Fakultní nemocnice Plzeň Rada pro rozvoj ošetřovatelské péče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakultní nemocnice Plzeň Rada pro rozvoj ošetřovatelské péče"

Transkript

1 Fakultní nemocnice Plzeň Rada pro rozvoj ošetřovatelské péče Zápis z jednání Název jednání: 10. pracovní jednání Rady pro rozvoj ošetřovatelské péče Datum jednání: 22. ledna 2003 Místo jednání: Přítomny: Omluveny: zasedací síň, FN Plzeň - Bory dle prezenční listiny Bc. L. Fiedlerová Program jednání 1. Kontrola Zápisu č Termíny jednání Rady Akce plánované na rok Project HOPE Návrh obsahu Ročenky Úseku ošetřovatelské péče za rok Zhodnocení činnosti Rady v roce Úkoly Rady pro rok Nábor absolventů v roce Návrh na třídění standardů a SOP pro Intranet 10. Návrhy na vytvoření Plánu auditů pro rok 2003 Průběh jednání 1. Kontrola Zápisu č. 9 Bc. N. Müllerová - program na sledování výuky studentů SZŠ/VZŠ/VŠ ve 2. pololetí školního roku 2002/2003 bude zahájen zkušební provoz (školy v současnosti zadávají rozvrh výuky), od školního roku 2003/2004 plný provoz, výstupy z programu budou součástí smluv o zajištění odborné praxe program byl předán zástupcům škol, urgováno doplnění - přepracování SOP probíhá - v ročence bude uvedena informace o počtu zpracovaných SOP na ZOK - internetové, intranetové stránky ošetřovatelského úseku FN Plzeň bez připomínek, tisková mluvčí R. Veselá a Ing. Lucák pracují na aktualizaci stránek nutná aktualizace + dohoda o struktuře informací na webových stránkách FN a jednotlivých pracovišť (viz info od Martiny), na jiných web stránek nemocnic se nelze inspirovat 2. Termíny jednání Rady v roce 2003 Strana 1 (celkem 8)

2 - navržené termíny byly členkami Rady schváleny 3. Akce plánované na rok pokračuje Periodický kurz periferní žilní kanylace - Bc. Müllerová provede kontrolu přihlášených účastnic, vybere ty, které se kurzu zúčastní v průběhu roku celoústavní seminář Dezinfekční prostředky pořádá Oddělení epidemiologie pravidelně 4x za rok (19.3., 13.6., 10.9., ), určen nově nastoupivším, vedoucím pracovníkům a osobám pracujícím s dezinfekčními prostředky XI. liberecké dny sester pozvánka + přihláška předány členkám Rady na jednání - uvítání absolventů srpen, září seminář, kurz Bazální stimulace K. Frýdlová 1. seminář proběhne v březnu nebo dubnu 2003, doba trvání cca 90 minut určen všem sestrám pracujícím na úseku intenzivní péče, fyzioterapeutům 2. kurz proběhne v červnu 2003, doba trvání 3 dny, 1200 Kč/osobu vč. skript, v součinnosti s Komisí pro tvorbu standardů JIP budou vytipovány účastnice kurzu (max. 15), probíhá jednání o finančním zajištění kurzu ze strany sponzorů - seminář na téma Etika zajištění ve spolupráci s 3. LF UK Praha, na organizačním zajištění se podílejí Bc. Müllerová, J. Šneberková, Bc. Mádlová - zvažuje se příprava periodického kurzu Defibrilace - pod patronací ARK, absolventka kurzu získá certifikát - Den ošetřovatelství představení v Divadle M. Horníčka pro vedoucí SZP, další nápady prosím zasílejte elektronickou poštou hlavní sestře - vzdělávání sester v oblasti managementu a komunikace, vhodné zejména pro nově jmenované staniční sestry, návrh na uspořádání kurzu prodiskutuje Bc. Müllerová s paní ředitelkou - umístění kompletního kalendáře Plánovaných akcí 2003 na Intranet FN zajistí Bc. Pátá 4. Project HOPE k zařazení navrženy: Bc. Kaslová Věra SS HOO E. Szökeová SS DK L. Tučková VL OKH Bc. V. Houdková VS GPK J. Šneberková VS CPL - z navržených po dohodě s paní ředitelkou Bc. Müllerová vybere zástupkyni Úseku ošetřovatelské péče v týmu HOPE 2003 Strana 2 (celkem 8)

3 - návrh na cíl Projektu viz dále 5. Návrh na obsah Ročenky Úseku ošetřovatelské péče za rok do Ročenky bude zařazen přehled publikační činnosti SZP a krátkodobé úkoly Úseku ošetřovatelské péče za rok po dokončení a schválení bude Ročenka 2002 distribuována na jednotlivá ZOK 6. Zhodnocení činnosti Rady v roce splněné úkoly: - aktualizace Domácího řádu návštěvy, strava - spokojenost pacientů za 1. a 2. pol projekt Pády 2. pol zapojení FN - projekt dokumentace - název, logo, návrh formulářů, dokumentů Rady - přepracování náplní činnosti, zabudování do personálního programu - zabudování formuláře hodnocení do personálního programu - přepracování formuláře nástupní praxe + zabudování do personálního programu - přepracování dotazníku spokojenosti absolventů - přepracování zdravotnické dokumentace 1. ošetřovatelský plán standardní 2. ošetřovatelská překladová zpráva - zavedení programu sledujícího aktuální nabídku volných pracovních míst zdokonalení náboru pracovníků, včetně adaptačního procesu - kritéria výběru pro studium + směrnice - seminář prevence TEN - zajištění Periodického kurzu periferní žilní kanylace - SOP nová struktura 7. Úkoly Rady pro rok 2003 * krátkodobé - dokončení přepracování náplní činnosti - přepracování zdravotnické dokumentace ošetřovatelská anamnéza - zavedení auditu vedení ošetřovatelské dokumentace na ZOK 1x ročně - retrospektivní a průběžný, využívat kritéria standardu - indikátory kvality - anamnéza, oš. plán vyplněny do 24 hodin - vytvoření systému sledování fluktuace personálu sledování odpadlého času, na vytvoření systému se budou podílet Bc. Müllerová, Bc. Tomšovicová, I. Berková Strana 3 (celkem 8)

4 - návrh na zavedení programu pro plánování směn v PC, Bc. Müllerová a Bc. Pátá zjistí, jaké produkty jsou na trhu Diskuze: R. Švandrlíková počítačové zpracování rozpisu směn bylo zkoušeno na II. IK nevystihuje skutečnou situaci (nedostatek personálu) - podporovat publikační činnost Bc. I. Mádlová navrhuje uspořádat seminář na téma: Jak správně publikovat pro všechny zájemce z řad SZP, projedná možnost uspořádání semináře na Katedře celoživotního vzdělávání VŠ v Plzni, o.p.s. - důsledné využívání systému zápůjčky matrací - Oddělení epidemiologie - vypracování směrnice (SOP) péče o rány, prevence dekubitů navrhnout pracovní skupinu Bc. Müllerová, náměstek ZP - rozpracování sledování kvalifikace SZP na jednotlivé úseky, vytvoření plánu osobního rozvoje (osobní karta zaměstnance), návrh na téma pro tým zařazený do Projectu HOPE 2003 (Mgr. Špirková) - uspořádání kurzu komunikace se zaměřením na jednání s konfliktním pacientem či rodinou, Bc. Müllerová projedná s paní ředitelkou možnost uspořádat kurz ve spolupráci s Hartmann Akademií - vytvořit jednotný pořadač programu kvality a standardů ošetřovatelské péče * dlouhodobé - zdokonalit ošetřovatelský proces, systém skupinové péče na standardních stanicích - sledovat a zvyšovat spokojenost pacientů v oblasti buzení a chování sester - zvyšovat úroveň profesionálního chování a podporovat dodržování Etického kodexu - Etický kodex Bc. Müllerová vznesla návrh na umístění výtisku Etického kodexu na sesternách Diskuze: členky Rady navrhují, aby Etický kodex sestry obdržely při nástupu do FN spolu s plánem nástupní praxe či zapracování - vytvořit systém plánování personálu - průběžné vzdělávání inovační kurzy - plánování stavu personálu - účinně provádět nábor - sledovat a zlepšovat spokojenost personálu 8. Nábor absolventů v roce 2003 Strana 4 (celkem 8)

5 - Bc. Müllerová navrhuje opět oslovit zdravotnické školy ve Slovenské republice - českým a moravským zdravotnickým školám bude zaslána nabídka s upozorněním na on-line nabídku volných pracovních míst a informace pro absolventy na internetových stránkách FN Plzeň Diskuze: R. Švandrlíková má negativní zkušenosti s odbornou způsobilostí sester ze Slovenska Bc. Müllerová navrhuje zařazovat takové sestry do 6. platové třídy, projedná s Mgr. Špirkovou zajištění porovnání studijních osnov českých a slovenských zdravotnických škol 9. Návrh na třídění standardů a SOP pro Intranet Bc. M. Pátá - standardy budou umístěny na Intranetu FN, včetně náhledů, v nejbližší době budou k dispozici standardy platné v celé FN, do budoucna je plánováno umístění standardů platných na jednotlivých ZOK - navrhované třídění standardů: 1. FN 2. Dospělí 3. Děti 4. JIP 5. Laboratorní obory 6. Centrální sterilizace 7. Operační sály 8. ZOK - systém umístění standardů na Intranet: vedoucí skupiny pro tvorbu standardů zašle nový standard na el. adresu Bc. Páté a ta zajistí umístění na Intranet 10. Návrhy na vytvoření Plánu auditů pro rok 2003 Bc. I. Mádlová - v současnosti probíhá audit Katetrizace močového měchýře vzhledem k náročnosti zpracování není plánován na 1. pololetí 2003 jiný audit - návrhy na vytvoření plánu pro 2. pololetí 2003: Diskuze: jeden audit většího rozsahu navrhován audit Vedení zdravotnické dokumentace retrospektivní systémová kontrola správnosti zpracování dokumentace ze strany SZP i lékařů (audit by byl prováděn v součinnosti s MUDr. Šlechtovou) dva audity menšího rozsahu (téma dle návrhů členek Rady) Strana 5 (celkem 8)

6 R. Švandrlíková navrhuje provedení auditu Bezpečnost pacienta se zaměřením na prevenci pádů Bc. Müllerová tento audit doporučuje provést v rámci auditů na jednotlivých ZOK např. II. IK a Geriatrické oddělení porovnání výsledků - po diskuzi členky Rady schválily návrh na provedení auditu Vedení zdravotnické dokumentace bude projednáno s MUDr. Šlechtovou Diskuze J. Kubínová - FN bude zapůjčen analyzátor automat, který odečítá sedimentaci v laboratoři (hodinová sedimentace za1/2 hodiny, dvouhodinová za 1 hodinu) Bc. Štruncová - vznesla na dotaz, kdy vejde v platnost novelizovaná směrnice č. 7 Péče o pracovníky, kapitola I Poskytování OOPP? Bc. Müllerová - novela je schválená, v platnost směrnice vstoupila zpětně k distribuci zajišťuje sekretariát JUDr. Košařové se uskuteční jednání Komise pro OOPP připomínky členek Rady k fasování OOPP dle nové směrnice, příloha 4, budou projednány a s výsledky budou seznámeny všechny vedoucí SZP Bc. Tomšovicová - byla oslovena zástupkyní společnosti dodávající na český trh přístroj VAC, určený k léčbě ran, dekubitů - navrhuje uspořádání semináře, jehož obsahem by bylo seznámení se s principem fungování přístroje Bc. Müllerová - k přístroji se z odborného hlediska vyjadřoval Prof. Třeška dle jeho vyjádření by přístroj VAC nebyl ve FN plně využit Úkoly 1. Výběr účastnic Periodického kurzu periferní žilní kanylace pro rok Bc. Müllerová. 2. Projednání návrhu na uspořádání kurzu managementu a komunikace (Hartmann Akademie) s paní ředitelkou - Bc. Müllerová. 3. Zajištění semináře na téma Etika - Bc. Müllerová, J. Šneberková, Bc. Mádlová. 4. Po projednání s paní ředitelkou výběr zástupkyně Úseku ošetřovatelské péče do týmu, který se zúčastní Projectu HOPE Bc. Müllerová. 5. Vytvoření systému sledování odpadlého času - Bc. Müllerová, Bc. Tomšovicová, I. Berková. Strana 6 (celkem 8)

7 6. Průzkum trhu programy na zpracování rozpisu směn - Bc. Pátá, Bc. Müllerová. 7. Projednání možnosti zajištění kurzu Jak správně publikovat s VŠ v Plzni, o.p.s. - Bc. Mádlová. 8. Návrh pracovní skupiny na vytvoření směrnice (SOP) péče o rány, prevence dekubitů - pracovní skupinu navrhnou Bc. Müllerová a MUDr. Poborský. 9. Porovnání studijních osnov českých a slovenských zdravotnických škol - s Mgr. Špirkovou projedná Bc. Müllerová. 10. Projednání připomínek členek Rady k novele směrnice č. 7 na jednání Komise pro OOPP Bc. Müllerová. 11. Návrhy na uspořádání oslavy Dne ošetřovatelství - členky rady, el. poštou Bc. Müllerové. Schváleno Termíny jednání Rady v roce 2003 Plán auditů pro rok 2003 Přílohy Termíny jednání Rady v roce 2003 Plán auditů pro rok 2003 Kopie Členky Rady Ing. Kunová ředitelka FN V Plzni dne Schválila: Bc. N. Müllerová Strana 7 (celkem 8)

8 Zapsala: V. Jandová Strana 8 (celkem 8)

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi:

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi: Informace a pokyny pro zájemce o pracovní pozice v rámci projektu Personální zajištění implementační struktury MŠMT pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky ÚVODNÍ INFORMACE Nábor

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace

Vyhodnocení plán činnosti. Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Vyhodnocení plán činnosti Domova pro seniory Kamenec, Slezská-Ostrava, příspěvkové organizace k 31.12.2011 1 OBSAH: A. ÚVOD 1. Název organizace

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace Adresa školy: Kostelní 9, 460 31 Liberec 2 Tel., fax 485 100 750 e-mail : eva.semusiova@szs-lib.cz

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015

Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 ; Výchovně vzdělávací plán pro školní rok 2014/2015 V Praze dne 1. září 2014 Ing. Lumír Kymr ředitel SŠES 1. Úvod Výchovně vzdělávací plán Střední školy elektrotechniky a strojírenství pro školní rok 2014/2015

Více

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti

Návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 - pracovní verze vytvořená dne 16. 12. 2014 určená k připomínkování široké veřejnosti Vážení, materiál, který se Vám dostává do rukou jako návrh Akčního plánu městské části Praha 10 na rok 2015 (dále i návrh Akčního plánu MČ P10), je prováděcím dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace V Y H O D N O C E N Í P L Á N U Č I N N O S T I Domova Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvkové organizace, Čujkovova 25, Ostrava-Zábřeh za rok 2011

Více

Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013

Závěrečná zpráva. za projektové období leden 2011 prosinec 2013 Závěrečná zpráva za projektové období leden 2011 prosinec 2013 Základní informace Název projektu Školka už není problém Registrační číslo projektu Příjemce dotace CZ.1.04/3.4.04/54.00202 Vítkovická nemocnice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Plavecká škola, Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842 Adresa: Eliščino nábřeží 842, 500 02 Hradec Králové Identifikátor zařízení: 600 033

Více

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009

Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Vyhodnocení Akčního plánu RPSS pro rok 2009 Úvod Akční roční plán Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice vychází pro rok 2009 především z obecné návrhové části RPSS. Tato část vznikla

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE PROJEKTU IQ INDUSTRY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo Prioritní osy: 1 Oblast podpory: 1.3 Příjemce: Název projektu: Registrační číslo projektu: Datum zahájení

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015

Plán práce na školní rok 2014/2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Josef Žáček, ředitel školy Plán práce byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2014 1.

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Personální řízení organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru Jméno a příjmení autora: Mgr. Jitka Buhrová Rok:

Více