stalo předmětem posměchu, církev byla v školách a na schůzích tupena, v novinách a časopisech byla její čest smýkána do kalu a její chyby nehorázně zveličovány. Chystala se radikální odluka církve od státu, byl proveden částečný zábor církevního majetku pozemkovou reformou a církev měla být zbavena všech práv. Pokud nenabyl proticírkevní boj ještě pováţlivějších forem, způsobily to jednak stupňující se vnitropolitické obtíţe, jednak ohled na katolické Slováky. Praha si nemohla dovolit takový proticírkevní kurz, který by byl vehnal Slováky do radikální opozice. Katolické Slovensko a řeckokatolická Podkarpatská Rus měly nejen velký vliv na umírněnost řešení církevně-politických otázek v celém dalším vývoji, ale posílily i odhodlanost katolíků v českých zemích, zvláště na Moravě. Pod tlakem těchto mocenských sil byla nucena československá vláda ustoupit od chystané odluky mezi státem a církví, pojaté do původní osnovy ústavní listiny, protoţe by to ohrozilo přijetí ústavy vůbec. Reformní hnutí duchovenstva: Bylo osudné, ţe v době pro církev tak pováţlivé, bylo její duchovenstvo zaneprázdněno vlastní krizí - stavovským reformním hnutím. Praţský arcibiskup Pavel Huyn, který dlel ve dnech státního převratu na vizitaci v Chebu, se uţ nevrátil do svého arcibiskupského sídla a uchýlil se do Říma, olomoucký arcibiskup kardinál Lev Skrbenský, rovněţ rakouský šlechtic, byl zcela bezmocný a faktického vedení církevních záleţitostí se ujal kněţský spolek Jednota katolického duchovenstva. V Jednotě oţily reformní myšlenky katolické moderny, coţ se projevilo i tím, ţe v jejím čele stanul J.Š. Baar, Xaver Dvořák a jiní předáci Katolické moderny. Přes 90 procent českého kléru se přihlásilo za členy Jednoty a výbor spolku vypracoval za Baarova předsednictví r reformní návrhy / Návrh duchovenstva na obnovu církve katolické /, které čtyřčlenná delegace /byl v ní i prof. Vojtěch Šanda předloţila papeţi Benediktovi XV. Poţadavky reformistů byly shrnuty do šesti bodů: 1. zřízení českého patriarchátu, 2. rozšíření církevní samosprávy a moţnost laické spolupráce v ní, 3. úprava patronátního práva a obsazování far, 4. návrh na liturgii v lidovém jazyce, 5. úprava kněţského studia a výchovy, 6. zdobrovolnění celibátu. V podstatě jsou tyto poţadavky překvapivě katolické, některé předešly dobu a jsou dnes splněny. Dnešní čtenář tohoto zajímavého dokumentu se ovšem ani nemůţe zhostit dojmu, ţe se v něm vedle biblicky pojatého a ţitého křesťanství uplatnilo i pragmatické přizpůsobení duchu doby. Proto také část kněţstva v Jednotě sdruţeného byla odhodlána v případě nesplnění svých poţadavků katolickou církev opustit. Také v návrzích převaţuje hledisko nacionální na úkor církevní univerzality. Kdyţ se delegace vrátila z Říma s hubeným výsledkem /povolení slovanské liturgie na několika významných místech a právo číst ve mši

2 sv. evangelium a epištolu také česky/, Jednota se rozštěpila na umírněný a početně daleko nejsilnější střed, na radikální levici / Ohnisko / s 200 kněţími, skutečnými modernisty ve smyslu rozhodnutí Pia X., a na krajní pravici. Mluvčím pravice byl dr. F.X. Novák, který uţ o reformních problémech jasně pojednal e svých publikacích. I on uznával nezbytnost církevní reformy, ale stavěl se proti těm, kteří tyto reformy hlásali, ač se s církví vnitřně rozešli. Jeho neposkvrněný ţivot i všestranná vědecká orientace jej činily povolaným zastáncem kázně a mravního řádu. Novák měl také pronikavý vliv na akademickou mládeţ, která se po r energicky postavila proti rozvratným tendencím v náboţenském ţivotě českého národa. Protoţe Sv. stolec reformní návrhy hned nezamítl nýbrţ je přijal k podrobnějšímu zkoumání a úvaze, oddávali se mnozí naději, ţe přece jen dosáhnou podstatných ústupků. Ještě na valné schůzi Jednoty r referoval předseda o dobrých vyhlídkách reformistů. Kdyţ však v září byl praţským arcibiskupem jmenován odpůrce novot profesor František Kordač, aniţ se předtím někdo dorozuměl s Jednotou nebo přihlédl k jejím návrhům, bylo rozhodnuto. Radikálové, v nichţ církevní smýšlení odumřelo nebo kteří ztroskotali na celibátu / a pro něţ tehdy církev ještě nenalezla humánní východisko/, církev opustili. Arcibiskup Kordač se chopil vedení církevní správy velmi energicky a Jednotu v lednu 1920 rozpustil. Kdyţ Kordačovo rozhodnutí bylo schváleno v Římě, vyzvali také ostatní biskupové kněţstvo, aby z Jednoty vystoupili a sdruţovali se v diecézní jednoty pod vedením episkopátu. Významní vůdcové Jednoty jako J.Š. Baar, Xaver Dvořák a jiní, ještě nějakou chvíli vzdorovali, ale zůstali katolíky. Humánní dialog s nimi by byl dokázal, aby svá poslední léta nestrávili v zahořklosti. Církev Československá: Nespokojení kněţí zaloţili 8.ledna 1920 vlastní náboţenskou společnost, které dali název Církev československá, a dva dni nato vydali provolání k národu, aby opustil římskou církev a vstoupil do církve národní. Výzvy uposlechlo do sčítání lidu r přes půlmilionu katolíků a do r se zvýšil počet příslušníků nové církve na lidí. Ţe nenabylo vystupování z katolické církve většího rozsahu, to způsobilo provolání profesorů filozofické fakulty Josefa Šusty a hlavně Josefa Pekaře, kteří důtklivě v denním tisku varovali veřejnost před krokem, který by způsobil mladé republice doma i za hranicemi velké nesnáze, a poukazovali i na mělkost tohoto hnutí. Zakladatelé Československé církve byli dlouho na rozpacích, mají-li se připojit k nějaké jiţ existující církvi či mají-li jít vlastní cestou. Konzervativní směr chtěl jít cestou východní tradice a vytvořit autokefální Československou pravoslavnou církev. Touto cestou šli především Moravané za vedení kněze Matěje Pavlíka. Ten navázal styky se srbskými pravoslavnými biskupy, byl od nich vysvěcen na biskupa a dostal jméno Gorazd. Zvítězil však radikálnější směr bývalého plzeňského profesora náboţenství dr. Karla Farského, který chtěl vytvořit zcela novou křesťanskou církev, jeţ by plně odpovídala duchu českého národa přítomné doby. Podle slov Farského měla církev navázat bezprostředně na Nový zákon a na Krista a vycházejíc odtud se zřetelem na moderního člověka měla ve shodě s českým cítěním nově vytvářet liturgii a učení. Věroučný, liturgický i organizační vývoj církve prodělal několik fází, /aţ k odklonu od víry v boţství Jeţíše Krista a Nejsvětější Trojici/, v dnešní době usiluje Církev československá o svou obrodu návratem k biblickému křesťanství.to naznačuje také nový název Československá církev husitská, přijatý na sněmu r V čele církve stojí patriarcha a šest biskupů. Českobratrská církev evangelická: České evangelické obce vyznání helvétského/kalvínského/ a augsburského se sjednotily r na husitské základně v českobratrskou církev evangelickou. Duchovním střediskem se jim stala Husova

3 evangelická fakulta, zřízená státem r Z osob, které opustily katolickou církev získala českobratrská církev pouhých členů. Katolická církev a československý stát: Poměr katolické církve a státu zůstal delší dobu napjatý. I kdyţ nedošlo k provedení odluky církve od státu, staré rakouské zákony o škole a manţelství byly pozměněny způsobem pro církev ještě nepříznivějším, kdeţto závislost církve na státu, jak ji zavedly květnové zákony z. r. 1874, byla podrţena. Trvale však nebylo moţno přezírat, ţe přes nejprudší agitaci pro vystupování z církve téměř 80 % obyvatel zůstalo církvi věrno. /z obyvatel bylo r katolíků/. Odpovědní činitelé si uvědomili, ţe ústavu poměrů mezi církví a státem bude třeba řešit kompromisem mezi státem a Sv. stolcem a nikoliv jednostrannými opatřeními. K váţnému měření sil mezi vládou a církví došlo ještě r po vydání zákona o svátcích. Byly zrušeny tři mariánské svátky /2.2, 25.3., 8.9/, jejichţ svěcení není kodexem předepsáno, byl zrušen zemský svátek sv. Jana Nepomuckého. Pro Slovensko byl ustanoven zemský svátek sv. Cyrila Metoděje.Úmrtí Husovo bylo toho roku slaveno s velkou okázalostí za oficiální účasti prezidenta a vlády. Svatý stolec, který měl od r v Praze diplomatické zastoupení, v tom spatřoval provokaci a na znamení protestu odvolal svého nuncia. Teprve koncem r se podařilo spor urovnat a sjednat zásadní dohodu o nejdůleţitějších otázkách církevně politických /modus vivendi/, takţe začátkem r byly diplomatické styky s Vatikánem zase úplně obnoveny. Modus vivendi jednak upravil jmenování biskupů československých v duchu církevního práva /biskupy jmenuje Sv. stolec, ale vláda můţe z váţných politických důvodů odmítnout/, jednak stanovil způsob a zásady nového rozhraničení diecézí, kvůli změně politických poměrů. Nyní se měly hranice diecézí krýt s hranicemi státními, coţ bylo důleţité hlavně pro Slovensko, jeţ se tak vymanilo z církevní pravomoci maďarských biskupů. Oslavy svatováclavského milénia r projevily navenek úplnou změnu v poměru církve a státu. Vláda převzala garanci slavností a umoţnila celostátní ráz. Oslav se zúčastnil sám prezident, který pronesl významný projev. Dalším významným mezníkem ve vládní církevní politice, byl celostátní sjezd katolíků Československé republiky r. 1935, kdy vláda oficiálně přivítala papeţského legáta, kardinála Verdiéra, se všemi poctami, náleţejícími papeţskému suverénu. Kdyţ pak katolické strany ve volbách r rozhodly volbu ve prospěch dr. Beneše a tím znemoţnily nástup fašistické reakce, byly vytvořeny další podmínky pro klidný církevní rozvoj v Československé republice. Politický katolicismus: Obavy o budoucnost katolické kultury ve státě po r probudily k novému ţivotu katolické politické hnutí. Stranám s křesťanským programem se sice ani nyní nepodařilo soustředit ve svých řadách pozoruhodnější většinu katolických voličů, ale byly přece jen důleţitým jazýčkem na politickém kolbišti. Katoličtí političtí činitelé se honosili tím, ţe dosáhli pozoruhodných úspěchů: svým úsilím zabránili především odluce církve od státu, zajistili hmotné postavení kněţstva, zabránili další konfiskaci církevních statků, zabránili rušení církevního školství, znemoţnili odnětí práva vysokého školství teologickým fakultám praţské, olomoucké a nově zřízené bratislavské a prosadili, ţe bylo ponecháno povinné vyučování náboţenství na školách obecných, měšťanských a středních aţ do třídy páté. Církvi bylo přiznáno právo státní dotace na potřeby kultu, kněţím, vyučujícím náboţenství na státních školách přiznáno právo parity s ostatními učiteli a profesory, uznána zvláštní duchovní správa v armádě, ponechány církvi zasvěcen svátky, uznána revize učebnic, uráţejících základní principy katolického náboţenství a zkreslující události církevně náboţenské, zmařeny pokusy o zavedení nuceného civilního sňatku, stejně jako pokusy o převzetí matrik a církevních charitativních ústavů.

4 Jsou to jistě nemalé zásluhy. Nám se dnes ovšem jeví katolická konfesijní strana s knězem jako její předsedou a státním ministrem jako anachronismus. Byla to velká chyba, ţe si strana včas nevychovala vedoucí dorost z laických kruhů. Ještě pováţlivější bylo, ţe úzké sepětí politické aktivity s náboţenskou vírou vedlo v očích značné části věřících a nepochybně u většiny lidí vlaţných či nevěřících k nepřípustnému ztotoţňování náboţenství s běţnou denní politikou a s jejím okamţitými cíli. Výsledkem mohlo být jen zplanění a zpovrchnění náboţenského ţivota a promarnění mnohých cenných sil, jeţ by bylo moţno vyuţít na vlastním poli církve hodnotněji. Také zabránění odluce církve od státu se dnes jeví jako úspěch problematický /Vatikán sám navrhoval tzv. brazilskou rozluku, při níţ není sice spolupráce mezi státem a církví, ale ani nepřátelství/. Jako velmi pozitivní jev je však třeba hodnotit, ţe lidová strana se od počátku postavila za demokracii a za republiku a zůstala těmto politickým ideálů věrna i tehdy, kdyţ se staly ve střední Evropě vzácností. Toto demokratické zaměření lidové strany, které se nezměnilo ani za prudkého protiklerikálního náporu ostatních stran, přispělo pak v klidnějších dobách a zvláště v měsících a letech ohroţení státu třetí říší k plodné spolupráci s ostatními demokratickými silami a k rehabilitaci katolicismu v očích veřejného mínění. Poměry vnitřní: Episkopát: bylo štěstím pro církev, ţe na biskupské stolce byli povoláni zdatní kněţí, kteří vyšli z lidu. Snad nejpopulárnější postavou mezi českými biskupy byl Antonín Cyril Stojan, arcibiskup olomoucký / /. Kdyţ pracoval ještě v politice jako poslanec říšské rady a pak jako senátor v počátcích samostatného státu, nebyl mu politický mandát ničím jiným, neţ nástrojem milosrdenství a lásky. Ač bylo jeho dobroty nejednou zneuţito, pokládal za svou povinnost prospět a pomoci kaţdému. Jak bylo hezky řečeno: pojila se v něm lidová moravská zboţnost, vědomí Boţího synovství, tradice cyrilometodějská, slovanský ekumenismus, Pavlovo odhodlání být všem vším s prostotou a nezištností, neuvěřitelnou obětavostí a bezbřehou šíří zájmů a úkolů v syntézu autentického křesťanství, jíţ nemohl odepřít úctu ani nevěřící. Byl pochován na Velehradě, o jehoţ povznesení stejně jako o rozkvět Hostýna si získal nesmírné zásluhy. Osobností stejně vynikající, ač jiného zaměření, byl praţský arcibiskup František Kordač, muţ přísného ţivota, filozof autority a nesmlouvavý kritik moderního chaosu mravního i politického. Býval profesorem a rektorem kněţského semináře v Litoměřicích, pak profesorem praţské teologické fakulty. Jeho výstiţnou charakteristiku podává Alfred Fuchs v autobiografickém románu Oltář a rotačka Srovnává Kordače, jehoţ přednášky navštěvoval s Masarykem a píše: Byl-li nějaký typický kontrast k Masarykovi, pak to byl profesor Kordač. I z něho se linulo osobní kouzlo člověka, zcela proniknutého svou ideou. Jeho přednes byl přesně artikulující slabiku za slabikou, vychutnávající kaţdý zvukový valér, zejména v latině. Mluvil jako moc maje. Jeho scholastikou vycvičená logika byla skvělá a ačkoliv v jeho zjevu nebylo ani dost málo citového, dovedl se vemluvit do skvělého patosu, patosu intelektu a myšlenky, nesené vírou. Jeho zjev byl gotický. Mléčné bílé vlasy, obličej rysů tvrdě určitých, kněz v kaţdém pohybu. I jeho přednáška dělal dojem ritu. Dva kontrasty... nikdo tehdy nepomyslil, ţe tito dva profesoři, ve své době nejvýznačnější, budou jednou sousedy na Hradčanech. Stejně mocným dojmem působil profesor Kordač na akademické posluchače v kostele v. Salvátora a na poslance v revolučním národním shromáţdění. Kdyţ stanul v čele církevní správy, tvrdě a chladně provedl na těle nemocné církve osvobozující operaci, kdyţ rozhodně potlačil odbojné hnutí v kněţstvu, a svou moudrostí a prostým způsobem ţivota odzbrojil nakonec i ty, s nimiţ se střetl v osobním zápase. Zvýšenou pozornost věnoval kněţskému dorostu, horlivě vizitoval a svými kázáními povzbuzoval věřící lid. Uprostřed hospodářské

5 krize na počátku třicátých let se chopil pera, aby odsoudil rozkladnou vyděračskou funkci vyděračského kapitalismu. Čtenář, který si jeho projevy z konce r přečte, bude omráčen jejich jasnozřivostí a řekne si, ţe arcibiskup Kordač byl obdařen prorockým darem. Přísný kritik najde sice i na tomto hodnostáři některé chyby, ale je jisto, ţe to byl arcibiskup, jakého neměla praţská arcidiecéze po celá staletí. Mluvíme-li o Kordačovi, nemůţeme znovu nevzpomenout jeho světícího biskupa Antonína Podlahu, velekněze svatého ţivota, vroucího ctitele národních patronů,vynikajícího učence a mecenáše katolické literatury, přítele a dobrodince chudých a trpících, stráţce a dobudovatele svatovítské katedrály, v jejíţ arcibiskupské hrobce byl pohřben. Řehole: O rozvoj náboţenského ţivota se nemálo zaslouţili členové muţských řeholí, kteří vyvíjeli horlivou činnost jako vychovatelé, kazatelé, exercitátoři i jako spisovatelé. Nešlo ani tak obnovu klášterů, jako spíše o řadu silných osobností které se právě v době náboţenské krize rozhodly pro důsledný návrat k mnišskému a apoštolskému ideálu. Některým z nich se podařilo strhnout za sebou celou svou řeholní druţinu, jiní zůstali se svým nadšením jen na okraji svých těţkopádných řeholních útvarů, aby tím silněji působili navenek. Diecézní klérus: Kněţské semináře byly v letech poloprázdné. Tak povstala v diecézním kněţstvu generační mezera. Ačkoliv ani mezi starším kněţstvem nechybělo vynikajících osobností, byl rozdíl mezi starší a mladou kněţskou generací znatelný. Jen malá část kněţí, svěcených po r převzala špatné zvyky josefinských byrokratů a jejich někdy takřka pokrytecký a ziskuchtivý ţivotní styl. Tato menšina se později dostala působením vnějších vlivů neoprávněně do popředí.totéţ platí o některých kněţích, které anachronická ctiţádost vedla, aby hledali kariéru v lidové straně a skrze ni. Velká část příslušníků nové generace si volila povolání z ideálních důvodů, pracovala horlivě a nešetřila obětmi. Katoličtí laici: protináboţenskou agitací se dali zviklat a z církve vystoupili ponejvíce takoví, kteří k ní náleţeli jen ze setrvačnosti. Jestliţe však více neţ tři čtvrtiny národa v církvi setrvalo, neznamená to, ţe všichni byli věřícími katolíky. Zmizelo však u nich nepřátelství k církvi. Některé farnosti, ano celé okresy, zůstaly odpadovým hnutí nedotčeny. Byla zde směrodatná také duchovní úroveň farářů, jejich horlivost a způsob duchovní správy. To platí zvlášť pro první doby, kdy náboţenská iniciativa vycházela téměř výlučně od jednotlivých kněţí. Na jiných místech se vytvořila aspoň uvědomělá katolická menšina, která dovedla statečně hájit svou víru proti nepřátelskému okolí. Její jádro se udrţelo dodnes. Katolické organizace: Rozkvět náboţenského ţivota v českých zemích po první světové válce souvisel ve značné míře s obnovou největší katolické organizace, která vznikla před r z iniciativy líšeňského faráře Metoděje Hoška a podle jihoslovanského vzoru se nazývala Orel. Od jiných tělovýchovných sdruţení se Orel lišil svým výchovným zaměřením k celému člověku. Usiloval pěstovat ne tělo pro tělo, ale tělo pro duši a pro Boha. Vnějšími úspěchy Orla byly slety v Brně r a v Praze r. 1929, ale daleko závaţnější byly jeho pozdější výsledky v oboru náboţenské a mravní výchovy. Široce rozvětvená Česká katolická charita, organizovaná podle diecézí a farností, soustředila v součinnosti s řádovými sestrami různých kogregací péči o nemocné, sirotky a chudé. Zvláště vynikla velkorysou sluţbou repatriantům na konci 2. světové války. Katolické studentstvo bylo sdruţeno v Ústředí katolického studentstva v Praze. Byly vněm zahrnuty především akademické spolky: Liga akademická v Praze, která vydávala po 1. světové válce revui Ţivot, a spolek katolických akademiků Moravan v Brně, který vydával revui Akord, převzatou od Ladislava Kuncíře a edici knih Duchovní orientace.

6 Katolická akce, tj hierarchicky řízený apoštolát laiků, se u nás zpočátku mnoho nelišil od běţných pastoračních metod a účinněji zakotvil ve studentském prostředí. Věda, literatura a umění: Vědecká produkce byla čilejší neţ v předcházejícím období. Přední místo ve vědeckém ruchu zaujaly obě teologické fakulty. Z praţských profesorů vynikli filozof Jaroslav Beneš, biblista Josef Heger, byzantolog světového jména František Dvorník, archeolog František Cibulka a odborník ve staroslověnštině Josef Vajs. Jeho nástupce Josef Vašica, který přišel z Olomouce byl také znalec barokní literatury a staročeské bible. V Olomouci vynikli biblista Jan Hejčl, František Cinek, sociolog Bedřich Vašek, historik Augustin Neumann Nesmírné zásluhy o prohloubení českého duchovního ţivota si získal svým dílem Josef Florian / /. Zpočátku spolupracoval s Katolickou modernou, ale brzy se od ní odloučil, veden jednak odporem k duchu doby a jednak váben cennými zjevy světové katolické literatury. Opustil kariéru středoškolského profesora, uchýlil se do rodné Staré Říše na Moravě a tam bez jakékoliv ekonomické základny začal vydávat své Dobré dílo, vesměs překlady cizích autorů, a to v dokonalé úpravě, jeţ uvádí bibliofily v nadšení dodnes. Téměř beze zbytku přeloţil a vydal spisy Leóna Bloye a četné spisy nebo alespoň ukázky spisů takových autorů jako jsou Ernest Hello, G.K. Chestrton, Romano Guardini, J.Maritain, J.Green, P. Claudel, G.von Le Fort, F. Mauriac, a G. Bernanos. Proslul i jako nesmlouvavý kritik, hledící nazvat vše pravým jménem bez ozdobných obratů v jadrné zkratce. Ve Florianových šlépějích a v bezprostředním kontakt se Starou Říší kráčela později některá katolická nakladatelství v čele s nakladatelství Ladislava Kuncíře. Velký a trvalý vliv měly spisy moravského kněze, svérázného surrealisty Jakuba Demla / /. Jako literární kritici si získali jméno Albert Vyskočil a Miloš Dvořák. Z umělců se hlásili k církvi hudební skladatelé J.B. Forster, O.A. Tichý, varhanní virtuoz B. Wiedermann aj. Závěrem můţeme uvést i několik významných konvertitů, jako byli lékař R.W. Hynek, který na sebe upozornil studiemi o turinském plátně, spisovatelé Karel Schulz a publicista ţidovského původu Alfréd Fuchs, který zahynul v koncentračním táboře.

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území

Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Historie pravoslaví na našem území Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je autokefální, tzn. zcela samostatnou církví, nezávislou na pravoslavných církvích v jiných zemích.

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec

Smlouva. mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů. Česká republika a Svatý stolec Smlouva mezi Českou republikou a Svatým stolcem o úpravě vzájemných vztahů Česká republika a Svatý stolec vycházejíce ze staleté tradice společných dějin českého státu a katolické církve, přesvědčeny o

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Velkomoravská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0116 Pojem Velkomoravská říše, popř. Velká Morava není oficiálním názvem, ale pouze ustáleným označením historiků pro státní útvar, který vznikl v první

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na

Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Víra a náboženství jsou u Ukrajinců zakořeněny daleko více než u Čechů a náboženství (zvláště pravoslavné) silně ovlivňuje každodenní život na Ukrajině. Za věřící se na dnešní Ukrajině považuje: 68% žen

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově

Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově NA PAMÁTKU Vznik dvou náboženských obcí ve Svinově 29. května 2015 Obec Svinov, povýšená v roce 1936 na město, se na přelomu 19. a 20. století stále rychleji přetvářela z původně zemědělské vesnice v moderní

Více

Bohumil Baxa (1874 1942)

Bohumil Baxa (1874 1942) Bohumil Baxa (1874 1942) Monografie Baxa, B.: K dějinám veřejného práva v zemích koruny české od restaurace Leopoldovské až do počátku moderních převratů [1790-1848]. Knihovna Sborníku věd právních a státních,

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba

Téma Přemyslovna Svatá Anežka Česká a její doba MŠMT ku příležitosti výročí Přemyslovny sv. Anežky České vyhlašuje celostátní výtvarnou soutěž: Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba Je to mimořádná postava našich dějin. Její životní dílo, osobní

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU ÚSTAVA PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU POUČENÍ O PRAVOSLAVNÉ CÍRKVI Věrouka pravoslavné církve spočívá na Písmu svatém a na všeobecné církevní tradici. Církevní tradice je zachována

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Gabriela Ilyková a Van Ngo Thi Thuy

Gabriela Ilyková a Van Ngo Thi Thuy EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ SVATÉ PATRONKY Gabriela Ilyková a Van Ngo Thi Thuy EVROPA I EVROPANÉ V DOBRÉM A VE ZLÉM (DEFINICE EVROPSKÉ KULTURY) Mapa Evropy Vlajka Evropské unie Evropa je sloţena z mnoha rozdílných

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Řád německé maturitní zkoušky konané v zahraničí

Řád německé maturitní zkoušky konané v zahraničí Řád německé maturitní zkoušky konané v zahraničí Usnesení Konference ministrů školství z 27.1.1995 ve znění z 24. 3.2004 O B S A H I. Obecná ustanovení 1 Druh zkoušky, konání zkoušky 2 Doba a členění zkoušky

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále jen AS

Více

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 1 Velkomoravská říše. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo

Více

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou)

Individuální psychologie Individuální (samostatná psychologická škola Alfreda škola Alfr Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Individuální psychologie (samostatná psychologická škola Alfreda Adlera významně ovlivněná psychoanalýzou) Přednáška č. 2 1870-1937, Vídeň, USA Lékař Prezident Vídeňské psychoanalytické společnosti 1911-myšlenkový

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Národnostní menšiny v ČR. Matěj Drtina, R2.A

Národnostní menšiny v ČR. Matěj Drtina, R2.A Národnostní menšiny v ČR Matěj Drtina, R2.A Polská menšina v ČR Polská národnostní menšina je po té slovenské druhá největší v České republice. V roce 2011 se k polské nádnosti podle předběžných výsledků

Více

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách 28.3.2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Velehradská bazilika od severovýchodu.

Velehradská bazilika od severovýchodu. Velehradská bazilika od severovýchodu. Pohled na areál kláštera Velehrad od východu. Kovové předměty z doby Velkomoravské. Nahoře vlevo: gombík a prsten zdobený granulací, Mikulčice, 9. stol. Nahoře vpravo:

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného.

Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Nahoře: půdorysy kostelů v Mikulčicích. Dole: rekonstrukce trojlodní baziliky (čís. 6) podle J. Pošmourného. Dochované základy kostela na Vrchu sv. Klimenta u Osvětiman. Jednoduchá úprava pro poutní mše

Více

Datum: 7. 1. 2013 Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013

Datum: 7. 1. 2013 Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 7. 1. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_325 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 1. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 1. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství:

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství: Stanovy YMCA Praha 1 Název a sídlo 1. Název: YMCA Praha 2. Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 3. YMCA Praha je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se považuje

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více