POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 10-118"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 2010/0354(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY Návrh zprávy Iratxe García Pérez (PE v02-00) návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy (KOM(2010)0738 C7-0422/ /0354(COD)) AM\ doc PE v01-00 Jednotná v rozmanitosti

2 AM_Com_LegReport PE v /66 AM\ doc

3 10 Michel Dantin, Agnès Le Brun Bod odůvodnění 6 a (nový) (6a) Povinné uvádění původu poskytuje cenné informace pro spotřebitele a producentům umožňuje zvýšit hodnotu jejich produktu. Povinnost uvádět původ by se proto měla rozšířit, a to zejména v souvislosti se základními ustanoveními návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. 1 KOM/2008/0040. Or. fr 11 Michel Dantin, Agnès Le Brun Bod odůvodnění 7 (7) Použití norem pro uvádění zemědělských produktů na trh může přispět ke zlepšení hospodářských podmínek produkce a uvádění na trh, jakož i k jakosti těchto produktů. Uplatnění těchto norem je proto v zájmu producentů, obchodníků i spotřebitelů. (7) Použití norem pro uvádění zemědělských produktů na trh může přispět ke zlepšení hospodářských podmínek produkce a uvádění na trh, jakož i k jakosti těchto produktů. Uplatnění těchto norem je proto v zájmu producentů, obchodníků i spotřebitelů. Mají-li se tato hospodářská a kvalitativní zlepšení uskutečnit, měla by se do tohoto nařízení a jeho prováděcích předpisů začlenit veškerá ustanovení týkající se v současnosti platných konkrétních norem, včetně těch, které se týkají označení původu, dodatečné AM\ doc 3/66 PE v01-00

4 požadavky na obchodování s ovocem a zeleninou, a obsah norem pro maso dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu, mléko a mléčné výrobky, roztíratelné tuky, vejce a drůbeží maso, chmel a med. Or. fr 12 Britta Reimers Bod odůvodnění 12 (12) Zejména proto aby spotřebitelé dostávali vhodné a transparentní informace o produktech by mělo být možné zjistit přiměřené údaje o místu hospodaření podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni s ohledem na zvláštnosti určitých odvětví, především pokud jde o zpracované zemědělské výrobky. (12) Zejména proto, aby spotřebitelé dostávali vhodné a transparentní informace o produktech, by mělo být možné zjistit dobrovolné údaje o místu hospodaření podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni, přičemž by měly být zohledněny zvláštnosti určitých odvětví, především pokud jde o zpracované zemědělské výrobky. 13 Článek 112 a Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení vztahující se na produkty uvedené v příloze I a na zemědělský líh podle části I přílohy II, jakož i předpisy přijaté ve veterinářském a v potravinářském odvětví s cílem zajistit u produktů dodržování hygienických Aniž jsou dotčena jakákoli jiná ustanovení vztahující se na produkty uvedené v odstavci 1a a na zemědělský líh podle části I přílohy II, jakož i předpisy přijaté ve veterinářském a v potravinářském odvětví s cílem zajistit u produktů dodržování PE v /66 AM\ doc

5 a zdravotních norem a chránit zdraví zvířat a lidí, stanoví tento oddíl pravidla týkající se obecné obchodní normy a obchodních norem podle odvětví a/nebo produktů pro produkty uvedené v příloze I a zemědělský líh uvedený v části I přílohy II. hygienických a zdravotních norem a chránit zdraví zvířat a lidí, stanoví tento oddíl pravidla týkající se obchodních norem pro odvětví uvedená v odstavci 1a. 14 Čl. 112 a odst. 1 a a 1 b (nový) 1a. Obchodní normy se mohou vztahovat na tato odvětví či produkty: a) ovoce a zelenina, b) banány; c) vejce a drůbeží maso, d) mléko a mléčné výrobky, e) víno, f) chmel, g) olivový olej a stolní olivy, h) hovězí maso, i) roztíratelné tuky, j) živé rostliny. 1b. Produkty, pro něž byly stanoveny obchodní normy podle odvětví nebo produktů, lze uvést na trh v Unii pouze v souladu s těmito normami. AM\ doc 5/66 PE v01-00

6 Odůvodnění Není třeba zavádět obecnou obchodní normu. Provádění takové normy by si navíc vyžádalo vytvoření dalších nákladných kontrolních systémů, přičemž lze také očekávat, že by obecná obchodní norma působila nemalé potíže pro jednotný výkon veřejné správy. Obchodní normy nejsou zapotřebí pro všechny produkty uvedené v příloze I. Stávající stav by měl být při provedení uvedených změn zachován. 15 Článek 112 b Článek 112b Soulad s obecnou obchodní normou 1. Pro účely tohoto nařízení splňuje produkt obecnou obchodní normu, pokud je řádné a uspokojivé obchodní jakosti. 2. Pokud obchodní normy podle článků 112e, 112f a 112h a směrnic Rady 2000/36/ES*, 2001/112/ES**, 2001/113/ES***, 2001/114/ES****, 2001/110/ES*****, 2001/111/ES******nebyly stanoveny, produkty uvedené v příloze I tohoto nařízení, které jsou připraveny pro maloobchodní prodej jako potraviny určené pro lidskou spotřebu podle čl. 3 sedmého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002*******, lze uvést na trh pouze v případě, že splňují obecnou obchodní normu. 3. Je-li produkt určený k uvedení na trh v souladu s případnou platnou normou přijatou některou z mezinárodních organizací uvedených v příloze XIIb, považuje se za produkt splňující obecnou vypouští se PE v /66 AM\ doc

7 obchodní normu. 16 José Bové Čl. 112 b odst. 1 a (nový) Odůvodnění 1a. S cílem vyřešit problémy, se kterými se potýkají drobní producenti při plnění obchodních norem Unie, předloží Komise do 30. září 2012 legislativní návrhy stanovující přiměřené zjednodušené obchodní normy pro místní zvířecí plemena a rostlinné odrůdy, které drobní producenti používají a produkují. Or. en Drobní producenti dodávající zboží na místní trhy by neměli podléhat stejným přísným normám, jako velké průmyslové podniky, protože plnění takových norem je nákladné a obtížné a připravuje drobné producenty o jejich konkurenceschopnost. 17 Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà Čl. 112 b odst Je-li produkt určený k uvedení na trh v souladu s případnou platnou normou přijatou některou z mezinárodních organizací uvedených v příloze XIIb, vypouští se AM\ doc 7/66 PE v01-00

8 považuje se za produkt splňující obecnou obchodní normu. Or. it 18 Článek 112 c Článek 112c Přenesené pravomoci týkající se obecné obchodní normy Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijmout a pozměnit požadavky týkající se obecné obchodní normy podle čl. 112b odst. 1 a pravidla o souladu podle odstavce 3 uvedeného článku či se od nich odchýlit, aby reagovala na změny situace na trhu a zohlednila zvláštnost každého odvětví. vypouští se 19 Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover Článek 112 c Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijmout a pozměnit požadavky týkající se obecné obchodní normy podle čl. 112b odst. 1 a pravidla o Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijmout a pozměnit požadavky týkající se obecné obchodní normy podle čl. 112b odst. 1 či se od nich PE v /66 AM\ doc

9 souladu podle odstavce 3 uvedeného článku či se od nich odchýlit, aby reagovala na změny situace na trhu a zohlednila zvláštnost každého odvětví. odchýlit, aby reagovala na změny situace na trhu a zohlednila zvláštnost každého odvětví. Or. es 20 Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lorenzo Fontana Článek 112 c Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijmout a pozměnit požadavky týkající se obecné obchodní normy podle čl. 112b odst. 1 a pravidla o souladu podle odstavce 3 uvedeného článku či se od nich odchýlit, aby reagovala na změny situace na trhu a zohlednila zvláštnost každého odvětví. Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijmout a pozměnit požadavky týkající se obecné obchodní normy podle čl. 112b odst. 1 a pravidla o souladu podle odstavce 3 uvedeného článku či se od nich odchýlit, aby reagovala na změny situace na trhu a zohlednila zvláštnost každého odvětví, pouze na omezenou dobu a ve výjimečných případech či v reakci na krize trhu. Or. it 21 Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover Čl. 112 c odst. 1a (nový) Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci pravidla týkající se podmínek pro provádění a sledování souladu podle čl. 112b odst. 3, přičemž je AM\ doc 9/66 PE v01-00

10 třeba se vyvarovat snížení obchodní normy, které by vedlo ke zhoršení kvality evropských produktů. Or. es 22 Článek 112 d Článek 112d Obchodní normy podle odvětví nebo produktů Produkty, pro něž byly stanoveny obchodní normy podle odvětví nebo produktů, lze uvést na trh v Unii pouze v souladu s touto normou. vypouští se 23 Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giancarlo Scottà Čl. 112 e odst Aby zohlednila očekávání spotřebitelů a přispěla ke zlepšení hospodářských podmínek produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, jakož i ke zlepšení jejich jakosti, může Komise ve všech stádiích uvádění na trh přijmout prostřednictvím aktů v přenesené 1. Aby zohlednila očekávání spotřebitelů a přispěla ke zlepšení hospodářských podmínek produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, jakož i ke zlepšení jejich jakosti, může Komise ve všech stádiích uvádění na trh přijmout prostřednictvím aktů v přenesené PE v /66 AM\ doc

11 pravomoci obchodní normy podle odvětví nebo produktu uvedené v článku 112a, jakož i odchylky od použití těchto norem či výjimky z jejich uplatnění, s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám a vyvíjející se poptávce spotřebitelů, zohlednit vývoj u příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů. pravomoci obchodní normy podle odvětví nebo produktu uvedené v článku 112a, jakož i odchylky od použití těchto norem či výjimky z jejich uplatnění, pouze na omezenou dobu a ve výjimečných případech či v reakci na krize trhu. Or. it 24 Čl. 112 e odst Aby zohlednila očekávání spotřebitelů a přispěla ke zlepšení hospodářských podmínek produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, jakož i ke zlepšení jejich jakosti, může Komise ve všech stádiích uvádění na trh přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci obchodní normy podle odvětví nebo produktu uvedené v článku 112a, jakož i odchylky od použití těchto norem či výjimky z jejich uplatnění, s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám a vyvíjející se poptávce spotřebitelů, zohlednit vývoj u příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů. 1. Aby zohlednila očekávání spotřebitelů a přispěla ke zlepšení hospodářských podmínek produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, jakož i ke zlepšení jejich jakosti, může Komise ve všech stádiích uvádění na trh přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 196a obchodní normy pro odvětví nebo produkty uvedené v čl. 112a odst. 1a písm. a), b), c) a g) s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám a vyvíjející se poptávce spotřebitelů, zohlednit vývoj u příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů. Odůvodnění Pravomoc Komise přijímat akty v přenesené pravomoci by se měla vztahovat pouze na konkrétní odvětví, produkty a s nimi spojené požadavky (srov. článek 113 pozměněného znění AM\ doc 11/66 PE v01-00

12 nařízení (ES) č. 1234/2007). S ohledem na výše zmíněný princip byl zvolen vertikální přístup. Pravomoci Komise jsou tak jednoznačně vymezeny. Vypuštěné požadavky jsou podstatnými prvky ve smyslu článku 290 SFEU, a musí tedy být předmětem řádného legislativního postupu. 25 Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover Čl. 112 e odst Aby zohlednila očekávání spotřebitelů a přispěla ke zlepšení hospodářských podmínek produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, jakož i ke zlepšení jejich jakosti, může Komise ve všech stádiích uvádění na trh přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci obchodní normy podle odvětví nebo produktu uvedené v článku 112a, jakož i odchylky od použití těchto norem či výjimky z jejich uplatnění, s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám a vyvíjející se poptávce spotřebitelů, zohlednit vývoj u příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů. 1. Aby zohlednila očekávání spotřebitelů a požadavky dotčených odvětví a přispěla ke zlepšení hospodářských podmínek produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, jakož i ke zlepšení jejich jakosti, může Komise ve všech stádiích uvádění na trh přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci obchodní normy podle odvětví nebo produktu uvedené v článku 112a, jakož i odchylky od použití těchto norem či výjimky z jejich uplatnění, s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám a vyvíjející se poptávce spotřebitelů, zohlednit vývoj u příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů. Toto ustanovení se však nevztahuje na produkty odvětví vína popsané v části II přílohy XIIa, jež podléhají řádnému legislativnímu postupu. Or. es 26 Michel Dantin, Agnès Le Brun PE v /66 AM\ doc

13 Čl. 112 e odst Aby zohlednila očekávání spotřebitelů a přispěla ke zlepšení hospodářských podmínek produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, jakož i ke zlepšení jejich jakosti, může Komise ve všech stádiích uvádění na trh přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci obchodní normy podle odvětví nebo produktu uvedené v článku 112a, jakož i odchylky od použití těchto norem či výjimky z jejich uplatnění, s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám a vyvíjející se poptávce spotřebitelů, zohlednit vývoj u příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů. 1. Aby zohlednila očekávání spotřebitelů a přispěla ke zlepšení hospodářských podmínek produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, jakož i ke zlepšení jejich jakosti, může Komise ve všech stádiích uvádění na trh přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci obchodní normy podle odvětví nebo produktu uvedené v článku 112a, jakož i odchylky od použití těchto norem či výjimky z jejich uplatnění, s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám a vyvíjející se poptávce spotřebitelů, zohlednit vývoj u příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů. Tato pravomoc Komise upravovat obchodní normy a stanovovat odchylky od jejich použití a výjimky z jejich uplatnění se nevztahuje na přílohu XIIc. Or. fr 27 Astrid Lulling Čl. 112 e odst Aby zohlednila očekávání spotřebitelů a přispěla ke zlepšení hospodářských podmínek produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, jakož i ke zlepšení jejich jakosti, může Komise ve všech stádiích uvádění na trh 1. Aby zohlednila očekávání spotřebitelů a přispěla ke zlepšení hospodářských podmínek produkce zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, jakož i ke zlepšení jejich jakosti, může Komise ve všech stádiích uvádění na trh AM\ doc 13/66 PE v01-00

14 přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci obchodní normy podle odvětví nebo produktu uvedené v článku 112a, jakož i odchylky od použití těchto norem či výjimky z jejich uplatnění, s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám a vyvíjející se poptávce spotřebitelů, zohlednit vývoj u příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů. přijmout prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci obchodní normy podle odvětví nebo produktu uvedené v článku 112a, jakož i odchylky od použití těchto norem či výjimky z jejich uplatnění, s cílem přizpůsobit se neustále se měnícím tržním podmínkám a vyvíjející se poptávce spotřebitelů, zohlednit vývoj u příslušných mezinárodních norem a zabránit vytváření překážek při inovaci produktů. Tato pravomoc Komise přijímat a upravovat obchodní normy a stanovovat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci odchylky od jejich použití či výjimky z jejich uplatnění se nevztahuje na přílohu XIIc. Or. en 28 Michel Dantin, Agnès Le Brun Čl. 112 e odst. 1 a (nový) 1a. V zájmu splnění očekávání spotřebitelů, pokud jde o transparentnost a poskytování informací o původu zemědělských produktů a potravin, je označování původu povinné. Tím se míní: pokud jde o produkty v syrovém stavu: místo pěstování či místo chovu, pokud jde o zpracované produkty: místo původu hlavní suroviny a suroviny, která danému produktu zprostředkovává specifické vlastnosti, pokud producent jednu nebo více surovin zdůrazňuje. Tyto údaje jsou na produktu uvedeny zřetelným způsobem, s případnou zmínkou o původu ze země mimo EU či původu ze země EU a upřesněním PE v /66 AM\ doc

15 členského státu, o který se jedná. Or. fr 29 Britta Reimers, Elisabeth Jeggle Čl. 112 e odst. 1 a (nový) 1a. Ke změně obchodních norem dojde pouze za předpokladu, že všechny skupiny, jichž se tyto normy týkají (tj. zemědělci, zpracovatelé, obchodníci a spotřebitelé), z této změny budou mít prospěch a že dodatečné náklady neponesou pouze sami výrobci. 30 Čl. 112 e odst. 2 písm. a a) definici, označení a/nebo obchodní názvy jiné než ty, jež jsou stanoveny v tomto nařízení a seznamech jatečně upravených těl a jejich částí, na něž se použije příloha XIIa; a) v odvětví ovoce a zeleniny: i) klasifikační kritéria, jako je rozdělení do tříd, hmotnost, velikost, stáří a kategorie; AM\ doc 15/66 PE v01-00

16 Odůvodnění ii) úpravu, obchodní názvy, označování související se závaznými obchodními normami, balení, pravidla platná pro balírny/třídírny, označení, obaly, rok sklizně a použití zvláštních názvů; iii) kritéria, jako jsou vzhled, soudržnost, zmasilost, vlastnosti produktu; Pravomoc Komise přijímat akty v přenesené pravomoci by se měla vztahovat pouze na konkrétní odvětví, produkty a s nimi spojené požadavky (srov. článek 113 pozměněného znění nařízení (ES) č. 1234/2007). S ohledem na výše zmíněný princip byl zvolen vertikální přístup. Pravomoci Komise jsou tak jednoznačně vymezeny. Vypuštěné požadavky jsou podstatnými prvky ve smyslu článku 290 SFEU a musí tedy být předmětem řádného legislativního postupu. 31 Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover Čl. 112 e odst. 2 písm. a a) definici, označení a/nebo obchodní názvy jiné než ty, jež jsou stanoveny v tomto nařízení a seznamech jatečně upravených těl a jejich částí, na něž se použije příloha XIIa; a) definici, označení a/nebo obchodní názvy jiné než ty, jež jsou stanoveny v tomto nařízení a seznamech jatečně upravených těl a jejich částí, na něž se použije příloha XIIa, s výjimkou produktů odvětví vína; Or. es 32 PE v /66 AM\ doc

17 Čl. 112 e odst. 2 písm. b b) klasifikační kritéria, jako je rozdělení do tříd, hmotnost, velikost, věk a kategorie; b) v odvětví banánů: i) klasifikační kritéria, jako je rozdělení do tříd, hmotnost, velikost, věk a kategorie; ii) úpravu, obchodní názvy, označování související se závaznými obchodními normami, balení, pravidla platná pro balírny/třídírny, označení, obaly, rok sklizně a použití zvláštních názvů; iii) kritéria, jako jsou vzhled, soudržnost, zmasilost, vlastnosti produktu; Odůvodnění Pravomoc Komise přijímat akty v přenesené pravomoci by se měla vztahovat pouze na konkrétní odvětví, produkty a s nimi spojené požadavky (srov. článek 113 pozměněného znění nařízení (ES) č. 1234/2007). S ohledem na výše zmíněný princip byl zvolen vertikální přístup. Pravomoci Komise jsou tak jednoznačně vymezeny. Vypuštěné požadavky jsou podstatnými prvky ve smyslu článku 290 SFEU a musí tedy být předmětem řádného legislativního postupu. 33 Čl. 112 e odst. 2 písm. c c) odrůdu nebo plemeno či obchodní typ; c) v odvětví vajec a drůbežího masa: i) klasifikační kritéria, jako je rozdělení do tříd, hmotnost, velikost, stáří a kategorie; AM\ doc 17/66 PE v01-00

18 Odůvodnění ii) úpravu, obchodní názvy, označování související se závaznými obchodními normami, balení, pravidla platná pro balírny/třídírny, označení, obaly, rok produkce a použití zvláštních názvů; iii) kritéria, jako jsou vzhled, soudržnost, zmasilost, vlastnosti produktu; iv) metody ošetření a teplotu; v) v odvětví drůbežího masa procentní podíl obsahu vody. Pravomoc Komise přijímat akty v přenesené pravomoci by se měla vztahovat pouze na konkrétní odvětví, produkty a s nimi spojené požadavky (srov. článek 113 pozměněného znění nařízení (ES) č. 1234/2007). S ohledem na výše zmíněný princip byl zvolen vertikální přístup. Pravomoci Komise jsou tak jednoznačně vymezeny. Vypuštěné požadavky jsou podstatnými prvky ve smyslu článku 290 SFEU a musí tedy být předmětem řádného legislativního postupu. 34 Čl. 112 e odst. 2 písm. d d) úpravu a obchodní názvy, označování související se závaznými obchodními normami, balení, pravidla platná pro balírny/třídírny, označení, obaly, rok sklizně a použití zvláštních názvů; d) v odvětví vajec: i) četnost sběru, dodávky a konzervaci vajec a manipulaci s nimi; ii) způsob hospodaření a produkční metody, související správní pravidla a provozní okruh; iii) omezení, pokud jde o použití některých PE v /66 AM\ doc

19 látek a/nebo postupů; iv) skladování a dopravu; v) lhůty; Odůvodnění Pravomoc Komise přijímat akty v přenesené pravomoci by se měla vztahovat pouze na konkrétní odvětví, produkty a s nimi spojené požadavky (srov. článek 113 pozměněného znění nařízení (ES) č. 1234/2007). S ohledem na výše zmíněný princip byl zvolen vertikální přístup. Pravomoci Komise jsou tak jednoznačně vymezeny. Vypuštěné požadavky jsou podstatnými prvky ve smyslu článku 290 SFEU a musí tedy být předmětem řádného legislativního postupu. 35 Astrid Lulling Čl. 112 e odst. 2 písm. d d) úpravu a obchodní názvy, označování související se závaznými obchodními normami, balení, pravidla platná pro balírny/třídírny, označení, obaly, rok sklizně a použití zvláštních názvů; d) úpravu a obchodní názvy, označování související se závaznými obchodními normami, balení, pravidla platná pro balírny/třídírny, označení, obaly a použití zvláštních názvů; Or. en 36 Čl. 112 e odst. 2 písm. e e) kritéria, jako jsou vzhled, soudržnost, e) v odvětví olivového oleje a stolních oliv: AM\ doc 19/66 PE v01-00

20 zmasilost, vlastnosti produktu; i) úpravu, obchodní názvy, označování související se závaznými obchodními normami, balení, pravidla platná pro balírny/třídírny, označení, obaly, rok sklizně a použití zvláštních názvů; ii) kritéria, jako jsou vzhled, soudržnost, zmasilost, vlastnosti produktu; iii) zvláštní látky použité v produkci nebo součásti či složky, včetně jejich množstevního obsahu, čistoty a identifikace; Odůvodnění Pravomoc Komise přijímat akty v přenesené pravomoci by se měla vztahovat pouze na konkrétní odvětví, produkty a s nimi spojené požadavky (srov. článek 113 pozměněného znění nařízení (ES) č. 1234/2007). S ohledem na výše zmíněný princip byl zvolen vertikální přístup. Pravomoci Komise jsou tak jednoznačně vymezeny. Vypuštěné požadavky jsou podstatnými prvky ve smyslu článku 290 SFEU a musí tedy být předmětem řádného legislativního postupu. 37 Čl. 112 e odst. 2 písm. f f) zvláštní látky použité v produkci nebo součásti či složky, včetně jejich množstevního obsahu, čistoty a identifikace; vypouští se 38 PE v /66 AM\ doc

21 Čl. 112 e odst. 2 písm. g g) způsob hospodaření a produkční metody, včetně enologických postupů a souvisejících správních pravidel, a provozní okruh; vypouští se 39 Astrid Lulling Čl. 112 e odst. 2 písm. g g) způsob hospodaření a produkční metody, včetně enologických postupů a souvisejících správních pravidel, a provozní okruh; g) způsob hospodaření a produkční metody, související správní pravidla a provozní okruh; Or. en 40 Astrid Lulling Čl. 112 e odst. 2 písm. h h) scelování moštů a vín, včetně jeho vypouští se AM\ doc 21/66 PE v01-00

22 definic, míchání a jeho omezení; Or. en 41 Čl. 112 e odst. 2 písm. h h) scelování moštů a vín, včetně jeho definic, míchání a jeho omezení; vypouští se 42 Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover Čl. 112 e odst. 2 písm. h h) scelování moštů a vín, včetně jeho definic, míchání a jeho omezení; vypouští se Or. es 43 Čl. 112 e odst. 2 písm. i PE v /66 AM\ doc

23 i) metody ošetření a teplotu; vypouští se 44 Astrid Lulling Čl. 112 e odst. 2 písm. j j) místo hospodaření a/nebo původ; vypouští se Or. en 45 Michel Dantin, Agnès Le Brun Čl. 112 e odst. 2 písm. j j) místo hospodaření a/nebo původ; vypouští se Or. fr 46 Čl. 112 e odst. 2 písm. j) AM\ doc 23/66 PE v01-00

24 j) místo hospodaření a/nebo původ; vypouští se 47 Mairead McGuinness Čl. 112 e odst. 2 písm. j j) místo hospodaření a/nebo původ; vypouští se Or. en 48 Britta Reimers Čl. 112 e odst. 2 písm. j) j) místo hospodaření a/nebo původ; j) dobrovolný údaj o místě hospodaření a/nebo místě původu; 49 Alyn Smith Čl. 112 e odst. 2 písm. j PE v /66 AM\ doc

25 j) místo hospodaření a/nebo původ; j) místo hospodaření a/nebo původ, které se určují na úrovni členských států nebo případně na úrovni nižších státních útvarů, regionů či oblastních částí; Odůvodnění Místo hospodaření musí být určeno na nejpřiměřenější geografické úrovni v závislosti na ústavním zřízení daného členského státu. Or. en 50 Stéphane Le Foll Čl. 112 e odst. 2 písm. j j) místo hospodaření a/nebo původ; j) místo zemědělské produkce a/nebo původ; Or. fr 51 Čl. 112 e odst. 2 písm. k k) četnost sběru, dodávky, konzervaci a manipulaci; vypouští se AM\ doc 25/66 PE v01-00

26 52 Čl. 112 e odst. 2 písm. l l) identifikaci nebo evidenci producenta a/nebo průmyslových zařízení, v nichž se produkt připravoval nebo zpracovával; vypouští se 53 Čl. 112 e odst. 2 písm. m m) procentní podíl obsahu vody; vypouští se 54 Čl. 112 e odst. 2 písm. n PE v /66 AM\ doc

27 n) omezení, pokud jde o použití některých látek a/nebo postupů; vypouští se 55 Čl. 112 e odst. 2 písm. o o) zvláštní použití; vypouští se 56 Čl. 112 e odst. 2 písm. p p) obchodní dokumentaci, průvodní dokumenty a rejstříky, které mají být vedeny; vypouští se 57 AM\ doc 27/66 PE v01-00

28 Čl. 112 e odst. 2 písm. q q) skladování, dopravu; vypouští se 58 Čl. 112 e odst. 2 písm. r r) ověřovací řízení; vypouští se 59 Čl. 112 e odst. 2 písm. s s) podmínky odbytu, držení, oběhu a použití produktů, které nejsou v souladu s obchodními normami podle odvětví nebo podle produktů uvedených v odstavci 1 a/nebo definicemi, označeními a/nebo obchodními názvy uvedenými v článku 112f, jakož i nakládání s vedlejšími vypouští se PE v /66 AM\ doc

29 produkty; 60 Čl. 112 e odst. 2 písm. t t) lhůty; vypouští se 61 Čl. 112 e odst. 2 písm. u u) oznámení členských států, oznámení různých zařízení příslušným orgánům členských států a pravidla pro získávání statistických údajů o trzích s různými produkty. vypouští se 62 AM\ doc 29/66 PE v01-00

30 Čl. 112 e odst. 3 písm. c c) zájem spotřebitelů získávat přiměřené a srozumitelné informace o produktech, včetně místa hospodaření, které má být určeno podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni; c) zájem spotřebitelů získávat přiměřené a srozumitelné informace o produktech; 63 Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo De Castro, Lorenzo Fontana Čl. 112 e odst. 3 písm. c c) zájem spotřebitelů získávat přiměřené a srozumitelné informace o produktech, včetně místa hospodaření, které má být určeno podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni; c) zájem spotřebitelů získávat přiměřené a srozumitelné informace o produktech, které uvádějí místo hospodaření; Or. it 64 Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Clemente Mastella Čl. 112 e odst. 3 písm. c c) zájem spotřebitelů získávat přiměřené a srozumitelné informace o produktech, c) zájem spotřebitelů získávat přiměřené a srozumitelné informace o produktech, PE v /66 AM\ doc

31 včetně místa hospodaření, které má být určeno podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni; které uvádějí místo hospodaření; Or. it 65 Mairead McGuinness Čl. 112 e odst. 3 písm. c c) zájem spotřebitelů získávat přiměřené a srozumitelné informace o produktech, včetně místa hospodaření, které má být určeno podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni; c) zájem spotřebitelů získávat přiměřené a srozumitelné informace o produktech, který má být určen podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni; Or. en 66 Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover Čl. 112 e odst. 3 písm. c c) zájem spotřebitelů získávat přiměřené a srozumitelné informace o produktech, včetně místa hospodaření, které má být určeno podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni; c) zájem spotřebitelů získávat přiměřené a srozumitelné informace o produktech, včetně místa hospodaření, které má být určeno podle jednotlivých případů na odpovídající zeměpisné úrovni, a to po provedení posouzení dopadů, které přihlédne k nákladům a administrativní zátěži subjektů a také k přínosu pro výrobce a konečného spotřebitele; AM\ doc 31/66 PE v01-00

32 Or. es 67 Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Clemente Mastella Čl. 112 e odst. 3 písm. e a (nové) ea) případné riziko, že spotřebitelé budou na základě svých ustálených očekávání a vnímání uvedeni v omyl, a dostupnost a upotřebitelnost informačních prostředků k vyloučení takového rizika; Or. it 68 Giancarlo Scottà, Paolo De Castro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Lorenzo Fontana Čl. 112 e odst. 3 písm. e a (nové) ea) spravedlivé rozdělení přidané hodnoty v celém zemědělsko-potravinářském průmyslu; Or. it 69 Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Clemente Mastella Čl. 112 odst. 3 písm. e b (nové) PE v /66 AM\ doc

33 eb) potřebu zachovat přirozené a nejdůležitější vlastnosti produktů a nezpůsobit zásadní změnu ve složení dotčeného produktu; Or. it 70 Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Clemente Mastella Čl. 112 e odst. 3 písm. e c (nové) ec) spravedlivé rozdělení přidané hodnoty v celém zemědělsko-potravinářském průmyslu; Or. it 71 Giovanni La Via, Carlo Fidanza, Clemente Mastella Čl. 112 e odst. 3 pododstavec 1 a (nový) Místem hospodaření uvedeným v prvním pododstavci písm. c) se rozumí místo pěstování nebo chovu nebo země, odkud zemědělský produkt pochází, a to jako nezpracovaný produkt či produkt určený pro přípravu či výrobu určité potraviny. Or. it AM\ doc 33/66 PE v01-00

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU L 174/74 Úřední věstník Evropské unie 1.7.2011 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 18.1.2007 L 12/3 OPRAVY Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin ( L 404 ze dne 30. prosince

Více

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1

2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 2005R0396 CS 10.04.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 396/2005

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2007R0834 CS 01.07.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 21.12.2005 KOM(2005) 671 v konečném znění 2005/0278 (CNS) 2005/0279 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů Návrh

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 6.8.2010 Úřední věstník Evropské unie L 207/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 2014/0032(COD) 28.5.2015 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmínkách

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008

Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

Závěrečný akt. 7. Protokol o zboží pocházejícím a dováženém z určitých zemí, které v některém členském státě podléhá zvláštnímu dovoznímu režimu,

Závěrečný akt. 7. Protokol o zboží pocházejícím a dováženém z určitých zemí, které v některém členském státě podléhá zvláštnímu dovoznímu režimu, Závěrečný akt MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE O SPOLEČNÉM TRHU A EURATOMU, kterou utvořili dne 29. května 1956 v Benátkách ministři zahraničních věcí Belgického království, Spolkové republiky Německo, Francouzské

Více

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1

2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 2001R2157 CS 01.01.2007 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU L 343/32 Úřední věstník Evropské unie 14.12.2012 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/289 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/259 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ Tento text je konsolidovanou verzí Smlouvy o založení Evropského společenství a byl vytvořen odborem komunitárního práva pro pracovní potřebu Ministerstva zahraničních věcí České republiky za účelem zpřehlednění

Více