Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí"

Transkript

1 Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, Louny *MULNXOOJNWUX* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: MU LN/5923/2014/SU/WP MULNCJ 63556/2014 Weberová Pavla Pod Nemocnicí 2379, Louny Louny Arch. č.: ÚR-SU 114/2008 ROZHODNUTí ÚZEMNí ROZHODNUTí (doručeno veřejnou vyhláškou) Výroková část: Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostření, oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písmo ti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, IČ , Kochova 3975, Chomutov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby Zkapacitnění silnice R7 - Chlumčany na pozemcích v katastrálním území Cítoliby, Chlumčany u Loun, Toužetín a Smolnice u Loun (soupis stavbou dotčených pozemků je v příloze č. 1, která je součástí tohoto rozhodnutí). Druh a účel umisťované stavby: Liniová stavba rychlostní silnice pro motorová vozidla v kategorii R 25,5/100 v délce 4,440 km - jedná se o nahrazení části stávající, již kapacitně nevyhovující dvouproudové silnice 1/7 komunikací rychlostní čtyřproudovou. Strana I (celkem 9)

2 1 Spisová značka: MULN/5923/20 14/SU/WP str. 2 Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Jihovýchodně od Loun ve směru Louny - Praha. Navržená trasa silnice jde ve většině úseku stavby v nové trase mimo stávající silnici 1/7, která bude sloužit jako doprovodná komunikace. Způsob členění stavby Demolice SO Demolice přístřešku ČSAD Pozemní komunikace SO Silnice R7 SO Mimoúrovňová křižovatka.srnotnice" SO Mimoúrovňová křižovatka.louny" SO Přeložka silnice 111/22932 SO Přeložka silnice 11/607v km 1,0 SO Přeložka silnice 11/607v km 3,7 SO Přeložka komunikace v km 3,7 SO Souběžná polní cesta v km 0,0-0,45 vlevo SO Souběžná polní cesta v km 0,45-1,0 vlevo SO Přeložka polní cesty v km 1,0 SO Souběžná polní cesta v km 1,0-2,0 vlevo SO Souběžná polní cesta v km 2,0-2,8 vlevo SO Souběžná polní cesta v km 1,0-2,0 vpravo SO Souběžná polní cesta v km 2,0-2,á vpravo SO Příjezdová komunikace k vodojemu SO Příjezdová komunikace k retenční nádrži v km 3,7 SO Sjezd v km 0,46 silnice 11/607vlevo SO Sjezd v km 0,46 silnice 11/607vpravo SO Provizorní dopravní značení SO Definitivní dopravní značení silnice R7 SO Definitivní dopravní značení ostatních komunikací SO Rekonstrukce stávajících komunikací SO Oplocení silnice R7 Mosty SO Most na R7 přes silnice 111/22932 SO Most na R7 pro biokoridor SO Most na trati ČD přes R7 SO Kolektor pro vodovod SO Most na R7 přes Smolnický potok SO Most na R7 přes železniční trať SO Most na R7 přes Cítolibský potok SO Most na R7 přes silnici 111/22941 SO Zárubní zeď v km 2,720-2,770 Vodohospodářské objekty SO Středová kanalizace v km 0,000-1,800 SO Středová kanalizace v km 3,360-3,480

3 Spisová značka: MULN/5923/20 14/SU/WP str. :I SO Středová kanalizace v km 3,520-3,650 SO Středová kanalizace v km 3,680 - KÚ SO Retenční nádrž v km 3,1 SO Retenční nádrž v km 3,7 SO Přeložka výtlaku vodovodu v km 2,650 SO Přeložka vodovodu a kanalizace v km 2,850 SO Náhrada stávající studny objektu č.p. 90 v Chlumčanech SO Úprava meliorací Elektroobjekty SO Přeložka vedení VN v km 0,000-1,100 SO Přeložka vedení VN v km 2,600-2,700 SO Přeložka vedení VN v km 3,700-3,950 SO Přeložka ovládacího kabelu k vodovodu objektu č.p.90 Sdělovací objekty SO Úpravy sdělovacího kabelu ČD - Telematika a.s. SO Úpravy MK a OK Telefónica 02 v km 1,000-3,600 SO Úpravy KM + HDPE Telefónica 02 v km 3,225 SO Úpravy MK + HDPE Telefónica 02 v km 3,700-3,950 Systém SOS SO Systém SOS - kabelové vedení SO Systém SOS - hlásky SO Systém SOS - meteostanice SO Systém SOS - kabelové prostupy a kabelovody SO Systém SOS - trubky pro optické kabely SO Systém SOS - automatické sčítače dopravy SO Přípojka vedení nn pro systém SOS SO 498 -Informační systém SO Optický kabel DIS Plynovody SO Přeložka VTL plynovodu v km 1,0 SO Přeložka VTL plynovodu v km 3,250-4,030 Drážní objekty SO Úprava železniční trati č. 529 Pozemní objekty SO Protihluková stěna v km 2,850-3,480 SO Protihluková stěna v km 3,120-3,430 Úpravy území SO Příprava ploch trvalého a dočasného záboru SO Rekultivace ploch ZS a manipulačních pruhů SO Rekultivace zrušených komunikací SO Vegetační úpravy silnice R7 SO Vegetační úpravy ostatních komunikací

4 Spisová značka: MUL /5923/2014/SU/WP str. 4 II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a zpracování projektové dokumentace: 1. Stavba bude umístěna na pozemcích v souladu se soupisem stavbou dotčených pozemků a s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku 1:2000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména je vyznačeno umístění všech částí stavby. Soupis stavbou dotčených pozemků (aktualizovaný k ) a situační výkresy, jsou součástí projektové dokumentace pro územní řízení, kterou zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. a tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 2. Projekt stavby bude zpracován v souladu s veškerými platnými zákony, vyhláškami a předpisy související se stavbou. 3. O vydání stavebního povolení na silniční stavby, stavby dráhy a vodní díla, požádá investor stavby, ve smyslu ustanovení stavebního zákona, speciální stavební úřady. 4. Projektová dokumentace bude vypracována osobou, která má k této činnosti oprávnění ve smyslu ustanovení stavebního zákona. 5. V technickém řešení projektové dokumentace stavby pro stavební řízení bude zapracováno: zajištění dopravní přístupnosti pozemků dotčených výstavbou komunikace potřebné protierozní opatření pro plochy zařízení staveniště a vlastní stavby v období výstavby a pro svahy násypů a zářezů tělesa komunikace vymezení ploch pro deponie ornice a ostatních zemin (tyto plochy je třeba umístit tak, aby nezasahovaly do cenných částí přírody a nenarušovaly její ekologickou stabilitu) návrh využití přebytku vytěžené zeminy a ornice, včetně výpočtu kubatur - zpřesněné bilance (v návrhu bude upřesněno využití na rekultivaci, modelaci terénu a pod.) místa vyžadující oplocení z důvodů migrace zvěře migrace zvěře - biokoridory výsadba břehových porostů toků a náhradní výsadba za pokácené porosty ochrana retenčních nádrží pro zachytávání a likvidaci havarijního znečištění 1. bezpečnostní přelivy na retenčních nádrží budou dimenzovány na maximální přítoky z odvodnění komunikace a případně dalších odvodňovaných povodí 2. v návrh bezpečného odvedení vody z nádrže bude zahrnovat i tlumení kinetické energie vody v místě zaústění do vodního toku 3. řešení bude v souladu s TNV "suché nádrže" 4. detailní posouzení navrhovaného množství dešťových vod odváděných systémem dešťové kanalizace a retenčních nádrží; bude prokázáno nezhoršení stávajícího stavu. 6. Před zahájením stavebního řízení o povolení stavby bude dokončeno majetkoprávní vypořádání - investor stavby uzavře smlouvy kupní, nájemní a o uložení věcného břemene s vlastníky stavbou dotčených pozemků. Výkup pozemků zastavěných stavbou se bude realizovat podle platných vyhlášek a zákonů. 7. Před zahájením stavebního řízení bude projednána smlouva o zřízení služebnosti (věcná břemena) s vlastníky pozemků vodních toků s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. a nájemní smlouva platná od začátku realizace až po majetkové vypořádání po dokončení stavby. 8. Investor stavby bude usilovat do doby stavebního řízení o dohodu (uzavření příslušných smluv) se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a staveb, nebo v případě nedosažení dohody požádá stavební úřad (vyvlastňovací úřad) o vydání rozhodnutí - vyvlastnění, dle ustanovení 18 zákona č. 184/2006 Sb. 9. Před zahájením stavebního řízení bude předložen Povodí Ohře s.p. závod Terezín zpracovaný havarijní plán a povodňový plán, ke kterým se vyjádří příslušná obec a příslušný vodoprávní orgán. Bude také provedena kategorizace vodních děl v souladu s 61 zákona č. 254/2001 Sb.

5 Spisová značka: MULN/5923/2014/SU/WP str Další stupeň projektové dokumentace ( dále jen "PO") - dokumentace pro stavební povolení, bude předložena k odsouhlasení: Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje (PO spolu s požárně bezpečnostním řešením); Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny (PO spolu s hlukovou studií) ČEZ Distribuce a.s., Děčín (PO elektroobjekty); ČD - Telematika a.s. SKS Ústí nad Labem a Správa Železniční cesty.o. Správa dopravní cesty, Ústí nad Labem (PO staveb v ochranném pásmu dráhy a drážní objekty) Severočeské vodovody a kanalizace a.s. T eplice (PO část vodohospodářské objekty - přeložky vodovodu a kanalizace); RWE s.r.o. Brno- Severočeská plynárenská Ústí nad Labem (PO plynovody); Městskému úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgánu ochrany přírody ((PO biokoridory, mostní objekty, vegetační úpravy, oplocení silnice R7 a upřesněnou bilanci skrývek včetně plánu odvozu a rozprostření); Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (PO stavby včetně zásahů do silničních těles komunikací II. a III. třídy); Povodí Ohře s.p. závod Terezín (PO vodních děl); Lesy ČR s.p. Správa toků - oblast povodí Ohře Teplice Obci Smolnice; Obci Chlumčany; 11. Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva s REW s.r.o. Brno ve veci zajištění realizace přeložky plynárenského zařízení ve smyslu 70 zákona č. 458/2000 Sb. 12. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení podá investor žádost o povolení sjezdů silničnímu správnímu úřadu a požádá o schválení dopravního řešení. 13. K žádosti o stavební povolení bude doložen souhlas se zřízením stavba z části v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy od Drážního úřadu sekce stavební oblast Praha. 14. V projektové dokumentaci o stavební povolení bude uvedeno, že rozprostíraná vrstva ornice při rekultivaci rušených úseků silnic a polních cest na zemědělskou půdu bude stejné mocnosti jako je mocnost na sousedních pozemcích. 15. Vegetační úpravy budou rozšířeny o náhradní výsadbu u retenční nádrže SO 311 a PO tohoto objektu bude odsouhlasena se zástupci Obce Chlumčany. 16. Protihluková zeď SO 701 bude prodloužena (nebo dojde k jinému dalšímu protihlukovému opatření na pozemcích investora) jen na základě nepříznivých výsledků měření hluku v rámci zkušebního provozu a následného stanoviska dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví. 17. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou zapracovány veškeré výsledky, navrhovaná opatření a závěry provedených průzkumů v stavbou dotčené lokalitě - dendrologický průzkum, geotechnický průzkum, pedologický průzkum, biologický průzkum, korozní průzkum a hluková studie. Dobu platnosti územního rozhodnutí stanovuje stavební úřad na 5 let v souladu s 93 odst. 1 stavebního zákona. III. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitkám účastníků řízení paní Jaromíry Jirotkové, bytem Staška č.p. 72, Domažlice podané prostřednictvím jejího zástupce JUDr. Rudolfa Kožušníka, advokáta které se týkají: Námitce vyjadřující obavy z intenzity hluku ze silnice včetně návrhu rozměrů protihlukové zdi, bylo vyhověno podmínkou č. 10 a 16 ve výrokové části tohoto rozhodnutí ve věci ochrany veřejného zdraví před hlukem. Námitka vyjadřující obavy z úbytku podzemních vod se zamítá. Námitka vyjadřující obavy ze znemožnění přístupu k pozemkům ve vlastnictví paní Jaromíry Jirotkové se zamítá.

6 Spisová značka: MULN/5923/2014/SU/WP str. 6 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 Odůvodnění Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby pod sp.zn. MULN/12269/2008/SU/W, které bylo napadeno odvoláním a na základě vydaného rozsudku dne Krajského soudu v Ústí nad Labem pro vadu řízení zrušeno a vráceno k dalšímu řízení. Na základě výše uvedeného stavební úřad dne oznámil veřejnou vyhláškou účastníkům řízení pokračování v územním řízení a zároveň nařídil veřejné ústní jednání k dalšímu řízení a to na Z jednání byl pořízen zápis. Umístění stavby je v souladu se schváleno u územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stanoviska vydaná dotčenými orgány během řízení: Drážní úřad, sekce stavební- oblast Praha Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Ministerstvo životního prostředí odbor péče o krajinu Městský úřad Louny, jako orgán ochrany přírody Městský úřad Louny, jako orgán památkové péče Městský úřad Louny, jako silniční správní úřad Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor dopravy a silničního hospodářství Další předložené doklady: Souhlas s trvalým a dočasným odnětím půdy ze ZPF vydalo Ministerstvo životního prostředí Rozhodnutí Městského úřadu Louny odboru životního prostředí o povolení k nakládání s povrchovými vodami ze dne Rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti ČS Litoměřice o povolení výjimky pro kriticky a silně ohrožené druhy živočichů ze dne Rozhodnutí Obecního úřadu Chlumčany ze dne a Obce Smolnice ze dne k povolení pokácení mimolesní zeleně Posudek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel posudku Ing. Alexandr Mertl) Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje odboru životního prostředí a zemědělství k posouzení vlivu záměru na životní prostředí Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

7 Spisová značka: MULN/5923/20 14/SU/WP SIr. 7 Účastníci řízení, kteří sdělili svá stanoviska: Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Žatec; Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., správní úsek Loun; Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor správa majetku kraje; ČEZ Distribuce, a. s., Pozemkový fond České republiky, Územní pracoviště Louny; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., závod Most; Severočeská vodárenská společnost a.s.; Povodí Ohře, st. p.,; Chomutov; RWE Distribuční služby s.r.o., SČP - Net s.r.o. správa Chomutov; Městys Panenský Týnec; Správa Železniční dopravní cesty s.o, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem; Telefónica 02 Czech Republic a.s.; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí; Lesy ČR, S.p. Správa toků oblast povodí Ohře Teplice a vlastníci (fyzické osoby) stavbou dotčených pozemků. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad podmínek účastníků řízení k umístění stavby, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Připomínky a požadavky v územním řízení doložené účastníky řízení a orgány státní správy určené k realizaci stavby, nebyly v tomto rozhodnutí uváděny - netýkají se umístění stavby do daného území nebo jiného opatření v území a stavební úřad k nim proto v tomto řízení nepřihlíží. Podmínky pro provádění stavby a k jejímu uvedení do provozu mohou být uplatněny při stavebním řízení. Někteří majitelé pozemků do dne vydání rozhodnutí nereagovali na výzvy investora a u některých pozemků probíhá nebo nebylo ještě zahájeno dědické řízení. Jelikož se jedná o části pozemků potřebné pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby podle schválené územně plánovací dokumentace, vydává stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby, i když nebylo dosaženo souhlasu všech vlastníků stavbou dotčených pozemků. V souladu s ustanovením 93 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovil maximální zákonem povolenou dobu platnosti územního rozhodnutí tj. na dobu S-ti let a to z důvodu náročnosti projektové přípravy stavby a rozsahu majetkoprávního vypořádání. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vypořádání s námitkami účastníků: Námitky zaslané JUDr. Rudolfem Kožušníkem, advokátem, dle jeho sdělení jednajícího jménem paní Jaromíry Jirotkové (vlastník pozemků dotčených stavbou), byly podány stavebnímu úřadu bez právoplatné plné moci k zastupování. O těchto námitkách (nutnost zaobírat se hlukem ze silnice či možným rizikem úbytku podzemních vod a zajištění přístupu k pozemkům) přesto rozhodl stavební úřad takto: Stavební úřad námitce týkající se dostatečnosti protihlukového opatření vyhověl a to stanovením podmínky Č. 16 tohoto rozhodnutí včetně stanovení nutnosti dalšího projednání projektové dokumentace pro stavební řízení s dotčeným orgánem na úseku veřejného zdraví tj. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje (podmínka Č. 10). Námitku o možnosti úbytku podzemních vod stavební úřad jako neopodstatněnou zamítl, jelikož hydrologické poměry v okolí plánované trasy byly předmětem hydrologického průzkumu, jehož výsledek potvrzuje, že k hladině podzemní vody nebude zahlouben ani zářez hluboký 17m a že nedojde k ovlivnění vydatnosti okolních vodních zdrojů. Tento průzkum včetně výsledné zprávy, vyhotovený oprávněnou osobou je součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a bylo možné do něho nahlédnout po celou dobu řízení. Námitku o nezajištěném přístupu k pozemkům a budovám ve vlastnictví paní Jaromíry Jirotkové stavební úřad jako neopodstatněnou zamítl, jelikož po posouzení námitky zjistil, že navrhovaná stavba nijak nezasahuje do stávajícího stavu dopravní obslužnosti pozemků a staveb ve vlastnictví paní Jirotkové. Jak má být stavba zrealizována je dostatečně označeno v situaci a technickém popisu projektové dokumentace pro územní řízení, ze které je zřejmé, že stávající komunikace R 7 bude ponechána jako komunikace doprovodná. Faktem však zůstává, že z nově budované čtyřproudové rychlostní komunikace nebude umožněn přímý sjezd na žádné okolní pozemky, to však vyplývá z ustanovení zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, že z rychlostní komunikace se mohou napojovat jen stavby, které svým účelem slouží výlučně uživatelům těchto komunikací (čerpací stanice, motoresty apod.). V dalším řízení nebyly tímto účastníkem řízení podány žádné nové námitky.

8 Spisová značka: MULN/5923/20 14/SU/WP str. 8 Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-ii sám stavebním úřadem. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Ing. Miloslava Kalivodová vedoucí odboru stavebního Městského úřadu Louny úřadu a životního prostředí otisk úředního razítka Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce v příslušné obci a úřední desce Městského úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, stavebnímu úřadu. Vyvěšeno dne. ([,?O.to'lV tt..~: l!..?.y... Sejmuto dne. ~ cf L~ f~/~d/. /. 'tk ~ ~~,?i IJtuw POpIS, d razl o ,';'......r,\:..' 1>..~. C';\\..V Poplatek: Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zneru pozdějších předpisů položky 18 písmo a/ ve výši 1000,- Kč, položky 20 písmo a/ ve výši 100,- Kč, celkem 1100,- Kč byl zaplacen. Příloha č.1: seznam stavbou dotčených pozemků Obdrží účastníci (dodejky) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Praha 4-Nusle Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, IDDS: zjq4rhz sídlo: Kochova č.p. 3975/10, Chomutov 1 Obec Chlumčany, IDDS: 2b3aqpf sídlo: Chlumčany č.p. 154, Chlumčany u Loun Obec Smolnice, IDDS: tnqavr2 sídlo: Smolnice č.p. 104, Smolnice Obec Toužetín, IDDS: fvdazq8 sídlo: Toužetín č.p. 42, Louny 1 Městys Cítoliby, IDDS: m6nbewb sídlo: Zeměšská č.p. 219, Cítoliby Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., správní úsek Louny, Poděbradova č.p. 2653, Louny 1

9 Spisová značka: MUL /5923/2014/SU/WP str. 9 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správa majetku kraje, IDDS: t9zbsva sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem 1 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, Teplice 1 Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, Teplice 1 Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm sídlo: Bezručova č.p. 4219, Chomutov 3 Městys Panenský Týnec, IDDS: wytbb5w sídlo: Panenský Týnec č.p. 10, Panenský Týnec Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4-Michle Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e sídlo: Pod Nemocnicí č.p. 2381,44001 Louny 1 ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí, IDDS: dgzdjrp sídlo: Klíšská č.p. 977/77, Ústí nad Labem-město, Klíše, Ústí nad Labem 1 Lesy České republiky, s.p., správa toků-oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Správa železniční dopravní cesty, st. organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, Praha t-nové Město ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, Brno 2 dotčené správní úřady Drážní úřad" sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Vinohrady, Praha 2 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, IDDS: 9gsaax4 sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, Praha 10-Vršovice Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem 1 Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, Litoměřice 1 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem 1 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem 1 Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP, oddělení životního prostředí, Pod Nemocnicí č.p. 2379, Louny 1 Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP, oddělení územního plánování a památkové péče, Pod Nemocnicí č.p. 2379, Louny 1 Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP, oddělení stavebního řadu - silniční správní úřad, Pod Nemocnicí č.p. 2379, Louny 1 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS:,t9zbsva sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ustí nad Labem-centrum, Ustí nad Labem 1 Ostatním účastníkům řízení tj. vlastníkům pozemků dotčených stavbou (viz. příloha č.1) a vlastníkům sousedních pozemků, kteří mohou být stavbou dotčeny, se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou.

10 / / / / / / / / / /1 641 Dočasný zábor /1 638 Dočasný zábor 1844/1 638 Dočasný zábor Dočasný zábor / / /1 635 Dočasný zábor / / /1 632 Dočasný zábor /1 629 Dočasný zábor /1 627 Dočasný zábor / / / /1 622 Dočasný zábor /1 619 Dočasný zábor /1 614 Dočasný zábor / / /1 613 Dočasný zábor /1 608 Dočasný zábor / / / / / / / / / / / / /10 r / / / / / / / / / / /25

11 / / / /29 Dočasný zábor / / / / / / / / / / / / / / d /14 Dočasný zábor / / / / / / / / /7 Dočasný zábor / / / /3 483 d / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /3 513

12 /3 514/ / /3 526/ /3 526/ / / / /5 Dočasný zábor /8 Dočasný zábor / / / / / /35 Dočasný zábor /5 Dočasný zábor /6 Dočasný zábor /65 Dočasný zábor /3 Dočasný zábor / /2 522

13 Zkapacitněnl silnice R7 - Chlumčany Aktualizace pozemků k poř. čislo / / / /17 k.ú. Cítoliby ppč, stav KN ppč. stav PK poř. číslo k.ú. Chlumčany u Loun ppč, stav KN ppč. stav PK 6 470/ / / / / / / (pův PK 255) /1 (půvpk 266) /47 (pův PK 266 d1) / / / / / / /1 (pův PK 137/1) Dočasný zábor /2 (pův PK 133/2) (pův PK 153) Dočasný zábor /1 (pův PK 133/1) / /5 (pův PK 129 d1) Dočasný zábor 207/10 (pův PK 129 d1) Dočasný zábor /6 Dočasný zábor / / / / / /1 (pův PK 437) /1 (pův PK 435/5) /4 I(pův PK 273) / /1 (pův PK 271 d2) /1 (pův PK 436/2 d1) /2 (pův PK 273) /2 (pův PK 272) /5 272/1 (pův PK271 d1) / /1 (pův PK 129 d2) /1 I(pův PK 419 d2) Dočasný zábor /6 I(pův PK 419 d1) Dočasný zábor

14 [poř, číslo k.ú. Chlumčany u Loun I ppč. stav KN I ppč. stav PK /3 (pův PK 120/3) Dočasný zábor /5 I(pův PK 455/4) Dočasný zábor /4 (pův PK 455/3) Dočasný zábor Dočasný zábor / / /4 (pův PK 436/2 d2) /21 (pův PK 284/1) 284/ I(pův PK 83) Dočasný zábor /8 Dočasný zábor / /1 (pův PK 285) (pův PK /2 'pův PK /3 'pův PK /2 Dočasný zábor /1 (pův PK 457 d2) Dočasný zábor /1 (pův PK 324 d2) Dočasný zábor /2 Dočasný zábor /5 Dočasný zábor 69 st.35/2 Dočasný zábor /1 Dočasný zábor /22 (pův PK 288) /5 (pův PK 324 d1) 451/19 451/ /4 (pův PK 290 d1) Dočasný zábor /4 (pův PK 457 d1) /4 l(půvpk291 d1) /1 (pův PK 291 d3) Dočasný zábor /11 (pův PK 291 d2) Dočasný zábor /10 Dočasný zábor /1 Dočasný zábor /4 Dočasný zábor /2 Dočasný zábor /14 PK 293/2 Dočasný zábor /1 (pův PK 301) Dočasný zábor /1 (pův PK 300) Dočasný zábor /1 I(pův PK 302 Dočasný zábor /1 I (pův PK 443/2) Dočasný zábor 87 st.35/1 Dočasný zábor / /2 (pův PK 332/2) (pův PK 333) /3 (pův PK 299/3) 299/4 (pův PK 299/3) pův PK 334

15 94 336/ /1 I(pův PK 336/1) poř, číslo k.ú. Chlumčany u Loun Ippč. stav KN Ippč. stav PK / (pův PK 340) /31 I(pův PK 336/2) Dočasný zábor /31 I(pův PK 365) Dočasný zábor /30 (pův PK 445 d1) /1 (pův PK 445 d3) /32 I(pův PK 364 d1) /1 I(pův PK 364 d2) /1 (pův PK 341 d2) /1 I(pův PK 357/1) /2 I(pův PK 445 d3) (pův PK 341 d1) 341 I(pův PK 341 d1) /6 (pův PK 364 d1) /32 I(pův PK 369/1 d1) 377/6 377/ /4 Dočasný zábor /5 Dočasný zábor / / /2 (pův PK 359/2) / /3 I(pův PK 369/3) 116a 377/ /46 (pův PK 370/2) 377/53 I(pův PK 370/2) /2 I(pův PK 371/2 377/ / /59 (pův PK 350/1) /61 I(pův PK 448 d1) 377/50 (pův PK 448 d2) I (pův PK 376) /2 (pův PK 350/2) /62 (pův PK 397/2) /64 I(pův PK 397/1) /54 I(pův PK 398) 449/10 (pův PK 398) /57 (pův PK 351) / /1 I(pův PK 351) /9 (pův PK 397/1) /8 (pův PK 397/2) /7 I(pův PK 448 d3) poř, číslo k.ú. Toužetín I ppč. stav KN ppč. stav PK

16 /2 Dočasný zábor / /1 I(pův PK 153/1) 516/ / /2 Dočasný zábor /3 Dočasný zábor /4 Dočasný zábor / / /17 I(púv PK 172/15) 516/3 (púv PK 172/15) /18 I(púv PK 172/16) /19 I(púv PK 172/17) / / / /20 I(púv PK 172/18) /21 I(pův PK 172/19) / / / /22 (pův PK 172/20) /23 (pův PK 172/21) / /10 Dočasný zábor /11 Dočasný zábor /11 Dočasný zábor /24 (púv PK 172/23) Dočasný zábor /12 Dočasný zábor /2 Dočasný zábor poř, číslo k.ú. Smolnice u Loun ppč. stav KN ppč. stav PK /1 2390/2 2390/ / /1 1713/1 d / / / / / / / / / / / / / / / /1 708

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4449/2014/Ko MUBN-6289/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 17.6.2014 Spisová značka: SZ 072347/2014/KUSK REG/Bou Č. j.: 088831/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. arch. Boušková/ 257 280 695

ROZHODNUTÍ. V Praze dne: 17.6.2014 Spisová značka: SZ 072347/2014/KUSK REG/Bou Č. j.: 088831/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. arch. Boušková/ 257 280 695 V Praze dne: 17.6.2014 Spisová značka: SZ 072347/2014/KUSK REG/Bou Č. j.: 088831/2014/KUSK Vyřizuje: Ing. arch. Boušková/ 257 280 695 ROZHODNUTÍ Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

vbecní úřad Vrábče c dop :

vbecní úřad Vrábče c dop : Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník: vbecní

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ

OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ OBECNÍ ÚŘAD, ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 756 12 HORNÍ LIDEČ SPIS. ZN.: SU-0667/2014-328/S Č.J.: 1108/2015 VYŘIZUJE: Struharňanská TEL.: 571 447 320 FAX: 571 447 428 E-MAIL: Struharnanska.OU@hornilidec.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2212/12/My V Klatovech, dne : 28.5.2012 Č.j.: OVÚP/3505/12/My

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 156453/2011 ST2/Več MMHK/173226/2011 Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 19.10.2011

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: SÚ/1637/11/Vl Ing. Táňa Vladyková telefon: 323 666 333 Mnichovice : 5.3.2012

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 6186/296/5/08/Br-UR Vyřizuje: Ing.arch. Iva Brádlerová

Více

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne 2.4.2012 Č.j.: 5041/SÚ/12 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 529/SÚ/12/No Karlovy Vary, dne

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 8/2011 ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-108/11-My Číslo jednací: VRAND 505/2011 Oprávněná úřední osoba: Mynaříková Marie Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ

ODBOR VÝSTAVBY ROZHODNUTÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY Č.J.: MCP6 015794/2012 V Praze dne: 28.2.2012 SPIS. ZN.: SZ MCP6 085094/2011/OV/Krá Značka: P-988/Neb Vyřizuje: Krásná Jitka Kontaktní spojení: tel.

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚSEK VÝSTAVBY Dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Sp. zn.: 018606/14/OVDŽP/Hm Vyřizuje Praha Č. j.: 002332/15/OVDŽP

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV O D B O R S T A V E B N Í H O Ú Ř A D U Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV O D B O R S T A V E B N Í H O Ú Ř A D U Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav MĚSTSKÝ ÚŘAD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV O D B O R S T A V E B N Í H O Ú Ř A D U Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Sp.zn.: Výst. 12936/2008/JJ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dne

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4506/2011/Ba Č. J.: 2625/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Baar TEL.: 547 427 415 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx001z27a MUVRX001Z27A Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 2553/2009 Sp.Zn.: SPIS 560/2009/VAŽP40 9 Vyřizuje: Slívová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno

Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno SPIS. ZN.: SÚ 02658/12 Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: DATUM: 20.9.2012 Úřad městské části města Brna, Brno - Chrlice Odbor výstavby a územního rozvoje, stavební úřad Chrlické nám. 4, 643 00 Brno MCBCHR/02690/12/Šr

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 02.05.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j.760-4/2012-330/R V Proseči dne 25.10.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E stavební odbor Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SO-36448/2012/ZT Neratovice dne 30.10.2012 Č.j.: MěÚN/43622/2012 Vyřizuje: Zborovský/315650342

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/06501/2011-VÚP/Š MěÚ BnJ/00455/2012/VÚP

Více

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění.

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění. -1- Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašice v Čechách Naše značka: č. j. : SÚ/2017/13/JHo V Dašicích dne 16. 12. 2013 Vyřizuje :

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0037499/VÝST/2011/JPi

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00901ah* CRDUX00901AH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0736/14-9/Kr V Praze dne 10. září 2015 Č. j.: DUCR-52006/15/Kr Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 1723/2013-Raj VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 29.05.2013

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více