Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 III. Národní kongres Dopravní úrazy Právní problematika trestných činů v silniční dopravě JUDr. Miroslav Růžička, Ph. D Brno, hotel Myslivna I. Úvod II. Přehled trestných činů v silniční dopravě podle nového trestního zákoníku III. Vybrané aplikační problémy týkající se silniční dopravy IV. Závěr

2 Úvod - I Pod kategorii trestných činů v (silniční) dopravě bylo možno (pokud bychom vzali v úvahu ustanovení trestního zákona z roku 1961) subsumovat v zásadě následující skutkové podstaty trestných činů: maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ( 171 odst. 1 písm. c) tr. zák. 1961), obecné ohrožení ( 180 tr. zák. 1961), řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění ( 180d tr. zák ve znění novely provedené s účinností od zákonem č. 411/2005 Sb., předtím tato skutková podstata neexistovala a šlo pouze o přestupek, nejednalo-li li se zároveň o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí), poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení ( 184 tr. zák. 1961),

3 Úvod - II ohrožení pod vlivem návykové látky ( 201 tr. zák. 1961) původní název této skutkové podstaty před novelou č. 175/1990 Sb. zněl Opilství, jak byla naopak nově označena skutková podstata upravená v 201a tr. zák. 1961, ovšem až novelou č. 557/1991 Sb. s účinností od [jde o tzv. Rauschdelikt ], neposkytnutí pomoci ( 207, 208 tr. zák. 1961), ublížení na zdraví ( 223, 224 tr. zák. 1961), neoprávněného užívání cizí věci, bylo-li předmětem útoku motorové vozidlo ( 249 tr. zák. 1961) až do novely č. 175/1990 Sb. se jednalo o samostatnou skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného užívání cizího motorového vozidla ( 209a tr. zák.), která byla zmiňovanou novelou zrušena, ovšem zůstala obecná skutková podstata trestného činu podle uváděného 249 tr. zák Bylo by možno uvažovat o zařazení skutkových podstat i jiných trestných činů.

4 Úvod - III Proč je třeba zmínit starý trestní zákon? S odkazem na ustanovení 2 odst. 1 tr. zákoníku, případně dalších, o časové působnosti trestních zákonů. Právě 180d tr. zák. by mohl sloužit jako příklad takřka zcela vypuštěného ustanovení, ale nepotvrdil se předpoklad, že téměř (byť ne zcela) bez náhrady. Starý 201 tr. zák. (podle nového zákoníku 274 tr. zákoníku vypuštění slov byť z nedbalosti ) takovým příkladem není a také tato změna se vůbec v trestním postihu takovýchto jednání neodrazila. Se starým trestním zákonem budeme pracovat ještě poměrně velice dlouho, dovozuje se, že nejméně 4 7% trestních věcí je stále ještě posuzováno podle trestního zákona z roku 1961; u dopravy však tento podíl bude mnohem nižší. Lze tedy uvést, že v případě trestných činů v silniční dopravě to, že by se stále objevovaly skutkové podstaty podle starého trestního zákona, nelze příliš reálně očekávat.

5 Úvod - IV Několik statistických údajů V roce 2014 došlo k naprosto nepodstatnému poklesu počtu stíhaných osob a osob, proti nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, na celkem ( osob v roce 2013, v roce 2012 a v roce 2011), tj , -2,1 %). Úroveň kriminality z tohoto hlediska v posledních letech se tedy permanentně snižovala, protože nebylo dosaženo údajů např. za rok 2007 ( ) nebo 2009 ( ), kdy tyto ukazatele byly za celé období od roku 1989 nejvyšší je třeba jen připomenout, že v období let se hodnota tohoto ukazatele, tehdy ještě označovaná jako stíhané osoby, pohybovala mezi a nad se poprvé dostala až v roce Závěr z minulých let o stagnaci kriminality co do počtu stíhaných osob a osob, vůči nimž bylo vedeno zkrácené přípravné řízení, lze proto považovat i nadále za platný, i když nemusí platit bezvýhradně pro všechny regiony. Totéž lze vztáhnout i na vývoj a změny ve struktuře trestné činnosti. Počet stíhaných osob poklesl z osob v roce 2013 na v roce 2014, tj. o 2,7% (v předchozím roce šlo dokonce o snížení o 10,26%). Počet stíhaných osob byl nejnižší od roku 1989, je však nutno vzít v úvahu, že od roku 2002 je v trestním řádu navíc zakotvena forma zkráceného přípravného řízení (vedle standardního přípravného řízení a přípravného řízení s rozšířeným vyšetřováním).

6 Úvod - V Počet obžalovaných osob zaznamenával v roce 2014 obdobnou tendenci, protože se snížil z v roce 2012 na (jediný zčásti srovnatelný, byť výrazně nižší, údaj se vyskytl v roce 1990; i zde ovšem platí konstatování shora ohledně zásadní změny trestně procesní úpravy od roku 2002), tedy o 1,4% (v roce 2013 se jednalo dokonce o pokles o 10,76%). Pokud jde o zkrácené přípravné řízení, v roce 2014 byla tato forma předsoudního stadia trestního procesu uplatněna vůči jen nepatrně nižšímu počtu osob oproti údaji za rok 2013, kdy se jednalo o absolutně nejvyšší počet osob za celou dobu existence zmiňovaného institutu. V roce 2014 bylo zkrácené přípravné řízení konáno vůči osobám, oproti roku 2013, ale stále oproti roku 2012 a oproti roku 2011, tj. šlo o zcela mírný pokles o 1,8%). Zkrácené přípravné řízení nejenže tedy zůstává stále více převažující formou přípravného řízení, ale jeho podíl neustále narůstá, přičemž oproti předcházejícím letům v mnohem výraznějším rozsahu, neboť touto formou bylo v roce 2014 vyřízeno 63,9% z celkového počtu všech osob (v roce ,7%, v roce ,6%, v roce ,3%, v roce ,5%, v roce 2009 pak 49,2%). Je zřejmé, že zkrácené přípravné řízení se postupně (a zejména po novele provedené zákonem č. 274/2008 Sb.) stává zcela rozhodující formou přípravného řízení.

7 Úvod - VI Trestní kolegium Nejvyššího soudu vydalo stanovisko ze dne 25. září 2014, sp. zn. Tpjn 303/2014, k jednotnému výkladu ustanovení 314c odst. 1 písm. c) trestního řádu (dále jen tr. ř. ),. v otázce, zda skutečnost, že uplynula delší doba (v řádu měsíců) od počátku prověřování do sdělení podezření podezřelému podle 179b odst. 3 trestního řádu, je důvodem pro odmítnutí návrhu na potrestání. Právní věta stanoviska konstatuje, že: Zkrácené přípravné řízení se koná ve skutkově, právně a důkazně jednoduchých věcech. Tomu by měla odpovídat i délka prověřování předcházejícího zkrácenému přípravnému řízení. Podmínky uvedené v ustanovení 179a odst. 1 písm. b) tr. ř., tzn. prověřováním trestního oznámení nebo jiného podnětu k trestnímu stíhání zjištěné skutečnosti, jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání, včetně samostatně posuzované doby prověřování a očekávání, že podezřelého bude možné ve lhůtě uvedené v 179b odst. 4 tr. ř. postavit před soud, zpravidla nebudou splněny, uplynula-li li od počátku prověřování do sdělení podezření podle 179b odst. 3 tr. ř. doba podstatně převyšující dva týdny. V takovém případě samosoudce podle 314c odst. 1 písm. c) tr. ř. návrh na potrestání odmítne. Otázka dopadů tohoto stanoviska na trestné činy v silniční dopravě.

8 Úvod - VII Celkově bylo stíháno (a zkrácené přípravné řízení bylo konáno) v roce 2014 pro trestné činy spáchané v dopravě (v roce a v roce ) osob (oproti roku 2013 šlo o snížení tohoto ukazatele -157, tj. o 0,7% méně), obžalováno bylo (resp. návrh na potrestání byl podán) na ( ) osob (-120, tj. o 0,6% méně); obžalobnost dosáhla 92,87% (v roce ,76%, v roce ,19%, v roce ,95%). Vyšší podíl jiných vyřízení u tohoto druhu trestné činnosti představuje prakticky jen vyřízení věci podmíněným zastavením trestního stíhání, byť pro rok 2014 byl charakteristický další, byť ne tak výrazný pokles tohoto ukazatele (použito u 740 osob, tj. oproti roku , oproti roku ). Ve zkráceném přípravném řízení byla vyřízena naprosto převažující část této trestné činnosti (proti osobám, zcela nepatrně vyšší byl uvedený ukazatel v roce , přičemž byl ukazatel z roku 2012; tato zjednodušená forma přípravného řízení byla vedena proti 86% (v roce ,7%, v roce ,1% a v roce ,3%) osobám stíhaným pro trestnou činnost v dopravě.

9 Úvod - VIII Trestná činnost v dopravě představovala v roce 2014 cca 21,7% podíl na celkové kriminalitě (podle počtu stíhaných osob a osob vyřízených ve zkráceném přípravném řízení). V roce 2013 se jednalo o podíl 21,4%, v roce ,0% a v roce 2011 o podíl 21,7%. Trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky ( 274 tr. zákoníku) zůstává jedním z nejčetnějších trestných činů (stíháno a vyřízeno ve zkráceném přípravném řízení bylo v roce osob (v roce osob a v roce osob), tj. 12,7% (+1,7%) ze všech pachatelů, vůči nimž bylo vedeno trestní stíhání nebo zkrácené přípravné řízení) a už jen spolu s trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ( 337 tr. zákoníku), pro který bylo stíháno a ve zkráceném přípravném řízení řešeno celkem osob (v roce , v roce osob), tj. 10,9% (-1,2%) ze všech stíhaných včetně zkráceného přípravného řízení) tak nadále významně ovlivňuje celkovou kriminalitu.

10 Přehled trestných činů v silniční dopravě podle nového trestního zákoníku - I Nový trestní zákoník obsahuje úpravu následujících skutkových podstat trestných činů, jež je na místě zahrnovat pod trestné činy v silniční dopravě: usmrcení z nedbalosti ( 143 tr. zákoníku), těžké ublížení na zdraví z nedbalosti ( 147 tr. zákoníku), ublížení na zdraví z nedbalosti ( 148 tr. zákoníku), neposkytnutí pomoci ( 150 tr. zákoníku), neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku ( 151 tr. zákoníku), neoprávněné užívání cizí věci ( 207 tr. zákoníku), obecné ohrožení z nedbalosti ( 273 tr. zákoníku), ohrožení pod vlivem návykové látky ( 274 tr. zákoníku) maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání ( 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku). Pojistný podvod ( 208 tr. zákoníku) zde uváděn není, protože není považován za standardní trestný čin v silniční dopravě, ale za trestný čin majetkový.

11 Přehled trestných činů v silniční dopravě podle nového trestního zákoníku - II Trestný čin vraždy tam uveden není a být ani nemůže, byť se v minulosti vyskytly dlužno dodat, že zcela ojediněle kdy byl zaznamenán i v silniční dopravě [kauza nejmenovaného pražského politika, resp. kmotra, také zjevně spadá do této oblasti]. Vůbec počet úmyslných trestných činů (takových skutkových podstat není příliš vysoký, což je dáno mj. jedním z charakteristických rysů této formy kriminality, jak si ho tradičně na seminářích k trestným činům v dopravě uvádíme je zde vysoký podíl trestných činů z nedbalosti (to se např. týká zejména silničních dopravních nehod, takže je tu zvýrazněn prvek neočekávanosti, ale na druhé straně i předvídatelnosti nehody), a úmyslné trestné činy jsou zpravidla méně závažné, jde vesměs o ohrožovací trestné činy ).

12 Přehled trestných činů v silniční dopravě podle nového trestního zákoníku - III Soubor TR NS, sešit 48, č. T Jestliže obviněný chtěl usmrtit pouze sám sebe, avšak jím zvolený smrtící mechanismus (např. spáchání sebevraždy čelní srážkou s protijedoucím motorovým vozidlem) nutně zahrnoval reálnou hrozbu i pro život jiné osoby, pak lhostejnost k usmrcení někoho jiného je výrazem kladného vztahu obviněného k možnému vzniku takového následku (tj. k usmrcení přinejmenším řidiče protijedoucího vozidla), a jeho úmyslné zavinění ve smyslu 4 písm. b) TrZ se tak vztahuje k trestnému činu vraždy podle 219 TrZ. (usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 7 Tdo 1019/2008)

13 silniční dopravy - I Alkohol a ostatní návykové látky v silniční dopravě Ustanovení 274 tr. zákoníku zakazuje vykonávat určité zaměstnání nebo činnost ve stavu vylučujícím způsobilost, který si pachatel přivodil vlivem návykové látky. Trestný čin dle 274 tr. zákoníku je dokonán provedením zakázaného jednání, které má obecně nebezpečnou povahu, ale od obecného nebezpečí ( 272, 273 tr. zákoníku) se odlišuje vedle rozsahu ohrožení též tím, že nebezpečí chráněným zájmům nemusí konkrétně a bezprostředně hrozit, stačí jen vzdálená (abstraktní) možnost poruchy.

14 silniční dopravy - II Krajský soud v Ústí nad Labem 1 To 320/66 (č. 62/1967-I. Sb. rozh. tr.) Ke spáchání trestného činu opilství podle 201 tr. zák [ 274 tr. zákoníku] stačí po objektivní stránce, aby jednáním pachatele po požití alkoholických nápojů vznikla možnost ohrožení chráněných zájmů. Naproti tomu u trestného činu obecného ohrožení podle 180 odst. 1 tr. zák [ 273 tr. zákoníku] se vyžaduje, aby obecné nebezpečí ve vztahu k chráněným zájmům v důsledku jednání pachatele již hrozilo. Nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb. převzal v té době účinnou právní úpravu [k ní podrobněji dále] bez podstatnějších změn. Jedinou výraznější změnu představovalo vypuštění slov byť z nedbalosti, kdy tato formulace byla vložena novelou trestního zákona z roku 1961 provedenou s účinností od zákonem č. 411/2005 Sb. Důvodem této změny měl být tehdy postih tzv. zbytkového alkoholu, což se ale jevilo jako zcela zjevně nadbytečné (aplikační praxi tato změna nijak neovlivnila).

15 silniční dopravy - III Pozor právě na zbytkový alkohol, např. při hladině alkoholu kolem 1,5 2 g/kg. Při dvou promile nikdo nemůže tvrdit, že už si myslel, že není pod vlivem alkoholu. Tady by se v žádném případě nemělo jednat o nedbalostní zavinění. Pokud měl člověk v době měření přes dvě promile v krvi, musel mít v noci přes pět promile, což je pro normálního člověka dávka téměř smrtelná. Pokud by před jízdou nepil více než dvanáct hodin, tak by zjištěná hladina alkoholu měla být nižší. Jediná možnost je, že musel pít dvě nebo tři hodiny před jízdou,

16 silniční dopravy - IV Novela č. 411/2005 Sb. vložila [tehdy do trestního zákona] nově ustanovení 201 odst. 1 tr. zák (beze změn tuto úpravu převzal nový trestní zákoník odst. 1 tr. zákoníku), jež stanoví trestnost pachatele, jenž [slova byť i z nedbalosti vypuštěna, jak už bylo zdůrazněno], vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. V odstavci 2 této skutkové podstaty byla pak v zásadě převzata dosavadní základní skutková podstata tohoto trestného činu (zde trestní zákoník provedl některé změny, které však smysl úpravy výrazně ji nezměnily) Úprava, ve znění novely č. 411/2005 Sb. (a také dnes podle nového trestního zákoníku), vykazuje rysy podobnosti se zněním trestního zákona před novelou č. 175/1990 Sb., která převážně z důvodů dekriminalizačních původní znění ustanovení 201 tr. zák změnila a skutkovou podstatu odpovídající v podstatě znění dnešního 274 odst. 2 tr. zákoníku přejmenovala na ohrožení pod vlivem návykové látky. Před dnem , kdy uvedená novela nabyla účinnosti, šlo o skutkovou podstatu trestného činu opilství [Skutková podstata trestného činu opilství byla posléze upravena v 201a tr. zák pro jistou obdobu tzv. Rauschdeliktu v české hmotněprávní úpravě dnes 360 tr. zákoníku].

17 silniční dopravy V - exkurs Tohoto trestného činu se tehdy mohla dopustit osoba, která poté, co požila alkoholického nápoje, vykonávala zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohla ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku [Obdobná skutková podstata byla zahrnuta např. i do 187 odst. 2 tr. zák. č. 86/1950 Sb. (a zněla také podobně postihovalo se požití alkoholického nápoje za takových okolností, že by pachatel mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku). Trestní zákon z roku 1950 upravoval ovšem v 187 dva případy ohrožení pod vlivem návykové látky původní název, společný i pro 186, zněl opilství první případ v 187 odst. 1, alinea 1., spočíval v jednání pachatele, který se opije, byť z nedbalosti, ač je v opilosti náchylný k výtržnostem. Požití alkoholického nápoje za takových okolností, že by pachatel mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, byl druhým případem, jak už výše uvedeno odst. 2; v 186 byl upraven v podstatě tzv. Rauschdelikt].

18 silniční dopravy VI - exkurs Ke znění 201 tr. zák před novelou č. 175/1990 Sb., poznamenávala dobová učebnice kriminologie, že právní úprava problematiky požívání alkoholu v souvislosti s řízením motorového vozidla, resp. s jinou činností, při které může být ohrožen život nebo zdraví lidí nebo způsobena značná škoda na majetku, vycházela z principu absolutní nepřípustnosti požívání alkoholu před nebo během takovéto činnosti dnes se hovoří o tzv. nulové toleranci k požívání alkoholu. Toto pojetí bylo založeno na poznatcích lékařské vědy o prokazatelně nepříznivých účincích alkoholu na schopnost člověka vykonávat činnost, při které jsou kladeny zvýšené nároky na jeho smyslové orgány, na koordinaci motorických funkcí, apod. Zároveň zmiňovaná učebnice kriminologie konstatovala, že v odborných kruzích (už tehdy) nebyl na nezbytnost absolutního zákazu konzumace alkoholu v souvislosti s řízením motorových vozidel jednotný názor. Vzhledem k tomu, že alkohol podávaný v přiměřených malých dávkách měl dočasně i povzbuzující, resp. jinak pozitivně stimulující, vliv na psychickou a fyzickou výkonnost člověka, nepovažovali někteří autoři takovou konzumaci alkoholu za striktně nežádoucí. V některých státech bylo pokládáno za trestné jednání spočívající v požívání alkoholu v souvislosti s řízením motorového vozidla až tehdy, když konzumace alkoholu překročila tolerované množství. Tato hranice byla v různých zemích stanovena rozdílně. Celkem všeobecně se však považovalo za nesporné, že od hranice 0,8 promile v krvi se značně zvyšovalo riziko aktuálního nepříznivého vlivu alkoholu na funkce lidského organismu.

19 silniční dopravy VII - exkurs Aplikační praxe začala přibližně od počátku 60. let (a to na podkladě závěrů soudně lékařské konference, která se uskutečnila přibližně v polovině 50. let) vycházet z hladiny alkoholu v krvi ve výši 1,00 g/kg (promile), která byla pokládána všeobecně za stupeň ovlivnění, který vylučuje všeobecně u průměrného řidiče schopnost bezpečně a spolehlivě ovládat motorové vozidlo (neaplikovala se u cyklistů, používala se i u řidičů některých nemotorových vozidel, např. povozů). Tato hranice nebyla explicitně vyjádřena v zákoně. Řízení motorového vozidla při uvedené hodnotě alkoholu v krvi bylo proto shledáváno natolik společensky nebezpečným, že se zpravidla takovéto jednání postihovalo jako trestný čin podle 201 tr. zák Požití menšího množství alkoholu před nebo během jízdy se obvykle posuzovalo jako přestupek proti pravidlům silničního provozu, resp. jako přečin podle 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/1969 Sb., kde se ovšem vyžadovalo splnění podmínky speciální recidivy. Aplikační praxe byla ale zároveň založena na myšlence, která se prosazovala do judikatury postupně v průběhu 70. a 80. let, totiž že ke snížení schopnosti řidiče v rozsahu předpokládaném ustanovením 201 tr. zák může dojít i tehdy, když hladina alkoholu v krvi řidiče je nižší než jedno promile. V takovém případě při posuzování způsobilosti řidiče k řízení motorového vozidla je nutno hodnotit také způsob jízdy řidiče ovlivněného alkoholem z toho hlediska, jakou měrou ohrožoval účastníky silničního provozu a bezpečnost tohoto provozu.

20 silniční dopravy - VIII Ministerstvo zdravotnictví již v letech schválilo na základě výzkumů a poznatků soudnělékařské vědy stanovisko, podle něhož zjištěním množství nad 0,3 promile alkoholu (Widmarkovou zkouškou) je prokázáno, že osoba požila určité množství alkoholických nápojů, a hladinu alkoholu ve výši 1,0 promile podle Widmarka je nutno vždy považovat za hranici, kdy řidič zpravidla již není schopen bezpečně řídit motorové vozidlo. Tímto stanoviskem se do značné míry začala řídit i soudní praxe při posuzování stupně opojení alkoholem, a to z hlediska stanovení trestní odpovědnosti řidiče.

21 silniční dopravy - IX Protože laboratorní chyby při zjišťování hladiny alkoholu v krvi mohou dosáhnout hodnoty 0,2 promile, a to jak ve prospěch, tak i v neprospěch vyšetřované osoby, vzalo Ministerstvo zdravotnictví tuto skutečnost v úvahu a určilo, že i v právní praxi je třeba hladinu alkoholu v hodnotě 1,0 promile v krvi vyšetřované osoby považovat za takové množství, které může natolik ovlivnit řidiče, že není způsobilý k řízení vozidla. Zvýšení hladiny alkoholu v krvi na jednu promile a více již zpravidla vede ke zhoršení kvality smyslového vnímání a ke ztrátě části způsobilosti k složitějším úkonům a přesnějšímu rozhodování při řízení vozidla. Zvyšování hladiny alkoholu v krvi vede i k postupné ztrátě schopnosti přesné kontroly vlastního tělesného a psychického stavu.

22 silniční dopravy - X Přes uvedené okolnosti, za kterých se posuzovalo řidičovo jednání (tehdy) jako trestný čin podle 201 tr. zák. 1961, nebylo možno v některých případech vyloučit, že i přesto, že hladina alkoholu v krvi řidiče nebude dosahovat jednoho promile, bude stupeň nebezpečnosti jednání pro společnost případu natolik vysoký, že je bude třeba posuzovat jako zmíněný trestný čin. To proto, že u některých osob působí požití alkoholu jen v malých dávkách tak intenzívně, že již nejsou způsobilé k bezpečnému ovládání motorového vozidla. Vojenské soudy obecně posuzovaly jako trestný čin opilství podle 201 tr. zák. 1961, ve znění před novelou č. 175/1990 Sb., případy, kdy hladina alkoholu dosáhla alespoň hodnoty 0,8 g/kg, a to popř. nejen vzhledem k riskantnímu způsobu jízdy řidiče, ale např. i za snížené viditelnosti, mlhy, atd. Kromě toho nebylo možné vyloučit ani to, že hladina alkoholu v krvi byla v úzké spolupráci s odborníky z oboru soudního lékařství takto vymezena i s odkazem na to, že tehdejší výlučná metoda zjišťování alkoholu v krvi Widmarkova zkouška - požadovala určitou míru tolerance ve vztahu ke spolehlivosti této metody, a to ve výši 0,2 g/kg. Jinak se totiž vycházelo ze závěru, že v případě dosažení hladiny alkoholu 0,8 g/kg vyvstává již čtyřikrát větší nebezpečí dopravní nehody než u zcela střízlivých řidičů, takže ve vědeckém světě byla tato koncentrace alkoholu v krvi považována za hranici schopnosti k řízení vozidla.

23 silniční dopravy XI - exkurs Pokud v tehdejší ČSSR se vycházelo z hranice ve výši 1,0 g/kg, bylo to tak proto, aby se obsáhla tolerance možné chyby či nepřesnosti zjištění množství alkoholu v krvi. Nelze zcela vyloučit ani to, že pokud by tehdy byly četněji využívány metody zjišťování alkoholu v krvi dokonalejší (např. metoda plynové chromatografie), umožnilo by to vycházet plně z vědecky stanovené hranice 0,8 g/kg. To, že se z takových přístupů vycházelo (a to jak v období před novelou č. 175/1990 Sb., tak i po této novele), by mohlo poněkud paradoxně potvrzovat polemika, která se rozvinula až po nabytí účinnosti novely silničního zákona (i trestního zákona) provedené zmiňovaným zákonem č. 411/2005 Sb. Např. v deníku Právo byly dne publikovány dva články poukazující na údajnou nejednotnost praxe při výkladu zákonného znaku stav vylučující způsobilost u trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle 201 odst. 1 tr. zák. 1961, ve znění účinném od V článcích ( Paragraf Bambas 2 a Policie se stojí za hranicí 0,8 promile pro trestný čin ) se upozorňovalo na údajnou nejednotnost v přístupu k hodnocení naplnění tohoto znaku mezi orgány Policie ČR a státními zástupci z toho hlediska, zdá se má nadále uplatňovat jako kritérium naplnění uvedeného formálního znaku průměrná hladina ovlivnění alkoholem 1,0 g/kg (promile) dle dřívější judikatury, nebo zda se má aplikovat nižší hladina 0,8 g/kg (promile), anebo se má aplikovat v jednotlivých případech hladina ještě nižší, podle povahy toho kterého konkrétního případu.

24 silniční dopravy XII - exkurs V článku (glose) Paragraf Bambas 2 se uvádělo výslovně: Výsledek to může mít jediný, předem jasný. Policie vyrábí usnesení o zahájení trestního řízení(?), které státní zástupci zase musí rušit. Zbytečně promrhaný čas a papír zaplatí daňový poplatník. Několik desítek takových případů ostatně už zaplatil. Aplikační praxe u většiny státních zastupitelství jak bylo zjištěno předběžným průzkumem spočívala na tom, že za základ trestní odpovědnosti jak u věcí, v nichž byl sepsán záznam o zahájení úkonů trestního řízení ( 158 odst. 3 věta první tr. ř.), tak i věcí, v nichž už bylo zahájeno trestní stíhání, se bere hladina alkoholu v krvi 1,0 g/kg. Hladina alkoholu 0,8 g/kg se zohledňuje buď jako výjimka jen u některých okresních státních zastupitelství, a to zcela obecně, nebo u všech okresních státních zastupitelství, bylo-li jinak než z výsledku lékařského vyšetření (např. ale i z klinického vyšetření nebo z výpovědí svědků, atd.) zjištěno, že znak stav vylučující způsobilost byl naplněn. V tomto případě jde o běžnou praxi, nikoli o výjimku.

25 silniční dopravy - XIII 30 Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (1) Přestupku se dopustí ten, kdo g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g), ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g),

26 silniční dopravy XIV 125c zákona o silničním provozu Přestupky (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích a) řídí vozidlo, 1. na němž v rozporu s jiným právním předpisem38b) není umístěna tabulka státní poznávací značky (dále jen registrační značka ) nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena, 2. jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost, nebo 3. které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích34a) tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, b) v rozporu s 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, c) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodila požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, d) se přes výzvu podle 5 odst. 1 písm. f) a g) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

27 silniční dopravy - XV Prokazování stavu vylučující způsobilost k řízení motorových vozidel je zvláště ve vztahu k jiným návykovým látkám než alkoholu složitým trestněprávním problémem, s nímž se orgány činné v trestním řízení potýkají.

28 silniční dopravy - XVI Soudní judikatura: NS ČR - 5 Tdo 874/ Soubor trestních rozhodnutí NS ČR, sešit 40, T 1033 Pokud měl řidič motorového vozidla v době jízdy méně než 1 promile alkoholu v krvi, bez dalšího to neznamená, že nebyla vyloučena jeho způsobilost k řízení motorového vozidla a že není možné, aby tím spáchal trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle 201 odst. 1 tr. zák. V takovém případě je nutné zabývat se okolností, zda i v důsledku menšího množství alkoholu v krvi řidiče, než je obecně uznávaná hranice ve výši 1 promile, nebyla jeho schopnost řídit motorové vozidlo vyloučena, jak předpokládá citované ustanovení. Důkazem o míře ovlivnění řidiče alkoholem a o vyloučení jeho způsobilosti řídit motorové vozidlo mohou být též např. svědecké výpovědi spolujezdců, zasahujících policistů a lékařů, kteří prováděli klinické vyšetření, jakož i svědecké výpovědi jiných osob o chování řidiče, eventuálně o jeho způsobu jízdy. Nakonec bylo publikováno pod č. 26/2008 Sb. rozh. tr.

29 silniční dopravy - XVII I. Trestní stíhání obviněného řidiče motorového vozidla pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle 201 není vyloučeno ani v případě, jestliže se nepodařilo objektivně (tj. odběrem a vyšetřením krve) zjistit přesné množství alkoholu v krvi řidiče v době jízdy. Citované ustanovení totiž podmiňuje trestní odpovědnost stavem, který vylučuje způsobilost k výkonu zaměstnání nebo k jiné činnosti, při nichž by mohl pachatel ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. Na takový stav lze sice usuzovat především z množství (hladiny) alkoholu v krvi řidiče, ale není-li tento údaj k dispozici, je možné a nutné stav vylučující způsobilost vyvodit ze souhrnu ostatních okolností, za nichž byla jízda řidiče motorového vozidla uskutečněna, např. z druhu a množství alkoholických nápojů požitých před jízdou řidičem, z doby, kdy k požití došlo, ze způsobu jízdy, z celkového chování řidiče před nehodou i po ní, apod.

30 silniční dopravy - XVIII K tomu musí orgány činné v trestním řízení opatřit a provést všechny vhodné a potřebné důkazy ( 2 odst. 5 tr. ř.) a odpovídajícím způsobem je zhodnotit jednotlivě i v souhrnu ( 2 odst. 6 tr. ř.). II. Vedle svědeckých výpovědí, lékařských zpráv či znaleckého posudku může být jedním ze souhrnu důkazů (byť nikoli jediným), jimiž lze prokázat stav vylučující způsobilost pachatele k výkonu činnosti podle 201, též výsledek dechové zkoušky, zejména pokud byla tato zkouška provedena přístrojem, který umožňuje kvantifikovat množství požitého alkoholu. Výsledek dechové zkoušky není možné bez dalšího odmítnout jen z důvodu, že přístroj, na kterém byla zkouška provedena, je zatížen určitou nepřesností, pokud výsledek odpovídá ostatním důkazům (NS ČR 5 Tz 202/99 - Právní rozhledy č. 5/2000).

31 silniční dopravy - XIX NS ČR - 3 Tdo 1215/2007 Samotná skutečnost, že se nepodařilo objektivně zjistit přesné množství alkoholu v krvi řidiče v době jízdy, ještě - bez dalšího - nevylučuje jeho trestní odpovědnost za trestný čin podle 201 odst. 1 tr. zák. Ta je totiž podmíněna stavem, který vylučuje způsobilost k výkonu řidičské činnosti. Tento stav lze v rámci souhrnu provedených důkazů (např. svědeckých výpovědí či znaleckého posudku) prokázat mj. též výsledkem orientační dechové zkoušky, zvláště pokud byla provedena přístrojem, který umožňuje kvalifikovat množství požitého alkoholu. Výsledek dechové zkoušky, pokud jinak odpovídá dalším důkazům, nelze odmítnout jen proto, že je zatížen určitou nepřesností, neboť taková skutečnost nepochybně může mít význam tam, kde naměřené hodnoty činí kolem 1,0 g/kg.

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY

BOZP ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY ALKOHOL A NÁVYKOVÉ LÁTKY SPOLEČNOST: Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. A. ZÁKAZ POŽÍVÁNÍ ALKOHOLU A NÁVYKOVÝCH LÁTEK ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI 1. Všichni zaměstnanci firmy musí dodržovat ustanovení Zákoníku

Více

Vynucování práva týkající se řízení pod vlivem alkoholu v ČR

Vynucování práva týkající se řízení pod vlivem alkoholu v ČR Vynucování práva týkající se řízení pod vlivem plk. Ing. Leoš Tržil, ŘSDP PP ČR Praha 26. září 2012 Alkohol a jeho řešení Resortní akční program MV pro plnění Národní strategie bezpečnosti Národní strategie

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD

Národní kongres - Dopravní úrazy června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Národní kongres - Dopravní úrazy 2. 3. června 2016 NOVÉ POJETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ U SLUŽBY DOPRAVNÍCH NEHOD Trestné činy v dopravě Trestná činnost v silniční dopravě se vyznačuje některými charakteristickými

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 808 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 808 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 119 9. funkční období 119 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 4. volební období 1066/2 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2006 4. volební období 1066/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

I. Eichlerová (KSZ Brno), M. Ďatko (ÚSL Brno), M. Zelený (ÚSL Brno), D. Hlaváč (SKPV Brno, KŘP Jmk)

I. Eichlerová (KSZ Brno), M. Ďatko (ÚSL Brno), M. Zelený (ÚSL Brno), D. Hlaváč (SKPV Brno, KŘP Jmk) I. Eichlerová (KSZ Brno), M. Ďatko (ÚSL Brno), M. Zelený (ÚSL Brno), D. Hlaváč (SKPV Brno, KŘP Jmk) DOPRAVNÍ ÚRAZY 2016, Brno, hotel Myslivna, 2. 3. června 2016 Soudně lékařské aspekty Soudně lékařské

Více

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě

POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě POKUTY za přestupky a správní delikty v silniční dopravě Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších

Více

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ Stav od 20.2.2016 Jedná se pouze o informativní přehled bez záruky! WWW.YESPOJISTENI.CZ příslušného zákona Skutková podstata protiprávního jednání

Více

NÁVYKOVÉ LÁTKY A ZÁKON Přehled mezinárodních úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek a) Jednotná úmluva o omamných látkách ze dne 31.3.1961 Československo úmluvu ratifikovalo v roce 1965 b) Úmluva

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

HLAVA III ZPŮSOBILOST K ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY

HLAVA III ZPŮSOBILOST K ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY Obecná způsobilost 17 HLAVA III ZPŮSOBILOST K ZACHÁZENÍ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY 17 Obecná způsobilost (1) Činnosti, pro které se požaduje povolení k zacházení, jakož i činnosti uvedené v 5 odst.

Více

Dechová zkouška na alkohol provedená zaměstnavatelem

Dechová zkouška na alkohol provedená zaměstnavatelem Zákon ukládá "nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo ně" a "nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele".

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014

N á v r h ZÁKON. ze dne... 2014 N á v r h III. ZÁKON ze dne... 2014 kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních

Více

záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu

záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu KOZA konopný zákon Zadání záměrem navrhované úpravy je umožnění pacientům užívajících konopí pro léčebné účely pěstování malého množství rostliny konopí pro vlastní potřebu dvě verze novely, jedna orientovaná

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

2. Platná právní úprava kontrolního vážení a měření silničních motorových vozidel

2. Platná právní úprava kontrolního vážení a měření silničních motorových vozidel Metodická pomůcka k provádění vysokorychlostního kontrolního vážení silničních motorových vozidel schválená poradou ministra dopravy dne 22.9.2009 Tato metodická pomůcka Ministerstva dopravy je zpracována

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Úplné znění dotčených ustanovení zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Povinnosti řidiče

Úplné znění dotčených ustanovení zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Povinnosti řidiče Úplné znění dotčených ustanovení zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 5 Povinnosti řidiče (1) Řidič je kromě povinností uvedených v 4 dále povinen a) užít vozidlo, které splňuje technické podmínky

Více

Platné znění navrženou novelou dotčených částí zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění navrženou novelou dotčených částí zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn Platné znění navrženou novelou dotčených částí zákona o silničním provozu s vyznačením navrhovaných změn 5 Povinnosti řidiče (1) Řidič je kromě povinností uvedených v 4 dále povinen a) užít vozidlo, které

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 118/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0074PZ9* UOHSX0074PZ9 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S256,257/2015/VZ-18631/2015/532/MOn Brno: 20.7.2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to Judikatura Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2006 Rozhodnutí č. 51 spolupachatelství 9 odst. 2 vs. účastenství ve formě pomoci podle 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. Spolupachatelství ve smyslu

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 258 10. funkční období 258 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (Navazuje na sněmovní tisk č. 580 ze 7. volebního

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část

OBSAH. Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část OBSAH Seznam zkratek... 12 Předmluva... 15 Obecná část Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY TRESTNÍHO PRÁVA...19 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního práva hmotného....

Více

Bezúhonnost strážníka po 1. lednu Dotaz:

Bezúhonnost strážníka po 1. lednu Dotaz: Bezúhonnost strážníka po 1. lednu 2009 Dotaz: Zákonem č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, bylo novelizováno, resp. nově upraveno ustanovení

Více

(1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

(1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY (1. pololetí) INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2016 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů.

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 458 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 246 10. funkční období 246 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody Seminář pro Justiční akademii SR Omšenie dne 19. 5. 2015 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky 1 Pojistný podvod Osnova Některé jiné

Více

Inspekce ministra vnitra

Inspekce ministra vnitra Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra a trestné činnosti policistů Policie České republiky za rok 2006 Ministerstvo vnitra je resort, do jehož působnosti patří i boj s trestnou činností policistů,

Více

Informace o stavu bodového systému v České republice III.Q 2008

Informace o stavu bodového systému v České republice III.Q 2008 Informace o stavu bodového systému v České republice III.Q 2008 PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s přestupky a trestnými činy, které jsou řidičům evidovány v centrálním

Více

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu

čímž spáchal přestupek podle ustanovení 125c odst. 1 písm. f) bod 4 zákona o silničním provozu Věc: PŘÍKAZ O ULOŽENÍ POKUTY Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravněsprávních činností, oddělení správního řízení, v přenesené působnosti podle ust. 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 35/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

Předsednictvo sekce MHD a VSD, dne Výběr ze Sbírky zákonů 2013

Předsednictvo sekce MHD a VSD, dne Výběr ze Sbírky zákonů 2013 Předsednictvo sekce MHD a VSD, dne 9.9. 2013 Výběr ze Sbírky zákonů 2013 9. Zákon č. 155/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (částka 70, účinnost

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 68/2012-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY. Informace o stavu bodového systému v České republice za II.Q 2008

PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY. Informace o stavu bodového systému v České republice za II.Q 2008 Informace o stavu bodového systému v České republice za II.Q 2008 PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace obsažené v tomto dokumentu souvisejí s přestupky a trestnými činy, které jsou řidičům evidovány v centrálním

Více

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008

Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Zpráva o činnosti Inspekce ministra vnitra za rok 2008 Inspekce ministra vnitra plnila v roce 2008 své úkoly vyplývající z působnosti a pravomoci svěřených ji platnými právními předpisy: - zákon č. 283/1991

Více

Tisk 801 pozměňovací návrh

Tisk 801 pozměňovací návrh Tisk 801 pozměňovací návrh Text pozměňovacího návrhu 1. V části druhé (změna trestního řádu) se za novelizační bod 4 vkládá nový novelizační bod 5, který zní: 5. V 202 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 55/2009-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Kurz Domácí násilí přílohy školících materiálů/ výběr z legislativy Zákon o Policii a oprávnění o vykázání násilné osoby 44 (1) Lze-li

Více

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů.

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. MZA 56/2006 -Informace-stanoviska I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. Dotaz: Zda se vyšetření podle

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD 1. 1. 2009

PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD 1. 1. 2009 PŘESTUPKY A BODOVÝ SYSTÉM OD.. 2009 22 zákona č. 200/990 Sb. o přestupcích v tabulce a související bodové hodnocení přestupků Od st. Pís m. a Bo d Skutková podstata přestupku Přestupku se dopustí ten,

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 104/2008-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Část třetí. Činnost veřejné správy

Část třetí. Činnost veřejné správy str. m. č. Úvod k prvnímu vydání... V Předmluva k devátému vydání...vii Autoři jednotlivých částí... IX O autorech... XI Vzory citace judikátů soudů ČR... XIII Vzory citace judikátů evropských soudů...

Více

Senátní návrh ZÁKON. ze dne ,

Senátní návrh ZÁKON. ze dne , Senátní návrh ZÁKON ze dne...2014, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení

- 1 - ODŮVODNĚNÍ. OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení - 1 - ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST A) Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení 1.1. Název: Návrh vyhlášky o zdravotnické dokumentaci Návrh vyhlášky o zdravotnické

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 160/2007-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2013

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2013 Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 4/2013 Zásady pro provádění orientační dechové zkoušky na požití alkoholu. V souladu s ustanovením zákona

Více

Vybrané změny zákona

Vybrané změny zákona Změny předpisů pro dopravu Ing. Josef Gerža Autoslužby Mirda s.r.o. Vybrané změny zákona 361/2000sb., o provozu na pozemních komunikacích 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY INFORMACE o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Rok 2016 Obsah Návod Ministerstva dopravy Jak nedostat body 3 Souhrn a evidence jednání podle jednotlivých zákonů. 4 Srovnání

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Nejvyšší státní zastupitelství SL 722/2009

Nejvyšší státní zastupitelství SL 722/2009 Nejvyšší státní zastupitelství ----------------------------------------- 1 SL 722/2009 Sbírka výkladových stanovisek Nejvyššího státního zastupitelství -------------------------------------------------

Více

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou

Testování (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou (nejen) dětí při podezření na ovlivnění návykovou látkou Břetislav Brejcha & Jaroslav Šejvl Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí Obsah prezentace Legislativa v oblasti

Více

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň:

Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Krizový plán řešení při podezření na užití či výskytu tabákové nebo omamné látky a alkoholu pro I. a II. stupeň: Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Mgr. Andrea

Více

29 (Výše nemocenského za kalendářní den)

29 (Výše nemocenského za kalendářní den) 29 Dávky Díl 3 Výše nemocenského 29 (Výše nemocenského za kalendářní den) Výše nemocenského za kalendářní den činí a) 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné b) 66 % denního

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

7. V 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

7. V 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní: Strana 766 Sbírka zákonů č.72 / 2011 Částka 28 72 VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2011, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání se takové povinnosti by podle judikatury

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 45/2006-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a

Více

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I.

ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ. Čl. I. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Čl. I. Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 511. USNESENÍ SENÁTU z 21. schůze, konané dne 30. května 2014 k návrhu senátního návrhu zákona senátora Petra Gawlase a dalších senátorů, kterým se mění

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58A 35/2013-27 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce R. K., proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského

Více

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

ZÁKON č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ZÁKON č. 100/2001 Sb. ze dne 20. února 2001 O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) ve znění zákona č. 93/2004 Sb.,

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského

Pozměňovací návrhy. Jana Čechlovského Pozměňovací návrhy Jana Čechlovského k pozměňovacím návrhům ÚPV schváleným usnesením ÚPV dne 29.5.2013 tisk č. 930/2 (vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace

Více

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH

ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH Zákon č. 372/2011 Sb. ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH technická novela Petr Šustek 34 / 3 ČÁST ČTVRTÁ POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDR. SLUŽEB Poskytování zdravotních služeb

Více

SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY

SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Směrnice č.j. ISŠ/1258/2015 SMĚRNICE PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ NA ALKOHOL A DALŠÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY Vypracoval: Schválil: Mgr. Vendula Konečná výchovný poradce Mgr. Petr Pavlůsek ředitel školy Směrnice nabývá účinnosti

Více

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy č.j. 285/2009-160-OST Ministerstvo dopravy odbor provozu silničních vozidel Metodika k usměrnění některých správních činností obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů v souvislosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 221/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 221/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 1/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 102/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Aps 9/2013-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Část třetí Řízení v prvním stupni

Část třetí Řízení v prvním stupni Část třetí / Hlava první Část třetí Řízení v prvním stupni Hlava první Průběh řízení Místní příslušnost / 39 / Občanské soudní řízení 84 Úplné znění 84 v tomto znění od 1. 1. 2001 poslední změna zákonem

Více

JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD JUDr. František Púry JUDIKATURA SOUDŮ K ÚČASTI ZNALCŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ PŘI POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH NEHOD Příspěvek mezinárodní konference znalců analytiků silničních nehod Nehody s chodci nejen na přechodech

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD

ENERGETICKY REGULACNI URAD r 'V "'V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava Č. j.: 13953-2/2013-ERU V Jihlavě dne ll. listopadu 2013 PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium

Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce. Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Trestní odpovědnost a povinnost mlčenlivosti znalce Karel Cibulka Nejvyšší soud, trestní kolegium Osnova přednášky Základ trestní odpovědnosti Trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji Některé

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu

Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Metodický zpravodaj autoškol č. 89/2016 školení řidičů Pravomoci strážníka a úkoly obecní policie v oblasti silničního provozu Podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Více