Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí"

Transkript

1 Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, Louny *MULNXOOJNWUX* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: MU LN/5923/2014/SU/WP MULNCJ 63556/2014 Weberová Pavla Pod Nemocnicí 2379, Louny Louny Arch. č.: ÚR-SU 114/2008 ROZHODNUTí ÚZEMNí ROZHODNUTí (doručeno veřejnou vyhláškou) Výroková část: Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostření, oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písmo ti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, IČ , Kochova 3975, Chomutov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby Zkapacitnění silnice R7 - Chlumčany na pozemcích v katastrálním území Cítoliby, Chlumčany u Loun, Toužetín a Smolnice u Loun (soupis stavbou dotčených pozemků je v příloze č. 1, která je součástí tohoto rozhodnutí). Druh a účel umisťované stavby: Liniová stavba rychlostní silnice pro motorová vozidla v kategorii R 25,5/100 v délce 4,440 km - jedná se o nahrazení části stávající, již kapacitně nevyhovující dvouproudové silnice 1/7 komunikací rychlostní čtyřproudovou. Strana I (celkem 9)

2 1 Spisová značka: MULN/5923/20 14/SU/WP str. 2 Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Jihovýchodně od Loun ve směru Louny - Praha. Navržená trasa silnice jde ve většině úseku stavby v nové trase mimo stávající silnici 1/7, která bude sloužit jako doprovodná komunikace. Způsob členění stavby Demolice SO Demolice přístřešku ČSAD Pozemní komunikace SO Silnice R7 SO Mimoúrovňová křižovatka.srnotnice" SO Mimoúrovňová křižovatka.louny" SO Přeložka silnice 111/22932 SO Přeložka silnice 11/607v km 1,0 SO Přeložka silnice 11/607v km 3,7 SO Přeložka komunikace v km 3,7 SO Souběžná polní cesta v km 0,0-0,45 vlevo SO Souběžná polní cesta v km 0,45-1,0 vlevo SO Přeložka polní cesty v km 1,0 SO Souběžná polní cesta v km 1,0-2,0 vlevo SO Souběžná polní cesta v km 2,0-2,8 vlevo SO Souběžná polní cesta v km 1,0-2,0 vpravo SO Souběžná polní cesta v km 2,0-2,á vpravo SO Příjezdová komunikace k vodojemu SO Příjezdová komunikace k retenční nádrži v km 3,7 SO Sjezd v km 0,46 silnice 11/607vlevo SO Sjezd v km 0,46 silnice 11/607vpravo SO Provizorní dopravní značení SO Definitivní dopravní značení silnice R7 SO Definitivní dopravní značení ostatních komunikací SO Rekonstrukce stávajících komunikací SO Oplocení silnice R7 Mosty SO Most na R7 přes silnice 111/22932 SO Most na R7 pro biokoridor SO Most na trati ČD přes R7 SO Kolektor pro vodovod SO Most na R7 přes Smolnický potok SO Most na R7 přes železniční trať SO Most na R7 přes Cítolibský potok SO Most na R7 přes silnici 111/22941 SO Zárubní zeď v km 2,720-2,770 Vodohospodářské objekty SO Středová kanalizace v km 0,000-1,800 SO Středová kanalizace v km 3,360-3,480

3 Spisová značka: MULN/5923/20 14/SU/WP str. :I SO Středová kanalizace v km 3,520-3,650 SO Středová kanalizace v km 3,680 - KÚ SO Retenční nádrž v km 3,1 SO Retenční nádrž v km 3,7 SO Přeložka výtlaku vodovodu v km 2,650 SO Přeložka vodovodu a kanalizace v km 2,850 SO Náhrada stávající studny objektu č.p. 90 v Chlumčanech SO Úprava meliorací Elektroobjekty SO Přeložka vedení VN v km 0,000-1,100 SO Přeložka vedení VN v km 2,600-2,700 SO Přeložka vedení VN v km 3,700-3,950 SO Přeložka ovládacího kabelu k vodovodu objektu č.p.90 Sdělovací objekty SO Úpravy sdělovacího kabelu ČD - Telematika a.s. SO Úpravy MK a OK Telefónica 02 v km 1,000-3,600 SO Úpravy KM + HDPE Telefónica 02 v km 3,225 SO Úpravy MK + HDPE Telefónica 02 v km 3,700-3,950 Systém SOS SO Systém SOS - kabelové vedení SO Systém SOS - hlásky SO Systém SOS - meteostanice SO Systém SOS - kabelové prostupy a kabelovody SO Systém SOS - trubky pro optické kabely SO Systém SOS - automatické sčítače dopravy SO Přípojka vedení nn pro systém SOS SO 498 -Informační systém SO Optický kabel DIS Plynovody SO Přeložka VTL plynovodu v km 1,0 SO Přeložka VTL plynovodu v km 3,250-4,030 Drážní objekty SO Úprava železniční trati č. 529 Pozemní objekty SO Protihluková stěna v km 2,850-3,480 SO Protihluková stěna v km 3,120-3,430 Úpravy území SO Příprava ploch trvalého a dočasného záboru SO Rekultivace ploch ZS a manipulačních pruhů SO Rekultivace zrušených komunikací SO Vegetační úpravy silnice R7 SO Vegetační úpravy ostatních komunikací

4 Spisová značka: MUL /5923/2014/SU/WP str. 4 II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a zpracování projektové dokumentace: 1. Stavba bude umístěna na pozemcích v souladu se soupisem stavbou dotčených pozemků a s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku 1:2000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména je vyznačeno umístění všech částí stavby. Soupis stavbou dotčených pozemků (aktualizovaný k ) a situační výkresy, jsou součástí projektové dokumentace pro územní řízení, kterou zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. a tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 2. Projekt stavby bude zpracován v souladu s veškerými platnými zákony, vyhláškami a předpisy související se stavbou. 3. O vydání stavebního povolení na silniční stavby, stavby dráhy a vodní díla, požádá investor stavby, ve smyslu ustanovení stavebního zákona, speciální stavební úřady. 4. Projektová dokumentace bude vypracována osobou, která má k této činnosti oprávnění ve smyslu ustanovení stavebního zákona. 5. V technickém řešení projektové dokumentace stavby pro stavební řízení bude zapracováno: zajištění dopravní přístupnosti pozemků dotčených výstavbou komunikace potřebné protierozní opatření pro plochy zařízení staveniště a vlastní stavby v období výstavby a pro svahy násypů a zářezů tělesa komunikace vymezení ploch pro deponie ornice a ostatních zemin (tyto plochy je třeba umístit tak, aby nezasahovaly do cenných částí přírody a nenarušovaly její ekologickou stabilitu) návrh využití přebytku vytěžené zeminy a ornice, včetně výpočtu kubatur - zpřesněné bilance (v návrhu bude upřesněno využití na rekultivaci, modelaci terénu a pod.) místa vyžadující oplocení z důvodů migrace zvěře migrace zvěře - biokoridory výsadba břehových porostů toků a náhradní výsadba za pokácené porosty ochrana retenčních nádrží pro zachytávání a likvidaci havarijního znečištění 1. bezpečnostní přelivy na retenčních nádrží budou dimenzovány na maximální přítoky z odvodnění komunikace a případně dalších odvodňovaných povodí 2. v návrh bezpečného odvedení vody z nádrže bude zahrnovat i tlumení kinetické energie vody v místě zaústění do vodního toku 3. řešení bude v souladu s TNV "suché nádrže" 4. detailní posouzení navrhovaného množství dešťových vod odváděných systémem dešťové kanalizace a retenčních nádrží; bude prokázáno nezhoršení stávajícího stavu. 6. Před zahájením stavebního řízení o povolení stavby bude dokončeno majetkoprávní vypořádání - investor stavby uzavře smlouvy kupní, nájemní a o uložení věcného břemene s vlastníky stavbou dotčených pozemků. Výkup pozemků zastavěných stavbou se bude realizovat podle platných vyhlášek a zákonů. 7. Před zahájením stavebního řízení bude projednána smlouva o zřízení služebnosti (věcná břemena) s vlastníky pozemků vodních toků s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. a nájemní smlouva platná od začátku realizace až po majetkové vypořádání po dokončení stavby. 8. Investor stavby bude usilovat do doby stavebního řízení o dohodu (uzavření příslušných smluv) se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a staveb, nebo v případě nedosažení dohody požádá stavební úřad (vyvlastňovací úřad) o vydání rozhodnutí - vyvlastnění, dle ustanovení 18 zákona č. 184/2006 Sb. 9. Před zahájením stavebního řízení bude předložen Povodí Ohře s.p. závod Terezín zpracovaný havarijní plán a povodňový plán, ke kterým se vyjádří příslušná obec a příslušný vodoprávní orgán. Bude také provedena kategorizace vodních děl v souladu s 61 zákona č. 254/2001 Sb.

5 Spisová značka: MULN/5923/2014/SU/WP str Další stupeň projektové dokumentace ( dále jen "PO") - dokumentace pro stavební povolení, bude předložena k odsouhlasení: Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje (PO spolu s požárně bezpečnostním řešením); Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny (PO spolu s hlukovou studií) ČEZ Distribuce a.s., Děčín (PO elektroobjekty); ČD - Telematika a.s. SKS Ústí nad Labem a Správa Železniční cesty.o. Správa dopravní cesty, Ústí nad Labem (PO staveb v ochranném pásmu dráhy a drážní objekty) Severočeské vodovody a kanalizace a.s. T eplice (PO část vodohospodářské objekty - přeložky vodovodu a kanalizace); RWE s.r.o. Brno- Severočeská plynárenská Ústí nad Labem (PO plynovody); Městskému úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgánu ochrany přírody ((PO biokoridory, mostní objekty, vegetační úpravy, oplocení silnice R7 a upřesněnou bilanci skrývek včetně plánu odvozu a rozprostření); Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (PO stavby včetně zásahů do silničních těles komunikací II. a III. třídy); Povodí Ohře s.p. závod Terezín (PO vodních děl); Lesy ČR s.p. Správa toků - oblast povodí Ohře Teplice Obci Smolnice; Obci Chlumčany; 11. Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva s REW s.r.o. Brno ve veci zajištění realizace přeložky plynárenského zařízení ve smyslu 70 zákona č. 458/2000 Sb. 12. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení podá investor žádost o povolení sjezdů silničnímu správnímu úřadu a požádá o schválení dopravního řešení. 13. K žádosti o stavební povolení bude doložen souhlas se zřízením stavba z části v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy od Drážního úřadu sekce stavební oblast Praha. 14. V projektové dokumentaci o stavební povolení bude uvedeno, že rozprostíraná vrstva ornice při rekultivaci rušených úseků silnic a polních cest na zemědělskou půdu bude stejné mocnosti jako je mocnost na sousedních pozemcích. 15. Vegetační úpravy budou rozšířeny o náhradní výsadbu u retenční nádrže SO 311 a PO tohoto objektu bude odsouhlasena se zástupci Obce Chlumčany. 16. Protihluková zeď SO 701 bude prodloužena (nebo dojde k jinému dalšímu protihlukovému opatření na pozemcích investora) jen na základě nepříznivých výsledků měření hluku v rámci zkušebního provozu a následného stanoviska dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví. 17. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou zapracovány veškeré výsledky, navrhovaná opatření a závěry provedených průzkumů v stavbou dotčené lokalitě - dendrologický průzkum, geotechnický průzkum, pedologický průzkum, biologický průzkum, korozní průzkum a hluková studie. Dobu platnosti územního rozhodnutí stanovuje stavební úřad na 5 let v souladu s 93 odst. 1 stavebního zákona. III. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitkám účastníků řízení paní Jaromíry Jirotkové, bytem Staška č.p. 72, Domažlice podané prostřednictvím jejího zástupce JUDr. Rudolfa Kožušníka, advokáta které se týkají: Námitce vyjadřující obavy z intenzity hluku ze silnice včetně návrhu rozměrů protihlukové zdi, bylo vyhověno podmínkou č. 10 a 16 ve výrokové části tohoto rozhodnutí ve věci ochrany veřejného zdraví před hlukem. Námitka vyjadřující obavy z úbytku podzemních vod se zamítá. Námitka vyjadřující obavy ze znemožnění přístupu k pozemkům ve vlastnictví paní Jaromíry Jirotkové se zamítá.

6 Spisová značka: MULN/5923/2014/SU/WP str. 6 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 Odůvodnění Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby pod sp.zn. MULN/12269/2008/SU/W, které bylo napadeno odvoláním a na základě vydaného rozsudku dne Krajského soudu v Ústí nad Labem pro vadu řízení zrušeno a vráceno k dalšímu řízení. Na základě výše uvedeného stavební úřad dne oznámil veřejnou vyhláškou účastníkům řízení pokračování v územním řízení a zároveň nařídil veřejné ústní jednání k dalšímu řízení a to na Z jednání byl pořízen zápis. Umístění stavby je v souladu se schváleno u územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stanoviska vydaná dotčenými orgány během řízení: Drážní úřad, sekce stavební- oblast Praha Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Ministerstvo životního prostředí odbor péče o krajinu Městský úřad Louny, jako orgán ochrany přírody Městský úřad Louny, jako orgán památkové péče Městský úřad Louny, jako silniční správní úřad Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor dopravy a silničního hospodářství Další předložené doklady: Souhlas s trvalým a dočasným odnětím půdy ze ZPF vydalo Ministerstvo životního prostředí Rozhodnutí Městského úřadu Louny odboru životního prostředí o povolení k nakládání s povrchovými vodami ze dne Rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti ČS Litoměřice o povolení výjimky pro kriticky a silně ohrožené druhy živočichů ze dne Rozhodnutí Obecního úřadu Chlumčany ze dne a Obce Smolnice ze dne k povolení pokácení mimolesní zeleně Posudek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel posudku Ing. Alexandr Mertl) Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje odboru životního prostředí a zemědělství k posouzení vlivu záměru na životní prostředí Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

7 Spisová značka: MULN/5923/20 14/SU/WP SIr. 7 Účastníci řízení, kteří sdělili svá stanoviska: Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Žatec; Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., správní úsek Loun; Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor správa majetku kraje; ČEZ Distribuce, a. s., Pozemkový fond České republiky, Územní pracoviště Louny; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., závod Most; Severočeská vodárenská společnost a.s.; Povodí Ohře, st. p.,; Chomutov; RWE Distribuční služby s.r.o., SČP - Net s.r.o. správa Chomutov; Městys Panenský Týnec; Správa Železniční dopravní cesty s.o, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem; Telefónica 02 Czech Republic a.s.; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí; Lesy ČR, S.p. Správa toků oblast povodí Ohře Teplice a vlastníci (fyzické osoby) stavbou dotčených pozemků. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad podmínek účastníků řízení k umístění stavby, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Připomínky a požadavky v územním řízení doložené účastníky řízení a orgány státní správy určené k realizaci stavby, nebyly v tomto rozhodnutí uváděny - netýkají se umístění stavby do daného území nebo jiného opatření v území a stavební úřad k nim proto v tomto řízení nepřihlíží. Podmínky pro provádění stavby a k jejímu uvedení do provozu mohou být uplatněny při stavebním řízení. Někteří majitelé pozemků do dne vydání rozhodnutí nereagovali na výzvy investora a u některých pozemků probíhá nebo nebylo ještě zahájeno dědické řízení. Jelikož se jedná o části pozemků potřebné pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby podle schválené územně plánovací dokumentace, vydává stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby, i když nebylo dosaženo souhlasu všech vlastníků stavbou dotčených pozemků. V souladu s ustanovením 93 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovil maximální zákonem povolenou dobu platnosti územního rozhodnutí tj. na dobu S-ti let a to z důvodu náročnosti projektové přípravy stavby a rozsahu majetkoprávního vypořádání. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vypořádání s námitkami účastníků: Námitky zaslané JUDr. Rudolfem Kožušníkem, advokátem, dle jeho sdělení jednajícího jménem paní Jaromíry Jirotkové (vlastník pozemků dotčených stavbou), byly podány stavebnímu úřadu bez právoplatné plné moci k zastupování. O těchto námitkách (nutnost zaobírat se hlukem ze silnice či možným rizikem úbytku podzemních vod a zajištění přístupu k pozemkům) přesto rozhodl stavební úřad takto: Stavební úřad námitce týkající se dostatečnosti protihlukového opatření vyhověl a to stanovením podmínky Č. 16 tohoto rozhodnutí včetně stanovení nutnosti dalšího projednání projektové dokumentace pro stavební řízení s dotčeným orgánem na úseku veřejného zdraví tj. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje (podmínka Č. 10). Námitku o možnosti úbytku podzemních vod stavební úřad jako neopodstatněnou zamítl, jelikož hydrologické poměry v okolí plánované trasy byly předmětem hydrologického průzkumu, jehož výsledek potvrzuje, že k hladině podzemní vody nebude zahlouben ani zářez hluboký 17m a že nedojde k ovlivnění vydatnosti okolních vodních zdrojů. Tento průzkum včetně výsledné zprávy, vyhotovený oprávněnou osobou je součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a bylo možné do něho nahlédnout po celou dobu řízení. Námitku o nezajištěném přístupu k pozemkům a budovám ve vlastnictví paní Jaromíry Jirotkové stavební úřad jako neopodstatněnou zamítl, jelikož po posouzení námitky zjistil, že navrhovaná stavba nijak nezasahuje do stávajícího stavu dopravní obslužnosti pozemků a staveb ve vlastnictví paní Jirotkové. Jak má být stavba zrealizována je dostatečně označeno v situaci a technickém popisu projektové dokumentace pro územní řízení, ze které je zřejmé, že stávající komunikace R 7 bude ponechána jako komunikace doprovodná. Faktem však zůstává, že z nově budované čtyřproudové rychlostní komunikace nebude umožněn přímý sjezd na žádné okolní pozemky, to však vyplývá z ustanovení zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, že z rychlostní komunikace se mohou napojovat jen stavby, které svým účelem slouží výlučně uživatelům těchto komunikací (čerpací stanice, motoresty apod.). V dalším řízení nebyly tímto účastníkem řízení podány žádné nové námitky.

8 Spisová značka: MULN/5923/20 14/SU/WP str. 8 Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-ii sám stavebním úřadem. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Ing. Miloslava Kalivodová vedoucí odboru stavebního Městského úřadu Louny úřadu a životního prostředí otisk úředního razítka Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce v příslušné obci a úřední desce Městského úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, stavebnímu úřadu. Vyvěšeno dne. ([,?O.to'lV tt..~: l!..?.y... Sejmuto dne. ~ cf L~ f~/~d/. /. 'tk ~ ~~,?i IJtuw POpIS, d razl o ,';'......r,\:..' 1>..~. C';\\..V Poplatek: Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zneru pozdějších předpisů položky 18 písmo a/ ve výši 1000,- Kč, položky 20 písmo a/ ve výši 100,- Kč, celkem 1100,- Kč byl zaplacen. Příloha č.1: seznam stavbou dotčených pozemků Obdrží účastníci (dodejky) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Praha 4-Nusle Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, IDDS: zjq4rhz sídlo: Kochova č.p. 3975/10, Chomutov 1 Obec Chlumčany, IDDS: 2b3aqpf sídlo: Chlumčany č.p. 154, Chlumčany u Loun Obec Smolnice, IDDS: tnqavr2 sídlo: Smolnice č.p. 104, Smolnice Obec Toužetín, IDDS: fvdazq8 sídlo: Toužetín č.p. 42, Louny 1 Městys Cítoliby, IDDS: m6nbewb sídlo: Zeměšská č.p. 219, Cítoliby Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., správní úsek Louny, Poděbradova č.p. 2653, Louny 1

9 Spisová značka: MUL /5923/2014/SU/WP str. 9 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správa majetku kraje, IDDS: t9zbsva sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem 1 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, Teplice 1 Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, Teplice 1 Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm sídlo: Bezručova č.p. 4219, Chomutov 3 Městys Panenský Týnec, IDDS: wytbb5w sídlo: Panenský Týnec č.p. 10, Panenský Týnec Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4-Michle Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e sídlo: Pod Nemocnicí č.p. 2381,44001 Louny 1 ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí, IDDS: dgzdjrp sídlo: Klíšská č.p. 977/77, Ústí nad Labem-město, Klíše, Ústí nad Labem 1 Lesy České republiky, s.p., správa toků-oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Správa železniční dopravní cesty, st. organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, Praha t-nové Město ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, Brno 2 dotčené správní úřady Drážní úřad" sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Vinohrady, Praha 2 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, IDDS: 9gsaax4 sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, Praha 10-Vršovice Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem 1 Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, Litoměřice 1 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem 1 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem 1 Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP, oddělení životního prostředí, Pod Nemocnicí č.p. 2379, Louny 1 Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP, oddělení územního plánování a památkové péče, Pod Nemocnicí č.p. 2379, Louny 1 Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP, oddělení stavebního řadu - silniční správní úřad, Pod Nemocnicí č.p. 2379, Louny 1 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS:,t9zbsva sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ustí nad Labem-centrum, Ustí nad Labem 1 Ostatním účastníkům řízení tj. vlastníkům pozemků dotčených stavbou (viz. příloha č.1) a vlastníkům sousedních pozemků, kteří mohou být stavbou dotčeny, se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou.

10 / / / / / / / / / /1 641 Dočasný zábor /1 638 Dočasný zábor 1844/1 638 Dočasný zábor Dočasný zábor / / /1 635 Dočasný zábor / / /1 632 Dočasný zábor /1 629 Dočasný zábor /1 627 Dočasný zábor / / / /1 622 Dočasný zábor /1 619 Dočasný zábor /1 614 Dočasný zábor / / /1 613 Dočasný zábor /1 608 Dočasný zábor / / / / / / / / / / / / /10 r / / / / / / / / / / /25

11 / / / /29 Dočasný zábor / / / / / / / / / / / / / / d /14 Dočasný zábor / / / / / / / / /7 Dočasný zábor / / / /3 483 d / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /3 513

12 /3 514/ / /3 526/ /3 526/ / / / /5 Dočasný zábor /8 Dočasný zábor / / / / / /35 Dočasný zábor /5 Dočasný zábor /6 Dočasný zábor /65 Dočasný zábor /3 Dočasný zábor / /2 522

13 Zkapacitněnl silnice R7 - Chlumčany Aktualizace pozemků k poř. čislo / / / /17 k.ú. Cítoliby ppč, stav KN ppč. stav PK poř. číslo k.ú. Chlumčany u Loun ppč, stav KN ppč. stav PK 6 470/ / / / / / / (pův PK 255) /1 (půvpk 266) /47 (pův PK 266 d1) / / / / / / /1 (pův PK 137/1) Dočasný zábor /2 (pův PK 133/2) (pův PK 153) Dočasný zábor /1 (pův PK 133/1) / /5 (pův PK 129 d1) Dočasný zábor 207/10 (pův PK 129 d1) Dočasný zábor /6 Dočasný zábor / / / / / /1 (pův PK 437) /1 (pův PK 435/5) /4 I(pův PK 273) / /1 (pův PK 271 d2) /1 (pův PK 436/2 d1) /2 (pův PK 273) /2 (pův PK 272) /5 272/1 (pův PK271 d1) / /1 (pův PK 129 d2) /1 I(pův PK 419 d2) Dočasný zábor /6 I(pův PK 419 d1) Dočasný zábor

14 [poř, číslo k.ú. Chlumčany u Loun I ppč. stav KN I ppč. stav PK /3 (pův PK 120/3) Dočasný zábor /5 I(pův PK 455/4) Dočasný zábor /4 (pův PK 455/3) Dočasný zábor Dočasný zábor / / /4 (pův PK 436/2 d2) /21 (pův PK 284/1) 284/ I(pův PK 83) Dočasný zábor /8 Dočasný zábor / /1 (pův PK 285) (pův PK /2 'pův PK /3 'pův PK /2 Dočasný zábor /1 (pův PK 457 d2) Dočasný zábor /1 (pův PK 324 d2) Dočasný zábor /2 Dočasný zábor /5 Dočasný zábor 69 st.35/2 Dočasný zábor /1 Dočasný zábor /22 (pův PK 288) /5 (pův PK 324 d1) 451/19 451/ /4 (pův PK 290 d1) Dočasný zábor /4 (pův PK 457 d1) /4 l(půvpk291 d1) /1 (pův PK 291 d3) Dočasný zábor /11 (pův PK 291 d2) Dočasný zábor /10 Dočasný zábor /1 Dočasný zábor /4 Dočasný zábor /2 Dočasný zábor /14 PK 293/2 Dočasný zábor /1 (pův PK 301) Dočasný zábor /1 (pův PK 300) Dočasný zábor /1 I(pův PK 302 Dočasný zábor /1 I (pův PK 443/2) Dočasný zábor 87 st.35/1 Dočasný zábor / /2 (pův PK 332/2) (pův PK 333) /3 (pův PK 299/3) 299/4 (pův PK 299/3) pův PK 334

15 94 336/ /1 I(pův PK 336/1) poř, číslo k.ú. Chlumčany u Loun Ippč. stav KN Ippč. stav PK / (pův PK 340) /31 I(pův PK 336/2) Dočasný zábor /31 I(pův PK 365) Dočasný zábor /30 (pův PK 445 d1) /1 (pův PK 445 d3) /32 I(pův PK 364 d1) /1 I(pův PK 364 d2) /1 (pův PK 341 d2) /1 I(pův PK 357/1) /2 I(pův PK 445 d3) (pův PK 341 d1) 341 I(pův PK 341 d1) /6 (pův PK 364 d1) /32 I(pův PK 369/1 d1) 377/6 377/ /4 Dočasný zábor /5 Dočasný zábor / / /2 (pův PK 359/2) / /3 I(pův PK 369/3) 116a 377/ /46 (pův PK 370/2) 377/53 I(pův PK 370/2) /2 I(pův PK 371/2 377/ / /59 (pův PK 350/1) /61 I(pův PK 448 d1) 377/50 (pův PK 448 d2) I (pův PK 376) /2 (pův PK 350/2) /62 (pův PK 397/2) /64 I(pův PK 397/1) /54 I(pův PK 398) 449/10 (pův PK 398) /57 (pův PK 351) / /1 I(pův PK 351) /9 (pův PK 397/1) /8 (pův PK 397/2) /7 I(pův PK 448 d3) poř, číslo k.ú. Toužetín I ppč. stav KN ppč. stav PK

16 /2 Dočasný zábor / /1 I(pův PK 153/1) 516/ / /2 Dočasný zábor /3 Dočasný zábor /4 Dočasný zábor / / /17 I(púv PK 172/15) 516/3 (púv PK 172/15) /18 I(púv PK 172/16) /19 I(púv PK 172/17) / / / /20 I(púv PK 172/18) /21 I(pův PK 172/19) / / / /22 (pův PK 172/20) /23 (pův PK 172/21) / /10 Dočasný zábor /11 Dočasný zábor /11 Dočasný zábor /24 (púv PK 172/23) Dočasný zábor /12 Dočasný zábor /2 Dočasný zábor poř, číslo k.ú. Smolnice u Loun ppč. stav KN ppč. stav PK /1 2390/2 2390/ / /1 1713/1 d / / / / / / / / / / / / / / / /1 708

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo náměstí čp.83 503 15 Nechanice č.j. 345/862/2009 Nechanice, 11. ledna 2010 oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel.: 498 773 820, e-mail:

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S 4827/2013 OÚPaSŘ Ze dne : 18.12.2013 Č.j.: METR 5718/2013

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 506/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE DNE

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více