Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice"

Transkript

1 ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 CHARAKTERISTIKA CENNÝCH PAPÍRŮ Cenné papíry = jsou listiny, které představují peněžní pohledávku nebo majetkový nárok vůči tomu, kdo cenné papíry emitoval. Mohou mít podobu listinnou nebo zaknihovanou.

4 ČLENĚNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ majetkové cenné papíry, tj. akcie, zatímní listy a podílové listy; dlužné (úvěrové) cenné papíry, tj. dluhopisy (obligace), vkladové listy a certifikáty, směnky, šeky; ostatní cenné papíry, tj. opční listy a jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášeny zvláštními zákony např. náložné listy, skladištní listy apod.; odvozené cenné papíry (deriváty).

5 Pokud chce účetní jednotka dlouhodobě dosahovat výnosy či ovládat jiný podnik formou nákupu podílových cenných papírů a podílů jde o dlouhodobý finanční majetek, který je v držení podniku dobu delší než 1 rok; eviduje se v účtové třídě 0. Pokud má v úmyslu obchodovat s cennými papíry jde o krátkodobý finanční majetek, který je v držení podniku do 1 roku; eviduje se v účtové tř. 2..

6 MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY odrážejí vlastnické a rozhodovací právo, které plyne z podílu vloženého kapitálu do jiné obchodní společnosti nebo družstva; zakládají nárok na výnos z tohoto kapitálu v podobě dividend a podílů na zisku; nezakládají nárok na vrácení vloženého kapitálu.

7 AKCIE Nakoupené akcie za účelem dlouhodobého držení se účtují na účtech 06x. Rozlišujeme tři akciová portfolia: majetková účast s rozhodujícím vlivem (účetní jednotka vlastní více než 50 % akcií jednoho emitenta); majetková účast s podstatným vlivem (účetní jednotka vlastní více než 20 % a méně než 50 % akcií jednoho emitenta); realizovatelné akcie pořizují se za účelem dlouhodobého držení.

8 OCEŇOVÁNÍ PŘI POŘÍZENÍ PC = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady (poplatky makléři, burze) K rozvahovému dni se majetkové účasti přeceňují takto: - majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem metodou ekvivalence s dopadem do vlastního kapitálu na účet 414;

9 - realizovatelné akcie na reálnou hodnotu rovněž s dopadem do vlastního kapitálu na účet 414. Úbytky akcií od téhož emitenta se oceňují buď váženým aritmetickým průměrem nebo metodou FIFO. Ekvivalence (protihodnota) = aktuální podíl na vlastním kapitálu. Reálná hodnota (tržní hodnota majetku) - ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce; - ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů.

10 Účtování o pořízení a) úpisem akcií (účtování u investora) Účetní operace MD D 1. Pořízení dlouhodobého finančního majetku VBÚ - splacení upsaného vkladu Zápis společnosti, která je zakládána, do obchodního rejstříku 06x 378

11 (účtování u emitenta) Účetní operace MD D 1. Upsání akcií ve jmenovité hodnotě VBÚ splacení upsaných akcií Zápis do obchodního rejstříku

12 b) Nákup u investora Účetní operace MD D 1. Nákup majetkových účastí , VPD - poplatek za zprostředkování VÚD - zařazení do majetku 061,062, Nárok na dividendy VBÚ přijaté dividendy

13 K rozvahovému dni: Účetní operace MD D 1. Přecenění - zvýšení hodnoty 061,062, Přecenění snížení hodnoty ,062, K rozvahovému dni: 063

14 Prodej majetkových cenných papírů Účetní operace MD D 1. FAV prodej majetkových cenných papírů VÚD vyřazení majetkových cenných papírů ,062, VBÚ - úhrada

15 AKCIE K OBCHODOVÁNÍ - nakupuje účetní jednotka ke spekulativním účelům; - oceňování pořizovací cenou; K rozvahovému dni se přeceňují tyto akcie na reálnou hodnotu s dopadem do výsledku hospodaření. Zvýšení reálné hodnoty bude mít za následek výnos z přecenění (664), snížení reálné hodnoty naopak náklad z přecenění (564).

16 Účtování o nákupu Účetní operace MD D 1. Nákup spekulativních akcií , Poplatek za zprostředkování , VÚD zařazení do majetku 251,

17 K rozvahovému dni: Účetní operace MD D 1. Přecenění - zvýšení reálné hodnoty 251, Přecenění snížení reálné hodnoty ,257 Prodej Účetní operace MD D 1. FAV prodej spekulativních akcií Vyřazení v důsledku prodeje , VBÚ úhrada

18 DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY Cenné papíry, které vyjadřují úvěrový vztah mezi dlužníkem (emitentem) a věřitelem (investorem), v němž se dlužník zavazuje ve lhůtě splatnosti odkoupit dlužný cenné papír (např. dluhopis) a vyplatit úrok; zakládají nárok na vrácení vloženého kapitálu; úvěrové cenné papíry, kdy investor očekává v budoucnosti splacení jeho nominální hodnoty a úroky; nejsou s nimi spojena žádná práva na emitující jednotce.

19 Člení se na: a) krátkodobé b) dlouhodobé Dvě základní kategorie dluhopisů: a) bezkupónové dluhopisy (výnosem je rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou dluhopisu); b) kupónové dluhopisy (investor dostává pravidelné kupónové platby alikvótní úrokové výnosy).

20 Účtování dluhopisů a) u investora Účetní operace MD D 1. FAP - nákup dlouhodobých dluhopisů FAP - nákup dlouhodobých dluhopisů VÚD zařazení dlouhodobých dluhopisů do majetku 4. VÚD zařazení krátkodobých dluhopisů do majetku VBÚ úhrada za nakoupené dluhopisy

21 6. V den splatnosti předložení dluhopisu k proplacení: a) jmenovitá hodnota dluhopisu b) úrok c) sražená daň z příjmů , , VBÚ v den splatnosti proplacení dluhopisu

22 Účtování dluhopisů b) u emitenta Účetní operace MD D 1. Emise - krátkodobých dluhopisů dlouhodobých dluhopisů VBÚ poplatek bance za emisi VBÚ úhrada dluhopisu věřitelem

23 4. Předložení dluhopisu k proplacení: - dlouhodobého dluhopisu - krátkodobého dluhopisu - hrubý úrok - srážka daně z úroku 5. VBÚ - odvod sražené daně - proplacení dluhopisu vč. úroku

24 Oceňování k rozvahovému dni Účetní operace MD D Přiúčtuje se alikvotní úrokový výnos 1. Dlouhodobé dluhopisy 065 xx Krátkodobé dluhopisy 256 xx 666

25 OPRAVNÉ POLOŽKY K CENNÝM PAPÍRŮM Neoceňuje-li se cenný papír reálnou hodnotou a docházíli k přechodnému snížení jeho hodnoty k okamžiku účetní závěrky, lze k takovému cennému papíru tvořit opravnou položku: 579/ 096, 291 Jakmile pominou důvody, opravná položka se zruší: 096, 291/ 579.

26 SMĚNKY Směnka je cenný papír splňující zákonem stanovené náležitosti, kterým se dlužníci zavazují v místě stanoveném listinou a na ní v určeném čase zaplatit stanovenou částku. Existují dva druhy směnek, které musí splňovat předepsané náležitosti, aby byly platné.

27 a) Směnka cizí musí obsahovat tyto náležitosti: - označení, že jde o směnku; - bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; - jméno toho, kdo má platit (směnečníka); - údaj splatnosti; - údaj místa, kde má být placeno; - jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; - datum a místo vystavení směnky; - podpis výstavce.

28 b) Směnka vlastní Její náležitosti jsou vymezeny takto: - označení, že jde o směnku; - bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; - údaj splatnosti; - údaj místa, kde má být placeno; - jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; - datum a místo vystavení směnky; - podpis výstavce.

29 FUNKCE SMĚNKY směnka jako cenný papír účtuje se na 06x, 25x směnka jako platební prostředek u věřitele jde o cenný papír, u dlužníka se účtuje jako závazek (krátkodobý) 322 (dlouhodobý) 47x směnka jako zajišťovací prostředek - zachycuje se v podrozvahové evidenci; ručení pozdějším majitelům směnky - zachycuje se v podrozvahové evidenci.

30 a) Směnka jako platební prostředek účtování u dlužníka Účetní operace MD D 1. Dlužník akceptuje směnku: - úhrada závazku dodavateli - úrok běžného období - úrok příštího období nominální hodnota směnky 322, VBÚ - úhrada směnky dlužníkem 322,

31 b) Směnka jako platební prostředek účtování u věřitele Účetní operace MD D 1. FAV prodej zboží Odběratel akceptuje směnku se splatností 3 měsíce: - úhrada pohledávky - úrok VBÚ proplacení směnky dlužníkem

32 ESKONT SMĚNKY = odkoupení směnky bankou před dobou její splatnosti od majitele směnky. Pokud se banka rozhodne směnku eskontovat, uzavírá s klientem smlouvu o eskontu směnky, jejíž součástí je i cena, za kterou banka směnku kupuje. Rozdíl mezi touto cenou a nominální hodnotou směnky = diskont, který účetní jednotka účtuje do nákladů.

33 Účetní operace MD D 1. FAV prodej zboží Odběratel akceptuje směnku se splatností 3 měsíce: - úhrada pohledávky úrok Směnka předána bance k eskontu Poskytnutý eskontní úvěr: diskont částka připsaná na BÚ Úhrada směnky dlužníkem

34 Základní literatura: RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka: průvodce podvojným účetnictví vyd. Olomouc: Anag, spol. s r.o., s. ISBN STROUHAL, J. a kol. Velká kniha příkladů Vyd. Brno: Computer press, a. s., s. ISBN ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví III. díl pro střední školy a veřejnost. 13. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, s. ISBN Doporučené studijní zdroje: MRKOSOVÁ, A. Účetnictví Učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Vyd. Ostrava: EDIKA. 304 s

35 DĚKUJI ZA POZORNOST!

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Finanční účetnictví II

Finanční účetnictví II Finanční účetnictví II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice 1 Obsah Průvodce

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE V PŘÍKLADECH. Monika RANDÁKOVÁ a kol. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Autorský kolektiv: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (repetitorium; příkladová část) Ing. Monika Randáková, Ph.D. (vedoucí autorského kolektivu; textová

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013

Vzorová účetní závěrka. pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky a finanční instituce za rok končící 31.12.2013 Vzorová účetní závěrka pro banky Předmluva Tato publikace připravená PricewaterhouseCoopers poskytuje vzorovou přílohu nekonsolidované

Více

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ Viola Šebestíková ÚČETNÍ OPERACE KAPITÁLOVÝCH SPOLEČNOSTÍ daňové a právní souvislosti úpis a úhrada vkladů vznik kapitálové společnosti operace s vlastním kapitálem - zvyšování základního kapitálu - snižování

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009

Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram - 1 - Sbírka příkladů z účetnictví 3. ročník - zadání 2009 Ing. Jitka Štefanová Ing. Jarmila Votavová - 2-1. Zásoby 1. 1. Oceň. zásob při výdeji ze skladu

Více

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání

Více