OCHRANA, ÚDRŽBA A PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICK IN SITU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCHRANA, ÚDRŽBA A PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICK IN SITU"

Transkript

1 OCHRANA, ÚDRŽBA A PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICK CKÝCHCH NÁLEZŮ IN SITU

2 ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY HISTORICKÝCH SÍDEL JEDNÍM Z NEJČASTĚJŠÍCH NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ JE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA KAMENNÉ ZDIVO CÍRKEVNÍCH A SVĚTSKÝCH STAVEB

3 SPECIFIKA TORZÁLN LNÍ ARCHITEKTURY ZACHOVÁNÍ PŘEVÁŽNĚ POD ÚROVNÍ TERÉNU ABSENCE SOUČÁSTÍ CHRÁNÍCÍCH JI PŘED VLIVY OKOLÍ HETEROGENITA ZPŮSOBENÁ OPAKOVANÝM PŘISTAVOVÁNÍM, PŘESTAVOVÁNÍM, ASANACÍ A NOVOU VÝSTAVBOU NA MÍSTĚ SAMÉM NEJRŮZNĚJŠÍ MÍRA DESTRUKCE OMEZUJÍCÍ POZNÁNÍ PŮVODNÍ FUNKCE TORZ OBJEVENÝCH OBJEKTŮ A JEJICH VZHLEDU POZNÁVÁNÍ METODAMI ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU A STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU

4 ÚMLUVA O OCHRANĚ ARCHITEKTONICKÉHO HO DĚDICTVÍ EVROPY čl. 1 ÚMLUVY DEFINICE ARCHITEKTONICKÉ DĚDICTVÍ PAMÁTKY (všechny budovy a konstrukce), ARCHITEKTONICKÉ SOUBORY (homogenní skupiny městských a venkovských budov) A KOMBINOVANÁ DÍLA ČLOVĚKA A PŘÍRODY POZORUHODNÉ SVÝM HISTORICKÝM, ARCHEOLOGICKÝM, UMĚLECKÝM, VĚDECKÝM, SPOLEČENSKÝM, NEBO TECHNICKÝM VÝZNAMEM ÚMLUVA SE VZTAHUJE NA VŠECHNY KULTURNÍ STATKY VYMEZENÉ V čl. 1, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE URČITA NEMOVITOST PROHLÁŠENA ZA KULTURNÍ PAMÁTKU, NEBO ZDA BYLA ZAPSANÁ DO STÁTNÍCH SEZNAMŮ PŘED ROKEM 1988 (a je tudíž kulturní památkou podle 42, odst. 1 zákona 20/1987 Sb.), ZDA JE V PAMÁTKOVÉM ÚZEMÍ, ANEBO ZDA VŮBEC NEPOŽÍVÁ PAMÁTKOVÉ OCHRANY.

5 MOŽNOSTI ZACHÁZENÍ S NALEZIŠTĚM A TORZÁLNÍ ARCHITEKTUROU PO UKONČENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU ODSTRANĚNÍ,, NAHRAZENÍ NOVOSTAVBOU PŘESUN - SOUČASNOST PŘESUN 40.ROKY 20. ST. ZPŘÍSTUPNĚNÍ NA MÍSTĚ

6 PREZENTACE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY LOKÁLNÍ: LINIOVÁ: PLOŠNÁ: BODOVÝ OBJEKT, STUDNA, JÍMKA, SAMOSTATNÝ OBJEKT, DŮM, KOSTEL, ZACHOVANÁ ČÁST ORIGINÁLU BEZ DOSTAVBY OPEVNĚNÍ, HRADBA, PŘÍKOP, KANALIZACE, VODOVOD MOST V PLNÉM NEBO ČÁSTEČNÉM ROZSAHU URBANISTICKÉ SOUBORY TORZ V PLNÉM ROZSAHU

7 PREZENTOVANÁ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA IN SITU PREZENTACE STABILIZOVANÉHO TORZA V NÁLEZOVÉM STAVU PREZENTACE TORZA S ČÁSTEČNOU REKONSTRUKCÍ SE ZACHOVÁNÍM CHARAKTERU RUINY PREZENTACE ÚPLNÉ REKONSTRUKCE TORZA, SLOHOVÉ, NÁZNAKOVÉ

8 PREZENTACE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY TABULÍ S INFORMAČNÍM TEXTEM SYSTÉMEM VÍCERO TABULÍ VE FORMĚ NAUČNÉ STEZKY VLASTNÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA ZŮSTÁVÁ OBVYKLE UKRYTA V ZEMI, nebyla-li odstraněna VYSKLÁDÁNÍM PŮDORYSU NÁLEZU V DLAŽBĚ, ZATRAVNĚNÉ PLOŠE ČÁSTEČNÝM VYSTAVĚNÍM NAD POVRCHEM ZADLÁŽDĚNÉHO NEBO ZATRAVNĚNÉHO TERÉNU ODKRYTÍM STABILIZOVANÉHO A KONZERVOVANÉHO ORIGINÁLNÍHO ARCHITEKTONICKÉHO TORZA V EXTERIÉRU ODKRYTÍM KONSOLIDOVANÉHO TORZA POD PEVNOU KRYCÍ KONSTRUKCÍ POD ROZKLÁDACÍ DESKOU POD SKLEM PREZENTACE ARCHITEKTONICKÉHO TORZA V ŽIVÉM HISTORICKÉM OBJEKTU V NOVOSTAVBĚ

9 PREZENTACE TABULÍ S INFORMAČNÍM TEXTEM UMOŽNĚNÍ NEJLEPŠÍ OCHRANY TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY, tj. V ZEMI PŘIPOMENUTÍ ZANIKLÉ /ODSTRANĚNÉ/ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY PREZENTACE INFORMACÍ O HISTORII, MOVITÝCH NÁLEZECH MOŽNOST PRAVIDELNÉ AKTUALIZACE

10 PREZENTACE VYSKLÁDÁNÍM SROZUMITELNOST PRO LAIKA /NE JENOM PRO ODBORNÍKA/ VNÍMATELNOST MATERIÁLU, JÍMŽ SE VYSKLÁDÁVÁ PŮDORYS TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY A JEHO ODLIŠITELNOST OD OKOLÍ PŘI ZJIŠTĚNÍ NĚKOLIKA STAVEBNÍCH ETAP VOLBA KOMPROMISU S CÍLEM UCHOVÁNÍ ESTETICKÝCH A DOKUMENTAČNÍCH HODNOT PREZENTOVANÉHO NÁLEZU NEVHODNOST PREZENTOVÁNÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY, KTEROU NENÍ MOŽNÉ PŮDORYSNĚ REKONSTRUOVAT KAŽDÁ PREZENTACE TORZÁLN LNÍ ARCHITEKTURY VYSKLÁDÁNÍM V DLAŽBĚ,, ZATRAVNĚNÉ PLOŠE, MUSÍ BÝT T OPATŘENA INFORMAČNÍ TABULÍ S TEXTEM A POPISEM PREZENTOVANÉHO PŮDORYSUP

11 PREZENTACE VYSKLÁDÁNÍM V DLAŽBĚ V ZATRAVNĚNÉ PLOŠE ČÁSTEČNÝM VYSTAVĚNÍM REPLIKY NÁLEZU ČÁSTEČNÉ VYSTAVĚNÍ ZÁKLADU

12 PREZENTACE POD KRYCÍ KONSTRUKCÍ SEKUNDÁRNĚ VYTVOŘENÝ INTERIÉR PRO OCHRANU ODHALENÝCH TORZ OCHRANA PŘED KLIMATICKÝMI POVĚTRNOSTNÝMI VLIVY MENŠÍ MÍRA ZÁSAHŮ DO AUTENTICKÉ HMOTY TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY KRYCÍ KONSTRUKCE PŘEDSTAVUJE P NOVOTVAR, JENŽ NE VŽDY V ZAPADÁ DO PROSTŘED EDÍ, VE KTERÉM M JE UMÍST STĚNA

13 PREZENTACE POD KRYCÍ DESKOU PREZENTACE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY ODHALENÉ HLUBOKO POD SOUČASNÝM TERÉNEM MINIMÁLNÍ ZÁTĚŽ PRO EXISTUJÍCÍ URBANISTICKOU STRUKTURU

14 PREZENTACE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY V ŽIVÉM M HISTORICKÉM M OBJEKTU A V NOVOSTAVBĚ OCHRANA TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY PŘED POVĚTRNOSTNÝMI VLIVY ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉHO MIKROKLIMATU, VLHKOSTI, TEPLOTY MOŽNOST ZPŘÍSTUPNĚNÍ ORIGINÁLNÍHO NÁLEZU ZA CENU MINIMÁLNÍCH KONSOLIDAČNÍCH ZÁSAHŮ DO PREZENTOVANÉ PAMÁTKY MAXIMÁLNÍ ZACHOVÁNÍ AUTENTICITY PAMÁTKY CHARAKTERU TORZA MOŽNOST VYTVÁŘENÍ UCELENÝCH PREZENTACÍ V PŘÍPADĚ NOVOSTAVBY PROPOJENÍ HISTORIE MÍSTA SE SOUČASNOSTÍ

15 PREZENTACE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY V ŽIVÉM HISTORICKÉM OBJEKTU

16 PREZENTACE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY V NOVOSTAVBĚ

17 INFORMOVÁNÍ O TORZÁLNÍ ARCHITEKTUŘE PREZENTOVANÉ IN SITU

18 TORZÁLN LNÍ ARCHITEKTURA V OHROŽEN ENÍ Největším nebezpečím pro torzální architekturu je její ponechání, bez náležité stabilizace a konzervace, působení mrazu a vlhku Pokud má stavebník nález torzální architektury zakomponovat do nově navrhované stavby, raději stavbu nezahájí a ponechá odkrytý nález dojít do takového stavu narušení, kdy jeho záchrana není možná, aby mohl být zcela stržen a odstraněn Při prohlašování za KP má přání investora přednost před hodnotou prohlašovaného nemovitého archeologického nálezu PRAHA BRNO

19 TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA NE ZA KAŽDOU CENU Hamar, biskupský hrad, torzální architektura zříceniny rekonstruovaná na muzeum Olomouc, Arcidiecézní muzeum, rekonstrukce inspirovaná norským vzorem si vyžádala vytvoření torzální architektury zbytečným odtěžením archeologických terénů a zaplněním vzniklého prostoru betonem

20 OCHRANA A ÚDRŽBA TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY IN SITU CO JE TŘEBA UDĚLAT? SMĚREM K ARCHEOLOGICKÉMU NÁLEZU OCHRANA A ÚDRŽBA POTENCIÁLNÍCH NALEZIŠŤ A PREZENTOVATELNÝCH NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ, ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ, NA MÍSTĚ PŘED ODSTRANĚNÍM A NAHRAZENÍM NOVOSTAVBOU, NEBO PŘESUNEM PREFEROVÁNÍ PREZENTACÍ ZAJIŠTUJÍCÍCH ZPŘÍSTUPNĚNÉ TORZÁLNÍ ARCHITEKTUŘE MAXIMÁLNÍ A TRVALOU OCHRANU VOLBA ZPŮSOBU PREZENTACE S MINIMÁLNÍMI NÁROKY NA PRAVIDELNOU DLOUHODOBOU ÚDRŽBU UPŘEDNOSTNOVÁNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY TAK, ABY TÁTO BYLA CHRÁNĚNA PŘED VNĚJŠÍMI KLIMATICKÝMI VLIVY ARCHITEKTUROU V NIŽ SE NACHÁZÍ, NEBO OCHRANNOU KONSTRUKCÍ V PŘÍPADĚ PREZENTACE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY V EXTERIÉRU VÝBĚR TĚCH ZPŮSOBŮ ZPŘÍSTUPNĚNÍ, KDY JE ORIGINÁLNÍ NÁLEZ STABILIZOVÁN ZASYPÁN A NADÁLE UCHOVÁN V ZEMI A ZPŘÍSTUPNĚNA JE JEHO REPLIKA, PŮDORYS, NEBO NADSTAVĚNÝ PŮDORYS SMĚREM K ODBORNÉ A LAICKÉ VEŘEJNOSTI, VČETNĚ STUDENTŮ VŠ, FAKULT ARCHITEKTURY A ÚSTAVŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘI FAKULTÁCH ARCHITEKTURY NPÚ PŘÍPRAVA A VYDÁNÍ METODIKY PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ IN SITU, KTERÁ BY VYSVĚTLOVALA: MOŽNOSTI ZACHÁZENÍ S TORZÁLNÍ ARCHITEKTUROU PŘEDSTAVUJÍCÍ POTENCIONÁLNÍ EXPONÁT POZNÁNÍ HISTORIE MÍSTA A NALEZENÉHO OBJEKTU A MOŽNOSTI JEJÍ PREZENTANCE ŠIRŠÍM VRSTVÁM VEŘEJNOSTI MOŽNOSTI STABILIZACE, KONZERVACE A DLOUHODOBÉ A PRAVIDELNÉ ÚDRŽBY ODKRYTÉ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY NA MÍSTĚ IN SITU.

21 LITERATURA A OBRAZOVÉ PODKLADY POUŽITÉ V PREZENTACI ČTYŘICET LET V PODZEMÍ. VÝSTAVA KE 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, ÚZEMNÍHO ODBORNÉHO PRACOVIŠTĚ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE. PRAHA FEHN, S.: THE HEDMARK MUSEUM IN HAMAR, NORWAY, THE RUINS OF THE BISHOP S MANOR, LIVING ARCHITECTURE 12/1993, COPENHAGEN 1993, S GREGOROVÁ, J. A KOL. 2003: PREZENTÁCIA ARCHITEKTONICKÉHO DEDIČSTVA. BRATISLAVA. JANČO, M. 2006: CYLINDR HISTORIE JEDNOHO NÁMĚSTÍ V KODANI. PREZENTACE VÝSLEDKŮ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ) IN SITU, ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE 4, JANČO, M. 2007a: ZNOVUOTEVŘENÍ RUINY BISKUPSKÉHO HRADU A MĚSTSKÉHO ZÁMKU POD CHRISTIANSBORGEM V KODANI, ZPRÁVY PAMÁTKOVÉ PÉČE 2, JANČO, M. 2007b: ARCHEOSKANZEN V JÁDRECH HISTORICKÝCH MĚST A MĚSTEČEK. ARCHEOLOGICKÉ NALEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ, ŽIVÁ ARCHEOLOGIE 8/2007, MONUMENTORUM TUTELA OCHRANA PAMIATOK 14. PRÍSPEVKY ZO SEMINÁRA STAV A PERSPEKTÍVY PREZENTÁCIE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZÍSK NA SLOVENSKU. TORZÁ ARCHITEKTÚRY V HISTORICKOM A SÚČASNOM URBANISTICKOM PROSTREDÍ (KOMÁRNO, OKTÓBRA 2003). BRATISLAVA PROJEKT. ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O STAVBÁCH, INTERIÉRECH A MATERIÁLECH. ROČNÍK IX, ČERVEN-PROSINEC SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z ODBORNÉHO SEMINÁŘE SPOLEČNOSTI PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK STOP. PROBLEMATIKA KONZERVACE TORZÁLNÍCH PAMÁTEK. 26. ŘÍJEN PRAHA SCHMIDT, M. MORSBACH, P.: NEUPFARPLATZ REGENSBURG, DOCUMENT, KIRCHE, KUNSTWERK, REGENSBURG 2005.

22 LITERATURA A OBRAZOVÉ PODKLADY POUŽITÉ V PREZENTACI A FOTOARCHIV AUTORA PREZENTACE

23 TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA INSPIRATIVNÍ zřícenina hradu STŘEKOVA odpočívadlo VARVAŽOV

24 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Prezentace vznikla v rámci r plnění vědeckého záměru VZ MK , úkolu 101 HS-I Vědecký výzkum ke zkvalitnění metodického řízení státn tní památkov tkové péče Mgr. Milan Jančo

Torzální architektura odhalovaná během archeologických výzkumů Možnosti její ochrany, údržby a prezentace in situ

Torzální architektura odhalovaná během archeologických výzkumů Možnosti její ochrany, údržby a prezentace in situ Muzea, památky a konzervace 2008 Torzální architektura odhalovaná během archeologických výzkumů Možnosti její ochrany, údržby a prezentace in situ Milan Jančo Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR

PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR PROGRAM 2020 ZAJIŠTĚNÍ CÍLŮ VEŘEJNÉHO ZÁJMU U LČR Obsah 1 Úvod 4 2 Funkce lesů 8 3 Vodohospodářské funkce 12 4 Půdoochranné funkce 18 5 Léčebné a lázeňské funkce 20 6 Rekreační funkce lesů 22 7 Ochrana

Více

METODICKÝ MATERIÁL PRO OBNOVU FASÁD NA ÚZEMÍCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN

METODICKÝ MATERIÁL PRO OBNOVU FASÁD NA ÚZEMÍCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN Václav Girsa * Josef Holeček METODICKÝ MATERIÁL PRO OBNOVU FASÁD NA ÚZEMÍCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A PAMÁTKOVÝCH ZÓN PRAHA 2004 Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou Předmluva Obnova fasád historických

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

HODNOTY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

HODNOTY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HODNOTY V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Marek Bečka, Karel Maier, Tomáš Peltan, Alena Dodoková, Jakub Vorel Článek shrnuje výsledky analýzy, která mapovala výskyt jednotlivých

Více

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy

Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková, Jiří Velebil, Věra Vávrová, Martin Weber Výzkumný

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1

Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1 A1 Ú Z E M N Í P L Á N P O D Ě Š Í N PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚ NY Č.1.. A1 T e x t o v á č á s t ZÁZNAM O ÚČ INOSTI: Pořizovatel: Městský úřad Žďár nad Sázavou; odbor rozvoje a územního plánování Oprávněná

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více