Vaše uživatelský manuál HP MP3130

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Kopírování, úpravy nebo peklad bez pedchozího písemného souhlasu jsou zakázány s výjimkou oprávnní vyplývajících z autorského zákona. Na programy ídící tento produkt se vztahují autorská práva a vsechna práva jsou vyhrazena. Reprodukce, úpravy ani peklad tchto program také nejsou povoleny bez pedchozího písemného souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard Company. Na cásti aplikací, které slouzí k ovládání tohoto výrobku, se mze vztahovat autorské právo spolecnosti MARGI Systems, Inc. a MARGI jsou ochranné známky spolecnosti MARGI Systems, Inc. Hewlett- Packard Company Digital Projection and Imaging 1000 NE Circle Blvd. Corvallis, OR Tetí vydání (íjen 2004) Firmware verze 2.1 Obsah 1 Instalace projektoru Obsah balení... 6 Prvky modulu.. 7 Instalace modulu Instalace pípojného modulu Instalace bezdrátové karty CompactFlash Nastavení projektoru pro pístup k pevné síti Nastavení projektoru pro bezdrátové pipojení Prezentace z pocítace v síti Píprava na prezentaci.

3 ... Píprava pocítace na prezentace v síti.... Nastavení pocítace, který je k síti pipojen kabelem (volitelné).... Nastavení pocítace, který je k síti pipojen bezdrátov (volitelné) Pedvádní prezentací.... Spustní prezentace... Ukoncení prezentace.. Pipojení dalsího prezentujícího... Odpojení a uvolnní projektoru Prezentace z bezdrátového kapesního pocítace Píprava na prezentaci.

4 ... Píprava kapesního pocítace na prezentaci prostednictvím bezdrátového pipojení..... Vytvoení mobilní prezentace..... Pedvádní prezentací.... Vytvoení bezdrátového pipojení Spustní prezentace... Odpojení a uvolnní projektoru Uzivatelská p írucka 3 Obsah 4 Prezentace z pam ové karty Píprava na prezentaci.... Ulození prezentace... Píprava pocítace..

5 ... Píprava prezentace aplikace PowerPoint Vytvoení mobilní prezentace..... Pedvádní prezentací.... Vlození pamové karty do projektoru... Pedvádní z pamové karty..... Ukoncení prezentace z pamové karty Údrzba systému Správa projektoru... Vyhledání adresy projektoru...

6 ... Správa projektoru pomocí nabídky na promítací plose Správa projektoru z webového rozhraní.. Aktualizace systému..... Aktualizace firmwaru esení problém se systémem Návrhy esení problém... Problémy s pipojením Problémy s nastavením Problémy pi prezentaci Potíze s pamovou kartou:

7 .. Problémy s hardwarem..... Testování projektoru..... Spustní diagnostiky projektoru... 7 Reference Specifikace... Bezpecnostní informace... Informace o pedpisech Mezinárodní rámec Rejst ík 4 Uzivatelská p írucka 1 Instalace projektoru V této kapitole je popsáno, jak nainstalovat a nastavit pípojný modul projektoru. I I I,,Obsah balení" na stránce 6,,Prvky modulu" na stránce 7,,Instalace modulu" na stránce 8 pomocí píslusenství projektoru HP. Píslusenství Pedvádní

8 prezentací mzete zlepsit nebo prostednictvímkprodejce projektor. lze zakoupit na webu I I I I I Sada HP pro stropní montáz umozuje jednoduché a nenápadné pipevnní projektoru na strop. Penosná projekcní plátna HP s vestavnou rukojetí jsou navrzena pro snadné penásení a umístní na pozadované místo. Napájecí kabely HP umozují pipojení ve vsech zemích.

9 Kabely HP slouzí k pipojení vsech zaízení pro pehrávání zvuku a videa. Náhradní lampa HP pinásí svtlost zobrazení projektoru jako u nového modelu. Uzivatelská p írucka 5 Instalace projektoru Obsah balení Ped instalací projektoru zkontrolujte, zda balení obsahuje následující polozky. Pokud v balení chybí nkterá z uvedených polozek, kontaktujte spolecnost HP. Symbol Polozka Inteligentní p ípojný modul Funkce Rozsi uje moznosti projektoru pro prezentace Kabel pro aktualizaci firmwaru Slouzí k p ipojení projektoru k pocítaci (krátký) p i instalaci nové verze firmwaru (k ízový kabel LAN). Sí ový kabel (dlouhý) Disk CD-ROM se softwarem a dokumentací Dokumentace k instalaci, podpo e a záruce Slouzí k p ipojení projektoru k síti. Obsahuje software a dokumentaci k modulu. Jedná se o dokumentaci, která usnad uje pouzívání p ístroje a poskytuje informace o technické podpo e. 6 Uzivatelská p írucka Instalace projektoru Prvky modulu Symbol Polozka Funkce P ijímá karty CompactFlash typu I a II. Svítí, pokud je modul p ipojen a napájen. Slouzí k p ipojení r zných za ízení s výstupem analogového a digitálního obrazu (vcetn pocítac ). Zárove podporuje vstup za ízení USB pro ovládání ukazatele mysi. Slouzí k p ipevn ní modulu k projektoru. Slouzí k p ipojení projek pevné síti Projektor mzete pipojit k síti. Prezentující tak získá moznost pipojit se k projektoru prostednictvím sít. 1. Zapojte síový kabel kategorie 5 nebo ekvivalentní do síového portu LAN na zadní stran modulu. Druhý konec kabelu pipojte k místní síti. 2. Zapnte projektor. Rozsvítí se levý indikátor na síovém portu, který oznacuje pipojení rychlostí 10 nebo 100 MB/s. Indikátor napravo oznacuje cinnost sít. Projektor se pokusí získat adresu IP ze serveru DHCP. 3. Chcete-li u projektoru zobrazit nebo zmnit konfiguraci sít TCP/IP, otevete nabídku na promítací plose a vyberte polozky Nastavení (Setup) > Sí (Network). Jestlize sí nepouzívá server DHCP, pozádejte správce sít o informace o správném nastavení sít TCP/IP. Úplné informace o síti jsou zobrazeny v nabídce na promítací plose pod polozkou Nápovda (Help) > Informace o síti (About the network). Jestlize aktivujete sifrování, bude sifrovací klíc odeslán do projektorutak, ze nastavíte aktuálního pipojení k síti, které není zabezpecené. Ochranu lze zvýsit sifrovací klíc pi pouzití pevného pipojení k síti. Nejbezpecnjsím pipojením je pouzití pímého pipojení k pocítaci pomocí kízového síového kabelu. 6. Klepnutím na tlacítko Pouzít (Apply) aktivujete nastavení. Pokud se pi aktualizaci nastavení projektoru perusí pipojení k síti, zopakujte krok Pejdte na polozku Sí (Networking) > Wireless Presenter. Zadejte název projektoru, podle kterého jej prezentující rozpozná v síti. Mzete rovnz zadat heslo projektoru, které pak lektor bude muset zadat pro pipojení k projektoru. 8. Klepnutím na tlacítko Pouzít (Apply) aktivujete nastavení. 14 Uzivatelská p írucka 2 Prezentace z pocítace v síti V této kapitole je popsána prezentace z pocítace, který je k projektoru pipojen prostednictvím pevné nebo bezdrátové sít. I I,,Píprava na prezentaci" na stránce 15,,Pedvádní prezentací" na stránce 21 P íprava na prezentaci V této cásti je popsán postup pípravy pocítace na prezentace v síti. I I I,,Píprava pocítace na prezentace v síti" na stránce 16,,Nastavení pocítace, který je k síti pipojen kabelem (volitelné)" na stránce 16,,Nastavení pocítace, který je k síti pipojen bezdrátov (volitelné)" na stránce 18 Uzivatelská p írucka 15 Prezentace z pocítace v síti P íprava pocítace na prezentace v síti Pokud chcete pedvádt prezentace prostednictvím pevné nebo bezdrátové sít, musíte do pocítace nainstalovat dalsí software, který zajistí podporu prezentace v síti. 1. Pocítac musí splovat tyto minimální systémové pozadavky: I I I I I systém Microsoft Windows 2000 nebo XP (verze Home, Professional nebo Tablet PC), 32 MB pamti RAM, 50 MB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM, síový adaptér pevné sít Ethernet nebo síový adaptér bezdrátové sít b. 2. Vlozte disk CD-ROM se softwarem do jednotky CD-ROM. 3. Klepnte na moznost pro instalaci softwaru Wireless Presenter-to-Go. Postupujte podle zobrazených pokyn. 4. Vyberte moznost instalace softwaru do pocítace. 5. Pokud se zobrazí upozornní, ze hardware neprosel testováním pro získání loga systému Windows, klepnte na moznost Pokracovat (Continue). Je mozné, ze tento postup budete muset zopakovat nkolikrát. 6. Klepnte na tlacítko Dokoncit (Finish). Nastavení pocítace, který je k síti p ipojen kabelem (volitelné) pipojit do stejné sít jako Pocítac není nutnéwireless Presenter-to-Go je projektor. Pi zobrazení prezentace pomocí softwaru mozné projektor pipojit k projektoru umístnému v libovolné síti. Pokud jste k projektoru pipojeni prostednictvím sít, kterou bzn pouzíváte, je vás pocítac pro pipojení pravdpodobn pipraven.

10 Návod na pipojení projektoru naleznete v cásti,,spustní prezentace" na stránce 22. Pokud se nejedná o sí, kterou bzn pouzíváte, obrate se na správce. 16 Uzivatelská p írucka Prezentace z pocítace v síti Nastavení sít nakonfigurujte podle následujících pokyn (postup pro systém Windows XP). Dalsí informace o síových pipojeních naleznete v nápovd k systému Windows nebo je získáte od správce sít. 1. V pocítaci zvolte moznosti Start > Ovládací panely > Pipojení k síti a Internetu. 2. Poklepejte na polozku Síová pipojení. 3. Pravým tlacítkem mysi klepnte na polozku Pipojení k místní síti a v místní nabídce klepnte na píkaz Vlastnosti. 4. Zajistte správné nastavení protokolu TCP/IP a dalsích síových parametr podle pokyn správce sít. Uzivatelská p írucka 17 Prezentace z pocítace v síti Nastavení pocítace, který je k síti p ipojen bezdrátov (volitelné) pipojit do stejné sít jako Pocítac není nutnéwireless Presenter-to-Go je projektor. Pi zobrazení prezentace pomocí softwaru mozné projektor pipojit k projektoru umístnému v libovolné síti. Pokud je vás pocítac vybaven adaptérem bezdrátové sít b, mzete jej k projektoru pipojit bez pouzití jakýchkoli kabel. Bezdrátové spojení s projektorem mzete navázat dvma zpsoby v závislosti na jeho nastavení: I Pipojení Ad hoc: Jedná se o pímé bezdrátové pipojení k projektoru. V projektoru musí být nainstalována volitelná bezdrátová karta a nesmí být nastaveno bezdrátové pipojení k pístupovému bodu. 18 Uzivatelská p írucka Prezentace z pocítace v síti I Pipojení k síové infrastruktue: jedná se o bezdrátové pipojení k bezdrátovému pístupovému bodu. Pístupový bod mze být k projektoru pipojen pevným nebo bezdrátovým síovým pipojením. Uzivatelská p írucka 19 Prezentace z pocítace v síti nastavit aplikace Následující kroky jsou volitelné, protoze bezdrátové pipojení mzemzete vyhledat Wireless Presenter-to-Go. Pokud vsak nastavení provedete pedem, projektory a pipojit se k nim rychleji. Pokud je projektor vybaven bezdrátovou kartou, otevete nabídku na promítací plose a vyberte polozky Rychlý výbr (Quick Choice) > Wireless Presenter. Na této obrazovce jsou zobrazena bezdrátová nastavení, která potebujete pro vytvoení bezdrátového pipojení Ad hoc. Pokud je projektor pipojen k pístupovému bodu prostednictvím pevné nebo bezdrátové sít, kterou normáln nepouzíváte, zjistte si od správce sít správná nastavení pístupového bodu, jako je SSID, nastavení sifrování a nastavení protokolu TCP/IP. Nastavení sít nakonfigurujte podle následujících pokyn (postup pro systém Windows XP). Dalsí informace o síových pipojeních získáte v nápovd k systému Windows nebo od správce sít. 1. V pocítaci zvolte moznosti Start > Ovládací panely > Pipojení k síti a Internetu. 2. Poklepejte na polozku Síová pipojení. 3. Pravým tlacítkem mysi klepnte na ikonu Bezdrátové pipojení k síti a potom klepnte na píkaz Vlastnosti. 4. Pod názvem bezdrátové karty na kart Obecné klepnte na moznost Konfigurovat. 5. Klepnte na kartu Upesnit. Umístní jednotlivých bezdrátových nastavení se pro rzné bezdrátové karty a vysílace mze lisit. 20 Uzivatelská p írucka Prezentace z pocítace v síti 6. Pro pipojení Ad hoc nastavte následující vlastnosti: I I I I I I Rezim ovování nastavte na moznost Ad hoc. Nastavte stejný identifikátor SSID a sifrování WEP, jaké jsou nastaveny u projektoru. Pokud je k dispozici nastavení kanálu, nastavte ho na hodnotu Auto. Rezim ovování nastavte na moznost Infrastruktura (Infrastructure). Nastavení identifikátoru SSID a sifrování WEP zadejte shodn jako na pístupovém bodu podle pokyn správce sít. Pokud je k dispozici nastavení kanálu, nastavte ho na hodnotu Auto. Pro pipojení k infrastruktue sít nastavte následující vlastnosti: 7. Klepnte na tlacítko OK. 8. Znovu klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu Bezdrátové pipojení k síti a potom klepnte na píkaz Vlastnosti. 9. Poklepejte na polozku TCP/IP. Pro jednotlivé typy pipojení pouzijte následující hodnoty: I Pro pipojení Ad hoc nastavte následující vlastnosti: Vyberte moznost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky (Obtain an auto IP address). Vyberte moznost Získat adresu serveru DNS automaticky (Obtain DNS server address automatically). I Správná nastavení pro pipojení k infrastruktue sít vám sdlí správce systému. P edvád ní prezentací V této cásti je popsán postup pedvádní prezentací z pocítace. I I I I,,Spustní prezentace" na stránce 22,,Ukoncení prezentace" na stránce 24,,Pipojení dalsího prezentujícího" na stránce 24,,Odpojení a uvolnní projektoru" na stránce 25 Uzivatelská p írucka 21 Prezentace z pocítace v síti Spust ní prezentace 1. Ujistte se, zda je projektor zapnutý a je nastaveno pipojení k síti. Dalsí informace naleznete v kapitole Kapitola 1 Instalace projektoru na stránce 5.

11 2. Ujistte se, ze je nainstalována aplikace Wireless Presenter-to-Go. Dalsí informace naleznete v cásti,,píprava pocítace na prezentace v síti" na stránce Pokud obrazovka vaseho pocítace nepouzívá rozlisení XGA ( ), zmte rozlisení na XGA tak, ze klepnete na moznosti Start > Ovládací panely > Zobrazení > Nastavení. 4. Vyberte moznosti Start > Programy > Hewlett-Packard > Wireless Presenter > panel Prezentující (Presenter Panel). 5. V seznamu vyberte pozadovaný projektor. Pokud se projektor nenachází v seznamu nebo je ikona vedle jeho názvu cervená nebo projektor není pipojen k místní síti, klepnte na polozku Jiný projektor (Other Projector) a zadejte píslusné nastavení sít. Pokud nejsou v seznamu uvedeny zádné projektory, zobrazí se výzva k zadání síového nastavení pro projektor, který chcete pouzít. Ad hoc nebo pevného síti je mozné U bezdrátového pipojenípromítací plose v cástipipojení kvýbr (Quick najít nastavení projektoru v nabídce na Rychlý choice) > Wireless Presenter. Pokud je projektor pipojen k pístupovému bodu prostednictvím bezdrátové sít, kterou normáln nepouzíváte, zjistte si od správce sít správná nastavení pístupového bodu, jako je SSID, nastavení sifrování a nastavení protokolu TCP/IP. 22 Uzivatelská p írucka Prezentace z pocítace v síti 6. Klepnte na tlacítko Pipojit (Connect). 7. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla k projektoru, zadejte je. Heslo projektoru zobrazíte v nabídce na promítací plose výbrem mozností Rychlý výbr (Quick choice) > Wireless Presenter. 8. V ovládacím okn klepnte na tlacítko Spustit prezentaci (Start Presentation). Na promítací plose projektoru se zobrazí obsah obrazovky pocítace. 9. o vyzádání pístupu k projektoru a vykonávání úlohy moderátora najdete v cásti,,pipojení dalsího prezentujícího" na stránce 24. Chcete-li pi pedvádní prezentace pouzívat dálkové ovládání,avyberte polozku dálkového ovládání projektoru. Zárove bude aktivována mys klávesnice pipojené k projektoru pomocí portu USB. Uzivatelská p írucka 23 Prezentace z pocítace v síti Ukoncení prezentace Promítání obrazovky pocítace mzete ukoncit, aniz byste museli odpojit projektor. Tento postup je vhodný napíklad pi spustní jiných program v pocítaci nebo pi spolupráci s ostatními prezentujícími. I I Chcete-li zachovat poslední obrazovku a ukoncit prezentaci, klepnte na píkaz Pozastavit prezentaci (Pause Presentation). Chcete-li zobrazit prázdnou obrazovku a ukoncit prezentaci, klepnte na píkaz Skrýt obrazovku (Hide screen). Klepnutím na píkaz Spustit prezentaci (Start Presentation) mzete pokracovat v prezentaci nebo mzete umoznit jinému prezentujícímu, aby pokracoval. Tyto akce mzete provádt také klepnutím pravým tlacítkem mysi na ikonu aplikace Wireless Presenter-to-Go na hlavním panelu. P ipojení dalsího prezentujícího Ke stejnému projektoru se mze pipojit nkolik uzivatel, ale pouze jeden z nich mze v danou chvíli prezentovat. Nkolik prezentujících mze spolupracovat (kazdý z nich má rovnocenné moznosti ovládání) tak, ze jednoduse zvolíte moznost, která umozuje prezentovat libovolnému prezentujícímu. Chcete-li mít nad prbhem prezentace vtsí kontrolu, mzete nastavit moznost, kdy prezentující musí o svolení k prezentaci zádat. Krom toho se kterýkoli uzivatel mze stát moderátorem, pokud klepne na moznost moderátora. Moderátor ovládá pístup ostatních uzivatel k prezentaci. V seznamu uzivatel má k dispozici následující akce: I Chce-li pidlit uzivateli oprávnní prezentovat, klepne na jeho jméno v seznamu uzivatel a potom klepne na moznost Piadit pístup k projektoru (Assign Projector Access). Jestlize chce ukoncit oprávnní uzivatele prezentovat, klepne na jeho jméno v seznamu a potom klepne na moznost Odebrat pístup k projektoru (Revoke Projector Access). I 24 Uzivatelská p írucka Prezentace z pocítace v síti I Pokud chce urcit nového moderátora, klepne na jméno uzivatele v seznamu a potom klepne na moznost Piadit moderátora (Assign Moderator). Odpojení a uvoln ní projektoru 1. Pokud není oteveno okno aplikace Wireless Presenter-to-Go, klepnte na ikonu Wireless Presenter-to-Go na hlavním panelu. 2. Pouzijte jeden z následujících postup: I I Chcete-li se odpojit od projektoru a ukoncit aplikaci, klepnte na moznost Ukoncit (Exit). Pokud se chcete odpojit od tohoto projektoru a pipojit se k jinému projektoru, klepnte na moznost Odpojit (Disconnect). Uzivatelská p írucka 25 Prezentace z pocítace v síti 26 Uzivatelská p írucka 3 Prezentace z bezdrátového kapesního pocítace V této kapitole je popsán zpsob prezentace z kapesního pocítace, který je k projektoru pipojen prostednictvím bezdrátové sít. I I,,Píprava na prezentaci" na stránce 27,,Pedvádní prezentací" na stránce 30 P íprava na prezentaci V této cásti je popsán postup pípravy kapesního pocítace na prezentace v síti. I I,,Píprava kapesního pocítace na prezentaci prostednictvím bezdrátového pipojení" na stránce 27,,Vytvoení mobilní prezentace" na stránce 28 P íprava kapesního pocítace na prezentaci prost ednictvím bezdrátového p ipojení Z kapesního pocítace je mozné pedvádt prezentace prostednictvím bezdrátového pipojení.

12 K tomu je nutné nainstalovat software do pocítace i kapesního pocítace. Pro tuto instalaci je vyzadován pocítac s operacním systémem Windows 2000 nebo XP, s nímz mzete kapesní pocítac synchronizovat. 1. Kapesní pocítac musí splovat tyto minimální systémové pozadavky: I I pocítac Pocket PC (PPC 2002 nebo vyssí, 1 MB volného místa) nebo kapesní pocítac se systémem Palm OS (Palm OS 5.0 nebo vyssí, 1,5 MB volného místa), pipojení k síti Ethernet pomocí adaptéru bezdrátové sít. 2. Vlozte disk CD-ROM se softwarem do pocítace. 3. Klepnte na moznost pro instalaci softwaru Wireless Presenter-to-Go. Postupujte podle zobrazených pokyn. 4. Vyberte moznost instalace softwaru pro mobilní prezentace. Uzivatelská p írucka 27 Prezentace z bezdrátového kapesního pocítace 5. Zvolte správnou moznost pro operacní systém svého kapesního pocítace Pocket PC nebo Palm. V pípad instalace do kapesního pocítace Palm vyberte po zobrazení výzvy uzivatele, do jejichz zaízení chcete software nainstalovat. Po dokoncení instalace aplikace Wireless Presenter-to-Go bude do pocítace nainstalován software pro vytváení prezentací a prezentacní aplikace bude pipravena ke zkopírování do kapesního pocítace. 6. Pipojte kapesní pocítac k pocítaci a provete jeho synchronizaci. Tím do kapesního pocítace nainstalujete prezentacní software. Vytvo ení mobilní prezentace Ve svém pocítaci mzete vytváet prezentace, které lze pedvádt z kapesního pocítace nebo z pamové karty (pouzití pamové karty je tématem následující kapitoly). V aplikaci Microsoft PowerPoint mzete pouzít níze uvedený postup nebo podle postupu na stránce 29 mzete takovou prezentaci vytvoit vytistním z jakékoli jiné aplikace. Vytvoení prezentace v aplikaci PowerPoint Následující kroky vyzadují instalaci softwaru HP Wireless Presenter-to- Go pro stolní pocítace, který slouzí k vytváení mobilních prezentací. 1. V pocítaci otevete existující prezentaci a na panelu nástroj aplikace PowerPoint klepnte na tlacítko mobilní prezentace aplikace Wireless Presenter-to-Go. 2. V okn nástroje aplikace Wireless Presenter-to-Go pro vytváení mobilních prezentací klepnte na polozku Zobrazit rozsíené volby (Show Advanced Options) a zvolte píslusná nastavení. Popis mozností najdete v následující tabulce. Animace (Animation) Tónování (Dither) Pokud pouzíváte pocítac Palm, zvolte moznost bez animace. Pokud pouzíváte za ízení Pocket PC, zvolte tuto moznost, aby byly v prezentaci pouzity plynulejsí p echody. V n kterých p ípadech tato moznost zv tsí velikost souboru. Má-li být prezentace promítána na projektoru, zvolte rozlisení Rozlisení (Resolution) 28 Uzivatelská p írucka Prezentace z bezdrátového kapesního pocítace 3. Chcete-li vytvoit novou prezentaci, klepnte na tlacítko Vytvoit (Create) nebo chceteli pidat snímky do jiné prezentace, vyberte ji v Seznamu prezentací (Presentations List) a klepnte na tlacítko Pipojit (Append). 4. Pokud máte v pocítaci nainstalovaný synchronizacní software a pipojenou kolébku, vlozte kapesní pocítac do kolébky a aktivujte synchronizaci. 5. V okn aplikace Wireless Presenterto-Go nastavte polozku Zaízení (Device) tak, aby odpovídala typu zaízení v rozevíracím seznamu (v pípad zaízení Palm vyberte také uzivatele) a klepnte na tlacítko Penos (Transfer). Po klepnutí na tlacítko Penos (Transfer) bude vybraná prezentace zkopírována do kapesního pocítace, a to bu hned, nebo pi pístí automatické synchronizaci. Pokud jste automatické synchronizace zakázali, mzete soubor zkopírovat pi dalsí rucní synchronizaci. Soubor se v pocítaci nachází ve slozce Fronta (Queue) v programové slozce aplikace Wireless Presenter-to-Go. V okn aplikace Wireless Presenter-to-Go je k dispozici nkolik mozností. I Chcete-li si prohlédnout pevedenou prezentaci, klepnte na moznost Zobrazit (View). I Chcete-li prezentaci ulozit na pamovou kartu v pocítaci, klepnte na tlacítko Zaízení (Device). I Chcete-li aplikaci Wireless Presenter-to-Go nainstalovat do kapesního pocítace, klepnte na tlacítko Nainstalovat aplikaci (Install App). I Chcete-li znovu odeslat prezentaci, kterou uz jste pedtím odeslali, klepnte na tlacítko Seznam archivací (Archive List). zvuku a Aplikace Wireless Presenter-to-Go nepodporuje úpln vsechny funkcezaízeníchvidea, které jsou k dispozici v aplikaci PowerPoint. Prezentace pro pouzití v Pocket PC mohou obsahovat animace a pechody, ale v prezentacích pro zaízení Palm nejsou tyto funkce podporovány. Vytváení tistných prezentací Následující kroky vyzadují instalaci softwaru HP Wireless Presenter-to-Go pro stolní pocítace, který slouzí k vytváení mobilních prezentací. 1. V pocítaci otevete aplikaci, ze které chcete vygenerovat snímky prezentace. 2. Otevete dialogové okno pro tisk a v rozevíracím seznamu dostupných tiskáren vyberte aplikaci Wireless Presenter-to-Go. Uzivatelská p írucka 29 Prezentace z bezdrátového kapesního pocítace 3. Klepnte na tlacítko OK. Touto akcí dojde k pevodu orientace dokumentu na síku, coz je formát mobilních prezentací. Pokud dokument pesahuje jednu stránku, ulozí se zbytek dokumentu jako dalsí snímky, dokud nebude celý peveden. Pak se oteve okno nástroje aplikace Wireless Presenter-to-Go pro vytváení prezentací.

13 4. V okn nástroje aplikace Wireless Presenter-to-Go pro vytváení prezentací nastavte moznosti tak, jak je popsáno výse v cásti tohoto tématu, která se vnuje prezentacím aplikace PowerPoint. 5. Chcete-li vytvoit novou prezentaci, klepnte na tlacítko Vytvoit (Create) nebo chcete-li pidat snímky do jiné prezentace, vyberte ji v Seznamu prezentací (Presentations List) a klepnte na tlacítko Pipojit (Append). 6. Pokud máte v pocítaci nainstalovaný synchronizacní software a pipojenou kolébku, vlozte kapesní pocítac do kolébky a aktivujte synchronizaci. 7. V okn aplikace Wireless Presenter-to-Go nastavte polozku Zaízení (Device) tak, aby odpovídala typu zaízení v rozevíracím seznamu (v pípad zaízení Palm vyberte také uzivatele), a klepnte na tlacítko Penos (Transfer). Mzete nastavit i dalsí moznosti tak, jak je popsáno v cásti tohoto tématu, která se vnuje prezentacím aplikace PowerPoint. P edvád ní prezentací V této cásti je popsán zpsob pedvádní prezentací, které jste zkopírovali do kapesního pocítace. I I I,,Vytvoení bezdrátového pipojení" na stránce 31,,Spustní prezentace" na stránce 32,,Odpojení a uvolnní projektoru" na stránce Uzivatelská p írucka Prezentace z bezdrátového kapesního pocítace Vytvo ení bezdrátového p ipojení Pokud je vás kapesní pocítac vybaven adaptérem bezdrátové sít b, mzete jej k projektoru pipojit bez pouzití jakýchkoli kabel. Bezdrátové spojení s projektorem mzete navázat dvma zpsoby v závislosti na jeho nastavení: I Pipojení Ad hoc: Jedná se o pímé bezdrátové pipojení k projektoru. V projektoru musí být nainstalována volitelná bezdrátová karta a nesmí být nastaveno bezdrátové pipojení k pístupovému bodu. Pipojení k síové infrastruktue: jedná se o bezdrátové pipojení k bezdrátovému pístupovému bodu. Pístupový bod mze být k projektoru pipojen pevným nebo bezdrátovým síovým pipojením. I vybaven bezdrátovou kartou, Pokud je projektorrychlý výbr (Quick Choice)zobrazte nabídku na promítací plose a vyberte polozky > Wireless Presenter. Na této obrazovce jsou zobrazena bezdrátová nastavení, která potebujete pro vytvoení bezdrátového pipojení. Pokud je projektor pipojen k pístupovému bodu prostednictvím pevné sít, kterou normáln nepouzíváte, zjistte si od správce sít správná nastavení pístupového bodu, jako je SSID, nastavení sifrování a nastavení protokolu TCP/IP. Pesvdcte se, zda jste provedli vsechny následující pípravné kroky: I I Ujistte se, zda je projektor zapnutý a zda je nastaveno pipojení k síti. Dalsí informace naleznete v cásti Kapitola 1 Instalace projektoru na stránce 5. Ujistte se, zda je nainstalována aplikace Wireless Presenter-to-Go. Dalsí informace naleznete v cásti,,píprava kapesního pocítace na prezentaci prostednictvím bezdrátového pipojení" na stránce 27. Pocket PC 1. Na obrazovce Nastavení (Settings) klepnte na kartu Pipojení (Connections) a potom na ikonu Pipojení (Connections). 2. Na kart Upesnit (Advanced) klepnte na tlacítko síové karty. 3. Na kart Bezdrátová sí (Wireless) klepnte v seznamu bezdrátových sítí pravým tlacítkem mysi na síový název (SSID) a potom na tlacítko Pipojit (Connect). Jeli teba zadat ovovací údaje klepnte na obrazovce konfigurace bezdrátové sít na kartu Ovování (Authentication). 4. Klepnte na tlacítko OK. Uzivatelská p írucka 31 Prezentace z bezdrátového kapesního pocítace Palm 1. Na hlavní obrazovce klepnte na ikonu Instalace bezdrátové sít (Wi-Fi Setup) a potom na tlacítko Dalsí (Next). 2. Jestlize se pozadovaný síový název (SSID) zobrazí v seznamu, klepnte na nj. Pokud se síový název nezobrazí, klepnte na tlacítko Jiný (Other), zadejte síový název (SSID), klepnte na tlacítko Podrobnosti (Details) a vyberte typ pipojení Infrastruktura (Infrastructure) nebo Ad hoc. 3. jméno, pod kterým budete identifikováni. Klepnte na tlacítko Pipojit (Connect). Zadejte jméno, pod kterým budete identifikováni. Pipojte se klepnutím na název projektoru. zahájit prezentaci, klepnte na snímek, který chcete zobrazit. 4. na ikonu bezdrátové sít. 2. pocítace vytvote kompatibilní prezentaci. K pocítaci pipojte kompatibilní pamovou kartu. Prezentaci zkopírujte na pamovou kartu. vlození písem. adaptér SD CompactFlash nebo SD USB. Vyzaduje adaptér MMC CompactFlash nebo MMC USB. Vyzaduje adaptér MS CompactFlash nebo MS USB. disk CD-ROM se softwarem do pocítace. 2. Klepnte na moznost instalace softwaru pro mobilní prezentace. 3. se zobrazí dotaz, zda chcete na pamovou kartu vlozit písma, umoznte vlození písem. Soubor ulozte pímo na pamovou kartu. Potom v Przkumníkovi Windows klepnte pravým tlacítkem na pozadovaný soubor, potom na píkaz Vlozit písma (Embed Fonts) a povolte vlození písem na kartu. I Uzivatelská p írucka 37 Prezentace z pam ové karty Nejlepsích výsledku dosáhnete, pokud vyuzijete následujících návrh: I I I Pouzívejte standardní a bzná písma.

14 Vyhnte se pouzívání speciálních písem s omezením vkládání. Pokud pouzíváte efekty pechod, pouzívejte bzné efekty. Nkteré mén casté pechody nemusí být podporovány. Ulozte soubor ve formátu kompatibilním s aplikací PowerPoint Pokud pouzíváte novjsí verzi aplikace PowerPoint, klepnte na píkaz Soubor > Ulozit jako a v rozevíracím seznamu Typ souboru vyberte polozku obsahující verzi aplikace PowerPoint Chcete-li povolit nebo zakázat vkládání písem, klepnte na ikonu Vkládání písem (Font Embedding) na hlavním panelu a vyberte pozadovanou moznost. Vytvo ení mobilní prezentace Pomocí softwaru HP Wireless Presenter-to-Go pro stolní pocítace mzete vytváet mobilní prezentace v aplikaci Microsoft PowerPoint (více informací naleznete v pedchozím tématu) nebo v libovolné aplikaci, z níz je mozné tisknout. Soubor mobilní prezentace (PDB) obsahuje vsechny nezbytné informace o písmech. Moznosti vytváení mobilních prezentací jsou popsány v cásti,,vytvoení mobilní prezentace" na stránce 28. Jestlize dokoncíte pípravu souboru na penos, ulozte jej na pamovou kartu zmnou volby Zaízení (Device). 38 Uzivatelská p írucka Prezentace z pam ové karty P edvád ní prezentací Vlození pam ové karty do projektoru pamové karty jsou spustné Pi instalacichcete-li spustit síovouperuseny vsechny prezentaci,síové i bezdrátové prezentace. nebo bezdrátovou je teba z projektoru vyjmout vsechny pamové karty. I I Karta CompactFlash: Vlozte kartu do slotu CompactFlash v pípojném modulu. Karty Secure Digital, MultiMediaCard a Memory Stick: Vlozte adaptér do slotu CompactFlash nebo jej pipojte k portu USB v pípojném modulu. Kartu SD, MMC nebo MS vlozte do adaptéru. Karta USB: Vlozte kartu do jednoho z port USB v pípojném modulu. I Horní strana karty CompactFlash nebo adaptéru musí být obrácena smrem k pední stran projektoru. Uzivatelská p írucka 39 Prezentace z pam ové karty P edvád ní z pam ové karty je vlozena pouze Pokudse tato prezentace jedna pamová karta, která obsahuje jedinou prezentaci, spustí automaticky. Prezentaci není teba vybírat níze popsaným zpsobem. 1. Zapnte projektor. 2. Vlozte pamovou kartu do pípojného modulu. K portm USB nepipojujte více nez jednu kartu. 3. Pokud projektor zobrazuje signál z jiného zdroje, stisknte tlacítko Zdroj (Source) na projektoru nebo na dálkovém ovládání a vyberte vstup pamové karty, nebo otevete nabídku na promítací plose a vyberte moznost Vstup (Input) > Pípojný modul (Attachment module). 4. Na projektoru nebo na dálkovém ovládání stisknte tlacítko PAGE UP, PAGE DOWN, sipku nahoru nebo sipku dol a vyhledejte pozadovanou prezentaci. Chcete-li zobrazit obsah podslozky, pejdte na ikonu podslozky 1 a stisknte tlacítko sipky vpravo nebo pravé tlacítko mysi. nebo pravé tlacítko mysi. Chcete-li se vrátit zpt do nadazené slozky, pejdte na ikonu nadazené slozky 2 a stisknte tlacítko sipky vpravo 5. Volitelné: Chcete-li zmnit nastavení prezentace z pamové karty, stisknte tlacítko sipky nahoru, vyberte polozku Moznosti (Options) a potom stisknte tlacítko sipky vpravo. Stisknutím tlacítka sipky dol pejdte na pozadované nastavení a vyberte jej tlacítkem sipky vpravo. Mzete zadat následující volby: Indikátor cinnosti: Pi nacítání snímku se zobrazí ikona indikátoru. Nepetrzité opakování: Po posledním snímku se znovu zobrazí první snímek. nebo opakovaným stisknutím tlacítka Zpt (Back) nabídku zavete. Uzivatelská p írucka 45 Údrzba systému Správa projektoru pomocí nabídky na promítací plose Nabídka na promítací plose projektoru je podrobn popsána v pírucce k projektoru. Po instalaci pípojného modulu se vsak v nabídce na promítací plose zobrazí nkolik nových polozek. Nové polozky nabídky po instalaci modulu Rychlý výb r (Quick Choice) Wireless Presenter Vstup (Input) P ípojný modul (Attachment module) Nastavení (Setup) Sí (Network) Slouzí k nastavení protokolu TCP/IP pro port pevné sít. Pokud sí pouzívá server DHCP, je nutné nastavit pouze parametry protokolu DHCP. Obra te se na správce sít. Obnoví výchozí hodnoty vsech nastavení bezdrátové sít (pouze u n kterých verzí firmwaru). Zobrazí vstupní signál od aktuálního prezentujícího p ipojeného v pevné nebo bezdrátové síti. Zobrazí informace vyzadované aplikací Wireless Presenter-to-Go, aby bylo mozné se p ipojit k projektoru. Obnovení bezdrátové sít (Wireless reset) Nápov da Informace o síti (About the network) Zobrazí aktuální konfiguraci port pevné a bezdrátové sít na p ípojném modulu. Konfiguraci bezdrátové sít a n které moznosti nastavení pevného p ipojení je nutné zm nit pomocí webového rozhraní. Dalsí informace naleznete v cásti,,správa projektoru z webového rozhraní" na stránce Uzivatelská p írucka Údrzba systému Správa projektoru z webového rozhraní Pokud je projektor pipojen k síti, mzete se pipojit k jeho zabudovanému webovému serveru. Zde mzete zkontrolovat aktuální stav projektoru, zmnit jeho konfiguraci a inovovat firmware. Tyto úlohy lze provést ze vzdáleného místa.

15 Není tedy nutné, abyste se nacházeli ve stejné místnosti jako projektor. Webové rozhraní podporuje systémy Microsoft Windows 2000 a XP, Mac OS 9 a 10, prohlízec Internet Explorer 5.5 a novjsí a Netscape Navigator 7.0 a novjsí. 1. V pocítaci pipojeném k síti spuste aplikaci Internet Explorer nebo Netscape Navigator, do ádku s adresou URL zadejte adresu IP projektoru a stisknte klávesu ENTER. Dalsí informace naleznete v cásti,,vyhledání adresy projektoru" na stránce V závislosti na vlastnostech, které chcete zobrazit nebo zmnit, pejdte na místo oznacené v následující tabulce. 3. Provete potebné zmny a klepnte na tlacítko Pouzít (Apply). Správa vlastností projektoru Karta Za ízení (Home) Informace o za ízení (Device Info) Vybrat jazyk (Select Language) Karta Projektor (Projector) Rychlý výb r (Quick Choice) Vstup (Input) Úpravy obrazu (Adjust Picture) Zvuk (Audio) Nastavení (Setup) Slouzí ke zm n casto pouzívaných nastavení. Slouzí k výb ru zdroje zobrazovaného signálu. Zm ní vzhled obrazu. Ovládá zvukový výstup projektoru. Slouzí k nastavení konfigurace projektoru. Zobrazí informace o projektoru a modulu. Vybere jazyk t chto webových stránek. Uzivatelská p írucka 47 Údrzba systému Správa vlastností projektoru (pokracování) Karta Sí (Networking) Wireless Presenter Nastavení pevného p ipojení (Wired Settings) Nastavení bezdrátového p ipojení (Wireless Settings) SNMP Úcet správce (Admin. Account) ízení p ístupu (Access Control) Statistika sít (Network Statistics) Karta Správa (Management) Výstrahy (Alerts) Aktualizace firmwaru (Firmware Upgrade) Podpora (Support) Interval obnovení (Refresh rate) Slouzí k nastavení podmínek projektoru, p i kterých je odesláno automatické upozorn ní em. Aktualizuje firmware projektoru a modulu. Zde jsou uvedeny informace o podpo e. Urcuje interval mezi aktualizacemi webových stránek. Nastaví název projektoru a volitelné heslo pro p ipojení z aplikace Wireless Presenter-to-Go. Slouzí k zadání sí ových nastavení portu pevné sít LAN. Slouzí ke specifikaci sí ových nastavení volitelné bezdrátové karty b, pokud je nainstalována. Slouzí ke konfiguraci protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol). Slouzí k nastavení hesla správce, které kontroluje p ístup ke konfiguracním parametr m na t chto webových stránkách. Omezuje p ístup hostitelských pocítac k projektoru. Zobrazuje statistiku projektoru. 48 Uzivatelská p írucka Údrzba systému Aktualizace systému V této cásti je popsán postup aktualizace firmwaru projektoru. I,,Aktualizace firmwaru" na stránce 49 Aktualizace firmwaru Spolecnost HP mze pravideln vydávat aktualizované verze firmwaru projektoru, který by zlepsil výkon projektoru. Verze firmwaru je zobrazena v nabídce na promítací plose v cásti Nápovda (Help) > O tomto projektoru (About this projector) a ve webovém rozhraní na kart Zaízení (Home). Aktualizované verze mzete najít na adrese Pokud máte nainstalovaný pípojný modul, provete aktualizaci firmwaru prostednictvím webového pipojení. Pokud potebujete aktualizovat pouze firmware projektoru, mzete to provést pomocí USB, ale nedojde pitom k aktualizaci modulu. Prostednictvím webu 1. Projektor musí být pipojen k místní síti. Pokud se k místní síti nemzete pipojit, pectte si informace na konci tchto pokyn. 2. Zjistte adresu IP projektoru v síti. Dalsí informace naleznete v cásti,,vyhledání adresy projektoru" na stránce Vypnte projektor a nechejte jej vychladnout. 4. Je-li k projektoru pipojen kabel M1, odpojte jej. 5. V pocítaci pipojeném k síti spuste aplikaci Internet Explorer nebo Netscape Navigator, do ádku s adresou URL zadejte adresu IP projektoru v pevné síti a stisknte klávesu ENTER. 6. Klepnte na kartu Správa (Management) a na levé stran obrazovky klepnte na polozku Aktualizace firmwaru (Firmware Upgrade). 7. Po klepnutí na odkaz bude mozné na webu vyhledat soubory s novou verzí firmwaru a stáhnout si nejnovjsí soubor pro aktualizaci pomocí webu. 8. Pejdte zpt na stránku Aktualizace firmwaru (Firmware Upgrade) projektoru a klepnte na tlacítko Procházet (Browse). Potom vyberte stazený soubor. 9. Klepnutím na tlacítko aktualizace spuste proces zavedení nové verze. Postupujte podle pokyn na promítací plose. Neperusujte proces, dokud nebude dokoncen. Uzivatelská p írucka 49 Údrzba systému Pokud nemzete pipojit projektor k síti, pipravte se podle následujících pokyn na aktualizaci: 1. V pocítaci pipojeném k síti pejdte na webový server s aktualizacemi projektoru HP (viz úvod této cásti) a stáhnte si poslední soubor pro webovou aktualizaci. 2. Vyhledejte krátký kabel LAN pro aktualizaci, který byl dodán s projektorem. Tímto speciálním kabelem propojte port LAN projektoru a port LAN pocítace. 3. Otevete nabídku na promítací plose projektoru a pejdte na moznosti Nastavení > Sí. Zakazte moznost DHCP a zadejte adresu IP kompatibilní s adresou vaseho pocítace. (Na konci aktualizace byste mli ulozit pedchozí nastavení. ) 4. Vypnte projektor a pokracujte podle následujících pokyn. Peskocte krok stazení souboru aktualizace z webu. Pouzijte jiz stazený soubor. Prostednictvím USB pouze projektor 1. V pocítaci s portem VGA a USB pejdte na webový server s aktualizacemi projektoru HP (viz úvod této cásti) a stáhnte si poslední soubor pro aktualizaci USB.

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 2. Vypnte projektor a nechejte jej vychladnout. 3. Pipojte kabel M1-VGA/USB k portu M1 projektoru a k portu VGA pocítace. 4. Pipojte zástrcku USB kabelu M1-VGA/USB k portu USB pocítace. Uvedené pipojení je povinné. 5. V pocítaci spuste poklepáním stazený soubor. Postupujte podle pokyn na promítací plose. Neperusujte proces, dokud nebude dokoncen. 50 Uzivatelská p írucka 6 esení problém se systémem Tato kapitola obsahuje doporucení pro odstraování problém, k nimz u modulu mze dojít. I I,,Návrhy esení problém" na stránce 51,,Testování projektoru" na stránce 61 Návrhy esení problém Chcete-li vyuzít tuto cást, vyhledejte popis problému, který se nejvíce blízí dané situaci, a vyzkousejte postupy uvedené u jednotlivých odrázek a problém opravte. Pokud se vám s pomocí navrhovaných esení nepodaí problémy vyesit, obrate se na spolecnost HP. Dalsí informace naleznete v pírucce podpory. Pokud máte problémy s projektorem, podívejte se do pírucky k projektoru. Problémy s p ipojením V aplikaci Wireless Presenter-to-Go se nelze pipojit k projektoru: Ujistte se, ze je projektor zapojený a zapnutý. Pokud pouzíváte bezdrátové pipojení pocítace nebo projektoru, ujistte se, ze je pocítac nebo projektor v dosahu druhého zaízení nebo bezdrátového pístupového bodu. Pi pouzívání uvnit budov by se ob zaízení mla nacházet maximáln 50 m od sebe (ve venkovním prostedí je maximální dosah zhruba ptinásobný). Pokud se k projektoru mzete pipojit pomocí webového prohlízece a pevné nebo bezdrátové adresy IP projektoru, je nastavení sít pro dané pipojení v poádku. Jestlize se nemzete pipojit pomocí webového prohlízece, nastavení sít pravdpodobn není v poádku viz dalsí problém. Uzivatelská p írucka 51 esení problém se systémem K projektoru se nelze pipojit pomocí webového prohlízece: Ujistte se, ze je projektor zapojený. Zkontrolujte, zda je pípojný modul správn pipojen a zda indikátor pipojení svítí. Pouzíváteli bezdrátové pipojení pocítace nebo projektoru, ujistte se, ze je pocítac nebo projektor v dosahu druhého zaízení nebo bezdrátového pístupového bodu. Pi pouzívání uvnit budov by se ob zaízení mla nacházet maximáln 50 m od sebe (ve venkovním prostedí je maximální dosah zhruba ptinásobný). Ujistte se, ze pouzíváte správnou adresu IP. Pouzíváte-li pevné pipojení k síti, zobrazí se adresa IP projektoru v nabídce na promítací plose. Pouzíváte-li bezdrátové pipojení k síti, zobrazí se adresa IP projektoru v nabídce na promítací plose v cásti Rychlý výbr (Quick choice) > Wireless Presenter. Jestlize se mzete pipojit pomocí aplikace Wireless Presenter-to-Go, je nastavení sít a pipojení v poádku. Adresa IP nebo hostitelský název projektoru, které pouzíváte v prohlízeci, jsou pravdpodobn nesprávné. Zkontrolujte, zda se adresa IP projektoru zobrazila v nabídce na promítací plose. Jestlize je u projektoru nastaveno pouzití serveru DHCP a zádný server DHCP není k dispozici, není pro projektor nastavena zádná adresa IP. Je mozné server DHCP vypnout a rucn nastavit adresu IP. Také mzete pozádat správce sít, aby vám sdlil platnou konfiguraci sít TCP/IP a píslusným zpsobem nastavit projektor. Obrate se na správce sít, který vám poskytne informace o správném nastavení sít. Vypnte projektor a odpojte napájení na nejmén 15 sekund. Tímto zpsobem restartujete modul. Pokud se k projektoru mze pipojit jiný pocítac, prostudujte si informace v cástech,,pocítac pevné pipojení" a,,pocítac bezdrátové pipojení" na stránce 54. Nemze-li se jiný pocítac k projektoru pipojit nebo se pocítac mze pipojit k jinému projektoru, prostudujte si informace v cástech,,projektor pevné pipojení" a,,projektor bezdrátové pipojení" na stránce Uzivatelská p írucka esení problém se systémem Projektor pevné pipojení Zkontrolujte pipojení síového kabelu u projektoru a v zásuvce. Ujistte se, ze pouzíváte standardní síový kabel. Pro bzné pipojení k síti nepouzívejte kízový kabel nebo síový kabel pro aktualizaci firmwaru. Zkontrolujte levý indikátor na portu LAN na projektoru. Jestlize indikátor nesvítí, sí pravdpodobn není aktivní. Zkuste pouzít jiný kabel nebo pomocí pocítace zkontrolujte síovou zásuvku ve zdi. Ujistte se, ze je karta CompactFlash b zcela zasunuta. Ujistte se, ze je karta CompactFlash b kompatibilní. Pokud nepouzíváte kartu HP CompactFlash pro bezdrátové projektory, je mozné, ze není podporována. Ujistte se, ze je projektor nastaven pro bezdrátové pipojení. Otevete nabídku na promítací plose a vyberte moznosti Rychlý výbr (Quick choice ) > Wireless Presenter. Chcete-li zmnit nastavení pro bezdrátové pipojení projektoru, musíte se k nmu pipojit z webového prohlízece. Dalsí informace najdete v cásti,,nastavení projektoru pro bezdrátové pipojení" na stránce 13. Pokuste se vyjmout a znovu zasunout bezdrátovou kartu v projektoru.

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533

Vaše uživatelský manuál EMTEC MOVIE CUBE S800H http://cs.yourpdfguides.com/dref/3757533 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro EMTEC MOVIE CUBE S800H. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE

PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE PŘÍRUČKA K INSTALACI SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODEM OBSAH INSTALACE SOFTWARE (DODANÉHO SE STROJEM) INSTALACE SOFTWARE (PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana............... 5 6 9 Prosím

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series

HP Deskjet 3520 e-all-in-one series HP Deskjet 3520 e-all-in-one series Obsah 1 Postup...3 2 Poznejte HP e-all-in-one Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...6 Nastavení bezdrátového připojení...6 Stavové kontrolky...7 Automatické

Více

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka

Aspire řady 9500. Uživatelská příručka Aspire řady 9500 Uživatelská příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku Aspire řady 9500 Původní vydání: Červenec 2005 Pravidelné úpravy a revize

Více