1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v"

Transkript

1 1. Z á k l a d n í š k o l a H o l e š o v Smetanovy sady 630, Holešov , , z s 1 h o v o l n y. c z, www: 1zsholesov.cz Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Holešov, září 2012 zpracovala: Mgr. Jarmila Růžičková ředitelka školy

2 část I. Základní údaje o škole 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady 630 IČO Zřizovatel: Město Holešov, Masarykova 628 Založení školy: 1888, slavnostní otevření dne Právní subjektivita od: Ředitelka školy : Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jarmila Růžičková Mgr. Petr Oral Kontakt na školu: 1. Základní škola Holešov Smetanovy sady 630 tel., fax Pracovnice pro informace: Aneta Lochmanová Identifikační číslo v rejstříku škol: Základní škola: Školní družina: Školní klub: kapacita 690 žáků kapacita 150 žáků kapacita 250 žáků Charakteristika školy Úplná základní škola počet žáků k celkem 543 počet žáků k celkem 543 2

3 Základní údaje o škole ve školním roce 2011/2012 počet tříd (skupin) počet žáků průměrný počet žáků na třídu/skupinu Přepočtený počet ped. pracovníků Přepočtený počet ped. prac. bez kvalifikace 1. stupeň ,2 13,2 0,7 2. stupeň ,73 22,8 2,2 škola celkem ,72 36,8 2,9 školní družina ,75 2,5 0 školní klub ,5 0 Školská rada: zřízena od , jednala ve školním roce celkem 3x Členové: Zástupci rodičů: Zástupci zřizovatele: Zástupci pedagogických pracovníků: Ing. Jaromír Tomšů předseda Mgr. Jaroslava Jakubčíková Aleš Ryška Bc. Jaroslav Chmelař Bc. Renata Lochmanová Mgr. Rudolf Seifert PaedDr. Jaroslava Dvořáková PaedDr. Libuše Procházková Mgr. Jarmila Hanáčková Obory vzdělání: Škola poskytuje základní vzdělání v základní škole a zájmové vzdělání ve školní družině a školním klubu. Vzdělávací program: Název programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s širokou nabídkou školní rok 2011/2012 v ročnících počet žáků

4 Volitelné předměty: 6. třídy Cvičení z matematiky 2x Cvičení z českého jazyka 2x Sportovní trénink Seminář z matematiky 7. třídy Cvičení z matematiky 2x Cvičení z českého jazyka 2x Sportovní trénink Seminář z matematiky Informatika 2x Konverzace z anglického jazyka Sportovní hry Německý jazyk 8. třídy Cvičení z českého jazyka 2x Sportovní trénink Seminář z matematiky Informatika 2x Konverzace z anglického jazyka Sportovní hry2x Fyzikálně - chemický seminář Přírodovědný seminář 2x Technické kreslení 9. třídy Fyzikálně chemický seminář Sportovní trénink Seminář z matematiky Přírodovědný seminář Konverzace z anglického jazyka Technické kreslení Informatika Sportovní hry Cvičení z matematiky Německý jazyk 2x Zájmové kroužky: Angličtina hrou - 5 kroužků Individuální logopedická péče Pěvecký sbor - 2 kroužky Pohybové hry - 3 kroužky Škola hrou 2 kroužky Volejbal Vaření - 2 kroužky Výtvarný a keramický Pracovně výtvarný Ruční práce Doučování Sportovní 1 vyučovací hodina týdně 1 vyučovací hodina týdně 1 2 hodiny týdně a podle potřeby 1 vyučovací hodina týdně 1 vyučovací hodina týdně 1,5 vyučovací hodiny týdně 2,5 hodiny týdně 1 hodina týdně V rámci ŠD 1 hodina týdně V rámci ŠD 1 hodina týdně V rámci ŠD 0,5 hodiny týdně V rámci ŠD 1 hodina týdně 4

5 část II. Rámcové údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Pořadové číslo pracovní zařazení nebo funkce Mgr. Jarmila Růžičková ředitelka školy Mgr. Petr Oral zástupce ředitelky pro 2. st., statutární zástupce 3. zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň 4. učitelka + výchovná poradkyně 5. učitelka + koordinátorka ICT 6. učitel + metodik environmentální výchovy 7. učitelka + metodik prevence učitel, učitelka učitelka/vychovatelka 40. vedoucí vychovatelka 41. vychovatelka/asistentka pedagoga 42. asistentka pedagoga učitelka, t. č. MD věkové rozmezí pedagogických pracovníků počet pracovníků z toho počet žen z toho počet mužů do 29 let let let až do vzniku nároku na SD důchodci Při zaměstnání studovala dálkově VŠ obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni 1 učitelka. 1 učitelka II. stupně si rozšiřuje kvalifikaci o další předmět AJ. Údaje o nepedagogických pracovnících Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce 1. ekonomka 2. administrativní pracovnice 3. školník uklízečky 9. správce haly 5

6 část III. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zapsaní a přijatí žáci do 1. tříd pro školní rok 2011/2012 Zapisovaní do 1. tříd Nastoupili do 1. tříd Den Slabikáře ve stylu malých námořníků. 6

7 část IV. Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2011/2012: I. stupeň I. pololetí II. pololetí Žáků Prospělo Prospělo s vyznamenání Neprospělo 0 0 Zhoršená známka z chování 2. stupeň 0 Zhoršená 3. stupeň známka z chování 3. stupeň 0 0 Pochvaly II. stupeň Žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo 7 12 Zhoršená známka z chování 2. stupeň 5 Zhoršená 3. stupeň známka z chování 3. stupeň 0 4 Pochvaly Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol: Ve školním roce 2011/2012 vycházelo z 9. ročníků naší školy celkem 62 žáků. Přehled přijatých na jednotlivé školy je uveden ve zpravodaji školy, který je přílohou této zprávy. Kromě toho odešlo na další studia 6 žáků z 5. ročníků na osmiletý studijní obor Gymnázia L. Jaroše v Holešově, V 8. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 5 žáků. Projekty žáků zdobí naše chodby. 7

8 V následující tabulce je uveden další pohyb žáků (přibylo/ubylo) během školního roku a důvody změny počtu žáků. Stav k Změna k ročník 8.ročník 551 žáků Změny od ODEŠLI: 78 žáků 1 žák ukončili povinnou docházku ukončil povinnou docházku 5.ročník 8 žáků přestup na gymnázium Datum změny Odkud Kam Důvod žákyně 6. D 3. ZŠ Holešov stěhování žákyně 8. D ZŠ Prostějov stěhování žák 5. A ZŠ Zlín rodinné důvody žák 9. A 2. ZŠ Holešov rodinné důvody žákyně 4. A 3. ZŠ Holešov stěhování žákyně 9. A ZŠ Bělá p. Prad. stěhování žákyně 7. A ZŠ Mor. Beroun stěhování žákyně 7. B ZŠ Hulín rodinné důvody žákyně 2. A ZŠ Kostelec u H. stěhování žákyně 8. D ZŠ Val. Meziříčí rodinné důvody žákyně 4. B ZŠ Val. Meziříčí stěhování žák 7. A 3. ZŠ Holešov rodinné důvody Celkem odešlo: 99 žáků PŘIŠLI: 1.ročník 46 žáků noví žáci 6.ročník 33 žáků noví žáci Datum změny Odkud Kam Důvod žákyně ZŠ Kostelec u H. 7. D rodinné důvody žák ZŠ Zborovice 7. A stěhování žák 3. ZŠ Holešov 4. B rodinné důvody žák 3. ZŠ Holešov 4. B rodinné důvody žák 2. ZŠ Holešov 3. B rodinné důvody žák ZŠ Rusava 5. A rodinné důvody žákyně ZŠ Brumov 4. B stěhování žákyně 3. ZŠ Holešov 1. A rodinné důvody žákyně ZŠ Bystřice p. H. 5. A rodinné důvody žák ZŠ Žeranovice 4. B stěhování žák ZŠ Martinice 4. A rodinné důvody žákyně ZŠ Zlín 9. C rodinné důvody Celkem přišlo: 91 žáků Stav k žáků 8

9 Žáci a žákyně 9. tříd při závěrečném rozloučení na konci školního roku. Poslední taneční hodina. Třídní učitelky 9.C, A, B 9

10 Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství: Náplň práce výchovného poradce vychází z plánu práce školy a plánu práce výchovného poradce. Zabývá se otázkou výchovného působení na všechny žáky, s prioritním zájmem o žáky talentované, problémové a handicapované. Výchovná poradkyně pomáhala žákům při jejich volbě povolání, spolupracovala se žákovskou samosprávou při její činnosti, pomáhala sestavovat a uskutečňovat plán žákovské samosprávy, podporovala nové návrhy žáků, vedla žáky k samostatnosti při organizování akcí žákovské samosprávy jako jsou například barevné dny, sportovní turnaje nebo charitativní akce. S žáky řešila jejich problémy, žádosti a připomínky, které mají žáci možnost anonymně vložit do dvou schránek důvěry na škole. Ve všech těchto oblastech úzce spolupracovala s vedením a pedagogy školy, zejména pak třídními učiteli. S metodičkou prevence sociálně patologických jevů pak společně zajišťovala preventivní program na škole. V oblasti volby povolání jako každým rokem organizovala informativní schůzku pro rodiče 9. ročníků, spolupracovala celoročně se zástupci středních škol, pomáhala žákům při vyplňování přihlášek na střední školy. Pro žáky 9. ročníků zajišťovala dle plánu exkurzi do Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Kroměříži. Všem žákům je zpřístupněn test výběr střední školy na portálu karierového poradenství Zlínského kraje, který umožňuje získat důležité informace o tom, co uchazeč preferuje a o jaké střední škole reálně uvažuje. Ve spolupráci se SRPŠ zajišťovala výchovná poradkyně využívání portálu Proškoly, na kterém si žáci vyzkoušejí test volby povolání, pedagogové pak mimo jiné dotazník Klima třídy, který je určen pro třídní učitele a výchovné poradce jako nástroj diagnostiky třídních kolektivů. Ve školním roce 2011/2012 jsme nechali otestovat všechny třídy od 4. do 9. ročníku tímto testem, s jehož výsledky potom třídní učitelé dále pracovali na třídnických hodinách. Test jsme opakovali během školního roku 2x. Výsledky těchto šetření mohou napomoci včasnému odhalení sociopatogenních jevů, které se běžným pozorováním špatně rozkrývají. Škola se také zapojila do projektu Krajské hospodářské komory na podporu technických a řemeslných oborů ve Zlínském kraji s názvem Řemeslo-návrat ke kořenům. Hlavním cílem projektu je podpora zájmu žáků ZŠ o studium technických oborů a řemesel, odstranění předsudků o nízké prestiži řemeslných a technický oborů. Žáci ZŠ tak získali lepší informace pro svá rozhodnutí při výběru povolání. Pro zájemce zajišťovala výchovná poradkyně objednávku a organizaci psychotestů. Údaje o integrovaných žácích: Ve školním roce byli na škole celkem 3 integrovaní žáci. 1 žák se zdravotním znevýhodněním (autismus) a poruchou učení, 1 žák s vývojovou poruchou chování a 1 žák s více vadami. Ve třídách, kde se vyučují žáci s poruchou chování a s více vadami pracovaly asistentky pedagoga. Dalších 37 žáků bylo pravidelně sledováno pedagogicko - psychologickou poradnou pro různé obtíže menší závažnosti nebo rozsahu (poruchy učení, soustředěnosti, nerovnoměrné 10

11 dozrávání CNS, oslabená výkonnost v různých oblastech, dyslexie, dysgrafie, hyperaktivita apod.). Den s Policií ČR preventivní akce. Prevence rizikového chování žáků: Základním dokumentem pro práci preventisty je Minimální preventivní plán, sestavovaný pro každý školní rok na základě zhodnocení práce v oblasti prevence v předchozím školním roce. Tento plán je každoročně zasílán krajskému úřadu, kde krajské a okresní metodičky společně vyhodnocují nejlepší preventivní plány. Ve školním roce byl náš plán primární prevence vyhodnocen mezi třemi nejlepšími z našeho regionu. Slavnostním ocenění proběhlo v Uherském Hradišti za účasti představitelů města Uherské Hradiště a zástupců krajského úřadu včetně vedoucího odboru školství KÚ ZK. Na plnění minimálního preventivního plánu se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci, zejména vedení školy s metodičkou prevence a výchovnou poradkyní. V průběhu roku bylo realizováno nespočet akcí, jejichž cílem byla mimo jiné i snaha naučit žáky předcházet některým oblastem rizikového chování. K těm nejosvědčenějším projektům prevence patří dlouhodobé programy Kamarádství se rodí z poznání a peer programy. Kamarádství se rodí z poznání projekt zaměřený na nově vzniklé kolektivy žáků 6. tříd. Projekt byl zahájen jednodenní vycházkou na Hostýn, jejíž náplní byla celá řada sociálních a sportovně turistických aktivit. Jednotlivé části programu byly sestaveny tak, aby se mohli žáci lépe poznat, překonat počáteční ostych, navázat 11

12 nová přátelství. Do aktivit byli zapojeni i třídní učitelé, neboť na tento pobyt navázali ve škole a v průběhu celého školního roku pracovali se žáky podle předem vypracovaného plánu práce s třídními kolektivy. Peer program se uskutečnil v sedmém a osmém ročníku. Peer program byl zaměřen na protidrogovou prevenci, rasismus a xenofobii. Na programu již tradičně spolupracujeme s Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov a Vyšší odbornou školou a Střední policejní školou Ministerstva vnitra Holešov. K netradičním formám prevence šikany pro šestý ročník patřila aktivita Městské knihovny Holešov. Knihovna připravila besedu Zákaz vjezdu do ráje, jež zpracovává problematiku šikany v dětské literatuře. V průběhu školního roku jsme využili i nabídky preventivních programů Policie ČR a pod jejich vedením uskutečnili besedy: 1. Policista je náš kamarád (2. a 3. ročník preventivní doporučení jak se nestát obětí protiprávního jednání) 2. Bezpečné chování (4. a 5. ročník preventivní doporučení, jak se nestát obětí protiprávního jednání zejména v oblasti používání komunikačních prostředků) 3. Trestná činnost mládeže a trestná činnost páchaná na mládeži( 8. ročník) Pro žáky 9. ročníku se v závěru roku uskutečnila beseda s právníkem JUDr. Živělou na téma Kriminalita mládeže a trestní odpovědnost. Všichni pedagogičtí pracovníci neustále aktualizovali poznatky z oblasti svého oboru, ale také prevence a účastnili se různých školení a seminářů. Společně absolvovali odborný seminář zaměřený na krizi, konflikty a jejich řešení, profil učitele, týmovou spolupráci, stres, zátěž a jeho zvládání, motivace a sociální potřeby v pedagogické praxi - vedený lektorem MUDr. PhDr. Miroslavem Orlem. Metodička prevence se pravidelně vzdělávala na seminářích a školeních pořádaných k této problematice KPPP v Kroměříži. Deváťáci tráví jeden z posledních školních dnů ve škole i v noci. 12

13 Hodnocení práce školní družiny: Ve 4 odděleních jsme se celoročně věnovali všem zájmovým činnostem, formou her a soutěží probíhalo opakování učiva. Pohybové aktivity jsme pravidelně rozvíjeli v tělocvičně a na hřišti při různých soutěžích a hrách. Svými výrobky jsme se podíleli na výzdobě školy. Každému byl dán prostor zaměřit se na svoje zájmy a záliby, podílet se z části na připravovaném programu, zažít radost a úspěch. V průběhu každého měsíce probíhaly společné akce, např. Drakiáda, seznamovací táborák, Bramborování, Jablíčkování, vánoční vyrábění s jarmarkem, Čertovská diskotéka, Karneval, Talentmanie, Noc s Andersenem, Orientační závod, výtvarná, sportovní a literární soutěž. Velkého úspěchu jsme dosáhli v celostátní soutěži Život kolem nás převzali jsme zvláštní cenu za projekt Pojďte s námi za zvířátky v Poslanecké sněmovně v Praze. Převzetí se zúčastnila vedoucí vychovatelka spolu s vybranými žáky ŠD, kteří se na projektu podíleli. Ve všech odděleních děti s paní vychovatelkou navštěvovaly v rámci exkurzí nejrůznější firmy a seznamovaly se s prací zaměstnanců. V rámci 1. oddělení probíhal projekt Ten dělá to a ten zas ono, kde děti se svou vychovatelkou navštěvovaly po celý rok řemeslníky, jejichž řemesla pomalu zanikají. Zároveň vše publikovaly v místních novinách - Holešovsko. Na závěr školního roku pak jely na výlet do Skanzenu v Rymicích. Po celý školní rok probíhaly tyto kroužky: angličtina hrou, ruční práce, pracovně výtvarný, sportovní. V měsíci srpnu školní družina uspořádala letní pobytový tábor pro 83 dětí (zúčastnily se i děti ze ZŠ Hulín a ZŠ Kvasice). Tábor probíhal v krásném prostředí hotelu Zubříč v Rajnochovicích a v rámci jeho programu absolvovaly děti odpoledne s hasiči, s Policií ČR, výlet do Valašského Meziříčí na zámek Kinských, do muzea strašidel, aquaparku a chráněné dílny. Nechyběly ani pravé tábornické aktivity jako vaření v kotlíku, orientační závod, lesní olympiáda a hry u táboráku. Družina také spolupracuje s kinem, knihovnou a s rodiči při různých aktivitách. Tímto chceme poděkovat všem našim sponzorům za malé i velké dárky na odměny a dovybavení školní družiny. 3. oddělení ŠD o Velikonocích. 13

14 část V. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy: Název akce, obsah délka v počet cena za 1 hod. účastníků účastníka Na hřišti i na vodě být s dětmi vždy v pohodě 2 zdarma Rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti ve výuce na 1. a 2. stupni ZŠ Celostátní konference ,- Brána jazyků otevřená anglický jazyk úroveň B2 celoroční kurz ,- (placeno z projektu) Pracovní seminář ke Standardům pro základní vzdělávání 6 2 zdarma Čeština nemusí být nuda ,- Nové techniky, materiály a nápady ve ,- výtvarných činnostech Malba ve stylu Pop-art ,- hrazeno účastníky Vzdělávání managementu škol právní předpisy ,- Aktuální informace o změnách v regionálním školství 2 1 zdarma Lyžařský výcvik na Vysočině 40 1 zdarma Zdravotník zotavovacích akcí ,- Konference projektu Cesta ke kvalitě 6 1 zdarma Internet im Deutschunterricht ,- (placeno z projektu) Evropské jazykové portfolio 2 1 zdarma Klíčové kompetence vychovatele ŠD, ŠK 16 1 zdarma Vzdělávání managementu škol a škol. zařízení ,- Psychohygiena 16 1 zdarma Vzdělávací aktivity organizované pro pedagogické pracovníky Zlínského kraje včetně vlastních Zimní motivy a Vánoce Vánoční ozdoby a zvonečky z pedigu Fimo a la Klimt práce s modelovací hmotou Jarní motivy a Velikonoce Finanční náklady na DVPP za období činily ,-Kč, z toho ,- Kč bylo hrazeno z projektu EU Peníze školám. Některé kurzy probíhaly celoročně každý týden (Brána jazyků) nebo v několika cyklech. Využívali jsme hojně seminářů, které byly nabízeny bezplatně, protože byly financovány z projektů EU. Některé kurzy si z nedostatku finančních prostředků hradili zaměstnanci sami. 14

15 část VI. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Projekty a granty: 1. Ve školním roce probíhaly práce na projektu Šance pro každého, který je financován z ESF a státního rozpočtu. Patří do kategorie tzv. šablon (EU Peníze školám), z nichž jsme si vybrali šablony zaměřené na inovaci ve výuce, konkrétně v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, matematiku, přírodní vědy, cizí jazyky, využívání ICT a finanční gramotnost. Učitelé vytvářeli výukové materiály prezentace nebo pracovní listy. 2. Na jaře 2012 jsme se stali partnery Základní školy UNESCO Uherské Hradiště v projektu Rovné příležitosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných na ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti. Spolupráce spočívá v předávání zkušeností z práce s integrovanými žáky nebo žáky mimořádně nadanými a dále v organizování adaptačních pobytů pro nově vzniklé kolektivy žáků v 1. a 6. třídách. Celý projekt bude probíhat od školního roku a bude trvat 2 roky. 3. Se žáky II. stupně jsme se zapojili do projektu Řemeslo - návrat ke kořenům. Projekt organizovala Krajská hospodářská komora a sloužil na podporu technických a řemeslných oborů ve Zlínském kraji. 4. Během školního roku jsme byli zapojeni do projektu Ovoce do škol, kdy žáci I. stupně obdrželi 2x týdně ovoce, zeleninu nebo ovocné a zeleninové šťávy zdarma. 5. Projekt Školní mléko umožňoval dětem nákup mléčných výrobků (mléka, tvarohové krémy a pomazánky) za dotované ceny. Do rozvojových a mezinárodních programů škola zapojena nebyla. Další významné aktivity školy: Zapojení do různých celostátních charitativních aktivit a sbírek Pravidelná prezentace školy v tisku Při vystoupení Pepy Vágnera byla plná tělocvična. 15

16 Škola organizačně zabezpečila tyto okresní soutěže: okresní soutěž Volejbal kategorie IV. dívky Volejbal kategorie IV. hoši Volejbal kategorie IV. smíšená družstva 7. roč. Vybíjená 5. ročníky Přírodovědný klokan Matematická olympiáda kategorie Z5,Z6,Z7,Z8,Z9 Matematický klokan kategorie ZŠ a SŠ Pythagoriáda kategorie 6. a7. ročník ZŠ garant Mgr. Lenka Háblová Mgr. Lenka Háblová Mgr. Lenka Háblová Mgr. Daniel Poisel PaedDr. Libuše Procházková PaedDr. Libuše Procházková PaedDr. Libuše Procházková PaedDr. Libuše Procházková Mimoškolní nebo občanské sdružení při škole: 1) SRPŠ 2) AŠSK Ocenění: U příležitosti Dne učitelů byly starostou Holešova oceněny za vynikající dlouhodobou pedagogickou práci paní učitelky Mgr. Ivana Svačinová, Mgr. Dagmar Křenková, Mgr. Jana Sabová a Mgr. Jana Polaštíková. Zleva oceňované: Mgr. Sabová, Mgr. Polaštíková, Mgr. Křenková a Mgr. Svačinová 16

17 Spolupráce školy a dalších subjektů: SRPŠ MŠ Grohova, Masarykova, Tučapy ZŠ Prusinovice, Přílepy, Žeranovice, Ludslavice, Rymice Gymnázium L. Jaroše Holešov VOŠ a SPŠ MV Holešov Pedagogicko psychologická poradna Policie ČR a Městská policie Holešov MÚ a Městské kulturní středisko Krizové centrum Odborová organizace školy ČMOS ČČK Část VII. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI Ve školním roce proběhla na škole činnost České školní inspekce, která zjišťovala a hodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle školního vzdělávacího programu a zjišťovala a hodnotila naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání podle 174 odst. 2 písm. b) a c) školského zákona. ČŠI dospěla k těmto závěrům: 17

18 Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení škola poskytovala základní vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona. Škola umožňovala rovnost přístupu ke vzdělávání, u integrovaných žáků byly zohledňovány jejich vzdělávací potřeby. Ekonomické podmínky školy umožňovaly modernizaci vybavení školy a pořízení potřebných učebních a didaktických pomůcek k realizaci školního vzdělávacího programu. Byly vytvořeny vhodné podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola využila finanční prostředky ze státního rozpočtu v souladu se stanovenými závaznými ukazateli. Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí a žáků. Vyhodnocovala zdravotní a bezpečnostní rizika a přijímala opatření k jejich minimalizaci, včetně účinné strategie prevence rizikového chování, měla zpracován plán preventivní strategie. Část VIII. Stručné údaje o hospodaření školy Finanční prostředky od zřizovatele nebo ze zisku hospodářské činnosti jsme použili ve školním roce na tyto nejdůležitější opravy: Oprava PVC ve třídách a sborovně I. stupně ,- Kč Oprava osvětlení v tělocvičně ,- Kč Oprava LED světelné tabule a osvětlení SB ,- Kč Malování ,- Kč Vyčištění vzduchotechniky ,- Kč Holešov, září 2012 Na textech spolupracovali: PaedDr. Jaroslava Dvořáková (výchovné poradenství), Mgr. Jana Polaštíková (prevence rizikového chování), Dagmar Imramovská (školní družina). Mgr. Jarmila Růžičková ředitelka školy Schváleno školskou radou dne

19

20 2

21

22 2

23 3

24 4

25 5

26 6

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA-SATALICE IČ: 65992911 Č.j.:ZŠ 199/2014 V Praze dne 8. října 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti základní školy ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012

Schválila: školská rada datum projednání: 24. září 2012 V Liberci 31. 8. 2012 Výroční zprávu za školní rok 2011/12: Zpracovala: Předkládá: Projednala: Mgr. Eva Slováková Ing. Radek Vystrčil, ředitel školy pedagogická rada Schválila: školská rada datum projednání:

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z. náměstí Míru 7, 763 16 Fryšták. příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 1081/12-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace náměstí

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více