Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 III. Národní kongres Dopravní úrazy Právní problematika trestných činů v silniční dopravě JUDr. Miroslav Růžička, Ph. D Brno, hotel Myslivna I. Úvod II. Přehled trestných činů v silniční dopravě podle nového trestního zákoníku III. Vybrané aplikační problémy týkající se silniční dopravy IV. Závěr

2 Úvod - I Pod kategorii trestných činů v (silniční) dopravě bylo možno (pokud bychom vzali v úvahu ustanovení trestního zákona z roku 1961) subsumovat v zásadě následující skutkové podstaty trestných činů: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ( 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. 1961), obecné ohrožení ( 180 tr. zák. 1961), řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění ( 180d tr. zák ve znění novely provedené s účinností od zákonem č. 411/2005 Sb., předtím tato skutková podstata neexistovala a šlo pouze o přestupek, nejednalo-li li se zároveň o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí), poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení ( 184 tr. zák. 1961),

3 Úvod - II ohrožení pod vlivem návykové látky ( 201 tr. zák. 1961) původní název této skutkové podstaty před novelou č. 175/1990 Sb. zněl Opilství, jak byla naopak nově označena skutková podstata upravená v 201a tr. zák. 1961, ovšem až novelou č. 557/1991 Sb. s účinností od [jde o tzv. Rauschdelikt ], neposkytnutí pomoci ( 207, 208 tr. zák. 1961), ublížení na zdraví ( 223, 224 tr. zák. 1961), neoprávněného užívání cizí věci, bylo-li předmětem útoku motorové vozidlo ( 249 tr. zák. 1961) až do novely č. 175/1990 Sb. se jednalo o samostatnou skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného užívání cizího motorového vozidla ( 209a tr. zák.), která byla zmiňovanou novelou zrušena, ovšem zůstala obecná skutková podstata trestného činu podle uváděného 249 tr. zák Bylo by možno uvažovat o zařazení skutkových podstat i jiných trestných činů.

4 Úvod - III Proč je třeba zmínit starý trestní zákon? S odkazem na ustanovení 2 odst. 1 tr. zákoníku, případně dalších, o časové působnosti trestních zákonů. Právě 180d tr. zák. by mohl sloužit jako příklad takřka zcela vypuštěného ustanovení, ale nepotvrdil se předpoklad, že téměř (byť ne zcela) bez náhrady. Starý 201 tr. zák. (podle nového zákoníku 274 tr. zákoníku vypuštění slov byť z nedbalosti ) takovým příkladem není a také tato změna se vůbec v trestním postihu takovýchto jednání neodrazila. Se starým trestním zákonem budeme pracovat ještě poměrně velice dlouho, dovozuje se, že nejméně 4 7% trestních věcí je stále ještě posuzováno podle trestního zákona z roku 1961; u dopravy však tento podíl bude mnohem nižší. Lze tedy uvést, že v případě trestných činů v silniční dopravě to, že by se stále objevovaly skutkové podstaty podle starého trestního zákona, nelze příliš reálně očekávat.

5 Úvod - IV Několik statistických údajů V roce 2014 došlo k naprosto nepodstatnému poklesu počtu stíhaných osob a osob, proti nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, na celkem ( osob v roce 2013, v roce 2012 a v roce 2011), tj , -2,1 %). Úroveň kriminality z tohoto hlediska v posledních letech se tedy permanentně snižovala, protože nebylo dosaženo údajů např. za rok 2007 ( ) nebo 2009 ( ), kdy tyto ukazatele byly za celé období od roku 1989 nejvyšší je třeba jen připomenout, že v období let se hodnota tohoto ukazatele, tehdy ještě označovaná jako stíhané osoby, pohybovala mezi a nad se poprvé dostala až v roce Závěr z minulých let o stagnaci kriminality co do počtu stíhaných osob a osob, vůči nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, lze proto považovat i nadále za platný, i když nemusí platit bezvýhradně pro všechny regiony. Totéž lze vztáhnout i na vývoj a změny ve struktuře trestné činnosti. Počet stíhaných osob poklesl z osob v roce 2013 na v roce 2014, tj. o 2,7% (v předchozím roce šlo dokonce o snížení o 10,26%). Počet stíhaných osob byl nejnižší od roku 1989, je však nutno vzít v úvahu, že od roku 2002 je v trestním řádu navíc zakotvena forma zkráceného přípravného řízení (vedle standardního přípravného řízení a přípravného řízení s rozšířeným vyšetřováním).

6 Úvod - V Počet obžalovaných osob zaznamenával v roce 2014 obdobnou tendenci, protože se snížil z v roce 2012 na (jediný zčásti srovnatelný, byť výrazně nižší, údaj se vyskytl v roce 1990; i zde ovšem platí konstatování shora ohledně zásadní změny trestně procesní úpravy od roku 2002), tedy o 1,4% (v roce 2013 se jednalo dokonce o pokles o 10,76%). Pokud jde o zkrácené přípravné řízení, v roce 2014 byla tato forma předsoudního stadia trestního procesu uplatněna vůči jen nepatrně nižšímu počtu osob oproti údaji za rok 2013, kdy se jednalo o absolutně nejvyšší počet osob za celou dobu existence zmiňovaného institutu. V roce 2014 bylo zkrácené přípravné řízení konáno vůči osobám, oproti roku 2013, ale stále oproti roku 2012 a oproti roku 2011, tj. šlo o zcela mírný pokles o 1,8%). Zkrácené přípravné řízení nejenže tedy zůstává stále více převažující formou přípravného řízení, ale jeho podíl neustále narůstá, přičemž oproti předcházejícím letům v mnohem výraznějším rozsahu, neboť touto formou bylo v roce 2014 vyřízeno 63,9% z celkového počtu všech osob (v roce ,7%, v roce ,6%, v roce ,3%, v roce ,5%, v roce 2009 pak 49,2%). Je zřejmé, že zkrácené přípravné řízení se postupně (a zejména po novele provedené zákonem č. 274/2008 Sb.) stává zcela rozhodující formou přípravného řízení.

7 Úvod - VI Trestní kolegium Nejvyššího soudu vydalo stanovisko ze dne 25. září 2014, sp. zn. Tpjn 303/2014, k jednotnému výkladu ustanovení 314c odst. 1 písm. c) trestního řádu (dále jen tr. ř. ),. v otázce, zda skutečnost, že uplynula delší doba (v řádu měsíců) od počátku prověřování do sdělení podezření podezřelému podle 179b odst. 3 trestního řádu, je důvodem pro odmítnutí návrhu na potrestání. Právní věta stanoviska konstatuje, že: Zkrácené přípravné řízení se koná ve skutkově, právně a důkazně jednoduchých věcech. Tomu by měla odpovídat i délka prověřování předcházejícího zkrácenému přípravnému řízení. Podmínky uvedené v ustanovení 179a odst. 1 písm. b) tr. ř., tzn. prověřováním trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání zjištěné skutečnosti, jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání, včetně samostatně posuzované doby prověřování a očekávání, že podezřelého bude možné ve lhůtě uvedené v 179b odst. 4 tr. ř. postavit před soud, zpravidla nebudou splněny, uplynula-li li od počátku prověřování do sdělení podezření podle 179b odst. 3 tr. ř. doba podstatně převyšující dva týdny. V takovém případě samosoudce podle 314c odst. 1 písm. c) tr. ř. návrh na potrestání odmítne. Otázka dopadů tohoto stanoviska na trestné činy v silniční dopravě.

8 Úvod - VII Celkově bylo stíháno (a zkrácené přípravné řízení bylo konáno) v roce 2014 pro trestné činy spáchané v dopravě (v roce a v roce ) osob (oproti roku 2013 šlo o snížení tohoto ukazatele -157, tj. o 0,7% méně), obžalováno bylo (resp. návrh na potrestání byl podán) na ( ) osob (-120, tj. o 0,6% méně); obžalobnost dosáhla 92,87% (v roce ,76%, v roce ,19%, v roce ,95%). Vyšší podíl jiných vyřízení u tohoto druhu trestné činnosti představuje prakticky jen vyřízení věci podmíněným zastavením trestního stíhání, byť pro rok 2014 byl charakteristický další, byť ne tak výrazný pokles tohoto ukazatele (použito u 740 osob, tj. oproti roku , oproti roku ). Ve zkráceném přípravném řízení byla vyřízena naprosto převažující část této trestné činnosti (proti osobám, zcela nepatrně vyšší byl uvedený ukazatel v roce , přičemž byl ukazatel z roku 2012; tato zjednodušená forma přípravného řízení byla vedena proti 86% (v roce ,7%, v roce ,1% a v roce ,3%) osobám stíhaným pro trestnou činnost v dopravě.

9 Úvod - VIII Trestná činnost v dopravě představovala v roce 2014 cca 21,7% podíl na celkové kriminalitě (podle počtu stíhaných osob a osob vyřízených ve zkráceném přípravném řízení). V roce 2013 se jednalo o podíl 21,4%, v roce ,0% a v roce 2011 o podíl 21,7%. Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky ( 274 tr. zákoníku) zůstává jedním z nejčetnějších trestných činů (stíháno a vyřízeno ve zkráceném přípravném řízení bylo v roce osob (v roce osob a v roce osob), tj. 12,7% (+1,7%) ze všech pachatelů, vůči nimž bylo vedeno trestní stíhání nebo zkrácené přípravné řízení) a už jen spolu s trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ( 337 tr. zákoníku), pro který bylo stíháno a ve zkráceném přípravném řízení řešeno celkem osob (v roce , v roce osob), tj. 10,9% (-1,2%) ze všech stíhaných včetně zkráceného přípravného řízení) tak nadále významně ovlivňuje celkovou kriminalitu.

10 Přehled trestných činů v silniční dopravě podle nového trestního zákoníku - I Nový trestní zákoník obsahuje úpravu následujících skutkových podstat trestných činů, jež je na místě zahrnovat pod trestné činy v silniční dopravě: usmrcení z nedbalosti ( 143 tr. zákoníku), těžké ublížení na zdraví z nedbalosti ( 147 tr. zákoníku), ublížení na zdraví z nedbalosti ( 148 tr. zákoníku), neposkytnutí pomoci ( 150 tr. zákoníku), neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku ( 151 tr. zákoníku), neoprávněné užívání cizí věci ( 207 tr. zákoníku), obecné ohrožení z nedbalosti ( 273 tr. zákoníku), ohrožení pod vlivem návykové látky ( 274 tr. zákoníku) maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ( 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku). Pojistný podvod ( 208 tr. zákoníku) zde uváděn není, protože není považován za standardní trestný čin v silniční dopravě, ale za trestný čin majetkový.

11 Přehled trestných činů v silniční dopravě podle nového trestního zákoníku - II Trestný čin vraždy tam uveden není a být ani nemůže, byť se v minulosti vyskytly dlužno dodat, že zcela ojediněle kdy byl zaznamenán i v silniční dopravě [kauza nejmenovaného pražského politika, resp. kmotra, také zjevně spadá do této oblasti]. Vůbec počet úmyslných trestných činů (takových skutkových podstat není příliš vysoký, což je dáno mj. jedním z charakteristických rysů této formy kriminality, jak si ho tradičně na seminářích k trestným činům v dopravě uvádíme je zde vysoký podíl trestných činů z nedbalosti (to se např. týká zejména silničních dopravních nehod, takže je tu zvýrazněn prvek neočekávanosti, ale na druhé straně i předvídatelnosti nehody), a úmyslné trestné činy jsou zpravidla méně závažné, jde vesměs o ohrožovací trestné činy ).

12 Přehled trestných činů v silniční dopravě podle nového trestního zákoníku - III Soubor TR NS, sešit 48, č. T Jestliže obviněný chtěl usmrtit pouze sám sebe, avšak jím zvolený smrtící mechanismus (např. spáchání sebevraždy čelní srážkou s protijedoucím motorovým vozidlem) nutně zahrnoval reálnou hrozbu i pro život jiné osoby, pak lhostejnost k usmrcení někoho jiného je výrazem kladného vztahu obviněného k možnému vzniku takového následku (tj. k usmrcení přinejmenším řidiče protijedoucího vozidla), a jeho úmyslné zavinění ve smyslu 4 písm. b) TrZ se tak vztahuje k trestnému činu vraždy podle 219 TrZ. (usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 7 Tdo 1019/2008)

13 silniční dopravy - I Alkohol a ostatní návykové látky v silniční dopravě Ustanovení 274 tr. zákoníku zakazuje vykonávat určité zaměstnání nebo činnost ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky. Trestný čin dle 274 tr. zákoníku je dokonán provedením zakázaného jednání, které má obecně nebezpečnou povahu, ale od obecného nebezpečí ( 272, 273 tr. zákoníku) se odlišuje vedle rozsahu ohrožení též tím, že nebezpečí chráněným zájmům nemusí konkrétně a bezprostředně hrozit, stačí jen vzdálená (abstraktní) možnost poruchy.

14 silniční dopravy - II Krajský soud v Ústí nad Labem 1 To 320/66 (č. 62/1967-I. Sb. rozh. tr.) Ke spáchání trestného činu opilství podle 201 tr. zák [ 274 tr. zákoníku] stačí po objektivní stránce, aby jednáním pachatele po požití alkoholických nápojů vznikla možnost ohrožení chráněných zájmů. Naproti tomu u trestného činu obecného ohrožení podle 180 odst. 1 tr. zák [ 273 tr. zákoníku] se vyžaduje, aby obecné nebezpečí ve vztahu k chráněným zájmům v důsledku jednání pachatele již hrozilo. Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. převzal v té době účinnou právní úpravu [k ní podrobněji dále] bez podstatnějších změn. Jedinou výraznější změnu představovalo vypuštění slov byť z nedbalosti, kdy tato formulace byla vložena novelou trestního zákona z roku 1961 provedenou s účinností od zákonem č. 411/2005 Sb. Důvodem této změny měl být tehdy postih tzv. zbytkového alkoholu, což se ale jevilo jako zcela zjevně nadbytečné (aplikační praxi tato změna nijak neovlivnila).

15 silniční dopravy - III Pozor právě na zbytkový alkohol, např. při hladině alkoholu kolem 1,5 2 g/kg. Při dvou promile nikdo nemůže tvrdit, že už si myslel, že není pod vlivem alkoholu. Tady by se v žádném případě nemělo jednat o nedbalostní zavinění. Pokud měl člověk v době měření přes dvě promile v krvi, musel mít v noci přes pět promile, což je pro normálního člověka dávka téměř smrtelná. Pokud by před jízdou nepil více než dvanáct hodin, tak by zjištěná hladina alkoholu měla být nižší. Jediná možnost je, že musel pít dvě nebo tři hodiny před jízdou,

16 silniční dopravy - IV Novela č. 411/2005 Sb. vložila [tehdy do trestního zákona] nově ustanovení 201 odst. 1 tr. zák (beze změn tuto úpravu převzal nový trestní zákoník odst. 1 tr. zákoníku), jež stanoví trestnost pachatele, jenž [slova byť i z nedbalosti vypuštěna, jak už bylo zdůrazněno], vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. V odstavci 2 této skutkové podstaty byla pak v zásadě převzata dosavadní základní skutková podstata tohoto trestného činu (zde trestní zákoník provedl některé změny, které však smysl úpravy výrazně ji nezměnily) Úprava, ve znění novely č. 411/2005 Sb. (a také dnes podle nového trestního zákoníku), vykazuje rysy podobnosti se zněním trestního zákona před novelou č. 175/1990 Sb., která převážně z důvodů dekriminalizačních původní znění ustanovení 201 tr. zák změnila a skutkovou podstatu odpovídající v podstatě znění dnešního 274 odst. 2 tr. zákoníku přejmenovala na ohrožení pod vlivem návykové látky. Před dnem , kdy uvedená novela nabyla účinnosti, šlo o skutkovou podstatu trestného činu opilství [Skutková podstata trestného činu opilství byla posléze upravena v 201a tr. zák pro jistou obdobu tzv. Rauschdeliktu v české hmotněprávní úpravě dnes 360 tr. zákoníku].

17 silniční dopravy V - exkurs Tohoto trestného činu se tehdy mohla dopustit osoba, která poté, co požila alkoholického nápoje, vykonávala zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohla ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku [Obdobná skutková podstata byla zahrnuta např. i do 187 odst. 2 tr. zák. č. 86/1950 Sb. (a zněla také podobně postihovalo se požití alkoholického nápoje za takových okolností, že by pachatel mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku). Trestní zákon z roku 1950 upravoval ovšem v 187 dva případy ohrožení pod vlivem návykové látky původní název, společný i pro 186, zněl opilství první případ v 187 odst. 1, alinea 1., spočíval v jednání pachatele, který se opije, byť z nedbalosti, ač je v opilosti náchylný k výtržnostem. Požití alkoholického nápoje za takových okolností, že by pachatel mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, byl druhým případem, jak už výše uvedeno odst. 2; v 186 byl upraven v podstatě tzv. Rauschdelikt].

18 silniční dopravy VI - exkurs Ke znění 201 tr. zák před novelou č. 175/1990 Sb., poznamenávala dobová učebnice kriminologie, že právní úprava problematiky požívání alkoholu v souvislosti s řízením motorového vozidla, resp. s jinou činností, při které může být ohrožen život nebo zdraví lidí nebo způsobena značná škoda na majetku, vycházela z principu absolutní nepřípustnosti požívání alkoholu před nebo během takovéto činnosti dnes se hovoří o tzv. nulové toleranci k požívání alkoholu. Toto pojetí bylo založeno na poznatcích lékařské vědy o prokazatelně nepříznivých účincích alkoholu na schopnost člověka vykonávat činnost, při které jsou kladeny zvýšené nároky na jeho smyslové orgány, na koordinaci motorických funkcí, apod. Zároveň zmiňovaná učebnice kriminologie konstatovala, že v odborných kruzích (už tehdy) nebyl na nezbytnost absolutního zákazu konzumace alkoholu v souvislosti s řízením motorových vozidel jednotný názor. Vzhledem k tomu, že alkohol podávaný v přiměřených malých dávkách měl dočasně i povzbuzující, resp. jinak pozitivně stimulující, vliv na psychickou a fyzickou výkonnost člověka, nepovažovali někteří autoři takovou konzumaci alkoholu za striktně nežádoucí. V některých státech bylo pokládáno za trestné jednání spočívající v požívání alkoholu v souvislosti s řízením motorového vozidla až tehdy, když konzumace alkoholu překročila tolerované množství. Tato hranice byla v různých zemích stanovena rozdílně. Celkem všeobecně se však považovalo za nesporné, že od hranice 0,8 promile v krvi se značně zvyšovalo riziko aktuálního nepříznivého vlivu alkoholu na funkce lidského organismu.

19 silniční dopravy VII - exkurs Aplikační praxe začala přibližně od počátku 60. let (a to na podkladě závěrů soudně lékařské konference, která se uskutečnila přibližně v polovině 50. let) vycházet z hladiny alkoholu v krvi ve výši 1,00 g/kg (promile), která byla pokládána všeobecně za stupeň ovlivnění, který vylučuje všeobecně u průměrného řidiče schopnost bezpečně a spolehlivě ovládat motorové vozidlo (neaplikovala se u cyklistů, používala se i u řidičů některých nemotorových vozidel, např. povozů). Tato hranice nebyla explicitně vyjádřena v zákoně. Řízení motorového vozidla při uvedené hodnotě alkoholu v krvi bylo proto shledáváno natolik společensky nebezpečným, že se zpravidla takovéto jednání postihovalo jako trestný čin podle 201 tr. zák Požití menšího množství alkoholu před nebo během jízdy se obvykle posuzovalo jako přestupek proti pravidlům silničního provozu, resp. jako přečin podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/1969 Sb., kde se ovšem vyžadovalo splnění podmínky speciální recidivy. Aplikační praxe byla ale zároveň založena na myšlence, která se prosazovala do judikatury postupně v průběhu 70. a 80. let, totiž že ke snížení schopnosti řidiče v rozsahu předpokládaném ustanovením 201 tr. zák může dojít i tehdy, když hladina alkoholu v krvi řidiče je nižší než jedno promile. V takovém případě při posuzování způsobilosti řidiče k řízení motorového vozidla je nutno hodnotit také způsob jízdy řidiče ovlivněného alkoholem z toho hlediska, jakou měrou ohrožoval účastníky silničního provozu a bezpečnost tohoto provozu.

20 silniční dopravy - VIII Ministerstvo zdravotnictví již v letech schválilo na základě výzkumů a poznatků soudnělékařské vědy stanovisko, podle něhož zjištěním množství nad 0,3 promile alkoholu (Widmarkovou zkouškou) je prokázáno, že osoba požila určité množství alkoholických nápojů, a hladinu alkoholu ve výši 1,0 promile podle Widmarka je nutno vždy považovat za hranici, kdy řidič zpravidla již není schopen bezpečně řídit motorové vozidlo. Tímto stanoviskem se do značné míry začala řídit i soudní praxe při posuzování stupně opojení alkoholem, a to z hlediska stanovení trestní odpovědnosti řidiče.

21 silniční dopravy - IX Protože laboratorní chyby při zjišťování hladiny alkoholu v krvi mohou dosáhnout hodnoty 0,2 promile, a to jak ve prospěch, tak i v neprospěch vyšetřované osoby, vzalo Ministerstvo zdravotnictví tuto skutečnost v úvahu a určilo, že i v právní praxi je třeba hladinu alkoholu v hodnotě 1,0 promile v krvi vyšetřované osoby považovat za takové množství, které může natolik ovlivnit řidiče, že není způsobilý k řízení vozidla. Zvýšení hladiny alkoholu v krvi na jednu promile a více již zpravidla vede ke zhoršení kvality smyslového vnímání a ke ztrátě části způsobilosti k složitějším úkonům a přesnějšímu rozhodování při řízení vozidla. Zvyšování hladiny alkoholu v krvi vede i k postupné ztrátě schopnosti přesné kontroly vlastního tělesného a psychického stavu.

22 silniční dopravy - X Přes uvedené okolnosti, za kterých se posuzovalo řidičovo jednání (tehdy) jako trestný čin podle 201 tr. zák. 1961, nebylo možno v některých případech vyloučit, že i přesto, že hladina alkoholu v krvi řidiče nebude dosahovat jednoho promile, bude stupeň nebezpečnosti jednání pro společnost případu natolik vysoký, že je bude třeba posuzovat jako zmíněný trestný čin. To proto, že u některých osob působí požití alkoholu jen v malých dávkách tak intenzívně, že již nejsou způsobilé k bezpečnému ovládání motorového vozidla. Vojenské soudy obecně posuzovaly jako trestný čin opilství podle 201 tr. zák. 1961, ve znění před novelou č. 175/1990 Sb., případy, kdy hladina alkoholu dosáhla alespoň hodnoty 0,8 g/kg, a to popř. nejen vzhledem k riskantnímu způsobu jízdy řidiče, ale např. i za snížené viditelnosti, mlhy, atd. Kromě toho nebylo možné vyloučit ani to, že hladina alkoholu v krvi byla v úzké spolupráci s odborníky z oboru soudního lékařství takto vymezena i s odkazem na to, že tehdejší výlučná metoda zjišťování alkoholu v krvi Widmarkova zkouška - požadovala určitou míru tolerance ve vztahu ke spolehlivosti této metody, a to ve výši 0,2 g/kg. Jinak se totiž vycházelo ze závěru, že v případě dosažení hladiny alkoholu 0,8 g/kg vyvstává již čtyřikrát větší nebezpečí dopravní nehody než u zcela střízlivých řidičů, takže ve vědeckém světě byla tato koncentrace alkoholu v krvi považována za hranici schopnosti k řízení vozidla.

23 silniční dopravy XI - exkurs Pokud v tehdejší ČSSR se vycházelo z hranice ve výši 1,0 g/kg, bylo to tak proto, aby se obsáhla tolerance možné chyby či nepřesnosti zjištění množství alkoholu v krvi. Nelze zcela vyloučit ani to, že pokud by tehdy byly četněji využívány metody zjišťování alkoholu v krvi dokonalejší (např. metoda plynové chromatografie), umožnilo by to vycházet plně z vědecky stanovené hranice 0,8 g/kg. To, že se z takových přístupů vycházelo (a to jak v období před novelou č. 175/1990 Sb., tak i po této novele), by mohlo poněkud paradoxně potvrzovat polemika, která se rozvinula až po nabytí účinnosti novely silničního zákona (i trestního zákona) provedené zmiňovaným zákonem č. 411/2005 Sb. Např. v deníku Právo byly dne publikovány dva články poukazující na údajnou nejednotnost praxe při výkladu zákonného znaku stav vylučující způsobilost u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle 201 odst. 1 tr. zák. 1961, ve znění účinném od V článcích ( Paragraf Bambas 2 a Policie se stojí za hranicí 0,8 promile pro trestný čin ) se upozorňovalo na údajnou nejednotnost v přístupu k hodnocení naplnění tohoto znaku mezi orgány Policie ČR a státními zástupci z toho hlediska, zdá se má nadále uplatňovat jako kritérium naplnění uvedeného formálního znaku průměrná hladina ovlivnění alkoholem 1,0 g/kg (promile) dle dřívější judikatury, nebo zda se má aplikovat nižší hladina 0,8 g/kg (promile), anebo se má aplikovat v jednotlivých případech hladina ještě nižší, podle povahy toho kterého konkrétního případu.

24 silniční dopravy XII - exkurs V článku (glose) Paragraf Bambas 2 se uvádělo výslovně: Výsledek to může mít jediný, předem jasný. Policie vyrábí usnesení o zahájení trestního řízení(?), které státní zástupci zase musí rušit. Zbytečně promrhaný čas a papír zaplatí daňový poplatník. Několik desítek takových případů ostatně už zaplatil. Aplikační praxe u většiny státních zastupitelství jak bylo zjištěno předběžným průzkumem spočívala na tom, že za základ trestní odpovědnosti jak u věcí, v nichž byl sepsán záznam o zahájení úkonů trestního řízení ( 158 odst. 3 věta první tr. ř.), tak i věcí, v nichž už bylo zahájeno trestní stíhání, se bere hladina alkoholu v krvi 1,0 g/kg. Hladina alkoholu 0,8 g/kg se zohledňuje buď jako výjimka jen u některých okresních státních zastupitelství, a to zcela obecně, nebo u všech okresních státních zastupitelství, bylo-li jinak než z výsledku lékařského vyšetření (např. ale i z klinického vyšetření nebo z výpovědí svědků, atd.) zjištěno, že znak stav vylučující způsobilost byl naplněn. V tomto případě jde o běžnou praxi, nikoli o výjimku.

25 silniční dopravy - XIII 30 Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (1) Přestupku se dopustí ten, kdo g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g), ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

26 silniční dopravy XIV 125c zákona o silničním provozu Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích a) řídí vozidlo, 1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem38b) není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen registrační značka ) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena, 2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, nebo 3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, b) v rozporu s 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, d) se přes výzvu podle 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

27 silniční dopravy - XV Prokazování stavu vylučující způsobilost k řízení motorových vozidel je zvláště ve vztahu k jiným návykovým látkám než alkoholu složitým trestněprávním problémem, s nímž se orgány činné v trestním řízení potýkají.

28 silniční dopravy - XVI Soudní judikatura: NS ČR - 5 Tdo 874/ Soubor trestních rozhodnutí NS ČR, sešit 40, T 1033 Pokud měl řidič motorového vozidla v době jízdy méně než 1 promile alkoholu v krvi, bez dalšího to neznamená, že nebyla vyloučena jeho způsobilost k řízení motorového vozidla a že není možné, aby tím spáchal trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle 201 odst. 1 tr. zák. V takovém případě je nutné zabývat se okolností, zda i v důsledku menšího množství alkoholu v krvi řidiče, než je obecně uznávaná hranice ve výši 1 promile, nebyla jeho schopnost řídit motorové vozidlo vyloučena, jak předpokládá citované ustanovení. Důkazem o míře ovlivnění řidiče alkoholem a o vyloučení jeho způsobilosti řídit motorové vozidlo mohou být též např. svědecké výpovědi spolujezdců, zasahujících policistů a lékařů, kteří prováděli klinické vyšetření, jakož i svědecké výpovědi jiných osob o chování řidiče, eventuálně o jeho způsobu jízdy. Nakonec bylo publikováno pod č. 26/2008 Sb. rozh. tr.

29 silniční dopravy - XVII I. Trestní stíhání obviněného řidiče motorového vozidla pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle 201 není vyloučeno ani v případě, jestliže se nepodařilo objektivně (tj. odběrem a vyšetřením krve) zjistit přesné množství alkoholu v krvi řidiče v době jízdy. Citované ustanovení totiž podmiňuje trestní odpovědnost stavem, který vylučuje způsobilost k výkonu zaměstnání nebo k jiné činnosti, při nichž by mohl pachatel ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. Na takový stav lze sice usuzovat především z množství (hladiny) alkoholu v krvi řidiče, ale není-li tento údaj k dispozici, je možné a nutné stav vylučující způsobilost vyvodit ze souhrnu ostatních okolností, za nichž byla jízda řidiče motorového vozidla uskutečněna, např. z druhu a množství alkoholických nápojů požitých před jízdou řidičem, z doby, kdy k požití došlo, ze způsobu jízdy, z celkového chování řidiče před nehodou i po ní, apod.

30 silniční dopravy - XVIII K tomu musí orgány činné v trestním řízení opatřit a provést všechny vhodné a potřebné důkazy ( 2 odst. 5 tr. ř.) a odpovídajícím způsobem je zhodnotit jednotlivě i v souhrnu ( 2 odst. 6 tr. ř.). II. Vedle svědeckých výpovědí, lékařských zpráv či znaleckého posudku může být jedním ze souhrnu důkazů (byť nikoli jediným), jimiž lze prokázat stav vylučující způsobilost pachatele k výkonu činnosti podle 201, též výsledek dechové zkoušky, zejména pokud byla tato zkouška provedena přístrojem, který umožňuje kvantifikovat množství požitého alkoholu. Výsledek dechové zkoušky není možné bez dalšího odmítnout jen z důvodu, že přístroj, na kterém byla zkouška provedena, je zatížen určitou nepřesností, pokud výsledek odpovídá ostatním důkazům (NS ČR 5 Tz 202/99 - Právní rozhledy č. 5/2000).

31 silniční dopravy - XIX NS ČR - 3 Tdo 1215/2007 Samotná skutečnost, že se nepodařilo objektivně zjistit přesné množství alkoholu v krvi řidiče v době jízdy, ještě - bez dalšího - nevylučuje jeho trestní odpovědnost za trestný čin podle 201 odst. 1 tr. zák. Ta je totiž podmíněna stavem, který vylučuje způsobilost k výkonu řidičské činnosti. Tento stav lze v rámci souhrnu provedených důkazů (např. svědeckých výpovědí či znaleckého posudku) prokázat mj. též výsledkem orientační dechové zkoušky, zvláště pokud byla provedena přístrojem, který umožňuje kvalifikovat množství požitého alkoholu. Výsledek dechové zkoušky, pokud jinak odpovídá dalším důkazům, nelze odmítnout jen proto, že je zatížen určitou nepřesností, neboť taková skutečnost nepochybně může mít význam tam, kde naměřené hodnoty činí kolem 1,0 g/kg.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 118/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0074PZ9* UOHSX0074PZ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S256,257/2015/VZ-18631/2015/532/MOn Brno: 20.7.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

2. Platná právní úprava kontrolního vážení a měření silničních motorových vozidel

2. Platná právní úprava kontrolního vážení a měření silničních motorových vozidel Metodická pomůcka k provádění vysokorychlostního kontrolního vážení silničních motorových vozidel schválená poradou ministra dopravy dne 22.9.2009 Tato metodická pomůcka Ministerstva dopravy je zpracována

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody Seminář pro Justiční akademii SR Omšenie dne 19. 5. 2015 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky 1 Pojistný podvod Osnova Některé jiné

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu Věc: PŘÍKAZ O ULOŽENÍ POKUTY Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravněsprávních činností, oddělení správního řízení, v přenesené působnosti podle ust. 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 104/2008-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 35/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD 1. 1. 2009

PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD 1. 1. 2009 PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD.. 2009 22 zákona č. 200/990 Sb. o přestupcích v tabulce a související bodové hodnocení přestupků Od st. Pís m. a Bo d Skutková podstata přestupku Přestupku se dopustí ten,

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 45/2006-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY

SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Směrnice č.j. ISŠ/1258/2015 SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Vypracoval: Schválil: Mgr. Vendula Konečná výchovný poradce Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

29 (Výše nemocenského za kalendářní den)

29 (Výše nemocenského za kalendářní den) 29 Dávky Díl 3 Výše nemocenského 29 (Výše nemocenského za kalendářní den) Výše nemocenského za kalendářní den činí a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné b) 66 % denního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou Břetislav Brejcha & Jaroslav Šejvl Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí Obsah prezentace Legislativa v oblasti

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy č.j. 285/2009-160-OST Ministerstvo dopravy odbor provozu silničních vozidel Metodika k usměrnění některých správních činností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů v souvislosti

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Aps 9/2013-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS )

- 81 a 88 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, (o zdravotních službách, dále jen ZZS ) Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k problematice ochraně lidského těla po smrti člověka v NOZ

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka

PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka PROJEDNÁVÁNÍ SOUBORU STAVEB V REŽIMU STAVBY HLAVNÍ - Pracovní pomůcka Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj 1/ ÚVOD Dne 3. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 191/2008

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 16/2007-106 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 102/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD JUDr. František Púry JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD Příspěvek mezinárodní konference znalců analytiků silničních nehod Nehody s chodci nejen na přechodech

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 106/2011-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 155/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích? Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích ( 2 písm. a) zákona č.

Více

Právní aspekty rehabilitačních programů. Mgr. Petr Havlíček, doc. Ing. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš

Právní aspekty rehabilitačních programů. Mgr. Petr Havlíček, doc. Ing. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš Právní aspekty rehabilitačních programů Mgr. Petr Havlíček, doc. Ing. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D., Ing. Pavel Bartoš Charakteristika řešené materie Rehabilitační programy ve smyslu projektu Snižování recidivy

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření Dopravně psychologické vyšetření Voláková D. 14.9.2013, 17.9.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 139/2012-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1)

Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) Miloslava Hálová Právní úprava kontrolního postupu při výkonu správního dozoru a působnost připravovaného zákona o kontrole 1) I. Kontrola je nedílnou součástí jakékoli účelné a cílevědomé lidské činnosti.

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 07 VY 32 INOVACE 0114 0307 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 13. června 2011 Sp. zn.: 1119/2011/VOP/MK Zpráva o výsledku šetření ve věci provádění orientačního vyšetření na ovlivnění alkoholem u mladistvých v restauračních zařízeních A Obsah podnětu Dne

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009

Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Změny v doručování podle správního řádu po 1. 7. 2009 Dne 1. 7. tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela

Více

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách

Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách Zákon o zdravotních službách Zákon o specifických zdravotních službách 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Právní předpisy upravující

Více

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil Magistrát města Ústí nad Labem Odbor kontroly Manuál pro pracovníky škol V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil 1) žák, který nedovršil 15. rok věku

Více

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP

UCJF - školení zaměstnanců z BOZP UCJF - školení zaměstnanců z BOZP Důležité právní předpisy Povinnosti zaměstnavatele Práva zaměstnanců Povinnosti zaměstnanců Vnitřní předpis BOZP na MFF ÚČJF - Vyhodnocená rizika Vyhodnocená rizika -

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Změny v zákonech platné od 1.8.2011

Změny v zákonech platné od 1.8.2011 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. www.autosluzbymirda.cz smolab@ndc.cz 724 746 158 Změny v zákonech platné od 1.8.2011 Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit. Zákon č. 361/2000 Sb. Norma trvale

Více

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 P a r l a m e n t Č e s k é re p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 373/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část A. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15

Obsah. Úvod... 9. Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek... 11. I. Obecné aspekty správních deliktû... 15 spravni_zlom_2 5.5.2014 14:08 Stránka 3 Úvod.................................................... 9 Pfiehled pouïit ch pfiedpisû a jejich zkratek................. 11 I. Obecné aspekty správních deliktû.......................

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY 1. Q 2009 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body...2 Bodované přestupky a trestné činy podle jednotlivých zákonů...3

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE R O Z H O D N U T Í. Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX001CWZU* UOHSX001CWZU R O Z H O D N U T Í Č. j. UOHS-S50/2009/VZ-10263/2009/540/JSl V Brně dne 2. prosince 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Příloha k PID: MFCR6XXMFJ Č. j.: MF-1062/2016/10-3 Počet stran 15 INFORMACE O SYSTÉMU KONTROL VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A PŘI ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Tento materiál byl připraven na základě usnesení

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 3/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 10/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole

Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole Postupy při výskytu rizikového chování na naší škole 16. října 2007 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 49/2012 33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona

I n f o r m a c e. o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona I n f o r m a c e o vývoji a stavu řešení původního institutu práva trvalého užívání, resp. práva výpůjčky a návrh novely zákona 1. Právní rámec problematiky Právo trvalého užívání nemovitého majetku státu

Více