APLIKACE OBJEKT. Evidenční číslo majetku v systému CRAB se nevyplňuje. Systém automaticky přidělí jedinečné číslo.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "APLIKACE OBJEKT. Evidenční číslo majetku v systému CRAB se nevyplňuje. Systém automaticky přidělí jedinečné číslo."

Transkript

1 Seznam položek vyplňovaných v aplikaci OBJEKT Karta Objekt Objekt ID objektu Evidenční č. Poznámka Podrobná poznámka Administrátor Pořizovací cena [Kč] Provedena pasportizace objektu? Stav objektu Hlavní stavba Příznak adresy areálu Areál Druh objektu Popis Evidenční číslo majetku v systému CRAB se nevyplňuje. Systém automaticky přidělí jedinečné číslo. Evidenční číslo (inventární číslo) majetku státní instituce. Slouží pro zpětnou vazbu a integraci mezi CRAB a IS státní instituce. Textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu objektu. U ostatních staveb, které nepodléhají zápisu do KN a jsou vázány přes pozemek a parcelní číslo, je nutné poznámku vyplnit (př. studna, altán ) Podrobnější textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu objektu. U ostatních staveb, které nepodléhají zápisu do KN a jsou vázány přes pozemek a parcelní číslo, je nutné poznámku vyplnit (př. studna, altán ) Administrátor objektu v CRAB, tj. subjekt, který zadává a spravuje data v CRAB. Ve většině případů bude administrátorem státní instituce příslušná hospodařit s majetkem státu. V případě více spoluvlastníků - státních institucí jednoho objektu je v roli administrátora pouze jedna. Zpravidla je to ta instituce, která spravuje objekt, zajišťuje rozúčtování nákladů na služby apod. Při zadávání nového Objektu je pole automaticky vyplněno dle příslušnosti uživatele k SI. Hodnota je automaticky dotažena z položky subjekt v rejstříku subjektů. Při změně administrátora Objektu (typicky v rámci změny příslušnosti hospodařit s objektem či přistoupením pro tuto roli vhodnější SI do CRAB) lze položku změnit ručně výběrem z rejstříků subjektů. Pořizovací cena je částka, která je zavedena v účetnictví státní instituce. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 24 a násl. Výběr z u Ano / Ne Jestliže je u objektu provedena pasportizace a data budou namigrována, nebude uživatel vyplňovat pasportizační údaje na kartě Pasportizace. V případě, že data namigrována nebudou, budou data vyplněna na základě pasportizačních dat. Needitovatelná informace o stavu Objektu, může nabývat hodnot buď Návrh nebo Zplatněno. Objekt je po zadání do CRAB automaticky uložen ve stavu Návrh. Pro zplatnění Objektu je nutné ještě vyplnit povinná pole. Více informací o procesu zplatnění Objektu naleznete v uživatelské příručce. Výběr z u Ano/Ne. Příznak hlavní stavby odlišuje stavbu hlavní od staveb vedlejších. Hlavních staveb může být v rámci Areálu více. Výběr z u Ano/Ne. Při výběru Ano se tímto příznakem určí, že adresa Objektu je zároveň adresou celého Areálu. Jde potom o tzv. Centrální hlavní stavbu. Položka odkazuje na Areál, ve kterém je Objekt zařazen. Do prvního pole se zadá ID Areálu (pokud ho uživatel zná), případně Areál vybere ze seznamu platných Areálu dané SI. Název areálu se automaticky vyplní z entity Areál. Vybírá se z u druhů objektu. Budova užívaná vlastní pro vlastní činnost (i z části) = celou nebo část budovy užívá vlastník-si pro svou potřebu. Počet znaků i text (1 30) Text (0-100) Text ( ) 1

2 Účel užití objektu, první úroveň Účel užití objektu, druhá úroveň Účel užití objektu, třetí úroveň Kontaktní údaje Jméno Příjmení ová adresa Telefonní číslo Budova užívaná jiná státní instituce (i z části) = do části budovy je dislokována jiná státní instituce než vlastník-si. To platí, i pokud administrátor není vlastník (ten např vůbec není v CRAB. Budova užívaná celá nestátní subjekt = do části budovy je dislokován nestátní subjekt. To platí, i pokud administrátor není vlastník - třeba není v CRAB). Budova, která je užívaná jak SI, tak FO/PO bude zařazena do toho druhu. Budova cizí užívaná státní institucí = administrátor budovu užívá na základě nájmu či výpůjčky. Vlastníkem budovy je nestátní subjekt. Budova k realizaci Budova dočasně nevyužitelná První úroveň se automaticky vyplní po výběru třetí úrovně. Druhá úroveň se automaticky vyplní po výběru třetí úrovně. Vybírá se z u účel užití dle klasifikace CZ-CC (př. budovy veřejné správy , budovy administrativní ). Jméno kontaktní osoby. Příjmení kontaktní osoby. Kontaktní osobou může být například referent, popřípadě sekretariát administrátora. ová adresa kontaktní osoby ve tvaru Telefonní číslo kontaktní osoby Počet znaků Text (1 Text (1 Text (3- (3- Tabulka Geografické členění Tabulka Geografické členění je doplněna automaticky po výběru obce (superpovinný údaj) Adresa Tabulka Adresa obsahuje seznam adres Objektu. Zadání adresy probíhá v dialogu popsaném níže. Dialog řádku tabulky Adresa Název ulice a veřejných prostranství je určen rozhodnutím obce. Je Ulice jedinečný v rámci obce a může být změněn. Pokud bude název ulice zadán špatně, nebude adresa ověřena v ISZR. popisné je označením budovy, které je v dané části obce unikátní. popisné/bez č.p Identifikuje budovu i bez znalosti jména ulice. V případě stavby bez čísla popisného se napíše bez Orientační čísla nemusí být uplatňována ve všech obcích s uličním orientační systémem. Evidenční číslo je přidělováno rozhodnutím obecního úřadu a stejně evidenční jako číslo popisné identifikuje budovu i bez znalosti jména ulice. Počet znaků Text (2 /tex t (1 4) /tex t (1 4) (1 4) 2

3 Obec Část obce Název obce. APLIKACE OBJEKT Část obce dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. O názvech částí obce přísluší rozhodovat obci. Obec oznamuje Ministerstvu vnitra a příslušnému katastrálnímu úřadu názvy nově vzniklých částí obce, změny jejich názvů, jakož i zánik části obce. Text (2 Text (2 Stát Název státu, kde se obec nachází. Text (2 PSČ Poštovní směrovací číslo se zadává bez mezery (př ). PSČ slouží k jednoznačné identifikaci adresy. (5) Identifikátor adresního místa dle ISZR Po úspěšném ověření adresy systém automaticky doplní identifikátor adresního místa. (1-11) Ověřeno Po úspěšném ověření adresy systém automaticky doplní Ano/Ne Datum ověření Po úspěšném ověření adresy systém automaticky doplní datum ověření. Datum (8) Poznámka Textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu. Podrobná poznámka k Podrobnější textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu. adrese 32000) GPS souřadnice GPS souřadnice Hlavního vchodu (0-100) Pozemky Tabulka Pozemky obsahuje seznam Pozemků souvisejících s Objektem. Pro přiřazení Pozemků k Objektu slouží tlačítka v patičce tabulky. Podlaží Tabulka Podlaží obsahuje seznam Podlaží Objektu. Zařazení Podlaží do Objektu probíhá v aplikaci Podlaží. Prostory Tabulka Prostory obsahuje seznam Prostor Objektu. Zařazení Prostoru do Objektu probíhá v aplikaci Prostor. Jednotky Tabulka Jednotky obsahuje seznam Jednotek v Objektu. Zařazení Jednotky do Objektu probíhá v aplikaci Jednotka. Karta Katastr Uživateli je umožněno v sekci katastrální údaje srovnávat zadané údaje o budově nebo stavbě s údaji evidovanými v katastru nemovitostí. Nutností pro ověření je vyplnění položky č.objektu (č.p./č.e./bez č.p.) dle KN. Položky typu dle SI označují data zadaná administrátorem a položky typu dle KN data z katastru nemovitostí. Katastrální údaje Počet znaků Obec Název obce Část obce Název části obce. 3

4 Katastr. území objektu (popis./evidenč./bez č.p.) dle KN Typ stavby dle KN Způsob využití stavby dle KN List vlastnictví dle KN Stavba podléhá zápisu do KN Pozn. ke KÚ Podrobná pozn. ke KÚ Datum posledního ověření v KN Pozemek objektu (popis./evidenč./bez č.p. či ev.) dle státní institucetyp stavby dle SI APLIKACE OBJEKT Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), 27 písm. h), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.). Název katastrálního území, je určen při jeho vzniku, tj. v rámci vedení katastru nemovitostí, může být měněn a je v rámci ČR jedinečný. objektu číslo popisné, číslo evidenční, bez č. p. evidované v katastru nemovitostí. V případě objektu bez č. p. bude položka prázdná. Údaj slouží k ověření shody zápisu KN a státní instituce. Toto pole je vázáno na pole Pozemek viz. níže. Vyplněno automaticky. Výběr z u budova s č.p., budova s č.e., budova bez č.p. nebo č.e., rozestavěná budova, vodní dílo. V souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, v platném znění. Vyplněno automaticky. Výběr z u. Způsob využití stavby dle evidence KN, v souladu s vyhláškou č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, bod 4 přílohy Položka se automaticky vyplňuje podle údaje o čísle listu vlastnictví v KN. Výběr z u Ano/ne. Do katastru se mimo jiné zapisují budovy spojené se zemí pevným základem, byty a nebytové prostory, rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory a stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis. Pole je povinné pouze pro objekty ve vlastnictví ČR. Textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu katastrálního území. Podrobnější textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu katastrálního území. Vyplňuje se automaticky dle využití funkce ověření na KN. Odkaz na pozemek, na kterém objekt stojí. Vybere uživatel ze zplatněných pozemků. Pole Pozemek se na kartě Katastr vyplňuje pouze v případě, že Objekt nemá číslo popisné a tento je pak určen právě připojeným Pozemkem. Pro tento případ slouží k ověření na KN tlačítko "Ověřit v katastru nemovitostí (dle pozemku)". Je-li nutné k Objektu s číslem popisným připojit jeden či více pozemků, pozemky se zadají na kartě Objekt v tabulce Pozemky. Výběr z u budova s č.p., budova s č.e., budova bez č.p. nebo č.e., rozestavěná budova, vodní dílo. Ve většině případů bude údaj shodný s položkou typ stavby dle KN. Pakliže uživatel typ stavby dle státní instituce nevyplní, bude údaj doplněn z hodnot vedených v KN. Uživatel má možnost data upravit. Text (1- Text ( ) Datum (8) Typ stavby dle SI V případě rozdílu oproti údajům z KN doplní uživatel. Způsob využití stavby dle SI V případě rozdílu oproti údajům z KN doplní uživatel. Jiná omezení Vybírá se z u a označuje údaj, zdali se jedná o historický majetek církve. Ochranné pásmo Vybírá se z u a položka označuje ochranné pásmo podél dopravních staveb, podél tras inženýrských sítí, tras telekomunikačních síti, ochranné pásmo ve vodním hospodářství, při ochraně přírody a krajiny, ochranné pásmo v oblasti památkové péče či jiné ochranné pásmo. Jednotlivá ochranná pásma jsou vymezena právními předpisy, na které souhrnně odkazuje 30 vyhlášky č. 26/2007 Sb., katastrální vyhláška, v platném znění. 4

5 Poznámka k ochrannému pásmu Podrobná pozn. k ochrannému pásmu Textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu ochranného pásma Podrobnější textová poznámka slouží k bližšímu určení a popisu ochranného pásma. Text ( ) Údaje o vlastnictví Vlastnictví Soulad vlastnictví (stavba/pozemek) Výběr z u: Státní, Nestátní, Podíl státní a nestátní. Státním vlastnictvím se rozumí vlastnické právo svědčící pro ČR bez ohledu na příslušnost hospodaření nebo právo hospodařit. Nestátním vlastnictvím se rozumí jiné než státní. Výběr z u Ano/ne/není známo. Položkou se označuje, zdali vlastník stavby je zároveň vlastníkem pozemku. Počet znaků Parcelní číslo Kmenové číslo Poddělení V případech budov a staveb bez č. p. je jejich identifikace vázána přes pozemek, jenž ji určuje. Položka se nevyplňuje. Je odkazem na data v aplikaci Pozemek, pokud jsou data budovy ověřena na KN, je parcelní číslo vyplněno automaticky Poddělení parcelního čísla Počet znaků Tabulka Typ a způsob ochrany Nevyplňuje se; tabulka Typ a způsob ochrany se automaticky vyplňuje podle údajů na listu vlastnictví v KN. Typ a způsob ochrany označuje např. ochranu přírodních léčebných lázní a přírodního léčivého zdroje, ochranu části přírody a krajiny, ochranu památkově chráněné nemovitosti, památkové rezervace aj. Věcná břemena nezapsaná v KN Věcná břemena nezapsaná v KN Pakliže se k nemovitosti vážou věcná břemena nezapsaná v KN, uživatel je vyplní. Tabulka Nabývací tituly dle KN Nevyplňuje se; Tabulka Nabývací tituly dle KN se automaticky vyplňuje podle údajů na listu vlastnictví v KN. Nabývací tituly dle SI Nabývací tituly dle státní instituce Označuje nabývací listinu, kterou vzniká vlastnické právo nebo příslušnost hospodařit s majetkem státu v souvislosti s nabytím nemovitosti do vlastnictví ČR. Tabulka Seznam subjektů dle KN Nevyplňuje se; tabulka Seznam subjektů dle KN se automaticky vyplňuje podle údajů na listu vlastnictví v KN. Seznam subjektů dle SI Typ subjektu Výběr z u Fyzická osoba / Ekonomický subjekt. Subjekt (seznam subjektů) vykonávající Položka se nevyplňuje automaticky. Uživatel musí označit příslušné subjekty v rejstříku subjektů. U podílového vlastnictví bude uvedeno více vlastnické právo subjektů. Typ práva Výběr z u typů práva. 5

6 Čitatel + Jmenovatel Součet podílů dle SI Podíl vlastnictví dle SI. APLIKACE OBJEKT Kontrolní hodnota vyplňovaná automaticky při uložení dat. Součet musí být roven 1. / číslo Tabulka Jiná práva Nevyplňuje se; tabulka Jiná práva se automaticky vyplňuje podle údajů na listu vlastnictví v KN. Jiná práva zapsaná v části B1 na listu vlastnictví, tj. jiná věcná práva k nemovitostem (např. práva k cizím nemovitostem odpovídající věcnému břemenu, právo stavby) a další práva, pokud byla zapsána podle dřívějších předpisů apod. Tabulka Omezení vlastnického práva Nevyplňuje se; tabulka Omezení vlastnického práva se automaticky vyplňuje podle údajů na listu vlastnictví v KN. Omezení vlastnického práva jsou zapsána v části C. (např. omezení dispozičních práv z titulu prohlášení konkurzu, předběžného opatření soudu, nařízené exekuci, zatížení nemovitosti (zástavní právo, věcné předkupní právo) Tabulka Jiné zápisy Nevyplňuje se; tabulka Jiné zápisy se automaticky vyplňuje podle údajů na listu vlastnictví v KN. Do této části (na listu vlastnictví v části D) se zapisují poznámky o podaném žalobním návrhu, informace vážící se k nemovitosti, jako např. o zahájení pozemkových úprav, o zahájené obnově řízení správního orgánu, o opravě chyby v katastrálním operátu aj. Karta Využití Zadání uvedených údajů se týká objektů, které nejsou pasportizovány nebo jejichž pasportizační údaje nebylo možné do systému namigrovat. U objektů s provedenou pasportizací jsou údaje vyplněny automaticky systémem. Využití Kapacita kanc. ploch (max. počet osob) Počet nadzemních podlaží Počet podzemních podlaží Obestavěný prostor dle ČSN Numerická hodnota vyjadřující podíl kancelářské plochy celkem k doporučené ploše na 1 osobu (8m 2 ) (dané normou ČSN ). Pole je povinné pouze pro státní majetek. Uvede se numerická hodnota. Za první nadzemní podlaží se považuje každé konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její části do 80 cm pod nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li v projektové dokumentaci stanoveno jinak. Všechna podlaží umístěná nad tímto podlažím včetně účelově určeného podkroví se považují za další nadzemní podlaží. viz zákon č. 337/1992 Sb., o dani z nemovitosti, 11 odst. 2. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Uvede se numerická hodnota. Za podzemní podlaží se považuje každé podlaží, které má úroveň podlahy nebo její převažující části níže než 80 cm pod nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu v pásmu širokém 5,0 m po obvodu domu. viz norma ČSN Pole je povinné pouze pro státní majetek. Numerická hodnota v m 3, výpočet dle normy ČSN je dán součtem obestavěných prostorů základů, spodní a vrchní části objektu a zastřešením. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Počet znaků číslo 6

7 Součet užitných ploch v m 2. Užitná plocha budovy se měří uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje i) konstrukční plochy (plochy komponent, které vytyčují hranice stavby, podpěry, sloupy, šachty, komíny...), ii) funkční plochy pro pomocné využití (plochy, kde jsou umístěna zařízení topení a klimatizace nebo energetické generátory), iii) průchozí prostory (např. Užitná plocha celkem schodišťové šachty, výtahy, eskalátory). Součástí užitné plochy jsou plochy místností s příslušenstvím, sklepy a společné prostory. U místností se šikmými stropy se do užitné plochy místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1300 mm. viz Nařízení komise ES č. 1503/2006. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Uvede se počet místností užívaných jako kanceláře. Pole je povinné pouze Počet kanceláří pro státní majetek. Kancelářská plocha Součet ploch všech kanceláří v objektu. Využitých i nevyužitých. Pole je celkem v m 2 povinné pouze pro státní majetek. Kancelářská plocha Součet ploch všech obsazených kanceláří v objektu. Pole je povinné pouze využitá v m 2 pro státní majetek. Kancelářská plocha Součet ploch všech kanceláří bez užívacího právního vztahu nevyužitá (prázdné kanceláře) v m 2 (neobsazených a volných). Pole je povinné pouze pro státní majetek. Skutečný počet osob evidovaných v kancelářích k využité kancelářské Skutečný počet osob ploše. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Bytem se rozumí, ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, Počet bytů u objektů s místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního byty úřadu určeny k bydlení. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Plochou bytů se rozumí podlahová plocha všech místností bytu včetně místností tvořící příslušenství bytu. Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Jde tedy o součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho Plocha bytů celkem příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem v m 2 bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou. viz zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu 2. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Plocha bytů u objektů Součet ploch v m 2 všech obsazených bytů v objektu. Pole je povinné s byty využitá v m 2 pouze pro státní majetek. Plocha bytů u objektů Součet ploch v m 2 všech obsazených bytů v objektu bez užívacího s byty nevyužitá v m 2 právního vztahu. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Rozdíl mezi užitnou plochou v m 2 celkem a kancelářskou plochou v m 2 Plocha ostatní celkem v m 2 celkem, příp. plochou bytů v m 2 celkem. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Plocha ostatní využitá v m 2 Plocha ostatní nevyužitá v m 2 Ostatní plocha v m 2 využívaná administrátorem nebo s užívacím právním vztahem. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Ostatní plocha v m 2 bez užívacího právního vztahu. Je rozdílem mezi Plochou ostatní celkem a plochou ostatní využitou. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Karta Evidence Údaje o zařazení do evidence Nevyplňuje se; datum zařazení objektu do evidence je vyplněno automaticky. 7

8 Údaje o změně příslušnosti hospodařit Důvod změny Důvod změny podrobný popis Datum změny Usnesení / rozhodnutí vlády / VDK / RDK Popis změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu. Detailnější popis změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu. Datum změny ve formátu dd.m.rrrr (př ) dle výpisu z KN se zapíše ručně nebo vybere z kalendáře. Údaj obsahuje odkaz na usnesení či rozhodnutí vlády/ VDK / RDK, pokud se na jeho základě mění příslušnost hospodařit s majetkem státu. 300) 32000) Datum (8) Údaje o vyřazení z evidence Za předpokladu, že byl jako důvod vyřazení určen převod, vybírá se Typ nabyvatele z u typ nabyvatele: soukromá PO/FO, kraj, obec, jiná státní instituce. Důvod vyřazení Výběr z u: Jiný jiný důvod nepodřaditelný pod níže uvedené důvody Převodem převodem vlastnického práva na nestátní subjekt nebo změnou příslušnosti hospodařit s majetkem státu na neúčastníka CRAB. Ukončením všech nájmů v nestátním objektu žádná SI dále nebude užívat prostory v nestátním objektu Subjekt / Nabyvatel Typ: Výběr z u ES / FO (ekonomický subjekt / fyzická osoba) Nabyvatel Výběr subjektu z adresáře v aplikaci Subjekt Datum vyřazení Datum vyřazení ve formátu dd.m.rrrr (př ) Datum (8) Usnesení / rozhodnutí Výběr příslušného usnesení či rozhodnutí z aplikace URD pokud je na jeho vlády / VDK / RDK základě vyřazení prováděno. Realizační cena [Kč] V případě úplatného převodu se uvede částka v Kč, za kterou byla jednotka prodána. (1-16) Způsob realizace Výběr z u úplatný/bezúplatný převod. Komentář Podrobnosti týkající se vyřazení z evidence 300) Podrobný komentář Podrobnosti týkající se vyřazení z evidence 32000) Karta Pasportizace Vybavenost EZS EZS - popis Bezpečnostní služba Vybírá se z u ano/ne. Označuje informaci, zdali je objekt napojen na Elektronickou zabezpečovací signalizaci, která jej ochraňuje proti vloupání. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Případné poznámky k EZS (poskytovatel služby apod.) Výběr z u ano/ne. Označuje informaci, zdali je objekt hlídán smluvně zabezpečenou bezpečnostní službou. Bezpečnostní služba - Případné poznámky k bezpečnostní službě popis PCO Výběr z u ano/ne. Pole je povinné pouze pro státní majetek. 8

9 PCO - popis EPS EPS - popis Garáže Počet míst Garáže - popis Parkovací stání Počet míst Parkovací stání - popis APLIKACE OBJEKT Informace o tom, zdali je objekt napojen na Pult centralizované ochrany, tzv. hlídání objektu na dálku. Případné poznámky k PCO Výběr z u ano/ne. Informace o tom, zdali je v objektu nainstalován systém Elektrické požární signalizace, která slouží k včasné detekci požárního nebezpečí a tím následně k ochraně majetku a osob před požárem. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Případné poznámky k EPS Výběr z u ano/ne. Pro garáže jednotlivé či řadové platí ČSN , která garáž definuje jako objekt či prostor sloužící k odstavení silničních vozidel, má nanejvýš 3 stání a může mít jen jeden společný vjezd. Technické požadavky na stavby/garáže jsou dány např. 47 vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Pod pojmem garáž se rozumí i garážové stání, tedy jakýkoliv zastřešený a uzavřený prostor pro parkování. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Numerická hodnota označující počet míst v garáži. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Doplňující údaje ke garážím (např. zda je možné parkování vozidel na s pohonem LPG/ CNG) Vybírá se z u ano/ne. Parkovacím stáním je myšlen otevřený prostor bez obvodových zdí a zastřešení vymezený pro určitý okruh uživatelů. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Numerická hodnota označující počet vyhrazených míst na parkovacích stáních. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Doplňující údaje k parkovacímu stání. (0 12) Text (0- (0 12) Text (0- Dostupnost Bezbariérový přístup Popis Podrobný popis Výběr z u ano/ne/částečně. Povinnost zajistit bezbariérový přístup vyplývá jednak ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební řád a jednak z vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Popis týkající se bezbariérového přístupu. Detailnější popis týkající se bezbariérového přístupu (např. u výběru z u částečně). Může popisovat např. nutnost asistence zaměstnanců recepce/vrátnice/ostrahy při umožnění pohybu osoby s omezenou schopností pohybu a orientace či specifické umístění prvků bezbariérového přístupu v rámci objektu aj ) Záplavová oblast Výběr z u Ano/Ne. Záplavovou oblast stanovuje vodoprávní úřad. Poloha objektu Výběr z u: V uliční zástavbě, Řadový, Rohový, V bloku, Samostatně stojící. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Výběr z u ano/ne. Prvek kritické infrastruktury Kritická infrastruktura = zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, určená podle průřezových a odvětvových kritérií dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon. V praxi bude prvkem kritické 9

10 Docházková vzdálenost na veřejnou dopravu Popis APLIKACE OBJEKT infrastruktury většina objektů evidovaných v CRAB. Informaci o tom, zdali objekt je či není prvkem kritické infrastruktury sdělí příslušný odbor nebo oddělení Krizového řízení. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Odhad docházkové vzdálenosti na nejbližší zastávku veřejné dopravy v metrech zaokrouhlený na desítky metrů. Docházkovou vzdáleností se rozumí přibližná vzdálenost od hlavního vchodu objektu na nejbližší zastávku MHD či meziměstské dopravy (autobus, vlak). Např. u občanské vybavenosti je maximální docházková vzdálenost 800 m, tj. 12 min chůze. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Popis týkající se docházkové vzdálenosti Technické údaje Rok výstavby objektu Datum poslední kolaudace/rekolaudac e objektu Popis poslední kolaudace/rekolaudac e Datum poslední pasportizace Proveden energetický audit? Datum provedení energ. auditu Energetický štítek budovy Uvede se rok výstavby objektu, resp. rok první kolaudace. Pokud přesný rok výstavby není znám a jedná se o odhad, zapíše se století výstavby, např.1600 a v poli Popis poslední kolaudace/rekolaudace objektu se vyplní poznámka, že přesné datum není známo a jde o odhad. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Zapíše se datum poslední kolaudace/ rekolaudace ve formátu dd.m.rrrr (př ), popřípadě se vybere z kalendáře. Nemusí tedy jít o datum kolaudace po dokončení výstavby objektu, ale může jít o datum, kdy proběhla rekolaudace při změně účelu užívání stavby apod. Pokud se jedná o odhad (viz. výše políčko Rok výstavby objektu) uvede se např Pole je povinné pouze pro státní majetek. Textové pole umožňující popis poslední kolaudace/rekolaudace, jejíž termín je uveden v poli výše. Zapíše se datum poslední pasportizace ve formátu dd.m.rrrr (př , popřípadě se vybere z kalendáře. Detailní popis pasportizace je v případě hodnoty Ano nutné doplnit do pole Detail pasportizace. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Výběr z u ano/ne. Povinnost vypracovávat energetické audity je stanovena zákonem č.406/2000 Sb., o hospodaření energií v 9. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Zapíše se datum energetického auditu ve formátu dd.m.rrrr (př ), popřípadě se vybere z kalendáře. Pole je povinné pouze pro státní majetek. Výběr z u podle hodnoty přidělené energetickým auditorem dle normy ČSN /2002. Povinnost je zavedena od vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov. obsahuje hodnoty: A Mimořádně úsporná B Úsporná (do r Velmi úsporná) C Vyhovující (do r Úsporná) D Nevyhovující (do r Vyhovující) E Nehospodárná (do r Nevyhovující) F Velmi nehospodárná (do r Výrazně nevyhovující) G Mimořádně nehospodárná (do r Mimořádně nevyhovující) 4) Datum (8) Datum (8) Datum (8) Doporučení Krátký popis případného doporučení. Zároveň je možné zapsat i další 10

11 energetického auditu údaje související s provedeným energetickým auditem, které administrátor objektu bude považovat za vhodné evidovat. Výběr z u ano/ne/není známo. Ochranu před radonem a směrné hodnoty jsou upraveny zákonem č. Objekt obsahuje radon 18/1997 Sb., atomový zákon a vyhláškou SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. Objekt obsahuje azbest Výběr z u ano/ne/není známo. Požadavek na informaci o přítomnosti azbestu vyplývá z řady předpisů. zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci aj. Elektřina 220V Výběr z u ano/ne/není známo. Elektřina 380V Výběr z u ano/ne/není známo. Datové připojení Výběr z u: optická datová linka, metalická datová linka, bezdrátové připojení, jinak. Výběr z u ano/ne/není známo. ICT rozvod Informace o tom, zdali je v objektu ICT rozvod, tj. napojení na informační a komunikační technologie. Výběr z u ano/ne/není známo. Telefon veřejný Připojením na veřejný telefon se rozumí připojení na pevnou telefonní linku. Klimatizace Výběr z u ano/ne/není známo. Konstrukce objektu Výběr z u typů konstrukce. Vyhláška č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška. Vytápění provedení Výběr z u druhu vytápění. Vyhláška č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška. Vytápění popis Popis provedení vytápění. Ohřev teplé vody - Výběr z u zdroje ohřevu teplé vody. Vyhláška č. 3/2008 Sb., provedení oceňovací vyhláška Ohřev teplé vody - Popis provedení ohřevu teplé vody popis Kuchyně Výběr z u ano/ne/není známo. Informace o tom, zdali je k dispozici kuchyňka k ohřevu jídel. Vnitřní hygienické Výběr z u ano/ne/není známo. vybavení, vč. WC Výběr z u: Osobní výtah výtah určený pro přepravu osob o nosnosti od 220 kg do 1 tuny, včetně páternosteru Nákladní výtah výtah určený pro přepravu nákladu o nosnosti od 100 kg Výtahy provedení do 10 tun Popelový výtah šachta procházející od horního patra do sklepní části. Eskalátor pojízdné schody Mycí lávka/plošina pojezdové kolejnice opatřené mycí lávkou nebo plošinou Ostatní Výtahy počet V případě, že je objekt vybaven výtahem, je v tomto poli uvedeno číslo, kolik výtahů se v objektu nachází. Pro každý druh výtahu (pokud je v poli výše vybráno více druhů) je uvedeno vlastní číslo. Výtahy popis Popis provedení výtahu 11

12 Karta Prvky vybavení Nevyplňuje se; karta obsahuje seznam Prvků vybavení. Zařazení Prvku vybavení probíhá v aplikaci Prvky vybavení. Podkarta Vše, tabulka Prvky vybavení Tabulka Prvky vybavení obsahuje seznam Prvků vybavení v Objektu (nebo jeho dílčích částech). Zařazení Prvku vybavení probíhá v aplikaci Prvky vybavení. Podkarta Objekt, tabulka Prvky vybavení Tabulka Prvky vybavení obsahuje seznam Prvků vybavení v Objekt u (ale ne v jeho dílčích částech). Zařazení Prvku vybavení probíhá v aplikaci Prvky vybavení. Podkarta Podlaží, tabulka Prvky vybavení Tabulka Prvky vybavení obsahuje seznam Prvků vybavení v Objektu v členění dle jednotlivých podlaží. Zařazení Prvku vybavení probíhá v aplikaci Prvky vybavení. Podkarta Prostor, tabulka Prvky vybavení Tabulka Prvky vybavení obsahuje seznam Prvků vybavení v Objektu v členění dle jednotlivých prostor. Zařazení Prvku vybavení probíhá v aplikaci Prvky vybavení. Karta Ekonomika Tabulka Ekonomické údaje Tabulka Ekonomické údaje obsahuje seznam čtvrtletí, ke kterým byly vyplněny ekonomické údaje. Evidence ekonomických údajů probíhá v samostatné aplikaci Ekonomické údaje. Podkarta Výdaje celkem, tabulka Sekce hodnoty sledované za objektem, podsekce hodnoty sledované za objektem Tabulka Sekce hodnoty sledované za objekt obsahuje jednotlivé položky ekonomických údajů za čtvrtletí zvolené v tabulce výše. Podkarta Příjmy, tabulka Sekce hodnoty sledované za objektem, podsekce hodnoty sledované za objektem Tabulka Sekce hodnoty sledované za objekt obsahuje jednotlivé položky ekonomických údajů za čtvrtletí zvolené v tabulce výše. Karta URD Podkarty Usnesení vlády / rozhodnutí VDK / rozhodnutí RDK / Doporučení VDK / Doporučení RDK Tabulky obsahují seznam Usnesení či rozhodnutí RDK/VDK/Vlády týkajících se Objektu. Evidence URD probíhá v aplikaci URD. Karta Právní vztahy Podkarty Tabulky obsahují seznam užívacích a provozních Právních vztahů týkajících se Objektu. Evidence Právních vztahů probíhá v aplikaci Právní vztahy. 12

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2

Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Příloha č. 3 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Metodické zásady oceňování nemovitostí v souvislosti s prodejem části bytového fondu městské části Praha 2 Obsah: 1. Použití a závaznost metodických

Více

Postup obcí a stavebních úřadů

Postup obcí a stavebních úřadů Postup obcí a stavebních úřadů při plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech a doprovodného zákona č. 227/2009 Sb. Cílem tohoto dokumentu je jednak uceleně definovat

Více

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007,

26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, 26/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2007, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb.,

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8621-121/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7412-16 Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám

PŘÍLOHY II. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám PŘÍLOHY II Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků v programu Nová zelená úsporám Pravidla a podmínky poskytování podpory v podprogramu Nová zelená úsporám

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

S M Ě R N I C E č. 5/2010 ministra financí --------------------------------------- (ve znění dodatku č. 1 čj. MF 97 908/2012/54)

S M Ě R N I C E č. 5/2010 ministra financí --------------------------------------- (ve znění dodatku č. 1 čj. MF 97 908/2012/54) MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 21. června 2010 Č.j. 54/39 713/2010 S M Ě R N I C E č. 5/2010 ministra financí --------------------------------------- (ve znění dodatku č. 1 čj. MF

Více

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník.

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník. ZNALCI A ODHADCI znalecký ústav, spol. s r.o. znalecký ústav Nám.28. října 3, 602 00 Brno www.znalciaodhadci.cz, IČ : 25 57 72 98 DIČ : CZ25577298 tel. 533 039 051 znalciaodhadci@gmail.com, ID schránky

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXX V Praze dne 13. ledna 2012 částka 1 Cena 500 Kč Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Malá Strana Redakce: Zdeňka Lovasová, Voctářova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXIX V Praze dne 18. ledna 2011 částka 1 Cena 460 Kč Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Realitní slovník. Čerpání jednorázové - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet.

Realitní slovník. Čerpání jednorázové - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet. Realitní slovník Nechcete být zaskočeni neznámými pojmy? Koukněte se na přehled nejpoužívanějších slov v realitním odvětví a rozšiřte své znalosti. Anuita - Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce.

Více

Cenová nabídka. Obsah

Cenová nabídka. Obsah Cenová nabídka Projekt: Privatizace bytů, založení a vznik společenství vlastníků, likvidace družstva Čísla popisná budovy: 1866, 1867, 1868, 1869 Počet jednotek: 50 Zastavěné pozemky: 2893/37, 2893/36,

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015/2016 Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) k naplnění svého účelu ve smyslu 2, odst. 1 zákona č. 104/2000

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10491-1991/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více