KA 3. Praktickékompetence pro začínajícípedagogy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KA 3. Praktickékompetence pro začínajícípedagogy"

Transkript

1 KA 3 Praktickékompetence pro začínajícípedagogy

2 Cílováskupina (začínajícípedagogičtípracovníci středních zemědělských a lesnických škol sžádnou/minimálnípedagogickou praxí) - obdrží relevantní praktické informace pro vedení výchovně vzdělávacího procesu - získají základy potřebných pedagogických kompetencí.

3

4 Klíčovédovednosti učitele, třídního učitele (přehled rozsahu působnosti, význam plánování, příprava vyučovacíjednotky, kompetentnost výuky a výchovy, autorita učitele a možnosti jejího budování, podoby řízení třídy, práce a vztahy se žáky motivace, hodnocenížáků, význam pozitivního ocenění, autoevaluace, portfolio, kultura školy). Pedagogická(povinná) a učebnídokumentace, učebnice, učební pomůcky. Poměry na školách (vedení, kolegové, spolupracovníci, ostatní zaměstnanci). Vztahy sveřejností(rodiče, sociálníodbor, Policie ČR), třídní schůzky společné, individuální konzultace.

5 Prevence sociálněpatologických jevů(tvorba MPP, agresivita žáků, drogy, šikana, krádeže, dalšíformy SPJ, formy kázeňských přestupkůa dopady postihů, způsoby jejich řešení). Klima třídy (vztahy mezi žáky, vztahy učitel žák, třídníučitel žák, možnosti udržení pozornosti žáků a kázně v průběhu vyučování), příklady řešení. Školníporadensképracoviště(možnosti spolupráce školního psychologa s učitelem, třídním učitelem, demonstrace konkrétních kroků pro navázání vztahů s rodiči a při individuální práci s rodiči, pomoc třídním učitelům při řešení školních problémůna třídních schůzkách význam přítomnosti výchovného poradce, školního psychologa aj.). Limity a výhody spolupráce se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC, SVP). Relaxačnítechniky (využitírelaxace ve výuce jako prevence syndromu vyhoření pedagogických pracovníků).

6 Stavba vyučovacíhodiny a jejíúskalí, praktickáaplikace různých vyučovacích metod vprůběhu hodiny, motivace žákůvúvodu i průběhu vyučovacíhodiny, otázka udržení aktivity žáků v průběhu vyučovací jednotky, možnosti probouzení zájmu o samostatné získávání informací k probíranému tématu). Tvorba a praktickévyužitíškolního vzdělávacího programu vpráci učitele. Příprava na hospitaci ředitele školy, příprava pedagoga na návštěvu ČŠI ve vyučování. Integrace žákůse speciálněvzdělávacími potřebami vhlavním vzdělávacím proudu, eventuality spolupráce sasistentem pedagoga u žákůse zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo u žákůse sociálním znevýhodněním. Právníminimum učitele (baterie informacík elementárnímu právnímu vzdělání, použitelnému vběžnépedagogicképraxi) sloužízačínajícím učitelům ke snadnějšíorientaci vzákladních právních otázkách, souvisejících svýkonem povolání).

7 Jednohodinový výstup na škole, kteráje zaměstnavatelem účastníka (za přítomnosti lektora Mendelovy univerzity v Brně). Závěrečný pohovor pro řešenívybraného konkrétního praktického problému ze školního prostředís každým zúčastníkůza účelem zjištění úrovně a kvality subjektivní schopnosti tvořivého použití poznatků, získaných vrámci kurzu. Jednotlivépřípady předem připravílektoři Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

8 prezenční

9 Cíl kurzu spočíváv poskytnutípřiměřeného množstvípodstatných praktických informacízačínajícím pedagogickým pracovníkům (nejen odborných vyučovacích předmětů) výše uvedených odborných středních škol, kteříjsou bez pedagogicképraxe nebo majíza sebou pouze minimálnípedagogickou praxi vdélce do dvou let. Záměr vzdělávací aktivity se koncentruje do cíleného předání potřebných poznatků pro získání praktické pedagogické kompetence. Vrámci vzdělávacího programu/kurzu se taképočítá sdostatečným časovým prostorem pro individuálnídotazy účastníků, řešeníkonkrétních problémůa situacíse školskou problematikou, simulaci otázek, o které účastníci projeví zájem.

10 Celková dotace studia: 80 hodin.

11

12

13

14

15 počet: Vzdělávacíprogram/kurz je vhodný pro začínajícíučitele vybraných středních odborných škol bez pedagogické praxe nebo s maximálně dvouletou praxí.

16 Institut celoživotního vzdělávánímendelovy univerzity v Brně učebny (v případě potřeby vhodné zařízení v lokalitě, blízké přihlášeným studentům) středníodbornéškoly, určenékrealizaci výstupu

17 Ing. Marie Horáčková Mgr. Petra Kadlecová PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc. Současné působení lektorů: Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Oddělenísociálních věd

18

19

20 Zvládánínáročných a krizových situacívpráci pedagoga zemědělských a lesnických odborných škol Mgr. Dita Janderková, Ph.D.

21 Témata výuky: Techniky prezentace. 1. Vyjednávání a vedení. 2. Naslouchání, poskytování zpětné vazby. 3. Duševní hygiena.

22 Techniky prezentace Komunikačníkompetence. Komunikace verbálnía neverbální. Grafický projev. Příprava prezentace, hlavnízásady ústního projevu. Osobnost mluvčího, hlasovátechnika, řečnickétriky. Stres a tréma při mluveném projevu možnosti zvládání. Co nám komplikuje řeč poruchy řeči. Hlasováhygiena, poruchy hlasu význam, praktickétechniky. Druhy řečnických projevů.

23 Vyjednávánía vedení Základní informace o práci ředitele školy. Techniky vyjednávání, příprava půdy pro vyjednávání, zvládání konfliktů nebo zdánlivě neřešitelných situací. Získánínebo zlepšenívyjednávacích dovedností.

24 Naslouchání, poskytovánízpětnévazby. Vysvětleníprincipu aktivního naslouchání. Faktory ovlivňujícínaslouchání. Techniky aktivního naslouchání. Poskytovánízpětnévazby různým osobám, sebepoznánívtéto oblasti Varianty zpětnévazby, přijímánízpětnévazby.

25 Duševníhygiena Zásady duševního zdraví. Stresory pedagogického života. Organizace času plánování. Relaxačnídovednosti -vysvětleníprincipu a nácvik několika relaxačních technik.

26 Komu je kurz určen? Učitelům zemědělských a lesnických odborných škol. Vrámci kurzu je dán prostor účastníkům. Budou řešeny konkrétníproblémovéotázky a situace se školskou problematikou, o které projeví frekventanti zájem.

27 Organizace vzdělávacího programu Určen maximálněpro 15 účastníků Rozsah kurzu je 40 hodin Tým školitelůbude pracovat přímo na jednotlivých školách s účastníky

28

29 Tento projekt je solufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR PhDr. Jitka Sýkorová německé kurzy PhDr. Zdena Rosická, CSc. anglické kurzy obě z FRRMS MENDELU Kurz němčiny a angličtiny zaměřenéna výuku odborného jazyka Kurzy odbornéterminologie : a) v zemědělství b) v lesnictví c) zahradnictví Cílováskupina učiteléodborných středních zemědělských škol Kurz je zaměřen na základníodbornou terminologii oboru a konverzaci, Délka kurzu 20 hod.

30 Prezentace firmy, zemědělsképodniky Počasí/podstatnájména, přídavnájména Půda /přídavnájména, příslovce Hnojení Marketing/reklama

31 1.Der Vorlockerer-předkyprič

32 Zemědělsképrodukty/ podstatnájména Zemědělskéstroje a nástroje/podstatnájména Traktory Kombajny Základníčinnosti vzemědělství/slovesa

33 2. Der Tiefenlockerer - hloubkový kypřič

34 1. Der Vorlockerer -Stoppelbearbeitungsgerät für die erste flache Bearbeitung -Durchdringung der Wurzeln zu inneren Bodenschichten -Erhöhung der Wasser- und Luftdurchlässigkeit -Ermöglichung der Verlagerung von Düngern in tiefere Bodenschichten -Verhinderung der Entstehung von Wasserseen

35 2. DER TIEFENLOCKERER -zur Lockerung von Fahrgassen und zum breitflächigen Aufbrechen von Bodenverdichtungen

36 3. Der Anbaudrehpflugnesené pluhy

37 -zum Pflügen (wichtige Rolle bei der ersten Bodenbearbeitung)

38 -zum Einsatz mit verschiedenen Geräten, z.b. Eggen -Kombinationsbetrieb mit LEMKEN-Drillmaschinen

39 Die obere Schicht der festen Erdrinde heißt der Boden. Den Boden bilden organische und anorganische Stoffe. Das ausgangsmaterial des Bodens ist das Muttergestein-sie besteht häufig aus Quarz, Kalzit und Feldspat.

40 DIE ANORGANISCHEN BESTANDTEILE Entstehen durch Verwitterung des Gesteins. DIE ORGANISCHEN BESTANDTEILE Sind pflanzlicher oder tierischer Herkunft. Sie bilden den Humus. Die Böden heben verschiedene Gehalt an Humus und heißen dann humusarme Böden, humose Böden und Moorböden

41 PEDOGENEN FAKTOREN Das Muttergestain Lockersedimente (z. B. Fluss oder Meer, Sand, Löss). ältere Boden (aquatische Sedimente). Landklima. Direkte Auswirkungen: - Veränderungen in der Temperatur. -Änderungen im Niederschlag Intensität -die Intensität des Waschens Nährstoffe im Boden. Indirekten Effekt durch die Vegetation. Organismen (Edaphon). -Intensität ihrer Aktivität abhängig: die Tragfähigkeit des Bodens und Klima.

42 Unter Schadstoffen werden hier Stoffe verstanden, die das Wachstum der Kulturpflanzen, das Bodenleben, die Tiergesundheit (Futtermittel) oder die menschliche Gesundheit (Nahrungsmittel, Trinkwasser) beeinträchtigen können. Die wichtigsten Schadstoffgruppen im Boden sind Schwermetalle und organische Schadstoffe. Die schädliche Wirkung eines Stoffes hängt von seiner Konzentration ab. Schadstoffe können u.a. in den Boden gelangen durch Verwitterung der anstehenden Gesteine (Schwermetalle), durch Überschwemmung, aus der Luft, durch die Bewirtschaftung (Düngung und Pflanzenschutzmaßnahmen), von einem Betriebsgelände oder aus einer Deponie (siehe Altlast).

43 Unter Berücksichtigung verschiedener Gesichtspunkte unterscheiden wir verschiedene Bodenarten-Sandböden, Lehmböden und Tonböden. Nach der Höhe des Kalkgehaltes teilen wir die Böden auf kalkarme und kalkreiche Böden ein, nach der Bearbeibarkeit sprechen wir von leichten und schweren Böden.

44 BRAUNERDE HUMUSKARBONATBODEN (RENDZINA)

45 Im Boden leben zahlreiche Mikroorganismen-Bodenlebewesen Sie heißt Bodenfauna und Bodenflora Die Bodenlebe wesen zersetzen die organische Masse Der Boden besteht aus der Krume und dem Unterboden. Gute Voraussetzung für die Pflanze bietet die Krümelstruktur des Bodens.

46 Základníčinnosti vzemědělství/slovesa Rostlinnávýroba Obilniny, okopaniny, olejniny Pěstovánízeleniny vpolních podmínkách Živočišnávýroba, chov hospodářských zvířat

47 Produkce skotu, chov dojnic Metody výkrmu skotu Chov prasat Chov drůbeže Vinohradnictví Biomasa a náhradnízdroje energie

48 Für die Erzeugung von Elektroenergie kamen in unseren Bedingungen vor allem folgende Möglichkeiten in Frage: Gewinnung aus Kohle, aus Wasserkraft und mittels Kernspaltung. Der erste Weg belastet Boden, Landschaft, Atmosphäre, der letzte bringt Gefahren, wie die Kernkraftwerksunfälle der letzten Jahrzehnte zeigen.

49 Erneuerbare Energiequellen sind: Solarenergie Windkraftwerke Geothermie Gezeitenenergie Hackgut

50 Die Nachteile: die Sonne scheint nicht während der Nacht, die Intensität ihrer Strahlung wechselt mit Jahreszeit, Tageszeit und Wetter. Man braucht aber vor allem quadratkilometergrosse Auffangflächen, was die Erzeugungskosten der Energie ungemein verteuert.

51 Die Solarenergie ist jedoch vor allem für Kleinverbraucher geeignet und wird bereits mit Erfolg für Wohnraumheizung von Ein- oder Zweifamilienhäusern, für die Wasserwärmung von Schwimmbädern eingesetz.

52 Windkraftwerke Windkraftwerke sind gegenwärtig selbst an günstigen Standorten nur 1/4 bis 1/3 der gesamten Jahresstunden nutzbar, und müssen daher von weiteren Energiequellen ergänzt werden. Windkraftwerke haben auch Nachteile: sie verursachen Lärm, beeinflussen das Landschaftsbild.

53

54 Tento projekt je spolufinancován n evropským sociáln lním fondem a státn tním rozpočtem ČR Vzdělávacíprogram pro vedoucíodborného vyučovánía výcviku směrem k profesnímu růstu Mgr. Vladislav Jankových

55 Tento projekt je spolufinancován n evropským sociáln lním fondem a státn tním rozpočtem ČR Vzdělávacíprogram pro vedoucíodborného vyučovánía výcviku směrem k profesnímu růstu Součástí vzdělávacího portfolia budou dva kurzy zaměřené na získávání odpovídajících kompetencí vedoucích pracovníků, manažerů, lidí pověřených vedením výcviků a formování pracovních skupin na odborných školách Účastníci budou vedeni k maximálníefektivitěa osobnía osobnostnívýtěžnosti v rámci disponibilních zdrojů. Rozvoj jejich kompetencíbude směřovat k jejich přímému využitív rámci jejich oborové praxe

56 Tento projekt je spolufinancován n evropským sociáln lním fondem a státn tním rozpočtem ČR Kurz mádva bloky Vybrané komunikační dovednosti Vedení týmů a týmová spolupráce

57 Tento projekt je spolufinancován n evropským sociáln lním fondem a státn tním rozpočtem ČR Vybrané komunikační dovednosti Prvníblok sestáváz následujících modulů:

58 Tento projekt je spolufinancován n evropským sociáln lním fondem a státn tním rozpočtem ČR Vedení týmů a týmová spolupráce Druhý blok obsahuje tato témata:

59 Tento projekt je spolufinancován n evropským sociáln lním fondem a státn tním rozpočtem ČR Rozsah kurzu Vzdělávacíprogram je určen pro skupinu 10 osob vedoucích pedagogůodborného vyučování Vzdělávací program bude realizován dvakrát Délka kurzu Jeden kurz mározsah 40 hodin, z toho 20 hodin v rámci bloku Vybranékomunikační dovednosti a 20 hodin v rámci bloku Vedení týmu a týmová spolupráce

60 Tento projekt je spolufinancován n evropským sociáln lním fondem a státn tním rozpočtem ČR Přínos pro účastníky Kurz je orientován na získánípraktických dovednostímanažerův oblasti komunikace a řízení pracovních týmů. Forma výuky Výuka obou bloků zahrnuje praktický nácvik dovedností. Výuka bloku Vedení týmu a týmová spolupráce bude probíhat za přítomnosti dvou lektorů současně.

61

62

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Praha 2010 OBSAH: Úvod Základní pojmy Pět kroků při tvorbě MPP Krok 1.: Charakterizujte Vaší školu Krok 2.: Analyzujte

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Minimální preventivní program ZŠ Dr. E.Beneše nám.j.berana 500 19600 Praha 9 Mgr.

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

Metodická příručka pro ředitele škol

Metodická příručka pro ředitele škol Metodická příručka pro ředitele škol Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí v kariérním systému učitelů ČR Obsah Úvod...1 1. Struktura kariérního systému učitelů ČR...1 2. Standard učitele...2 2.1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Hlava I Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy (1) Metodické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více