I. Úvodní část 3 1. Identifikace účetní jednotky 3 2. Orgány a vedení společnosti a změny v jejich složení v průběhu roku 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Úvodní část 3 1. Identifikace účetní jednotky 3 2. Orgány a vedení společnosti a změny v jejich složení v průběhu roku 4"

Transkript

1 INFORMACE O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI K

2 Obsah I. Úvodní část 3 1. Identifikace účetní jednotky 3 2. Orgány a vedení společnosti a změny v jejich složení v průběhu roku 4 II. Základní ukazatele 5 1. Činnost Fondu a výsledky hospodaření 5 2. Programy Fondu Spolupráce s bankami Finanční nástroje Fondu Pohledávky Závazky Ostatní činnosti Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvahového dne 20 III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005 a o předpokládaném vývoji v roce

3 I. Úvodní část 1. Identifikace účetní jednotky Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále Fond nebo PGRLF ) byl zapsán do obchodního rejstříku dne 16. září Byl založen na základě usnesení vlády České republiky č. 337 ze dne 23. června Sídlo: Za Poříčskou branou 6/č.p Praha 8 - Karlín Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: akciová společnost (jediným akcionářem společnosti je Česká republika - Ministerstvo zemědělství ČR, práva jediného akcionáře vykonává ministr zemědělství ) - poskytování záruk na úvěry podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby, - subvencování části úroků z úvěrů a leasingového navýšení podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby, - pronájem věcí movitých a nemovitých, - prodej věcí movitých a nemovitých, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku nyní vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce č. 2130, dne 16. září 1993 pod č.j. RgB

4 2. Orgány a vedení společnosti a změny v jejich složení v průběhu roku Statutární orgán představenstvo Předseda: Ing. Petr Buchal (od ) RNDr. Lubomír Netolický (do ) Místopředseda: JUDr. Petr Petržílek, PhD (od ) Doc. Ing. Dušan Vaněk, PhD (do ) Členové: Ing. Bohdan Hejduk (od ) Ing. Jan Veleba (od ) Dr. Alexander Kevitzky (od ) Ing. Vladimír Kulhánek (do ) Ing. Karel Mach (do ) Ing. Miroslav Toman, CS (do ) Dozorčí rada Předseda: Ing. Karel Venera (od ) Členové: Ing. Jan Míka Ing. Gabriela Kalábková (od ) Prof.Ing. Jan Hron Dr.Sc., Dr.h.c. (od ) Bc. Oldřich Němec (od ) Terezie Vondroušová (od ) Ing. Jiří Stelík (do ) Ing. Iva Sumerauerová (do ) Účetní jednotka nemá žádnou organizační složku v zahraničí. Ve společnosti nepůsobí odborová organizace. 4

5 II. Základní ukazatele 1. Činnost Fondu a výsledky hospodaření Rozhodující činností Fondu je poskytování dotací k úrokům a vydávání garancí na části úvěrů žadatelům, kteří mají úvěry u bank. Pro zajištění těchto úkolů využívá PGRLF svých aktiv a dotace ze státního rozpočtu. V roce 2005 získal Fond finanční prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím MZe ČR, dle zákona o státním rozpočtu, ve výši 401 mil. Kč, což byl podstatně nižší objem než v předchozích letech (v roce 2004 příděl za státního rozpočtu činil 630mil Kč, v roce 2003 dokonce 720 mil. Kč). Objem přiznaných dotací dle smluv uzavřených v období činil 746 mil. Kč. Rozdíl oproti přídělu ze státního rozpočtu ve výši 345 mil. Kč. je kryt z fondu kapitálového dovybavení, který má Fond vytvořen. Od roku 1994 do bylo na Fondu přijato celkem žádostí o podporu, z toho jich bylo schváleno Byly podporovány úvěry v celkové výši mil. Kč, s poskytnutou garancí ve výši mil. Kč. Celková částka přislíbených dotací činila mil. Kč a vyplacených mil. Kč. Následující tabulka zachycuje vývoj podpor Fondu v jednotlivých letech. Údaje, s výjimkou poskytnutých dotací, jsou získány rozdílem stavů k Počet žádostí Z toho schváleno Výše zprostř. úvěru garance dotace * Vyplaceno z poskytnutých dotací celkem *) Údaje o poskytnutých dotacích jsou získány ze souboru roku 2005 a vztahují se vždy ke schváleným žádostem v příslušném roce z pohledu roku

6 V roce 2005 došlo k poklesu všech sledovaných ukazatelů činnosti Fondu proti roku 2004, což bylo způsobeno jednak tím, že v souvislosti se vstupem do EU byl v roce 2004 ukončen program Provoz a jednak tím, že s podporou Fondu mohou být financovány úvěry na ty investice, které se nepovažují za přijatelné výdaje v rámci Operačního programu. Počet schválených žádostí poklesl o 26%, objem zprostředkovaných úvěrů klesl o 36%, objem poskytnutých garancí o 74% a objem poskytnutých dotací o 32%. Vývoj počtu žádostí, výše zprostředkovaných úvěrů, výše přiznaných a vyplacených dotací a výše přiznaných garancí v jednotlivých letech ukazují následující grafy: 6

7 7

8 Přepočet výše zprostředkovaného úvěru, poskytnuté garance a poskytnuté dotace na jednu schválenou žádost v jednotlivých letech zachycuje následující tabulka a graf. Výše zprostředkovaného úvěru garance dotace * * dle souboru

9 Celkový objem finančních prostředků, které byly získány do resortu zemědělství s podporou Fondu (výše zprostředkovaných úvěrů) představoval k částku přes 101 mld. Kč. Jak vyplývá z následujícího přehledu, největší objem se týkal úvěrů s délkou splatnosti do 1 roku (32,66 mld. Kč), dále pak s délkou splatnosti do 6 let (14,40 mld. Kč) a do 4 let (14,06 mld. Kč). Průměrná délka schváleného úvěru je 3,63 roků. Přehled úvěrů podle jejich doby splatnosti a podíl na celkovém objemu k ukazuje následující tabulka a graf : Délka úvěru Počet žádostí Z toho schválené Výše úvěru Výše garance Celková dotace Dosud vyplaceno do 1 r do 2 r do 3 r do 4 r do 5 r do 6 r do 7 r do 8 r do 9 r do 10 r do 11 r do 12 r do 13 r do 14 r do 15 r do 16 r do 17 r do 18 r do 19 r do 20 r

10 2. Programy Fondu V roce 2005 existovaly následující podpůrné programy: INVESTICE Program podpory podnikání zaměřený na realizaci zejména dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti zemědělských a zpracovatelských subjektů. V rámci tohoto programu existovaly následující podprogramy: Investice zemědělec Podprogram zaměřený na vytvoření předpokladů pro rozvoj perspektivních zemědělců prvovýrobců. Datum zahájení: Investice zpracovatel Program zaměřený na podporu konkurenceschopných zpracovatelských organizací Datum zahájení: Investice odbytová organizace Program zaměřený na podporu odbytových organizací výrobců Datum zahájení: Investice hygiena Program pro zajištění veterinárních a hygienických provozů zpracovávajících živočišné produkty Datum zahájení: Investice půda Program pro podporu nákupu nestátní zemědělské a omezeně i lesní půdy Datum zahájení: MLÁDÍ Program podpory mladých podnikatelů na rodinných farmách do 40 let v souběhu s programem INVESTICE. Datum zahájení: VYROVNÁNÍ ÚROKOVÉHO ZATÍŽENÍ Program vyrovnání úrokového zatížení úvěrů poskytovaných do zemědělství. Datum zahájení: Zvláštní programy Podpora pojištění pro rok 2005 (plně financován z vlastních prostředků Fondu) Přijímání žádostí:

11 Přehled o činnosti Fondu k dle jednotlivých typů zemědělských subjektů a jednotlivých programů udává následující tabulka a grafy: Podle typu organizace Počet žádostí Z toho schváleno Výše zprostředkovaných úvěrů garance dotace Vyplaceno z poskytnutých dotací SHR s.r.o a.s ZD ostatní ČR celkem Podle typu programu Provoz Vyrovnání úrokového zatížení LFA Investice Export Lesy Služby Restituent Nabyvatel TOZ Krmné obilí Krajina 1) Mládí 1) Agroregion 1) Povodně 1) KPV 1) 1 1 Skot 1) ) Tyto programy nejsou zahrnuty do součtu ČR celkem 11

12 12

13 3. Spolupráce s bankami PGRLF poskytuje podporu na ekonomicky návratné podnikatelské záměry v rámci vyhlášených programů ve spolupráci s bankami, které jsou definovány zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, s nimiž Fond uzavřel smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor. Bankou se rozumí i spořitelní a úvěrové družstvo podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, s nímž Fond uzavřel smlouvu o zajištění některých činností spojených s poskytováním podpor. Celkový přehled o počtu žádostí a podporách poskytnutých Fondem k v členění podle úvěrujících bank, záložen nebo finančních institucí na které úvěry postupně přešly podává následující tabulka (tříděno podle výše zprostředkovaných úvěrů) : Počet žádostí Z toho schváleno Výše zprostředkovaných úvěrů garance dotace Vyplaceno z poskytnutých dotací Komerční banka a.s GE Money Bank, a.s Česká spořitelna a.s Waldviertler Sparkasse von 1842 Československá obchodní banka a.s. Investiční a poštovní banka a.s. Credit Lyonnais Bank Praha a.s Weinviertler Sparkasse Volksbank a.s

14 Česká konsolidační agentura Počet žádostí Z toho schváleno Výše zprostředkovaných úvěrů garance dotace Vyplaceno z poskytnutých dotací Oberbank AG Raiffeisenbank a.s Citibank, a.s Union banka, a.s Agrobanka Praha, a.s.(ii.) Banka Haná a.s BAWAG Bank CZ a.s Konpo, s.r.o Moravia banka a.s ABN AMRO Bank N.V HVB Bank Czech Republic a.s. / Česká pojišťovna a.s HSBC Bank plc - pobočka Praha Živnostenská banka a.s První městská banka a.s Interbanka a.s Bankovní dům Skala a.s ebanka a.s Ekoagrobanka a.s Česká národní banka Kreditní banka a.s. Plzeň CDV-1, Ltd Erste Bank Sparkassen (CR) a.s Pragobanka a.s Universal banka a.s Agrovýkup, a.s Raiffeisenbank im Stiftland Waldsassen eg - odštěpný závod Cheb Foresbank a.s Velkomoravská banka a.s Českomoravská hypoteční banka a.s SARF, a.s HVB Bank Czech Republic a.s. / NEWTON Holding

15 První družstevní záložna Ostrava Počet žádostí Z toho schváleno Výše zprostředkovaných úvěrů garance dotace Vyplaceno z poskytnutých dotací IMMIKO CZECH Plzeňská banka a.s Banka Bohemia a.s. Praha J & T Banka, a.s IC banka a.s EC Group, a.s Perný Vladimír Čihák Libor COOP banka a.s Evrobanka a.s Jihočeská masna Prima Agri PT Druž.záložna v Přelouči Rodinná družstevní záložna SFP Záložna OBNOVA, spořitelní a úvěrní družstvo KAMPELIČKA družstevní záložna HEŘMANŮV MĚSTEC AB banka a.s Moravskoslezská KOOPERATIVA, pojišťovna, a.s. Doudlebská družstevní záložna STRODEN Management Limited První slovácké spořitelní družstvo Bank Austria a.s IBC Building Société Generale Banka, a.s P.F. INVESTMENT CZ a.s IPS a.s Českomoravská družstevní spořitelna - spořitelní a úvěrní družstvo Neidentifikováno celkem

16 Největší objem úvěrů s podporou PGRLF u projednaných žádostí v roce 2005 byl poskytnut Komerční bankou, a.s. (1 553 mil. Kč), GE Money Bank, a.s. (1 474 mil. Kč), Českou spořitelnou, a.s. (892 mil. Kč) a Waldviertler Sparkasse von 1842 (514 mil. Kč). V případě, že klient nesplatí poskytnutý úvěr nebo jeho část v termínu, může banka vyzvat PGRLF, na základě prohlášení ručitele, aby za klienta dlužnou částku uhradil. Úhrady ze záruky, které byl Fond k nucen za své klienty zaplatit v členění podle vybraných bank charakterizuje následující tabulka: Úhrady ze záruky dle bank k objem vydaných garancí celkem objem vydaných garancí, na které byla uplatněna výzva banky úhrada ze záruky podíl úhrady k uplatněným výzvám (%) podíl úhrady k vydaným garancím (%) Komerční banka a.s ,87 3,42 GE Money Bank, a.s ,82 5,83 Česká spořitelna a.s ,05 10,06 Československá obchodní banka a.s. (vč. IPB a.s.) Waldviertler Sparkasse von 1842 Credit Lyonnais Bank Praha a.s ,40 14, ,26 1, ,09 34,10 Weinviertler Sparkasse ,94 11,32 Raiffeisenbank a.s ,73 25,45 Česká kosolidační agentura Agrobanka Praha, a.s.(ii.) ,41 29, ,94 68,45 Union banka, a.s ,62 25,53 Oberbank AG ,54 9,26 HVB Bank Czech Republic a.s ,75 24,72 BAWAG Bank CZ a.s ,29 56,06 Volksbank a.s ,00 0,00 ostatní ,69 20,44 Celkem ,31 10,69 Největší podíl úhrady vzhledem k uplatněným výzvám byl zaznamenán u Agrobanky Praha a.s.ii. v likvidaci (85,94%), Waldviertler Sparkasse von 1842 (83,26%), u České spořitelny, a.s. (83,05%) a u Raiffeisen Bank a.s. (81,73%). Největší podíl úhrad vzhledem k vydaným garancím byl k kromě Agrobanky Praha, a.s. II. v likvidaci (68,45%) zaznamenán u BAWAG Bank CZ a.s., dříve Dresdner Bank (56,06%), Credit Lyonnais Bank Praha a.s. (34,10%), České konsolidační agentury (29,26%) a u Raiffeisenbank a.s. (25,96%). K Fond uhradil celkem cca 10% z celkového objemu vydaných garancí za klienty. Velmi pozitivní zprávou v roce 2005 byl výrazný pokles uplatněných a zaplacených garancí Fondem, jejichž roční hodnoty a celkový vývoj je uveden v kapitole pohledávky. 16

17 4. Finanční nástroje Fondu Objem portfolia Fondu spravovaný správci dosáhl k cca 6,2mld. Kč. Z tohoto portfolia jsou hrazeny veškeré závazky Fondu vyplývající ze smluv o dotaci a z prohlášení ručitele. Výnosy tohoto portfolia slouží zároveň i k úhradě provozních nákladů Fondu. Podstatná část portfolia PGRLF je tvořena státními dluhopisy, pokladničními poukázkami a korunovými euroobligacemi. V roce 2005 se v portfoliu objevily i velmi výnosné akciové investice. Rozhodující podíl akcií vlastní PGRLF v ZZN Nový Jičín, a.s. a Výstavišti České Budějovice, a.s. Podstatný podíl pak ve společnosti Českomoravská společnost chovatelů, a.s., Maso Hroznětín, a.s. (v konkurzu), Moravské cukerní sdružení, a.s. (v konkurzu), Milko Liberec, a.s. (v konkurzu) a Cukrovar Ovčáry, a.s. (po splnění rozvrhového usnesení zrušen konkurz). V roce 2005 Fond nakoupil podstatný podíl ve společnosti Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. V souvislosti se správou portfolia Fond posuzuje rizika finančních toků úvěrové a tržní riziko. Jejich minimalizace je dána systémem kontrol, nastavením investiční strategie a právním rámcem vzájemné spolupráce se správci portfolia. Koncem roku 2005 byla nastavena rizika prostřednictvím metody Enterprise Risk Management. 5. Pohledávky Správa pohledávek byla v roce 2005 zajištěna externími společnostmi. Tyto organizace zajišťovaly veškerou agendu spojenou s vymáháním dlužných částek a případně i další právní agendu. Úhrady ze záruky v jednotlivých letech charakterizuje následující tabulka a graf: Počet žádostí Celková garance uhrazeno vráceno Úhrada ze záruky odpis celkem celkem

18 V roce 2005 byl zaznamenán výrazný pokles úhrad ze záruky, jejichž objem byl 3 x nižší než v roce předchozím. Objem odepsaných pohledávek byl téměř shodný s rokem 2004, což bylo způsobeno vysokým počtem ukončených konkurzů v roce Díky těmto skutečnostem dále postupně klesl celkový objem pohledávek z garancí, který se dostal ke konci roku 2005 pod hranici 2 mld. Kč. Vývoj celkového objemu pohledávek z garancí za klienty je patrný z následujícího grafu: 18

19 6. Závazky Z titulu prohlášení ručitele, které PGRLF vydává v rámci svého předmětu činnosti (poskytování záruk na úvěry podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby) vyplývá potenciální závazek ve výši objemu vydaných garancí. U dosud nesplacených úvěrů k se jedná o částku mil. Kč. Ze smluv o dotaci (subvencování části úroků z úvěrů a leasingového navýšení podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby) vyplývá závazek PGRLF ve výši objemu přiznaných dotací. Celkový objem přiznaných dotací u dosud nesplacených úvěrů k činil mil. Kč, z toho již cca mil. Kč bylo vyplaceno. 7. Ostatní činnosti K dalším činnostem, které Fond vyvíjí patří zejména správa pohledávek za zpracovateli postoupené v dřívějších letech a půjčky klientům poskytnuté z rozhodnutí vlády na pomoc po záplavách v letech 1997, 1998 a V roce 2003 byly, na základě usnesení vlády ze dne 24. února 2003 č. 200, tyto půjčky prominuty. povodňové půjčky desetileté (od ) Náklad PGRLF dvacetileté (od ) Půjčky povodňovým oblastem povodně 2002 (od ) desetileté (od ) Vratky (tis.kč) dvacetileté (od ) povodně 2002 (od ) * * * * celkem k * Fondem vrácené, klienty již dříve zaplacené splátky 19

20 Odkup pohledávek PGRLF (nominální ceny) Postoupené pohledávky za zpracovateli Odkup pohledávek PGRLF (pořizovací ceny) Vratky, výnosy, splacené pohledávky celkem k V roce 2005 Fond poskytl z vlastních zdrojů finanční podporu na program Podpora pojištění ve výši cca 179 mil. Kč. Fond nemá žádné výdaje na vědu a výzkum a oblast ochrany životního prostředí. 8. Informace o skutečnostech, které nastaly po konci rozvahového dne Po došlo k úpravám platných programů Fondu: - na základě usnesení vlády ze dne 15.března 2006 č. 280 dochází k převodu za úplatu pohledávek z ČKA za dlužníky zemědělsko-potravinářského sektoru - došlo k úpravě sazby podpory u programu Vyrovnání úrokového zatížení od sazba ve výši 1,4% Pro rok 2006 je opět vyhlášen program podpory zemědělského pojištění, který zpřístupňuje pojistnou ochranu širokému okruhu zemědělců. Předmětem podpory tohoto programu je úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat. 20

21 III. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2005 a o předpokládaném vývoji v roce 2006 Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen PGRLF ) v roce 2005 pokračoval v poskytování podpor dle schválených Pokynů. To znamená, že dále pokračovaly podpory v rámci programu Vyrovnání úrokového zatížení, programu Mládí a programu Investice. Celkem byly, s podporou PGRLF, k čerpány pro české zemědělce úvěry v celkové hodnotě více než 101 mld. Kč a PGRLF k tomuto datu přiznal dotace v celkové výši 19 mld. Kč a vydal garance ve výši 30 mld. Kč. Zároveň plně fungovala i novinka, která začala v roce 2004, a sice Podpora pojištění. Tato podpora zemědělců ve formě příspěvku k zaplacenému pojistnému plodin a hospodářských zvířat dosáhla v roce 2005 téměř 175 mil. Kč a byla významnou součástí národní pomoci v rámci resortu zemědělství. V roce 2005 bylo PGRLF schváleno žádostí a dle smluv o dotaci uzavřených v období bylo přiznáno celkem 746 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že ze státního rozpočtu získal PGRLF pouze 401 mil. Kč, tyto přiznané dotace dále pokryl ve výši 345 mil. Kč z vlastních zdrojů. V listopadu 2005 odvolal ministr zemědělství významnou většinu představenstva a dozorčí rady PGRLF a zároveň jmenoval nové členy těchto orgánů. Činnost PGRLF tím nebyla nijak narušena a pokračovala dál na standardní úrovni. Rok 2005 lze hodnotit jako úspěšný, nejen z hlediska naplňování hlavních cílů PGRLF (podpora zemědělství), ale i v souvislosti s dobrými ekonomickými výsledky a spokojeností a kladným hodnocením klientů a spolupracujících institucí. Počátek roku 2006 ukazuje, že nadcházející období bude pro PGRLF velice finančně náročné. Ze státního rozpočtu není pro rok 2006 plánován žádný příděl, veškerou svou činnost bude tedy PGRLF v tomto období financovat z vlastních zdrojů. Navíc PGRLF, na základě požadavku ministerstva zemědělství, poskytne Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu bezúročnou půjčku ve výši 500 mil. Kč na dorovnání zemědělských přímých dotací na úroveň starých členských států EU. Pro rok 2006 jsou pro PGRLF stanoveny následující hlavní úkoly: vyřešení postavení PGRLF vytvoření podmínek pro zveřejňování dlužníků PGRLF vytváření dalších možností pomoci zemědělcům a zpracovatelům v rámci národních podpor vytváření předpokladů pro nová řešení podpory zemědělského pojištění realizace úkolů, souvisejících s převodem pohledávek z ČKA příprava podkladů pro rozhodnutí o nových formách národní podpory po Hlavním principem a vizí PGRLF v nadcházejícím období je pokračující spolupráce s Ministerstvem zemědělství v oblasti podpory resortních aktivit. PGRLF bude i nadále pokračovat v pomoci českým zemědělcům a zpracovatelům cestou poskytování podpor ve formě dotace části úroků z úvěrů a poskytováním záruk bankám za část jistiny z těchto úvěrů. 21

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 1. 1. 2005 Pokyny pro poskytování

Více

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY

Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. I. ZÁSADY Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. Č.j. MZe ČR: 14586/04-1100, 47678/2004-11000 Č.j. PGRLF, a.s.: 5184/04, 5520/04 stav k 15. 2. 2005 Pokyny pro poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013

Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Wüstenrot stavební spořitelna a. s. Obsah Obsah...2 Prohlášení emitenta...3 Základní údaje o emitentovi...4 Profil společnosti...5 Údaje o činnosti emitenta...5 Nabízené

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

03/10 Záruky poskytnuté státem nad rámec schválených rozvojových programů

03/10 Záruky poskytnuté státem nad rámec schválených rozvojových programů Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2003 Strana 364 03/10 Záruky poskytnuté státem nad rámec schválených rozvojových programů Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2007 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, s velkým potěšením vám můžeme sdělit, že rok 2007 byl pro Fio družstevní záložnu opět velmi úspěšný a že si svojí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura

Obsah. Úvodní slovo předsedy představenstva. Základní údaje. Majetková struktura. Organizační struktura 213 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených orgánů a vedoucích 2 3 4 5

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz

Výroční zpráva 2012. Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Výroční zpráva 2012 Evropsko-ruská banka, a.s. Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 www.erbank.cz Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50,

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2014 2 Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005

Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU v 1. pololetí 2005 listopad 2005 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 4 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní údaje 4 Majetková struktura 5 Organizační struktura 6 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více