Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí"

Transkript

1 Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35, Louny *MULNXOOJNWUX* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: MU LN/5923/2014/SU/WP MULNCJ 63556/2014 Weberová Pavla Pod Nemocnicí 2379, Louny Louny Arch. č.: ÚR-SU 114/2008 ROZHODNUTí ÚZEMNí ROZHODNUTí (doručeno veřejnou vyhláškou) Výroková část: Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu a životního prostření, oddělení stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písmo ti zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4, které zastupuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, IČ , Kochova 3975, Chomutov (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby Zkapacitnění silnice R7 - Chlumčany na pozemcích v katastrálním území Cítoliby, Chlumčany u Loun, Toužetín a Smolnice u Loun (soupis stavbou dotčených pozemků je v příloze č. 1, která je součástí tohoto rozhodnutí). Druh a účel umisťované stavby: Liniová stavba rychlostní silnice pro motorová vozidla v kategorii R 25,5/100 v délce 4,440 km - jedná se o nahrazení části stávající, již kapacitně nevyhovující dvouproudové silnice 1/7 komunikací rychlostní čtyřproudovou. Strana I (celkem 9)

2 1 Spisová značka: MULN/5923/20 14/SU/WP str. 2 Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Jihovýchodně od Loun ve směru Louny - Praha. Navržená trasa silnice jde ve většině úseku stavby v nové trase mimo stávající silnici 1/7, která bude sloužit jako doprovodná komunikace. Způsob členění stavby Demolice SO Demolice přístřešku ČSAD Pozemní komunikace SO Silnice R7 SO Mimoúrovňová křižovatka.srnotnice" SO Mimoúrovňová křižovatka.louny" SO Přeložka silnice 111/22932 SO Přeložka silnice 11/607v km 1,0 SO Přeložka silnice 11/607v km 3,7 SO Přeložka komunikace v km 3,7 SO Souběžná polní cesta v km 0,0-0,45 vlevo SO Souběžná polní cesta v km 0,45-1,0 vlevo SO Přeložka polní cesty v km 1,0 SO Souběžná polní cesta v km 1,0-2,0 vlevo SO Souběžná polní cesta v km 2,0-2,8 vlevo SO Souběžná polní cesta v km 1,0-2,0 vpravo SO Souběžná polní cesta v km 2,0-2,á vpravo SO Příjezdová komunikace k vodojemu SO Příjezdová komunikace k retenční nádrži v km 3,7 SO Sjezd v km 0,46 silnice 11/607vlevo SO Sjezd v km 0,46 silnice 11/607vpravo SO Provizorní dopravní značení SO Definitivní dopravní značení silnice R7 SO Definitivní dopravní značení ostatních komunikací SO Rekonstrukce stávajících komunikací SO Oplocení silnice R7 Mosty SO Most na R7 přes silnice 111/22932 SO Most na R7 pro biokoridor SO Most na trati ČD přes R7 SO Kolektor pro vodovod SO Most na R7 přes Smolnický potok SO Most na R7 přes železniční trať SO Most na R7 přes Cítolibský potok SO Most na R7 přes silnici 111/22941 SO Zárubní zeď v km 2,720-2,770 Vodohospodářské objekty SO Středová kanalizace v km 0,000-1,800 SO Středová kanalizace v km 3,360-3,480

3 Spisová značka: MULN/5923/20 14/SU/WP str. :I SO Středová kanalizace v km 3,520-3,650 SO Středová kanalizace v km 3,680 - KÚ SO Retenční nádrž v km 3,1 SO Retenční nádrž v km 3,7 SO Přeložka výtlaku vodovodu v km 2,650 SO Přeložka vodovodu a kanalizace v km 2,850 SO Náhrada stávající studny objektu č.p. 90 v Chlumčanech SO Úprava meliorací Elektroobjekty SO Přeložka vedení VN v km 0,000-1,100 SO Přeložka vedení VN v km 2,600-2,700 SO Přeložka vedení VN v km 3,700-3,950 SO Přeložka ovládacího kabelu k vodovodu objektu č.p.90 Sdělovací objekty SO Úpravy sdělovacího kabelu ČD - Telematika a.s. SO Úpravy MK a OK Telefónica 02 v km 1,000-3,600 SO Úpravy KM + HDPE Telefónica 02 v km 3,225 SO Úpravy MK + HDPE Telefónica 02 v km 3,700-3,950 Systém SOS SO Systém SOS - kabelové vedení SO Systém SOS - hlásky SO Systém SOS - meteostanice SO Systém SOS - kabelové prostupy a kabelovody SO Systém SOS - trubky pro optické kabely SO Systém SOS - automatické sčítače dopravy SO Přípojka vedení nn pro systém SOS SO 498 -Informační systém SO Optický kabel DIS Plynovody SO Přeložka VTL plynovodu v km 1,0 SO Přeložka VTL plynovodu v km 3,250-4,030 Drážní objekty SO Úprava železniční trati č. 529 Pozemní objekty SO Protihluková stěna v km 2,850-3,480 SO Protihluková stěna v km 3,120-3,430 Úpravy území SO Příprava ploch trvalého a dočasného záboru SO Rekultivace ploch ZS a manipulačních pruhů SO Rekultivace zrušených komunikací SO Vegetační úpravy silnice R7 SO Vegetační úpravy ostatních komunikací

4 Spisová značka: MUL /5923/2014/SU/WP str. 4 II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a zpracování projektové dokumentace: 1. Stavba bude umístěna na pozemcích v souladu se soupisem stavbou dotčených pozemků a s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku 1:2000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména je vyznačeno umístění všech částí stavby. Soupis stavbou dotčených pozemků (aktualizovaný k ) a situační výkresy, jsou součástí projektové dokumentace pro územní řízení, kterou zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. a tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. 2. Projekt stavby bude zpracován v souladu s veškerými platnými zákony, vyhláškami a předpisy související se stavbou. 3. O vydání stavebního povolení na silniční stavby, stavby dráhy a vodní díla, požádá investor stavby, ve smyslu ustanovení stavebního zákona, speciální stavební úřady. 4. Projektová dokumentace bude vypracována osobou, která má k této činnosti oprávnění ve smyslu ustanovení stavebního zákona. 5. V technickém řešení projektové dokumentace stavby pro stavební řízení bude zapracováno: zajištění dopravní přístupnosti pozemků dotčených výstavbou komunikace potřebné protierozní opatření pro plochy zařízení staveniště a vlastní stavby v období výstavby a pro svahy násypů a zářezů tělesa komunikace vymezení ploch pro deponie ornice a ostatních zemin (tyto plochy je třeba umístit tak, aby nezasahovaly do cenných částí přírody a nenarušovaly její ekologickou stabilitu) návrh využití přebytku vytěžené zeminy a ornice, včetně výpočtu kubatur - zpřesněné bilance (v návrhu bude upřesněno využití na rekultivaci, modelaci terénu a pod.) místa vyžadující oplocení z důvodů migrace zvěře migrace zvěře - biokoridory výsadba břehových porostů toků a náhradní výsadba za pokácené porosty ochrana retenčních nádrží pro zachytávání a likvidaci havarijního znečištění 1. bezpečnostní přelivy na retenčních nádrží budou dimenzovány na maximální přítoky z odvodnění komunikace a případně dalších odvodňovaných povodí 2. v návrh bezpečného odvedení vody z nádrže bude zahrnovat i tlumení kinetické energie vody v místě zaústění do vodního toku 3. řešení bude v souladu s TNV "suché nádrže" 4. detailní posouzení navrhovaného množství dešťových vod odváděných systémem dešťové kanalizace a retenčních nádrží; bude prokázáno nezhoršení stávajícího stavu. 6. Před zahájením stavebního řízení o povolení stavby bude dokončeno majetkoprávní vypořádání - investor stavby uzavře smlouvy kupní, nájemní a o uložení věcného břemene s vlastníky stavbou dotčených pozemků. Výkup pozemků zastavěných stavbou se bude realizovat podle platných vyhlášek a zákonů. 7. Před zahájením stavebního řízení bude projednána smlouva o zřízení služebnosti (věcná břemena) s vlastníky pozemků vodních toků s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. a nájemní smlouva platná od začátku realizace až po majetkové vypořádání po dokončení stavby. 8. Investor stavby bude usilovat do doby stavebního řízení o dohodu (uzavření příslušných smluv) se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a staveb, nebo v případě nedosažení dohody požádá stavební úřad (vyvlastňovací úřad) o vydání rozhodnutí - vyvlastnění, dle ustanovení 18 zákona č. 184/2006 Sb. 9. Před zahájením stavebního řízení bude předložen Povodí Ohře s.p. závod Terezín zpracovaný havarijní plán a povodňový plán, ke kterým se vyjádří příslušná obec a příslušný vodoprávní orgán. Bude také provedena kategorizace vodních děl v souladu s 61 zákona č. 254/2001 Sb.

5 Spisová značka: MULN/5923/2014/SU/WP str Další stupeň projektové dokumentace ( dále jen "PO") - dokumentace pro stavební povolení, bude předložena k odsouhlasení: Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje (PO spolu s požárně bezpečnostním řešením); Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny (PO spolu s hlukovou studií) ČEZ Distribuce a.s., Děčín (PO elektroobjekty); ČD - Telematika a.s. SKS Ústí nad Labem a Správa Železniční cesty.o. Správa dopravní cesty, Ústí nad Labem (PO staveb v ochranném pásmu dráhy a drážní objekty) Severočeské vodovody a kanalizace a.s. T eplice (PO část vodohospodářské objekty - přeložky vodovodu a kanalizace); RWE s.r.o. Brno- Severočeská plynárenská Ústí nad Labem (PO plynovody); Městskému úřadu Louny, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, jako orgánu ochrany přírody ((PO biokoridory, mostní objekty, vegetační úpravy, oplocení silnice R7 a upřesněnou bilanci skrývek včetně plánu odvozu a rozprostření); Správa a údržba silnic Ústeckého kraje (PO stavby včetně zásahů do silničních těles komunikací II. a III. třídy); Povodí Ohře s.p. závod Terezín (PO vodních děl); Lesy ČR s.p. Správa toků - oblast povodí Ohře Teplice Obci Smolnice; Obci Chlumčany; 11. Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva s REW s.r.o. Brno ve veci zajištění realizace přeložky plynárenského zařízení ve smyslu 70 zákona č. 458/2000 Sb. 12. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení podá investor žádost o povolení sjezdů silničnímu správnímu úřadu a požádá o schválení dopravního řešení. 13. K žádosti o stavební povolení bude doložen souhlas se zřízením stavba z části v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy od Drážního úřadu sekce stavební oblast Praha. 14. V projektové dokumentaci o stavební povolení bude uvedeno, že rozprostíraná vrstva ornice při rekultivaci rušených úseků silnic a polních cest na zemědělskou půdu bude stejné mocnosti jako je mocnost na sousedních pozemcích. 15. Vegetační úpravy budou rozšířeny o náhradní výsadbu u retenční nádrže SO 311 a PO tohoto objektu bude odsouhlasena se zástupci Obce Chlumčany. 16. Protihluková zeď SO 701 bude prodloužena (nebo dojde k jinému dalšímu protihlukovému opatření na pozemcích investora) jen na základě nepříznivých výsledků měření hluku v rámci zkušebního provozu a následného stanoviska dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví. 17. V projektové dokumentaci pro stavební povolení budou zapracovány veškeré výsledky, navrhovaná opatření a závěry provedených průzkumů v stavbou dotčené lokalitě - dendrologický průzkum, geotechnický průzkum, pedologický průzkum, biologický průzkum, korozní průzkum a hluková studie. Dobu platnosti územního rozhodnutí stanovuje stavební úřad na 5 let v souladu s 93 odst. 1 stavebního zákona. III. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitkám účastníků řízení paní Jaromíry Jirotkové, bytem Staška č.p. 72, Domažlice podané prostřednictvím jejího zástupce JUDr. Rudolfa Kožušníka, advokáta které se týkají: Námitce vyjadřující obavy z intenzity hluku ze silnice včetně návrhu rozměrů protihlukové zdi, bylo vyhověno podmínkou č. 10 a 16 ve výrokové části tohoto rozhodnutí ve věci ochrany veřejného zdraví před hlukem. Námitka vyjadřující obavy z úbytku podzemních vod se zamítá. Námitka vyjadřující obavy ze znemožnění přístupu k pozemkům ve vlastnictví paní Jaromíry Jirotkové se zamítá.

6 Spisová značka: MULN/5923/2014/SU/WP str. 6 Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 Odůvodnění Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění stavby pod sp.zn. MULN/12269/2008/SU/W, které bylo napadeno odvoláním a na základě vydaného rozsudku dne Krajského soudu v Ústí nad Labem pro vadu řízení zrušeno a vráceno k dalšímu řízení. Na základě výše uvedeného stavební úřad dne oznámil veřejnou vyhláškou účastníkům řízení pokračování v územním řízení a zároveň nařídil veřejné ústní jednání k dalšímu řízení a to na Z jednání byl pořízen zápis. Umístění stavby je v souladu se schváleno u územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stanoviska vydaná dotčenými orgány během řízení: Drážní úřad, sekce stavební- oblast Praha Krajský úřad Ústeckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Ministerstvo životního prostředí odbor péče o krajinu Městský úřad Louny, jako orgán ochrany přírody Městský úřad Louny, jako orgán památkové péče Městský úřad Louny, jako silniční správní úřad Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor dopravy a silničního hospodářství Další předložené doklady: Souhlas s trvalým a dočasným odnětím půdy ze ZPF vydalo Ministerstvo životního prostředí Rozhodnutí Městského úřadu Louny odboru životního prostředí o povolení k nakládání s povrchovými vodami ze dne Rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti ČS Litoměřice o povolení výjimky pro kriticky a silně ohrožené druhy živočichů ze dne Rozhodnutí Obecního úřadu Chlumčany ze dne a Obce Smolnice ze dne k povolení pokácení mimolesní zeleně Posudek ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel posudku Ing. Alexandr Mertl) Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje odboru životního prostředí a zemědělství k posouzení vlivu záměru na životní prostředí Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

7 Spisová značka: MULN/5923/20 14/SU/WP SIr. 7 Účastníci řízení, kteří sdělili svá stanoviska: Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Žatec; Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., správní úsek Loun; Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor správa majetku kraje; ČEZ Distribuce, a. s., Pozemkový fond České republiky, Územní pracoviště Louny; Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., závod Most; Severočeská vodárenská společnost a.s.; Povodí Ohře, st. p.,; Chomutov; RWE Distribuční služby s.r.o., SČP - Net s.r.o. správa Chomutov; Městys Panenský Týnec; Správa Železniční dopravní cesty s.o, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem; Telefónica 02 Czech Republic a.s.; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí; Lesy ČR, S.p. Správa toků oblast povodí Ohře Teplice a vlastníci (fyzické osoby) stavbou dotčených pozemků. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad podmínek účastníků řízení k umístění stavby, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Připomínky a požadavky v územním řízení doložené účastníky řízení a orgány státní správy určené k realizaci stavby, nebyly v tomto rozhodnutí uváděny - netýkají se umístění stavby do daného území nebo jiného opatření v území a stavební úřad k nim proto v tomto řízení nepřihlíží. Podmínky pro provádění stavby a k jejímu uvedení do provozu mohou být uplatněny při stavebním řízení. Někteří majitelé pozemků do dne vydání rozhodnutí nereagovali na výzvy investora a u některých pozemků probíhá nebo nebylo ještě zahájeno dědické řízení. Jelikož se jedná o části pozemků potřebné pro uskutečnění veřejně prospěšné stavby podle schválené územně plánovací dokumentace, vydává stavební úřad rozhodnutí o umístění stavby, i když nebylo dosaženo souhlasu všech vlastníků stavbou dotčených pozemků. V souladu s ustanovením 93 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanovil maximální zákonem povolenou dobu platnosti územního rozhodnutí tj. na dobu S-ti let a to z důvodu náročnosti projektové přípravy stavby a rozsahu majetkoprávního vypořádání. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vypořádání s námitkami účastníků: Námitky zaslané JUDr. Rudolfem Kožušníkem, advokátem, dle jeho sdělení jednajícího jménem paní Jaromíry Jirotkové (vlastník pozemků dotčených stavbou), byly podány stavebnímu úřadu bez právoplatné plné moci k zastupování. O těchto námitkách (nutnost zaobírat se hlukem ze silnice či možným rizikem úbytku podzemních vod a zajištění přístupu k pozemkům) přesto rozhodl stavební úřad takto: Stavební úřad námitce týkající se dostatečnosti protihlukového opatření vyhověl a to stanovením podmínky Č. 16 tohoto rozhodnutí včetně stanovení nutnosti dalšího projednání projektové dokumentace pro stavební řízení s dotčeným orgánem na úseku veřejného zdraví tj. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje (podmínka Č. 10). Námitku o možnosti úbytku podzemních vod stavební úřad jako neopodstatněnou zamítl, jelikož hydrologické poměry v okolí plánované trasy byly předmětem hydrologického průzkumu, jehož výsledek potvrzuje, že k hladině podzemní vody nebude zahlouben ani zářez hluboký 17m a že nedojde k ovlivnění vydatnosti okolních vodních zdrojů. Tento průzkum včetně výsledné zprávy, vyhotovený oprávněnou osobou je součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a bylo možné do něho nahlédnout po celou dobu řízení. Námitku o nezajištěném přístupu k pozemkům a budovám ve vlastnictví paní Jaromíry Jirotkové stavební úřad jako neopodstatněnou zamítl, jelikož po posouzení námitky zjistil, že navrhovaná stavba nijak nezasahuje do stávajícího stavu dopravní obslužnosti pozemků a staveb ve vlastnictví paní Jirotkové. Jak má být stavba zrealizována je dostatečně označeno v situaci a technickém popisu projektové dokumentace pro územní řízení, ze které je zřejmé, že stávající komunikace R 7 bude ponechána jako komunikace doprovodná. Faktem však zůstává, že z nově budované čtyřproudové rychlostní komunikace nebude umožněn přímý sjezd na žádné okolní pozemky, to však vyplývá z ustanovení zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, že z rychlostní komunikace se mohou napojovat jen stavby, které svým účelem slouží výlučně uživatelům těchto komunikací (čerpací stanice, motoresty apod.). V dalším řízení nebyly tímto účastníkem řízení podány žádné nové námitky.

8 Spisová značka: MULN/5923/20 14/SU/WP str. 8 Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-ii sám stavebním úřadem. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Ing. Miloslava Kalivodová vedoucí odboru stavebního Městského úřadu Louny úřadu a životního prostředí otisk úředního razítka Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce v příslušné obci a úřední desce Městského úřadu Louny po dobu nejméně 15 dnů. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Městskému úřadu Louny, stavebnímu úřadu. Vyvěšeno dne. ([,?O.to'lV tt..~: l!..?.y... Sejmuto dne. ~ cf L~ f~/~d/. /. 'tk ~ ~~,?i IJtuw POpIS, d razl o ,';'......r,\:..' 1>..~. C';\\..V Poplatek: Správní poplatek podle zákona Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zneru pozdějších předpisů položky 18 písmo a/ ve výši 1000,- Kč, položky 20 písmo a/ ve výši 100,- Kč, celkem 1100,- Kč byl zaplacen. Příloha č.1: seznam stavbou dotčených pozemků Obdrží účastníci (dodejky) Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Praha 4-Nusle Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, IDDS: zjq4rhz sídlo: Kochova č.p. 3975/10, Chomutov 1 Obec Chlumčany, IDDS: 2b3aqpf sídlo: Chlumčany č.p. 154, Chlumčany u Loun Obec Smolnice, IDDS: tnqavr2 sídlo: Smolnice č.p. 104, Smolnice Obec Toužetín, IDDS: fvdazq8 sídlo: Toužetín č.p. 42, Louny 1 Městys Cítoliby, IDDS: m6nbewb sídlo: Zeměšská č.p. 219, Cítoliby Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., správní úsek Louny, Poděbradova č.p. 2653, Louny 1

9 Spisová značka: MUL /5923/2014/SU/WP str. 9 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor správa majetku kraje, IDDS: t9zbsva sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem 1 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, Teplice 1 Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, Teplice 1 Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov, IDDS: 7ptt8gm sídlo: Bezručova č.p. 4219, Chomutov 3 Městys Panenský Týnec, IDDS: wytbb5w sídlo: Panenský Týnec č.p. 10, Panenský Týnec Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, Praha 4-Michle Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e sídlo: Pod Nemocnicí č.p. 2381,44001 Louny 1 ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí, IDDS: dgzdjrp sídlo: Klíšská č.p. 977/77, Ústí nad Labem-město, Klíše, Ústí nad Labem 1 Lesy České republiky, s.p., správa toků-oblast povodí Ohře, IDDS: e8jcfsn sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 8 Správa železniční dopravní cesty, st. organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, Praha t-nové Město ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, Brno 2 dotčené správní úřady Drážní úřad" sekce stavební - oblast Praha, IDDS: 5mjaatd sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Vinohrady, Praha 2 Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany horninového a půdního prostředí, IDDS: 9gsaax4 sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, Praha 10-Vršovice Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Ústí nad Labem 1 Správa CHKO České středohoří, IDDS: 6npdyiv sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, Litoměřice 1 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem 1 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem 1 Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP, oddělení životního prostředí, Pod Nemocnicí č.p. 2379, Louny 1 Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP, oddělení územního plánování a památkové péče, Pod Nemocnicí č.p. 2379, Louny 1 Městský úřad Louny, odbor SÚaŽP, oddělení stavebního řadu - silniční správní úřad, Pod Nemocnicí č.p. 2379, Louny 1 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS:,t9zbsva sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/48, Ustí nad Labem-centrum, Ustí nad Labem 1 Ostatním účastníkům řízení tj. vlastníkům pozemků dotčených stavbou (viz. příloha č.1) a vlastníkům sousedních pozemků, kteří mohou být stavbou dotčeny, se rozhodnutí doručuje veřejnou vyhláškou.

10 / / / / / / / / / /1 641 Dočasný zábor /1 638 Dočasný zábor 1844/1 638 Dočasný zábor Dočasný zábor / / /1 635 Dočasný zábor / / /1 632 Dočasný zábor /1 629 Dočasný zábor /1 627 Dočasný zábor / / / /1 622 Dočasný zábor /1 619 Dočasný zábor /1 614 Dočasný zábor / / /1 613 Dočasný zábor /1 608 Dočasný zábor / / / / / / / / / / / / /10 r / / / / / / / / / / /25

11 / / / /29 Dočasný zábor / / / / / / / / / / / / / / d /14 Dočasný zábor / / / / / / / / /7 Dočasný zábor / / / /3 483 d / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /3 513

12 /3 514/ / /3 526/ /3 526/ / / / /5 Dočasný zábor /8 Dočasný zábor / / / / / /35 Dočasný zábor /5 Dočasný zábor /6 Dočasný zábor /65 Dočasný zábor /3 Dočasný zábor / /2 522

13 Zkapacitněnl silnice R7 - Chlumčany Aktualizace pozemků k poř. čislo / / / /17 k.ú. Cítoliby ppč, stav KN ppč. stav PK poř. číslo k.ú. Chlumčany u Loun ppč, stav KN ppč. stav PK 6 470/ / / / / / / (pův PK 255) /1 (půvpk 266) /47 (pův PK 266 d1) / / / / / / /1 (pův PK 137/1) Dočasný zábor /2 (pův PK 133/2) (pův PK 153) Dočasný zábor /1 (pův PK 133/1) / /5 (pův PK 129 d1) Dočasný zábor 207/10 (pův PK 129 d1) Dočasný zábor /6 Dočasný zábor / / / / / /1 (pův PK 437) /1 (pův PK 435/5) /4 I(pův PK 273) / /1 (pův PK 271 d2) /1 (pův PK 436/2 d1) /2 (pův PK 273) /2 (pův PK 272) /5 272/1 (pův PK271 d1) / /1 (pův PK 129 d2) /1 I(pův PK 419 d2) Dočasný zábor /6 I(pův PK 419 d1) Dočasný zábor

14 [poř, číslo k.ú. Chlumčany u Loun I ppč. stav KN I ppč. stav PK /3 (pův PK 120/3) Dočasný zábor /5 I(pův PK 455/4) Dočasný zábor /4 (pův PK 455/3) Dočasný zábor Dočasný zábor / / /4 (pův PK 436/2 d2) /21 (pův PK 284/1) 284/ I(pův PK 83) Dočasný zábor /8 Dočasný zábor / /1 (pův PK 285) (pův PK /2 'pův PK /3 'pův PK /2 Dočasný zábor /1 (pův PK 457 d2) Dočasný zábor /1 (pův PK 324 d2) Dočasný zábor /2 Dočasný zábor /5 Dočasný zábor 69 st.35/2 Dočasný zábor /1 Dočasný zábor /22 (pův PK 288) /5 (pův PK 324 d1) 451/19 451/ /4 (pův PK 290 d1) Dočasný zábor /4 (pův PK 457 d1) /4 l(půvpk291 d1) /1 (pův PK 291 d3) Dočasný zábor /11 (pův PK 291 d2) Dočasný zábor /10 Dočasný zábor /1 Dočasný zábor /4 Dočasný zábor /2 Dočasný zábor /14 PK 293/2 Dočasný zábor /1 (pův PK 301) Dočasný zábor /1 (pův PK 300) Dočasný zábor /1 I(pův PK 302 Dočasný zábor /1 I (pův PK 443/2) Dočasný zábor 87 st.35/1 Dočasný zábor / /2 (pův PK 332/2) (pův PK 333) /3 (pův PK 299/3) 299/4 (pův PK 299/3) pův PK 334

15 94 336/ /1 I(pův PK 336/1) poř, číslo k.ú. Chlumčany u Loun Ippč. stav KN Ippč. stav PK / (pův PK 340) /31 I(pův PK 336/2) Dočasný zábor /31 I(pův PK 365) Dočasný zábor /30 (pův PK 445 d1) /1 (pův PK 445 d3) /32 I(pův PK 364 d1) /1 I(pův PK 364 d2) /1 (pův PK 341 d2) /1 I(pův PK 357/1) /2 I(pův PK 445 d3) (pův PK 341 d1) 341 I(pův PK 341 d1) /6 (pův PK 364 d1) /32 I(pův PK 369/1 d1) 377/6 377/ /4 Dočasný zábor /5 Dočasný zábor / / /2 (pův PK 359/2) / /3 I(pův PK 369/3) 116a 377/ /46 (pův PK 370/2) 377/53 I(pův PK 370/2) /2 I(pův PK 371/2 377/ / /59 (pův PK 350/1) /61 I(pův PK 448 d1) 377/50 (pův PK 448 d2) I (pův PK 376) /2 (pův PK 350/2) /62 (pův PK 397/2) /64 I(pův PK 397/1) /54 I(pův PK 398) 449/10 (pův PK 398) /57 (pův PK 351) / /1 I(pův PK 351) /9 (pův PK 397/1) /8 (pův PK 397/2) /7 I(pův PK 448 d3) poř, číslo k.ú. Toužetín I ppč. stav KN ppč. stav PK

16 /2 Dočasný zábor / /1 I(pův PK 153/1) 516/ / /2 Dočasný zábor /3 Dočasný zábor /4 Dočasný zábor / / /17 I(púv PK 172/15) 516/3 (púv PK 172/15) /18 I(púv PK 172/16) /19 I(púv PK 172/17) / / / /20 I(púv PK 172/18) /21 I(pův PK 172/19) / / / /22 (pův PK 172/20) /23 (pův PK 172/21) / /10 Dočasný zábor /11 Dočasný zábor /11 Dočasný zábor /24 (púv PK 172/23) Dočasný zábor /12 Dočasný zábor /2 Dočasný zábor poř, číslo k.ú. Smolnice u Loun ppč. stav KN ppč. stav PK /1 2390/2 2390/ / /1 1713/1 d / / / / / / / / / / / / / / / /1 708

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu a životního prostředí Mírové náměstí 35,44023 Louny *MULNXOOJ5ZD7* Spisová značka: Číslo jednací: Oprávněná úřední osoba: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: MU LN/5923/2014/SU/WP

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4225/2014/Ko MUBN-4789/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í

Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še Kateřina Šebková/159 03.10.2012 R O Z H O D N U T Í 1 Městský úřad Votice Odbor výstavby a územního plánování Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX0010YQK* MVOTX0010YQK Vaše č.j. /Ze dne Č.j.: Spis. zn.: Vyřizuje/linka Votice 17126/2012/VÝST-Še 14604/2012/VÝST-Še

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx005gvgf* MUBLX005GVGF Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/875/2013/HÁ V Jindřichově

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/23142-11/3473-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 5. října 2011

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2228/12/VYS/ V Sušici dne: 30.7. 2012 Č.j.: 16640/12

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/202/2013/Ve JID: 33736/2013/muhb Havlíčkův Brod, dne 16.5.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 3523/12/VYS/Šp 24697/12

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

stavební úřad OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

stavební úřad OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘICE stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Č.j.: MUHC-SU/6366/2012/VA V Hořicích dne 17. 4. 2012 Č.spisu: 3364/2012 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Gabriela Vaňkátová 492

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/356/2012 SÚ/48/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 15.2.2012

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

EBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

EBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová DOPIS ZE DNE: 1.9.2008 NAŠE Č.J.: VYŘIZUJE: Ing. Dušan Sejbal E-MAIL: dsejbal@mtrebova.cz

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4039/2014/Za MUBN-4690/2014/iz Ing. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Spis. zn.: S-MUCB11938/2012/STAV/Me Č. j. MUCB 22540/2012 Vyřizuje: Melichová Telefon: 321 612 135 Český Brod,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 508/2015 OV MUMI 7030/2015 14.10.2015 Dobrota

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II.

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výrok I. Výrok II. MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/36933-12/sal /5150-2012 Rumburk, 10. ledna 2013 Oprávněná úřední osoba: Salabová E-mail: stavu@rumburk.cz

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

odbor životního prostředí vodoprávní úřad

odbor životního prostředí vodoprávní úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad č. j.: OŽP/35658-11/4135-2007/uzl Zpracovatel: Bc. Uzlová Datum: 19.09.2011 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování tel. 383416153 Městský úřad Blatná odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MUBLX0049PV Spis.značka

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1565/10/VYS/Mat V Sušici dne:27.9.2010 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Uherské Hradiště

Městský úřad Uherské Hradiště Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo nám. č.p, 19,68670 Uherské Hradiště stavební odbor Zn.: MUUH-SO/955171201111694512011/ČuJUR 5 Uherské Hradiště: 7. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Jaromir Čumíček

Více

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad

Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování. Město Buštěhrad Revoluční 1 273 43 Buštěhrad Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby oddělení územního rozhodování ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby nám. Starosty Pavla 44 272 52 KLADNO DORUČOVACÍ ADRESA:

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 4420/2010/SÚ 6 Slavonice, dne: 4.5.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz Telefon: 384

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice SPIS. ZN.: OVUP/15768/2015/No Č.J.: MUMB/OVUP/ 18503/2015 *mumbx00haptv* VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.j. VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I.stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j.: STÚ227/11-JS v Hodonicích dne 12.08.2011 Vyřizuje: Stavinoha Jan (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz Obec

Více

MUJCX00DCNVX Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. ROZHODNUTÍ č. 19/2012 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MUJCX00DCNVX Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. ROZHODNUTÍ č. 19/2012 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *mujcx00dcnvx* MUJCX00DCNVX Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/1659/SU/BrP Jičín, dne 16.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/29861/BrP Oprávněná úřední osoba:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Územní rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výroková část: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK. Územní rozhodnutí STAVEBNÍ ÚŘAD. Výroková část: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Č. j.: OSÚ/11558-12/Ra /764-2012 Rumburk, 6. dubna 2012 Oprávněná úřední osoba: Ranušová E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše č.j.: OD/12706/13-4/Au Spisová zn.: ZN/OD/1219/13 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon: 376347494 dne: 13.10.2014

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/160/13 V Semilech dne 1.2.2013 Zn.: SÚ 3458/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 106/14/V/Pa Ve Kdyni, dne 28.5.2014 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 1441-402/14 Zlonice dne 10.4.2015 Vyřizuje: František

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1986/12/VYS/Šp V Sušici dne: 20.2. 2013 Č.j.: 14945/12

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

vbecní úřad Vrábče c dop :

vbecní úřad Vrábče c dop : Magistrát města České Budějovice Stavební úřad nám. Přemysla Otakara, Č. 1,2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 37092 České Budějovice I Viz rozdělovník: vbecní

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 85/12-Mo 85/12-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 132

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD

ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘAD MĚSTYSE ŠTĚCHOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Tel. 242 413 661, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice Spis. zn.: St.3734/13/So Ve Štěchovicích, dne 18.11.2013 Č.j: 4633/13/SUS/DSo Vyřizuje: Ing. D. Sommerová ROZHODNUTÍ

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 111/2011-Han VUP 7798/11-111/11-HAN Ladislav Hána 388 459 057 ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 19311/2011

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 19311/2011 00141081 *00141081* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/21830/2011 Spisová značka: MÚT/19311/2011/ORR/H.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/66394/2009/Kl 1512/2010/SUP/VEKO 1972/2010

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3327/10/VYS/ V Sušici dne: 11.10. 2010 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst.28/10/Roš. Dolní Benešov, dne 17.4. 2010 Vyřizuje : Ing. Rošíková Tel. : 553 651 285 Č. spisu: 520/2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor výstavby nám. ČSA 3, PSČ 551 33 SPIS. ZN.: VÝST-430/2013-Va Č.J.: PDMUJA 2501/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.01.2013 Jana Vágnerová 491 847 255 vagnerova@jaromer-josefov.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/01093/2013/S MeUSM/02029/2013 Ing.Helena Štolhoferová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

odbor výstavby Masarykovo nám.27, 79852Konice ROZHOD UTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

odbor výstavby Masarykovo nám.27, 79852Konice ROZHOD UTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ .W. MESTSKY " 'W' URAD KONICE odbor výstavby Masarykovo nám.27, 79852Konice PI. Z.: ČJ.: vyřizuje: TEL.: E-MAIL: FAX: TU.I088/2011/FRO KO 11869/2011 Ing. Dana Froncová 582401480 dana.froncova@konice.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-2353/2008-582/PJ Rousínov, dne 30. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1483/2015/Ko MUBN-4107/2015/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 1539/2015 Č.j.: HOL-5387/2015/SÚ/JH Holešov, dne 30. dubna 2015 Oprávněná

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více