VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Vltavská 12, Praha 5 Studijní program: Hospodářská politika a správa Navazující magisterské studium: Prezenční forma 1. ročník 2. semestr - akademický rok 2011/2012 Studijní obor: Finance a finanční služby Předmět: Ekonomika subjektů finančních služeb SEMINÁRNÍ PRÁCE Zpracovali: Bartoňková Tereza, Bodlák Michal, Kunzová Zuzana

2 Abstrakt Centrální depozitář cenných papírů, a.s. je stoprocentní dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s.. K základním činnostem Centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen CDCP ) patří vedení centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, přidělování identifikačního označení (ISIN) investičním nástrojům, půjčování cenných papírů, provozování vypořádacího systému pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji, administrace a správa garančních prostředků, úschova a správa investičních nástrojů vedených v samostatné evidenci. Cílem naší prezentace je stručné popsání historie a zjednodušení orientace ve službách poskytovaných CDCP. V první části věnované historii a současnému stavu CDCP se zaměřujeme jednak na historický vývoj a změny ve struktuře CDCP, dále pak na podmínky k získání povolení k činnosti CDCP a jeho hospodaření. Druhá část je věnována pravidlům evidence investičních nástrojů se zaměřením na evidenci osob, majetkových účtů, náležitosti majetkových účtu, přidělení náhradních identifikačních čísel a zrušení těchto účtů. Třetí a poslední část se zabývá vypořádacím systémem a vypořádáním burzovních a mimoburzovních obchodů. Tyto části jsou dále rozpracovány do specifických podskupin. 2

3 Klíčová slova centrální depozitář, evidence investičních nástrojů, vypořádací systém, provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, vypořádání burzovních obchodů, vypořádání mimoburzovních obchodů 3

4 Obsah Abstrakt... 2 Klíčová slova... 3 Obsah Historie a současný stav Centrálního depozitáře Historie CDCP Povolení k činnosti Centrálního depozitáře Činnosti Centrálního depozitáře Hospodaření Centrálního depozitáře Garanční fond Burzy Pravidla vedení evidence investičních nástrojů Evidence osob Přidělení náhradních identifikačních čísel centrálním depozitářem Majetkové účty Zřízení majetkového účtu účastníkem Náležitosti účtu vlastníka vedeného v navazující evidenci Zřízení majetkových účtů ke dni převzetí evidence SCP Zrušení majetkového účtu a postup při rozvázání smluvního vztahu Vypořádací systém Podmínky vzniku účasti ve vypořádacím systému Práva a povinnosti účastníka Příkaz k vypořádání a jeho náležitosti Neodvolatelnost příkazu k vypořádání Vypořádání Peněžní vypořádání a vypořádání na straně cenných papírů Vypořádání burzovních obchodů Obchody s účastí tvůrců trhu Automatické obchody Blokové obchody Vypořádání mimoburzovních transakcí Seznam literatury

5 1. Historie a současný stav Centrálního depozitáře Centrální depozitář cenných papírů, a.s. je stoprocentní dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha, a.s. Je institucí kapitálového trhu a funguje již od roku Centrální depozitář cenných papírů vykonává činnost centrálního depozitáře ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a jeho postavení a činnost se mimo tohoto zákona řídí zejména i Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, a ostatními obecně závaznými právními předpisy 2. Centrální depozitář cenných papírů je v České republice regulován Českou národní bankou 3. K hlavní činnostem Centrálního depozitáře patří provozování vypořádacího systému pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji a vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice. V dalších částech této kapitoly se zabývám podrobněji historií této instituce, poskytovanými službami Centrálního depozitáře, také uvádím zákonné podmínky k udělení povolení k provozování vypořádacího systému a jiné podmínky fungování Centrálního depozitáře. Dále se zaměřuji na hospodaření této významné instituce kapitálového trhu. V této kapitole se také zmíním o významu Garančního fondu Burzy. 1 Informace o CDCP. Centrální depozitář cenných papírů [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 Provozní řád [online]. [cit ]. Dostupné z: 3 Informace o CDCP. Centrální depozitář cenných papírů [online]. [cit ]. Dostupné z: 5

6 1.1 Historie CDCP Historie Centrálního depozitáře začíná od roku 1993, kdy byl založen Burzovní registr cenných papírů, s.r.o., který se v roce 1996 transformoval na akciovou společnost UNIVYC,a.s. K hlavní činnosti společnosti UNIVYC patřilo vypořádání burzovních obchodů a mimoburzovních transakcí pro své členy. Dalšími činnostmi bylo půjčování cenných papírů. Tato služba byla zavedena v roce Ve stejném roce 1998 byla zavedena také služba primární emise, která byla od počátku obchodníky dobře přijata. UNIVYC od roku 2002 také zahájil vypořádání obchodů se zahraničními cennými papíry. Velká pozornost byla a pořád je věnována rozvoji. Zdokonalování systémů, např. řízení a monitorování rizik, je nepostradatelnou činností k úspěšnému budoucímu vývoji společnosti. V roce 2007 bylo zahájeno zúčtování obchodů uzavřených na Energetické burze Praha (PXE). V srpnu 2009 získal UNIVYC, a.s. povolení k činnosti Centrálního depozitáře. Na základě tohoto povolení se UNIVYC změnil ve společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. V roce 2010 končí fungování instituce Střediska pro cenné papíry spravované státem, které vzniklo pro potřeby kuponové privatizace. Ve Středisku cenných papírů byly evidovány všechny zaknihované české cenné papíry akcie, které se na pražskou burzu dostaly prostřednictvím kuponové privatizace. Centrální depozitář uzavřel 8. prosince 2009 smlouvu s Českou republikou o převodu evidencí Střediska cenných papírů. 30. března byl schválen projekt předání evidencí Střediska cenných papírů, kde se ujednával způsob a harmonogram převodu evidencí. Provoz a převzetí evidence zaknihovaných cenných papírů přechází na Centrální depozitář, jako soukromou instituci, dne 7.července

7 Zřízení evidence cenných papírů v CDCP bylo nutné především z důvodu zefektivnění fungování českého kapitálového trhu. Dále bylo potřeba kapitálový trh standardizovat a stanovit podmínky obchodování, které budou v souladu s Evropskou unií. 1.2 Povolení k činnosti Centrálního depozitáře Centrální depozitář je právnická osoba, která podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 4, potřebuje k činnosti centrálního depozitáře povolení České národní banky. Centrální depozitář musí mít základní kapitál alespoň Kč a emisní kurz jeho akcií musí být minimálně z jedné třetiny splacen peněžitými vklady. Česká národní banka udělí povolení k činnosti centrálního depozitáře, jestliže: a) žadatel je akciovou společností se sídlem v České republice, která vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie, b) žadatel prokáže připravenost vést centrální evidenci cenných papírů pro všechny zaknihované cenné papíry, c) žadatel musí splňovat podmínky základního kapitálu, d) žadatel musí mít věcné, organizační a personální předpoklady pro výkon činnosti centrálního depozitáře, zejména plán obchodní činnosti a návrh organizačního uspořádání. Česká národní banka uděluje povolení k činnosti centrálního depozitáře na dobu neurčitou a předmětem podnikání centrálního depozitáře mohou být pouze ty činnosti, které jsou uvedené v povolení. Centrální depozitář je povinen oznámit České národní bance každou změnu ve skutečnostech, na jejímž základě mu bylo uděleno povolení, bez zbytečného odkladu. Další podnikatelskou činnost může centrální depozitář vykonávat jen po zaregistrování Českou národní bankou. 4 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. In: 2004, č. 256, 084 7

8 Dále centrální depozitář musí mít od České národní banky schválený provozní řád, který je součástí povolení k výkonu činnosti centrálního depozitáře. Provozní řád musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, jako jsou například: seznam poskytovaných služeb, způsob zakládání a rušení majetkových účtů, náležitosti nezbytné pro vedení evidence emisí a majetkových účtů, pravidla účasti v centrálním depozitáři, způsob vedení evidence na účtu zákazníků atd. Centrální depozitář je povinen o každé změně v provozním řádů informovat Českou národní banku. Provozní řád centrálního depozitáře v aktuálním znění musí být uveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup a musí být k nahlédnutí veřejnosti. 1.3 Činnosti Centrálního depozitáře Centrální depozitář je provozovatelem vypořádacího systému pro burzovní i mimoburzovní obchody s investičními nástroji a vede centrální evidenci zaknihovaných CP vydaných v ČR a zajišťuje přidělování identifikačního označení podle mezinárodních systémů číslování (ISIN) investičním nástrojům. Kromě výše uvedených činností poskytuje Centrální depozitář svým účastníkům, emitentům cenných papírů a dalším subjektům kapitálového trhu zejména následující služby 5 : vypořádání primárních emisí cenných papírů, vypořádání obchodů se zahraničními cennými papíry, vypořádání obchodů s cennými papíry uzavřených v eurech, zúčtování obchodů uzavřených na energetické burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE), správa maržových vkladů účastníků obchodování na PXE, vedení samostatné evidence zahraničních a listinných investičních nástrojů, správa zahraničních cenných papírů registrovaných na účtech CDCP v Clearstreamu, úschova a správa listinných cenných papírů, 5 Centrální depozitář, Výroční zpráva 2010 [online]. Praha, 2011 [cit ]. Dostupné z: 8

9 obstarávání splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů, poskytování údajů při plnění informační povinnosti podle 115 zákona č. 256/2004 Sb., správa a řízení vkladů členů v Garančním fondu burzy, zajištění půjčování tuzemských i zahraničních cenných papírů, školení pro subjekty kapitálového trhu zaměřené na vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání, publikování statistických informací. Centrální depozitář vypořádá obchody s elektrickou energií uzavřené na Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE) od roku 2007, kdy byla tato burza založena. PXE umožňuje obchodování s elektrickou energií s dodáním v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Burza poskytuje anonymní obchodování se standardizovanými produkty se zajištěným vypořádáním 6. Centrální depozitář, na rozdíl od Střediska cenných papírů, poskytuje své služby spojené s vedením evidence cenných papírů a vypořádáním obchodů prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře. Účastníky Centrálního depozitáře jsou podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 7, zejména: - banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, organizátoři regulovaného trhu, zahraniční centrální depozitář, ČNB a stát jednající prostřednictvím Ministerstva financí Účastníci Centrálního depozitáře zajišťují pro majitele účtů veškeré služby. Majitelé svých účtů tedy spolupracují s účastníky Centrálního depozitáře na základě uzavřené smlouvy. Emitentům cenných papírů Centrální depozitář poskytuje své služby spojené s vedením emise cenných papírů. 6 Co je to PXE. Power Exchange Central Europe [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. In: 2004, č. 256, 084 9

10 1.4 Hospodaření Centrálního depozitáře Centrální depozitář cenných papírů je akciovou společností, která jako každá jiná akciová společnost musí vypracovávat a zveřejňovat každý rok výroční zprávu, která obsahuje údaje o společnosti, výsledky hospodaření, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přehled peněžních toků a přílohu k účetní závěrce. Jak je vidět ve výroční zprávě za rok , tak hospodářské výsledky a jiné vykazované údaje Centrálního depozitáře v roce 2010 se značně odlišují s předchozími roky. Zisk běžného účetního období je ale v roce 2010 pouhých Kč oproti roku 2009, kde zisk činil Kč. Tento velký rozdíl je spojen s výraznou změnou v činnosti Centrálního depozitáře, kdy došlo k rozšíření portfolia poskytovaných služeb a to převedením evidence cenných papírů ze Střediska cenných papírů. Vybrané položky z výkazu zisku a ztrát (v tis. Kč): Výnosy Tržby z prodeje služeb: Ostatní provozní výnosy: Tržby z prodeje CP a podílů: Ostatní finanční výnosy: Náklady Služby: Osobní náklady: Odpisy dlouhodobého majetku: Centrální depozitář, Výroční zpráva 2010 [online]. Praha, 2011 [cit ]. Dostupné z: 10

11 Ostatní provozní náklady: Prodané CP a podíly: Ostatní finanční náklady: Provozní výsledek hospodaření: Finanční výsledek hospodaření: Daň z příjmů z běžné činnosti: Zisk z běžné činnosti: Nyní se zaměřím na významné položky jednotlivých výnosů a nákladů z běžné činnosti podle hlavních činností (v tis. Kč): Výnosy: Poplatky za vypořádání Sdružení: Poplatky za vypořádání obchodů: Výnosy z vypořádání dle smlouvy s BCPP: Služby SCP: Poplatky za správu zahraničních CP: Vedení CP na účtu majitele: Poplatky za zápis nové emise: Vedení evidence emise: Ostatní výnosy: Ostatní provozní výnosy: Výnosy z běžné činnosti celkem: Mezi ostatní položky výnosů patří zejména: poplatky za otevření a vedení účtu, tržby z vypořádání na PXE, členské poplatky (jen v r. 2010), poplatky za služby pro RM- Systém, poplatky za služby emitentům (výpisy, přehledy), speciální operace pro emitenty, poplatky za nevypořádané obchody, provize z půjčování CP a poplatky za mezibankovní platební styk. 11

12 Náklady na služby: Služby SCP: Nájemné prostor: Poradenské a právní služby: Servisní služby: Telekomunikační náklady: Služby IT z poplatků za vypořádání obchodů: Služby IT pro účely evidence CP: Ostatní služby: Náklady na služby celkem: Jednou z nejvýznamnějších položek nákladů v roce 2010 byly náklady na služby IT a to v důsledku Smlouvy o vypořádání burzovních obchodů a transakci, která nabyla účinnosti od V předchozích tabulkách je názorně vidět, odkud má Centrální depozitář finanční prostředky a na jaké náklady jsou finanční prostředky vynakládány. Celkové výnosy a náklady Centrálního depozitáře činní (v tis. Kč): Výnosy: Náklady: Zisk za běžnou činnost: Garanční fond Burzy Centrální depozitář je pověřen správou a řízením vkladů účastníků Garančního fondu burzy, který je sdružením bez právní subjektivity a byl vytvořen členy burzy. 12

13 Garanční fond burzy slouží k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících z burzovních obchodů a z jejich vypořádání. Garanční fondy burzy je tvořen fondem pro automatické obchody a SPAD (FAS) a fondem pro obchody s deriváty (FD). Všichni členové Burzy cenných papírů Praha jsou povinni přispívat do tohoto fondu. 9 Postavení Garančního fondu burzy, podmínky používání prostředků v něm shromážděných a jeho správa jsou upraveny zvláštními předpisy, kterými jsou Pravidla Garančního fondu burzy. 9 Pravidla Garančního fondu burzy. In: Dostupné z: 13

14 2. Pravidla vedení evidence investičních nástrojů Tato kapitola je rozdělena do sedmi částí, které se zabývají pravidly vedení evidence investičních nástrojů a to zejména evidencí osob, založení a zrušení majetkových účtů. 2.1 Evidence osob Zápis osob do evidence, změny v evidenci a její výmaz osob provádí centrální depozitář. Evidence osob je pomocnou evidencí ve vztahu k evidenci investičních nástrojů. Osoby, které jsou evidovány CDCP jsou osobami, které mají vlastnický či jiný právní vztah k investičním nástrojům. Ty mohou být vedeny v centrální nebo samostatné evidenci centrálního depozitáře. CDCP dále vede evidenci osob, které mají právo na podání příkazu k zápisu PPN (pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem). Všechny osoby jsou v centrálním depozitáři vedeny pod příslušným identifikátorem. Obsahem zápisu osob jsou následující identifikační údaje. U právnických osob se jedná o obchodní firmu nebo název, identifikátor a korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy sídla), sídlo nebo místo podnikání a typ osoby, což znamená osobu tuzemskou či zahraniční. U fyzických osob je identifikačním údajem jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, identifikátor a korespondenční adresa a typ osoby. CDCP při novém zápisu osoby do evidence osob ověřuje, zda osoba již není v evidenci vedena. Pokud chce účastník změnit své údaje v evidenci osob musí uvést svůj identifikátor a aktuální identifikační údaje. Výmaz osoby z evidence osob provede CDCP na základě příkazu účastníka, který s touto osobou uzavřel smluvní vztah. Výmaz osoby z evidence bude proveden pouze v případě, pokud na jejím účtu nejsou evidovány žádné investiční nástroje. Osoba také nesmí mít jiný právní vztah k cenným papírům vedeným na majetkových účtech v centrálním depozitáři. Za škodu, která by mohla vzniknout v důsledku uvedení nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů v příkazu k zápisu nebo výmazu osoby nebo ke změně identifikačních údajů v evidenci osob CDCP neodpovídá. 14

15 2.2 Přidělení náhradních identifikačních čísel centrálním depozitářem Pokud fyzická osoba není občanem ČR a nemá Českou republikou přiděleno rodné číslo nebo právnické osobě nebylo v ČR přiděleno identifikační číslo (IČ) centrální depozitář přidělí této osobě na žádost účastníka NID ( náhradní identifikační číslo ). NID slouží pouze pro účely využití služeb centrálního depozitáře. Vyskytne-li se duplicita rodného čísla nebo identifikačního čísla CDPC přidělí NID i takovéto osobě. Opět zde platí pravidlo, že CDCP neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v žádosti o přidělení NID. 2.3 Majetkové účty Na majetkových účtech CDCP eviduje investiční nástroje. Tyto účty může centrální depozitář zřídit a vést pouze pro osobu, která je vedena v evidenci osob. V součastné době existují dva účty. Účet vlastníka, který je vedený pro majitele účtu, který je vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a účet zákazníků vedený pro majitele účtu, který není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu. Majetkový účet je identifikován RCU ( registrační číslo účastníka ), identifikátorem osoby, údajem typ účtu. Právnické i fyzické osoby mohou mít v evidenci centrálního depozitáře zřízeno a vedeno více majetkových účtů. Podle povahy majetkového účtu jsou evidovány údaje v následující struktuře ISIN, počet kusů investičního nástroje, údaj o PPN (pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem), údaj o spoluvlastníkovi investičního nástroje a velikosti jeho podílu, údaj o omezené převoditelnosti investičního nástroje stanovený emitentem, údaj o tom, zda je investiční nástroj předmětem zástavního práva, údaje o správci nebo jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená s investičním nástrojem a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem, údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení od investičního nástroje. 2.4 Zřízení majetkového účtu účastníkem Na základě příkazu podaného účastníkem za podmínek stanovených zákonem a provozním řádem CDCP zřídí centrální depozitář majetkový účet. Centrální depozitář zřídí na příkaz účastníka účet zákazníků každé osobě, která je v souladu se zákonem oprávněna vést navazující evidenci a která prokáže technickou připravenost k vedení navazující evidence a plnění informačních povinností. Pokud 15

16 majitel účtu zákazníků není účastníkem, podává příkaz ke zřízení účtu zákazníků a další příkazy, kterými nakládá s účtem zákazníků a investičními nástroji na něm vedenými, prostřednictvím účastníka. Účastník podávající příkaz k založení účtu zákazníků je povinen ověřit oprávnění dané osoby k vedení navazující evidence. Účastník je dále povinen požadovat od osoby, která je oprávněna vést navazující evidenci uvedení adresy pro doručování na území České republiky nebo státu, ve kterém je zajištěno doručování písemností pro účely státního dozoru. Majetkový účet je zřízen přidělením čísla účtu. 10 Příkaz ke zřízení majetkového účtu musí obsahovat RCU, identifikátor majitele účtu a typ účtu. Příkazy ke změně identifikačních údajů může centrálnímu depozitáři podávat pouze účastník, který dal příkaz ke zřízení daného majetkového účtu. 2.5 Náležitosti účtu vlastníka vedeného v navazující evidenci Účet vlastníka vedený osobou oprávněnou k vedení navazující evidence musí obsahovat alespoň následující údaje o osobě, pro kterou je účet veden, a investičních nástrojích na něm vedených. Na majetkovém účtu jsou podle povahy majetkového účtu evidovány údaje v následující struktuře. Identifikátor osoby, pro kterou byl účet vlastníka zřízen, ISIN, počet kusů investičního nástroje, údaj o PPN, údaj o spoluvlastníkovi investičního nástroje a velikosti jeho podílu, údaj o omezené převoditelnosti investičního nástroje stanovený emitentem, údaj o tom, zda je investiční nástroj předmětem zástavního práva, údaje o správci či jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená s investičním nástrojem a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem, údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení od investičního nástroje. 2.6 Zřízení majetkových účtů ke dni převzetí evidence SCP Centrální depozitář zřídil účet vlastníka bez příkazu každému, kdo byl ke dni předání evidence SCP centrálnímu depozitáři evidován na účtu vedeném SCP jako majitel účtu. Zároveň centrální depozitář zapsal takovou osobu do evidence osob. 10 Provozní řád [online]. [cit ]. Dostupné z: 16

17 Majetkové účty v evidenci SCP, na kterých nebyly evidovány žádné zaknihované a imobilizované investiční nástroje, nebyly do evidence centrálního depozitáře zapsány. Majetkové účty vlastníků zřízených u SCP mají u centrálního depozitáře stejné číslo účtu, jaké jim bylo přiděleno v SCP. Majetkovým účtům převzatým ke dni převedení evidencí SCP, které nebyly na základě smluvního vztahu zařazeny pod účastníka centrálního depozitáře, přidělil centrální depozitář jednotné RCU ( registrační číslo účastníka ), které značí, že majitel účtu ještě neuzavřel smluvní vztah s účastníkem. Ve vztahu k nezařazeným majetkovým účtům centrální depozitář přijme a provede pouze následující příkazy. Jednorázový převod veškerých cenných papírů mezi dvěma majetkovými účty téhož majitele a to z nezařazeného majetkového účtu na účet zřízený na příkaz účastníka, podá-li příkaz účastník, se kterým vlastník uzavřel smluvní vztah k jednomu z jeho účtů. Přechod cenných papírů na majetkový účet za podmínky, že nabyvatel má tento majetkový účet zřízen prostřednictvím účastníka. Zápis zákonného zástavního práva nebo PPN na základě příkazu podaného státním orgánem. Zrušení zástavního práva zapsaného na nezařazeném účtu z příkazu účastníka podaného na základě jeho dohody se zástavním věřitelem. Zápis změny do evidence emise na základě příkazu emitenta. Převod cenných papírů za účelem realizace zástavního práva podle zvláštního právního předpisu10, za podmínky, že nabyvatel má tento majetkový účet zřízen prostřednictvím účastníka. Převod cenných papírů evidovaných na nezařazeném účtu Nadačnímu fondu CDCP. 2.7 Zrušení majetkového účtu a postup při rozvázání smluvního vztahu Pokud na majetkovém účtu nejsou evidovány žádné investiční nástroje může jej centrální depozitář zrušit. Na základě příkazu podaného účastníkem, který účet u CDCP zřídil, lze majetkový účet zrušit. Dále CDCP může vyzvat účastníka k podání příkazu ke zrušení majetkového účtu, pokud na tomto majetkovém účtu není po dobu jednoho roku evidován žádný investiční nástroj. Jestliže účastník do jednoho měsíce ode dne obdržení této výzvy nepožádá o zachování tohoto majetkového účtu, je centrální depozitář oprávněn tento majetkový účet zrušit. Nedílnou součástí příkazu 17

18 ke zrušení účtu musí být RCU, číslo majetkového účtu, identifikátor majitele účtu. Majetkový účet, který je nezařazený a na kterém nejsou evidovány žádné cenné papíry, může být centrálním depozitářem zrušen. 18

19 3. Vypořádací systém Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání je právnická osoba, která je oprávněna provozovat vypořádací systém na základě povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, které ji udělala Česká národní banka. Česká národní banka udělí povolení akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným, které má sídlo na území ČR a počáteční kapitál alespoň ve výši EUR. Tento kapitál musí mít průhledný a nezávadný původ a je nutno, aby byl předložen plán obchodní činnosti a předpoklady pro prozování tohoto systému. 11 Provozovatelem vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb. je Centrální depozitář cenných papírů, a.s. se sídlem v Praze. 3.1 Podmínky vzniku účasti ve vypořádacím systému Účastníkem vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání může být pouze: banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, Česká národní banka, a jiní ve smyslu znění zákona č. 256/2004 Sb. Účastníkem vypořádacího systému může být pouze osoba uvedená viz. výše, která s centrálním depozitářem uzavřela smlouvu o účastnictví. Tato smlouva nesmí být v rozporu s provozním řádem depozitáře. Účast ve vypořádacím systému vzniká v okamžiku podpisu smlouvy o účastnictví. Na účast ve vypořádacím systému nevzniká právní nárok. 11 Česká republika. Zákon o podníkání na kapitálovém trhu. In: č. 256/2004 Sb

20 3.2 Práva a povinnosti účastníka 1. Účastník je povinen mít smluvně zajištěno peněžní zúčtování obchodů s investičními nástroji prostřednictvím některé ze zúčtovacích bank. 2. Účastník musí splňovat technické předpoklady ve smyslu zvláštního předpisu centrálního depozitáře. 3. Účastník musí splňovat podmínky účastnictví po celou dobu jeho účasti ve vypořádacím systému. 4. Účastník je oprávněn využívat služby vypořádacího systému v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech a ostatních předpisech centrálního depozitáře. 5. Při činnostech podle předchozího odstavce mohou za účastníka jednat pouze osoby, které byly k jednání ve vztahu k centrálnímu depozitáři řádně pověřeny. 6. Účastník je bez zbytečného odkladu povinen centrální depozitář písemně informovat o: a) všech změnách v údajích zapisovaných do obchodního rejstříku a jiných významných organizačních změnách, b) zahájení řízení o odnětí povolení, které účastníka opravňuje k účasti ve vypořádacím systému, pokud je takové povolení k účasti ve vypořádacím systému nezbytné, C) návrhu zrušení účastníka, změně předmětu podnikání, zahájení insolvenčního řízení nebo řízení o povolení reorganizace nebo zavedení nucené správy Pravidla vypořádacího systému - Pravidla vypořádání PSE. CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, a.s. Centrální depozitář cenných papírů [online] [cit ]. Dostupné z: E.pdf 20

21 3.3 Příkaz k vypořádání a jeho náležitosti Příkaz k vypořádání musí obsahovat: a) ISIN cenného papíru, b) identifikace protistrany c) počet kusů cenných papírů, d) sjednanou cenu za jeden cenný papír nebo sjednaný objem obchodu, e) směr příkazu (nákup nebo prodej), f) den vypořádání, g) typ vypořádání, h) typ účtu a podúčtu v centrálním depozitáři, i) kód účastníka, jenž podal příkaz, j) dobu platnosti příkazu, k) identifikátor majitele účtu, ze kterého/na který mají být cenné papíry převedeny, l) číslo účtu, ze kterého/na který mají být cenné papíry převedeny. 3.4 Neodvolatelnost příkazu k vypořádání 1. Příkaz k vypořádání se považuje za přijatý do systému vypořádání od okamžiku, kdy centrální depozitář zahájil vypořádání validací cenných papírů určených k vypořádání. 2. Účastník nebo třetí osoba nesmějí příkaz k vypořádání jednostranně odvolat od okamžiku jeho přijetí do systému vypořádání. 3. Zahájením vypořádání centrální depozitář nese odpovědnost za zabezpečení systému vypořádání proti jakémukoliv pokusu jednostranně odvolat příkaz k vypořádání. Příkaz, kterým by bylo možné jednostranně odvolat příkaz k vypořádání, nebude systémem vypořádání přijat Pravidla vypořádacího systému - Pravidla vypořádání PSE. CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, a.s. Centrální depozitář cenných papírů [online] [cit ]. Dostupné z: E.pdf 21

22 3.5 Vypořádání Vypořádání zahrnuje převod cenných papírů a práv s nimi spojených a převod peněžních prostředků. Centrální depozitář za tyto transakce nese odpovědnost. Proběhnou-li obě operace ve stanoveném časovém limitu v rámci vypořádacího procesu, hovoříme o modelu dodání cenných papírů proti jejich zaplacení, tzv. delivery versus payment". Některé převody mohou být prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů vypořádány formou bezplatné dodávky cenných papírů, tzv. delivery free of payment". U těchto transakcí se prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů realizuje pouze majetkové vypořádání, tj. dodání cenných papírů, peněžní vypořádání se provádí mimo Centrální depozitář cenných papírů. Centrální depozitář vypořádává obchody burzovní i mimoburzovní. Vypořádání se provádí na základě smlouvy o vypořádání obchodů s cennými papíry a příkazu k vypořádání příslušného obchodu. Převod peněžních prostředků zahrnuje u obchodů s dluhopisy též hodnotu alikvotního úrokového výnosu vypočteného obchodním systémem burzy ke dni vypořádání obchodu. Dnem vypořádání se rozumí den vypořádání, který je určen v příkazu k vypořádání Peněžní vypořádání a vypořádání na straně cenných papírů Centrální depozitář cenných papírů provádí peněžní vypořádání obchodů formou debetování či kreditování účtů jednotlivých bank v Zúčtovacím centru České národní banky (ZC ČNB), Centrální depozitář cenných papírů vstupuje do Zúčtovacího centra České národní banky jako tzv. třetí strana. Z hlediska peněžního vypořádání jsou rozlišovány dva typy účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů: 22

23 Tabulka č. 1 - Účastnící vypořádání Jedná se o převedení cenných papírů od prodávajícího k nakupujícímu. Centrální depozitář cenných papírů vypořádává obchody se zaknihovanými i listinnými cennými papíry, avšak převážná část emisí obchodovaných na burze nebo vypořádávaných v Centrálním depozitáři cenných papírů v rámci mimoburzovních transakcí je v zaknihované podobě. Listinné cenné papíry obchodované a převáděné mezi účastníky Centrálního depozitáře cenných papírů jsou uloženy v hromadné úschově. Centrální depozitář cenných papírů vede evidenci těchto cenných papírů na majetkových účtech jednotlivých účastníků. Ke dni vypořádání obchodu provádí Centrální depozitář cenných papírů převody z účtů prodávajících účastníků na účty nakupujících účastníků Vypořádání burzovních obchodů Členové burzy vkládají své nákupní a prodejní objednávky/instrukce do obchodního systému burzy, které jsou po registraci spárovaných obchodů předány Centrálnímu depozitáři cenných papírů k vypořádání. Na promptním trhu burzy je možno uzavírat tři typy obchodů: obchody s účastí tvůrců trhu (SPAD) blokové obchody 14 Vypořádací systém. CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, a.s. Centrální depozitář cenných papírů [online] [cit ]. Dostupné z: 23

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

standardní klient, ostatní 1

standardní klient, ostatní 1 ČSOB INVESTIČNÍ ÚČET KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ KOUPĚ NEBO PRODEJE INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350 pobočka: jejímž jménem jedná/jednají: (dále jen

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele Finin group s.r.o. IČ: 24238899 Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha 6 Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 2 1. Základní ustanovení 2 2. Definice

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

Podmínky obhospodařování

Podmínky obhospodařování PODMÍNKY OBHOSPODAŘOVÁNÍ INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI KB, A.S. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Podmínky obhospodařování Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. pro individuální obhospodařování portfolia

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ I I I a V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon upravuje

Více

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. STATUT AKRO GLOBÁLNÍ AKCIOVÝ FOND, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. Statut AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu, AKRO investiční společnost, a.s. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 74. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Strana 3446 Sbírka zákonů č. 230 / 2008 230 ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje cenných papírů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 1360 (dále jen Banka ) a z2

Více

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401)

Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) ČÍSLO SMLOUVY: A SMLUVNÍ STRANY Klient muž žena Smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů (SH-ONP-1401) NÁZEV ÚČTU: Active Invest Horizont Invest Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5586 Sbírka zákonů č. 426 / 2011 Částka 149 426 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 -

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Investičního zprostředkovatele SIGNAL TRADE s.r.o. IČ: 241 47 095 Sídlo: Kodaňská 558/25, Praha, PSČ 101 00-1/8 - Obsah: I) OBECNÁ ČÁST 3 1. Základní ustanovení 3 2. Definice

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více