Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://cs.yourpdfguides.com/dref/869452"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Spolecnost Compaq nenese zodpovdnost za zádné technické nebo redakcní chyby ci opomenutí vyskytující se v této pírucce. Informace jsou v tomto dokumentu poskytovány,,tak jak jsou", bez jakékoli záruky, a mohou podléhat zmnám bez pedchozího upozornní. Záruky na produkty spolecnosti Compaq jsou uvedeny v prohláseních o záruce omezených na jednotlivé produkty. Zádné informace obsazené v tomto dokumentu nelze povazovat za rozsíení tchto záruk. Å Ä VAROVÁNÍ: Text oznacený tímto symbolem informuje, ze nerespektování uvedených pokyn mze vést ke zranní nebo k ohrození zivota. UPOZORNNÍ: Text oznacený tímto symbolem informuje, ze nerespektování uvedených pokyn mze vést k poskození zaízení nebo ke ztrát dat. Vytistno v USA. Rychlá instalace a pírucka Zacínáme První vydání (Listopad 2001) Císlo dokumentu: Obsah Rychlá instalace Krok 1: Vybalení osobního pocítace Compaq Evo D500 Ultra-Slim Desktop Volba konfigurace typu minitower nebo stolní pocítac Krok 2: Identifikace soucástí zadního panelu Krok 3: Pipojení externích zaízení Krok 4: Pipojení napájecích kabel.. 5 Krok 5: Identifikace soucástí horního a pedního panelu. 6 Krok 6: Zapnutí pocítace a instalace operacního systému Usnadnní pístupu Zacínáme Úprava zobrazení monitoru Ochrana softwaru...

3 ... 9 Disk CD-ROM Compaq Restore Registrace. 10 Vypnutí pocítace. 10 Dalsí informace Basic Troubleshooting (Strucný poradce pi potízích).. 13 Pehled 13 Uzitecné rady 14 Význam diagnostických kontrolek

4 esení drobných potízí esení potízí s instalací hardwaru Rejstík Rychlá instalace a pírucka Zacínáme iii Rychlá instalace Krok 1: Vybalení osobního pocítace Compaq Evo D500 Ultra-Slim Desktop Å VAROVÁNÍ: V pípad nesprávného pouzití osobního pocítace nebo nepodaí-li se vytvoit bezpecné a bezproblémové pracovní prostedí, mze být uzivatel pi práci vystaven nepohodlí nebo mze dojít k váznému zranní. Informace o výbru pracovist a vytvoení bezpecného a pohodlného pracovního prostedí najdete v Pírucce bezpecnosti a pohodlné obsluhy (Safety & Comfort Guide). Toto zaízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením digitálních zaízení tídy B na základ cásti 15 smrnic FCC. sroubu pipevnte osobní pocítac k podstavci. Stabilita pocítace se tímto zpsobem zvýsí a bude také zajistno správné proudní vzduchu k vnitním soucástem. 2 Rychlá instalace a pírucka Zacínáme Rychlá instalace Krok 2: Identifikace soucástí zadního panelu Osobní pocítac 1 Zajistní pro lankový zámek 2 Konektor napájecího kabelu 3 Konektor RJ-45 pro sí Ethernet 4 Konektory (4) pro sbrnici USB (Universal Serial Bus) Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní pocítac s modulem se starsími typy konektor 7 Konektor pro výstup zvukového signálu 8 Konektor pro vstup zvukového signálu 9 Konektor PS/2 pro mys - Konektor PS/2 pro klávesnici q Konektor sériového portu w Konektor paralelního portu e Modul Multiport (s upevovacím sroubem) 5 Modul se starsími typy konektor Konektor není viditelný, pokud je nainstalován modul se starsími typy konektor nebo kryt zadního panelu. 6 Konektor pro monitor Jakékoli zaízení USB (vcetn klávesnice a mysi) lze pipojit k libovolnému konektoru USB. Volitelný modul se starsími typy konektor obsahuje konektory pro sériový a paralelní port a konektory PS/2 pro mys a klávesnici. Dalsí informace naleznete v pírucce Referencní pírucka k hardwaru na disku CD-ROM Compaq Reference Library. Ped instalací nebo odebráním modulu MultiPort je nutné vypnout pocítac a odpojit napájecí kabel. Rychlá instalace a pírucka Zacínáme 3 Rychlá instalace Krok 3: Pipojení externích zaízení Pipojte monitor, mys a klávesnici. Pokud pracujete v síti, pipojte síové kabely ke konektoru RJ-45 pro sí Ethernet. Informace o umístní konektor na zadním panelu naleznete v kapitole,,krok 2: Identifikace soucástí zadního panelu" na stránce 3. Zapojení usnadní barevné rozlisení kabel a konektor na zadním panelu. Å VAROVÁNÍ: Aby se snízilo riziko úrazu elektrickým proudem, pozáru nebo poskození zaízení, nezapojujte do konektor adice síového rozhraní (NIC) telefonní kabely. Konektory PS/2 pro mys a klávesnici jsou k dispozici pouze u osobních pocítac Evo D500 Ultra-Slim Desktop dodávaných s modulem se starsími typy konektor.

5 Mys nebo klávesnici USB je mozné pipojit k libovolnému konektoru USB, který je k dispozici. Ä UPOZORNNÍ: Dokud nebude operacní systém úspsn nainstalován, nepidávejte k osobnímu pocítaci pídavná volitelná hardwarová zaízení. Pokud tak uciníte, mze dojít k chybám a potom nemusí být mozné správn nainstalovat operacní systém. 4 Rychlá instalace a pírucka Zacínáme Rychlá instalace Krok 4: Pipojení napájecích kabel Podle obrázku níze zapojte napájecí kabely. Napájecí kabel vám nebude pekázet, pokud jej zatlacíte do strbiny na krytu zadního panelu nebo modulu se starsími typy konektor (pokud je nainstalován). ÅI VAROVÁNÍ: Dodrzováním následujících pravidel výrazn snízíte riziko úrazu elektrickým proudem nebo poskození vybavení pocítace: Neodpojujte zemnicí kolík v napájecím kabelu. Zemnicí kolík je dlezitý bezpecnostní prvek. I Napájecí kabel zapojujte pouze do uzemnné a voln pístupné zásuvky elektrické sít. I Pocítac odpojte od sít vytazením napájecího kabelu ze zásuvky elektrické sít nebo z pocítace. Rychlá instalace a pírucka Zacínáme 5 Rychlá instalace Krok 5: Identifikace soucástí horního a pedního panelu Multifunkcní pozice Dvoupolohový pepínac rezim napájení Kontrolka aktivity systému Konektor pro mikrofon Konektor pro sluchátka Konektory (1) pro sbrnici USB (Universal Serial Bus) Kontrolka zapnutí Modul Multiport Ped instalací nebo odebráním modulu MultiPort je nutné vypnout pocítac. 9 - Pácka pro vysunutí multifunkcní pozice Pojistný sroub multifunkcní pozice 6 Rychlá instalace a pírucka Zacínáme Rychlá instalace Krok 6: Zapnutí pocítace a instalace operacního systému Stisknutím vypínace napájení zapnte pocítac. Informace o umístní vypínace napájení naleznete v kapitole,,krok 5: Identifikace soucástí horního a pedního panelu" na stránce 6. umozuje úsporu energie bez ukoncení softwarov&yacutispozici na disku CD-ROM Compaq Reference Library a na webovém serveru compaq.com/support. Mzete si také koupit pírucku Compaq Quick Troubleshooting Guide (Rychlé esení potízí, výrobní císlo , k dispozici u autorizovaných prodejc nebo poskytovatel sluzeb spolecnosti Compaq), která obsahuje srozumitelné vývojové diagramy, podle nichz mzete pi ladní systému postupovat. jas a kontrast obrazovky monitoru. Stisknte a podrzte libovolnou klávesu. kazdé dv sekundy. Bliká kazdé dv sekundy. Stav nebo význam (S0) Pocítac je zapnutý. kazdé dv sekundy. Svítí. Rychle bliká. bliká. Rychle bliká. blok je cást pamti ROM chránná ped aktualizací typu flash, která pi kazdém zapnutí pocítace kontroluje a ovuje funkcnost systémové pamti ROM typu flash. V následující tabulce jsou uvedeny rzné kombinace indikátor na klávesnici pouzívané zavádcím blokem pamti ROM, význam jednotlivých kombinací a stav ci pozadovaná cinnost. Podrobnjsí informace najdete v pírucce Desktop Management Guide (Správa osobního pocítace). 16 Rychlá instalace a pírucka Zacínáme Zacínáme Kombinace indikátor na klávesnici pouzívané zavádcím blokem pamti ROM Rezim bloku pro bezpecné zavedení Num Lock Barva Zelená Cinnost kontrolky Svítí. Stav nebo význam Disketa ROMPaq nebyla nalezena, je vadná nebo jednotka není pipravena.* Na obrazovce se zobrazí zpráva o obnov zavádcího bloku s pouzitím integrované grafické karty. Zadejte heslo. * Zápis do pamti ROM typu flash se nezdail.* Caps Lock Num, Caps, Scroll Lock Zelená Zelená Svítí. Dvakrát se rozsvítí a zhasnou (soucasn zazní jedno dlouhé a ti krátká pípnutí). Svítí. Num, Caps, Scroll Lock Zelená Zápis zavádcího bloku pamti ROM typu flash probhl úspsn. Vypnte pocítac a znovu jej zapnte. U klávesnic se sbrnicí USB diagnostické kontrolky neblikají. *Vlozte správnou disketu ROMPaq do jednotky A. Vypnte pocítac a znovu ho zapnte. Tím obnovíte obsah pamti ROM. Je-li zápis do pamti ROM úspsný, vsechny ti diody LED na klávesnici se rozsvítí a zazní sled zvysujících se zvukových signál. Vyjmte disketu z jednotky, vypnte pocítac a potom ho znovu zapnte. Dojde k novému spustní pocítace. Dalsí informace o pepisu pamti ROM typu flash naleznete v pírucce Poradce pi potízích. Rychlá instalace a pírucka Zacínáme 17 Zacínáme esení drobných potízí Drobné potíze popsané v této cásti budete zejm casto schopni esit sami. Pokud potíze trvají i nadále a nejste schopni je esit sami nebo si nejste jisti výsledkem provedení dané operace, obrate se na autorizovaného prodejce spolecnosti Compaq. esení drobných potízí Potíze Pocítac nelze zapnout. Pícina Pocítac není pipojen k externímu zdroji napájení. Kabely externího zdroje napájení jsou odpojené. esení Pipojte pocítac k externímu zdroji napájení.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Pesvdcte se, zda jsou kabely pro pipojení pocítace k externímu zdroji napájení správn pipojeny. Zkontrolujte také, zda je zásuvka ve zdi napájena elektrickým proudem. Odpojte datové, napájecí a diskové kabely a znovu je zapojte. 1. jej vychladnout. 2. pocítace je pílis vysoká teplota. baterie je piblizn 3 az 5 let. jej vychladnout. 2. Pocítac se automaticky vypnul a cinnost kontrolky napájení je následující: 1. Bliká cerven ctyikrát za sekundu, NEBO 2. blikne dvakrát cerven v sekundovém intervalu následovaném dvousekundovým perusením, NEBO 3. nebliká. Uvnit pocítace je pravdpodobn pílis vysoká teplota. Je mozné, ze je zablokovaný ventilátor. Teplota v pocítaci je pílis vysoká, protoze byl zapnut s odstranným krytem. Pocítac se v pravidelných intervalech zastavuje. Je nacten ovladac síového adaptéru, ale pocítac není pipojen k síti. Nasate zpt kryt a ped zapnutím pocítace pockejte, az vychladne. Pipojte pocítac k síti, pípadn pomocí nástroje Computer Setup nebo pomocí nástroje Správce zaízení systému Windows zakazte pouzívání síového adaptéru. Rychlá instalace a pírucka Zacínáme 19 Zacínáme esení drobných potízí (pokracování) Potíze Nelze odstranit kryt pocítace. klávesu Num Lock. pipojení kabel monitoru k pocítaci a k elektrické síti. Stisknte libovolnou klávesu nebo tlacítko mysi a zadejte heslo (v pípad, ze je nastaveno). Nastavte vstupní pepínac RGB na hodnotu 75 ohm a pokud je na monitoru i pepínac synchronizace, nastavte jej na hodnotu External (Externí). Pesvdcte se, zda mze monitor pracovat s obnovovací frekvencí odpovídající zvolenému rozlisení. Pi stisknutí kláves se sipkami se kurzor nepohybuje. Na monitoru se nic nezobrazí. Je pravdpodobn zapnuta funkce klávesy Num Lock. Monitor není zapnutý a nesvítí kontrolka napájení. Kabely nejsou správn pipojené. Je zapnuta funkce úspory energie. Vstupní pepínac RGB (Red, Green, Blue) na monitoru není správn nastaven. systémech Windows 98 a Windows 2000 poklepejte v Ovládacích panelech na panel Pidat nový hardware a postupujte podle pokyn na obrazovce. Pokud chcete pocítac znovu nakonfigurovat v operacním systému Windows NT 4.0, pouzijte obsluzný program dodaný s nov instalovaným hardwarem. esení potízí s instalací hardwaru Potíze Pocítac nerozpozná nové zaízení jako soucást systému. Pícina Kabely nového externího zaízení jsou uvolnné nebo není zapojen síový kabel. Nové externí zaízení není zapnuté. esení Pesvdcte se, zda jsou vsechny kabely správn a pevn pipojeny a zda kolíky kabel nebo konektor nejsou ohnuté. Vypnte pocítac, zapnte externí zaízení, a potom zapnte pocítac, aby doslo k rozpoznání zaízení v systému. Restartujte pocítac a postupujte podle pokyn tak, aby byly provedeny navrhované zmny konfigurace. Pi zobrazení dotazu, zda systém mze provést zmny konfigurace, jste tyto zmny nepovolili. Rychlá instalace a pírucka Zacínáme 21 Rejstík B barevné rozlisení kabel 4 baterie hodiny systému 119 paralelní 3 RJ-45 pro sí Ethernet 3 sériový 3 USB 3, 6 výstup zvukového signálu 3 vstup zvukového signálu 3 konektor napájecího kabelu 3 konektor pro mikrofon 6 konektor pro napájecí kabel 5 konektor pro sluchátka 6 konektor pro vstup ci výstup zvukového signálu 3 konektor sériového portu 4 konektor sériového portu (modul se starsími typy konektor) 3 konektory PS/2 4 kontrolka aktivita systému 6 zapnutí 6 kontrolka aktivity systému 6 kontrolka zapnutí 6 kontrolky 119 D disk CD-ROM Poradce pi potízích 11 disk CD-ROM Compaq Reference Library pírucka Bezpecnost a smrnice 11 Pírucka bezpecnosti a pohodlné obsluhy 11 Disk CD-ROM Compaq Restore 9 disk CD-ROM Reference Library 10, 11 dokumentace, dalsí k produktu 10, 11 drzadlo 3 drzadlo pro snadnou manipulaci 3 dvoupolohový pepínac rezim napájení 10 E externí zaízení, pipojení 4 I instalace operacního systému 7 K kabely, barevné rozlisení 4 kabely, kontrola pipojení 114 klávesnice 114 konektor klávesnice PS/2 3 mikrofon, sluchátka 6 monitor 3 mys 4 mys PS/2 3 napájecí kabel 3, 5 Rychlá instalace a pírucka Zacínáme M modul se starsími typy konektor 3, 4 N Na monitoru není nic zobrazeno. 120 nastavení zobrazení 9 O operacní systém 7 P pocítac zastavuje se 119 Rejstík1 Rejstík pipojení klávesnice 4 pipojení monitoru 4 pipojení mysi 4 pipojení adice síového rozhraní (NIC) 4 porty 3 potíze drobné 114 instalace hardwaru 121 esení drobných 118 poznámky dokumentace k produktu 12 jazyk vybraný bhem instalace 12 optovná konfigurace vypínace napájení 10 pouzití klávesnice USB bhem instalace 10 vypnutí napájení 10 S sériové císlo 3 soucásti pední panel 6 zadní panel 3 soucásti pedního panelu 6 soucásti zadního panelu 3 T tlacítko pro vysunutí multifunkcní pozice 6 U umístní konektor 3 upozornní instalace 7 instalace operacního systému 4 zabránní ztrát dat 10 R registrace 10 registrace produktu 10 V varování nesprávné pouzití pocítace 1 adic síového rozhraní 4 úraz elektrickým proudem 4, 5 vypínac napájení 6, 10 vypnutí osobního pocítace 10 Z zálohování datových soubor 9 zaízení Plug and Play 121 zobrazení data a casu 119 zvukové konektory 3 Rejstík2 Rychlá instalace a pírucka Zacínáme.

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač b Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač Číslo dokumentu: 250893-221 Listopad 2001 Tato příručka vám usnadní počáteční instalaci hardwaru a softwaru osobního počítače

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo 191077-225_cz.book Page i Wednesday, March 20, 2002 2:04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 191077-225 Květen 2002 V této příručce naleznete informace

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo b Příručka Síťová komunikace Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 177922-224 květen 2002 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR http://cs.yourpdfguides.com/dref/869214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO D510 SMALL FORM FACTOR. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP DX5150 MICROTOWER PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/865758

Vaše uživatelský manuál HP DX5150 MICROTOWER PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/865758 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DX5150 MICROTOWER PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/859745

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/859745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6-6157EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4154270

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6-6157EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4154270 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6-6157EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6-6157EA

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION G7-1004SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4162067

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION G7-1004SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4162067 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION G7-1004SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION G7-1004SA

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226940

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226940 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se WESTERN DIGITAL

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION G6-1180SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4161376

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION G6-1180SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4161376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION G6-1180SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION G6-1180SA

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny

Řada notebooků TravelMate. Stručné pokyny Řada notebooků TravelMate Stručné pokyny 2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny pro řadu notebooků TravelMate Původní vydání: 02/2011 Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení:

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Aspire One. Stručné pokyny

Aspire One. Stručné pokyny Aspire One Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby našich

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS2, AS3

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS2, AS3 Instalační příručka pro NAS servery řady AS2, AS3 1. Obsah balení Určeno pro modely: AS-202T, 202TE, 204T, 204TE, 302T a 304T Obsah balení AS-202T,202TE,302T AS-202T,204TE. 304T NAS Napájecí kabel 1 1

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

P íručka komunikace prost ednictvím sít a Internetu Stolní počítače pro obchodní účely

P íručka komunikace prost ednictvím sít a Internetu Stolní počítače pro obchodní účely P íručka komunikace prost ednictvím sít a Internetu Stolní počítače pro obchodní účely Číslo dokumentu: 312968-221 únor 2003 Tato příručka obsahuje definice a pokyny k použití funkcí řadiče síťového rozhraní

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VH242H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359477

Vaše uživatelský manuál ASUS VH242H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359477 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství.

Zkontrolujte dodané příslušenství. Gratulujeme ke koupi tabletu od společnosti Gigabyte. Tato instalační příručka nabízí informace které vám pomohou se spuštěním a nastavením notebooku Gigabyte. Konfigurace Vašeho zařízení záleží na zakoupeném

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S

G1362. Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S G1362 Rychlý průvodce 2QM02-00011-200S Váš telefon Tato část představuje hardwarovou výbavu zařízení. 1 2 3 4 5 6 7 8 Č. Položky Funkce 1 Konektor sluchátek Použijte soupravu hands-free pro volání nebo

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Vaše uživatelský manuál HP G62-105SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4141373

Vaše uživatelský manuál HP G62-105SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4141373 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G62-105SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G62-105SA v uživatelské příručce

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP MINI 110-3020SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP MINI 110-3020SA v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Řada notebooků Aspire

Řada notebooků Aspire Řada notebooků Aspire Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI 311C-1015EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4134344

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI 311C-1015EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4134344 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI 311C-1015EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více