VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Vltavská 12, Praha 5 Studijní program: Hospodářská politika a správa Navazující magisterské studium: Prezenční forma 1. ročník 2. semestr - akademický rok 2011/2012 Studijní obor: Finance a finanční služby Předmět: Ekonomika subjektů finančních služeb SEMINÁRNÍ PRÁCE Zpracovali: Bartoňková Tereza, Bodlák Michal, Kunzová Zuzana

2 Abstrakt Centrální depozitář cenných papírů, a.s. je stoprocentní dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s.. K základním činnostem Centrálního depozitáře cenných papírů (dále jen CDCP ) patří vedení centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, přidělování identifikačního označení (ISIN) investičním nástrojům, půjčování cenných papírů, provozování vypořádacího systému pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji, administrace a správa garančních prostředků, úschova a správa investičních nástrojů vedených v samostatné evidenci. Cílem naší prezentace je stručné popsání historie a zjednodušení orientace ve službách poskytovaných CDCP. V první části věnované historii a současnému stavu CDCP se zaměřujeme jednak na historický vývoj a změny ve struktuře CDCP, dále pak na podmínky k získání povolení k činnosti CDCP a jeho hospodaření. Druhá část je věnována pravidlům evidence investičních nástrojů se zaměřením na evidenci osob, majetkových účtů, náležitosti majetkových účtu, přidělení náhradních identifikačních čísel a zrušení těchto účtů. Třetí a poslední část se zabývá vypořádacím systémem a vypořádáním burzovních a mimoburzovních obchodů. Tyto části jsou dále rozpracovány do specifických podskupin. 2

3 Klíčová slova centrální depozitář, evidence investičních nástrojů, vypořádací systém, provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, vypořádání burzovních obchodů, vypořádání mimoburzovních obchodů 3

4 Obsah Abstrakt... 2 Klíčová slova... 3 Obsah Historie a současný stav Centrálního depozitáře Historie CDCP Povolení k činnosti Centrálního depozitáře Činnosti Centrálního depozitáře Hospodaření Centrálního depozitáře Garanční fond Burzy Pravidla vedení evidence investičních nástrojů Evidence osob Přidělení náhradních identifikačních čísel centrálním depozitářem Majetkové účty Zřízení majetkového účtu účastníkem Náležitosti účtu vlastníka vedeného v navazující evidenci Zřízení majetkových účtů ke dni převzetí evidence SCP Zrušení majetkového účtu a postup při rozvázání smluvního vztahu Vypořádací systém Podmínky vzniku účasti ve vypořádacím systému Práva a povinnosti účastníka Příkaz k vypořádání a jeho náležitosti Neodvolatelnost příkazu k vypořádání Vypořádání Peněžní vypořádání a vypořádání na straně cenných papírů Vypořádání burzovních obchodů Obchody s účastí tvůrců trhu Automatické obchody Blokové obchody Vypořádání mimoburzovních transakcí Seznam literatury

5 1. Historie a současný stav Centrálního depozitáře Centrální depozitář cenných papírů, a.s. je stoprocentní dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha, a.s. Je institucí kapitálového trhu a funguje již od roku Centrální depozitář cenných papírů vykonává činnost centrálního depozitáře ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a jeho postavení a činnost se mimo tohoto zákona řídí zejména i Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, a ostatními obecně závaznými právními předpisy 2. Centrální depozitář cenných papírů je v České republice regulován Českou národní bankou 3. K hlavní činnostem Centrálního depozitáře patří provozování vypořádacího systému pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji a vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice. V dalších částech této kapitoly se zabývám podrobněji historií této instituce, poskytovanými službami Centrálního depozitáře, také uvádím zákonné podmínky k udělení povolení k provozování vypořádacího systému a jiné podmínky fungování Centrálního depozitáře. Dále se zaměřuji na hospodaření této významné instituce kapitálového trhu. V této kapitole se také zmíním o významu Garančního fondu Burzy. 1 Informace o CDCP. Centrální depozitář cenných papírů [online]. [cit ]. Dostupné z: 2 Provozní řád [online]. [cit ]. Dostupné z: 3 Informace o CDCP. Centrální depozitář cenných papírů [online]. [cit ]. Dostupné z: 5

6 1.1 Historie CDCP Historie Centrálního depozitáře začíná od roku 1993, kdy byl založen Burzovní registr cenných papírů, s.r.o., který se v roce 1996 transformoval na akciovou společnost UNIVYC,a.s. K hlavní činnosti společnosti UNIVYC patřilo vypořádání burzovních obchodů a mimoburzovních transakcí pro své členy. Dalšími činnostmi bylo půjčování cenných papírů. Tato služba byla zavedena v roce Ve stejném roce 1998 byla zavedena také služba primární emise, která byla od počátku obchodníky dobře přijata. UNIVYC od roku 2002 také zahájil vypořádání obchodů se zahraničními cennými papíry. Velká pozornost byla a pořád je věnována rozvoji. Zdokonalování systémů, např. řízení a monitorování rizik, je nepostradatelnou činností k úspěšnému budoucímu vývoji společnosti. V roce 2007 bylo zahájeno zúčtování obchodů uzavřených na Energetické burze Praha (PXE). V srpnu 2009 získal UNIVYC, a.s. povolení k činnosti Centrálního depozitáře. Na základě tohoto povolení se UNIVYC změnil ve společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s. V roce 2010 končí fungování instituce Střediska pro cenné papíry spravované státem, které vzniklo pro potřeby kuponové privatizace. Ve Středisku cenných papírů byly evidovány všechny zaknihované české cenné papíry akcie, které se na pražskou burzu dostaly prostřednictvím kuponové privatizace. Centrální depozitář uzavřel 8. prosince 2009 smlouvu s Českou republikou o převodu evidencí Střediska cenných papírů. 30. března byl schválen projekt předání evidencí Střediska cenných papírů, kde se ujednával způsob a harmonogram převodu evidencí. Provoz a převzetí evidence zaknihovaných cenných papírů přechází na Centrální depozitář, jako soukromou instituci, dne 7.července

7 Zřízení evidence cenných papírů v CDCP bylo nutné především z důvodu zefektivnění fungování českého kapitálového trhu. Dále bylo potřeba kapitálový trh standardizovat a stanovit podmínky obchodování, které budou v souladu s Evropskou unií. 1.2 Povolení k činnosti Centrálního depozitáře Centrální depozitář je právnická osoba, která podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 4, potřebuje k činnosti centrálního depozitáře povolení České národní banky. Centrální depozitář musí mít základní kapitál alespoň Kč a emisní kurz jeho akcií musí být minimálně z jedné třetiny splacen peněžitými vklady. Česká národní banka udělí povolení k činnosti centrálního depozitáře, jestliže: a) žadatel je akciovou společností se sídlem v České republice, která vydává pouze listinné akcie na jméno nebo zaknihované akcie, b) žadatel prokáže připravenost vést centrální evidenci cenných papírů pro všechny zaknihované cenné papíry, c) žadatel musí splňovat podmínky základního kapitálu, d) žadatel musí mít věcné, organizační a personální předpoklady pro výkon činnosti centrálního depozitáře, zejména plán obchodní činnosti a návrh organizačního uspořádání. Česká národní banka uděluje povolení k činnosti centrálního depozitáře na dobu neurčitou a předmětem podnikání centrálního depozitáře mohou být pouze ty činnosti, které jsou uvedené v povolení. Centrální depozitář je povinen oznámit České národní bance každou změnu ve skutečnostech, na jejímž základě mu bylo uděleno povolení, bez zbytečného odkladu. Další podnikatelskou činnost může centrální depozitář vykonávat jen po zaregistrování Českou národní bankou. 4 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. In: 2004, č. 256, 084 7

8 Dále centrální depozitář musí mít od České národní banky schválený provozní řád, který je součástí povolení k výkonu činnosti centrálního depozitáře. Provozní řád musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, jako jsou například: seznam poskytovaných služeb, způsob zakládání a rušení majetkových účtů, náležitosti nezbytné pro vedení evidence emisí a majetkových účtů, pravidla účasti v centrálním depozitáři, způsob vedení evidence na účtu zákazníků atd. Centrální depozitář je povinen o každé změně v provozním řádů informovat Českou národní banku. Provozní řád centrálního depozitáře v aktuálním znění musí být uveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup a musí být k nahlédnutí veřejnosti. 1.3 Činnosti Centrálního depozitáře Centrální depozitář je provozovatelem vypořádacího systému pro burzovní i mimoburzovní obchody s investičními nástroji a vede centrální evidenci zaknihovaných CP vydaných v ČR a zajišťuje přidělování identifikačního označení podle mezinárodních systémů číslování (ISIN) investičním nástrojům. Kromě výše uvedených činností poskytuje Centrální depozitář svým účastníkům, emitentům cenných papírů a dalším subjektům kapitálového trhu zejména následující služby 5 : vypořádání primárních emisí cenných papírů, vypořádání obchodů se zahraničními cennými papíry, vypořádání obchodů s cennými papíry uzavřených v eurech, zúčtování obchodů uzavřených na energetické burze POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE), správa maržových vkladů účastníků obchodování na PXE, vedení samostatné evidence zahraničních a listinných investičních nástrojů, správa zahraničních cenných papírů registrovaných na účtech CDCP v Clearstreamu, úschova a správa listinných cenných papírů, 5 Centrální depozitář, Výroční zpráva 2010 [online]. Praha, 2011 [cit ]. Dostupné z: 8

9 obstarávání splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů, poskytování údajů při plnění informační povinnosti podle 115 zákona č. 256/2004 Sb., správa a řízení vkladů členů v Garančním fondu burzy, zajištění půjčování tuzemských i zahraničních cenných papírů, školení pro subjekty kapitálového trhu zaměřené na vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání, publikování statistických informací. Centrální depozitář vypořádá obchody s elektrickou energií uzavřené na Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE) od roku 2007, kdy byla tato burza založena. PXE umožňuje obchodování s elektrickou energií s dodáním v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Burza poskytuje anonymní obchodování se standardizovanými produkty se zajištěným vypořádáním 6. Centrální depozitář, na rozdíl od Střediska cenných papírů, poskytuje své služby spojené s vedením evidence cenných papírů a vypořádáním obchodů prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře. Účastníky Centrálního depozitáře jsou podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 7, zejména: - banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, organizátoři regulovaného trhu, zahraniční centrální depozitář, ČNB a stát jednající prostřednictvím Ministerstva financí Účastníci Centrálního depozitáře zajišťují pro majitele účtů veškeré služby. Majitelé svých účtů tedy spolupracují s účastníky Centrálního depozitáře na základě uzavřené smlouvy. Emitentům cenných papírů Centrální depozitář poskytuje své služby spojené s vedením emise cenných papírů. 6 Co je to PXE. Power Exchange Central Europe [online]. [cit ]. Dostupné z: 7 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. In: 2004, č. 256, 084 9

10 1.4 Hospodaření Centrálního depozitáře Centrální depozitář cenných papírů je akciovou společností, která jako každá jiná akciová společnost musí vypracovávat a zveřejňovat každý rok výroční zprávu, která obsahuje údaje o společnosti, výsledky hospodaření, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přehled peněžních toků a přílohu k účetní závěrce. Jak je vidět ve výroční zprávě za rok , tak hospodářské výsledky a jiné vykazované údaje Centrálního depozitáře v roce 2010 se značně odlišují s předchozími roky. Zisk běžného účetního období je ale v roce 2010 pouhých Kč oproti roku 2009, kde zisk činil Kč. Tento velký rozdíl je spojen s výraznou změnou v činnosti Centrálního depozitáře, kdy došlo k rozšíření portfolia poskytovaných služeb a to převedením evidence cenných papírů ze Střediska cenných papírů. Vybrané položky z výkazu zisku a ztrát (v tis. Kč): Výnosy Tržby z prodeje služeb: Ostatní provozní výnosy: Tržby z prodeje CP a podílů: Ostatní finanční výnosy: Náklady Služby: Osobní náklady: Odpisy dlouhodobého majetku: Centrální depozitář, Výroční zpráva 2010 [online]. Praha, 2011 [cit ]. Dostupné z: 10

11 Ostatní provozní náklady: Prodané CP a podíly: Ostatní finanční náklady: Provozní výsledek hospodaření: Finanční výsledek hospodaření: Daň z příjmů z běžné činnosti: Zisk z běžné činnosti: Nyní se zaměřím na významné položky jednotlivých výnosů a nákladů z běžné činnosti podle hlavních činností (v tis. Kč): Výnosy: Poplatky za vypořádání Sdružení: Poplatky za vypořádání obchodů: Výnosy z vypořádání dle smlouvy s BCPP: Služby SCP: Poplatky za správu zahraničních CP: Vedení CP na účtu majitele: Poplatky za zápis nové emise: Vedení evidence emise: Ostatní výnosy: Ostatní provozní výnosy: Výnosy z běžné činnosti celkem: Mezi ostatní položky výnosů patří zejména: poplatky za otevření a vedení účtu, tržby z vypořádání na PXE, členské poplatky (jen v r. 2010), poplatky za služby pro RM- Systém, poplatky za služby emitentům (výpisy, přehledy), speciální operace pro emitenty, poplatky za nevypořádané obchody, provize z půjčování CP a poplatky za mezibankovní platební styk. 11

12 Náklady na služby: Služby SCP: Nájemné prostor: Poradenské a právní služby: Servisní služby: Telekomunikační náklady: Služby IT z poplatků za vypořádání obchodů: Služby IT pro účely evidence CP: Ostatní služby: Náklady na služby celkem: Jednou z nejvýznamnějších položek nákladů v roce 2010 byly náklady na služby IT a to v důsledku Smlouvy o vypořádání burzovních obchodů a transakci, která nabyla účinnosti od V předchozích tabulkách je názorně vidět, odkud má Centrální depozitář finanční prostředky a na jaké náklady jsou finanční prostředky vynakládány. Celkové výnosy a náklady Centrálního depozitáře činní (v tis. Kč): Výnosy: Náklady: Zisk za běžnou činnost: Garanční fond Burzy Centrální depozitář je pověřen správou a řízením vkladů účastníků Garančního fondu burzy, který je sdružením bez právní subjektivity a byl vytvořen členy burzy. 12

13 Garanční fond burzy slouží k zajištění závazků a pokrytí rizik vyplývajících z burzovních obchodů a z jejich vypořádání. Garanční fondy burzy je tvořen fondem pro automatické obchody a SPAD (FAS) a fondem pro obchody s deriváty (FD). Všichni členové Burzy cenných papírů Praha jsou povinni přispívat do tohoto fondu. 9 Postavení Garančního fondu burzy, podmínky používání prostředků v něm shromážděných a jeho správa jsou upraveny zvláštními předpisy, kterými jsou Pravidla Garančního fondu burzy. 9 Pravidla Garančního fondu burzy. In: Dostupné z: 13

14 2. Pravidla vedení evidence investičních nástrojů Tato kapitola je rozdělena do sedmi částí, které se zabývají pravidly vedení evidence investičních nástrojů a to zejména evidencí osob, založení a zrušení majetkových účtů. 2.1 Evidence osob Zápis osob do evidence, změny v evidenci a její výmaz osob provádí centrální depozitář. Evidence osob je pomocnou evidencí ve vztahu k evidenci investičních nástrojů. Osoby, které jsou evidovány CDCP jsou osobami, které mají vlastnický či jiný právní vztah k investičním nástrojům. Ty mohou být vedeny v centrální nebo samostatné evidenci centrálního depozitáře. CDCP dále vede evidenci osob, které mají právo na podání příkazu k zápisu PPN (pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem). Všechny osoby jsou v centrálním depozitáři vedeny pod příslušným identifikátorem. Obsahem zápisu osob jsou následující identifikační údaje. U právnických osob se jedná o obchodní firmu nebo název, identifikátor a korespondenční adresa (je-li odlišná od adresy sídla), sídlo nebo místo podnikání a typ osoby, což znamená osobu tuzemskou či zahraniční. U fyzických osob je identifikačním údajem jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa bydliště, identifikátor a korespondenční adresa a typ osoby. CDCP při novém zápisu osoby do evidence osob ověřuje, zda osoba již není v evidenci vedena. Pokud chce účastník změnit své údaje v evidenci osob musí uvést svůj identifikátor a aktuální identifikační údaje. Výmaz osoby z evidence osob provede CDCP na základě příkazu účastníka, který s touto osobou uzavřel smluvní vztah. Výmaz osoby z evidence bude proveden pouze v případě, pokud na jejím účtu nejsou evidovány žádné investiční nástroje. Osoba také nesmí mít jiný právní vztah k cenným papírům vedeným na majetkových účtech v centrálním depozitáři. Za škodu, která by mohla vzniknout v důsledku uvedení nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů v příkazu k zápisu nebo výmazu osoby nebo ke změně identifikačních údajů v evidenci osob CDCP neodpovídá. 14

15 2.2 Přidělení náhradních identifikačních čísel centrálním depozitářem Pokud fyzická osoba není občanem ČR a nemá Českou republikou přiděleno rodné číslo nebo právnické osobě nebylo v ČR přiděleno identifikační číslo (IČ) centrální depozitář přidělí této osobě na žádost účastníka NID ( náhradní identifikační číslo ). NID slouží pouze pro účely využití služeb centrálního depozitáře. Vyskytne-li se duplicita rodného čísla nebo identifikačního čísla CDPC přidělí NID i takovéto osobě. Opět zde platí pravidlo, že CDCP neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v žádosti o přidělení NID. 2.3 Majetkové účty Na majetkových účtech CDCP eviduje investiční nástroje. Tyto účty může centrální depozitář zřídit a vést pouze pro osobu, která je vedena v evidenci osob. V součastné době existují dva účty. Účet vlastníka, který je vedený pro majitele účtu, který je vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu a účet zákazníků vedený pro majitele účtu, který není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu. Majetkový účet je identifikován RCU ( registrační číslo účastníka ), identifikátorem osoby, údajem typ účtu. Právnické i fyzické osoby mohou mít v evidenci centrálního depozitáře zřízeno a vedeno více majetkových účtů. Podle povahy majetkového účtu jsou evidovány údaje v následující struktuře ISIN, počet kusů investičního nástroje, údaj o PPN (pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem), údaj o spoluvlastníkovi investičního nástroje a velikosti jeho podílu, údaj o omezené převoditelnosti investičního nástroje stanovený emitentem, údaj o tom, zda je investiční nástroj předmětem zástavního práva, údaje o správci nebo jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená s investičním nástrojem a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem, údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení od investičního nástroje. 2.4 Zřízení majetkového účtu účastníkem Na základě příkazu podaného účastníkem za podmínek stanovených zákonem a provozním řádem CDCP zřídí centrální depozitář majetkový účet. Centrální depozitář zřídí na příkaz účastníka účet zákazníků každé osobě, která je v souladu se zákonem oprávněna vést navazující evidenci a která prokáže technickou připravenost k vedení navazující evidence a plnění informačních povinností. Pokud 15

16 majitel účtu zákazníků není účastníkem, podává příkaz ke zřízení účtu zákazníků a další příkazy, kterými nakládá s účtem zákazníků a investičními nástroji na něm vedenými, prostřednictvím účastníka. Účastník podávající příkaz k založení účtu zákazníků je povinen ověřit oprávnění dané osoby k vedení navazující evidence. Účastník je dále povinen požadovat od osoby, která je oprávněna vést navazující evidenci uvedení adresy pro doručování na území České republiky nebo státu, ve kterém je zajištěno doručování písemností pro účely státního dozoru. Majetkový účet je zřízen přidělením čísla účtu. 10 Příkaz ke zřízení majetkového účtu musí obsahovat RCU, identifikátor majitele účtu a typ účtu. Příkazy ke změně identifikačních údajů může centrálnímu depozitáři podávat pouze účastník, který dal příkaz ke zřízení daného majetkového účtu. 2.5 Náležitosti účtu vlastníka vedeného v navazující evidenci Účet vlastníka vedený osobou oprávněnou k vedení navazující evidence musí obsahovat alespoň následující údaje o osobě, pro kterou je účet veden, a investičních nástrojích na něm vedených. Na majetkovém účtu jsou podle povahy majetkového účtu evidovány údaje v následující struktuře. Identifikátor osoby, pro kterou byl účet vlastníka zřízen, ISIN, počet kusů investičního nástroje, údaj o PPN, údaj o spoluvlastníkovi investičního nástroje a velikosti jeho podílu, údaj o omezené převoditelnosti investičního nástroje stanovený emitentem, údaj o tom, zda je investiční nástroj předmětem zástavního práva, údaje o správci či jiné osobě oprávněné vykonávat práva spojená s investičním nástrojem a údaje o osobě, která je zástavním věřitelem, údaje o samostatně převoditelných právech a jejich oddělení od investičního nástroje. 2.6 Zřízení majetkových účtů ke dni převzetí evidence SCP Centrální depozitář zřídil účet vlastníka bez příkazu každému, kdo byl ke dni předání evidence SCP centrálnímu depozitáři evidován na účtu vedeném SCP jako majitel účtu. Zároveň centrální depozitář zapsal takovou osobu do evidence osob. 10 Provozní řád [online]. [cit ]. Dostupné z: 16

17 Majetkové účty v evidenci SCP, na kterých nebyly evidovány žádné zaknihované a imobilizované investiční nástroje, nebyly do evidence centrálního depozitáře zapsány. Majetkové účty vlastníků zřízených u SCP mají u centrálního depozitáře stejné číslo účtu, jaké jim bylo přiděleno v SCP. Majetkovým účtům převzatým ke dni převedení evidencí SCP, které nebyly na základě smluvního vztahu zařazeny pod účastníka centrálního depozitáře, přidělil centrální depozitář jednotné RCU ( registrační číslo účastníka ), které značí, že majitel účtu ještě neuzavřel smluvní vztah s účastníkem. Ve vztahu k nezařazeným majetkovým účtům centrální depozitář přijme a provede pouze následující příkazy. Jednorázový převod veškerých cenných papírů mezi dvěma majetkovými účty téhož majitele a to z nezařazeného majetkového účtu na účet zřízený na příkaz účastníka, podá-li příkaz účastník, se kterým vlastník uzavřel smluvní vztah k jednomu z jeho účtů. Přechod cenných papírů na majetkový účet za podmínky, že nabyvatel má tento majetkový účet zřízen prostřednictvím účastníka. Zápis zákonného zástavního práva nebo PPN na základě příkazu podaného státním orgánem. Zrušení zástavního práva zapsaného na nezařazeném účtu z příkazu účastníka podaného na základě jeho dohody se zástavním věřitelem. Zápis změny do evidence emise na základě příkazu emitenta. Převod cenných papírů za účelem realizace zástavního práva podle zvláštního právního předpisu10, za podmínky, že nabyvatel má tento majetkový účet zřízen prostřednictvím účastníka. Převod cenných papírů evidovaných na nezařazeném účtu Nadačnímu fondu CDCP. 2.7 Zrušení majetkového účtu a postup při rozvázání smluvního vztahu Pokud na majetkovém účtu nejsou evidovány žádné investiční nástroje může jej centrální depozitář zrušit. Na základě příkazu podaného účastníkem, který účet u CDCP zřídil, lze majetkový účet zrušit. Dále CDCP může vyzvat účastníka k podání příkazu ke zrušení majetkového účtu, pokud na tomto majetkovém účtu není po dobu jednoho roku evidován žádný investiční nástroj. Jestliže účastník do jednoho měsíce ode dne obdržení této výzvy nepožádá o zachování tohoto majetkového účtu, je centrální depozitář oprávněn tento majetkový účet zrušit. Nedílnou součástí příkazu 17

18 ke zrušení účtu musí být RCU, číslo majetkového účtu, identifikátor majitele účtu. Majetkový účet, který je nezařazený a na kterém nejsou evidovány žádné cenné papíry, může být centrálním depozitářem zrušen. 18

19 3. Vypořádací systém Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání je právnická osoba, která je oprávněna provozovat vypořádací systém na základě povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, které ji udělala Česká národní banka. Česká národní banka udělí povolení akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným, které má sídlo na území ČR a počáteční kapitál alespoň ve výši EUR. Tento kapitál musí mít průhledný a nezávadný původ a je nutno, aby byl předložen plán obchodní činnosti a předpoklady pro prozování tohoto systému. 11 Provozovatelem vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb. je Centrální depozitář cenných papírů, a.s. se sídlem v Praze. 3.1 Podmínky vzniku účasti ve vypořádacím systému Účastníkem vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání může být pouze: banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, Česká národní banka, a jiní ve smyslu znění zákona č. 256/2004 Sb. Účastníkem vypořádacího systému může být pouze osoba uvedená viz. výše, která s centrálním depozitářem uzavřela smlouvu o účastnictví. Tato smlouva nesmí být v rozporu s provozním řádem depozitáře. Účast ve vypořádacím systému vzniká v okamžiku podpisu smlouvy o účastnictví. Na účast ve vypořádacím systému nevzniká právní nárok. 11 Česká republika. Zákon o podníkání na kapitálovém trhu. In: č. 256/2004 Sb

20 3.2 Práva a povinnosti účastníka 1. Účastník je povinen mít smluvně zajištěno peněžní zúčtování obchodů s investičními nástroji prostřednictvím některé ze zúčtovacích bank. 2. Účastník musí splňovat technické předpoklady ve smyslu zvláštního předpisu centrálního depozitáře. 3. Účastník musí splňovat podmínky účastnictví po celou dobu jeho účasti ve vypořádacím systému. 4. Účastník je oprávněn využívat služby vypořádacího systému v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech a ostatních předpisech centrálního depozitáře. 5. Při činnostech podle předchozího odstavce mohou za účastníka jednat pouze osoby, které byly k jednání ve vztahu k centrálnímu depozitáři řádně pověřeny. 6. Účastník je bez zbytečného odkladu povinen centrální depozitář písemně informovat o: a) všech změnách v údajích zapisovaných do obchodního rejstříku a jiných významných organizačních změnách, b) zahájení řízení o odnětí povolení, které účastníka opravňuje k účasti ve vypořádacím systému, pokud je takové povolení k účasti ve vypořádacím systému nezbytné, C) návrhu zrušení účastníka, změně předmětu podnikání, zahájení insolvenčního řízení nebo řízení o povolení reorganizace nebo zavedení nucené správy Pravidla vypořádacího systému - Pravidla vypořádání PSE. CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, a.s. Centrální depozitář cenných papírů [online] [cit ]. Dostupné z: E.pdf 20

21 3.3 Příkaz k vypořádání a jeho náležitosti Příkaz k vypořádání musí obsahovat: a) ISIN cenného papíru, b) identifikace protistrany c) počet kusů cenných papírů, d) sjednanou cenu za jeden cenný papír nebo sjednaný objem obchodu, e) směr příkazu (nákup nebo prodej), f) den vypořádání, g) typ vypořádání, h) typ účtu a podúčtu v centrálním depozitáři, i) kód účastníka, jenž podal příkaz, j) dobu platnosti příkazu, k) identifikátor majitele účtu, ze kterého/na který mají být cenné papíry převedeny, l) číslo účtu, ze kterého/na který mají být cenné papíry převedeny. 3.4 Neodvolatelnost příkazu k vypořádání 1. Příkaz k vypořádání se považuje za přijatý do systému vypořádání od okamžiku, kdy centrální depozitář zahájil vypořádání validací cenných papírů určených k vypořádání. 2. Účastník nebo třetí osoba nesmějí příkaz k vypořádání jednostranně odvolat od okamžiku jeho přijetí do systému vypořádání. 3. Zahájením vypořádání centrální depozitář nese odpovědnost za zabezpečení systému vypořádání proti jakémukoliv pokusu jednostranně odvolat příkaz k vypořádání. Příkaz, kterým by bylo možné jednostranně odvolat příkaz k vypořádání, nebude systémem vypořádání přijat Pravidla vypořádacího systému - Pravidla vypořádání PSE. CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, a.s. Centrální depozitář cenných papírů [online] [cit ]. Dostupné z: E.pdf 21

22 3.5 Vypořádání Vypořádání zahrnuje převod cenných papírů a práv s nimi spojených a převod peněžních prostředků. Centrální depozitář za tyto transakce nese odpovědnost. Proběhnou-li obě operace ve stanoveném časovém limitu v rámci vypořádacího procesu, hovoříme o modelu dodání cenných papírů proti jejich zaplacení, tzv. delivery versus payment". Některé převody mohou být prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů vypořádány formou bezplatné dodávky cenných papírů, tzv. delivery free of payment". U těchto transakcí se prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů realizuje pouze majetkové vypořádání, tj. dodání cenných papírů, peněžní vypořádání se provádí mimo Centrální depozitář cenných papírů. Centrální depozitář vypořádává obchody burzovní i mimoburzovní. Vypořádání se provádí na základě smlouvy o vypořádání obchodů s cennými papíry a příkazu k vypořádání příslušného obchodu. Převod peněžních prostředků zahrnuje u obchodů s dluhopisy též hodnotu alikvotního úrokového výnosu vypočteného obchodním systémem burzy ke dni vypořádání obchodu. Dnem vypořádání se rozumí den vypořádání, který je určen v příkazu k vypořádání Peněžní vypořádání a vypořádání na straně cenných papírů Centrální depozitář cenných papírů provádí peněžní vypořádání obchodů formou debetování či kreditování účtů jednotlivých bank v Zúčtovacím centru České národní banky (ZC ČNB), Centrální depozitář cenných papírů vstupuje do Zúčtovacího centra České národní banky jako tzv. třetí strana. Z hlediska peněžního vypořádání jsou rozlišovány dva typy účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů: 22

23 Tabulka č. 1 - Účastnící vypořádání Jedná se o převedení cenných papírů od prodávajícího k nakupujícímu. Centrální depozitář cenných papírů vypořádává obchody se zaknihovanými i listinnými cennými papíry, avšak převážná část emisí obchodovaných na burze nebo vypořádávaných v Centrálním depozitáři cenných papírů v rámci mimoburzovních transakcí je v zaknihované podobě. Listinné cenné papíry obchodované a převáděné mezi účastníky Centrálního depozitáře cenných papírů jsou uloženy v hromadné úschově. Centrální depozitář cenných papírů vede evidenci těchto cenných papírů na majetkových účtech jednotlivých účastníků. Ke dni vypořádání obchodu provádí Centrální depozitář cenných papírů převody z účtů prodávajících účastníků na účty nakupujících účastníků Vypořádání burzovních obchodů Členové burzy vkládají své nákupní a prodejní objednávky/instrukce do obchodního systému burzy, které jsou po registraci spárovaných obchodů předány Centrálnímu depozitáři cenných papírů k vypořádání. Na promptním trhu burzy je možno uzavírat tři typy obchodů: obchody s účastí tvůrců trhu (SPAD) blokové obchody 14 Vypořádací systém. CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, a.s. Centrální depozitář cenných papírů [online] [cit ]. Dostupné z: 23

Informace o používaných vypořádacích a clearingových centrech

Informace o používaných vypořádacích a clearingových centrech Informace o používaných vypořádacích a clearingových centrech Česká spořitelna, a.s. tímto informuje dle Vyhlášky Komise pro cenné papíry č. 466 o vypořádacích centrech používaných při poskytování investičních

Více

Ministerstvo financí. Účinný ode dne 1. listopadu 2012

Ministerstvo financí. Účinný ode dne 1. listopadu 2012 Účinný ode dne 1. listopadu 2012 Ministerstvo financí Článek 1 Úvodní ustanovení a předmět úpravy (1) Ministerstvo fi nancí (dále jen ministerstvo ) vydává státní dluhopisy v rozsahu stanoveném zvláštním

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

Prováděcí předpis k Pravidlům vypořádacího systému Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů

Prováděcí předpis k Pravidlům vypořádacího systému Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů Prováděcí předpis k Pravidlům vypořádacího systému Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů OBSAH Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Předmět zapůjčování... 3 Článek 3 Uzavírání smlouvy o vyhrazení zaknihovaných

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ Verze účinná od 1. února 2016 1 Část A. - Obecná ustanovení a platební podmínky Článek 1 Předmět úpravy 1. Ceník centrálního depozitáře a Sazebník

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Cenný papír. Oddíl 1 Obecná ustanovení Cenný papír Oddíl 1 Obecná ustanovení 506 Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. 507 Nevydal-li

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Pokyny a jejich zkratky

Pokyny a jejich zkratky TPP SVYT č. 1 - Pojmy, termíny, slovní obraty, zkratky a uživatelská příručka. Technické podmínky provozu SVYT navazují na Pravidla SVYT, která upravují způsob a vypořádání pokynů, které nejsou vloženy

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě

SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě SPOLEČNÝ PROVOZNÍ ŘÁD vedení samostatné evidence podílových listů v zaknihované podobě vydaný IAD Investments, správ., spol., a. s. a depozitářem Československou obchodnou bankou, a. s. Bratislava, 2014

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ 1 CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ ČÁST A. - OBECNÁ USTANOVENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Ceník centrálního depozitáře a Sazebník úhrad věcných nákladů

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

Česká národní banka PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ

Česká národní banka PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ Česká národní banka PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ 2015 Obsah Obsah Přílohy... 5 Část první... 6 Obecná ustanovení... 6 1 Systém krátkodobých dluhopisů... 6 2 Předmět úpravy... 6 3 Funkce SKD...

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Česká pojišťovna a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Principy a podmínky fungování termínových operací repo operací

Principy a podmínky fungování termínových operací repo operací Principy a podmínky fungování termínových operací repo operací 1. Podstata repo operací Při termínových operacích - repo operacích dochází ze strany Obhospodařovatele k poskytnutí finančních prostředků

Více

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou

3. investiční zprostředkovatel zprostředkovává s odbornou péčí uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb nebo je pověřen třetí osobou ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele

Více

Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích.

Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech. Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích. A. Vzor Oznámení podílu na hlasovacích právech Údaje o společnosti, v níž byl dosažen, překročen nebo snížen podíl na hlasovacích 1. právech: Obchodní firma IČ Sídlo: ulice ISIN č.p. obec PSČ 2 3 4 Podíl

Více

Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah

Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah Přehled o změnách statutů podílových fondů spravovaných Investiční kapitálovou společností KB, a.s. Obsah IKS Peněžní trh PLUS... 2 IKS Dluhopisový PLUS... 4 IKS Balancovaný konzervativní... 6 IKS Balancovaný

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

Dobrovolná nabídka převzetí

Dobrovolná nabídka převzetí Dobrovolná nabídka převzetí Učiněná v souladu s ustanovením 183a, 183e zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) OTMA Slovácká Fruta, a.s. IČO: 48907171 Sídlo:

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Vládní návrh. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Čl. I

Vládní návrh. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování s investičními cennými papíry (dále

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky

Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Žádost o provedení darování spořicích státních dluhopisů České republiky Darování spořicích státních dluhopisů spojené s pořízením dárkového certifikátu je specifickým případem převodu spořicích státních

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek

Příloha č. 2. Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Příloha č. 2 Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek Raiffeisenbank a.s. (dále jen Banka ), vydává v souladu se zásadami uplatňovanými Směrnicí 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů a s

Více

Předpis č. 190/2004 Sb.

Předpis č. 190/2004 Sb. Předpis č. 190/2004 Sb. ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1-7) HLAVA II - EMISNÍ PODMÍNKY ( 8-11) HLAVA III - VYDÁNÍ DLUHOPISU A VLASTNÍ DLUHOPISY NABYTÉ EMITENTEM ( 15-15a)

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Příloha č. 1 k vyhlášce č. 90/2006 Sb. ÚDAJE O ZALOŽENÉ BANCE 1. Základní identifikace založené banky Sídlo banky Výše Jmenovitá hodnota Počet

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: SAZEBNÍK I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza Velká Británie

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více