Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000 CTO v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití HP PAVILION DV9000 CTO Návod k obsluze HP PAVILION DV9000 CTO Uživatelská příručka HP PAVILION DV9000 CTO Příručka pro uživatele HP PAVILION DV9000 CTO Návod na použití HP PAVILION DV9000 CTO Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO

2 Abstrakt manuálu: Ze zádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalsích záruk. Spolecnost HP není zodpovdná za technické nebo redakcní chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. První vydání: cervenec 2006 Císlo dokumentu: Obsah 1 Umístní ovládacích prvk a indikátor pro funkce napájení 2 Zdroje napájení Pipojení adaptéru stídavého proudu... Pokud není k dispozici spolehlivý zdroj napájení 7 Pokud pouzíváte bezdrátovou komunikaci nebo citelná ci zapisovatelná média. 8 4 Nastavení napájení Zapnutí a vypnutí pocítace nebo displeje Nouzové postupy pro vypnutí.

3 Aktivace úsporného rezimu nebo obnovení systému z úsporného rezimu Aktivace nebo obnova systému z rezimu spánku Moznosti napájení Zobrazení okna Moznosti napájení vlastnosti Zobrazení ikony Mic napájení Nastavení nebo zmna schématu nastavení napájení Nastavení výzvy k zadání hesla...

4 Ovládací prvky výkonu procesoru 7 Baterie Vlození ci vyjmutí baterie Nabíjení jednotky bateriových zdroj Sledování stavu nabití jednotky bateriových zdroj Získání pesných informací o stavu nabití...

5 Zobrazení informací o stavu nabití na obrazovce Zobrazení ukazatel stavu nabití Vyhodnocení informací indikátoru stavu nabití Nízká úrove nabití baterií Identifikace nízké úrovn nabití baterií CSWW iii Nízká úrove nabití baterie...

6 . 23 Stav tém úplného vybití baterie Vyesení stavu nízké úrovn nabití baterie Pokud je k dispozici externí zdroj napájení Pokud je k dispozici nabitá jednotka bateriových zdroj Pokud není k dispozici zádný zdroj napájení.. 24 Pokud se nezdaí obnova pocítace z rezimu spánku 24 Kalibrace jednotky bateriových zdroj

7 . 25 Kdy provádt kalibraci Provádní kalibrace.. 25 Krok 1: Nabití jednotky bateriových zdroj Krok 2: Vybití jednotky bateriových zdroj Krok 3: Optovné nabití jednotky bateriových zdroj Úspora energie baterií..

8 Úspora energie bhem pouzívání Volba nastavení úspory energie Skladování jednotky bateriových zdroj Likvidace staré jednotky bateriových zdroj

9 .. 29 Rejstík iv CSWW 1 Umístní ovládacích prvk a indikátor pro funkce napájení Následující obrázky a tabulka oznacují a popisují umístní ovládacích prvk a indikátor napájení. Komponenta (1) (2) Vypínac interního displeje Tlacítko napájení Popis Pokud displej zavete a pocítac je zapnutý, vypne displej a zahájí rezim spánku. Pokud je pocítac: vypnutý, stisknutím jej zapnte. zapnutý, stisknutím aktivujte rezim spánku. CSWW 1 Komponenta Popis v úsporném rezimu, krátkým stisknutím ukoncíte úsporný rezim. v rezimu spánku, krátkým stisknutím ukoncíte rezim spánku. Pokud pocítac pestane reagovat a funkce vypnutí systému Microsoft Windows nelze pouzít, vypnte pocítac pidrzením tlacítka napájení po dobu alespo 5 sekund. (3) Indikátory napájení* (2) Svítí: Pocítac je zapnutý. Bliká: Pocítac je v úsporném rezimu. Nesvítí: Pocítac je vypnutý nebo v rezimu spánku. (4) (5) fn+f5 Indikátor stavu baterie Spustí úsporný rezim. Zlutá: Jednotka bateriových zdroj se nabíjí. Zelená: Stav baterie se blízí úplné kapacit nabití. Blikající oranzová: Jednotka bateriových zdroj, která je jediným zdrojem napájení, je tém vybitá. Jakmile baterie dosáhne kritického stavu, indikátor stavu baterie zacne rychle blikat. Nesvítí: Pokud je pocítac pipojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, jestlize jsou vsechny baterie v pocítaci pln nabité. Pokud pocítac není pipojen k externímu zdroji napájení, indikátor bude vypnutý, dokud baterie nedosáhne nízké úrovn nabití. *Oba indikátory napájení pedávají stejnou informaci. Indikátor na tlacítku napájení je viditelný pouze tehdy, je-li pocítac otevený. Indikátor na pední stran pocítace je viditelný bez ohledu na to, zda je pocítac otevený nebo zavený. 2 Kapitola 1 Umístní ovládacích prvk a indikátor pro funkce napájení CSWW 2 Zdroje napájení Pocítac je napájen interním ci externím zdrojem napájení. Optimální zdroje napájení pro bzné úlohy jsou popsány v následující tabulce. Poznámka Pouzívejte pouze adaptér stídaného proudu dodaný s tímto pocítacem nebo pro nj schválený. Úloha Pracuje ve vtsin softwarových program. Doporucený zdroj napájení Nabitá jednotka bateriových zdroj v pocítaci Externí napájení pomocí jednoho z následujících zaízení: Nabití nebo kalibrace baterie v pocítaci. Adaptér stídavého proudu dodaný s pocítacem Doplkové rozsiující zaízení Doplkový adaptér napájení Externí napájení, jehoz zdrojem je Adaptér stídavého proudu dodaný s pocítacem. Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO

10 Doplkové rozsiující zaízení. Doplkový adaptér napájení. VAROVÁNÍ! Nenabíjejte baterii pocítace na palub letadla. Instalace nebo úprava systémového softwaru nebo zápis na disk CD nebo DVD. Externí napájení, jehoz zdrojem je Adaptér stídavého proudu dodaný s pocítacem. Doplkové rozsiující zaízení. Doplkový adaptér napájení. CSWW 3 Pipojení adaptéru stídavého proudu VAROVÁNÍ! Aby nedoslo k úrazu elektrickým proudem nebo poskození zaízení, postupujte následovn: Pipojte napájecí kabel do zásuvky napájení, která bude vzdy snadno pístupná. Chcete-li pocítac odpojit od zdroje napájení, vytáhnte zástrcku napájecího kabelu ze zásuvky (neodpojujte napájecí kabel od pocítace). Pokud je na napájecím kabelu zástrcka se temi kontakty, pipojte ji k uzemnné zásuvce se temi kontakty. Neobcházejte funkci uzemovacího kontaktu, napíklad pipojtavení casového intervalu, po jehoz uplynutí systém aktivuje rezim spánku: na jeden z interval v seznamu Rezim spánku. 6 Kapitola 3 Úsporný rezim a rezim spánku CSWW Inicializace úsporného rezimu, rezimu spánku a vypnutí Následující cásti popisují situace, kdy inicializovat úsporný rezim nebo rezim spánku a kdúsporný rezim a rezim spánku CSWW 4 Nastavení napájení V této cásti jsou vysvtlena nastavení úsporného rezimu, rezimu spánku a vypnutí pocítace. Zapnutí a vypnutí pocítace nebo displeje Úloha Zapnte pocítac. Postup Stisknte tlacítko napájení. Výsledek Vypnte pocítac*. 1. Ulozte práci a ukoncete vsechny spustné programy. Vypnte pocítac výbrem polozky Start > Vypnout pocítac > Vypnout operacního systému.* Indikátory napájení svítí. Bude zaveden operacní systém. Indikátory napájení zhasnou. Operacní systém bude ukoncen. Pocítac se vypne. 2. Vypnte displej (napájení zstane zapnuté). Zavete pocítac. Zavením pocítace se aktivuje vypínac displeje, který aktivuje úsporný rezim. *Pokud je pocítac registrován do síové domény, bude tlacítko pro ukoncení práce s pocítacem pojmenováno Vypnout namísto Vypnout pocítac. CSWW Zapnutí a vypnutí pocítace nebo displeje 9 Nouzové postupy pro vypnutí UPOZORNNÍ Nouzové vypnutí zpsobuje ztrátu neulozených dat. Pokud pocítac pestane reagovat a systém Windows nelze vypnout standardními postupy, zkuste následující nouzové esení v uvedeném poadí: Stisknte klávesy ctrl+alt+delete. Potom vyberte polozku Vypnout > Vypnout. Pidrzte tlacítko napájení po dobu alespo 5 sekund. Odpojte pocítac od externího zdroje napájení a vyjmte jednotku bateriových zdroj. Více informací o vyjmutí a skladování jednotky bateriových zdroj najdete v cásti Baterie. 10 Kapitola 4 Nastavení napájení CSWW Aktivace úsporného rezimu nebo obnovení systému z úsporného rezimu Úloha Aktivace úsporného rezimu. Postup Kdyz je pocítac zapnutý, stisknte klávesu fn +f5. Vyberte polozku Start > Vypnout pocítac > Úsporný rezim*. Klepnte na sipku dol. V seznamu vyberte polozku Úsporný rezim. Klepnte na tlacítko OK. Indikátory napájení blikají. Obsah obrazovky zmizí. obrazovky zmizí. c. Stisknte tlacítko napájení. Klepnte na sipku dol. V seznamu vyberte polozku Rezim spánku. Klepnte na tlacítko OK. Indikátory napájení zhasnou. Obsah obrazovky zmizí. Výsledek Indikátory napájení zhasnou. Obsah obrazovky zmizí. c. Umoznní systému aktivovat rezim spánku (rezim spánku je povolen). Není teba zádné akce. Pokud je pocítac napájen z baterie, systém aktivuje rezim spánku Po 30 minutách necinnosti pocítace. Pokud jednotka bateriových zdroj dosáhne velmi nízké úrovn nabití (kritický stav). Poznámka Nastavení a casové limity napájení lze zmnit v okn Moznosti napájení v okn Ovládací panely systému Windows. Návrat z rezimu spánku aktivovaného uzivatelem nebo systémem. Stisknte tlacítko napájení. Indikátory napájení svítí na kartu Upesnit na kartu Upesnit. schématu napájení: schéma napájení, které chcete upravit, a upravte moznosti v seznamu na obrazovce. Klepnte na tlacítko Pouzít. Nastavení výzvy k zadání hesla Systém lze nastavit tak, abyste byli po zapnutí pocítace a obnov pocítace po zrusení úsporného rezimu nebo rezim spánku vyzvání k zadání hesla. Nastavení výzvy k zadání hesla: na kartu Upesnit. Zaskrtnte polícko Pi pechodu z úsporného rezimu se dotázat na heslo. Klepnte na tlacítko Pouzít. CSWW Nastavení nebo zmna schématu nastavení napájení Kapitola 5 Moznosti napájení CSWW 6 Ovládací prvky výkonu procesoru UPOZORNNÍ Aby nedoslo k pehátí, neblokujte ventilacní otvory. Pouzívejte pocítac výhradn na rovném tvrdém povrchu. Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO

11 Proudní vzduchu by neml bránit jiný pevný povrch, jako napíklad tiskárna, ani mkký povrch, napíklad polstáe, silné pokrývky ci saty. Pehátím se mze poskodit pocítac nebo nepízniv ovlivnit výkon procesoru. Poznámka V nkterých pípadech mze být výkon pocítace vyssí pi pouzití externího zdroje napájení nez pi napájení z baterie. Pokud je baterie tém vybitá, pocítac se mze pokusit o úsporu energie tím, ze snízí rychlost procesoru a výkon grafické karty. Systém Windows XP umozuje správu nastavení výkonu procesoru prostednictvím schémat nastavení napájení. Lze vybrat optimální výkon nebo optimální úsporu energie. Ovládací prvky výkonu procesoru se nachází v dialogovém okn Moznosti napájení vlastnosti. Pístup k ovládacím prvkm výkonu procesoru systému Windows XP: Schéma nastavení napájení urcuje výkon procesoru podle toho, zda je pocítac napájen z baterie nebo externího zdroje napájení. Kazdé schéma pro externí napájení nebo napájení z baterie nastaví urcitý výkon procesoru. Po aktivaci schématu nastavení napájení není nutno provádt pro ízení výkonu procesoru pocítace zádné dalsí cinnosti. V následující tabulce je pro dostupná schémata napájení popsán výkon procesoru pi napájení z externího zdroje a napájení z baterií. Schéma nastavení napájení Doma nebo v kancelái Penosný pocítac (výchozí)* Prezentace Vzdy zapnuto Minimální spoteba Výkon procesoru pi pouzití externího zdroje napájení je urcen podle pozadavk na výkon procesoru. Výkon je urcen podle pozadavk na výkon procesoru. je urcen podle pozadavk na výkon procesoru. Výkon procesoru pi pouzití baterie Výkon je urcen podle pozadavk na výkon procesoru. Výkon je urcen podle pozadavk na výkon procesoru. Výkon je urcen podle pozadavk na výkon procesoru. pro uvolnní jednotky bateriových zdroj (3) baterii automaticky zajistí. Odebrání jednotky bateriových zdroj: západky pro uvolnní baterie (1) uvolnte baterii. Otocte baterii (2) ven z pocítace a vyjmte ji (3). 20 Kapitola 7 Baterie CSWW Nabíjení jednotky bateriových zdroj Prodlouzení zivotnosti baterie a zpesnní indikace stavu baterií: VAROVÁNÍ! Nenabíjejte jednotky bateriových zdroj pocítace na palub letadla. Pokud nabíjíte novou jednotku bateriových zdroj: Jednotku bateriových zdroj nabíjejte, kdyz je pocítac pipojený k externímu zdroji napájení pomocí adaptéru stídavého proudu. Pocítac zapnte az po úplném nabití jednotky bateriových zdroj. Pokud nabíjíte pouzívanou jednotku bateriových zdroj: Ped zahájením nabíjení umoznte, aby se jednotka bateriových zdroj bhem normálního pouzívání vybila piblizn na 10 % úrovn plného nabití. Pocítac zapnte az po úplném nabití jednotky bateriových zdroj. Jednotka bateriových zdroj vlozená v pocítaci se nabíjí, kdykoli pocítac pipojíte k externímu zdroji napájení pomocí adaptéru stídavého proudu, doplkovému rozsiujícímu zaízení nebo doplkovému adaptéru napájení. Jednotka bateriových zdroj vlozená v pocítaci se nabíjí i kdyz je pocítac zapnutý i vypnutý. Pokud je pocítac vypnutý, jednotka bateriových zdroj se vsak nabíjí rychleji. Nabíjení mze trvat déle v pípad, ze nabíjíte novou jednotku bateriových zdroj, ze jednotka nebyla pouzívána 2 týdny a déle nebo ze je v porovnání s teplotou v místnosti mnohem teplejsí nebo chladnjsí. Indikátor baterie informuje o stavu nabití baterie: Svítí: Jednotka bateriových zdroj se nabíjí. Bliká: Jednotka bateriových zdroj je málo nabitá a nenabíjí se. Bliká rychle: Jednotka bateriových zdroj je tém vybitá a nenabíjí se. Nesvítí: Jednotka bateriových zdroj je pln nabitá nebo není vlozena. Sledování stavu nabití jednotky bateriových zdroj Tato cást obsahuje pokyny ke zjisování stavu nabití jednotky bateriových zdroj. Získání pesných informací o stavu nabití Pokud chcete zvýsit pesnost vsech ukazatel stavu nabití baterií, provete následující akce: Ped zacátkem nabíjení umoznte, aby se jednotka bateriových zdroj bhem normálního pouzívání vybila piblizn na 10 % úrovn plného nabití. Pocítac zapnte az po úplném nabití jednotky bateriových zdroj. Pokud jednotka bateriových zdroj nebyla pouzívána jeden msíc a déle, místo nabití jednotky provete její kalibraci. Zobrazení informací o stavu nabití na obrazovce V této cásti je popsán zpsob zobrazení ukazatel stavu nabití baterie a jejich vyhodnocení. CSWW Nabíjení jednotky bateriových zdroj 21 Zobrazení ukazatel stavu nabití Zobrazení informací o stavu libovolné jednotky bateriových zdroj v pocítaci: Poklepejte na ikonu Mic napájení v oznamovací oblasti na pravé stran hlavního panelu. Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO

12 nebo Vyberte následující polozky: Start > Ovládací panely > Výkon a údrzba > Moznosti napájení > Mic napájení. Vyhodnocení informací indikátoru stavu nabití Vtsina ukazatel stavu nabití baterií udává stav baterií jako procentuální hodnotu a jako zbývající dobu provozu v minutách: Procentuální hodnota oznacuje pibliznou zbývající úrove nabití v jednotce bateriových zdroj. Cas oznacuje pibliznou zbývající dobu provozu pi napájení z jednotky bateriových zdroj pi zachování aktuální úrovn odbru proudu. Zbývající doba provozu se napíklad zkrátí, pokud zahájíte pehrávání disku DVD, a prodlouzí, jestlize pehrávání disku DVD ukoncíte. Kdyz nabíjí jednotka bateriových zdroj, nad ikonou baterie na obrazovce Mic napájení se mze zobrazit ikona blesku. 22 Kapitola 7 Baterie CSWW Nízká úrove nabití baterií Informace uvedené v této cásti popisují výstrahy a odezvy systému nastavené výrobcem. Nkteré výstrahy na nízkou úrove nabití baterií a odezvy systému je mozné zmnit v okn Moznosti napájení v okn Ovládací panely systému Windows. Nastavení provedená v dialogu Moznosti napájení nemají vliv na cinnost indikátor. Identifikace nízké úrovn nabití baterií Tato cást popisuje zpsob identifikace nízké úrovn nabití baterií a stavu, kdy jsou baterie tém vybité. Nízká úrove nabití baterie Pokud jednotka bateriových zdroj, která je jediným zdrojem napájení pocítace, dosáhne nízké úrovn nabití, indikátor stavu baterie zacne blikat zlut. Stav tém úplného vybití baterie Pokud stav nízké úrovn nabití baterie není vyesen, pocítac pozdji pejde do stavu tém úplného vybití baterie a indikátor baterie bude rychle blikat. Pokud je baterie tém vybitá: Pokud je povolen rezim spánku a pocítac je zapnutý nebo v úsporném rezimu, pocítac bude indikovat rezim spánku. Pokud je rezim spánku vypnutý a pocítac je zapnutý nebo v úsporném rezimu, pocítac zstane chvíli v úsporném rezimu a potom se vypne, címz se ztratí veskerá neulozená data. Chcete-li ovit, zda je rezim spánku povolen, postupujte následovn: Vyberte následující polozky: Start > Ovládací panely > Výkon a údrzba > Moznosti napájení > Rezim spánku. Polícko Zapnout podporu rezimu spánku musí být zaskrtnuté. CSWW Nízká úrove nabití baterií 23 Vyesení stavu nízké úrovn nabití baterie UPOZORNNÍ Z dvodu snízení rizika ztráty dat v situacích, kde jsou baterie tém vybité a pocítac aktivuje rezim spánku, neobnovujte napájení, dokud nezhasnou indikátory napájení. Pokud je k dispozici externí zdroj napájení Pokud je k dispozici externí napájení, mzete stav tém úplného vybití baterie vyesit pipojením nkterého z následujících zaízení: Adaptér stídavého proudu, Doplkové rozsiující zaízení Doplkový adaptér napájení Pokud je k dispozici nabitá jednotka bateriových zdroj Je-li k dispozici nabitá jednotka bateriových zdroj, mzete stav tém úplného vybití baterie vyesit takto: Vypnte pocítac nebo aktivujte rezim spánku. Vlozte nabitou jednotku bateriových zdroj. Zapnte pocítac. Pokud není k dispozici zádný zdroj napájení Není-li k dispozici zádný zdroj napájení, mzete stav tém úplného vybití baterie vyesit takto: Aktivujte rezimu spánku. nebo Ulozte data a vypnte pocítac. Pokud se nezdaí obnova pocítace z rezimu spánku Vyesení stavu tém úplného vybití baterie v situaci, kdy pocítac nemá k dispozici dostatek energie pro obnovu normálního stavu z rezimu spánku: Vlozte nabitou jednotku bateriových zdroj do pocítace nebo pocítac pipojte k externímu zdroji napájení. Zruste rezim spánku stisknutím tlacítka napájení. 24 Kapitola 7 Baterie CSWW Kalibrace jednotky bateriových zdroj Kdy provádt kalibraci Jednotku bateriových zdroj by nemlo být nutné kalibrovat castji nez jedenkrát za msíc, a to ani v pípad, ze je intenzivn pouzívána. Kalibrace nové jednotky bateriových zdroj není nutná. Kalibraci jednotky bateriových zdroj provádjte v následujících situacích: Ukazatele nabití baterie se zdají být nepesné. Pozorujete výraznou zmnu délky provozu pi napájení z baterie. Jednotka bateriových zdroj nebyla pouzívána jeden msíc a déle. Provádní kalibrace Kalibrace jednotky bateriových zdroj zahrnuje ti kroky: úplné nabití, úplné vybití a optovné úplné nabití. Krok 1: Nabití jednotky bateriových zdroj Jednotka bateriových zdroj se nabíjí, kdyz je pocítac zapnutý i vypnutý. Nabíjení vsak probhne rychleji, kdyz bude pocítac vypnutý. VAROVÁNÍ! Nenabíjejte jednotky bateriových zdroj pocítace na palub letadla. Nabíjení jednotky bateriových zdroj: 1. Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO

13 2. Vlozte jednotku bateriových zdroj do pocítace. Pipojte pocítac k adaptéru stídavého proudu, doplkovému adaptéru napájení nebo k doplkovému rozsiujícímu zaízení a potom pipojte adaptér nebo zaízení k externímu zdroji napájení. Indikátor stavu baterie na pocítaci se rozsvítí. 3. Ponechejte pocítac pipojený k externímu zdroji napájení, dokud se jednotka bateriových zdroj zcela nenabije. Indikátor stavu baterie na pocítaci zhasne. CSWW Kalibrace jednotky bateriových zdroj 25 Krok 2: Vybití jednotky bateriových zdroj Ped zacátkem procesu úplného vybití zakazte rezim spánku. Zakázání rezimu spánku: Vyberte následující polozky: Start > Ovládací panely > Výkon a údrzba > Moznosti napájení > Rezim spánku. Zruste zaskrtnutí polícka Zapnout podporu rezimu spánku. Klepnte na tlacítko Pouzít. Pocítac musí být bhem vybíjení jednotky bateriových zdroj zapnutý. Proces vybíjení mze probíhat, kdyz pocítac pouzíváte ci nepouzíváte. Vybíjení vsak probhne rychleji, kdyz jej budete pouzívat. Pokud chcete bhem vybíjení od pocítace odejít, ped zahájením vybíjení v pípad poteby ulozte data. Pokud budete pocítac bhem vybíjení pouzívat jen obcas a nastavili jste casové limity pro úsporu energie, lze ocekávat, ze se pocítac bude bhem vybíjení chovat následujícím zpsobem: Monitor se nebude automaticky vypínat. Rychlost pevného disku se v pípad necinnosti automaticky nesnízí. Systémová aktivace rezimu spánku neprobhne. Postup pro úplné vybití jednotky bateriových zdroj: 1. Klepnte pravým tlacítkem mysi na ikonu Mic napájení v oznamovací oblasti v pravé cásti hlavního panelu a potom klepnte na polozku Upravit nastavení napájení. nebo Poznamenejte si 4 nastavení uvedená ve sloupci Napájen bateriemi a Napájen ze sít, abyste je mohli po kalibraci znovu nastavit. Nastavte u vsech 4 mozností polozku Nikdy. Klepnte na tlacítko OK. pocítac k externímu zdroji napájení a ponechejte jej pipojený az do úplného nabití jednotky bateriových zdroj. Po nabití jednotky bateriových zdroj indikátor stavu baterie na pocítaci se vypne. Pi dobíjení mzete pocítac pouzívat, proces vsak probhne rychleji, pokud bude pocítac vypnutý Pokud je pocítac vypnutý, po úplném nabití jednotky bateriových zdroj a zhasnutí indikátoru stavu baterie pocítac zapnte. na tlacítko OK. spánku povolte zvolením následujících polozek: Start > Ovládací panely > Výkon a údrzba > Moznosti napájení > Rezim spánku. Zaskrtnte polícko Zapnout podporu rezimu spánku a klepnte na tlacítko Pouzít. CSWW Kalibrace jednotky bateriových zdroj 27 Úspora energie baterií Postupy pro úsporu energie baterie a nastavení popsané v této cásti prodluzují dobu pouzívání pocítace napájeného z jednotky bateriových zdroj (jednou nabité). Úspora energie bhem pouzívání Úspora energie pi pouzívání pocítace: Ukoncete necinné aplikace pracující s modemem a vsechna nepouzívaná bezdrátová i kabelová pipojení k místní síti (LAN). Odpojte nepouzívaná externí zaízení, která nejsou pipojena k externímu zdroji napájení. Ukoncete cinnost, deaktivujte nebo vyjmte nepouzívané externí karty médií. Deaktivujte nebo vyjmte vlozenou digitální kartu. Pomocí klávesových zkratek fn+f8 a fn+f7 upravte podle poteby jas displeje. Pouzívejte místo interních reproduktor volitelné externí reproduktory se samostatným napájením nebo podle poteby upravte hlasitost systému. Stisknutím kláves fn+f4 pepnte obraz z displeje pocítace na externí zobrazovací zaízení. Pokud chcete od pocítace odejít, aktivujte úsporný rezim nebo rezim spánku, pípadn pocítac vypnte. Volba nastavení úspory energie Nastavení úspory energie: Vyberte krátký interval pro aktivaci spoice obrazovky a vyberte spoic, který obsahuje minimum grafických a pohybujících se prvk. Chcete-li nastavit spoic obrazovky, postupujte následujícím zpsobem: Vyberte polozku Start > Ovládací panely > Vzhled a motivy > Vybrat spoic obrazovky. Prostednictvím rozhraní operacního systému vyberte úsporné schéma nastavení napájení. Dalsí informace naleznete v cásti Nastavení nebo zmna schématu nastavení napájení. 28 Kapitola 7 Baterie CSWW Skladování jednotky bateriových zdroj VAROVÁNÍ! Z bezpecnostních dvod pouzívejte jen jednotku bateriových zdroj dodanou s pocítacem, náhradní jednotku bateriových zdroj dodanou spolecností HP nebo kompatibilní jednotku bateriových zdroj zakoupenou jako píslusenství od spolecnosti HP. UPOZORNNÍ Aby nedoslo k poskození jednotky bateriových zdroj, nevystavujte ji vysokým teplotám po pílis dlouhou dobu. Pokud pocítac nebude pouzíván a bude odpojen od externího zdroje napájení déle nez 2 týdny, vyjmte baterii a ulozte ji na bezpecné místo. Chcete-li prodlouzit zivotnost skladované nabité jednotky bateriových zdroj, skladujte ji na chladném, suchém míst. Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO

14 Powered by TCPDF ( Jestlize byla jednotka bateriových zdroj skladována po dobu 1 msíce nebo déle, provete ped jejím pouzitím její kalibraci. Likvidace staré jednotky bateriových zdroj VAROVÁNÍ! Aby nedoslo k pozáru nebo popálení, nepokousejte se jednotku bateriových zdroj rozebírat, rozbíjet nebo propichovat, zkratovat její elektrické kontakty nebo ji vystavovat ohni ci ponoovat do vody. Nevystavujte jednotku bateriových zdroj teplotám vyssím nez 60 C. Pi výmn jednotky bateriových zdroj pouzívejte výhradn jednotku schválenou pro tento pocítac. Informace o likvidaci jednotky bateriových zdroj najdete v cásti Poznámky o pedpisech, bezpecnosti a prostedí. CSWW Skladování jednotky bateriových zdroj Kapitola 7 Baterie CSWW Rejstík A adaptér napájení 3 Adaptér stídavého proudu, 4 B baterie napájení z baterie a napájení z elektrické sít 19 pouzití 19 vlození 20 vyjmutí 20 baterie je tém vybitá 23 Bluetooth, zaízení 8 C cestování s pocítacem, teplota jednotky bateriových zdroj 29 D disková média 8 displej pocítace, vypnutí a zapnutí 9 doplkový adaptér napájení 3, 25 H hesla, zabezpecení 15 I indikátor napájení 2 indikátor stavu baterie 2, 21, 23 indikátory baterie 2 napájení 2 informace o nabití baterie 21 infracervený penos 8 J jednotka bateriových zdroj kalibrace 25 likvidace 29 nabíjení 21, 25 nízká úrove nabití baterií 23 opakované nabíjení 27 skladování 29 sledování stavu nabití 21 úspora energie 28 K kalibrace, baterie 25 klávesy fn+5 2 M média, která lze císt 8 média, na která lze zapisovat 8 Mic napájení, ikona 14 N nabíjení jednotek bateriových zdroj 21 napájení nastavení pedvoleb 13 pipojení 4 schémata 15 umístní ovládacích prvk a indikátor 1 úspora 28 zdroje 3 napájení, tlacítko 1 nastavení napájení 9 nereagující systém, postupy pi nouzovém vypnutí 10 nízká úrove nabití baterií 23 nouzové postupy pro vypnutí 10 O operacní systém 9 ovládací prvky výkonu procesoru 17 P postupy pi vypnutí 10 pipojení k externímu zdroji napájení 4 R resetování (nouzové postupy pi vypnutí) 10 rezim spánku aktivace 12 aktivace za stavu tém úplného vybití baterie 23 definovaný 6 kdy jej pouzívat 6 povolení ci zakázání 6 ukoncení 12 S software, Mic napájení 13 soubor rezimu spánku 6 spínac interního displeje, identifikace 1 spoic obrazovky 28 T teplota, skladování, jednotka bateriových zdroj 29 tlacítko napájení 1 U úspora, energie 28 úsporný rezim aktivace 11 definovaný 5 obnovení 11 uvolovací západky baterie V výchozí nastavení napájení vypnutí CSWW Rejstík 31 vypnutí pocítace 9, 10 Z zabezpecení pomocí hesel 15 zdroj napájení 7 32 Rejstík CSWW. Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Napájení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ MINI CQ10-800SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4170737 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ MINI CQ10-800SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ MINI

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4136619 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO CQ57-253SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678

Vaše uživatelský manuál HP MINI 110-3020SA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4144678 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP MINI 110-3020SA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP MINI 110-3020SA v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech. Důležité informace

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA MINI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 46PFL7605H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2767189 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/860839 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7600 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS ACT215/00C http://cs.yourpdfguides.com/dref/975538

Vaše uživatelský manuál PHILIPS ACT215/00C http://cs.yourpdfguides.com/dref/975538 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400

Vaše uživatelský manuál SONY MRW62E-T2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2804400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 3770 DIGITAL FLATBED SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka notebooku

Uživatelská příručka notebooku Uživatelská příručka notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367

Vaše uživatelský manuál CANON DC320 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1082367 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Duben 2006

Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Duben 2006 Napájení Číslo dokumentu: 406858-221 Duben 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého proudu............

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798

Vaše uživatelský manuál HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://cs.yourpdfguides.com/dref/917798 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514

Vaše uživatelský manuál PHILIPS 19PFL3403 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974514 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3222 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920576

Vaše uživatelský manuál HP MP3222 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920576 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP MP3222. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP MP3222 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M155 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176949 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400

Vaše uživatelský manuál CITROEN C2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2275400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli,

Uživatelská píruka. MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou. Pro uživatele glukometru EasyGluco TM. Vážený uživateli, MEDITEST, s.r.o. zdraví pod kontrolou EasyGluco TM Uživatelská píruka Pro uživatele glukometru EasyGluco TM Vážený uživateli, dkujeme, že jste si vybral práv glukometr EasyGluco TM. Tato uživatelská píruka

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4296736

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4296736 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Uživatelská příručka HP Mini

Uživatelská příručka HP Mini Uživatelská příručka HP Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Logo SD je obchodní

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-S5600V http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599663

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG GT-S5600V http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599663 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka pro notebook HP

Uživatelská příručka pro notebook HP Uživatelská příručka pro notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG I8000 OMNIA II http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599667

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG I8000 OMNIA II http://cs.yourpdfguides.com/dref/2599667 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG I8000 OMNIA II. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG I8000 OMNIA

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W508 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285179

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON W508 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285179 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více