Zpráva o výsledcích výzkumu za rok Aktivita A 412

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledcích výzkumu za rok 2009. Aktivita A 412"

Transkript

1 Zpráva o výsledcích výzkumu za rok 2009 Aktivita A 412 Využívání a ochrana přírodních nerostných zdrojů v Podkrušnohoří Doc. RNDr.Mirka Blažková,PhD Projekt MMR WD

2 Projekt MMR WD Zpráva o výsledcích výzkumu za rok 2009 Aktivita A 412 Využívání a ochrana přírodních nerostných zdrojů v Podkrušnohoří Doc. RNDr.Mirka Blažková,PhD Úvod. Oblast Podkrušnohoří, kde probíhá projekt MMR WD výzkum disparit, je významná velkým množstvím výskytu nerostných surovin. Převažující surovinou jsou zde bohaté zásoby hnědého uhlí. Spalování tohoto bohatství v tepelných elektrárnách však přineslo tomuto území v 80 a 90 létech katastrofální znečištění ovzduší. Postupnými sanačními opatřeními, jako bylo především odsíření elektráren a odprášení exhalací, se situace výrazně zlepšila, i když v porovnání s jinými kraji republiky, je stále co zlepšovat. Zpráva o současném stavu využívání a ochraně přírodních zdrojů v Podkrušnohoří je založen na aktuálních informacích, které vycházejí z databáze MŽP ČR a České geologické služby Geofondu ČR. V posledních létech se uskutečnila revize chráněných ložiskových území ( CHLÚ ) a dobývacích prostorů ( DP ) v celé ČR, tak aby byla území uvolněna k dalšímu využití. Zpracovaný dokument předkládá rámcové výsledky této revize v oblasti v Podkrušnohoří. 1.Obecně o Chráněných ložiskových územích a dobývacích prostorech CHLÚ Chráněné ložiskové území zahrnuje území, kde jsou určeny zásoby vyhrazeného nerostu, či jejich bezprostřední okolí, na kterém by stavby a zařízení, které nesouvisí s dobýváním výhradního ložiska, mohly znemožnit nebo snížit jeho dobývání. CHLÚ se stanovuje po vydání osvědčení o výhradním ložisku. Zák. ČNR č.44/1988 Sb. DP Dobývací prostor je nejvyšší ochrana ložiska a předchází povolení k těžbě. Stanoví se na základě výsledků průzkumu ložiska podle rozsahu, uložení, tvaru a mocnosti. Na povrchu je vymezen mnohoúhelníkem, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi. Zák.ČNR č.44/1988 Sb. Po zrušení dobývacího prostoru je předmětné území v režimu chráněného ložiskového území. Teprve po zjištění, že na vytěženém ložisku neexistují zbytkové zásoby suroviny lze zrušit chráněné ložiskové území a ložisko vyřadit ze státní bilance zásob. Ložiska a chráněná ložisková území, která v současné době nejsou určena k těžbě, má v gesci Česká geologická služba Geofond. Ostatní lokality jsou spravovány těžebními organizacemi. Zkoumaná oblast Podkrušnohoří je vzhledem k dlouhé historii těžby a vlastnickým vztahům (v minulosti veškeré těžebny státní ) bylo rozhodnuto, že tzv. dluhy minulosti,nerealizované rekultivace, k datu převzetí privátních organizací, budou zajišťovány a financovány ze státního rozpočtu. Pro tuto činnost byly určeny Palivový kombinát Ústí nad Labem pro povrchovou

3 těžbu a Státní podnik DIAMO Stráž pod Ralskem byl určen pro dohled na sanace po hlubinné těžbě. 2.Rámcová geologická charakteristika zkoumaného území. ( zpracováno dle M. Malkovský et al., 1985) Geologický vývoj území je velmi pestrý. Oblast Severočeské hnědouhelné pánve leží převážně v soustavě krušnohorsko - durynské. Fundament je součástí saxoturingika. Česká křídová pánev sem zasahuje svými západními výběžky. Její sedimenty transgredovaly od cenomanu do santonu na podložní krystalinikum a permokarbon. Příbojové facie jsou bohaté zbytky organismů. Významné jsou neovulkanity komplexu Doupovských hor a Českého středohoří, a to právě v částech přiléhajících k pánvi. České středohoří tvoří pestrou škálu petrografických typů hornin a forem těles neovulkanitů. Platformní pokryv je zastoupen v terciéru vývojem v jezerních pánvích, v paleogénu a v neogénu. Sedimentační prostor paleogenní zasahoval ze sokolovské pánve přes jižní okraje Doupovských hor na Podbořansko, neogenní pánev se vytvořila podél jižního okraje východní části Krušných hor a zasahovala dosti daleko na jih. Krušnohorské krystalinikum tvoří podloží severočeské hnědouhelné pánve. Hlavní tektonickou linií je v zájmovém území směrný zlom krušnohorský. Krušnohorský zlom, který odděluje severočeskou hnědouhelnou pánev od Krušných hor, je jedním z velmi složitých prvků v Českém masivu.jedná se o styk krystalinika Krušných hor se sedimenty svrchní křídy a neogénu. Průběh zlomu je podmíněn tektonicky a je geomorfologicky výrazný. Všechny jmenované poruchy mají také regionální hydrogeologický význam, zvláště na uspořádání hydrogeologických poměrů zkoumané oblasti. 3.Ložiska nerostných surovin v modelové oblasti. Hlavní nerostnou surovinou s nejvýznamnějšími množstvím zásob je bezesporu uhlí. V přehledu však budou uvedeny další suroviny, které mají svoji dlouhou historii a velký význam pro rozvoj území. Je nutné sem i zahrnout ložiska na Krušných horách, která byla z větší části vyčerpána. Mezi ložiska s významnými zbytkovými zásobami patří cín-wolframové ložisko na Cínovci, ložisko fluoritu na Moldavě a železných skarnů ( magnetitu) na Měděnci. Žádné z těchto ložisek se netěží, ale jsou důležitou zásobou pro budoucnost. Po těžbě zůstalo velké množství hald. Nerudní suroviny jsou sice zastíněny významem hnědého uhlí, ale jsou důležité pro místní hospodářství a řadu průmyslových odvětví. Tyto suroviny se nacházející v severočeské pánvi a v přilehlém území. Řada z nich je svým vznikem vázaná na sedimenty v nadloží uhelných slojí. Při svém využití jsou úzce spojeny s těžbou uhlí ( tzv. doprovodné suroviny). Tento fakt v některých případech zlepšuje hlediska jejich ekonomického hodnocení, ale naopak často komplikuje jejich využití. Jedná se například o bentonity. Tato ložiska jsou nejvýznamnější v České republice, nebo diatomity. Ložiska písků a štěrkopísků se také převážně vyskytují v blízkosti uhelných zásob. Bentonity- jako bentonit jsou označovány jílové horniny složené převážně z jílových minerálů skupiny montmorillonitu. Obsahují též klastickou příměs vulkanické i jiné povahy,

4 cementační materiál ( např. kalcit), novotvořené minerály ( biotit, karbonáty) a další jílové minerály (kaolinit, halloisit, illit aj.)mocnosti bentonitových ložisek se pohybují v severozápadních Čechách v rozmezí 10-40,místy až 50m. Bentonitu se používá v průmyslových odvětvích např. ve slévárenství, stavebnictví, zemědělství, chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu Diatomity ložiska diatomitů vznikla nahromaděním schránek rozsivek (Diatomacea). Diatomity obsahují více než 40% schránek rozsivek, dále jílové minerály (kaolinit,montmorillonit, illit), klastický a pyroklastický materiál i jiné fosílní mikroorganizmy ( spongie). Z chemického složení převládá obsah SiO2 vázaný na opálové schránky rozsivek. Z fyzikálních vlastností je důležitá pórovitost a tím sorbční chopnost. Písky a štěrkopísky,. Zdroje štěrkopísků v severočeské hnědouhelné pánvi se nacházejí v proluviálních uloženinách na úpatí krušnohorského svahu. Písky souvrství hnědouhelných slojí a souvrství nadložního jsou známy, jako čočkovité polohy o malých mocnostech, do 10m. Kaolín se nachází především v oblasti Kadaňska, vznikl zde kaolinizací živců granulitových ortorul a migmatitů. Součásti kadaňských kaolínů jsou oxid hlinitý (Al2 O3 ),oxid železitý (Fe2 O3), TiO2 a klastické příměsi. Křemence se vyskytují především na Mostecku. Jedná se o křemence vzniklé prokřemeněním pískovců (tzv. krystalické křemence) a nebo vzniklé prokřemeněním slínovců, jako tmelové nebo amorfní dinasové křemence. Pro výrobu dinasu jsou nejkvalitnější amorfní křemence z ložiska Lahošť Jeníkov. Minerální pigmenty jsou těženy ve formě oxihumolitu, největší těžba na ložisku výsypky Václav u Duchova. Spraše a sprašové hlíny a ostatní cihlářské suroviny jsou v omezeném množství, bez zásadní perspektivy. Vápence a ostatní karbonátové suroviny jsou známé z okolí Teplic a úpatí Krušných hor. Kámen a kamenivo se vyskytují především v severní části Ústecka, Chomutovska a východní části Krušných hor.převažující horninou jsou čediče. A to na lokalitách Mikulovice, Vrbička,Všechlapy, Dolánky, Dětaň a Dětaň-Chlum, Unhošť u Kadaně a Libouchec u Ústí nad Labem. Významnější ložiska znělce jsou na Mariánské skále u Ústí nad Labem, Železnický vrch u Bíliny. Perspektivní ložiska jsou Ryzelský vrch a Špičák u Mostu, Červený vrch u Braňan a Svádov u Ústí nad Labem Zásoby hnědého uhlí se nacházejí v tzv. podkrušnohorských pánvích. Jsou to: - severočeská hnědouhelná pánev (SHP)se rozkládá v prostoru mezi Kadaní a Ústí n.l - sokolovská pánev (SP) je situována na západ od Doupovských hor v okolí města Sokolova - chebská pánev se nachází na samém západním okraji Podkrušnohoří. Severočeská hnědouhelná pánev zasahuje do všech studovaných okresů, kterými jsou ústecký, teplický, mostecký a chomutovský. (Blažková 2007a) V podkrušnohorských hnědouhelných revírech se těží uhelná substance průmyslovým způsobem více než 150 let a jen v období od roku 1945 do roku 1998 byly vytěženy již téměř 3,4 miliardy tun hnědého uhlí. až do konce 2. světové války však dosahovala těžba hnědého uhlí v této oblasti jen výjimečně úroveň vyšší než 20 mil. tun za rok. V poválečném období se však začala těžba hnědého uhlí prudce zvyšovat. Rostla v podstatě za každé pětileté plánovací období o více než 10 mil. tun a v polovině 80. let dosáhl severočeský hnědouhelný revír (SHR) 74,6 mil tun za rok.

5 Podle útlumové varianty těžeb, vycházejících z Vládního usnesení č.444 z roku 1991 k územně ekologickým limitům velkolomové těžby v současné době zůstalo v Podkrušnohoří v provozu pouze šest lomů o následující životnosti: Lom Československá armáda do roku cca Litvínovská uhelná společnost a.s. Lom Vršany do roku 2058 Vršanská uhelná společnost a.s. Lom Bílina do roku 2034 a lom Libouš do roku Severočeské doly a.s Lom Jiří do roku cca 2026 a lom Družba do roku cca Sokolovská uhelná a.s V případě prolomení limitů by došlo k prodloužení těžeb na lomu Československé armády do roku 2061 až 2100, na lomu Bílina do roku 2049 a lomu Libouš do roku Útlumová varianta vývoje těžeb by znamenala definitivní a nenávratné ukončení těžby hnědého uhlí v severozápadních Čechách na začátku 30. let 21 století. 4.Aktuální stav CHLÚ a DP v oblasti Podkrušnohoří Celkový přehled výskytu chráněných ložiskových území ( CHLÚ ) v Podkrušnohoří je patrný z mapky č.1. Zde jsou rozlišena CHLÚ podle umístění v území. Dále budou následovat podrobnější informace s mapkami v jednotlivých okresech. Jsou zde uvedeny názvy lokalit CHLÚ spolu se jmény těžařů, nebo správců ložiska a specifikována chráněná surovina. V detailu pak jsou uvedeny CHLÚ a DP v přílohách na konci zprávy. Mapa č.1

6 Další přehledná mapka ( č.2 ) ukazuje v přehledu dobývací prostory v celém zkoumaném území a barevně rozlišuje dobývací prostory v těžbě, nebo mimo ní. Na mapce č. 2 jsou přechody některých ložisek mezi jednotlivými okresy. Když připočteme prostory zahrnující prozkoumaná výhradní ložiska viz. mapka č 3.a dalšími antropogenními projevy doprovázejícími těžbu, jako jsou např.odvaly a výsypky, je území těchto čtyřech okresů zasaženo téměř z 50% antropogenní činností a brání dalšímu jinému využití. Mapa č.2 Mapa.č.3

7 Převážná většina zásob nerostných surovin v oblasti Podkrušnohoří jsou tvořena ložisky hnědého uhlí Ta se vyskytují v okresech Ústí nad Labem, Teplice, Most i Chomutov. Těžbou hnědého uhlí se zde zabývají tři velké společnosti. Severočeské doly a.s. Chomutov ( vlastník České energetické závody ČEZ) Czech Coul a.s. Most, ze které se vyčlenily Litvínovská uhelná a.s. Most a Vršanská uhelná a.s. Most. Organizace SD Humatex, a.s. Bílina příležitostně těží oxyhumolit. V zájmových okresech je několik lomů na stavební kámen, kde firma DOBET s.r.o. Ostrožská Nová Ves těží znělec, Tarmac CZ a.s. těží čediče, KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. těží čediče, Stone s.r.o. kamenolom Všechlapy těží čediče, Bazalt s.r.o. Zabrušany těží čediče. Cihlářskou surovinu využívá organizace WIENERBERGER Cihlářský průmysl a.s. a bentonity, křemence a znělce jsou doménou těžby organizace KERAMOST a.s.most. Organizace LB MINERALS, a.s. Horní Bříza spravuje chráněné ložiskové území nežáruvzdorných jílů. Na ložisku Vysočany se připravuje těžba štěrkopísku v dobývacím prostoru Vysočany. V přehledu jsou uváděny dobývací prostory s ukončenou těžbou a likvidací, ale dokud Báňský úřad nevydá rozhodnutí o zrušení příslušného dobývacího prostoru, tento stále figuruje v bilanci. 5. Podrobný přehled dobývacích prostorů a chráněných ložiskových územích v Podkrušnohoří po okresech. 5.1.Chráněná ložisková území a dobývací prostory okres Ústí nad Labem Bilancovaná výhradní ložiska v okrese Ústí n.l jsou zastoupena surovinami hnědé uhlí a stavební kámen. Hnědé uhlí je registrováno na lokalitách Varvažov Gustav1, Modlany a na bývalém lomu Chabařovice. Ložiska stavebního kamene se nacházejí v katastru Lhota pod Pannou (trachyt), Řetouň ( trachyt), Chvalov (bazanit), Ústí nad Labem-Mariánská skála (znělec), Lochočice Rovný ( čedič, bazanit, nefelinit ), Libouchec-Chvojno (čedičnefelinit),tašov-rovný (znělec, nefelinit) a Mírkov (nefelinit, analcimolit). Chráněná ložisková území a v okrese Ústí nad Labem jsou spolu se jménem těžaře a chráněnou nerostnou surovinou jsou uvedena v mapce č. 4. Podrobnější zákresy jsou v příloze č.1 na konci zprávy. V současné době není v řízení žádný požadavek na stanovení Chráněného ložiskového území. Zrušena byla CHLÚ Krásný Les a Trmice.

8 Mapa č.4. Dobývací prostory-ul popis. Přehled dobývacích prostorů v okrese Ústí nad Labem, organizací, které těží nebo mají ložisko ve své zprávě jsou uvedena v následujícím přehledu, včetně nerostné suroviny a plošného rozsahu DP a graficky jsou znázorněny na mapce č.5.

9 Mapa č. 5 Organizace surovina km2 Stříbrníky těžené stavební kámen (znělec) 0,076 DOBET s.r.o. Ostrožská Nová Ves Lochočice I rezervní stavební kámen (čedič) 0,8577 Tarmak CZ a.s. Libouchec rezervní stavební kámen (čedič) 0,5087 Tarmak CZ a.s. Chabařovice těžba ukončena hnědé uhlí Palivový kombinát Ústí nad Labem

10 Okres Teplice - chráněná ložisková území a dobývací prostory Nejrozšířenějšími ložisky jsou ložiska hnědého uhlí v oblasti velkolomu Bílina a bývalých lomů Proboštov a Modlany. Na tato ložiska navazují ložiska oxihumolitů. Nejvýznamnějším ložiskem je Duchcov Václav. Křemenné suroviny (křemence) ve Střelné a v Hostomicích nad Bílinou jsou zatím netěženy. Stejně tak ložiska cihlářské suroviny (hlína, sprašové hlíny a spraše). Mimo těžbu jsou i ložiska fluoritu na Moldavě a cín-wolframové rudy na Cínovci, obojí však již na hřebenech Krušných hor. Významnější jsou zde ložiska stavebního kamene (čediče, nefelinitu) na lomech Měrunice a Všechlapy. Nejvýznamnějším těženým dobývacím prostorem v okrese Teplice zaměřeným na dobývání hnědého uhlí je povrchový lom Bílina. viz. mapka č.6. Zde jsou také znázorněny dobývací prostory v těžbě, jako jsou lomy na kámen (převážně čedič) na lokalitách Všechlapy,Měrunice, Želenice, Lysec a Dolánky. Cihlářská surovina je těžena pouze v dobývacím prostoru na ložisku Hostomice Mapa č.6

11 Řada dobývacích prostorů v okrese Teplice byla již vytěžena. Jedná se převážně o ložiska hnědého uhlí, kde byly volné zásoby vyčerpány. Jsou to lokality uvedené na mapce č.7. Jedná se převážně o surovinu hnědé uhlí. V dobývacím prostoru Jeníkov Lahošť byla zastavena těžba na ložisku krystalického křemence. Zůstávají zde zbytkové zásoby. Hlavní důvod ukončení těžby je zde nezájem odběratelů o tuto surovinu. Dříve byla využívána při tavících procesech oceli na Ostravsku. Mapa č.7

12 Na mapce č.8 je uveden přehled všech chráněných území v okrese Teplice. Jak je patrné z uvedeného přehledu, je území okresu na nerostné suroviny bohaté. Stejně, jako ve vedlejších podkrušnohorských okresech převažuje ochrana ložisek hnědého uhlí. Jsou to zásoby na lokalitách, které v současné době jsou již rekultivovány např. Modlany, Háj, Oldřichov u Duchova, Duchcov, jeníkov u Duchova a další. Rozsáhlá hydrická rekultivace právě probíhá v oblasti bývalého lomu v Chabařovicích. Ložiska fluoritu a cín-wolframových rud vyskytujících se v Krušných horách jsou některá chráněna CHLÚ viz. mapač.8, některá však byla zrušena, jak je uvedeno v dalším textu. V okrese Teplice byla zrušena chráněná ložisková území hnědého uhlí na lokalitách Loučná,Košťany a Pozorka. Chráněná ložisková území fluoritu a baritu byla zrušena v Mackově a MoldavěI.Zrušena byla i CHLÚ cihlářských surovin v Hudcově a Řetenicích a bentonitu v Srbicích. Mapa č.8.

13 Okres Most - dobývací prostory a chráněná ložisková území. Chráněná ložisková území Most Vzhledem k velkému množství ložisek nerostných surovin, převážně uhelných zásob a jejich dobývacích prostorů, navazuje na ně i celá řada chráněných ložiskových území. Jedná se převážně o zásob y rezervě. Rozmístění a orientačně i rozsah je patrný z mapy č. 11. Převažující chráněnými surovinami jsou hnědé uhlí a bentonit. Organizace LITH s.r.o. spravuje chráněné ložiskové území ložiska bentonitu Liběšice Mapa č.9 Zrušená CHLÚ v okrese Most Vzhledem k velkému výskytu nerostných surovin, dobývacích prostorů v těžbě i mimo těžbu, je zájem

14 území okresu uvolnit pro rozšiřování výstavby průmyslové i občanské. V následujícím přehledu jsou uvedena zrušená chráněná ložisková území, která rozvoj území umožní. Je to CHLÚ stavebného kamene na lokalitě Červený vrch-braňany a chráněná ložisková území hnědého uhlí Hamr I, Hamr II, Hořany a Loučná. Dobývací prostory Most V okrese Most převažují ložiska hnědého uhlí, ale jsou zde i významná ložiska bentonitů. Zásoby hnědého uhlí zaujímají cca třetinu území okresu a nacházejí se v místech současné intenzivní těžby na lomu Československé armády (ČSLA) a lomu Vršany. Ložiska bentonitů převážně pro slévárenské účely se nacházejí na lokalitách Braňany-Černý vrch, Obrnice-Vtelno ( ještě netěženo), na Střimicích a u Liběšic. Dalšími surovinami jsou pak jíly, keramické nežáruvzdorné dosud netěžené, na lokalitě Bylany a stavební kámen v Braňanech-Červený vrch a Želenicích. Výskyt a rozsah dobývacích prostorů s probíhající těžbou nerostných surovin v okrese Most je patrný na mapce č.9. Mapa č.10

15 Z okresu Teplice sem zasahuje dobývací prostor hnědého uhlí Bílina a z okresu Chomutov Ervěnice, také surovina hnědé uhlí. Nejvýznamnější je těžba hnědého uhlí je na lomu Vršany, kterou provozuje Vršanská uhelná společnost. Z vedlejšího teplického okresu přesahuje dobývací prostor čediče Měrunice a Měrunice I. Z dalších nerostných surovin jsou uvedeny na mapce č.9 např.bentonit, v dobývacím prostoru Braňany II. nebo dinasový křemenec a bentonit v Židovicích. Znělec je těžen v dobývacím prostoru Želenice. Na mapce č.10 jsou uvedeny dobývací prostory v okrese Most, kde těžba neprobíhá.jsou to zásoby hnědého uhlí na lokalitách Komořany u Mostu, Souš II. a III.,Slatinice, Duchcov, Lom I.aII.KopistyI. a II., Dolní Kopisty I. a II. a fdalší. Netěžené jsou také dobývací prostory bentonitu Brańany III. Dobývací prostor stavebního kamene fonolitu Braňany V. má jako rezervu organizace Tarmak CZ a.s., Liberec. Mapa č.11

16 Okres Chomutov- dobývací prostory a chráněná ložisková území. V okrese Chomutov se nachází velké množství výhradních ložisek různých typů nerostných surovin. Největší objem zahrnují ložiska hnědého uhlí, které je těženo především povrchovým lomem Nástup ( Tušimice-Libouš) Společnost Severočeské doly a.s. Chomutov mají v gesci dobývací prostor Tušimice s chráněnými ložiskovými územími Kralupy, Kralupy I a II (viz. mapka č.12) Doly Nástup Tušimice těží cca 13.5.tun energetického uhlí za rok. Na skrývce je roční těžba cca 26,5 mil. m 3 nadložních zemin. Lom Libouš, který postupuje severním směrem k hranicím dobývacího prostoru pod obcí Černovice, která je před nepříznivými vlivy lomu chráněna mohutnými zemními valy. Vytěžená skrývka je zakládána na vnitřní výsypky. Po přeložce trati Chomutov - Březno bude postup skrývkových řezů směrem východním k hranici dobývacího prostoru. V dalším období zde bude prováděna i těžba uhlí. (www.severočeské doly Chomutov) Dosud netěžená ložiska hnědého uhlí chráněná statutem CHLÚ (viz mapka č.12) jsou Veliká Ves Holešice,Chomutov Údlice, Kralupy. II., Droužkovice I., Nové Sedlo nad Bílinou, Office, veliká ves I. a Vintířov. Mapa č.12

17 Zrušená CHLÚ: Vedle dobývacích prostorů, je na území okresu velké množství chráněných dobývacích prostorů. Zrušeny byly CHLÚ kaolinu v Mikulovicích a hnědého uhlí v Podhůří, Údlicích a Uhošťanech. Dobývací prostory Chomutov Z okresu Most sem přesahují dobývací prostory Ervěnice a Vršany, které těží v v okrese Most Vršanská uhelná a.s. a která spravuje dobývací prostory Holešice, Vršany a Okořín. ( mapka č.13), které rovněž přesahují hranice okresu. Z mapky č.12 jsou patrná chráněná ložiska dalších nerostných surovin, jako jsou ložiska bentonitu pro slévárenské účely a stavebního kamene čediče v oblasti Blov-Krásný Dvoreček a dříve těžená ložiska Krásný Dvůr Vysoké Třebušice. Kámen byl těžen i na ložisku Louchov. V katastrálním území Rokle probíhá těžba kaolinů pro keramický průmysl.ložisko abraziv a slídy se nachází na Měděnci pod názvem Kovářská-Dolina1. U Kovářské je registrováno ložisko fluoritu a barytu, u Nezabylic a Všehrd jíly keramické nežáruvzdorné. Dosud netěžená jsou i ložiska bentonitů a montmorilonitů u Račetic, Veliké Vsi a Nových Třebčic. Bentonit a kaolin, které těží organizace KERAMOST a.s. Most v dobývacím prostoru Rokle, jako rezervu má v gesci chráněné ložiskové území Kojetín u Radonic Organizace Tarmac CZ a.s., Liberec těží stavební kámen v dobývacím prostoru Uhošťany Společnost V.K.B.M, spol. s r.o. Lom spravuje chráněné ložiskové území s ukončenou těžbou Mikulovice. Mapa č.13

18 Závěr Z předložené informace a zvláště z celkového přehledu výhradních ložisek, DP a CHLÚ v Podkrušnohoří je patrné že oblast je bohatá na nerostné suroviny. Současná těžba, ale i chráněné lokality formou CHLÚ a DP na řadě míst v regionu brání v dalším rozvoji území. Literatura a další zdroje : ČESNEK, J.: Studie Aktuální stav CHLÚ a DP v oblasti Podkrušnohoří, MŽP Praha 2009 DATABÁZE Česká geologická služba-geofond Praha DATABÁZE Státní báňská správa 2009 Praha KUŽVART M. (1977) Ložiska nerudních surovin, Český geologický úřad Praha BLAŽKOVÁ,m.: Ložiska nerostných surovin v Podkrušnohoří. Studia Oecologica,Ročník II, číslo 2/2008,ISBN x, FŽP UJEP,Ústí nad Labem 2008 BLAŽKOVÁ M. (2007) a: Research of Factors the Affected geological Environment in the Damage Area at the Footpath of Krušné hory Mts. at the Chomutov, Most, Teplice and Ústí nad Labem Districts.Proceedings. International Scientific Conference. Bioclimatology and Natural Hazards. Zvolen Poľana nad Detvou, Slovakia. BLAŽKOVÁ M. (2007)b: Identifying Disparities in the Podkrušnohoří Rock Environment. Acta Facultatis Ecologiae,16:Suppl.1,Journal of Faculty of Ecology and Environmental Science. Technical University in Zvolen, Slovakia. BLAŽKOVÁ M. (2007) c,d,e,f,: Mapky 1.,2.,3.,4.ložisek nerostných surovin okresů Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov-Zpracováno v GIS z podkladů ČGS-Geofondu Praha. KUŽVART M. (1977): Ložiska nerudních surovin.3.díl,2.svazek.ložiska stavebních surovin II.Český geologický úřad Praha. MALKOVSKÝ M. et al ( 1985) Geologie severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. ÚUG v ČAV Praha. SINE (1963):Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1: ,listy VIII, IX, XIV a XV.ČAV Praha. SINE (2007): Databáze, ČGS Geofond ĆR Praha.

19 Přílohy: Okres Ústí nad Labem Chráněná ložisková území a dobývací prostory mapa č.4 1. Varvažov, Modlany, 2. Chabařovice I, 3. Chabařovice, 4. Mirkov, 5.Lhota pod Pannou, 6. Chvalov, 7. Libouchec, 8. Chabařovice, 9. Lochočice

20 Vysvětlivky k příloze č. 5 - přehledná mapa okresu Teplice Chráněné ložiskové území, dobývací prostory 1. Moldavan, 2. Cínovec, 3. Krupka, 4. Vrchoslav, 5. Chabařovice, 6. Modlany, 7. Proboštov, 8. Střelná, 9. Oldřichov u Duchova, 10. Jeníkov u Duchova, 11. Jeníkov u Duchova, 12. Háj, 13. Duchcov, 14. Bílina, 15. Všechlapy, 16. Křemyž, 17. Nechvalice-Velvěty, 18. Hostomice nad Bílinou, 19. Pohradice, 20. Měrunice, 21. Duchcov I, 22. Zabrušany, 23. Hostomice, 24. Dolánky, 25. Lysec

21 Vysvětlivky k příloze č. 6 - přehledná mapa okresu Most Chráněné ložiskové území, dobývací prostory 1. Louka u Litvínova, 2. Bílina, 3. Most, 4. Brňany, 5. Střimice, 6. Černý Vrch, 7. Holešice, 8. Ornice, 9. Liběšice, 10. Havran, 11. Havraň I, 12. Polerady, 13. Dolní Jiřetín, 14. Ervěnice, 15. Vršany, 16. Želenice, 17. Židovice, 18. Lom I, 19. Lom II, 20. Dolní Litvínov, 21. Záluží u Litvínova, 22. Komořany u Mostu, 23. Kopisty I, 24. Kopisty II, 25. Souš II, 26. Souš III, 27. Slatinice, 28.Braňany V

22 Vysvětlivky k mapce č. 7 - přehledná mapa okresu Chomutov Chráněná ložisková území, dobývací prostory 1. České Hamry u Vejprt, 2. Kovářská I, 3. Kovářská, 4. Vykmanov u Měděnce, 5. Hradiště, 6. Kralupy II, 7. Kralupy I, 8. Kralupy, 9. Droužkovice I, 10. Horní Ves, 11. Chomutov Údice, 12. Office, 13. Nové Sedlo nad Bílinou, 14. Holešice, 15. Havran, 16. Škrle, 17. Nezabylice, 18. Vysočany, 19.Mikulovice u Vernéřova, 20. Vinaře u Kadaně, 21. Vintířov, 22. Kojetín u Radnic, 23. Rokle, 24. Veliká Ves I, 25. Pětipsy, 26. Veliká Ves, 27. Louchov, 28. Tušimice, 29. Okořín, 30. Kadaň, 31. Úhošťany

srpen 2005 motivován snahou detekovat tato území metodou radarové interferometrie (InSAR). Tato metoda

srpen 2005 motivován snahou detekovat tato území metodou radarové interferometrie (InSAR). Tato metoda Potenciálně nestabilní území Severočeské hnědouhelné pánve a Krušných hor Ivana Čapková srpen 2005 1 Motivace Souhrn potenciálně nestabilních území v Severočeské hnědouhelné pánvi (SHP) a jejím okolí je

Více

Drahé kameny. Ložiska českého granátu-pyropu vltavíny (tektity) těžba - malý rozsah malý ekonomický význam těžená ložiska:

Drahé kameny. Ložiska českého granátu-pyropu vltavíny (tektity) těžba - malý rozsah malý ekonomický význam těžená ložiska: Nerudní suroviny po energetických - 2. nejvýznamnější skupina významné: vápence, kaolin, jíly, přírodní písky vývozní komodity časté střety zájmů (MŽP x těžařské společnosti) velké objemy velké změny reliéfu

Více

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP

PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP PROBLEMATIKA ZMĚN VODNÍHO REŽIMU V DŮSLEDKU HORNICKÉ ČINNOSTI V ZÁPADNÍ ČÁSTI SHP Ing. Lukáš Žižka, Ing. Josef Halíř, Ph.D. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.,budovatelů 2830, 434 37 Most ABSTRAKT: V zájmovém

Více

Vratislav Ondráček Z 9. HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY REKULTIVAČNÍCH PRACÍ NA LOKALITÁCH SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s.

Vratislav Ondráček Z 9. HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY REKULTIVAČNÍCH PRACÍ NA LOKALITÁCH SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s. Vratislav Ondráček Z 9 Severočeské doly a.s. Chomutov HISTORIE, SOUČASNOST A PERSPEKTIVY REKULTIVAČNÍCH PRACÍ NA LOKALITÁCH SEVEROČESKÝCH DOLŮ a.s. 1 Úvod Hnědé uhlí je v současnosti jedinou významnější

Více

Územně analytické podklady ORP MOST

Územně analytické podklady ORP MOST Územně analytické podklady ORP MOST 3. úplná aktualizace 2014 Pořizovatel: Magistrát města Mostu Odbor rozvoje a dotací Adresa: Radniční 1 434 01 Most Zhotovitel 3. úplné aktualizace: Magistrát města Mostu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Česká geologická služba - Geofond INSTRUKCE. pro zpracování. Ročních výkazů báňsko-technických a provozních údajů

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Česká geologická služba - Geofond INSTRUKCE. pro zpracování. Ročních výkazů báňsko-technických a provozních údajů Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká geologická služba - Geofond INSTRUKCE pro zpracování Ročních výkazů báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 2014 Pokud zpravodajská jednotka v daném roce

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ CHOMUTOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ CHOMUTOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ CHOMUTOV 3. úplná aktualizace 2014 T E X T O V Á Č Á S T Pořizovatel: Zpracovatel: Magistrát města Chomutova Odbor rozvoje, investic a majetku města

Více

SPSKS. 1.2 Význam bezpečnosti práce pro hornické provozy

SPSKS. 1.2 Význam bezpečnosti práce pro hornické provozy Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Zaměření a význam předmětu... 3 1.2 Význam bezpečnosti práce pro hornické provozy... 3 1.3 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci... 4 1.4 Odpovědnost za dodržování

Více

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL

3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL 3. PŘ ÍRODNÍ PODMÍNKY 3.1. KRAJINNÝ POTENCIÁL Významným specifickým prvkem města je jeho sepětí s krajinou. Dramatická konfigurace terénu s množstvím drobných vodních toků a lesnatých strání, údolní poloha

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Vršany od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice Oznamovatel: Vršanská uhelná

Více

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí

PROCES. Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí PROCES 2010 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem AKTUALIZACE 2010 textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES

Více

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024

Plán péče o přírodní památku. Zadní Hutisko. (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 Plán péče o přírodní památku Zadní Hutisko (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 947 kategorie ochrany:

Více

Úhrady z vydobytých nerostů po novele horního zákona. Čemu odzvoní(?) a co nás čeká v oblas? úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů

Úhrady z vydobytých nerostů po novele horního zákona. Čemu odzvoní(?) a co nás čeká v oblas? úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů Úhrady z vydobytých nerostů po novele horního zákona Čemu odzvoní(?) a co nás čeká v oblas? úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů Výhradní ložisko jako majetek - 1 4 Ložisko nerostů Ložiskem

Více

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2)

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.1), Ing. Pavel Schmidt1), T 8 Ing. Petr Šašek, Ph.D. 1), Ing. Tomáš Lang2) 1) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most, 2) Keramost a.s. HISTORIE DOBÝVÁNÍ ŽELEZNÝCH RUD V KRUŠNÝCH

Více

PROMĚNY SEVEROZÁPADU

PROMĚNY SEVEROZÁPADU PROMĚNY SEVEROZÁPADU Iva Ritschelová Hornické sympozium, 5-6. října 2016, Příbram ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Statistika energetiky ČSÚ Vývoj těžby uhlí od roku

Více

PROCES. Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň

PROCES. Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň PROCES 2012 Zpracování datových podkladů pro Rozbor udržitelného rozvoje při Úplné aktualizaci územně analytických podkladů ORP Kadaň Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč. Doteky geologie.

Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč. Doteky geologie. Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Doteky geologie Kvarta Doteky geologie Obsahvýukového bloku: nerostné suroviny - druhy nerostných

Více

PROJEKT UNČOVICE - SEVER TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKŮ ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

PROJEKT UNČOVICE - SEVER TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKŮ ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM PROJEKT UNČOVICE - SEVER TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKŮ ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM Úvodní slovo Vážení občané, dovolujeme se tímto krátce vrátit k veřejnému setkání s Vámi dne 6.5.2015, kdy jsme Vám opakovaně

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Kristýna Bartůňková

Více

Spr. 1990/99, Krajský soud v Hradci Králové. těžba - specializace těžba a úprava nerostných surovin

Spr. 1990/99, Krajský soud v Hradci Králové. těžba - specializace těžba a úprava nerostných surovin Znalec: Průkaz znalce: Obor: Objednatel posudku: Ing. Petr Moravčík Spr. 1990/99, Krajský soud v Hradci Králové těžba - specializace těžba a úprava nerostných surovin Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem

Více

Suroviny. rudy nerudy energetické suroviny stavební suroviny vápence štěrkopísky cihlářské suroviny

Suroviny. rudy nerudy energetické suroviny stavební suroviny vápence štěrkopísky cihlářské suroviny Suroviny rudy nerudy energetické suroviny stavební suroviny vápence štěrkopísky cihlářské suroviny Vývoj těžby nerostných surovin v ČR v letech 1993-2010 nerostná surovina celkový objem těžby 1990 1993

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

7. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města MOSTU

7. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města MOSTU 7. cenová mapa stavebních pozemků statutárního města MOSTU Objednatel Statutární město Most Zhotovitel Ing. Vladimír Bajer, Ing. Jiří Lokaj Aktualizace 2015 O B S A H : 1. Obecná část 3 1.1 Charakteristika

Více

NELEGÁLNÍ TĚŽBA A KRÁDEŽ UHLÍ ZA BÍLÉHO DNE Informační balíček EPS Autor: Josef Karlický Vydáno: 29. 11. 2012 Ekologický právní servis podal dne 24. 6. 2012 trestní oznámení na manažery Severočeských dolů

Více

2. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP BÍLINA VČETNĚ PODKLADŮ

2. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP BÍLINA VČETNĚ PODKLADŮ 2. AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP BÍLINA VČETNĚ PODKLADŮ DHV CR spol. s r.o., prosinec 2012 DHV CR spol. s r.o., 2012 1 Zadavatel Město Bílina Městský úřad Bílina, úřad územního plánování

Více

Ústí nad Labem - Chomutov km OPŘ ÚL Vlak R 690

Ústí nad Labem - Chomutov km OPŘ ÚL Vlak R 690 130 km OPŘ ÚL Vlak R 690 6870 6820 6822 R 791 6860 R 420 6824 6826 Děčín hl. Košice 0 Ústí nad Labem hl. 090 1 18 4 35 5 05 5 25 5 35 6 05 6 35 1 Ústí nad Labem západ 072 4 37 5 07 5 37 5 54 6 07 6 37

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV. území ČR

ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV. Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV. území ČR ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV Akademika Heyrovského 4539 430 03 CHOMUTOV Miniprojekt k tématu Geologický vývoj a stavba území ČR Účastníci projektu : Klub II. stupně Mgr. K. Průšová Klub I. stupně Mgr. K. Vaclíková

Více

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín

Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín 2014 Nerostné suroviny Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín 14.4.2014 Obsah Obsah... 0 Úvod... 1 Cíl....1 Nerostné suroviny. 2 Lomy v okolí a jejich těžba.3 Fluoritové jeskyně v severních Čechách..4

Více

7Konference, Ráčková dolina 2003. Environmentální aspekty geologie na příkladech severních Čech.

7Konference, Ráčková dolina 2003. Environmentální aspekty geologie na příkladech severních Čech. 7Konference, Ráčková dolina 2003 Environmentální aspekty geologie na příkladech severních Čech. Mirka Blažková Fakulta životního prostředí Universita J.E. Purkyně Ústí nad Labem blazkova@fzp.ujep.cz ÚVOD.

Více

III. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

III. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů III. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů červen 2015 ZÁKLADNÍ VIZE: EFEKTIVNÍ A UDRŽITELNÉ ZAJIŠTĚNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH, RUDNÍCH, NERUDNÍCH, STAVEBNÍCH

Více

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640

2.5 RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR. STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ HRANICE ČR/SR km 54,100 59,640 NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI 2.5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB NA ÚZEMÍ ČR STAVBA 4905 HORNÍ LIDEČ

Více

DOKUMENTACE S OBSAHEM A ROZSAHEM PODLE PŘÍLOHY Č. 4 PODLE 6 ZÁKONA Č. 100 / 2001 SB., ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

DOKUMENTACE S OBSAHEM A ROZSAHEM PODLE PŘÍLOHY Č. 4 PODLE 6 ZÁKONA Č. 100 / 2001 SB., ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V PLATNÉM ZNĚNÍ geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz DOKUMENTACE S OBSAHEM A ROZSAHEM PODLE PŘÍLOHY Č. 4 PODLE 6 ZÁKONA Č. 100 / 2001 SB., ZÁKON O POSUZOVÁNÍ

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov 3. aktualizace 2014 pořizovatel: Rokycanova1929 356 01 Sokolov spolupráce / technická pomoc: Institut regionálních informací, s.r.o., Brno

Více

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN. Bílence, Škrle, Voděrady. HZS Chomutov SDH Jirkov HZSP SŽDC Chomutov HZS Žatec

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN. Bílence, Škrle, Voděrady. HZS Chomutov SDH Jirkov HZSP SŽDC Chomutov HZS Žatec Bílence Bílence, Škrle, Voděrady HZS Žatec Blatno Blatno, Bečov, Hrádečná, Květnov, Mezihoří, Radenov, Šerchov, Zákoutí SDH Blatno SDH Hora Sv. Šebestiána Boleboř Boleboř, Orasín, Svahová SDH Strupčice

Více

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje

Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Praha, květen 2009 Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje Zadavatel: Liberecký kraj Se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Osoby oprávněné jednat: ve věcech technických: Česká

Více

Využívání území v prumyslové krajině Land use in the industrial landscape

Využívání území v prumyslové krajině Land use in the industrial landscape Využívání území v prumyslové krajině Land use in the industrial landscape J. VRÁBLIKOVÁ and P. VRÁBLÍK Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká republika (e-mail: Vrablikova@fzp. ujep.cz) Abstract

Více

Obsah ÚVOD... 24. Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny... 35 Těžba celkem... 35

Obsah ÚVOD... 24. Ekonomická situace podniků těžících nerostné suroviny... 35 Těžba celkem... 35 Vysvětlivky.... 11 Přehled použitých zkratek a technických jednotek.... 11 Směnné kurzy a inflace měn, v nichž se uvádějí ceny nerostných surovin... 13 Průměrná roční míra inflace v USA, Velké Británii,

Více

Geologie Regionální geologie

Geologie Regionální geologie Geologie Regionální geologie Připravil: Ing. Jan Pecháček, Ph.D Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Regionální geologie ČR -

Více

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Co jsou územní limity těžby? V minulém století bylo v severních Čechách v souvislosti s těžbou hnědého uhlí zbouráno 106 původních obcí včetně 650 let starého

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE MĚSTO LEDVICE Mírová 422/42, 417 72 Ledvice Č.j.: 520/2014 V Ledvicích 30.09.2014 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA LEDVICE Zastupitelstvo města Ledvice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace

Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Informace pro Vládu ČR o sesuvu na dálnici D8 km 56,300 56,500 a návrh řešení havarijní situace Připravili: pracovníci České geologické služby a Ředitelství silnic a dálnic ČR Předkládá (25. 6. 2013 pro

Více

Za geologickou minulostí Karlovarska od svrchního karbonu do terciéru

Za geologickou minulostí Karlovarska od svrchního karbonu do terciéru Za geologickou minulostí Karlovarska od svrchního karbonu do terciéru Bedekr k místům navštíveným během vlastivědné vycházky Klubu za krásné Karlovarsko 1. ZASTAVENÍ Žulový lom Bílá skála Obecné pojednání

Více

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN. Stupeň Jednotka I. HZS Chomutov SDH Jirkov HZSP SŽDC Chomutov

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN. Stupeň Jednotka I. HZS Chomutov SDH Jirkov HZSP SŽDC Chomutov Bílence Bílence, Škrle, Voděrady HZS Žatec Blatno Blatno, Bečov, Hrádečná, Květnov, Mezihoří, Radenov, Šerchov, Zákoutí SDH Blatno SDH Hora Sv. Šebestiána Boleboř Boleboř, Orasín, Svahová SDH Hora Sv.

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚSTECKO CHOMUTOVSKÉ AGLOMERACE Zpracovatel: SPF Group, s.r.o. Mepco, s.r.o. EUFC CZ, s.r.o. verze 7.0 19. 1. 2016 OBSAH OBSAH... 2 1 POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU... 8 1.1

Více

Plán péče o přírodní památku Smrčina

Plán péče o přírodní památku Smrčina Plán péče o přírodní památku Smrčina (návrh na vyhlášení) na období 2015-2024 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo: 946 kategorie ochrany: přírodní

Více

Míry nezaměstnanosti v mikroregionech Chomutovska k 31.10.2006

Míry nezaměstnanosti v mikroregionech Chomutovska k 31.10.2006 Míry nezaměstnanosti v mikroregionech Chomutovska k 31.10.2006 Vejprty Chomutov Jirkov Chomutov 13,7 % Jirkov 15,9 % Kadaň 10,8 % Klášterec nad Ohří 9,3 % Vejprty 17,2 % Klášterec nad Ohří Kadaň Region

Více

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ

DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ DOPADY NA MIKROKLIMA, KVALITU OVZDUŠÍ, EKOSYSTÉMY VODY A PŮDY V RÁMCI HYDRICKÉ REKULTIVACE HNĚDOUHELNÝCH LOMŮ Milena Vágnerová 1), Jan Brejcha 1), Michal Řehoř 1), Zbyněk Sokol 2), Martin Neruda 3), Jana

Více

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PODLE 6 ZÁKONA Č. 100 / 2001 SB., ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S

Více

Přípravný den projekt Kameny a voda

Přípravný den projekt Kameny a voda Přípravný den projekt Kameny a voda Cíl exkurze pro studenty gymnázia Praktické osvojení teoretických znalostí z výuky Získání obecných i technologických znalostí o těžbě a zpracování kamene Shlédnutí

Více

Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje

Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje Výhradní ložiska a schválené prognózní zdroje nerostných surovin na území Jihomoravského kraje

Více

Jezero Most. Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů aneb

Jezero Most. Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů aneb Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Autoři: Ing. Milena Vágnerová Ing. Jan Brejcha RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ ORP KUTNÁ HORA ÚPLNÁ AKTUALIZACE V ROCE 2010 VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ ORP KUTNÁ HORA ÚPLNÁ AKTUALIZACE V ROCE 2010 VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ ORP KUTNÁ HORA ÚPLNÁ AKTUALIZACE V ROCE 2010 VYHODNOCENÍ STAVU A VÝVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ČÁST Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora prosinec 2010

Více

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách.

Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. Cílem je realizace inventarizačních průzkumů vybraných skupin organismů na níže uvedených lokalitách. motýli Průzkum bude zaměřen na denní i noční motýly. Výstupem bude zpráva se seznamem nalezených druhů

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

NAD č. Brany Místní národní výbor Brany 278 1945-1955 0,41 0 0,41 P Březenec Archiv obce Březenec 137 1676-1945 (1948) 2 0,12 2,12 CP

NAD č. Brany Místní národní výbor Brany 278 1945-1955 0,41 0 0,41 P Březenec Archiv obce Březenec 137 1676-1945 (1948) 2 0,12 2,12 CP Ahníkov Archiv obce Ahníkov 231 1828-1944 0,16 0 0,16 P Ahníkov Místní národní výbor Ahníkov 275 1945-1960 0,51 0 0,51 P Běšice Jednotné zemědělské družstvo Běšice 188 1951-1964 0,86 0 0,86 P Bílence Archiv

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ÚSTECKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ÚSTECKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ÚSTECKÉHO KRAJE Část : Analýza, Energetické modelování zákazník Krajský úřad Ústeckého kraje stupeň II. zakázkové číslo 4832-900-2 číslo dokumentu 2KK01 datum březen 2004 Ing.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 2006

Více

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR

Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Možnosti rozvoje stavebnictví ve vazbě na zásoby stavebních surovin v ČR Jaromír Starý, Josef Godany Želešice 2012: stavební kámen - hornblendit 1 Základní informace o stavebních surovinách v ČR Termín

Více

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré

Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré Moravsko-slezská oblast (Brunovistulikum a její varisky přepracované částí - moravosilezikum) Kadomský fundament (580 725 Ma staré granidoidy, metasedimenty, metavulkanity), samostatný mikroblok, který

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN ÚSEKŮ SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN ÚSEKŮ SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE ÚSEKŮ SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE s platností k 15. 07. 2015 Schválil: plk. Mgr. Martin Laníček vrchní rada náměstek pro IZS a OPŘ HZS Ústeckého kraje 7 (R7) - Praha - Chomutov 7 (R7) - Praha - Chomutov 60000-66000

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

HODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KRAJINNÉHO POKRYVU V LOKALITĚ JEZERA MOST

HODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KRAJINNÉHO POKRYVU V LOKALITĚ JEZERA MOST LUKÁŠ SITTE HODNOCENÍ DLOUHODOBÉHO VÝVOJE KRAJINNÉHO POKRYVU V LOKALITĚ JEZERA MOST SITTE, L. (2012): Evaluation of Long-Term Land Cover Development in the Lake Most Area Informace ČGS, 31, 2, pp. 21 30

Více

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL Číslo úkolu ČGS REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL PŘEHLED STAVU DATABÁZE ZA ROK 2013 Odpovědný řešitel: RNDr. Pavel Šír Předkládá ředitel České geologické služby Zdeněk Venera Česká geologická služba/ Czech

Více

Seznam Czech POINTů na úřadech

Seznam Czech POINTů na úřadech Seznam Czech POINTů na ech y Ústecký kraj Typ Obec Ulice Město PSČ u Bečov č.p. 126 Bečov 435 26 Benešov nad nám. Míru 1 Benešov nad 407 22 Ploučnicí Ploučnicí Bílina Břežanská 50 Bílina 418 01 Bitozeves

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21. Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21. Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/21 Peněžní prostředky určené na rekultivace v lokalitách jezer Most a Chabařovice Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Prácheň Panská skála Zdeněk Táborský

Prácheň Panská skála Zdeněk Táborský Čas: 1 den Zdeněk Táborský Liberecký kraj GPS: 50 46 10 N, 14 29 5 E Kamenický Šenov Panská skála 1 3. 2. 1. 1. Panská skála 2. Horní Prysk, Klučky 3. lom Zlatý vrch 2 Úvod Unikátní příklad sloupcové odlučnosti

Více

Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role

Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Telefon: 353176311 ústředna, 353176322 starosta, 353 176323- místostarosta ČÍSLO JEDNACÍ.: 1188/2013/NR/Koh VYŘIZUJE: Kohoutová/linka 320 NOVÁ ROLE DNE

Více

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice Nová Ves Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

k ceníku kameniva, speciálních produktû a sluïeb www.cemex.cz

k ceníku kameniva, speciálních produktû a sluïeb www.cemex.cz pròvodce k ceníku kameniva, speciálních produktû a sluïeb www.cemex.cz obsah 1. Úvod 2. Produkty a kvalita 3. Na e tûïební lokality Úvod Těší nás, že se zajímáte o sortiment produktů společnosti CEMEX

Více

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel.

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel. Olešník Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Okres Chomutov. Počet obyvatel Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita

Okres Chomutov. Počet obyvatel Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita Okres Chomutov Okres, obec, část obce (díl), historická osada / lokalita Katastrální území Výměra v ha Rok připojení Počet obyvatel 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 a b j k l 1 2 3 4 5

Více

Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences

Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences Sborník geologických věd Journal of Geological Sciences Hydrogeologie, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE hydrogeology, ENGINEERING GEOLOGY 23 Česká geologická služba praha 2006 Vědecký redaktor doc. RNDr. Zbyněk Hrkal,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE. Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04. V Praze dne 10. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04 a výzva k uplatnění připomínek a námitek Ministerstvo

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Teplice 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN. HZS Bílina HZSP SD Doly Bílina - Ledvice SDH Hostomice SDH Měrunice

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN. HZS Bílina HZSP SD Doly Bílina - Ledvice SDH Hostomice SDH Měrunice Bílina Bílina, Chudeřice, Mostecké Předměstí, Pražské Předměstí, Teplické Předměstí, Újezdské Předměstí SDH Měrunice Bořislav Bořislav, Bílka SDH Chotiměř SDH Řehlovice Bystřany Bystřany, Nechvalice, Nové

Více

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN. HZS Most SDH Bečov SDH Obrnice SDH Most Rudolice

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN. HZS Most SDH Bečov SDH Obrnice SDH Most Rudolice Bečov Milá, Zaječice I Bělušice Bedřichův Světec, Odolice I Braňany Kaňkov I HZS Bílina Brandov I SDH Brandov SDH Hora Svaté Kateřiny SDH Nová Ves v Horách SDH Horní Jiřetín I Český Jiřetín Fláje SDH Nová

Více

1. kolo (6. září 2012)

1. kolo (6. září 2012) HORNICKÁ 1. kolo (6. září 2012) 1. Co znamená Ius regale montanorum? Ius regale montanorum (Právo královské horníků) - latinsky psaný hornický zákoník vydaný v roce 1300 Václavem II. pro královské hornické

Více

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ SPOLUFINANCOVÁNO Z PROST EDK EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah odůvodnění Územního plánu Hukvaldy str. 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle

Více

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU geologie, ekologie, těžební servis Korunovační 29, 170 00 Praha 7 tel.: 233 370 741, email: get@get.cz OZNÁMENÍ ZÁMĚRU PODLE 6 ZÁKONA Č. 100 / 2001 SB., ZÁKON O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ S

Více

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ Helena Plachá, Tomáš Hrbek ČHMÚ Meteorologie má v ČR více než 200 letou tradici Roku 1919 založen národní meteorologický

Více

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL Číslo úkolu ČGS REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL PŘEHLED STAVU DATABÁZE ZA ROK 2014 Odpovědný řešitel: RNDr. Pavel Šír Předkládá ředitel České geologické služby Zdeněk Venera Česká geologická služba/ Czech

Více

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D.

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku 1991 Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu OPM na krajské a státní úrovni v období 1991-2001 pokles počtu OPM

Více

Role nerudních surovin v české ekonomice

Role nerudních surovin v české ekonomice Role nerudních surovin v české ekonomice Jaromír Starý Koněprusy VČS východ : vysokoprocentní vápenec (VV) 1 Obsah Úvod, postavení nerud v EU a ČR Celkové zásoby a těžba nerostných surovin v ČR Kaolin

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler

Čertova zeď u Osečné Václav Ziegler Čas: 2 hod. Václav Ziegler Liberecký kraj GPS: 50 40 27,41 N,14 56 45,86 E Osečná Český Dub 1 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. začátek exkurze obec Kotel 2. Pod Čertovou zdí 3. vylámané rýhy po těžbě Čertovy zdi 4.

Více

VY_32_INOVACE_04.01 1/5 3.2.04.1 Geologické vědy Geologie věda o Zemi

VY_32_INOVACE_04.01 1/5 3.2.04.1 Geologické vědy Geologie věda o Zemi 1/5 3.2.04.1 Geologie věda o Zemi cíl vyjmenovat obory zabývající se výzkumem Země - objasnit jejich význam působení Geologie zabývá se studiem neživé přírody - studuje vztah neživé přírody k organismům

Více

Problematika ekologických zátěží se státní garancí

Problematika ekologických zátěží se státní garancí Problematika ekologických zátěží se státní garancí Zkušenosti Pardubického kraje s řešením ekologických zátěží v gesci státu Problematika ekologických zátěží se státní garancí Pardubický kraj aktivně řeší

Více

REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA PARDUBICKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA PARDUBICKÝ KRAJ Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA PARDUBICKÝ KRAJ ZPRACOVAL: ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, PRAHA ČGS - GEOFOND, PRAHA Praha, září

Více

Environmentální zátěže v Podkrušnohoří stav a možnosti jejich snižování

Environmentální zátěže v Podkrušnohoří stav a možnosti jejich snižování JAROSLAVA VRÁBLÍKOVÁ, PETR VRÁBLÍK Environmentální zátěže v Podkrušnohoří stav a možnosti jejich snižování Vráblíková, J., Vráblík, P.: The Environmental Loads of the Podkrusnohori Region Conditions and

Více

NABÍDKA KAOLINOVÉHO LOŽISKA

NABÍDKA KAOLINOVÉHO LOŽISKA 1 NABÍDKA KAOLINOVÉHO LOŽISKA VIDNAVA Leden 2011 1 2 Základní údaje k nabídce Kraj: Olomoucký Město /obec/: Vidnava Lokalita: KAOLINOVÉ LOŽISKO VIDNAVA Rozloha pozemků celkem: 179 760 m 2 PRODEJ CCA 18

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

Regionální surovinová politika Libereckého kraje

Regionální surovinová politika Libereckého kraje Regionální surovinová politika Libereckého kraje Liberecký kraj má v současné době zpracovanou a schválenou Regionální surovinovou politiku Libereckého kraje z roku 2003. Regionální surovinová politika

Více

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY

TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Silnice I/34 stavba Božejov Ondøejov Pelhøimov Pelhøimov, západní obchvat (výhled) Pelhøimov infografika S34-Bozejov-Ondrejov-Pelhrimov-131111 køižovatka TECHNICKÁ PRŮVODKA STAVBY Myslotín Ondøejov III/11252

Více

ŠLAPANICE Pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku cihlářských surovin ve stanoveném dobývacím prostoru Šlapanice a činnosti prováděné hornickým způsobem na nevýhradním ložisku U cihelny Oznámení

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.4.101 CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.4.101 CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.4.101 CHRÁNĚNÁ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LEDVICE ETAPA NÁVRH

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LEDVICE ETAPA NÁVRH Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7, 170 00 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LEDVICE ETAPA NÁVRH Verze pro společné jedná o návrhu ÚP 2012 Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě 7, 170 00 Praha 7 RNDr.

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 5 4 7 9 3 0 0 IČZ smluvního ZZ 5 2 1 2 0 0 0 0 Číslo smlouvy 2 U 5 2 N 0 0 2 Název IČO mocnice Kadaň s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více