APLIKACE OBJEKT. Evidenční číslo majetku v systému CRAB se nevyplňuje. Systém automaticky přidělí jedinečné číslo.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKACE OBJEKT. Evidenční číslo majetku v systému CRAB se nevyplňuje. Systém automaticky přidělí jedinečné číslo."

Transkript

1 Seznam položek vyplňovaných v aplikaci OBJEKT Karta Objekt Objekt ID objektu Evidenční č. Poznámka Podrobná poznámka Administrátor Pořizovací cena [Kč] Provedena pasportizace objektu? Stav objektu Hlavní stavba Příznak adresy areálu Areál Druh objektu Popis Evidenční číslo majetku v systému CRAB se nevyplňuje. Systém automaticky přidělí jedinečné číslo. Evidenční číslo (inventární číslo) majetku státní instituce. Slouží pro zpětnou vazbu a integraci mezi CRAB a IS státní instituce. Textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu objektu. U ostatních staveb, které nepodléhají zápisu do KN a jsou vázány přes pozemek a parcelní číslo, je nutné poznámku vyplnit (př. studna, altán ) Podrobnější textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu objektu. U ostatních staveb, které nepodléhají zápisu do KN a jsou vázány přes pozemek a parcelní číslo, je nutné poznámku vyplnit (př. studna, altán ) Administrátor objektu v CRAB, tj. subjekt, který zadává a spravuje data v CRAB. Ve většině případů bude administrátorem státní instituce příslušná hospodařit s majetkem státu. V případě více spoluvlastníků - státních institucí jednoho objektu je v roli administrátora pouze jedna. Zpravidla je to ta instituce, která spravuje objekt, zajišťuje rozúčtování nákladů na služby apod. Při zadávání nového Objektu je pole automaticky vyplněno dle příslušnosti uživatele k SI. Hodnota je automaticky dotažena z položky subjekt v rejstříku subjektů. Při změně administrátora Objektu (typicky v rámci změny příslušnosti hospodařit s objektem či přistoupením pro tuto roli vhodnější SI do CRAB) lze položku změnit ručně výběrem z rejstříků subjektů. Pořizovací cena je částka, která je zavedena v účetnictví státní instituce. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 24 a násl. Výběr z u Ano / Ne Jestliže je u objektu provedena pasportizace a data budou namigrována, nebude uživatel vyplňovat pasportizační údaje na kartě Pasportizace. V případě, že data namigrována nebudou, budou data vyplněna na základě pasportizačních dat. Needitovatelná informace o stavu Objektu, může nabývat hodnot buď Návrh nebo Zplatněno. Objekt je po zadání do CRAB automaticky uložen ve stavu Návrh. Pro zplatnění Objektu je nutné ještě vyplnit povinná pole. Více informací o procesu zplatnění Objektu naleznete v uživatelské příručce. Výběr z u Ano/Ne. Příznak hlavní stavby odlišuje stavbu hlavní od staveb vedlejších. Hlavních staveb může být v rámci Areálu více. Výběr z u Ano/Ne. Při výběru Ano se tímto příznakem určí, že adresa Objektu je zároveň adresou celého Areálu. Jde potom o tzv. Centrální hlavní stavbu. Položka odkazuje na Areál, ve kterém je Objekt zařazen. Do prvního pole se zadá ID Areálu (pokud ho uživatel zná), případně Areál vybere ze seznamu platných Areálu dané SI. Název areálu se automaticky vyplní z entity Areál. Vybírá se z u druhů objektu. Budova užívaná vlastní pro vlastní činnost (i z části) = celou nebo část budovy užívá vlastník-si pro svou potřebu. Počet znaků i text (1 30) Text (0-100) Text ( ) 1

2 Účel užití objektu, první úroveň Účel užití objektu, druhá úroveň Účel užití objektu, třetí úroveň Kontaktní údaje Jméno Příjmení ová adresa Telefonní číslo Budova užívaná jiná státní instituce (i z části) = do části budovy je dislokována jiná státní instituce než vlastník-si. To platí, i pokud administrátor není vlastník (ten např vůbec není v CRAB. Budova užívaná celá nestátní subjekt = do části budovy je dislokován nestátní subjekt. To platí, i pokud administrátor není vlastník - třeba není v CRAB). Budova, která je užívaná jak SI, tak FO/PO bude zařazena do toho druhu. Budova cizí užívaná státní institucí = administrátor budovu užívá na základě nájmu či výpůjčky. Vlastníkem budovy je nestátní subjekt. Budova k realizaci Budova dočasně nevyužitelná První úroveň se automaticky vyplní po výběru třetí úrovně. Druhá úroveň se automaticky vyplní po výběru třetí úrovně. Vybírá se z u účel užití dle klasifikace CZ-CC (př. budovy veřejné správy , budovy administrativní ). Jméno kontaktní osoby. Příjmení kontaktní osoby. Kontaktní osobou může být například referent, popřípadě sekretariát administrátora. ová adresa kontaktní osoby ve tvaru Telefonní číslo kontaktní osoby Počet znaků Text (1 Text (1 Text (3- (3- Tabulka Geografické členění Tabulka Geografické členění je doplněna automaticky po výběru obce (superpovinný údaj) Adresa Tabulka Adresa obsahuje seznam adres Objektu. Zadání adresy probíhá v dialogu popsaném níže. Dialog řádku tabulky Adresa Název ulice a veřejných prostranství je určen rozhodnutím obce. Je Ulice jedinečný v rámci obce a může být změněn. Pokud bude název ulice zadán špatně, nebude adresa ověřena v ISZR. popisné je označením budovy, které je v dané části obce unikátní. popisné/bez č.p Identifikuje budovu i bez znalosti jména ulice. V případě stavby bez čísla popisného se napíše bez Orientační čísla nemusí být uplatňována ve všech obcích s uličním orientační systémem. Evidenční číslo je přidělováno rozhodnutím obecního úřadu a stejně evidenční jako číslo popisné identifikuje budovu i bez znalosti jména ulice. Počet znaků Text (2 /tex t (1 4) /tex t (1 4) (1 4) 2

3 Obec Část obce Název obce. APLIKACE OBJEKT Část obce dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. O názvech částí obce přísluší rozhodovat obci. Obec oznamuje Ministerstvu vnitra a příslušnému katastrálnímu úřadu názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů, jakož i zánik části obce. Text (2 Text (2 Stát Název státu, kde se obec nachází. Text (2 PSČ Poštovní směrovací číslo se zadává bez mezery (př ). PSČ slouží k jednoznačné identifikaci adresy. (5) Identifikátor adresního místa dle ISZR Po úspěšném ověření adresy systém automaticky doplní identifikátor adresního místa. (1-11) Ověřeno Po úspěšném ověření adresy systém automaticky doplní Ano/Ne Datum ověření Po úspěšném ověření adresy systém automaticky doplní datum ověření. Datum (8) Poznámka Textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu. Podrobná poznámka k Podrobnější textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu. adrese 32000) GPS souřadnice GPS souřadnice Hlavního vchodu (0-100) Pozemky Tabulka Pozemky obsahuje seznam Pozemků souvisejících s Objektem. Pro přiřazení Pozemků k Objektu slouží tlačítka v patičce tabulky. Podlaží Tabulka Podlaží obsahuje seznam Podlaží Objektu. Zařazení Podlaží do Objektu probíhá v aplikaci Podlaží. Prostory Tabulka Prostory obsahuje seznam Prostor Objektu. Zařazení Prostoru do Objektu probíhá v aplikaci Prostor. Jednotky Tabulka Jednotky obsahuje seznam Jednotek v Objektu. Zařazení Jednotky do Objektu probíhá v aplikaci Jednotka. Karta Katastr Uživateli je umožněno v sekci katastrální údaje srovnávat zadané údaje o budově nebo stavbě s údaji evidovanými v katastru nemovitostí. Nutností pro ověření je vyplnění položky č.objektu (č.p./č.e./bez č.p.) dle KN. Položky typu dle SI označují data zadaná administrátorem a položky typu dle KN data z katastru nemovitostí. Katastrální údaje Počet znaků Obec Název obce Část obce Název části obce. 3

4 Katastr. území objektu (popis./evidenč./bez č.p.) dle KN Typ stavby dle KN Způsob využití stavby dle KN List vlastnictví dle KN Stavba podléhá zápisu do KN Pozn. ke KÚ Podrobná pozn. ke KÚ Datum posledního ověření v KN Pozemek objektu (popis./evidenč./bez č.p. či ev.) dle státní institucetyp stavby dle SI APLIKACE OBJEKT Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 27 písm. h), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.). Název katastrálního území, je určen při jeho vzniku, tj. v rámci vedení katastru nemovitostí, může být měněn a je v rámci ČR jedinečný. objektu číslo popisné, číslo evidenční, bez č. p. evidované v katastru nemovitostí. V případě objektu bez č. p. bude položka prázdná. Údaj slouží k ověření shody zápisu KN a státní instituce. Toto pole je vázáno na pole Pozemek viz. níže. Vyplněno automaticky. Výběr z u budova s č.p., budova s č.e., budova bez č.p. nebo č.e., rozestavěná budova, vodní dílo. V souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, v platném znění. Vyplněno automaticky. Výběr z u. Způsob využití stavby dle evidence KN, v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, bod 4 přílohy Položka se automaticky vyplňuje podle údaje o čísle listu vlastnictví v KN. Výběr z u Ano/ne. Do katastru se mimo jiné zapisují budovy spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory, rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory a stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis. Pole je povinné pouze pro objekty ve vlastnictví ČR. Textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu katastrálního území. Podrobnější textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu katastrálního území. Vyplňuje se automaticky dle využití funkce ověření na KN. Odkaz na pozemek, na kterém objekt stojí. Vybere uživatel ze zplatněných pozemků. Pole Pozemek se na kartě Katastr vyplňuje pouze v případě, že Objekt nemá číslo popisné a tento je pak určen právě připojeným Pozemkem. Pro tento případ slouží k ověření na KN tlačítko "Ověřit v katastru nemovitostí (dle pozemku)". Je-li nutné k Objektu s číslem popisným připojit jeden či více pozemků, pozemky se zadají na kartě Objekt v tabulce Pozemky. Výběr z u budova s č.p., budova s č.e., budova bez č.p. nebo č.e., rozestavěná budova, vodní dílo. Ve většině případů bude údaj shodný s položkou typ stavby dle KN. Pakliže uživatel typ stavby dle státní instituce nevyplní, bude údaj doplněn z hodnot vedených v KN. Uživatel má možnost data upravit. Text (1- Text ( ) Datum (8) Typ stavby dle SI V případě rozdílu oproti údajům z KN doplní uživatel. Způsob využití stavby dle SI V případě rozdílu oproti údajům z KN doplní uživatel. Jiná omezení Vybírá se z u a označuje údaj, zdali se jedná o historický majetek církve. Ochranné pásmo Vybírá se z u a položka označuje ochranné pásmo podél dopravních staveb, podél tras inženýrských sítí, tras telekomunikačních síti, ochranné pásmo ve vodním hospodářství, při ochraně přírody a krajiny, ochranné pásmo v oblasti památkové péče či jiné ochranné pásmo. Jednotlivá ochranná pásma jsou vymezena právními předpisy, na které souhrnně odkazuje 30 vyhlášky č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, v platném znění. 4

5 Poznámka k ochrannému pásmu Podrobná pozn. k ochrannému pásmu Textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu ochranného pásma Podrobnější textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu ochranného pásma. Text ( ) Údaje o vlastnictví Vlastnictví Soulad vlastnictví (stavba/pozemek) Výběr z u: Státní, Nestátní, Podíl státní a nestátní. Státním vlastnictvím se rozumí vlastnické právo svědčící pro ČR bez ohledu na příslušnost hospodaření nebo právo hospodařit. Nestátním vlastnictvím se rozumí jiné než státní. Výběr z u Ano/ne/není známo. Položkou se označuje, zdali vlastník stavby je zároveň vlastníkem pozemku. Počet znaků Parcelní číslo Kmenové číslo Poddělení V případech budov a staveb bez č. p. je jejich identifikace vázána přes pozemek, jenž ji určuje. Položka se nevyplňuje. Je odkazem na data v aplikaci Pozemek, pokud jsou data budovy ověřena na KN, je parcelní číslo vyplněno automaticky Poddělení parcelního čísla Počet znaků Tabulka Typ a způsob ochrany Nevyplňuje se; tabulka Typ a způsob ochrany se automaticky vyplňuje podle údajů na listu vlastnictví v KN. Typ a způsob ochrany označuje např. ochranu přírodních léčebných lázní a přírodního léčivého zdroje, ochranu části přírody a krajiny, ochranu památkově chráněné nemovitosti, památkové rezervace aj. Věcná břemena nezapsaná v KN Věcná břemena nezapsaná v KN Pakliže se k nemovitosti vážou věcná břemena nezapsaná v KN, uživatel je vyplní. Tabulka Nabývací tituly dle KN Nevyplňuje se; Tabulka Nabývací tituly dle KN se automaticky vyplňuje podle údajů na listu vlastnictví v KN. Nabývací tituly dle SI Nabývací tituly dle státní instituce Označuje nabývací listinu, kterou vzniká vlastnické právo nebo příslušnost hospodařit s majetkem státu v souvislosti s nabytím nemovitosti do vlastnictví ČR. Tabulka Seznam subjektů dle KN Nevyplňuje se; tabulka Seznam subjektů dle KN se automaticky vyplňuje podle údajů na listu vlastnictví v KN. Seznam subjektů dle SI Typ subjektu Výběr z u Fyzická osoba / Ekonomický subjekt. Subjekt (seznam subjektů) vykonávající Položka se nevyplňuje automaticky. Uživatel musí označit příslušné subjekty v rejstříku subjektů. U podílového vlastnictví bude uvedeno více vlastnické právo subjektů. Typ práva Výběr z u typů práva. 5

6 Čitatel + Jmenovatel Součet podílů dle SI Podíl vlastnictví dle SI. APLIKACE OBJEKT Kontrolní hodnota vyplňovaná automaticky při uložení dat. Součet musí být roven 1. / číslo Tabulka Jiná práva Nevyplňuje se; tabulka Jiná práva se automaticky vyplňuje podle údajů na listu vlastnictví v KN. Jiná práva zapsaná v části B1 na listu vlastnictví, tj. jiná věcná práva k nemovitostem (např. práva k cizím nemovitostem odpovídající věcnému břemenu, právo stavby) a další práva, pokud byla zapsána podle dřívějších předpisů apod. Tabulka Omezení vlastnického práva Nevyplňuje se; tabulka Omezení vlastnického práva se automaticky vyplňuje podle údajů na listu vlastnictví v KN. Omezení vlastnického práva jsou zapsána v části C. (např. omezení dispozičních práv z titulu prohlášení konkurzu, předběžného opatření soudu, nařízené exekuci, zatížení nemovitosti (zástavní právo, věcné předkupní právo) Tabulka Jiné zápisy Nevyplňuje se; tabulka Jiné zápisy se automaticky vyplňuje podle údajů na listu vlastnictví v KN. Do této části (na listu vlastnictví v části D) se zapisují poznámky o podaném žalobním návrhu, informace vážící se k nemovitosti, jako např. o zahájení pozemkových úprav, o zahájené obnově řízení správního orgánu, o opravě chyby v katastrálním operátu aj. Karta Využití Zadání uvedených údajů se týká objektů, které nejsou pasportizovány nebo jejichž pasportizační údaje nebylo možné do systému namigrovat. U objektů s provedenou pasportizací jsou údaje vyplněny automaticky systémem. Využití Kapacita kanc. ploch (max. počet osob) Počet nadzemních podlaží Počet podzemních podlaží Obestavěný prostor dle ČSN Numerická hodnota vyjadřující podíl kancelářské plochy celkem k doporučené ploše na 1 osobu (8m 2 ) (dané normou ČSN ). Pole je povinné pouze pro státní majetek. Uvede se numerická hodnota. Za první nadzemní podlaží se považuje každé konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její části do 80 cm pod nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li v projektové dokumentaci stanoveno jinak. Všechna podlaží umístěná nad tímto podlažím včetně účelově určeného podkroví se považují za další nadzemní podlaží. viz zákon č. 337/1992 Sb., o dani z nemovitosti, 11 odst. 2. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Uvede se numerická hodnota. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 80 cm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. viz norma ČSN Pole je povinné pouze pro státní majetek. Numerická hodnota v m 3, výpočet dle normy ČSN je dán součtem obestavěných prostorů základů, spodní a vrchní části objektu a zastřešením. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Počet znaků číslo 6

7 Součet užitných ploch v m 2. Užitná plocha budovy se měří uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje i) konstrukční plochy (plochy komponent, které vytyčují hranice stavby, podpěry, sloupy, šachty, komíny...), ii) funkční plochy pro pomocné využití (plochy, kde jsou umístěna zařízení topení a klimatizace nebo energetické generátory), iii) průchozí prostory (např. Užitná plocha celkem schodišťové šachty, výtahy, eskalátory). Součástí užitné plochy jsou plochy místností s příslušenstvím, sklepy a společné prostory. U místností se šikmými stropy se do užitné plochy místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1300 mm. viz Nařízení komise ES č. 1503/2006. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Uvede se počet místností užívaných jako kanceláře. Pole je povinné pouze Počet kanceláří pro státní majetek. Kancelářská plocha Součet ploch všech kanceláří v objektu. Využitých i nevyužitých. Pole je celkem v m 2 povinné pouze pro státní majetek. Kancelářská plocha Součet ploch všech obsazených kanceláří v objektu. Pole je povinné pouze využitá v m 2 pro státní majetek. Kancelářská plocha Součet ploch všech kanceláří bez užívacího právního vztahu nevyužitá (prázdné kanceláře) v m 2 (neobsazených a volných). Pole je povinné pouze pro státní majetek. Skutečný počet osob evidovaných v kancelářích k využité kancelářské Skutečný počet osob ploše. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Bytem se rozumí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, Počet bytů u objektů s místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního byty úřadu určeny k bydlení. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Plochou bytů se rozumí podlahová plocha všech místností bytu včetně místností tvořící příslušenství bytu. Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Jde tedy o součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho Plocha bytů celkem příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem v m 2 bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou. viz zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 2. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Plocha bytů u objektů Součet ploch v m 2 všech obsazených bytů v objektu. Pole je povinné s byty využitá v m 2 pouze pro státní majetek. Plocha bytů u objektů Součet ploch v m 2 všech obsazených bytů v objektu bez užívacího s byty nevyužitá v m 2 právního vztahu. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Rozdíl mezi užitnou plochou v m 2 celkem a kancelářskou plochou v m 2 Plocha ostatní celkem v m 2 celkem, příp. plochou bytů v m 2 celkem. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Plocha ostatní využitá v m 2 Plocha ostatní nevyužitá v m 2 Ostatní plocha v m 2 využívaná administrátorem nebo s užívacím právním vztahem. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Ostatní plocha v m 2 bez užívacího právního vztahu. Je rozdílem mezi Plochou ostatní celkem a plochou ostatní využitou. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Karta Evidence Údaje o zařazení do evidence Nevyplňuje se; datum zařazení objektu do evidence je vyplněno automaticky. 7

8 Údaje o změně příslušnosti hospodařit Důvod změny Důvod změny podrobný popis Datum změny Usnesení / rozhodnutí vlády / VDK / RDK Popis změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu. Detailnější popis změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu. Datum změny ve formátu dd.m.rrrr (př ) dle výpisu z KN se zapíše ručně nebo vybere z kalendáře. Údaj obsahuje odkaz na usnesení či rozhodnutí vlády/ VDK / RDK, pokud se na jeho základě mění příslušnost hospodařit s majetkem státu. 300) 32000) Datum (8) Údaje o vyřazení z evidence Za předpokladu, že byl jako důvod vyřazení určen převod, vybírá se Typ nabyvatele z u typ nabyvatele: soukromá PO/FO, kraj, obec, jiná státní instituce. Důvod vyřazení Výběr z u: Jiný jiný důvod nepodřaditelný pod níže uvedené důvody Převodem převodem vlastnického práva na nestátní subjekt nebo změnou příslušnosti hospodařit s majetkem státu na neúčastníka CRAB. Ukončením všech nájmů v nestátním objektu žádná SI dále nebude užívat prostory v nestátním objektu Subjekt / Nabyvatel Typ: Výběr z u ES / FO (ekonomický subjekt / fyzická osoba) Nabyvatel Výběr subjektu z adresáře v aplikaci Subjekt Datum vyřazení Datum vyřazení ve formátu dd.m.rrrr (př ) Datum (8) Usnesení / rozhodnutí Výběr příslušného usnesení či rozhodnutí z aplikace URD pokud je na jeho vlády / VDK / RDK základě vyřazení prováděno. Realizační cena [Kč] V případě úplatného převodu se uvede částka v Kč, za kterou byla jednotka prodána. (1-16) Způsob realizace Výběr z u úplatný/bezúplatný převod. Komentář Podrobnosti týkající se vyřazení z evidence 300) Podrobný komentář Podrobnosti týkající se vyřazení z evidence 32000) Karta Pasportizace Vybavenost EZS EZS - popis Bezpečnostní služba Vybírá se z u ano/ne. Označuje informaci, zdali je objekt napojen na Elektronickou zabezpečovací signalizaci, která jej ochraňuje proti vloupání. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Případné poznámky k EZS (poskytovatel služby apod.) Výběr z u ano/ne. Označuje informaci, zdali je objekt hlídán smluvně zabezpečenou bezpečnostní službou. Bezpečnostní služba - Případné poznámky k bezpečnostní službě popis PCO Výběr z u ano/ne. Pole je povinné pouze pro státní majetek. 8

9 PCO - popis EPS EPS - popis Garáže Počet míst Garáže - popis Parkovací stání Počet míst Parkovací stání - popis APLIKACE OBJEKT Informace o tom, zdali je objekt napojen na Pult centralizované ochrany, tzv. hlídání objektu na dálku. Případné poznámky k PCO Výběr z u ano/ne. Informace o tom, zdali je v objektu nainstalován systém Elektrické požární signalizace, která slouží k včasné detekci požárního nebezpečí a tím následně k ochraně majetku a osob před požárem. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Případné poznámky k EPS Výběr z u ano/ne. Pro garáže jednotlivé či řadové platí ČSN , která garáž definuje jako objekt či prostor sloužící k odstavení silničních vozidel, má nanejvýš 3 stání a může mít jen jeden společný vjezd. Technické požadavky na stavby/garáže jsou dány např. 47 vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Pod pojmem garáž se rozumí i garážové stání, tedy jakýkoliv zastřešený a uzavřený prostor pro parkování. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Numerická hodnota označující počet míst v garáži. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Doplňující údaje ke garážím (např. zda je možné parkování vozidel na s pohonem LPG/ CNG) Vybírá se z u ano/ne. Parkovacím stáním je myšlen otevřený prostor bez obvodových zdí a zastřešení vymezený pro určitý okruh uživatelů. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Numerická hodnota označující počet vyhrazených míst na parkovacích stáních. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Doplňující údaje k parkovacímu stání. (0 12) Text (0- (0 12) Text (0- Dostupnost Bezbariérový přístup Popis Podrobný popis Výběr z u ano/ne/částečně. Povinnost zajistit bezbariérový přístup vyplývá jednak ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád a jednak z vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Popis týkající se bezbariérového přístupu. Detailnější popis týkající se bezbariérového přístupu (např. u výběru z u částečně). Může popisovat např. nutnost asistence zaměstnanců recepce/vrátnice/ostrahy při umožnění pohybu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace či specifické umístění prvků bezbariérového přístupu v rámci objektu aj ) Záplavová oblast Výběr z u Ano/Ne. Záplavovou oblast stanovuje vodoprávní úřad. Poloha objektu Výběr z u: V uliční zástavbě, Řadový, Rohový, V bloku, Samostatně stojící. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Výběr z u ano/ne. Prvek kritické infrastruktury Kritická infrastruktura = zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, určená podle průřezových a odvětvových kritérií dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. V praxi bude prvkem kritické 9

10 Docházková vzdálenost na veřejnou dopravu Popis APLIKACE OBJEKT infrastruktury většina objektů evidovaných v CRAB. Informaci o tom, zdali objekt je či není prvkem kritické infrastruktury sdělí příslušný odbor nebo oddělení Krizového řízení. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Odhad docházkové vzdálenosti na nejbližší zastávku veřejné dopravy v metrech zaokrouhlený na desítky metrů. Docházkovou vzdáleností se rozumí přibližná vzdálenost od hlavního vchodu objektu na nejbližší zastávku MHD či meziměstské dopravy (autobus, vlak). Např. u občanské vybavenosti je maximální docházková vzdálenost 800 m, tj. 12 min chůze. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Popis týkající se docházkové vzdálenosti Technické údaje Rok výstavby objektu Datum poslední kolaudace/rekolaudac e objektu Popis poslední kolaudace/rekolaudac e Datum poslední pasportizace Proveden energetický audit? Datum provedení energ. auditu Energetický štítek budovy Uvede se rok výstavby objektu, resp. rok první kolaudace. Pokud přesný rok výstavby není znám a jedná se o odhad, zapíše se století výstavby, např.1600 a v poli Popis poslední kolaudace/rekolaudace objektu se vyplní poznámka, že přesné datum není známo a jde o odhad. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Zapíše se datum poslední kolaudace/ rekolaudace ve formátu dd.m.rrrr (př ), popřípadě se vybere z kalendáře. Nemusí tedy jít o datum kolaudace po dokončení výstavby objektu, ale může jít o datum, kdy proběhla rekolaudace při změně účelu užívání stavby apod. Pokud se jedná o odhad (viz. výše políčko Rok výstavby objektu) uvede se např Pole je povinné pouze pro státní majetek. Textové pole umožňující popis poslední kolaudace/rekolaudace, jejíž termín je uveden v poli výše. Zapíše se datum poslední pasportizace ve formátu dd.m.rrrr (př , popřípadě se vybere z kalendáře. Detailní popis pasportizace je v případě hodnoty Ano nutné doplnit do pole Detail pasportizace. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Výběr z u ano/ne. Povinnost vypracovávat energetické audity je stanovena zákonem č.406/2000 Sb., o hospodaření energií v 9. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Zapíše se datum energetického auditu ve formátu dd.m.rrrr (př ), popřípadě se vybere z kalendáře. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Výběr z u podle hodnoty přidělené energetickým auditorem dle normy ČSN /2002. Povinnost je zavedena od vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. obsahuje hodnoty: A Mimořádně úsporná B Úsporná (do r Velmi úsporná) C Vyhovující (do r Úsporná) D Nevyhovující (do r Vyhovující) E Nehospodárná (do r Nevyhovující) F Velmi nehospodárná (do r Výrazně nevyhovující) G Mimořádně nehospodárná (do r Mimořádně nevyhovující) 4) Datum (8) Datum (8) Datum (8) Doporučení Krátký popis případného doporučení. Zároveň je možné zapsat i další 10

11 energetického auditu údaje související s provedeným energetickým auditem, které administrátor objektu bude považovat za vhodné evidovat. Výběr z u ano/ne/není známo. Ochranu před radonem a směrné hodnoty jsou upraveny zákonem č. Objekt obsahuje radon 18/1997 Sb., atomový zákon a vyhláškou SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Objekt obsahuje azbest Výběr z u ano/ne/není známo. Požadavek na informaci o přítomnosti azbestu vyplývá z řady předpisů. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci aj. Elektřina 220V Výběr z u ano/ne/není známo. Elektřina 380V Výběr z u ano/ne/není známo. Datové připojení Výběr z u: optická datová linka, metalická datová linka, bezdrátové připojení, jinak. Výběr z u ano/ne/není známo. ICT rozvod Informace o tom, zdali je v objektu ICT rozvod, tj. napojení na informační a komunikační technologie. Výběr z u ano/ne/není známo. Telefon veřejný Připojením na veřejný telefon se rozumí připojení na pevnou telefonní linku. Klimatizace Výběr z u ano/ne/není známo. Konstrukce objektu Výběr z u typů konstrukce. Vyhláška č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška. Vytápění provedení Výběr z u druhu vytápění. Vyhláška č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška. Vytápění popis Popis provedení vytápění. Ohřev teplé vody - Výběr z u zdroje ohřevu teplé vody. Vyhláška č. 3/2008 Sb., provedení oceňovací vyhláška Ohřev teplé vody - Popis provedení ohřevu teplé vody popis Kuchyně Výběr z u ano/ne/není známo. Informace o tom, zdali je k dispozici kuchyňka k ohřevu jídel. Vnitřní hygienické Výběr z u ano/ne/není známo. vybavení, vč. WC Výběr z u: Osobní výtah výtah určený pro přepravu osob o nosnosti od 220 kg do 1 tuny, včetně páternosteru Nákladní výtah výtah určený pro přepravu nákladu o nosnosti od 100 kg Výtahy provedení do 10 tun Popelový výtah šachta procházející od horního patra do sklepní části. Eskalátor pojízdné schody Mycí lávka/plošina pojezdové kolejnice opatřené mycí lávkou nebo plošinou Ostatní Výtahy počet V případě, že je objekt vybaven výtahem, je v tomto poli uvedeno číslo, kolik výtahů se v objektu nachází. Pro každý druh výtahu (pokud je v poli výše vybráno více druhů) je uvedeno vlastní číslo. Výtahy popis Popis provedení výtahu 11

12 Karta Prvky vybavení Nevyplňuje se; karta obsahuje seznam Prvků vybavení. Zařazení Prvku vybavení probíhá v aplikaci Prvky vybavení. Podkarta Vše, tabulka Prvky vybavení Tabulka Prvky vybavení obsahuje seznam Prvků vybavení v Objektu (nebo jeho dílčích částech). Zařazení Prvku vybavení probíhá v aplikaci Prvky vybavení. Podkarta Objekt, tabulka Prvky vybavení Tabulka Prvky vybavení obsahuje seznam Prvků vybavení v Objekt u (ale ne v jeho dílčích částech). Zařazení Prvku vybavení probíhá v aplikaci Prvky vybavení. Podkarta Podlaží, tabulka Prvky vybavení Tabulka Prvky vybavení obsahuje seznam Prvků vybavení v Objektu v členění dle jednotlivých podlaží. Zařazení Prvku vybavení probíhá v aplikaci Prvky vybavení. Podkarta Prostor, tabulka Prvky vybavení Tabulka Prvky vybavení obsahuje seznam Prvků vybavení v Objektu v členění dle jednotlivých prostor. Zařazení Prvku vybavení probíhá v aplikaci Prvky vybavení. Karta Ekonomika Tabulka Ekonomické údaje Tabulka Ekonomické údaje obsahuje seznam čtvrtletí, ke kterým byly vyplněny ekonomické údaje. Evidence ekonomických údajů probíhá v samostatné aplikaci Ekonomické údaje. Podkarta Výdaje celkem, tabulka Sekce hodnoty sledované za objektem, podsekce hodnoty sledované za objektem Tabulka Sekce hodnoty sledované za objekt obsahuje jednotlivé položky ekonomických údajů za čtvrtletí zvolené v tabulce výše. Podkarta Příjmy, tabulka Sekce hodnoty sledované za objektem, podsekce hodnoty sledované za objektem Tabulka Sekce hodnoty sledované za objekt obsahuje jednotlivé položky ekonomických údajů za čtvrtletí zvolené v tabulce výše. Karta URD Podkarty Usnesení vlády / rozhodnutí VDK / rozhodnutí RDK / Doporučení VDK / Doporučení RDK Tabulky obsahují seznam Usnesení či rozhodnutí RDK/VDK/Vlády týkajících se Objektu. Evidence URD probíhá v aplikaci URD. Karta Právní vztahy Podkarty Tabulky obsahují seznam užívacích a provozních Právních vztahů týkajících se Objektu. Evidence Právních vztahů probíhá v aplikaci Právní vztahy. 12

13 Karta Spotřeba Tabulka Spotřeba Tabulka Spotřeba obsahuje seznam let, ke kterým byly vyplněny údaje o spotřebě. Zadání údajů probíhá v dialogu popsaném níže. Pole je povinná pouze pro státní majetek. Dialog - údaje o spotřebě Roční spotřeba Roční spotřeba elektrické energie v kwh za uplynulý rok. Údaj z faktury. elektřiny Roční spotřeba plynu Roční spotřeba studené vody Roční spotřeba teplé vody Roční spotřeba tepla Rok Roční spotřeba plynu v kwh za uplynulý rok. Údaj z faktury. Roční spotřeba studené vody v m 3 za uplynulý rok. Údaj z faktury. Roční spotřeba teplé vody v m 3 za uplynulý rok. Údaj z faktury. Roční spotřeba tepla v GJ za uplynulý rok. Údaj z faktury. Označuje rok, za který jsou položky výše evidovány. (0-16) (0-16) (0-16) (0-16) (0-16) 4) Karta Nepotřebnost Tabulka Údaje k nepotřebnosti Tabulka Údaje k nepotřebnosti obsahuje seznam rozhodnutí o nabízení Objektu jako (dočasně/trvale) nepotřebného. Zadání rozhodnutí probíhá v dialogu popsaném níže. Údaj o nepotřebnosti (dočasně/trvale) Podlaží a prostoru probíhá v aplikaci Podlaží nebo v aplikaci Prostor Dialog k řádku tabulky Údaje k nepotřebnosti Výběr z u: Dočasně nepotřebný ( 27 odst. 1); Trvale nepotřebný ( 14 odst. 7); Potřebný ( 9 odst. 1). Rozhodnutí Vyplňuje se Rozhodnutí o nepotřebném majetku anebo jeho potřebnost podle z. č. 219/2000 Sb. Výběr z u: Nabídnuto dočasně státním institucím; Nabídnuto státním institucím; Nabídnuto dočasně veřejnosti; Nabídnuto veřejnosti; Nabídnutí Nenabízeno Vyplňuje se údaj o (ne)nabídnutí nepotřebného majetku podle 19 odst. 3 z. č. 219/2000 Sb. Výběr z u Ano/Ne Údaj o tom, zda bylo využití Objektu/ Prostoru nebo dislokace v Objektu/ Předáno k rozhodnutí Prostoru předáno k projednání v Regionální dislokační komisi (usnesení RDK/VDK/vládě vlády ze dne č. 107) nebo Vládní dislokační komisi (usnesení vlády ze dne č. 251) anebo ve vládě ČR (usnesení vlády z č. 1324). Zájemce + datum + podrobná poznámka Zveřejnění Vyplní se název zájemce o nepotřebný majetek + datum ve formátu dd.m.rrrr (př ). Název napsaný přímo do pole se po rozkliknutí ikony editoru vedle pole zobrazí jako název. Proto je vhodnější zájemce s datem zapsat až do editoru samotného. Výběr z u Ano /Ne Informace o tom, zdali byla nepotřebnost zveřejněna na portálu CRAB. text Datum nabídky Vyplní se datum zaslání nabídky uvedené v dokumentu. datum Datum zveřejnění od Vyplní se datum nabídnutí nepotřebného majetku ve formátu dd.m.rrrr (př. datum 13

14 Datum zveřejnění do Odkaz na nabídky I Odkaz na nabídky II Poznámka k nabídce APLIKACE OBJEKT ) Byla-li nepotřebnost zveřejněna, vyplní se datum zveřejnění majetku ve formátu dd.m.rrrr (př ) Pole pro zadání internetového odkazu na stránku (URL) nabídky majetku na webu SI, která majetek nabízí. Pole pro zadání internetového odkazu na stránku (URL) nabídky majetku na webu SI, která majetek nabízí. Podrobnější textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu nabídky. datum Text Text Text Karta Mapa Mapové podklady MO jsou online stahovány z ČÚZK. Pokud se nezobrazují, může být problém v dostupnosti služby na straně ČÚZK nebo v tom, že uživatel nemá na tento portál přístup. 14

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Byty v katastru nemovitostí

Byty v katastru nemovitostí Byty v katastru nemovitostí Ing. Květa Olivová 23. dubna 2008 Související právní předpisy Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 265/1992 Sb.,

Více

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu

Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Daňové identifi kační číslo z ř. 02 nebo rodné číslo / identifi kační číslo z ř. 03 Příloha č. 2A k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u bytu Identifi kační údaj / znak Název

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

OHLÁŠENÍ STAVBY ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55

OHLÁŠENÍ STAVBY ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A

Adresa příslušného úřadu. Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 ČÁST A Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: ÚMČ Praha 13, odbor stavební Ulice: Sluneční náměstí 2580/13 PSČ, obec: 158 00, Praha 5 Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

Technickoekonomické atributy stavebních objektů

Technickoekonomické atributy stavebních objektů Technickoekonomické atributy stavebních objektů Cílem tohoto dokumentu je sjednotit zápis technickoekonomických atributů stavebních objektů (TEA SO) do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Moravské Budějovice odbor výstavby a územního plánování Ulice: nám. Míru 31 PSČ, obec: 676 02 Moravské Budějovice Věc:

Více

Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč odbor stavební Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč. V... dne...

Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč odbor stavební Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč. V... dne... Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč odbor stavební Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč V... dne...... Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY NEBO PASPORTU STAVBY podle ustanovení

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Úřad: Ulice: náměstí 9. května 4. PSČ, obec:

Úřad: Ulice: náměstí 9. května 4. PSČ, obec: Úřad: Městský úřad Moravský Beroun Ulice: náměstí 9. května 4 PSČ, obec: 793 05 Moravský Beroun Věc: OHLÁŠENÍ STAVBY podle ustanovení 104 odst. 1 písm. a) až e) č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Slaný stavební úřad Ulice: Velvarská 136 PSČ, obec: 274 53 Slaný Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Milevsko Odbor regionálního rozvoje Ulice: nám. E. Beneše 420 Pracoviště Sažinova 843 PSČ, obec: 399 01 Milevsko Věc: ŽÁDOST O DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY podle

Více

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora podle ustanovení 117 zákona

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Městský úřad Kolín, odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78 280 12 Kolín I Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustanovení 110 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Moravské Budějovice odbor výstavby a územního plánování Ulice: nám. Míru 31 PSČ, obec: 676 02 Moravské Budějovice Věc:

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí VYHLÁŠKA ze dne 2013 k provedení zákona o dani z nabytí nemovitých věcí Ministerstvo financí stanoví podle 17 odst. 5 zákona č. XXX, o dani z nabytí nemovitých věcí: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Obsah prezentace I. O projektu CRAB II. Využití systému CRAB pro státní správu a veřejnost

Více

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: ČÁST A

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: ČÁST A Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: 675 03 Úřad městyse Budišov, stavební úřad Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY podle

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Třebíč, odbor výstavby Ulice: Karlovo náměstí 104/55 adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Rámcové podmínky směny objektů nám. Republiky č.p. 1037/3, Praha 1 a Hybernská bez č.p./1, Praha 1*

Rámcové podmínky směny objektů nám. Republiky č.p. 1037/3, Praha 1 a Hybernská bez č.p./1, Praha 1* VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 28. dubna 2008 č. 500 Rámcové podmínky směny objektů nám. Republiky č.p. 1037/3, Praha 1 a Hybernská bez č.p./1, Praha 1* A. Nabídka I. Nemovitosti,

Více

Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1)

Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1) Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1) Dálkový přístup a katastr nemovitostí Ing. Jiří Drozda, Ing. Radek Makovec Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

Co a jak se bude zapisovat?

Co a jak se bude zapisovat? Katastrální zákon Co a jak se bude zapisovat? SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA 28.05.2013 Co se bude nově zapisovat Nejdůležitější změny z hlediska zápisů v KN z hlediska předmětů evidence stavba je součástí pozemku

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI

ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI Přílohy: Příloha č. 1: Formulář na žádost o územně plánovací informaci Příloha č. 2: Formulář na námět na změnu Územního plánu města Pardubic Příloha č. 3: Formulář na žádost o vydání rozhodnutí o umístění

Více

Adresa příslušného. Úřad: Ulice: PSČ, obec: ČÁST A

Adresa příslušného. Úřad: Ulice: PSČ, obec: ČÁST A Příloha Č. 6 k vyhlášce č. 50312006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: PSČ, obec: Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ č, č. podle ustanovení 94a zákona 183/2006

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitostí pro účely exekučního řízení ZNALECKÝ POSUDEK č. 4717-98/16 O ceně nemovitosti- bytu č.1307/3 v domě č.p.1307-1309 na pozemcích parc.č.3088/33,34,35 v kat.úz. Mikulov Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav Mgr.

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: Sezimovo Ústí

Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: Sezimovo Ústí Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad v Sezimově Ústí Ulice: Dr. E. Beneše 21 PSČ, obec: 391 01 Sezimovo Ústí ======================================== Věc:

Více

ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY NEBO PASPORT STAVBY

ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY NEBO PASPORT STAVBY Příloha č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Úřad: Obecní úřad Vrdy, stavební úřad Ulice: Smetanovo nám. 28 PSČ, obec: 285 71 Vrdy V... dne...... Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)...

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. I. Identifikační údaje stavebního záměru (název, místo, účel stavby)... Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Dětmarovice, stavební úřad Ulice: Dětmarovice č. p. 27 PSČ,obec: 735 71 Dětmarovice Věc: OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Více

Znalecký posudek č. 66 2014

Znalecký posudek č. 66 2014 Znalecký posudek č. 66 2014 O ceně obvyklé - bytové jednotky č. 170/4 v budově čp. 170, na poz.č. parc. 219/136, dále podíl na společných částech domu a pozemků č.parc. 219/152-158 ve výši 536/16400, vše

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Znalecký posudek č. 517/2012

Znalecký posudek č. 517/2012 Znalecký posudek č. 517/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1462/46 v objektu čp.1462, ulice Vršovická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672-21/16 o obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 965/7 obsažené v bytovém domě čp. 965, 966 a 967 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a na pozemkové parcele

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 717/187/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 717/187/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2115/2, v budově č.p. 2113, 2114, 2115 na pozemku č. parc. 5908, č. parc. 5909, č. parc. 5910, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY

ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Moravské Budějovice odbor výstavby a územního plánování Ulice: nám. Míru 31 PSČ, obec: 676 02 Moravské Budějovice Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ VÝJIMKY za podmínek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město č.j. 106 EX 6959/09 Radyňská Plzeň Pro potřebu objednatele ZNALECKÝ POSUDEK č. 3563-056/14 o obvyklé ceně nemovité věci - 1/2 spoluvlastnického podílu bytové jednotky č. 1386/8 v domě č.p. 1386 vč. pozemku p.č. 2887/1, 1/9 spoluvlastnického podílu pozemku p.č.

Více

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A

Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A Znalecký posudek č. 2569/25/2012 - A O ceně bytové jednotky č. 989/11 s podílem na společných částech domu č.p. 988, 989 a pozemků parc.č. 11102/55 a 11102/56 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město.

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ŢÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŢÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŢÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Světlá nad Sázavou odbor stavebního úřadu a územního plánování Ulice: náměstí Trčků z Lípy 18 PSČ, obec: 582 91 Světlá

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

1133/94-11 POKYN. ze dne

1133/94-11 POKYN. ze dne 1133/94-11 POKYN Ministerstva zemědělství ČR, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Pozemkového fondu ČR o společném postupu při uplatňování 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 229/1991 Sb. ve znění

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Veřejná dražba dobrovolná A1758

Veřejná dražba dobrovolná A1758 Informační memorandum Veřejná dražba dobrovolná A1758 Dům na náměstí s obchodními prostory Česká Lípa Podlahová plocha budovy 246 m 2 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha objektu...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2092-101/2013. bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2092-101/2013 bytu č.205/9 v bytovém domě čp.40,120,121,202,205 ; ul.plzeňská, v Praze 5, kat.území: Košíře. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3500/09

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí

Návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí 06NavVkPrNem.pdf Budovy 7) budova 7) na parcele 7) Návrh na vklad práva k nemovitosti do katastru nemovitostí Katastrálnímu ú adu pro katastrální pracovišt po et p íloh: Navrhuji vklad 1) v souladu s obsahem

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Projektová dokumentace pro územní souhlas A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Projektová dokumentace pro územní souhlas A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace pro územní souhlas A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA SANACE VLHKÉHO ZDIVA V GARÁŽÍCH OBJEKTU OP TÁBOR Zpracoval: Bc. Moudrý Vojtěch Datum: duben 2016 A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje

Více

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Křižany DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY NEBO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor / stavebník, Adresa : Obec Křižany Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2126-135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2126-135/2013 1/2 bytu č.419/9 v bytovém domě čp.409-420,713,714 ; ul.jablonecká, v Praze 9, v kat.území: Střížkov (část domu v k.ú.prosek). Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Strana 4500 Sbírka zákonů č. 359 / 2011 Částka 126 359 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2011 o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle

Více

Znalecký posudek č. 498/2012

Znalecký posudek č. 498/2012 Znalecký posudek č. 498/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1410/38 v objektu čp. 1410, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 86-54/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 989/6 v budově čp. 989, 990, 991, ulice Ke Špitálskému lesu, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 834/43, 834/44, 834/45, včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 2712/167/2012

Znalecký posudek č. 2712/167/2012 Znalecký posudek č. 2712/167/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1105/1 s podílem na společných částech domu č.p.1105,1106,1107, 1108 a pozemků parc.č. 227/7,227/48,227/49,227/50 vše v k.ú.stará Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku)

Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) Katastrálnímu úřadu pro Katastrální pracoviště počet příloh: Potvrzuji zánik práva odpovídajícího věcnému břemeni k níže

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody

Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Kontrola nenavázaných adresních míst na stavební objekty s vchody Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č.6_nenavázaná_am_na_so_s_vchody_v.01

Více

Příloha č. 2 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u pozemku

Příloha č. 2 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí k určení směrné hodnoty u pozemku Daňové identifikační číslo z ř. 02 bo rodné číslo / identifikační číslo z ř. 03 Příloha č. 2 k přiznání k dani z nabytí movitých věcí k určení směrné hodnoty u pozemku číslo řádku Identifikační údaj /

Více

NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY DO DATOVÝCH STRUKTUR ISKN. Helena Šandová 21.2.2014

NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY DO DATOVÝCH STRUKTUR ISKN. Helena Šandová 21.2.2014 NOVÝ KATASTRÁLNÍ ZÁKON A JEHO DOPADY DO DATOVÝCH STRUKTUR ISKN Helena Šandová 21.2.2014 Nový občanský zákoník účinný od 1.1.2014 zákon č.89/2012 Sb. nový katastrální zákon č.256/2013 Sb. Budova součástí

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL *) Příloha č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 1. Stavebník 2) 50 EKVIVALENTNÍCH

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Úřad: Městský úřad Lázně Bohdaneč Ulice: Masarykovo nám. 1 PSČ, obec: 533 41 Lázně Bohdaneč Věc: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3800 140/08 O ceně nemovitosti: Občanská vybavenost T Ř I N E C katastrální území: Konská bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Znalecký posudek č. 505/2012

Znalecký posudek č. 505/2012 Znalecký posudek č. 505/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1463/154 (104) v objektu čp. 1463, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše

Více