Obsluha software Justtarif 3.38

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsluha software Justtarif 3.38"

Transkript

1 Obsluha software Justtarif 3.38 V levém horním rohu je nabídka menu - TARIF - jehož otevřením nabízí se volba tarifu advokátního + soudních poplatků z návrhu na zahájení řízení, tarifu notářských odměn a odměn exekutorských + soudních poplatků z návrhu na výkon rozhodnutí. Současně otevřené okno umožňuje výpočet celkových nákladů i s 19% DPH nebo bez DPH.. Kliknutí na nabídku VÝPOČTY otevře volbu z dalších možností - právní moc a lhůty, úrok z prodlení, kapitalizovaný úrok, plánovací kalendář, průměrný výdělek a cestovné. Pod nabídkou OSTATNÍ lze zjistit další údaje kontakty na všechny soudy v ČR, poštovní směrovací čísla, lze nahlédnout do plánovacích kalendářů za roky 1995 až 2004, z regionálních informací lze zjistit údaje o krajích a kontakty na krajské úřady a na úřady obcí s rozšířenou působností. Při použití tohoto software lze vždy odměny dosazením částky, která je předmětem řízení, zjistit sazbu --- advokáta a to paušální sazby podle vyhl. č. 484/2000 Sb. (platné od ) = paušální sazby, sazby podle vyhl. č. 177/96 Sb. (platné od dosud) = nový tarif i podle vyhl. č. 270/90 Sb. (platné od do ) = starý tarif a výši soudního poplatku z návrhu na zahájení řízení v nalézacím řízení podle zák. č. 549/91 Sb. ve znění novel = soudní.popl. --- notáře podle vyhl. č. 196/2001 Sb. (o odměně a náhradách notářů a správců dědictví) lze jistit volbou v nabídce TARIF - notářský. Nabízí se 6 různých výpočtů dle cit. předpisu a to odměny notáře jako soudního komisaře = notář-soud.komisař, odměny za sepsání zápisu o právním úkonu podle sazebníku - Položka A-1, odměny za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě = Položka A-2, odměny za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby = Položka B-2, odměny za úhrn úkonů, potřebných k protestaci směnky nebo šeku, včetně sepsání a vydání protestní listiny = Položka B - 3, odměny za přijetí do úschovy = Položka C. --- soudního exekutora podle vyhl. č. 330/2001 Sb. (o odměně a náhradách soudního exekutora) - za provedení exekuce Provedení ex a odměny za výkon činnosti soudního vykonavatele z pověření soudu = Soudní.vykon. a výši soudního poplatku z návrhu na zahájení výkonu rozhodnutí podle zák. č. 549/91 Sb. ve znění novel = soudní.popl. Výpočet odměny : 1. Zvolte příslušný tarif - (dle nabídky v levém horním rohu TARIF - advokátní, notářský či exekutorský. 2. Zadejte číselnou hodnotu /plnění či řízení/ 3. Kliknutím na tlačítko dle Vašeho výběru (v tarifu advokátním) Paušální sazby, Nový tarif, Starý tarif, Soudní poplatky, ( v tarifu exekutorském ) : Provedení ex., Soudní. vykon., Soudní poplatky, (v tarifu notářském) : Soud.komisař, Položka A-1, Položka A-2, Položka B-2, Položka B- 3, Položka C zvolíte příslušnou požadovanou kategorii 4. Užitím klávesy enter nebo kliknutím na tlačítko vstup objeví se v hlavním okně výsledná částka. Zadaná částka hodnoty se ihned vynuluje, výsledek zůstává až do použití dalšího výpočtu. 5. Výsledná částka současně je uváděna v levém horním oknu historie (ve kterém jsou ukládány postupně vždy 4 poslední zjištěné výsledky) s uvedením zkratky, která odpovídá příslušné kategorii. 6. Kliknutím na klávesu posledni zopakuje se poslední zadaná hodnota předmětu v poli pro zadání. Pro případ, že potřebujete pro stejnou hodnotu předmětu plnění zjistit odměnu podle různých předpisů, není třeba opakovaně dosazovat číslici. 7. Klávesou nuluj lze vymazat zadání předmětu plnění i poslední výsledek. 8. Kliknutím na tlačítko do nákladů lze výslednou částku dosadit do části umožňující výpočet celkových nákladů.

2 Nahlížení do předpisů lze dosáhnout kliknutím na klávesu označující příslušnou kategorii a po té na klávesu předpis. Nabídne se úplné znění příslušného předpisu. - Zadáním hledaného slova v textu a za pomoci sousedního tlačítka lze vyhledat v textu předpisu (i opakované) příslušné slovo. Označenou část textu blokem lze za pomoci ikonky v pravém horním rohu příslušnou označenou část textu zkopírovat do připravovaného textu ve Wordu či jiném textovém programu. Zrušením okna - křížkem v pravém horním rohu - lze se vrátit zpět k základní nabídce. Celkové náklady umožňují výpočet nákladů advokáta (notáře i exekutora), přičemž výši odměny, soudního poplatku a cestovného lze dosazovat z vykázaných výsledků za použití tlačítka do nákladů. Zaškrtnutím políčka pod označením 19% DPH ano do výsledku celkových nákladů bude příslušná položka zvýšena o 19% DPH. Výsledek celkových nákladů řízení je vyjádřen jak bez DPH, tak i s DPH (pokud některá položka byla označena pro výpočet s DPH). Použitím tlačítka náklady do schránky lze zkopírovat do textového režimu všechny vyplněné položky celkových nákladů i s výpočtem nákladů bez DPH, s DPH a s vyjádřením samotné DPH. Do okna určeného pro osobní poznámky po zvolení této funkce tlačítkem poznámky lze psát i průběžně dle potřeby text upravovat, po kliknutí na klávesu edituj. Po provedeném zápisu kliknutím na klávesu konec editace, je zápis ukončen a lze pokrčovat ve shora popsané práci s programem, příp. se vrátit do režimu celkových nákladů Kalkulačka je svými základními funkcemi omezena pro výpočet nákladů. Pro základní početní funkce jsou určeny klávesy v numerické části klávesnice, včetně kláves +, -, *, /. Desetiny ve výsledku jsou omezeny na dvě místa. Práce s kalkulačkou zahajuje se kliknutím na klávesu kalkulačka. Kliknutím na libovolné tlačítko vyjadřující kategorii tarifu vrátíte se zpět k základnímu programu. V nabídce VÝPOČTY lze zvolit další nabízené funkce:. Právní moc a lhůty - právní moc zjistíte zadáním příslušného data. Kliknutím myši postupně na prostor pro označení dne + měsíce + roku (příp. za pomoci kurzorových šipek na klávesnici) a volbou na numerické klávesnici (příp. za pomoci šipek u okna data nebo pomoci kurzorových šipek - nahoru x dolů) zvolíte rozhodné datum, od kterého se výpočet běhu příslušné lhůty odvíjí a nakonec zvolíte kliknutí na tlačítko lhůtu 8-denní či 15-denní nebo 3-denní. Výsledek odpovídá počítání lhůt podle občanskoprávních i trestněprávních předpisů (tedy i příp. s posunem posledního dne odvolací lhůty na první den následující po dnu pracovního volna či pracovního klidu). Pro výpočet právní moci pro případ uložení zásilky na poště lze zvolit tuto alternativu výpočtu právní moci a to za použití 3 denní i 10ti-denní úložní lhůty. Výpočet právní moci vychází z posledního dne lhůty k vyzvednutí zásilky, který připadá pouze na pracovní den v týdnu. Pro zjištění posledního dne lhůty 8-denní,m 15ti-denní, 30ti denní a tříměsíční (s případným posunem na prvním den následující po dnu pracovního volna či pracovního klidu) umožňují tlačítka s označením lhůt 8-denní, 15-denní, 30-denní a 3-měsíční. Úrok z prodlení platný k určitému datu podle vyhl. 45/1964 Sb. a vl. nař. č.142/1994 Sb. zjistíte zadáním příslušného data a potvrzením kliknutím na klávesu OK nebo klávesu enter. Je současně připojen jako předpis vl. nař. č. 142/1996 Sb. a přehled dosavadního vývoje diskontní sazby.

3 Kapitalizovaný úrok či splatnou smluvní pokutu lze zjistit zadáním dat počátku doby prodlení a dne splnění dluhu, výše rozhodné částky a úroku ročního nebo denního, či výše denního promile. Zadání se stvrdí tlačítkem OK či enter. Současně se ve výsledku nabízí příslušný počet dnů od prvého dne do dne posledního uvedeného v zadání. Výsledek lze uložit do paměti a sčítat či odčítat od něj následující výsledek za pomoci tlačítek +, -. Výsledek lze zkopírovat do rozpracovaného textového dokumentu. Průměrný výdělek podle 17 zák. č. 1/1992 Sb. lze zjistit za pomoci tatulky dosazením hrubých výdělků za jednotlivé měsíce. Zjednodušení výpočtu hrubého výdělku za příslušný měsíc umožňuje případné uvedení částky k odpočtu (náhrada mzdy, nemocenské dávky - pokud byly tyto složky zahrnuty do hrubého výdělku na výplatnici). Po doplnění počtu skutečně odpracovaných dnů/hodin a příp. poměrné části mzdy - odměny poskytnuté za delší období, než je kalendářní čtvrtletí ( 17/9 cit.zák.) a po doplnění průměrného počtu pracovních dnů nebo hodin za použití tlačítka vypočti vyjádří se výsledek. Tlačítkem nuluj lze vyčistit veškerá zadání v tabulce. Pod tlačítkem předpis nabízí se znění 17 zák. č. 1/1992 Sb. a pod tlačítkem minimální mzdy je přehled vládními nařízeními upravená minimální mzda hodinová i měsíční (s odkazem na přísl. právní předpis). Cestovné umožňuje vypočítat náhrady za použití silničního motorového vozidla při pracovních cestách podle ust. 7 vyhl. č. 119/1992 Sb. Je třeba doplnit požadované údajů o spotřebě podle technického průkazu použitého vozidla nebo doplnit již vypočtený aritmetický průměr spotřeby, doplnit cenu použité pohonné hmoty, která je prokazatelná, či jejíž maximální výše je upravena vyhláškou MPSV, a doplnit paušální náhradu za použití silničního vozidla. Pro zjištění vyhláškou provedené úpravy maximální ceny pohonných hmot a sazby základních náhrad za použití osobních automobilů je k dispozici pod tlačítkem Pohonné hmoty/náhrady přehledná tabulka. Kliknutím na cenu odpovídající druhu používaných pohonných hmot a časovému období použití vozidla dosadí se příslušné údaje do výpočtové tabulky. Pak je již třeba pouze doplnit počet ujetých kilometrů a zjistit příslušnou částku tlačítkem OK či klávesou enter. Jako příslušný předpis k nahlédnutí je úplné znění vyhl. č. 119/1992 Sb. Základní vzdálenosti mezi některými městy v ČR jsou k dispozici pod tlačítkem vzdálenosti. Kliknutím na tlačítko tam nebo zpáteční dosadí se zjištěná vzdálenost, příp. její dvojnásobek při zvolení vzdálenosti zpáteční. Kopírování do schránky - Výslednou částku ze všech tarifů, kalkulačky, kapitalizovaných úroků, průměrného výdělku, adresu vybraného soudu a označené PSČ a pošty, příp. blokem označeného textu předpisu, lze použitím tlačítka v pravém horním rohu zkopírovat do schránky a pak vložit do textu za pomoci tlačítka vložit, příp. kláves Ctrl + V. Základní nabídka Celkové náklady umožňuje operativně provést výpočet celkových nákladů řízení, když shora popsaným postupem zjištěné výsledné částky (odměny či výše soudního poplatku) za použití tlačítka do nákladů je možno dosadit přímo do tabulky celkových nákladů. Do levého okna lze doplnit počet úkonů, příp. režijních paušálů, či tzv. půlhodin pro náhradu za promeškaný čas. V případě poloviční sazby odměny vypočítá se příslušná celková odměna po kliknut na tlačítko 1/2 i s příp. dosazením počtu úkonů. Konečná výše cestovného, která je vypočtena příslušnou částí programu, se opět za použití tlačítka do nákladů přímo dosadí do tabulky celkových nákladů. V případě potřeby výpočtu odměny včetně 19% DPH u jednotlivých položek je třeba v příslušném okénku požadavek DPH ANO označit kliknutím myší. Po té, co jsou vyplněny v tabulce veškeré vzniklé či účtované náklady řízení, pomocí tlačítka spočítej náklady je uvedena celková částka bez DPH a s DPH. Tlačítkem náklady do schránky lze přenést obsah tabulky do textu (v poznámkovém bloku či ve Wordu atd.).

4 V nabídce OSTATNÍ jsou funkce : Adresář všech soudů s uvedenými telefonními čísly, čísly faxu a ovými adresami. U okresních soudů je vždy v dolní části tabulky pod čarou uveden i příslušný krajský soud. - Adresy soudů lze zkopírovat do textu či na obálku pomocí tlačítka v pravém horním rohu - kopírovat do schránky. - Každý soud má uvedenu ovou adresu, kterou lze použít pro přímou korespondenci pouhým kliknutím na příslušnou adresu. Lze dodat, že u soudů, které jsou již vybaveny počítačovou technikou a připojením na Internet, je možno upravit ovou adresu na přímý kontakt s konkrétní osobou pouhou úpravou tak, že se připíše před zavináč zkratka jména a příjmení (příklad : Adam Novák - cz). Adresář všech státních zastupitelství - obsahuje obdobné údaje jako adresář soudů. Adresář ministerstev -obsahuje kontakty na ministerstva ČR a úřad vlády. Kurzy devizového trhu (zdroj ČNB) umožní zjistit k zadanému datu kurz eura, marky, zlotého, slovenské koruny, švýcarského franku, USD, libry ku koruně české. Tabulka obsahuje Pevně stanovené kurzy eura. Poštovní směrovací čísla (PSČ) lze zjistit zadáním názvu obce či její místní části. Zadáním příslušného směrovacího čísla zjistíte tomuto PSČ odpovídací poštu. Vždy je uveden příslušný okres. Do Plánovacího kalendáře za roky 1995 do roku 2004 lze nahlížet dle volby příslušného roku. Regionální informace obsahují údaje o jednotlivých krajích a kontakty na krajské úřady, i kontakty na úřady v obcích s rozšířenou působností, s vyznačením příslušného okresního soudu. Kliknutím na příslušný region a potvrzením OK otevře se nabídka obcí s rozšířenou působností ve zvoleném regionu. Kliknutím na adresu webových stránek se otevře příslušná stránka na Internetu. Životní minimum poskytuje přehled vývoje životního minima s označením příslušného právního předpisu, či označením novelizace. Nastavit program lze prostřednictvím nabídky O programu nastavení programu. Tato funkce umožňuje nastavení výchozího okna programu uživatelem. Volbu je třeba uložit a program Justtarif uzavřít. Při následujícím otevření programu se nabídne výchozí okno podle takové volby. Minimální požadavky pro funkčnost programu : Minimálně Windows 95/98 a Internet - Explorer 5,0. Všechny vyšší verze operačního systému jsou plně podporovány. Instalace : Po vložení média do jednotky CDROM se spustí instalace programu. Tento text návodu na obsluhu programu je připojen také na CDROM. Současně s instalací tohoto programu překopíruje se na příslušný počítač a který lze najít pod funkcí Start - Programy - Justtarif - Návod.

5 V případě, že na Vašem počítači byl již instalován tento program v předchozí verzi, pak je třeba před zahájením instalace nové verze Justarif předchozí program odinstalovat postupem : Start - Nastavení - Ovládací panely - Přidat nebo odebrat programy - Justtarif - Přidat či odebrat - Next - Remove - Next - Remove - Finish. Po té vložením CD s vyšší verzí programu do mechaniky dosáhnete známým způsobem instalace.

Program Justtarif "tarif" II. "výpočty" III. zjištění potřebných údajů

Program Justtarif tarif II. výpočty III. zjištění potřebných údajů Program Justtarif je určen zejména pro potřeby soudů, advokátů a dalších subjektů, které činí úkony v souvislosti s vymáháním pohledávek. V levém horním rohu nabízí menu I. "tarif" - zjišťování odměn různých

Více

Autor: Vojtěch Orlík Revize: 28.8.2014 Verze: 2.0.4

Autor: Vojtěch Orlík Revize: 28.8.2014 Verze: 2.0.4 Autor: Vojtěch Orlík Revize: 28.8.204 Verze: 2.0.4 Obsah Právní kalkulačka Uživatelská příručka 2 Základní popis 3 První spuštění 4 Dostupné funkce 5 Soubor 6 Náklady řízení Advokát Tarifní odměna 7 Režijní

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY

QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY SOFTWAROVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM QBOOK 6 SOFTWAROVÁ KNIHA LEGISLATIVY projekt ÚČETNÍ PORADCE Majitel licence je oprávněn software provozovat v rámci zakoupené licence, instalační médium a všechny datové soubory

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:...

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:... Obsah: 1. ÚVOD....2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY....4 Požadovaná konfigurace personálního počítače:... 4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE....5 Základní vazby mezi daty:... 6 5. OVLÁDÁNÍ

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

*GORDIC SOFTWARE* DDP

*GORDIC SOFTWARE* DDP GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU 5 2.1. Doporučené hardwarové vybavení

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1 Novinky a změny v Účtu 2015 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY OBSAH 1 ÚVOD...1 2 UPGRADE...2 2.1 CO PŘINÁŠÍ UPGRADE?...2 2.2 KDY INSTALOVAT UPGRADE?...2 2.3 INSTALACE UPGRADE A PŘEVOD DAT...3 2.4 DODATEČNÝ PŘEVOD

Více

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Mzdy a personalistika pro Windows P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem Mzdy a personalistika pro Windows

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Návod k obsluze programu Tachospeed

Návod k obsluze programu Tachospeed Návod k obsluze programu Tachospeed Vydání aktualizováno pro verzi TachoSpeed 2.00 Autoři programu: Przemysław Narloch Dariusz Wata Patryk Gust Poděkování pro: Józef Wata WITD v Katovicích Všechny další

Více

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ

: RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice. č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ Adresa : RIPPEL Milan, Tylova 1123, 342 01 Sušice bankovní spojení : GE Money Bank Sušice č.účtu : 161 932 431/0600 IČO : 18707271 DIČ : CZ5811300187 tel. : 371 650 469 fax : 376 310 110 mobil : 775 180

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

KNIHA JÍZD A DOPRAVA

KNIHA JÍZD A DOPRAVA M R P S o u b o r ú č e t n í ch a g e n d KNIHA JÍZD A DOPRAVA verze 3.x P.O.BOX 35 763 15 Slušovice tel.: 067/700 12 58 zázn./fax: 067/798 11 76 internet: www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Návod pro práci v programu. Suntiware verze 13.1. Program SUNTIWARE pro návrh solárních soustav s vysoceselektivními kolektory SUNTIME

Návod pro práci v programu. Suntiware verze 13.1. Program SUNTIWARE pro návrh solárních soustav s vysoceselektivními kolektory SUNTIME Návod pro práci v programu Suntiware verze 13.1 Program SUNTIWARE pro návrh solárních soustav s vysoceselektivními kolektory SUNTIME Úvod Program Suntiware je jednoduše ovladatelný program sloužící k podrobnému

Více

16 Adresář firem. Popis modulu

16 Adresář firem. Popis modulu 16 Adresář firem Uživatelský modul Adresář firem slouží jako centrální evidence všech firem nebo organizací a zároveň také jako správce kontaktních údajů a ostatních důležitých informací o těchto firmách

Více