w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie"

Transkript

1 Kalendáø nedìlevelikonoèní nedìlebo ího milosrdenství Eíslo:5 Roeník:15 Nedìle Pondìlí Úterý Støeda Ètvrtek Pátek Sobota 19. sv. Ema 20. sv. Hugo FARNÍ MISÍENÍK w.farnostbrumov.ic.cz ZpravodajOímskokatolickéfarnostisv.Václava Brumov-Bylnice Sv.?tipánSidonie Druhá nedìle po Velikonocích, tj. právì dnes, je v církvi oslavována jako svátek Božího milosrdenství. Toto pøání vyjádøil samotný Kristus, který se mystickým zpùsobem zjevoval prosté øeholnici svaté sestøe Faustynì. Do života církve ho pak zavedl svatý otec Jan Pavel II, který byl velkým ctitelem Božího milosrdenství, a také ve vigilii tohoto dne odešel z pozemského svìta k Nebeskému Otci. Svátek Milosrdenství nemá být jen dnem zvláštní úcty Boha v tomto tajemství, ale také dnem milosti pro všechny lidi a zvláštì pro høíšníky. Pán Ježíš totiž obdaøil tento svátek velkými pøísliby. Ten nejvìtší z nich spojil se svatým pøijímáním pøijatým v tento den: je to pøíslib úplného odpuštìní vin a trestù, èili stejné milosti, kterou dostáváme pouze ve svátosti køtu. Velikost tohoto svátku spoèívá také v tom, že všichni, dokonce i ti, kteøí se obrátí až v tento den, mohou vyprosit všechny milosti shodné s vùlí Boží. Nechme se obklopit Boží láskou a vrhnìme se do oceánu Boží dobroty. P. Karel Matlok, MIC Kde chybí láska, lásku zasej a lásku sklidíš sv. Jan od Køíže nedìle velikonoèní 14. sv. Lambert 21. sv. Anselm dubna - 9. kvìtna 2010 sv. 15. sv. Anastázie 16. Bernadeta 17. sv. Inocenc Soubirousová sv. Leonid 23. sv. Vojtìch 24. sv. Jiøí nedìle velikonoèní nedìle velikonoèní 6. nedìle velikonoèní sv Richarius sv. Filip a Jakub Mladší sv. Zita sv. Petr Chanel sv. Kateøina Sienská sv sv. Jan sv. 4. sv. Florián 5. sv. Gothard Sarkader Zikmund Benedikt II. sv. Josef, dìlník P. Maria, Prostøednice všech milostí Strana1

2 Covšepùsobímodlitba Modlitba je duchovní obì, která zcela zatlaèila do pozadí to, co se obìtovalo døíve. Naè je mi množství vašich obìtí? praví Hospodin. Už mám dost žertev beranù a tuku jehòat, a krev býkù a kozlù už nechci. Kdopak to žádal z vašich rukou? Co skuteènì Bùh žádal, o tom svìdèí evangelium. Nastává hodina, kdy opravdoví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdì. Bùh je totiž duch, a proto také hledá takové ctitele. My jsme jeho skuteèní ctitelé, opravdoví knìží, když se v duchu modlíme a v duchu modlitbu obìtujeme. A to je obì, která Bohu náleží a je mu pøíjemná, kterou žádal a o které mluvil. Takovou modlitbu máme pøinášet na Boží oltáø spolu s hymny a žalmy, která vychází z upøímného srdce, je živena vírou, podpoøena opravdovostí, skuteènì bezúhonná a èistá, korunovaná láskou a doprovázená dobrými skutky. Ta pak dosáhne u Boha všeho. Co by odepøel Bùh modlitbì, která vychází z ducha a pravdy, když ji sám vyžaduje? Èteme a slyšíme a jsme pøesvìdèováni o tom, jaké jsou dùkazy její pùsobivosti. Døívìjší modlitba chránila pøed ohnìm, dravými šelmami a hladem, nemìla však ducha Kristova. O co více tedy zmùže modlitba køes anská! Nepøivádí (sice) doprostøed plamenù andìla s chladivou rosou (jako tøem mládencùm v ohnivé peci), Zfarníchmatrikbøezen2010 Pohøbeni byli: Emílie Vašková (1927) František Baèo (1930) Božena Nevrlková (1928) Jan Lysák (1938) nezachraòuje pøed lvími tlamami (jako Daniela), ani nepøenáší jídlo žencù tìm, kdo hladoví. Nikterak nezbavuje v utrpení pocitu bolesti, ale trpícím, sužovaným a ztrápeným dává sílu vydržet a rozmnožuje milost, takže vìøící poznává, co od Boha dostává, když ví, že trpí pro jméno Boží. Kdysi modlitba pùsobila rány, zahánìla vojska nepøátel, zadržovala (zlým) blahodárný déš. Nyní však modlitba spravedlivého odvrací všechen Boží hnìv, zastává se nepøátel, prosí za pronásledovatele. Proè by bylo divné, že dovede vymoci z nebe proudy vod, když umìla vyprosit i oheò? Modlitba je to jediné, co Boha pøemáhá; ale Kristus nechtìl, aby pùsobila zlo, všechna její síla má pùsobit dobro. A tak modlitba pøedevším zachraòuje duše zemøelých pøed smrtí vìènou, posiluje slabé, uzdravuje nemocné, posedlé vysvobozuje z moci zlého ducha, otvírá závory vìzení, nevinným rozvazuje pouta. Dále pak zahlazuje viny, odhání pokušení, zastavuje pronásledování, ustrašeným dodává odvahy, velkodušné naplòuje štìstím, ty, kdo jsou na cestách, pøivádí k cíli, utišuje vlnobití, ochromuje zloèince, podporuje chudé, usmìròuje bohaté, pozvedá padlé, zachycuje padající, drží stojící. Modlí se všichni andìlé, všecko stvoøení; dobytèata a šelmy pøi vstávání klekají, a když vycházejí ze stájí a doupat, nelení vzhlédnout k Strana2 nebesùm a po svém rozeznít svùj hlas. I ptáci, když vzlétají, rozepnou køídla do tvaru køíže, vznesou se k nebi a zpívají svou ptaèí modlitbu. Co tedy dále øíkat o modlitbì? I sám Pán se modlil. Jemu buï èest a sláva na vìky vìkù. Tertulián z Kartága Kouzlo apoštolátu Náš život musí být tak opravdový, aby byl modlitbou. A naopak naše modlitba musí být tak opravdová, aby byla životem. Taková opravdovost je úžasnì prùbojná. Spoèívá v ní celé kouzlo apoštolátu. Rozhodnì je tøeba odbourat tradici modliteb odøíkávacích, bezmyšlenkovitì drmolených. Uème kvalitní rozjímavé modlitbì i dìti. Kopírují nás, napodobují nás, neuème je zlozvykùm v modlitbì. Aby naše modlitba mìla apoštolský charakter, aby byla knìžská, apoštolská, aby šla do svìta hlásat evangelium všemu stvoøení, bezpodmíneènì musí být pravdivá, musí být v souladu s naším životem. Usiluji o to, aby celý mùj život byl modlitbou? Modlím se svùj život trpìlivì? Oslovuji svým životem lidi kolem sebe? Nepohoršuji je svou nedùsledností? Co je ještì na mé modlitbì nedokonalé? V èem se musím zlepšit? L. Kubíèek: Oslovuji? Bylo spolèo chlapù pou za obnovu rodin a knìžská a øeholní povolání na Velehradì veèer chval støedové spolèo na Sv. Hostýnì s otcem Mariuszem 27. bøezna - dìkanátní setkání mládeže v Nedašovì s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem velikonoèní sv. zpovìï noèní bdìní u Božího hrobu na Velký pátek køížová cesta v pøírodì

3 Bude veèer chval Šachový turnaj Hradní vìž o pohár knìží mariánù Májové pobožnosti VÝSTAVA DØEVOØEZEB p. Jaroslava Lišky v pøedsálí Jednacího sálu Senát (Valdštejnské námìstí 17/4 Praha)Výstava se koná pod záštitou senátorky Jany Juøenèákové v termínu od 4. do 17. kvìtna Vernisáž - v úterý 4. kvìtna v hod. 4. kvìtna 2010 bude vypraven zvláštní autobus. Zájemci, pøihlaste se v mìstském muzeu a infocentru na Podzámèí do Pìší pou na Sv.Hostýn V naší farnosti se již stalo tradicí, že každým rokem vyrážíme na pìší pou na Sv. Hostýn. Jelikož se již pomalu ale jistì blíží èas, kdy vyjdeme, je velmi dùležité vìdìt pár informací. V letošním roce to bude s pøihlašováním podstatnì stejné jako v minulých letech, ale pøesto trochu jiné. Vìnujte tedy tìmto øádkùm pozornost! Termín poutì èervence 2010 Pøihlášky- pouze do 11.èervna 2010 u Stanislava Strnada. Pøi pøihlášení si zrovna vyberete z volných pokojù a taktéž jej i zaplatíte. Kdo nebude mít zaplaceno, nemá jisté ubytování. Na Hostýnì se platí mìsíc pøedem a platí to i pro nás. Stávalo se, že mìli naplnìnu ubytovací kapacitu a nakonec pøihlášení nedojeli. A navíc i u nás to s pøihlašováním nebylo nijak ideální. Ceny za ubytování jsou domluveny se slevou. Tìm, kteøí v termínu zaplatí, budou 12.èervna pokoje zajištìny a hromadnì zaplaceny.kdo do termínu nezaplatí, bude si muset nocleh zaøídit sám, ale musí poèítat s tím, že ubytováni bude mít dražší. Cena pokoje se sociálním zaøízením- 206,-Kè Cena pokoje bez sociálního zaøízení- 156,-Kè Pøípadné dotazy rád odpovím. Stanislav Strnad Prosba o modlitbu za pronásledované trpící køes any v Iráku a v Nigérii. Arcibiskup mosúlský apeluje na západní média, aby více referovala o utrpení køes anù. Požádal všechny køes any o modlitbu za postižené. Duchovní obnova V druhé polovinì postní doby mìlo støedeèní spoleèenství na Sv. Hostýnì duchovní obnovu. P.Mariusz, který spoleèenství vede, vybral (urèitì pùsobením Ducha svatého) téma, které oslovilo všechny:,,umìní stárnout. Nehodlám popisovat prùbìh ani celý obsah, protože se domnívám, že jádro té naší duchovní obnovy, obnovy každého z nás bylo v otevøení se všemu tomu,co jsme slyšeli, vidìli a prožívali. Dùležité bylo potom vzájemné sdílení, ke kterému nás, otec Mariusz nenásilnì vedl. A tak jsme odjíždìli obohaceni nejen vlastními vnitøními prožitky, ale obohaceni i zkušenostmi a poznatky tìch druhých, kteøí se s námi o nì rozdìlili. Jsem pøesvìdèena, že to vzájemné lepší poznání mùže pøispìt i k tomu, abychom vydávali svìdectví o køes anské nadìji a radosti tìm kolem nás, kteøí to potøebují. tem Zvláštní perla Pøicházíš do klenotnictví. Všude je mnoho nádherných šperkù, ale tobì padne do oka mimoøádná perla ve vitrínì z bezpeènostního skla. Taková, jakou jsi ještì nikdy nevidìl Co stojí? ptáš se prodavaèe. Okamžik, zavolám šéfa A za chvíli již pøed tebou stojí sám majitel firmy. Zaèíná trochu ze široka a tyká ti, jako by tì již, Bùh ví, jak dlouho, znal: Správnì jsi postøehl, že jde o zcela mimoøádnou, zvláštní perlu. A zvláštní je i její cena. Ta perla stojí všechno, co máš! Mám nìco kolem tøí set tisíc, pomyslíš si. Tak to bude cena za perlu, øekne obchodník, aniž by èekal, až nìjakou èástku vyslovíš. Ale když vám dám všechno, nebudu mít na opravu støechy domu a na Ty máš dùm? Tak i ten bude tvoøit cenu za perlu, naváže zcela samozøejmì obchodník. No, to nemyslíte vážnì! To budu spát v garáži? Aha, tak ty máš také garáž? Ale nemáš ji jen tak, prázdnou? usmìje se obchodník. Vyhrkneš: A jak se s rodinou dostanu bez auta na chalupu? Ale v tom si uvìdomíš, že zøejmì nejen auto, ale i chalupa bude souèástí ceny. Ano, máš pravdu, pokraèuje obchodník. Je to skuteènì zvláštní a výjimeèná perla. A tomu odpovídá i zvláštní cena: vše, co máš. Ber, nebo nech být! Vezme nìkdo jiný Váháš, pøemýšlíš, ale nakonec souhlasíš. Vidíš sám, že tahle perla za to stojí. Dobrá, konèí obchodník rozhovor. Takže nyní je všechno, co máš, mé. Konto, dùm, garáž, auto, chalupa, ale také tvá rodina manželka, dìti Neboj se, nechci ti to brát. Dobøe s tím vším nakládej a hlavnì nikdy nezapomeò, komu to nyní patøí. A vìøím, že kdybych tì snad o nìco z toho v budoucnu požádal, bez váhání mi to dáš Kdysi jsem slyšel takto pøevyprávìné podobenství Pána Ježíše o perle a Božím království. Vícekrát jsem pak nad ním pøemýšlel. Pomohlo mi porozumìt. Snad pomùže i tobì Z èasopisu Milujte se 12/20 P. Pavel Zahradníèek Fota z dìkanátního setkání mládeže v Nedašovì Strana3

4 ,,Tenhle pøíbìh mi vyprávìl mùj skotský pøítel za jedné vìtrné noci v jeho domì na pobøeží, øekl dr. B.T., který nám slíbil na dobru noc pøíbìh s posláním.,,prý se v jejich rodinì traduje, pøedává se z pokolení na pokolení Doktor T. se zahledìl do krbu, kde za tichého praskotu øeøavìla a dohasínala polena.,,jeho pøedkové byli rybáøi odnepamìti a málokdo z nich zemøel doma v posteli, vìtšinou zahynuli v mokrém loži, jak se tam øíká smrti ve vlnách. Manželky, matky a dcery se pøi každé bouøi, kterou trávili jejich blízcí na moøi, bály, že už nikdy nespatøí své milované a nebylo divu, pobøeží je tam zlovìstné a nebezpeèné i pro toho, kdo je dobøe zná. Aby se rybáøùm usnadnila práce, dìlávalo se ledaco: na pobøeží se zapalovaly ohnì pro navigaci, zpravidla jezdívalo nìkolik èlunù souèasnì, aby se mohli podporovat. Všichni v tom kraji byli od dìtství dobøí plavci.a pøesto se pomìrnì èasto stávalo, že lodì vypluly a nedopluly. Tak se jednou ztratila i loï, na níž vyjel na moøe poèkejte ano, manžel prababièèiny sestry, tak to pøítel øíkal. Zkrátka, rybáø zrána vyplul a nevrátil se.po dvou týdnech vìøili už všichni, že je mrtvý, jen ne mladièká vdova, která nemohla pochopit, že by její novomanžel NEBYL. Ano je velmi tìžké pøijmout a pochopit, že ten, kdo po léta žil po našem boku, náhle NENÍ. Pøicházela každý den k moøi, když se ostatní rybáøi navraceli, a vyhlížela manželovu loïku. Nemluvila. Skoro nejedla. Chodila v èerných šatech po pobøeží a sousedé jí s úzkostí pozorovali, nebyla by první, koho by veliká láska pøipravila o rozum. Každý veèer chodila zapálit na velký útes oheò, aby manžel nezbloudil, aby vìdìl, kam se má vrátit. Týdny plynuly a noc co noc se krásná mladá dívka v èerných šatech vydávala na útes. Rodina se ji pokoušela odvézt Knìží pùsobící ve farnosti Brumov od roku P.Arnošt Horák Za jeho pùsobení bylo zapoèato s modernizací høbitova a vybudováno vstupní schodištì od fary ke kostelní bránì. Odešel do Starého Mìsta, kde r.1968 zemøel, je tam pochován P.Antonín Vrzalík. Rodák z Kelèe, pøišel ze Slušovic. Byl velký pøítel a opatrovník historických památek. Jeho zásluhou byly pøi opravì kostela r odkryty cenné doklady na zdivu /Rožmberkové, Šternberkové/, krypty a další. Odešel do rodné Kelèe,tam v r zemøel a byl pohøben na tamním høbitovì P.Alois Kaòovský. Narozen v Popovicích Byl arcibiskupským radou. Za jeho aktivní pomoci byla dokonèena úprava okolí kostela, postavena smuteèní síò. Zemøel r v Brumovì a pochován je v rodných Popovicích u Uh. Hradištì. P.Antonín Balcárek - katecheta a konsistorní rada, který v Brumovì pùsobil nepøetržitì od roku 1915, zemøel Dožil se 83 let a v Brumovì prožil celých 55 let svého knìžského života. Pohøben je v Brumovì. z kraje. Sousedé se snažili rozmluvit jí její poèínání a vrátit ji do života. Neuspìli Nìkolik mladíkù se s ní snažilo zapøíst rozhovor, byla pùvabná a na pomìry v tom kraji i zámožná, kdekterý by ji rád uvedl do svého domu. A pak ji jednou spatøili, jak bìží dolù z útesu, mává rukama a køièí. Zbláznila se, pomysleli si. Ale ona letìla jak pták a plakala štìstím. Sbíhala pøes osadu dolù k moøi a mávala pažemi, jako by chtìla obejmout toho, koho milovala, jako by ho pøivolávala. Lidé pospíchali za ní plni obav. Na bøehu stál její muž. Živý zdravý, rozebìhl se ke své ženì a vzal ji do náruèe. Vysvìtlilo se, že ztroskotal na malém ostrùvku a pøežíval na nìm, pil deš ovou vodu, jedl všechno, co se jíst dalo. Musel èekat, až vlny k ostrùvku pøihnaly trosky z jiného plavidla, tìmi svou loïku vyspravil a pak vyplul nazpìt. Bloudil, ale nakonec spatøil záøi na útesu, záøi ohnì, který každou noc zapalovala jeho žena, ta, již v osadì kvùli jejímu chování považovali za pomatenou. Pøežil díky svìtlu, jež rozsvítila ta, která ho milovala, i když jí to kdekdo rozmlouval a nìkteøí se jí dokonce kvùli tomu i posmívali. Pøežil, protože jeho žena se nebála výsmìchu, poslouchala hlas své nadìje a udìlala pro tu nadìji všechno, co mohla. Stáli na pobøeží, sousoší vìrnosti, lásky a síly, sousoší ozáøené svítilnami tìch, kteøí jim nevìøili a teï je užasle a radostnì obstoupili. Èili š astný konec. Ale já si øíkám: Každý den vyplouvají naši blízcí na svá moøe, do vln svých starostí a trýzní, každý veèer èekají na svìtlo, které jim mùžeme rozsvítit jen my. Doèkají se? Spatøí to svìtlo dnes veèer?neztroskotají? Strana4 Eduard Martin: Andìlské vteøiny P.František Pìnèík faráø a vícedìkan valašskokloboucký. Za jeho pùsobení vznikala rùzná farní spoleèenství. Vážil si historických památek a jeho pøièinìním byly mnohé opraveny. Za jeho pøispìní vyšel Almanach o J.J.I.Støedovském a byly zasazeny pamìtní desky na farní budovì a v kostele. V souèasné dobì je faráøem ve farnosti Doloplazy u Olomouce. Vzpomínka na P.Františka Pìnèíka Je to dost dávno, snad i nìkolik mìsícù, co nás farníky vyzval pan faráø, o.karel, abychom zavzpomínali na nìkteré z knìží, kteøí v minulosti sloužili v naší farnosti. Jednu takovou hezkou vzpomínku mám na otce Františka Pìnèíka. Když nastoupil jako služebník Boží na naši faru, zemøel v naší rodinì vzdálený pøíbuzný, který sloužil celý život jako èeledín rùznì na statcích, pøedevším na Hané. Dožil se 94 let a zemøel v Domovì dùchodcù ve Frýdlantu nad Ostravicí. Jeho pøání bylo, po smrti odpoèívat na høbitovì v Brumovì. Byl rodák z Hluboè v Bylnici. Poslední jeho vùle byla, aby jej pochovala manželova maminka, která mì požádala, abych jí pomohla. V Domovì, kde žil, po nìm nezùstalo témìø nic. Obleèení ani peníze. Všechno zmizelo. Otec František se mnou ochotnì vše týkající se pohøbu vyøídil a zaøídil. Byl to velmi tichý, ale dùstojný pohøeb za úèasti jen nìkolika pøíbuzných. Bylo nás ani ne 50.Zdejší jej už ani neznali, protože tu vùbec nežil. Ještì ve smuteèní síni u rakve se mnì otec František svìøil,

5 že je to jeho úplnì první pohøeb u nás v Brumovì a zvláštní je to, že pochovává pana Metodìje, a on sám vedle jména František má druhé jméno Metodìj. Prùvod šel za jeho doprovodu, tiché reprodukované hudby a modlitby rùžence na høbitov. Strýèek Metodìj byl svobodný, nikoho blízkého nemìl, ale na ten jeho pohøeb si budu poøád pamatovat. A druhá hezká vzpomínka na otce Františka. Za nìkolik mìsícù nebo týdnù, pøesnì nevím, jsem se zúèastnila pohøbu pøíbuzné, tety manželovy maminky, paní Františky Beñové. Na tento pohøeb mám v srdci tuto vzpomínku. Byla maminkou nìkolika dìtí. Pøi promluvì nad rakví zemøelé øekl otec František nezapomenutelnou vìtu:,,celá rodina pozná, když matce vypadne z rukou rùženec.a z vlastní zkušenosti vím, že je to velká pravda. Proto prosím, abychom modlitbì rùžence nauèili své dìti, aby, až nám jednou ten blahoslavený rùženec Mariin z rukou vypadne, byl nìkdo, kdo bude v této pøekrásné modlitbì pokraèovat. Udìlejme to, pøedejme jim modlitbu svatého rùžence a Pán nám požehná. Vaše sestra Marie S. Eucharistický zázrak dnes Pokud se úèastníme eucharistie, budou se dít mnohé zázraky, øíká ve svém svìdectví P. Elias Vella, exorcista z Malty, který vedl v Tøebíèi semináøe duchovní obnovy Stalo se to v Trapani na Sicílii Chtìl bych vám pøedat zkušenost, která mì vždy znovu dojímá. Je z jedné farnosti na Sicílii. Farnost se nachází ve mìstì Trapani. Pøed lety jsem tam každoroènì jezdíval vést duchovní cvièení. Vzpomínám si, že když jsem tam pøijel poprvé, trochu jsem se polekal. Šlo o velmi zpustlou ètvr. Bylo to místo zloèinu a homosexualita s prostitucí tam byly organizovány v mimoøádné míøe. Pùsobila tam tehdy mafie, lidé se báli jeden druhého. Když jsem hovoøil s lidmi, èasto jsem slýchal: Mùj syn byl zavraždìn, nebo nevím, kde je mùj manžel ztratil se a netušíme, kde je. Takové problémy tam byly na denním poøádku Pøišel jsem tam a tamìjší faráø mi øekl: Budete zaèínat první promluvou v osm veèer. Byla to velmi divná doba. Øíkal jsem si: Kdopak mi pøijde v takovou dobu? Ale když to øekl pan faráø, tak jsem tam pøišel na osmou hodinu, abych zaèal kázat. Užasl jsem kostel byl zcela plný. Bylo tam pøes pìt set lidí. Všechna svìtla byla rozsvícena a lidé zpívali, tleskali a byli plní radosti. Po promluvì jsem se ptal pana faráøe: Jak je možné, že to tu tak žije, když je to v takové hrozné oblasti uprostøed zloèinu? Odpovìdìl mi: Jednoho dne vám to vysvìtlím. Ubìhly tøi dny a stále mi to ještì neøekl. Ptal jsem se ho, kdy mi to koneènì prozradí. A on mi zaèal vyprávìt... Když jsem sem pøišel, tak ta farnost byla pouští. Do kostela nepøišel nikdo, ale doslova nikdo. Ubytoval jsem se na faøe, která je spojená s kostelem. Pøipadal jsem si tam jako ve vìzení. Všechna okna byla zamøížovaná ze strachu pøed vykradením. Byla nedìle a já jsem slavil mši svatou v prázdném kostele. Øíkal jsem si: Co tu budu dìlat? To tu takto strávím celý život? Bydlet ve vìzení, nic nedìlat, žádní lidé ' Po týdnu jsem navštívil svého biskupa a chtìl jsem rezignovat. Biskup mi øekl: Jak to, že konèíte? Že to balíte?' No protože tam není co dìlat,' namítl jsem. Biskup mi øekl: Ale to pøece není takový problém. Abych byl úplnì upøímný, já nemohu najít nikoho, kdo by do té farnosti šel. Nikdo mi tam nechce jít, protože to je taková nároèná farnost ve velmi špatném stavu...' Tak co mám dìlat? zeptal se knìz. A biskup mu øekl: Bìžte tam a modlete se! Chudák knìz se vrátil do svého kostela a uvažoval: Tak co mám dìlat jiného, než co mi øekl biskup Tak tady budu a budu se modlit. A pak ho napadlo: Otevøu svatostánek a vystavím Tìlo Pána Ježíše k adoraci od sedmi hodin ráno do sedmi do veèera. Pro koho? No, pro nikoho! Ten knìz mi vyprávìl: Celých šest mìsícù jsem tam byl jen já a mùj Bùh. Pøed Pánem Ježíšem jsem dìlal úplnì všechno. Pracoval jsem na poèítaèi, psal dopisy, èlánky, spal jsem... Øíkával jsem: Pane Ježíši, jsme tu jen my dva ty a já. Já potøebuji tvoji spoleènost a ty zase moji.' A celých šest mìsícù takhle spolu žili. Ježíš s tímto knìzem a knìz s Ježíšem. Až jednoho dne se do kostela zatoulal nìjaký èlovìk. Vypadal hodnì podivnì. Faráø se s ním šel seznámit. Ten muž byl jeden z hlavních organizátorù prostitutek a homosexuálù. Byl nevìøící, pravdìpodobnì posedlý... Ten knìz to nechápal: Proè jste sem Strana5 zrovna vy pøišel? Já vlastnì ani nevím, znìla odpovìï toho muže, já jsem jen cítil, ž e m ì s e m nìco táhne Tak pojïte strávit nìjakou d o b u p ø e d Eucharistií, øekl mu knìz. A proè? zeptal se ten muž. Já se vlastnì ani neumím modlit. Nikdy jsem to nedìlal! A nyní pøijde ta zajímavá vìc. Ten knìz mu neøekl: Bìžte se modlit! Øekl mu pouze: Bìžte a buïte jen chvilku pøed Eucharistií. A potom mi to ten faráø vysvìtlil. Øekl mi: Já vìøím, že když jdeme pøed Eucharistii, je to nìco podobného, jako kdybychom se šli ven opalovat. Když se v takový horký den jdete opalovat, tak asi nemyslíte celý den na to sluníèko. Možná si ètete knížku a na slunce nemyslíte... Ale když potom jdete domù, jste jiní. Protože ty sluneèní paprsky do vás vstoupí a zmìní vás. A ten knìz pokraèoval: Tak tomuhle já vìøím. Když jsme takto pøed Pánem Ježíšem, tak je to, jako bychom se opalovali. Možná, že se vaše mysl bude toulat. Možná myslíte na kdovíco. Ale ty paprsky lásky do vás vstupují. A když potom vstanete, tak nejste stejní. Jste zmìnìní. A tak jsem øekl tomu muži: Víte co, pøijïte každý den. Buïte tu deset minut pøed Eucharistií. Nemusíte nic øíkat. Jen tady prostì buïte.' A ten muž se zmìnil! Po tomto muži pøišel nìjaký další. Byl to obchodník, kterému zkrachovaly obchody byl zoufalý. Potom pøišla prostitutka Ten faráø mi øekl: Vidíte tìch pìt set lidí? Toto jsou

6 všechno eucharistické zázraky. Já jsem je nevyhledával, já bych tam ani nemohl mezi nì zajít do hodiny bych byl asi mrtvý Ale Ježíš si je sám pøitáhnul. Ježíš je ten skuteèný faráø. Já jsem jen takový kaplan On mi je dává, abych o nì peèoval, ale vyhledávat to je jeho práce. Vidíte tady tu radost? To je taková pøirozená radost, kterou v sobì mají. Protože vidí, jaký žijí nyní život a že to, co žili pøed tím, nebyl ten život. A to je Eucharistie. Ano, to je Eucharistie, Ježíš v Eucharistii, který chce i nás promìnit, pokud mu otevøeme srdce. P. Elias Vella (redakènì upraveno, (kompletní audionahrávky jeho semináøù z let 2005 a 2007 naleznete na TV-MIS.cz èísla titulù 176 a Svatý Jan Nepomucký Jan se narodil jako syn mìstského rychtáøe. Studoval v klášterní škole v Nepomuku a pak teologii a práva v Praze. Deset let pracoval jako notáø arcibiskupské soudní kanceláøe. Roku 1380 je vysvìcen na knìze a jmenován faráøem u sv. Havla na Starém Mìstì pražském. V letech studuje práva na univerzitì v Padovì, kde roku 1386 vykonává dokonce funkci rektora zaalpských studentù. Roku 1389 jej arcibiskup Jan z Jenštejna jmenuje svým generálním vikáøem. Pøi velice složité politické situaci, kdy se syn Karla IV. Václav IV. snažil oslabit vliv pražského arcibiskupa, se Jan z Nepomuku postavil na stranu Jana z Jenštejna a byl zatèen spolu s ostatními èleny arcibiskupova doprovodu. Zatèení byli vyslýcháni na Pražském hradì, na staromìstské radnici a na staromìstské rychtì, kde byla muèírna, aniž král dosáhl cíle, totiž aby se zatèení postavili proti arcibiskupovi. Nejbrutálnìji bylo zacházeno s Janem Nepomuckým. Po tomto nátlaku dal král zatèeným k podpisu veøejnou listinu, že o svém utrpení nic neprozradí. Jediný, kdo nepodepsal, byl Jan, a proto na pøíkaz krále musel navždy zmizet. Ještì téhož dne (20. bøezna 1393) byl svázán a v 9 hodin veèer svržen z Karlova mostu do Vltavy. Zpráva, že král dal Jana z Nepomuku zabít proto, že nechtìl vyzradit zpovìdní tajemství Václavovy manželky, královny Žofie, se zaèala šíøit teprve nìkolik desetiletí po Janovì smrti. Muèedník za svobodu církve je ctìn zároveò jako svìdek zpovìdního tajemství a jako takový byl i svatoøeèen. Èervená mramorová deska na Karlovì mostì ukazuje do dnešního dne, kde byl Jan Nepomucký svržen do Vltavy. Je patronem: Èech, knìží a zpovìdníkù, uchování zpovìdního tajemství, cestování, poutníkù, š astného návratu (proto jsou jeho sochy umístìny vìtšinou na rozcestích a na mostech), lodníkù, voraøù, mlynáøù, patron všech vod. Atributy: je zobrazován jako knìz v rochetì a kožešinovém pláštíku, se štolou a biretem na hlavì, køížem v náruèí a knihou a palmou v ruce; pìt hvìzd kolem hlavy (které podle legendy ukazovaly, kde leží ve vodì Janovo tìlo), prst na ústech, jazyk, staroboleslavské palladium, kotva nedìle velikonoèní, nedìle Božího milosrdenství Za týden pøišel Ježíš zase. 1. ètení Sk 5, ètení Zj 1, 9 11a Evangelium Jan 20, Naveèer prvního dne v týdnu pøišel Ježíš tam, kde byli uèedníci. Ze strachu pøed židy mìli dveøe zavøeny. Stanul mezi nimi a øekl: Pokoj vám! Po tìch slovech jim ukázal ruce a bok. Když uèedníci vidìli Pána, zaradovali se. Znovu jim øekl: Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám Vás. Po tìch slovech na nì dechl a øekl jim: Pøijmìte Ducha svatého! Komu høíchy odpustíte, tomu jsou odpuštìny, komu je neodpustíte, tomu odpuštìny nejsou. Tomáš, jeden ze dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl mezi nimi, když Ježíš pøišel. Ostatní uèedníci mu øíkali: Vidìli jsme Pána! On však jim odpovìdìl: Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po høebech a nevložím svùj prst na místo høebù a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvìøím. Za týden byli jeho uèedníci zase uvnitø a Tomáš s nimi. Ježíš pøišel zavøenými dveømi, stanul mezi nimi a øekl: Pokoj vám! potom vyzval Tomáše: Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuï nevìøící, ale vìøící. Tomáš mu odpovìdìl: Pán mùj a Bùh mùj! Ježíš mu øekl: Protože jsi mì uvidìl, uvìøil jsi. Blahoslavení, kdo nevidìli, a pøesto uvìøili. Ježíš vykonal pøed svými uèedníky ještì mnoho jiných zázrakù, ale o tìch v této knize není øeè. Tyto však jsem zaznamenal, Strana6 abyste vìøili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a svou vírou abyste mìli život v jeho jménu. Ozvìna slova: Pán Ježíš sestøe Faustynì øekl: Mé milosrdenství je vìtší než ubohost tvá i celého svìta. Kdo zmìøil mou dobrotu? Pro tebe jsem sestoupil z nebe na zem, pro tebe jsem se nechal pøibít na køíž, pro tebe jsem si nechal kopím otevøít své Nejsvìtìjší Srdce a otevøel jsem ti zdroj milosrdenství, pøicházej a èerpej milosti z toho zdroje nádobou dùvìry. Pokorné srdce nikdy neodmítnu, tvá ubohost se utopila v propasti mého milosrdenství. Proè bys se mnou mìla vést spor o svou ubohost. Udìlej mi tu radost, že mi odevzdáš všechnu svou bídu a celou ubohost, a já tì naplním

7 poklady milostí. Poslyš, mé dítì, pøitul se na mé rány a èerpej ze zdroje života všechno, co si tvé srdce pøeje. Pij plnými doušky ze zdroje života a pak se cestou neunavíš. Hleï na jas mého milosrdenství a neboj se nepøátel tvé spásy. Oslavuj mé milosrdenství. Jednej jako žebrák, který se nebrání, když dostane vìtší almužnu, ale spíše srdeènìji dìkuje; stejnì tak ty, když ti udílím vìtší milosti, neøíkej, že jich nejsi hodna. To já vím, jestli ano nebo ne. Spíše buï potìšena, raduj se a ber si z mého Srdce tolik pokladù, kolik jich uneseš, nebo tak se mi více líbíš. Ber si ty milosti nejen pro sebe, ale i pro bližní, to znamená, vybízej duše, s nimiž se stýkáš, k dùvìøe v mé nekoneèné milosrdenství. Ach, jak velmi miluji duše, které mi daly celou dùvìru udìlám pro nì všechno. Blahoslavení, kdo nevidìli, a pøesto uvìøili nedìle velikonoèní Nové pøikázání vám dávám: Milujte se navzájem. 1. ètení Sk 14, 21b ètení Zj 21, 1 5a Evangelium Jan 13, 31 33a Když Jidáš odešel, Ježíš øekl: Nyní je oslaven Syn èlovìka a Bùh je oslaven v nìm. Je-li Bùh v nìm oslaven, oslaví Bùh i jeho v sobì, a hned ho oslaví. Dítky, jen krátký èas jsem s vámi. Nové pøikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji uèedníci, budete-li mít lásku k sobì navzájem. Ozvìna slova: Je tìžké milovat láskou, jakou miloval Pán Ježíš. Jeho láska pøevyšuje lidská mìøítka, protože co oko nevidìlo, co ucho neslyšelo, to Bùh nám ukázal a to od nás žádá. Jak ale napodobit a žít to, co nemáme? Milovat jako Ježíš znamená množit co nejvíc skutkù. Nejde pøece o kvantitu, ale o kvalitu. Milovat druhé tak jako Kristus znamená nejprve pøijmout, že Ježíš mì miluje a pøijímá. Že právì kvùli mnì dal svùj život. Že kdyby nebyl žádný jiný èlovìk, tak jen kvùli mnì by podstoupil celou Kalvárii, že jeho srdce bije jen pro mì. A èím víc chápu tuto Ježíšovu vydanost, èím víc nechávám v sobì prostupovat myšlenku, že jsem milovaný a ne opovrhovaný, pak tím víc jsem schopný a ochotný dávat se druhým. Nikdo totiž nedá, co nemá. Milovat jako Ježíš znamená mít druhé rád stejnou kvalitou. Je to tìžký úkol, že? Pros o tuto božskou lásku. Kdo prosí, dostává Panna Maria, Prostøednice všech milostí Byla tam Ježíšova matka. 1. ètení Øím 5, Evangelium Jan 2, 1 11 Byla svatba v galilejské Kánì a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho uèedníci. Došlo víno, a proto øekla matka Ježíšovi: Už nemají víno. Ježíš jí odpovìdìl: Co mi chceš, ženo? Ještì nepøišla má hodina. Jeho matka øekla služebníkùm: Udìlejte všechno, co vám øekne. Stálo tam šest kamenných džbánù na vodu, urèených k oèiš ování pøedepsanému u židù, a každý džbán byl na dvì až tøi vìdra. Ježíš øekl služebníkùm: Naplòte džbány vodou! Naplnili je až po okraj a naøídil jim: Teï naberte a doneste správci svatby! Donesli a jakmile správce svatby okusil vodu promìnìnou ve víno nevìdìl odkud je, ale služebníci, kteøí èerpali vodu, to vìdìli zavolal si ženicha a øekl mu: Každý èlovìk pøedkládá nejprve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle. To byl v galilejské Kánì poèátek znamení, která Ježíš uèinil; tím zjevil svou slávu, a jeho uèedníci v nìj uvìøili. Ozvìna slova: Panna Maria žila a dodnes žije plnì tím, èím žije její syn Ježíš, proto se Strana7 tolik podílí na jeho plánu spásy. Jestliže je Kristus v nebi na pravici Boží a pøimlouvá se za nás, ona nebude dìlat nic jiného. Je však tøeba vìdìt, že i když se stala matkou Boží a to je veliká dùstojnost, ona sama není žádná bohynì. Sama se nazvala služebnicí Pánì a byla by první, kdo by odmítla být stavìna na roveò Bohu. Jakákoli naše prosba, kterou k ní vyšleme, prochází jejíma rukama smìrem k Bohu, a jakákoli milost, kterou pro nás Maria získá, pochází od Boha, pramení v jeho lásce k nám. Panna Maria není pramenem milostí, je pouze prostøednicí. Ona nemùže být milosrdnìjší než Bùh, který je milosrdenství samo. Její svatost je mostem mezi Bohem a høíšným lidstvem. Skrze ni mohlo Slovo vstoupit bez poskvrnìní do porušeného svìta. V tomto okamžiku je Maria prostøednicí mezi høíšným lidem a tøikrát svatým Bohem. Prostøednictví je vlastnì jiný název pro její mateøství, které obsahuje velmi dokonalou znalost jejích dìtí. Je nám dána za Matku, aby s celou církví a s každým zvláš putovala jeho životem a pomáhala nám dojít k cíli. Slovo Boží v liturgii: nedìle velikonoèní 1. ètení Sk 5, 27b b ètení Zj 5, Evangelium Jan 21, nedìle velikonoèní 1. ètení Sk 13, ètení Zj 7, 9. 14b 17 Evangelium Jan 10, Úmysly Apoštolátu modlitby DUBEN Aby trvalá úcta, tolerance a dialog mezi vìøícími všech náboženství pøekonávaly každé pokušení k fundamentalismu a extremismu. 2. Aby Duch svatý povzbuzoval pronásledované køes any k vytrvalosti, s níž by vìrnì svìdèili o Boží lásce k celému lidskému rodu. 3. Aby církev v každém vìøícím vnášela ducha pravdivé nadìje a pøesvìdèivé radosti do spoleènosti zmítané nejistotami.

8 Po za + Miroslava Rùžièku, + dceru, za duše v oèistci a ochranu a Boží požehnání pro Út za + Jaroslava a Josefa Slabíkovy, rodièe z obou stran a za duše v oèistci St za + Josefa Chuchmu, + rodièe z obou stran, za duše v oèistci a za celou Èt za + rodièe Bartozelovy a Strnkovy, za + rodinu, za duše v oèistci a Boží požehnání pro Pá za Františka Pinïáka, dceru Janu Lysákovou a za So za + rodièe Josefa a Marii Šebákovy, za duše v oèistci a za živou rodinu Ne za + rodièe Gbelcovy, jejich + dceru, + zetì, za duše v oèistci a dar zdraví a Boží požehnání pro 9.00 za + rodièe Zvoníèkovy, syna Josefa, + Stanislava Galia a za živou rodinu za farníky Po za + rodièe Tománkovy, pomoc a ochranu Boží pro Út za + Františka Fojtíka, + Emila a Andìlu Fojtíkovy, pravnuka Pavlíka, + Ladislava Staníka, za duše v oèistci a dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu St za + rodièe Žáèkovy a Boží požehnání, pomoc, ochranu a dar zdraví pro Èt za + rodièe Hoøákovy, rodinu Matušincovu, dar zdraví a ochranu Boží pro celou rodinu Pá za + Andìlu a Petra Køekovy a za duše v oèistci So za + rodièe Sívkovy, + syna Miroslava, + vnuèku Ivanku a za živou rodinu Ne za + Jaroslava Ordelta, + rodièe a sourozence a Boží požehnání pro 9.00 za skauty 20. výroèí existence za farníky Po za + syna Vojtìcha Marka, dvoje + rodièe, + rodinu a dar zdraví pro Út za + Jaroslava Šabršulu, vnuka Honzíka, všechny + z rodiny Šabršulovy, Lysákovy, Holbovy, za Aloisii Tesaøovou, za duše v oèistci a Boží požehnání pro St za + rodièe Šenkeøíkovy a Jelínkovy, + dìti a za ochranu Boží pro Èt za + rodièe Kantnerovy a manžela Karla, za ochranu Panny Marie a dar zdraví pro a za duše v oèistci Pá za + Antonína Køeka, jeho + manželku Emílii, jejich + rodièe a za duše v oèistci So za Andìlu a Josefa Strnkovy, + syna a Boží požehnání pro živou rodinu Ne 2. Po za + Františku a Františka Janáèovy, syna Františka, s pøipomínkou za živou a + rodinu 9.0 za + Jaroslava Baøinku / 1.výroèí /, dvoje + rodièe a Boží požehnání pro celou za farníky 7.30 za + rodièe Ruskovy, Vilímkovy, jejich + dìti a zetì a na podìkování P.Bohu za 75 let života, pomoc a ochranu Boží do dalších let a za Út za + Stanislava Lysáka, syna a vnuka a za Boží požehnání pro St za + Stanislava Šenkeøíka, dvoje + rodièe a + rodièe Slovákovy Èt za + rodièe Lysáèkovy, syna Josefa, + rodièe Juøicovy, syna Antonína a za dar zdraví pro Pá 7. So za živé a + èleny živého rùžence za nemocné 7.30 za + Marii Šuchmovou, dvoje + rodièe, duše v oèistci s prosbou za Ne za + manžela, dvoje + rodièe a sourozence, s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro 9.00 za živé a + hasièe s Brumova, Bylnice a ze Sv. Štìpána za farníky Mše sv. v Sidonii Za zemøelou Zdenku Fricovu a rodièe Mišákovy Za zemøelého Jaroslava Pavlaèku 1.5. Za zemøelou Evu Lysáèkovou 1. výroèí 8.5. Za zemøelé a živé èlenky živého rùžence Farní mìsíèník vydává øímskokatolická farnost v Brumovì - Bylnici, PSÈ , tel: Neprodejné. Náklad 700 výtiskù. Uzávìrka do 23. každého mìsíce. Za redakci M.Figarová. Tisk: BOSTER TRADE, s.r.o. Slavièín, tel./fax: Strana8

9 Úmyslym?ísvatýchnamisícduben-kvìten2010 Strana8

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ TOM A JEHO VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ Ètrnáct pøíbìhù pro malé a velké Vypráví: Ursula Marcová Ilustroval: German Frank Pøíbìh první Když se Tom probudil, nevìøil svým oèím. Bylo to jako ve snu. Ležel na mìkké

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. 14.

FARNÍ MÌSÍÈNÍK. www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti sv. Václava Brumov - Bylnice Sv. Štìpán Sidonie. sv. 14. Srdce máme k tomu, aby pochopilo to, co nepochopila hlava Friedrich von Schiller Kalendáø 18. 25. FARNÍ MÌSÍÈNÍK www.farnostbrumov.ic.cz Zpravodaj Øímskokatolické farnosti Václava Brumov - Bylnice Sv.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ

OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ OD 2. DUBNA 2012 DO 31. KVÌTNA 2012 8. DÍL KNIHA PRAVDY A VELKÉ VAROVÁNÍ VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY 8. DÍL Poselství od 2. dubna 2012 do 31. kvìtna 2012 Poznámka korektora: Pøekladatelé

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah

MODLITBY NEJDÙLEŽITÌJŠÍ A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT. Obsah NEJDÙLEŽITÌJŠÍ MODLITBY A POVZDECHY PRO NADÌJI VE VÌÈNÝ ŽIVOT PRESENTATION AUTHOR: ALBERT ALBERTGALLERY Obsah 1/ Nejdùležitìjší modlitby církve 2/ Modlitby pro záchranu vlastní duše mladým, kteøí nic neznají,

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu

Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Velkévarování Boha dnešnímu svìtu Bùh nám pomáhá vidìt souèasnost i budoucnost uèí a vysvìtluje pravdu Tematicky tøídìné výòatky z prorockých textù s názvem "Velkévarování" (Doporuèené prameny: http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

www.faslavicin.cz Evangelium je plné paradoxù, pøièemž jedním z nejvìtších je velikost všech malièkých v oèích Božích.

www.faslavicin.cz Evangelium je plné paradoxù, pøièemž jedním z nejvìtších je velikost všech malièkých v oèích Božích. Roèník 20 Èíslo 4 5. 4. 2015 Evangelium je plné paradoxù, pøièemž jedním z nejvìtších je velikost všech malièkých v oèích Božích. Pøíspìvek do farního èasopisu V nedávné dobì se sdìlovací prostøedky po

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Program sobot a ostatních setkání:

Program sobot a ostatních setkání: Program sobot a ostatních setkání: Dopolední bohoslužba Odpolední shromáždění 6.9. Daniel Kašlík Zkouška sborového zpěvu 13.9. VP Ludvík Švihálek/Daniel Kašlík 20.9. Lenka Chromíková 27.9. Daniel Kašlík

Více

9. Tøi støelecké terèe

9. Tøi støelecké terèe 9. Tøi støelecké terèe Zoltov Tak už maluješ, holoubku? Kupecký Jako støelecké terèe se to snad hodí. Zoltov Oho, nahá žena vystupuje z vany! Jsi chlapík! Chlapík! Ptal ses, jestli je Petr na mužské. Není.

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306

MNOZÍ BUDOU VYMÌNÌNY, NEŽ BUDE NAKONEC ZFORMOVÁNO NOVÉ NÁBOŽENSTVÍ 1306 VELKÉ VAROVÁNÍ A KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 VELKÉ VAROVÁNÍ BOHA DNEŠNÍMU SVÌTU KNIHA PRAVDY LEDEN 2015 Poselství nebes dávaná skrze M.D.Mercy Mise spásy v tomto velkém okamžiku historie, zbytku našich dnù

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

rožeò Svatého vavøince

rožeò Svatého vavøince rožeò Svatého vavøince Prázdniny 2006 4 Bùh je radost, proto vystavìl slunce pøed svùj dùm, øekl jednou sv. František zasissi. Koneènì se dìti (a nejenom dìti) doèkaly prázdnin. Ano, i já se na nì tìším.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013

www.faslavicin.cz R O K V ÍRY 2013 Roèník 17 Èíslo 7 1. 11. 2012 Pane, nevím den ani hodinu, kdy mne zavoláš, ale dopøej mi, abych dobrým životem, milující Tebe, sebe a druhé, byl v té chvíli pøipraven vstoupit do Tvé náruèe. ROK VÍRY Milí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon

Poezie života je láska. Svatopluk Èech. Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon MOTTA Hledali jsme štìstí a našli jsme sebe. J. Lennon Poezie života je láska. Svatopluk Èech 1 2 Kdo miluje, má stále plné ruce práce. Aischylos Láskou èlovìka k èlovìku se otvírá brána nebeská dokoøán.

Více

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA

IVOT SVATÉHO VÁCLAVA ŽIVOT SVATÉHO VÁCLAVA Mìsíce záøí 28. den. Zabití svatého Václava, knížete èeského. Pane, požehnej, Otèe. Hle, nyní naplnila. se prorocké slovo, jež øekl Pán náš Ježíš Kristus: Bude zajisté v poslední

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Vavøineèek SPOLÈO. Setkání s vojenským kaplanem P. Tomášem Hoffmannem

Vavøineèek SPOLÈO. Setkání s vojenským kaplanem P. Tomášem Hoffmannem Vavøineèek Obèasník spolèa z Jilemnicka èíslo 6 / 3. dubna 2004 SPOLÈO - spoleèenství mládeže Milí pøátelé! Sluníèko vykouklo ze za mráèku zimy a s ním se na nás usmálo jaro. Více a více rostlinek se radostnì

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

www.faslavicin.cz Èisté srdce není jen luxus pro pár vyvolených; je to Boží nabídka tìm, kdo touží vidìt Boha. Adventní modlitba

www.faslavicin.cz Èisté srdce není jen luxus pro pár vyvolených; je to Boží nabídka tìm, kdo touží vidìt Boha. Adventní modlitba Roèník 20 Èíslo 1 30. 11. 2014 Èisté srdce není jen luxus pro pár vyvolených; je to Boží nabídka tìm, kdo touží vidìt Boha. Milí bratøi a sestry ze Slavièína a okolí, milí charitní spolupracovníci, adventní

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI.

A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. ZÁKONÙ, ABY SE DAL PROSTOR VAŠÍ ŽALEM K PLÁÈI. BYLO ZRUŠENO MNOHO ZÁKONÙ A MÍSTO NICH VYDÁNY NOVÉ, KTERÉ MÌ URÁŽEJÍ. CO MI ZPÙSOBUJE SMUTEK OBZVLÁŠTÌ, JE PODÁVÁNÍ MÉ SVATÉ EUCHARISTIE LAIKY. NEDOSTATEK ÚCTY KE MNÌ A K MÉMU VÌÈNÉMU OTCI ZAVEDENÍM NOVÝCH

Více

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE

MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE MODLITEBNÍ SKUPINA ZAKLÁDÁNÍ A UDRŽOVÁNÍ MODLITEBNÍCH SKUPIN PRO KONÁNÍ MODLITEB MODLITEBNÍHO BOJE Modlitební skupiny "Ježíš lidstvu" musí být zakládány všude. POSELSTVÍ JEŽÍŠE MÌLI BY VŠICHNI VÌDÌT, ŽE

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

ilustrace: Cosimo Musio

ilustrace: Cosimo Musio Slova života 2 ilustrace: Cosimo Musio Anna Maria Cànopi Evangelium radosti Radost, která zapaluje srdce PAOLINE Editoriale libri, Figlie di San Paolo - Milano 2001 Nakladatelství PAULÍNKY, 2001 Petrská

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech. znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka

Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech. znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka Ilegální èinnost a poèátky odboje v Karlových Varech znièená nìmecká technika na Dolním nádraží, foto od Rudolfa Špaèka tušení, že celá moc ve mìstì je v rukou jen nìkolika Èechù. Tato,,hra" trvala až

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace

Velký pátek. Samotná jitøní celý text a notace Velký pátek Samotná jitøní celý text a notace Velkopáteèní jitøní Jitøní bohoslu ba se ètením dvanácti evangelií Kanonický èas pro zaèátek této jitøní je ve ètvrtek 2. hodina noèní (tj. 19. 20. hodina

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ

MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ MODLITBY MODLITBOVÝ BOJ MODLITBOVÁ KAMPAÒ PRO KAŽDÉHO ÈLOVÌKA NYNÍ - NA KONCI ÈASÙ Modlitby "MODLITEBNÍHO BOJE" které dostala vizionáøka Marie Božího Milosrdenství od Nebeského Otce, Ježíše Krista a Panny

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více