ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Praha 10 Mgr. Richard Bednář Na Plískavě 1525/ Praha 10 Účel posudku: Oceňovací předpis: Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/ Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb. Oceněno ke dni: 10.června 2015 Posudek vypracoval: Ing.Jan Melš znalec a odhadce Bítovská Praha 4 - Michle Posudek byl vypracován v 3 vyhotoveních. 2 vyhotovení obdrží žadatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 8 stran a přílohy. V Praze, dne 10.června 2015

2 1. NÁLEZ 1.1 Bližší údaje o nemovité věci Tento posudek doplňuje posudek č /2014, který vypracoval Ing. Jan Melš dne pro Exekutorský úřad Praha 10 ve stejné věci 003EX 65/12. Oceňovaná nemovitá věc se nalézá Libni, městské části hlavního města Prahy a je přímo přístupná z místní zpevněné komunikace (ulice Na Dlážděnce). Oceňovaná nemovitá věc je součástí stavebně stabilizované lokality. Dopravní dostupnost je výborná, lokalita je v dosahu MHD (stanice metra, tramvaje i autobusu) Nemovitá věc je tvořena: - pozemkem p.č zastavěná plocha a nádvoří - budovou č.p.1309 realizovanou na pozemku p.č.638, způsob využití bydlení - pozemkem p.č pozemek ve funkčním celku se stavebním pozemkem - samostatně stojící garáží na pozemku p.č venkovními úpravami - trvalými porosty Vše v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objekt je, resp. může být běžným způsobem užíván. Podle dostupných informací byl objekt realizován v letech 1937 a Byl realizován podle schválené projektové dokumentace, byl řádně kolaudován a bylo povoleno jeho užívání. Objekt je, resp. může být běžným způsobem užíván. Podle schválené projektové dokumentace má objekt jedno podzemní podlaží (v pd jako suterén), dvě nadzemní podlaží (v PD přízemí a patro) a podkroví. Podle schválené projektové dokumentace jsou v objektu tři byty. Tyto byty nejsou jednotkami ve smyslu Zákona (objekt není rozdělen Prohlášením vlastníka na bytové, případně nebytové jednotky a na společné části domu). Další prostory v suterénu domu (sklepy, sklady, technické zázemí a garáž) jsou vlastníkem nazvány jako nebytový prostor. Protože objekt tak, jak je kolaudován, splňuje kriteria daná obecnými technickými požadavky na výstavbu, tedy: objekt je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určená k bydlení, přičemž má objekt nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, je oceněn jako rodinný dům. Byty v objektu jsou podle sdělení vlastníka domu pronajaté, ale ani vlastník, ani údajní nájemci nebyli schopni předložit nájemní smlouvy platné ke dni ocenění. Odhad obvyklé ceny je tedy stanoven s tím, že byty jsou nepronajaté a není z nich vybíráno nájemné. Vlastník předložil pouze platnou nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor a pozemku. Z těchto důvodů je nájem nebytových místností zahrnut do odhadu obvyklé ceny a nájemní právo je tedy oceněno samostatně. V průběhu exekučního řízení vyšlo najevo, že výše uvedená nemovitá věc je zatížena ještě dalším nájemním právem. Objednatel posudku dodatečně předložil Evidenční list pro výpočet nájemného k bytu č.001. Bytová jednotka se nachází ve 2.podlaží. Bytová jednotka je podle Evidenčního listu 1.kategorie s lokálním vytápěním plynovým, resp. elektrickým akumulačním. Znalci nepřísluší hodnotit správnost zařazení bytové jednotky do patřičné kategorie

3 Podle Evidenčního listu má bytová jednotka charakter 3+1 s úplným hygienickým zařízením a balkónem. Celková plocha je 115,40 m 2, plocha pro výpočet nájemného je 105,75 m 2. Čisté nájemné (bez služeb) je stanoveno ve výši Kč/bj/měsíc. Přesto, že je takto stanovené nájemné již od , znalec konstatuje, že s přihlédnutím ke všem již uvedeným skutečnostem, vyměřená částka v podstatě odpovídá obvyklému nájemnému v lokalitě. 1.2 Podklady pro vypracování posudku Usnesení Exekutorského úřadu Praha 10, soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, č.j.003ex 65/12/117 ze dne Výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Libeň (kód:730891), obec Praha, list vlastnictví č.1993, vyhotovený dne z údajů vedených Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Mapa geografického informačního systému pro katastrální území Libeň (kód:730891), obec Praha, vyhotovený z údajů vedených Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha v měřítku 1:500. Ortomapa dotčeného území. Cenová mapa Prahy CMP2014. Výkresová dokumentace: - původní projektová dokumentace - Plán změn na stavbu rodinného domu, stavitel Arch.V.Čech a Ing.J.Kotík, datováno 06/1937. Dokumentace schválená Magistrátem hlav. města Prahy dne pod č.j.68365/37. - zjednodušená dokumentace - zaměření, zpracoval znalec při místním šetření. Stavební povolení vydáno Magistrátem hlav.města Prahy dne pod č.j.iii 43905/37. Povolení k užívání vydáno Magistrátem hlav.města Prahy dne pod č.j.iii 42958/38. Číslo popisné bylo přiděleno objektu dne Údaje a informace získané znalcem v Archivu stavebního odboru Prahy 8. Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor a pozemku uzavřená dne , s dodatkem č.1 uzavřeným Opakovaná místní šetření v době od 11/2012 do 12/2014 a místní šetření konané dne za účasti zástupce objednatele pana Mgr. Erika Smoly. Evidenční list pro výpočet nájemného k bytové jednotce č.001 (nájemce Pavel Starý), datováno Vlastnictví Podle Výpisu z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovité věci na listu vlastnictví č.1993 pro katastrální území Libeň (kód:730891), obec Praha zapsán: Ing. Karel Ponocný identifikátor /0097 Vršovická 925/ Praha 10 - Vršovice 1.4 Přílohy posudku - Výpis z katastru nemovitostí - Evidenční list 1.5 Předmětem ocenění jsou 1) Věcné břemeno podle 16b zákona č.151/1997 Sb

4 * * * Předpokládá se, že veškeré informace, které znalec obdržel, jsou správné. Objednatel posudku prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, resp. že znalci nezamlčel žádná fakta, která by mohla závěry znaleckého posouzení jakkoli zkreslit, nebo zpochybnit. Posudek byl vypracován pouze k výše uvedenému účelu. Jeho případné další využití v jakékoli formě nebo kontextu, je možné pouze se souhlasem zpracovatele. * * * - 4 -

5 2. POSUDEK A OCENĚNÍ 2.1 Věcné břemeno nájemní právo podle 16b zákona č.151/1997 Sb Popis Část nemovité věci je zatížena nájemním právem. Podle sdělení objednatele posudku nájemní právo vázne k bytu č.001 ve 2.podlaží a jako podklad pro ocenění objednatel předložil Evidenční list pro výpočet nájemného datovaný Znalci nebyla předložena žádná nájemní smlouva, takže není známo, na jak dlouho je nájem uzavřen. Vzhledem k okolnostem a k obvyklým řešením znalec předpokládá, že nájemní smlouva je uzavřena vždy na jeden rok, s možností prodloužení. Předmětem nájemního vztahu je - bytová jednotka č.001 nacházející se v 2.podlaží Nájemné: výše nájemného vyplývající z předloženého Evidenčního listu je Kč/bj/měsíc, tj Kč/bj/rok. Obvyklé nájemné: výši nájemného uvedeného ve smlouvě lze uvažovat jako obvyklé nájemné. Do výpočtu je zahrnuto zaokrouhlenou částkou Kč/bj/měsíc, resp Kč/bj/rok Výpočet ceny věcného břemene Roční jednotkové nájemné dosažitelné = Kč ,- Roční užitek za celou výměru 1.00 m 2 = Kč ,- Roční užitek zjištěný z Evidenčního listu = Kč ,- Minimální roč.užitek pro výpočet (2/3 obvyklé ceny) = Kč ,- Uvažovaná výše ročního užitku pro výpočet = Kč ,- Počet let užívání práva podle smlouvy = 1 rok Uvažovaný počet let užívání práva pro výpočet = 1 rok Cena věcného břemene (roč.užitek x počet let) = Kč ,- Věcné břemeno nájemní právo podle 16b zákona č.151/1997 Sb. Cena celkem Kč ,

6 3. REKAPITULACE Údaje převzaty ze znaleckého posudku č /2014: CENY BŘEMEN 1) Nájemní vztah (podle 16b zákona č.151/1997 Sb.) Kč ,- Zjištěná cena celkem Kč ,- VÝSLEDNÉ CENY 1) Stavební pozemek dle 2 (ocenění dle cenové mapy) Kč ,- 2) Rodinný dům se šikmou střechou Kč ,- 3) Garáž s krovem neumožňujícím zřízení podkroví Kč ,- 4) Venkovní úpravy Kč ,- 5) Ovocné dřeviny a okrasné rostliny - zjednodušeně Kč ,- 6) Nájemní vztah (podle 16b zákona č.151/1997 Sb.) Kč ,- Zjištěná výsledná cena Kč ,- Po zaokrouhlení podle 50 vyhlášky Kč ,- Údaje doplněné tímto znaleckým posudkem: CENY BŘEMEN Nájemní vztah (podle 16b zákona č.151/1997 Sb.) Kč ,- Věcné břemeno nájemní právo podle 16b zákona č.151/1997 Sb. Kč ,- Zjištěná cena celkem Kč ,- Po zaokrouhlení podle 50 vyhlášky Kč ,- VÝSLEDNÉ CENY 1) Stavební pozemek dle 2 (ocenění dle cenové mapy) Kč ,- 2) Rodinný dům se šikmou střechou Kč ,- 3) Garáž s krovem neumožňujícím zřízení podkroví Kč ,- 4) Venkovní úpravy Kč ,- 5) Ovocné dřeviny a okrasné rostliny - zjednodušeně Kč ,- 6) Nájemní vztah (podle 16b zákona č.151/1997 Sb.) Kč ,- 7) Věcné břemeno nájemní právo podle 16b zákona č.151/1997 Sb. Kč ,- Zjištěná výsledná cena Kč ,- Po zaokrouhlení podle 50 vyhlášky Kč ,

7 Po provedené analýze všech dostupných informací znalec odhaduje, že obvyklá cena nemovité věci - pozemku p.č.638 s budovou č.p.1309 s příslušenstvím a dalším pozemkem p.č.639 v katastrální území Libeň (kód:730891), obec Praha je: ,- Kč Slovy: devět milionů dvě stě tisíc Kč Po provedené analýze všech dostupných informací znalec odhaduje, že obvyklá cena nemovité věci - pozemku p.č.638 s budovou č.p.1309 s příslušenstvím a dalším pozemkem p.č.639 v katastrální území Libeň (kód:730891), obec Praha, po odečtení ceny břemene (nájemní vztahy) je: ,- Kč Slovy: osm milionů čtyři sta tisíc Kč Uvedené obvyklé ceny nemovitých věcí předpokládají absenci neodstranitelných právních vad. Rizika: - riziko překročení hygienických limitů koncentrace radonových plynů je minimální - objekt je realizován v zastavěném území, bez rizika - špatný technický stav objektu - v části C výpisu z KN je zapsáno omezení vlastnického práva (nařízení exekuce, exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zahájení exekuce, zástavní právo exekutorské a zástavní právo smluvní). Úkoly pro znalce vyplývající z usnesení: 1. Cena zjištěná dle platné oceňovací vyhlášky: ,- Kč (viz ZP /2014) 2. Právo nájmu: ,- Kč 3. Na nemovité věci váznou nájemní vztahy. 4. Oceňovaná nemovitá věc, ani její žádná část, není kulturní památkou ve smyslu ustanovení 13 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. 5. Cena obecná, za níž je nemovitá věc v dražbě prodejná: ,- Kč. Prohlašuji, že při provedení znaleckého posudku jsem osobou nezávislou. V Praze, dne 10.června vypracoval - 7 -

8 4. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne , č.j.spr. 347/92, pro základní obor ekonomika a obor stavebnictví. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem /2015. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. Ing. Jan Melš znalec a odhadce Bítovská Praha 4 Michle tel

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr.

Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 117-3162/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Jednotka č. 1661/30 (nebytový prostor) a

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu čp. 259 včetně příslušenství a pozemku parc.č. st. 483 v k.ú. a obci Liběchov, okres Mělník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2411 66/14. dodatek č. 1 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2411 66/14 dodatek č. 1 o stanovení obvyklé

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo 448-24/2014 Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti (ocenění práv a povinností k družstevnímu bytu) číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 130-3930/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Členský podíl, s nímž je spojeno členství

Více

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 168-3213/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 75 na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00377/14-020 Značka: 4673300995_68580 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10839-104/2014 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: stavby č.p. 320 na pozemku p.č.st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2191-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu id. 1/4 nemovitosti - bytového domu čp. 121 postaveného na pozemcích jiného vlastníka parc.č. st. 302/1 a st. 302/2 v k.ú. a obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3039/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3039/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1027/3 v objektu čp. 1027/12, ulice Na Louži, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ)

ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) ZNALECKÝ POSUDEK SE STANOVENÍM OBVYKLÉ CENY (TRŽNÍ -V MÍSTĚ A ČASE OBVYKLÉ) číslo: 37/3957/2012 o ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 149 (rodinný dům čp. 74 na stavební parcele č. 37 a stavební parcela

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2663/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10. Zjištění obvyklé (též tržní) ceny nemovitosti pro účely dražby. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2663/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 938/529 v objektu čp. 938, Pod Harfou, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku

Více

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 16-4041/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Pozemek parc.č. St. 402, jehož součástí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2027-613/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2027-613/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 32/3, umístěné v domě č.p. 32 na pozemku parc.č. 220 (LV 222) a spoluvlastnickém podílu o velikosti 7705/30985

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

Znalecký posudek č. 849-35/11

Znalecký posudek č. 849-35/11 Znalecký posudek č. 849-35/11 ve věci stanovení ceny obvyklé nemovitostí - jednotky (bytu) č. 638/1, vč. spoluvlastnických podílů na společných částech domu a jeho vybavení a spoluvlastnického podílu k

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více