Působení divadelního lektora v profesionálním divadle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Působení divadelního lektora v profesionálním divadle"

Transkript

1 JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér Divadlo a výchova Studijní obor Divadlo a výchova Působení divadelního lektora v profesionálním divadle Diplomová práce Autor práce: BcA. Lenka Jirásková Vedoucí práce: MgA. Zuzana Žáková Oponent práce: MgA. Kamila Kostřicová Brno 2012

2 Bibliografický záznam JIRÁSKOVÁ, Lenka. Působení divadelního lektora v profesionálním divadle [Functioning of drama teacher in professional theatre.]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta, Ateliér Divadlo a výchova, s. Vedoucí diplomové práce MgA. Zuzana Žáková. Anotace Diplomová práce Působení divadelního lektora v profesionálním divadle se zabývá profesí, která zatím není v České republice rozšířena. Práce ukazuje, jak je umění a kultura zakotvena ve státních koncepčních dokumentech. Podává přehled o edukačních aktivitách v základních druzích umění a následně se zaměřuje právě na edukační aktivity v divadlech, jak v České republice, tak v Německu a Velké Británii. Cílem práce je charakterizovat profesi divadelního lektora, její funkci a možnosti uplatnění. To je názorně představeno i na příkladu koncepce této profese v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Annotation Diploma thesis Functioning of drama teacher in professional theatre deals with profession that is not widespread in the Czech Republic yet. The thesis shows establishing of art and culture in government conception documents. It gives an overview of the educational activities in basic kinds of art and then just focus on educational activities in theaters, both in the Czech Republic and Germany and Great Britain. The aim is to characterize profession of drama teacher, its function and application possibilities. It is clearly presented as an example in concept of the profession in theater Činoherní Studio in Ústí nad Labem.

3 Klíčová slova divadelní lektor, edukace, edukační aktivity, profesionální divadlo, umění, kultura, Činoherní studio Ústí nad Labem, Švandovo divadlo Praha Keywords drama teacher, education, educational activities, professional theatre, art, culture, Činoherní studio Ústí nad Labem, Švandovo divadlo Praha

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jsem uvedené informační zdroje. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Knihovně JAMU a používána ke studijním účelům. V Brně, dne 20. května 2012 Lenka Jirásková

5 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala své vedoucí MgA. Zuzaně Žákové za její pomoc, vstřícnost a podnětné nápady při tvorbě práce. Také děkuji všem těm, kteří se podělili o své znalosti a zkušenosti a přispěli tím k jejímu vzniku. V neposlední řadě děkuji svým blízkým, kteří mě podporovali nejen při tvorbě práce, ale i po celou dobu mého studia.

6 Obsah ÚVOD UMĚNÍ A KULTURA - SOUČÁST VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ EDUKACE V ZÁKLADNÍCH DRUZÍCH UMĚNÍ EDUKAČNÍ AKTIVITY A VÝTVARNÉ UMĚNÍ EDUKAČNÍ AKTIVITY A HUDBA EDUKAČNÍ AKTIVITY A SLOVESNÉ UMĚNÍ EDUKAČNÍ AKTIVITY A POHYBOVÉ (TANEČNÍ) UMĚNÍ EDUKAČNÍ AKTIVITY A DRAMATICKÉ UMĚNÍ EDUKACE V PROFESIONÁLNÍCH DIVADLECH EDUKAČNÍ AKTIVITY A DIVADELNÍ LEKTOŘI V PROFESIONÁLNÍCH DIVADLECH V NĚMECKU OBOR DIVADELNÍ PEDAGOGIKA A PROFESE DIVADELNÍ LEKTOR LEKTORSKÉ ODDĚLENÍ V MAXIM GORKI THEATER (MGT) EDUKAČNÍ AKTIVITY V PROFESIONÁLNÍCH DIVADLECH VE VELKÉ BRITÁNII EDUKAČNÍ AKTIVITY V PROFESIONÁLNÍCH DIVADLECH V ČESKÉ REPUBLICE TYPY AKTIVIT A PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH REALIZACÍ ATELIÉR ŠVANDOVA DIVADLA Švandovo divadlo Vývoj Ateliéru Švandova divadla Edukační aktivity Ateliéru Švandova divadla Profese divadelního lektora v Ateliéru Švandova divadla SROVNÁNÍ SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAHRANIČÍM PROFESE DIVADELNÍHO LEKTORA V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DIVADELNÍHO LEKTORA V ČESKÉM PROSTŘEDÍ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ OMEZENÍ A PŘEKÁŽKY FUNKCE DIVADELNÍHO LEKTORA V ČESKÉM PROSTŘEDÍ KOMPETENCE DIVADELNÍHO LEKTORA ZNALOSTI A DOVEDNOSTI OSOBNOSTNÍ PROFIL UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ JAMU A DAMU KONCEPCE PROFESE DIVADELNÍHO LEKTORA V ČINOHERNÍM STUDIU V ÚSTÍ NAD LABEM HISTORIE ČINOHERNÍHO DIVADLA CHARAKTERIZACE ČINOHERNÍHO DIVADLA SWOT ANALÝZA S (STRENGHTS) SILNÉ STRÁNKY W (WEAKNESSES) SLABÉ STRÁNKY O (OPPURTUNITIES) PŘÍLEŽITOSTI T (THEATS) HROZBY VYHODNOCENÍ SWOT ANALÝZY NÁVRH EDUKAČNÍCH AKTIVIT PRO ČINOHERNÍ STUDIO NÁPLŇ PRÁCE DIVADELNÍHO LEKTORA V ČINOHERNÍM STUDIU... 81

7 ZÁVĚR POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE SEZNAM GRAFŮ SEZNAM PŘÍLOH... 91

8 Úvod Divadla jako instituce fungují po celém světě stovky let. Jejich hlavní funkcí je samozřejmě produkce divadelních představení. V současné době však divadlo může nabízet mnohem víc. Mimo jiné může seznamovat své diváky s divadelními profesemi, nechat je proniknout do témat jednotlivých inscenací, zasvětit do divadelního prostředí nebo i zjistit, jak na jejich inscenace diváci pohlížejí. Ať už se to děje prostřednictvím interaktivních prohlídek, přednášek, diskuzí, specificky zaměřených dílen a workshopů či dalších aktivit, vede to k výchově, vzdělávání a aktivizaci diváka. Tedy k tomu, že se o divadlo, ať již o konkrétní instituci či umělecký druh obecně, začne zajímat, vytvoří si k němu vztah. Ke zvolenému tématu diplomové práce (Definování funkce a náplně práce divadelního lektora na základně vymezení edukačních aktivit v profesionálních divadlech) mě vedlo mnoho cest. Jednou z nich je zájem o oblast divadla ve výchově, především výchově k diváctví. Silným impulsem bylo rovněž zjištění, že lektorská oddělení v zahraničních divadlech jsou běžnou praxí. Další náhodná setkání a postřehy vedly k tomu, že jsem se o profesi divadelního lektora začala zajímat hlouběji. Chtěla jsem vědět, jaké nároky a úskalí tato profese skýtá a zda vůbec může v České republice najít širší uplatnění. Tato diplomová práce se zabývá působením divadelního lektora v profesionálním divadle. Jde o profesi, která v sobě spojuje uměleckou a pedagogickou činnost a jejím úkolem je vytvářet, organizovat a vést edukační (tedy výchovné a vzdělávací) aktivity v konkrétním divadle. Cílem mé práce je tedy seznámit čtenáře, ať už z řad současných i budoucích pedagogů dramatické výchovy či profesionálních divadelníků, s profesí divadelního lektora její funkcí, pracovní náplní i možnostmi pracovního uplatnění. V první kapitole se práce nejprve zabývá uměním a kulturou jako součástí výchovy a vzdělávání člověka. Zdůvodňuje nezbytnost umělecké edukace 8

9 a představuje, jak je ukotvena v kurikulárních a koncepčních dokumentech České republiky. Druhá kapitola prezentuje uměleckou edukaci v základních druzích umění - výtvarném, hudebním, slovesném, pohybovém (tanečním) a dramatickém umění, a to prostřednictvím edukačních aktivit realizovaných profesionálními uměleckými a kulturními institucemi. Edukaci v profesionálních divadlech se věnuje třetí kapitola. Jsou zde uvedeny příklady fungování lektorských oddělení v Německu a Velké Británii, kterými se můžeme inspirovat. Následně jsou ve třetí kapitole popsány základní typy edukačních aktivit s konkrétními příklady jejich realizace v divadlech v České republice. Detailně je představen Ateliér Švandova divadla, tedy platforma pro edukační aktivity, která funguje již sedmou sezónu. Čtvrtá kapitola shrnuje dosavadní poznatky a zaměřuje se přímo na profesi divadelního lektora, a to nejprve na možnosti jejího uplatnění u nás. Ty byly zjišťovány i prostřednictvím dotazníkového šetření v českých divadlech. Jaké znalosti a dovednosti by měl vlastně divadelní lektor ovládat? I na to se snaží odpovědět čtvrtá kapitola. Představuje také možné cesty uplatnění absolventů Ateliéru Divadlo a výchova na JAMU a Katedry výchovné dramatiky na DAMU. Závěrečná, pátá kapitola vzešla ze spolupráce s Činoherním studiem v Ústí nad Labem. Je věnována koncepci edukačních aktivit a profesi divadelního lektora na základě reálných možností konkrétní divadelní scény. Během psaní diplomové práce jsem se potýkala s nedostatkem odborné literatury vztahující se k tématu práce. Cennou inspirací mi byla bakalářská práce Daniely Ouhrabkové (Ouhrabková, 2007) zabývající se profesí divadelního lektora v německé kulturní oblasti, dále osobní kontakt s lektorkou Ateliéru Švandova divadla, Hanou Vrbovou. Infomace jsem získávala i ze zdrojů přístupných na internetu a mnou provedeného dotazníkového šetření. Věřím, že tato práce může být motivací k tomu, pokusit se prosadit profesi divadelního lektora i u nás. 9

10 1 Umění a kultura - součást výchovy a vzdělávání Tato diplomová práce se zabývá působením divadelního lektora v profesionálních divadlech. Na počátku je důležité uvědomit si postavení umění a kultury v současné společnosti, ve spojitosti s výchovou a vzděláváním. Právě znalost vzdělávací politiky České republiky nám později pomůže nalézt argumenty pro potřebnost edukačních aktivit v profesionálních divadlech a funkci divadelního lektora. Umění je lidská tvůrčí činnost, která se podílí na tvorbě identity, hodnot, přináší nové ideje a impulsy, které mění a utváří myšlení společnosti. Umění vypovídá o okolním světě i o nás samých a je tedy dalším způsobem poznávání světa. Výsledkem umělecké tvorby je umělecké dílo, jehož dominatní funkce je estetická. Část uměleckých děl má povahu artefaktu, tedy hmotnou (notový zápis, obraz, kniha) a vnímatel (posluchač, návštěvník, čtenář) jeho podobu nezmění. Rozdílně je na tom divadlo a tanec, jejich artefakty jsou přímo tvořené za (alespoň potenciálního) bezprostředního kontaktu tvůrců s vnímateli. (Pavlovský, 2004, s. 69) Umělecká díla komunikují pomocí znaků a kódů. Konkrétně divadelní inscenace (jakožto dramatické dílo) není jednoduchou zprávou, ale výrazově složitou a významově hierarchizovanou strukturou informací v různých kódech, působících na různé stránky příjemcovy osobnosti a tedy i různým způsobem dekódovatelných. (Hořínek, 2008, s. 125) Chápání a klasifikace umění se v průběhu historie proměňovala, pro tuto práci je nejpříhodnější rozdělení na pět základních druhů umění, a to výtvarné, hudební, slovesné, pohybové (taneční) a dramatické umění. Kultura je souhrnem uměleckých děl a další lidské činnosti: zvyků, filozofie, vědy, náboženství apod. Přináší trvalé vzory a hodnoty, ale také se v čase vyvíjí navazuje na již vytvořené. Kultura nás obklopuje během celého života a je jeho neoddělitelnou součástí. 10

11 Abychom se naučili porozumět uměleckým dílům, tvorbě i kultuře, je nezbytné, aby součástí našeho života byla umělecká výchova a vzdělávání. Umělecká výchova širší význam synonyma estetická výchova, je rozvíjení uměleckého pohledu na svět a rozvíjení umělecké tvořivosti výrazovými činnostmi, v užším významu označuje výtvarnou výchovu. (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 59) O cílech umělecké výchovy pojednává výklad pojmu Výchova estetická a umělecká Estetický slovník (Henckmann, Lotter, 1995, s ): Cílem výchovy umělecké je vypěstování technických, řemeslných schopností (např. při učení se na hudební nástroj), za druhé poskytnutí znalostí o druzích, žánrech, tradicích atd. uměleckých děl, za třetí kultivování vkusu a schopnosti soudit a za čtvrté podporování tvůrčích potencí. S tímto tvrzením se můžeme pro potřeby práce ztotožnit. Pojem výchova můžeme ale nahradit obecnějším pojmem edukace, který je známý hlavně v anglosaských zemích. Jan Průcha (2005, s. 66) uvádí, že se tento pojem začíná používat i u nás jednodušeji se s ním operuje a zahrnuje v sobě pojmy výchova i vzdělávání, které v praxi stejně nelze oddělovat. Edukační procesy probíhají celoživotně, ve formálním i neformálním prostředí. S největší mírou intencionality (záměrnosti) edukačních procesů se setkáváme ve školských zařízeních. Dále je u nás široká síť mimoškolních zařízení, ať už zřízená státem a jeho regionálními orgány (Střediska volného času), spolky s celorepublikovou působností (Sokol, Skaut) či nejrůznějšími sdruženími (rodinná centra) a soukromými subjekty (jazykové školy). Velmi podstatným a nezastupitelným prostředím, kde také dochází k edukačním procesům, a to zejména incidentálním (neuvědomovaným), je samozřejmě rodina. Vraťme se k pojmu umělecká výchova a nahraďme ho ještě příhodnějším pojmem umělecká edukace 1, který bude nadále používán v této práci v souvislosti s uměleckými a kulturními institucemi, jako jsou galerie, muzea, hudební uskupení, 1 V souvislosti s uměleckou edukací bych ráda upozornila na rozvíjející se obor Artefiletiku, tedy reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které pracuje s různými uměleckými druhy. Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině. (viz Doporučuji: SLAVÍK, J. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. Praha: Karolinum nakladatelství Univerzity Karlovy, s. ISBN

12 knihovny a především divadla. Tato umělecká edukace je pak realizována edukačními aktivitami. Jejich záběr je co do obsahu či forem a míry edukace široký, mají však jedno společné: jejich hlavní cíl je vždy výchova a vzdělání účastníka aktivit (rozvoj znalostí a dovedností, předávání hodnot, rozvoj tvořivosti apod.) a další cíle (např. marketingové) jsou až druhotné. Umění a kultura jsou neoddělitelné součásti našeho života. Proto by umělecká edukace (ve všech druzích umění) měla být samozřejmostí nejen během povinné školní docházky. Jak je tomu ve skutečnosti? 1.1 Vzdělávací politika České republiky v oblasti kultury a umění Víme, že umělecká edukace je pro rozvoj člověka nezbytná. Může se uskutečňovat v rámci povinného či zájmového vzdělávání dětí, ale i po celý život. Právě uměleckou edukací se neustále obohacuje a rozvíjí naše kultura. Podívejme se, jak je oblast kultury a umění uchopena v koncepčních dokumentech vzdělávací politiky České republiky. Právě znalost vzdělávací politiky České republiky nám později pomůže nalézt argumenty pro potřebnost a realizovatelnost edukačních aktivit v profesionálních divadlech a funkci divadelního lektora. Nahlédněme nejprve do národních kurikulárních dokumentů. Ty jsou spíše skrytou součástí edukace, ale velkou měrou ovlivňují její směřování, např. ve formě financování konkrétních zařízení či aktivit. Pokud se zaměříme především na oblast zájmového a uměleckého vzdělávání, nalezneme zde podklad i odůvodnění edukačních aktivit v uměleckých druzích. Základním heslem dlouhodobého záměru vzdělávání totiž je: Celoživotní učení stěžejní koncept ke zvýšení vzdělanosti národa. ( ) Všechny možnosti učení jsou v tomto kontextu chápány jako stejně významné pro zvýšení úrovně vzdělanosti občanů a tím také k dosažení lepší úrovně života lidí a zlepšení ekonomiky země. ( ) Další vzdělávání probíhá po absolvování počátečního 12

13 vzdělávání ve školách a zahrnuje všechno vzdělávání bez ohledu na to, kdo toto vzdělání poskytuje; nejde jen o vzdělávání v kursech, ale i o vzdělávání prostřednictvím vlastní činnosti a praxe, prostřednictvím zkušeností získaných nejrozmanitějšími způsoby nebo samostudiem. Význam dalšího vzdělávání neustále vzrůstá a pomáhá jedinci zdokonalovat se v odborné, občanské i zájmové oblasti. (DZVR VSČR, 2007, s. 13) Tento výňatek dokládá snahu státu deklarovat potřebnost a důležitost vzdělávání všech věkových skupin obyvatel, a to i prostřednictvím dalších institucí, nejenom státních. Dočíst se o tom můžeme i v tzv. Bílé knize, kde je jedním z opatření také: Zvýšit úlohu kulturně-výchovných institucí a občanských sdružení ve vzdělávání a výchově. Vedle škol a dalších vzdělávacích institucí se na kultivaci osobnosti dětí, mládeže a dospělých a rozvoji jejich zájmů mohou podílet též divadla, muzea, galerie, knihovny, hvězdárny, botanické a zoologické zahrady, kulturní centra a další mimoškolní výchovně vzdělávací instituce a občanská sdružení, věnující se výchovné práci. I pro ně budou určeny rozvojové programy MŠMT a Ministerstva kultury se zvláštním důrazem na estetickou výchovu a tvořivé aktivity. Zároveň bude prosazována snaha, aby větší úlohu ve vzdělávání sehrál veřejnoprávní rozhlas a televize. (NPRVČR- Bílá kniha, 2001, s. 94) Ještě blížeji je to formulováno v dokumentu Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období Cílem pro oblast Mládež a kultura je podporovat veškeré obecně uznávané kulturní aktivity vedoucí k výchově a vzdělávání mladé generace. Vytvářet podmínky nejen k seznámení s kulturou a kulturními tradicemi, ale především podporovat aktivity vedoucí k aktivnímu rozvoji kulturních a kulturně-výchovných činností vedoucích k rozvoji osobnosti mladého člověka. (KPSDM, 2007, s. 22) Co tím má MŠMT konkrétně na mysli? To se dočteme dále (týž, s. 22): Vytvořit koncepci umění a vzdělávání, která bude zaměřena na podporu projektů užití současného umění v rámci vzdělávacího systému, zejména v rámci divadel, galerií, knihoven, uměleckých center apod.; podporu kulturních dovedností jak praktických (např. výtvarných, hudebních, dramatických), tak teoretických 13

14 (orientace v možnostech uměleckého vyjadřování, kultivace vnímání uměleckých děl, znalost uměleckých jazyků ). Každoročně podporovat pořadatele celostátních uměleckých soutěží, tvůrčích dílen, přehlídek a festivalů v různých oborech umění; podporovat rozvoj čtenářství dětí a mládeže; podporovat organizování kulturních akcí pro děti a mládež v rámci grantových řízení Ministerstva kultury; podporovat vznik a prezentaci uměleckých děl, jejichž adresátem jsou děti a mládež; podporovat a rozvíjet celoživotní vzdělávání a možnosti vzdělávat se v jakémkoliv kontextu s důrazem na vzdělávání v neformálním prostředí; podporovat inovační procesy ve vzdělávání a učení se za účasti paměťových institucí ve vzdělávacím procesu. Ve shodě se schválenými i připravovanými rámcovými vzdělávacími programy podporovat projekty, které vedou ke spolupráci škol a školských zařízení s knihovnami, galeriemi, divadly, muzei atp. (zvýraznila autorka práce) Právě poslední bod je pro nás nejdůležitější. Je v něm naznačena cesta spolupráce státu, školských zařízení a dalších organizací, která v jiných státech již funguje výrazně lépe 2. Oblast umění a kultury není státu lhostejná, výše uvedené dokumenty jsou závaznými doporučeními, ale pouze v obecné rovině. Naplnit jejich cíle je běh na dlouhou trať vyžadující chuť, nápady, spolupráci, vytrvalost a hlavně podporu všech zúčastněných stran. 2 Konkrétní příklady uvádím v kapitolách 3.1 a

15 I když se tato práce zabývá uměleckou edukací v uměleckých a kulturních institucích profesionálních divadlech, ráda bych ještě na tomto místě zmínila zastoupení uměleckých druhů v Rámcově vzdělávacích programech - tedy dokumentech, které jsou závazné a jednoznačně určují podobu základního a středního školství. V Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, platné verzi z r. 2010, je vyčleněno devět vzdělávacích oblastí 3. Mezi ně patří Umění a kultura, obsahující však pouze dva obory Hudební a Výtvarnou výchovu. V základním vzdělávání je dramatické a pohybové umění (potažmo Dramatická výchova a Taneční a pohybová výchova) vyčleněno do doplňujících vzdělávacích oborů 4, v gymnaziálním chybí zcela. Slovesné umění je zařazeno do oblasti Jazyk a jazyková kultura, potažmo obor Český jazyk a literatura. Jak ale může být v kurikulárním dokumentu řečeno, že oblast Umění a kultura umožňuje žákovi pochopit základní principy umělecké tvorby a procesu komunikace v umění a prohlubuje jeho schopnost reflexe umění a kultury jako celku (RVPG, 2007, s. 51), když její náplní je pouze výtvarná a hudební složka? Nemohl by být právě tento nedostatek motivem k vlastním iniciativám divadel? V českém prostředí je třeba zmínit i unikátní Základní umělecké školství, jehož kurikulum právě prochází proměnou 5. Nabízí komplexní a dlouhodobé studium v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Rozvíjí a kultivuje umělecké nadání širokého okruhu zájemců, ( ) a současně je rozsáhlou platformou pro vyhledávání umělecky mimořádně nadaných jedinců. (RVP ZUV, 2010, s. 11) 3 Jsou to: Jazyk a jazyková komunikace; Matematika a její aplikace; Informační a komunikační technologie; Člověk a jeho svět; Člověk a společnost; Člověk a příroda; Umění a kultura; Člověk a zdraví; Člověk a svět práce. 4 Doplňující obory jsou (podle aktualizace v r. 2010): Další cizí jazyk, Dramatická výchova, Etická výchova, Filmová/ audiovizuální výchova, Taneční a pohybová výchova. 5 Podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání každá škola zpracovává vlastní Školní vzdělávací program. Podle něj se začne vyučovat ve šk. roce 2012/

16 Se slovesným, výtvarným, hudebním, pohybovým nebo dramatickým uměním se setkávají ale všichni jedinci ve společnosti. Edukace v uměleckých druzích by tedy neměla být okrajovou záležitostí a právem jí náleží místo v celoživotním procesu edukace člověka. Pokud však není a ani nemůže být dostatečně zajištěna školskými institucemi či rodinou, je na místě, aby se umělecké instituce zhostily jejího rozvoje. 16

17 2 Edukace v základních druzích umění Na základě rešerše kurikulárních a koncepčních dokumentů v oblasti umění a kultury v České republice víme, že je cílem podporovat uměleckou edukaci, zvláště pak formu spolupráce školských zařízení a uměleckých institucí. Jak bylo řečeno v první kapitole, budeme v práci operovat s pojmy umělecká edukace, edukační proces, edukační aktivita. A právě edukačními aktivitami (činnostmi, jejichž hlavním cílem je účastníka vychovávat a vzdělávat) v různých druzích umění se zabývá tato část práce. I když to s profesí divadelního lektora přímo nesouvisí, domnívám se, že tento přehled nabídne zajímavou inspiraci a je potřebný, abychom si uvědomili úroveň edukačních aktivit v profesionálních divadlech vůči ostatním uměleckým institucím. Podívejme se tedy, jak probíhají edukační aktivity v pěti základních druzích umění výtvarném, hudebním, slovesném, pohybovém (tanečním) a dramatickém umění a to v profesionálních institucích, které jednotlivé umělecké druhy reprezentují. Nejvíce prostoru je zde věnováno edukaci ve výtvarném umění, a to proto, že je u nás zatím nejpropracovanější. 17

18 2.1 Edukační aktivity a výtvarné umění Ve školském systému má výtvarná edukace své místo na všech stupních. Nachází své místo ale také v galeriích a muzeích. Průlomová publikace u nás, Brána muzea otevřená, pojmenovaná po stejnojmenném projektu, nás utvrzuje v tom, že edukační aktivity pro školy i pro veřejnost jsou dnes samozřejmostí. Galerie a muzea dávno nejsou jen skladem relikvií, ale ožívají jako místa setkávání. Edukační programy, komentované a hrané prohlídky či hudební koncerty se označují jako galerijní (muzejní) animace a obor, který se postupně u nás etabluje, galerijní (muzejní) pedagogika. Zatímco muzejní pedagogika je obecná disciplína, která zahrnuje teoretické a metodologické otázky práce pro veřejnost v muzeu, tedy v instituci, která se může věnovat stejně dobře obecné historii jako regionálním dějinám či mineralogii nebo fauně a flóře, galerijní pedagogika má svůj předmět zájmu podstatně soudržnější, neboť se zabývá výhradně výtvarným uměním. (Horáček, 1998, s. 56) Zakladatelka tohoto oboru u nás, Alexandra Brabcová (2003, s ) upozorňuje, že je teď podstatné začlenit muzea do vzdělávací soustavy, která má nyní koncepci celoživotního vzdělávání. Muzea tak mohou reagovat na nové potřeby společnosti, kde se vzdělávání a informace stávají klíčovým kapitálem. Důležitým aspektem je také propojení muzeí a galerií s místní komunitou, rozvoj vzájemné spolupráce. Málokterá disciplína umožňuje takový rozvoj kreativity jako výchova uměním (art education), která si může dovolit zohlednit ve vzájemné interakci individualitu dítěte, učitele i umělce. (týž, s. 147) Brabcová taktéž uvádí, že tyto aktivity jsou v dnešní době takřka povinností muzejních a galerijních institucí. Muzea umění mají stále větší společenskou odpovědnost, zejména proto, že většina současných dětí a mladých lidí je od velmi raného věku vystavena nesmírnému vizuálnímu tlaku. (týž, s. 155) Jakou podobu má mít edukace v galeriích a muzeích? Návštěva muzea nemá být chápána jen jako poněkud zábavnější vyučovací hodina ve škole. Výchova uměním jako disciplína muzejního vzdělávání by měla především vycházet z rovnováhy mezi stimulováním fantazie a zvědavosti na jedné straně a poznáváním na straně druhé. (týž, s. 149) 18

19 Forem edukace v oblasti výtvarného umění je široká škála, s různým stupněm aktivizace a edukace návštěvníka. Vycházejí ze specifičnosti dané instituce, zaměření expozice či konkrétní výstavy. Mezi nejrozšířenější patří například: pracovní/didaktické listy pro návštěvníky (různých věkových kategorií) metodické materiály pro učitele odborné publikace (katalogy k výstavám) tištěný či zvukový průvodce výstavou kurfříky s uměním (sbírkové předměty připravené k využití ve školách i v jiných institucích) dotykové výstavy výtvarné dílny muzejní divadlo (využití metod dramatické výchovy) slavnosti, kulturní akce Tyto formy edukace nám mohou být inspirací k edukačním aktivitám na poli divadelním. Avšak oproti divadlu, které je uměním časově proměnlivým, má výtvarné umění výhodu. Je hmotné, materiální, tedy jeho výsledkem jsou artefakty. Ty umožňují prvek zastavení se či návrat k objektu. To v produktu divadla tedy inscenaci nikdy není možné zcela. I když má každá inscenace jisté parametry opakovatelnosti, nikdy nebou dvě představení stejná. Člověk, který v galeriích či muzeích provádí edukační aktivity, nemá zcela jednotné pojmenování. Nejčastěji je označován jako galerijní (muzejní) pedagog, dále poté jako lektor, animátor, galerijní edukátor nebo kurátor pro edukační činnost. Náplň práce se samozřejmě liší podle podobných kritérií jako u forem edukace. Může se podílet na procesu vzniku konkrétní expozice; vytvářet, organizovat a provádět edukační programy; navrhovat tištěné materiály. Jeho stěžejním úkolem je ale přímý konktakt s návštěvníky v doprovodných programech. V současné době lze na Masarykově univerzitě studovat specializovaný obor Galerijní pedagogika a zprostředkování umění. Na profesi galerijního (muzejního) pedagoga připravují i další obory na několika univerzitách, například Muzeologie, Estetika, Učitelství výtvarné výchovy či Pedagogika volného času. 19

20 2.2 Edukační aktivity a hudba Stejně jako výtvarné umění je i hudba jedním z pilířů umělecké edukace na všech stupních škol. Doplňkem ke školní edukaci bývají nejčastěji známé tzv. výchovné koncerty, které ovšem nevzbuzují velkou popularitu. Jsou nejčastěji prováděny jednotlivými profesionálními hudebníky či menšími hudebními uskupeními. Průkopníkem novodobé edukace v hudbě byl americký skladatel, dirigent a pedagog Leonard Berstein se svými televizními pořady, které popularizovaly vážnou hudbu. 6 Dnes je již běžnou praxí (vlastně i povinností) větších orchestrálních uskupení doplňovat svou koncertní činnost i edukačními aktivitami určenými především dětem, případně celé rodině. Jsou to především koncerty, které jsou obsahem a délkou uzpůsobené divákům a kde moderátoři (často v rolích) vybízejí publikum k interakci (společný zpěv, rymická hra na tělo, dirigování, hádanky apod). Kromě toho při hudebních tělesech, jako je třeba Pražská komorní filharmonii či Filharmonickém orchestru hl. města Prahy FOK, fungují dětské hudební kluby. Jejich náplní jsou pravidelná setkání formou dílny pro užší skupinu dětí. Cílem je pak seznámit děti přirozenou formou se složkami estetického cítění (hudební, dramatická, výtvarná a pracovní složka) a postupně je v nich rozvíjet různými způsoby. (PKF Dětem) Součástí činnosti České filharmonie jsou vzdělávací programy pro žáky základních škol (Hudba jako řeč srdce, Dopoledne s filharmoniky, Dopoledne se skladateli) a speciální koncerty pro budoucí maminky. Nutno podotknout, že edukace vedená profesionálními hudebními tělesy je u nás stále na počátku a zaměřuje se výhradně na dětského posluchače. Lektoři a moderátoři se kvalifikují z řad aktivních hudebníků či pedagogů hudební výchovy. Institucí na pomezí je České muzeum hudby, které nabízí dlouhodobě pestrou nabídku edukačních aktivit pro školní skupiny, ale i doprovodné akce k jednotlivým výstavám. Ty už jsou určeny i širší cílové skupině. 6 V letech uskutečnil Leonard Bernstain 15 pořadů pro dospělé a 53 pro mladé. Tyto televizní pořady získaly mnoho ocenění. Mimo to byl L. Bernstain významným skladatelem orchestrální i vokální hudby a např. i autorem hudby slavného muzikálu West Side Story. 20

21 2.3 Edukační aktivity a slovesné umění Edukace v oblasti slovesného umění je součástí v systému vzdělávání. Mluvnice, literatura, sloh jsou všem známé předměty. Takzvanými svatostánky literatury jsou knihovny. Jsou neutrálním, příjemným a vstřícným prostorem k přirozenému setkávání. V souvislosti s aktivitami knihoven se hovoří doslova o pojmu komunitní knihovna. Jejím cílem je (při zachování kvalitních knihovnických a informačních služeb) vybudovat fungující komunitní centrum, které aktivizuje obyvatele, pomáhá řešit problémy místní komunity a rozvíjí kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity. Výpůjční služba tedy není jedinou aktivitou knihoven, v současné době se stávají komunitními a kulturními centry daného regionu a lze tvrdit, že čím menší obec, tím je význam knihovny větší. Nám jde ale hlavně o to, zmínit ty aktivity, které určitým způsobem podporují edukaci v oblasti slovesného umění. Existuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP), který je organizací sdružující výše jmenované a jeho cílem je zlepšovat odbornost pracovníků, podmínky pro jejich rozvoj a činnost. Funguje však na dobrovolné bázi, je tedy věcí každé knihovny míra jejího zapojení. Zaštiťuje mnoho akcí celonárodního měřítka, např.: Noc s Andersenem (celonoční program v knihovně určený dětem vycházející z určitého tématu) Týden knihoven (vybraný říjnový měsíc plný akcí, prezentace knihovny a knihovnických služeb) Březen měsíc čtenářů (propagace čtenářství, oceňování čtenářů roku) Už jsem čtenář Knižka pro prvňáčka (podpora čtenářské gramotnosti ve spolupráci se školami) Dominantním cílem většiny aktivit je přilákat ke čtenářství a knize, která je v dnešní době ohrožena mnoha jinými médii, ale také zvyšovat čtenářskou gramotnost, tedy schopnost porozumět textu. Nejvíce organizované jsou v tomto směru dětské knihovny (či dětská oddělení), a to v Klubu dětských knihoven (KDK). 21

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PROJEKTY Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Konference KULTURA A STRUKTURÁLNÍ FONDY 9. 12. 2005, Praha CHARAKTERISTIKA PROGRAMU Operační program ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Priorita

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ

MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ MUZEJNĚ PEDAGOGICKÁ PRÁCE METODICKÉHO CENTRA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY SE ZNEVÝHODNĚNÝMI SKUPINAMI NÁVŠTĚVNÍKŮ MGR. PAVLA VYKOUPILOVÁ Muzeum je svými expozicemi a aktuálními výstavami velmi vhodným místem setkávání,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Tanec Praha. Profesionální umění. Projekt č. 1: Tanec dětem 2016. Celkové náklady na projekt:

Tanec Praha. Profesionální umění. Projekt č. 1: Tanec dětem 2016. Celkové náklady na projekt: Tanec Praha Oblast: Účel: Kultura Profesionální umění Projekt č. 1: Tanec dětem 2016 440 000 Kč Tanec dětem 2016 je pokračováním jedné ze základních aktivit určených speciálně dětem a mládeži na Praze

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

TOTEM regionální dobrovolnické centrum

TOTEM regionální dobrovolnické centrum TOTEM regionální dobrovolnické centrum Posláním TOTEM RDC je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti 1999 2014 DLOUHODOBÉ CÍLE A LINIE

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311

Základní školy a víceletá gymnázia. Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Základní školy a víceletá gymnázia Oddělení pro děti a mládež hrabuvka.detske@kmo.cz tel.: 599 522 311 Oddělení pro dospělé hrabuvka@kmo.cz tel.: 599 522 300 Dr. Martínka 4 700 30 Ostrava-Hrabůvka ODDĚLENÍ

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky Projekt: AUTOEVALUACE V LIBERECKÉM KRAJI Reg. č. CZ.1.07/1.1.22/02.0024 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Metody a formy výuky Zpráva z evaluačního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK)

Pedagogická knihovna J. A. Komenského. Centrum pro školní knihovny (CŠK) Projekt XXX 1 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Mikulandská 5 116 74 Praha 1 Centrum pro školní knihovny (CŠK) Radmila Indráková Projekt XXX 2 Pedagogická knihovna J. A. Komenského Specializovaná knihovna

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje

Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje Jak účinně na metodiku aneb Zkušenosti a výzvy z Jihomoravského kraje II. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven Městská knihovna Děčín 10. 4. 2014 Obecní knihovna Ratíškovice

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ

VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Dodatek pro školní rok 2013/2014 31.8.2013 VOLITELNÝ PŘEDMĚT SEMINÁŘ ESTETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více