Spr. 1990/99, Krajský soud v Hradci Králové. těžba - specializace těžba a úprava nerostných surovin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spr. 1990/99, Krajský soud v Hradci Králové. těžba - specializace těžba a úprava nerostných surovin"

Transkript

1 Znalec: Průkaz znalce: Obor: Objednatel posudku: Ing. Petr Moravčík Spr. 1990/99, Krajský soud v Hradci Králové těžba - specializace těžba a úprava nerostných surovin Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Poděbradova 41, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ ZNALECKÝ POSUDEK Předmětem posudku je zjištění obvyklé ceny pozemků v rámci provozovaného DP Prosetín I. V k.ú. Prosetín u Hlinska, obec Prosetín, okres Chrudim, kraj Pardubický. Znalecký posudek se předkládá ve třech vyhotoveních. Počet stran posudku: 10 Počet příloh samostaných: 1 Znalecký posudek číslo 3584/04/2008 Zjištění obvyklé ceny pozemků Znalecká doložka Znalecký posudek podávám jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové dne , pod č.j. Spr. 1990/99, a to pro základní obor, odvětví a specializaci: - TĚŽBA, odvětví těžba a úprava nerostných surovin Posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod položkou: 01/001/2008 Hradec Králové, květen 2008 Ing. Petr Moravčík Horova 824/17 HRADEC KRÁLOVÉ tel.: ,

2 I PŘEDMĚT ZNALECKÉHO POSUDKU Předmětem znaleckého posudku je objednávka Exekutorského úřadu Ostrava, se sídlem Poděbradova 41, Ostrava Moravská Ostrava, PSČ , na stanovení ocenění spoluvlastnického podílu ve výši ½ na nemovitostech se všemi jejich součástmi a příslušenstvím a právy a závadami. V objednávce se požaduje stanovit ocenění s tím, aby spoluvlastnický podíl na nemovitostech a jejich příslušenství a jednotlivá práva a závady se spoluvlastnickým podílem na nemovitostech spojená ocenil cenou obvyklou dle 2 odst. 1 zákona č.151/1997 Sb. Specifikum oceňovaných nemovitostí je fakt, že se nacházejí v ploše stanoveného Dobývacího prostoru Prosetín I., který je stanoven v rámci plochy státního ložiska kamene, které je vedeno v evidenci nerostného bohatství ČR podle 5 Horního zákona (zákon č.44/1988 Sb., v platném znění). II POPIS ZÁKONNÉHO STAVU JAKO VÝCHOZÍHO BODU PRO PROVEDENÍ POSOUZENÍ A STANOVENÍ CENY Předmětné pozemky k ocenění, tj. p.p.č. st. 190; 508; 509; 510; 511; 512/1; 513; 519 a 978, jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, v rámci Listu vlastnického č. 405 s vlastnickým právem: ½ Martinovská Ilona, Pražská 723, Úvaly (identifikátor /1754) a ½ Ray Net Local a.s., Staré Sedlo 288, Staré Sedlo u Sokolova (identifikátor ) vše v rámci katastrálního území Prosetín u Hlinska , obec Prosetín , okres Chrudim CZ0531, kraj Pardubický CZ053. Poznámka: způsob využití u p.p.č. 513 a 512/1 uváděný na LV č.405 je nesprávný Předmětné pozemky jsou v ploše státního ložiska Prosetín, s nerostnou surovinou granodioritu, jako kamene pro hrubou i ušlechtilou kamenickou výrobu, které je pokryto Chráněným ložiskovým územím Prosetín a plochou stanoveného DP Prosetín I.(dobývací prostor vedený v registru dobývacích prostorů u Českého báňského úřadu Praha v knize č. 7, fólio č. 0003), který byl stanoven (i s rozšířením) vydaným rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Trutnově pod č.j. 666/95/Po/Hr ze dne Ložisko amfibolicko-biotitického granodioritu Prosetín č.l je ložiskem výhradním na základě rozhodnutí Ministerstva stavebnictví ze dne s využitím přechodného ustanovení 43 zákona č. 44/1988 Sb. (Horní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Všechny pozemky (mimo pozemky p.č. 513 a 512/1) jsou zároveň v ploše povolené hornické činnosti a to vydaným rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Trutnově pod č.j. 300/95/Po/Hr ze dne

3 Z výše uvedeného vyplývá, že pozemky s požadavkem stanovení ceny jsou součástí státního ložiska nerostné suroviny, které je pokryto ochranou ložiska ve formě stanoveného Chráněného ložiskové území a se stanoveným dobývacím prostorem Prosetín I, kterým určené těžební organizaci státem, tj. organizaci GRANIT-ZACH, spol. s r.o., se sídlem Prosetín 103, PSČ (určení organizace je provedeno na základě stanovení dobývacího prostoru a zároveň určení organizace, jako organizace určené k zajištění evidence a ochrany zásob výhradního ložiska) vzniklo s využitím 24, odstavec 1) vzniká Oprávnění k dobývání výhradního ložiska. Zahájit vlastní těžební činnost je organizace oprávněna po provedení vypracování, podání a schválení Plánu otvírky, přípravy a dobývání a vydání rozhodnutí o povolení hornické činnosti. K tomuto aktu je nutné mít vypořádané všechny střety zájmů, tj. s ohledem na životní prostředí, vlastnické vztahy, atd. Těžební organizace má v současnosti schválenu hornickou činnost v ploše p.p.č. 190 st; 508; 509; 510; 511; a 978. Pozemek 503 je součástí Chráněného ložiskového území, ale není v ploše dobývacího prostoru a p.p.č. 512/1 je mimo všech ochran, ale je součástí areálu těžebny. Pro pozemky v ploše Chráněného ložiskového území, platí v plné míře 18 a 19 Horního zákona, což se týká umisťování staveb a povolování jiných činností, nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska. Přehledná tabulka využití pozemků je součástí dalšího textu. Obecně se dá konstatovat, a v rámci oceňování pozemků v plochách výhradních ložisek je to směrodatné, že vlastníkovi pozemků v rámci plochy výhradních ložisek, patří právě jen právo vlastnictví k pozemku. Vlastní nadložní (skrývkový) materiál, pokud je, či byla vedena jako lesní půdní fond (PUPFL pozemky určené k plnění funkci lesa) nebo zemědělský půdní fond (ZPF) je ve vlastnictví státu a jeho využití je spojeno se zákony o ochraně zemědělského půdního fondu (č.334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) nebo zákona o lesích (č.289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Materiál vlastního ložiska, tj. nerostná surovina, je v případě výhradního ložiska (dle 6 (Horního zákona) a s využitím 5a a 5 Horního zákona, plně ve vlastnictví státu s tím, že tento tzv. pověřuje příslušnou organizaci ze zákona ( 5a) v našem případě GRANIT-ZACH s.r.o. k ochraně, evidenci a vytěžení. Dá se tedy konstatovat, že vlastníkovi pozemků v dané lokalitě patří vlastnické právo, ale nakládání s pozemkem, mimo využití dle Horního zákona, tj. jako výhradní ložisko, je nemožné. Dále vlastník pozemků nemůže v rámci pozemků provádět jinou činnost, než je činnost spojená s dobýváním výhradního ložiska, tj. nemůže zřizovat stavby ani objekty či jiné činnosti. V rámci tohoto ložiska Prosetín a plochy DP Prosetín I. není vlastníkovi pozemku ani umožněno provádět danou a předepsanou činnost dle Horního zákona, protože určenou organizací je již organizace GRANIT-ZACH s.r.o.. Pozemky se samozřejmě dají pronajmout k danému účelu, tj. k provádění hornické činnosti, popřípadě odprodat, ale se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z režimu pozemků, tj. z režimu státního výhradního ložiska a pokrytí stanoveným dobývacím prostorem. Tím se dá konstatovat, že maximální využití pozemků v ploše státního ložiska, je provedeno pouze těžební organizací, která vlastní oprávnění k těžbě. 3

4 Použité právní předpisy: 1. Zákon č.44/4988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., zákona ČNR č.10/1993 Sb., zákona č. 168/1993 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 61/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 150/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 2. Zákon ČNR č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., /úplné znění č. 408/2002 Sb./, zákona č. 150/2003 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona 227/2003 Sb.ve znění pozdějších předpisů 3. Vyhláška ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech, ve znění vyhl. ČBÚ č. 351/2000 Sb. 4. Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhl. ČBÚ č. 242/1993 Sb. a ve znění vyhl. ČBÚ č. 434/2000 Sb. 5. Vyhláška MŽP ČR č. 364/1992 Sb., o chráněných ložiskových územích III PŘÍSTUP ZNALCE K ŘEŠENÍ V prvé fázi řešení znalec provedl podrobnou rekognoskaci terénu a prostudování všech dostupných podkladů, které předložil objednatel. Vzhledem k tomu, že předložených podkladů od objednatele (snímek katastrální mapy a kopie listu vlastnického) bylo k posouzení velice málo, využil znalec ustanovení vydaného Usnesení s určením znalce a úkolu pro znalce, vedeném pod článkem č. IV. a oslovil všechny zúčastněné (mimo vlastníky pozemků), aby poskytli potřebné podklady a nezbytnou součinnost k možnosti splnění zadaného posudku. Byla oslovena těžební organizace GRANIT-ZACH s.r.o., Obvodní báňský úřad v Trutnově, registr Českého báňského úřadu v Praze, Geofond ČR, MŽP ČR OVSS VI Hradec Králové a dále byl využit archiv znalce. Ze získaných podkladů, bylo možné provést vyhovující posouzení stavu pozemků a připravit tak výchozí situaci pro možnost provedení ocenění daných pozemků dle požadavků zadání posudku. Rekognoskace terénu a spolu s místním šetřením proběhla dne a poslední nutný podklad pro možnost provedení ocenění, byl získán Při rekognoskaci terénu se znalec zaměřil na podmínky současného stavu, systém a podmínky provádění těžby, zabezpečení podmínek provádění těžby, zajištění bezpečnosti jak těžby, tak okolních pozemků s ohledem na stav podzemní vody a výhledy další možné těžební činnosti s ohledem na naplnění vydaného povolení hornické činnosti, územní plán, plochu stanoveného dobývacího prostoru, množství těžby, odbytovou otázku a využití nerostu a vzniklý stav. Znalec si zapůjčil, popřípadě získal, či ověřil ve vlastním archivu veškerou dostupnou technickou, provozní, geologickou a těžební dokumentaci, spolu s dokumentací o stanovení výhradního ložiska, ověření stavu pozemků, nového listu vlastnického atd. 4

5 Z poskytnuté dokumentace se jedná hlavně o: závěrečnou zprávu provedeného geologického průzkumu na ložisku rozhodnutí o určení výhradnosti ložiska rozhodnutí o stanovení Chráněného ložiskového území rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru Prosetín I. poslední výkazy Hor (MPO) 1-01, jako statistické výkazy probíhající činnosti poslední výkazy Geo (MŽP) V 3-01 jako statistického výkazu pohybu zásob poslední výkazy plateb za vydobytý nerost spolu s daňovým přiznáním projektová dokumentace těžby - Plán otvírky, přípravy a dobývání rozhodnutí o povolení hornické činnosti list vlastnický katastrální mapa a mapa evidence nemovitostí daných pozemků a okolí letecký snímek daného území se stavem k roku 2006 záměra stavu těžebních stěn a lomu k datu digitální fotografie pozemků oficiální ceník výrobků Na základě těchto podkladů bylo provedeno ocenění pozemků s ohledem na systém zařazení pozemků, jejich současný stav, možnost využití s výhledem na 10 let dopředu, kdy jsme schopni zajistit stejné podmínky, jako jsou zjištěné vstupní. Ocenění bylo provedeno také s ohledem na fakt, že vlastník pozemků vlastní pouze právo k pozemku, bez možnosti jeho jiného využití, než předepisuje situace současná daná historicky. IV VSTUPNÍ INFORMACE PRO VÝPOČET - ZÁKLADNÍ INFORMACE - NÁLEZ Základní popis: Posuzovaná z hlediska místopisného: Obec: Prosetín Okres: Chrudim Kraj: Pardubický Katastrální území: Prosetín u Hlinska LV č.: 405 Katastrální úřad pracoviště: Chrudim Kat. čísla zájmových pozemků: 190 st.; 508; 509; 510; 511; 512/1; 513; 519 a 978 (dle původního KN) Plocha řešení: celá všech pozemků (výpočet upraven na ½) a to s ohledem na nemožnost jiného využití p.p.č. 513 a 512/1 než společně s těženými pozemky 5

6 Posuzovaná z hlediska ložiskového: Ložisko: Prosetín ložisko výhradní Nerost: amfibolicko-biotitický granodiorit (žula) CHLÚ: Chráněné ložiskové území stanoveno DP: Dobývací prostor Prosetín I. Kniha dobývacích prostorů: 7 Fólio: 3 Hornická činnost: povolena vydané rozhodnutí Vlastní těžba: prováděna Popis využití pozemků: stanoven viz tabulka p.p.č. kultura výměra (m 2 ) 190 zastavěná a nádvoří 508 ostatní 509 ostatní 510 ostatní 511 ostatní 512/1 ostatní 513 ostatní 519 ostatní stav pozemku kubatura pozemku (m 3 ) kubatura k těžbě, v rámci POPD (m 3 ) určené využití pozemku 0,0155 bez činnosti zařazeno do POPD k vytěžení 1,6576 částečně v těžbě, částečně mimo platné POPD 0,8625 roztěžen, částečně z minulosti vytěžen vodní 1,2354 započata těžba částečně z minulosti vytěžen vodní pozemek roztěžen, je na něm prováděna hlavní těžba. Částečně je v ploše POPD, zbytek pokrytý DP zařazeno do POPD k částečnému vytěžení, závěrný svah, na části již vytěženo vodní zařazeno do POPD k částečnému vytěžení, závěrný svah, obsahuje vytěženou vodní plochu 0,3762 bez těžby zařazeno do POPD k částečnému vytěžení, závěrný svah 0,0483 bez činnosti mimo DP bez kubatury 0,0680 bez činnosti mimo DP bez kubatury mimo povolení k těžbě bez kubatury mimo povolení k těžbě bez kubatury 0,4467 bez činnosti mimo povolení k těžbě 978 ostatní Celkem 4, bez určení, pozemek je vně dobývacího prostoru i CHLÚ pozemek je patrně vytěžen v současnosti zatopen pozemek je ploše DP, možnost využití k pozdější těžbě 0,0867 bez činnosti zařazen do POPD, částečný závěrný svah m 3 kubatura zařazená do plochy DP a zároveň plochy POPD a povolené činnosti. Při průměrné dosahované těžbě za posledních 5 let je to zásoba na cca 250 let 6

7 Zjištěné a omezující faktory: Předmětné pozemky (až na pozemek 513, který je jen součástí Chráněného ložiskového území a p.p.č. 512/1, který je součástí areálu, ale bez ochrany, jako ložisko výhradní) jsou součástí výhradního ložiska kamene, s provedenou ochrannou stanoveným Chráněným ložiskovým územím a s vydaným oprávnění k dobývání, na základě stanoveného dobývacího prostoru. Dále jsou pozemky součástí povolení k vlastní těžební činnosti. Pozemky jsou využívány k dané činnosti. Pozemky jsou součástí ložiska kamene s blokovou těžbou, která představuje roční objem těžby řádově nižší, než je objem těžby na plošně srovnatelných výhradních ložiscích drceného kameniva, popřípadě štěrkopísku. Bloková těžba je nákladově náročná v porovnání s dosaženým výsledkem. Dále je bloková těžba velice závislá na odbytu a poptávce tohoto druhu nerostu v oblasti stavebnictví, spíše se zaměřením na pohledový charakter. Dá se konstatovat, že využití výsledků takovéto blokové těžby je dnes již otázkou využití v historických centrech a architektonicky laděných stavbách, než v běžném stavebním průmyslu, kde došlo k nahrazení kamene betonem a asfaltem. Další negativum v provozování této těžby s ohledem na odbyt je i ukončení vývozu výrobků do okolních zemích (hlavně SNR a Rakousko) kde došlo již k celkové opravě historických center. Dalším významným prvkem jistého omezení těžby a velké nákladovosti je otázka nutnosti provádění čerpání podzemních vod, z důvodu, aby nedocházelo k zatopení pracoviště. Běžná těžba štěrkopísku znamená silně zhodnocené pozemky (lépe řečeno právo vlastnické) a to z důvodů cen štěrkopísku, nutnosti jeho dobývání a hlavně s ohledem na objemy těžby a časovou náročnost těžby. U těžby kamene blokové je objem oproti jiným těžbám (štěrkopísku, těžbu a výroba drceného kameniva) minimální a časová náročnost (také s ohledem na těžbu štěrkopísku nebo těžbu a výrobu drceného kameniva) maximální, pohybující se v desítkách, ale i ve stovkách let. V rámci předmětných posuzovaných pozemků, podmínkách těžby, určeného objemu zásob, daného odbytu a dalších faktorů zatěžujících náklady, se zde jedná o využití na cca 250 let. Stejná při porovnání s štěrkopískem je otázkou maximálně 5-ti let a u těžby a výroby drceného kameniva cca 10 let. Z tohoto titulu se také odvíjejí ceny pozemků při odkupování pozemků těžebními organizacemi, popřípadě při stanovování cen nájmu pozemků k provádění hornické činnosti těžbě. Stejným způsobem byl stanoven i náhled a konečný způsob výpočtu daných pozemků, tj. hlavně s ohledem na faktory: Množství zásob (na cca 250 let cca m 3 ) Roční těžba s ohledem na odbyt průměr za posledních 5-let (max m 3 ) Náklady přímé na těžbu (vlastní trhací práce, naložení odvalu) Náklady celkové (s ohledem na nutnost čerpání, skrývky, rekultivaci atd.) Náklady na zpracování kamene (výroba výrobků) Obecné ceny výrobků Časová náročnost těžby ( povolená cca 250 let) Doba využití pozemků (s rekultivací až 260 let v daném objemu těžby) Způsob rekultivace (částečně zalesněním, z 90% zatopením) Jiné využití pozemků (není možné) Výše nájemného v daném místě a čase Ceny pozemků bez zatížení výhradním ložiskem 7

8 Na základě těchto faktorů byla zvolena metodika ocenění a to podle metodiky Doc. Ing. Alberta Bradáče, Dr.Sc. Výsledky jsou uvedeny v Závěru a zároveň je celý výpočet, formou Znaleckého posudku číslo 3584/04/2008 uveden jako příloha. V URČENÍ CENY POZEMKŮ Detailní výpočet je proveden v rámci přílohy Znaleckým posudkem č.3584/04/2008 a to metodikou ocenění Doc. Ing. Alberta Bradáče, Dr.Sc.. Pro porovnání, s ohledem na vstupní údaje, výstupní údaje a omezující faktory se dá určit cena pozemků také metodou nájmu pozemků v daném místě a čase. Tato metoda se používá u těžko vypočitatelných cen pozemků s ohledem na jejich umístění, plochy vhodné k využití z celkové plošné výměry a dále s ohledem na aktivity v daném místě a čase stejného zaměření, odbytovou otázku a historicky dané podmínky. Metoda je to jednoduchá a výpočet se provede prostým pronásobením dlouhodobě využívaných a placených nájmů za pozemky využívané k těžební činnosti a to s ohledem na dalších 20 let, kdy je možné u těchto těžeb předpokládat stejné vstupní podmínky. To znamená, že se zjištěné nájemné (na základě dlouhodobých smluv), popřípadě zjištěné s ohledem na stejné lokality pronásobí 20-ti lety. Stanovená výše, se dá také považovat za výchozí cenu pro odprodej pozemků. Tato cena je, z důvodů znalostí pohybu cen na trhu, z důvodů zablokování vlastnického práva v případě nájmu (tj. v případě sepsání nájemní smlouvy, která je s časovým omezením a s omezením exkluzivity jednostranně zaměřena), s podmínkami nutného a jediného využití pozemků, které je dané historicky s ohledem na přítomnost státního ložiska, vynásobena, dalo by se říci ochranným koeficientem v hodnotě 1,3. Takto vypočtená cena, která může být potvrzena pouze dohodou a není nastavena z žádných konkrétních vstupních faktorů vyjádřitelných v korunách, hektarech, m 3, či v jiných měřitelných jednotkách se dá považovat za určující, vzhledem k řádům v korunách určené ceny podle výpočtu, dle uznávané a používané metodiky Doc. Ing. A. Bradáče Dr.Sc. a) Na základě výpočtu a stanovení ceny podle metodiky ocenění Doc. Ing. Alberta Bradáče, Dr.Sc., je stanovena cena následovně: 1) Výnosová hodnota diferenciální důlní rentou. Kč ,30 2) Výnosová hodnota věčná renta. Kč ,46 Zjištěná výsledná obvyklá cena výnosovou metodou Kč ,76 Po zaokrouhlení Kč ,00 Zjištěná výsledná obvyklá cena vlastnický podíl 1/2 Kč ,00 8

9 b) Na základě určení ceny z dlouhodobého zjištěného nájemného za celý komplex pozemků Zjištěné nájemné Kč ,00 Využitelnost se stejným základem podmínek roky 20,00 Zjištěná výsledná cena metodou nájemného Kč ,00 Koeficient - 1,30 Zjištěná cena metodou nájemného Kč ,00 Po zaokrouhlení Kč ,00 Zjištěná výsledná cena vlastnický podíl 1/2 Kč ,00 Porovnání zjištěných cen: Cena dle výpočtu: ,- Kč Cena dle nájemného: ,- Kč URČENÁ OBVYKLÁ CENA VLASTNICKÉHO PODÍLU ½ POZEMKŮ p.č. 190st.; 508; 509; 510; 511; 512/1; 513; 519 a 978, DLE ZADÁNÍ JE V HODNOTĚ: ,- Kč Slovy: Dvamiliónydvěstědesettisíc Kč VI ZÁVĚRY ZNALCE Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím k místním podmínkám polohy nemovitosti, možným rizikům současného trhu, množství geologických zásob, zákonného určení využití pozemků, odbytové otázky a dalších výše uvedených faktorů odhaduji obvyklou cenu pozemků: Obvyklá cena vlastnického podílu ½ činí ,- Kč Slovy: dvamiliónydvěstědesettisíc Kč Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. v Hradci Králové, květen vypracoval 9

10 VII ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek podávám jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové dne , pod č.j. Spr. 1990/99, a to pro základní obor, odvětví a specializaci: - TĚŽBA, odvětví těžba a úprava nerostných surovin Posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod položkou: 01/001/2008 Ing. Petr Moravčík Horova 824/17 HRADEC KRÁLOVÉ VIII PŘÍLOHY 10

11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3584/04/2008 Předmětem ocenění je zjištění obvyklé ceny pozemků lomu Prosetín, DP Prosetín I. pro těžbu granodioritu, v katastrálním území Prosetín u Hlinska, obec Prosetín, okres Chrudim. ZJIŠTĚNÁ VÝSLEDNÁ CENA JE CENOU OBVYKLOU. Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací metodika: Ing. Petr Moravčík Horova 824/17 Hradec Králové Zjištění obvyklé ceny pozemků Ocenění je provedeno podle metodiky Doc.Ing.Alberta Bradáče, DrSc. výnosovou metodou. Oceněno ke dni: 8.května 2008 Posudek vypracoval: Ing. Miloslav Mencl Posudek byl vypracován ve 5 vyhotoveních, z nichž 4 vyhotovení obdrží žadatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje stran. V Novém Bydžově, dne 8.května 2008

12 1. NÁLEZ 1.1 Bližší údaje o nemovitosti Oceňovaná nemovitost se nachází v katastrálním území Prosetín u Hlinska, obec Prosetín, okres Chrudim, na pozemcích v katastru nemovitostí dle současného pozemkového katastru číslo 190, 508, 509, 510, 511, 512/1, 513, 519 a 978. Obec Prosetín leží při komunikaci číslo 306 která spojuje město Skuteč s městem Nasavrky. Nemovitost se nalézá mimo obytné části obce a je přímo přístupná po místní zpevněné komunikaci. Nemovitost je možno napojit na inženýrské sítě. Pro ložisko byl stanoven dobývací prostor Prosetín I, č.j. 666/95/Po/Hr ze dne (OBÚ Trutnov), zapsaný v evidenci dobývacích prostoru v knize 7, fólio 0003, Jedná se o tzv. Nasavrcký pluton s horninou petrograficky amfibolicko-biotitický granodiorit šedomodré barvy, s kvalitou umožňující veškeré výrobky v kamenickém oboru, včetně ušlechtilé kamenické výroby, s využitím odpadu na štěrk a drtě. Geologický průzkum byl proveden. Doporučená hloubka těžby je 45m, bez výrazného růstu nákladů. 1.2 Podklady pro vypracování posudku Metodika Doc.Ing. Alberta Bradáče, DrSc. Výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Prosetín u Hlinska, obec Prosetín, okres Chrudim, vyhotovený Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, pracoviště Chrudim, ze dne Snímek mapy katastru nemovitostí pro katastrální území Prosetín u Hlinska, obec Prosetín, okres Chrudim, v měřítku 1:2880. Snímek mapy v měřítku 1: Výkresová dokumentace na dobývací prostor Prosetín I. Místní šetření znalce a rekognoskace pozemků byla provedena dne Údaje sdělené objednatelem dne

13 2. POSUDEK A OCENĚNÍ 2.1 Výměry Plošná výměra viz příloha tabulka č.1. Celkový objem suroviny v bloku s odpočtem na sesvahování, odtěžení a skrývku: ,00 m 3 Těžbu je možno provádět do hloubky až 45,00 m. Roční těžba celkem: Rozhodnutím nestanovena; průměrná těžba za období činí 2500 m 3 /rok Procentuelní sortiment výrobek podíl výroby (%) cena (Kč/m 3 ) střední cena dlažební kostky 45, , ,00 bloky ÚKV 0,0 0,00 krajníky 0, ,00 82,40 lomový kmen - rigol 49,0 650,00 318,50 lomový kmen - zához 5,6 150,00 8,40 haklíky 0,0 0,00 štěrk a drtě 0,0 0,00 Celkem: 100 Střední cena: ,30 Střední cena v Kč/ m 3 : 1.444, Způsob výpočtu tržní ceny Metoda RNDr.Vojtěcha Hocla Tato metoda stanovuje hodnoty ložisek nerostných surovin v cenách prvých odbytových produktů všechny geologicko vytěžitelné zásoby, ale nezahrnuje náklady na jejich těžbu. To je z ekonomického hlediska nevhodné Metoda Doc.Ing. Alberta Bradáče DrSc. autorů Carr a Lefond - diferenciální důlní renta. Tato metoda stanovuje hodnoty ložisek nerostných surovin s diskontovanými budoucími příjmy z takového rozsahu těžby, který lze v budoucnu spolehlivě uplatnit na trhu a stanovit čistý zisk z těžby po odečtení všech přiměřených nákladů

14 Vzhledem k diskontování příjmů: -při úrokové míře 5% jsou v současné době pro stanovení výše ceny prakticky bezvýznamné zisky z těžby po 70 roce těžby, -při úrokové míře 7% jsou v současné době pro stanovení výše ceny prakticky bezvýznamné zisky z těžby po 50 roce těžby, -při úrokové míře 10% jsou v současné době pro stanovení výše ceny prakticky bezvýznamné zisky z těžby po 30 roce těžby, -při úrokové míře 15% jsou v současné době pro stanovení výše ceny prakticky bezvýznamné zisky z těžby po 20 roce těžby, Na základě výše uvedeného lze použít ocenění výnosového, s výhledem na 10 let dopředu, s prodejem zbytku za věčnou rentu na konci. Mezi náklady je zahrnuto: geologický průzkum nákup či pronájem pozemků skrývka pozemky pro odval otvírku a přípravu dobývání stavební a strojní investice úhradu vytěžené suroviny státu či obci dle legislativy úhradu z dobývacího prostoru průběžnou a závěrečnou rekultivaci, odstranění ekologických odpadů vynětí ze zemědělského půdního fondu stáří strojů a vrtacího zařízení ceny trhavin a rozněcovadel mzdy závodního lomu, důlního měřiče, vrtače, střelmistra, dělníka v povrchové těžbě Pro danou lokalitu a dalších 10 let je uvažována výše nákladů 93% ze střední ceny. Diferenciální důlní renta: CL - cena ložiska K - roční kapacita těžby 2.500,00 m 3 PCT - prodejní (užitková) cena 1.444,30 Kč/m 3 VCT - výrobní cena vytěžené suroviny 1.343,20 Kč/m 3 q - úročitel 1,18 n - životnost ložiska 10 let q n - 1 CL = K * ( PCT VCT) * q n * (q- 1) 1, CL = 2.500*( 1.444, ,20) * = 1,18 10 * 0,18 4, CL = * 101,10 * = 0, CL = ,30 Kč - 4 -

15 Věčná renta: C v - věčná renta z - zisk 1.444,30*0,17*2500 = ,50 q - úročitel 1,18 n - počet budoucích let, po které budou dosahovány příjmy 20 let i - míra inflace 0,18 Pro danou lokalitu a dalších 10 let je uvažována výše nákladů 83% ze střední ceny. q n - 1 C v = z * q n * i 1, C v = ,50 * = 1,18 20 * 0,18 26,3930 C v = ,50 * = 4,9307 C v = ,50 * 5,3527 = ,46Kč Výnosová metoda celkem: , ,46 = ,76 Kč - 5 -

16 3. REKAPITULACE 1) Výnosová hodnota diferenciální důlní rentou. Kč ,30 2) Výnosová hodnota věčná renta. Kč ,46 Zjištěná výsledná obvyklá cena výnosovou metodou Kč ,76 Po zaokrouhlení Kč ,00 Zjištěná výsledná obvyklá cena vlastnický podíl 1/2 Kč ,00 Závěr Na základě výše uvedených zjištění a s přihlédnutím k místním podmínkám polohy nemovitosti, možným rizikům na současném trhu, nutnosti investic do strojního zařízení odhaduji obvyklou cenu pozemků: Obvyklá cena vlastnického podílu 1/2 Kč ,00 Slovy: Dvamiliónydvěstědesettisíc Kč Prohlašuji, že při provedení ocenění jsem osobou nezávislou. V Novém Bydžově, dne 8.května vypracoval - 6 -

17 4. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne , č.j. spr. 210/87, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí a ze dne , č.j. spr. 1406/95, pro základní obor stavebnictví, pro odvětví stavby obytné, průmyslové a zemědělské. Znalecký posudek je ve znaleckém deníku zapsán pod pořadovým číslem 3584/04/2008. Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace. Ing. Miloslav Mencl Na Svépomoci čp.186 Nový Bydžov software PC.System Olomouc - 7 -

18 5. PŘÍLOHY Tabulka č.1 vyhotovil Ing. Petr Moravčík p.p.č. kultura výměra (m 2 ) stav pozemku 190 zastavěná a nádvoří 508 ostatní 509 ostatní 510 ostatní 511 ostatní 512/1 ostatní 513 ostatní 519 ostatní kubatura pozemku (m 3 ) kubatura k těžbě, v rámci POPD (m 3 ) určené využití pozemku 0,0155 bez činnosti zařazeno do POPD k vytěžení 1,6576 částečně v těžbě, částečně mimo platné POPD 0,8625 roztěžen, částečně z minulosti vytěžen vodní 1,2354 započata těžba částečně z minulosti vytěžen vodní pozemek roztěžen, je na něm prováděna hlavní těžba. Částečně je v ploše POPD, zbytek pokrytý DP zařazeno do POPD k částečnému vytěžení, závěrný svah, na části již vytěženo vodní zařazeno do POPD k částečnému vytěžení, závěrný svah, obsahuje vytěženou vodní plochu 0,3762 bez těžby zařazeno do POPD k částečnému vytěžení, závěrný svah 0,0483 bez činnosti mimo DP bez kubatury 0,0680 bez činnosti mimo DP bez kubatury mimo povolení k těžbě bez kubatury mimo povolení k těžbě bez kubatury 0,4467 bez činnosti mimo povolení bez určení, pozemek je vně dobývacího prostoru i CHLÚ pozemek je patrně vytěžen v současnosti zatopen pozemek je ploše DP, možnost

19 978 ostatní k těžbě využití k pozdější těžbě 0,0867 bez činnosti zařazen do POPD, částečný závěrný svah Celkem Kubatura zařazená do plochy DP a zároveň plochy POPD a povolené činnosti. Při průměrné dosahované těžbě za posledních 5 let je to zásoba na cca 250 let - 9 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 75/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 75/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12336-041/10 o ceně pozemků parc.č.1432 kat.území a obec Nový Malín, spoluvl.podíl na parc.č.1345/5, 76/12, 76/3 kat.území Štíty - město, obec Štíty, včetně trvalých porostů. (LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/8289/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/8289/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/8289/2014 o stanovení obvyklé ceny řadové garáže na pozemku p. č. st. 4085/9 v kat. území Kolín, obec Kolín, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 150/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 150/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 150/14 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovité věci - pozemku p.č. 341/8 - orná půda, zapsané na LV 50, katastrální území Záříčí u Dírné, obec Dírná, okres Tábor a ocenění jednotlivých

Více

Znalecký posudek č. 844/47/2008

Znalecký posudek č. 844/47/2008 Znalecký posudek č. 844/47/2008 o ceně p.č. 279/1 a p.č. 280, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, na LV č. 252 pro obec Barchov a katastrální území Barchov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2477-76/13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2477-76/13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2477-76/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 712/23 orná půda, katastrální území Luká, obec Luká, okres Olomouc. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Olomouc, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4066-366/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4066-366/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4066-366/2014 O ceně zemědělského stavení bez čp/če v Olomouci Slavoníně včetně příslušenství a pozemků, p.č.910/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1989 m 2, p.č.910/3, ovocný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 3364 54/2013. o ceně pozemku p.č. 376/6. Zjištění ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé. Armády 246 155 00 Praha 5 Stodůlky

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 3364 54/2013. o ceně pozemku p.č. 376/6. Zjištění ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé. Armády 246 155 00 Praha 5 Stodůlky ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3364 54/2013 o ceně pozemku p.č. 376/6 v katastrálním území Luže, obec Luže, Pardubický kraj, včetně příslušenství. Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Praha 6 JUDr. Jan Grosam

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2170 64/2010. o ceně pozemku parc.č. 112 včetně příslušenství, vše v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2170 64/2010. o ceně pozemku parc.č. 112 včetně příslušenství, vše v obci Praha, k.ú. Hlubočepy - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2170 64/2010 o ceně pozemku parc.č. 112 včetně příslušenství, vše v obci Praha, k.ú. Hlubočepy Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská

Více

Znalecký posudek č. 5617-374/14

Znalecký posudek č. 5617-374/14 Znalecký posudek č. 5617-374/14 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 na pozemku parc. č. 652/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 352 a pozemku parc. č. 652/2,

Více

Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 86-02/2015

Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 86-02/2015 Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 86-02/2015 O ceně nemovitosti dle LV č. 125 pozemek parc. č. 560/40 (orná půda) v k.ú. Oplocany, obec Oplocany, okres Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Brno-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14122-152/14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14122-152/14. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14122-152/14 o ceně řadových garáží bez čp/če na parc.č.st.2148 a St.2149, katastrální území Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava - město, bez pozemků. (LV č.1084) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Opálkova 749/2 635 00 Brno - Bystrc

ZNALECKÝ POSUDEK. Opálkova 749/2 635 00 Brno - Bystrc ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12783-063/11 o ceně bytové jednotky č.1075/24 umístěné v domě čp.1075, na ul.mikulčická, katastrální území Slatina, obec Brno, okres Brno - město, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09

ZNALECKÝ POSUDEK. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 043 EX 1233/09 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12743-023/11 o ceně rodinného domu čp.89, katastrální území a obec Dolní Lukavice, okres Plzeň - jih, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.541) Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1097 208/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1097 208/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1097 208/2015 o ceně rodinného domu na pozemku parc.č. 238/111, který byl oddělen geometrickým plánem z pozemku parc.č. 238/84, spolu s pozemky parc.č. 238/84 a 238/111, v katastrálním

Více

číslo: 5481-068/13 o ceně nemovitosti - pozemku p.č. 3608/8 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín.

číslo: 5481-068/13 o ceně nemovitosti - pozemku p.č. 3608/8 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5481-068/13 A ODHAD OBVYKLÉ HODNOTY o ceně nemovitosti - pozemku p.č. 3608/8 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín. Objednavatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 5695-077/15

Znalecký posudek č. 5695-077/15 Znalecký posudek č. 5695-077/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 713, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e., v obci Újezdeček, katastrální území Újezdeček, zapsaného u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2995. o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2995. o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2995 o ceně obvyklé stavby bez čp/če na pozemku jiného vlastníka č. parcely st. 112, v obci Úboč, okres Domažlice. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Teplice Husitská 692/3 415 01

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4542-341/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4542-341/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4542-341/2015 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci v obci Přemyslovice včetně příslušenství, p.č.1347/12, o velikosti 737 m 2, p.č.1903, o velikosti 3255 m 2, p.č.1925, o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14

Znalecký posudek č. 5448-205-01/14 Znalecký posudek č. 5448-205-0/4 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2365, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 20, pozemku parc. č. 2367, jehož součástí je stavba garáže bez č.p./č.e.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 276-3321/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 276-3321/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 276-3321/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1456 v k.ú. Mokré Lazce, obec Mokré Lazce, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 613-68/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 613-68/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 613-68/14 o ceně nemovitých věcí pozemků ve zjednodušené evidenci parc. č. 216 a 407/4, vč. příslušenství, zapsaných na LV č. 366 v katastrálním území Hnojice, obec Hnojice, okres Olomouc

Více

Znalecký posudek č. 5711-093/15

Znalecký posudek č. 5711-093/15 Znalecký posudek č. 5711-093/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 28, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 a pozemku parc. č. 5, v obci Lašovice, katastrální území Lašovice,

Více

Znalecký posudek č. 50/3171/2015

Znalecký posudek č. 50/3171/2015 Znalecký posudek č. 50/3171/2015 Objednatel posudku: Ing. Borek Placr insolvenční správce nábřeží Dukelských hrdinů 561 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Účel posudku: Zjištění ceny obvyklé nemovitostí zapsaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11211-92/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11211-92/2016 Přemyslovka 3, 796 01 Prostějov stránka č. 1 Č.j.: 018 EX 01993/09-050 Značka: 137/09DP, 138/09PE ZNALECKÝ POSUDEK č. 11211-92/2016 aktualizace ZP č. 9754-95/2010 ze dne 12.5.2010 o stanovení obvyklé ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 710/180/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 710/180/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 710/180/2011 o ceně obvyklé pozemku PK č. 569/42 k.ú. Smidary, obec Smidary, zapsáno na LV č. 1687 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Hradec Králové. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 160-3205/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti ½ na nemovitostech,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1453-0186/2013 o ceně rodinného domu č.p.544 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.966 v k.ú. Chabařovice, obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem.LV č.52. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 5559-316/14

Znalecký posudek č. 5559-316/14 Znalecký posudek č. 5559-316/14 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 297/2 a parc. č. 297/6, v obci Chuderov, katastrální území Žežice u Chuderova, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2877-93/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2877-93/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 2877-93/2012 O ceně podílu o velikosti 1/2 pozemků ve zjednodušené evidenci p.č.2742, o velikosti 813 m 2, p.č.2806, o velikosti 6006 m 2, p.č.2807, o velikosti 313 m 2 a p.č.2954, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3363/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3363/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3363/2016 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Svatoslav u Tišnova, obec Svatoslav, okres Brno-venkov: pozemků parc. č. 513, 991, 992, 995, 996, 1070, 1071, 1151, 1161, 1441,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka ZNALECKÝ POSUDEK Číslo: 1431-36/2015 o ceně bytové jednotky č. 432/214 ( na LV č. 1159), umístěné v budově č.p. 432 ( na LV č. 1066), stojící na pozemku parc.č. 676/137 ( na LV č. 1066 ) a spoluvl. podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10980-68/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 10980-68/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 05548/14-027 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10980-68/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: ideální 1/2 pozemků p.č. 3517/16, 3517/22 a 3517/25 trvalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015 J. Zrzavého 8, 796 04 Prostějov stránka č. 1 č.j.: 018 EX 00484/13-056 ZNALECKÝ POSUDEK č. 11010-99/2015 o stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí: pozemku p.č. 14288/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 70/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 70/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 70/12 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemek p.č. 1213 - trvalý travní porost, zapsané na LV 190, katastrální území Uhersko, obec Uhersko, okres Pardubice a ocenění jednotlivých práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 3422-112/2013. o ceně nemovitosti - lesních pozemků uvedených na

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 3422-112/2013. o ceně nemovitosti - lesních pozemků uvedených na ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3422-112/2013 o ceně nemovitosti - lesních pozemků uvedených na LV č. 1483 pro kú Strmilov, obec Strmilov LV č. 8 pro kú Chlumec u Dačic, obec Dačice LV č. 260 pro kú Dolní Radouň,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 303/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 303/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 303/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/7 na nemovité věci - pozemku p.č. 383/2 - trvalý travní porost, zapsané na LV číslo 200, katastrální území Pila, obec Pila, okres Karlovy Vary a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 50/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 50/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 50/15 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 86/5 - ostatní plocha, neplodná půda, zapsané na LV číslo 2239, katastrální území Škrovád, obec Slatiňany, okres Chrudim a ocenění

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2060-17/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2060-17/2015 o odhadu ceny obvyklé (spoluvlastnického podílu ve výši 2/3) na pozemku parc.č. 3357, v k.ú. Holešov, obci Holešov, okresu Kroměříž (LV 2024) Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek číslo 780/57/2005

Znalecký posudek číslo 780/57/2005 Znalecký posudek číslo 780/57/2005 o obvyklé, obecné, tržní hodnotě nemovitostí pozemků ve zjednodušené evidenci (PK) parc.č. 3447, 3448, 3449, 3450, 3451 a 3452 se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14106-136/14. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava Poděbradova 41. Aloise Gavlase 39/16 700 30 Ostrava - Dubina

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14106-136/14. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava Poděbradova 41. Aloise Gavlase 39/16 700 30 Ostrava - Dubina ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14106-136/14 o ceně byt.jednotky č.1878/17 umístěné v domě čp.1878 na parc.č.3654/3, katastrální území Poruba - sever, obec Ostrava, okres Ostrava město, včetně spoluvlastnického

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 985-69/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 985-69/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 985-69/2013 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu 1/3 budovy č.p. 8 na pozemku parc. č. st. 8, budovy bez čp/če na pozemku parc.č. st. 62, budovy bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 486-75/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 486-75/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 486-75/2012 o ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most na listu vlastnictví číslo 966, katastrální území Janov u Litvínova, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14235-265/14. o ceně pozemku parc.č.191/6, katastrální území a obec Suchodol, okres Příbram. (LV č.200)

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 14235-265/14. o ceně pozemku parc.č.191/6, katastrální území a obec Suchodol, okres Příbram. (LV č.200) ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14235-265/14 o ceně pozemku parc.č.191/6, katastrální území a obec Suchodol, okres Příbram. (LV č.200) Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava

Více

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3693-516/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3693-516/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3693-516/2013 O ceně podílu o velikosti 1/3 pozemků včetně příslušenství, p.č.1388/15, orná půda, o velikosti 2400 m 2, p.č.1434/26, orná půda, o velikosti 9470 m 2, p.č.1440/22, orná

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Vlastník stavby a pozemku: Šichtová Ivana podíl: 3/4 Šichtová Petra podíl: 1/4 Znalecký posudek č. 273-3318/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ¾

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6794/143-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6794/143-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6794/143-2013 o ceně nemovitosti rodinného domu čp. 65 v k.ú. Nové Město nad Cidlinou, obec Nové Město, okres Hradec Králové, včetně součástí a pozemků Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/12 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku p.č. 510/11 - orná půda, LV číslo 565, katastrální území Vávrovice, obec Opava, okres Opava a ocenění jednotlivých práv a závad spojených

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 691-48-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 691-48-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 691-48-2015 o ceně bytové jednotky číslo 18/6 zapsané na listu vlastnictví číslo 147 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13080-360/11. Mgr.Pavel Ender Nádražní 477/184 Ostrava - Přívoz. Máchova 507 294 21 Bělá pod Bezdězem

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13080-360/11. Mgr.Pavel Ender Nádražní 477/184 Ostrava - Přívoz. Máchova 507 294 21 Bělá pod Bezdězem ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13080-360/11 o ceně bytové jednotky č.498/1 umístěné v domě čp.498 na parc.č.st.1129, katastrální území a obec Bělá pod Bezdězem, okres Mladá Boleslav, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 155/3055/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 155/3055/2014. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 155/3055/2014 o ceně nemovitých věcí - lesní parcely číslo 1047 s lesním porostem v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta, obci Džbánov, kraj Pardubický. Objednavatel posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761-347/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1761-347/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1761-347/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci pozemku parc.č. St. 29/1 jehož součástí je rodinný dům č.p. 68 a pozemků parc.č. 38/2 a 38/3 a příslušenství, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-2/2015 o ceně pozemků parc.č. parc.č. 5133/1, 5133/2, 5133/3, 5133/4 a 5136 včetně všech součástí, příslušenství, vše v obci a k.ú. Kladno Objednavatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. 5792-174/15

Znalecký posudek č. 5792-174/15 Znalecký posudek č. 5792-174/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. st. 71, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 4, pozemku parc. č. st. 221, jehož součástí je rozestavěná stavba rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6665/14/A-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6665/14/A-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6665/14/A-2013 nemovitosti pozemků zapsaných v LV č. 25 v k.ú. Petříkov u Velkých Popovic, obec Petříkov, okres Praha-východ Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Trutnov Trutnov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 69/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 69/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4208 - orná půda, LV číslo 103, katastrální území Tuřany, obec Brno, okres Brno-město a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544-86/2015 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky číslo 1641/69, nacházející se v 8. NP bytového domu s číslem popisným 1641, v ulici Brandlova, včetně spoluvlastnického podílu

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1024-108/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1024-108/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1024-108/2013 o odhadu ceny obvyklé bytové jednotky č. 1491/17 situované v bytovém domě č.p. 1491 a 1492 na pozemku parc.č. st. 1995/1 a parc.č. st. 1995/2 včetně spoluvlastnického

Více

Znalecký posudek č. 48-4073/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 48-4073/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 48-4073/15 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Zahradní chata bez č.p./č.e. na pozemku parc.č.

Více

Znalecký posudek číslo 4525-65/14

Znalecký posudek číslo 4525-65/14 Znalecký posudek číslo 4525-65/14 O ceně nemovité věci Pozemek zapsaný na LV č. 1134 Líšnice Katastrální území: Líšnice u Prahy Okres: Praha-západ O B V Y K L Á C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek č. 283-2713/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 283-2713/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 283-2713/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 1172 na pozemku parc.č.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1437-23/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1437-23/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1437-23/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 133 na pozemku parc.č. 324, pozemků p.č. 324 a 325 a příslušenství, v k.ú. Vrbice nad Odrou, obci Bohumín, okresu Karviná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218-5751-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218-5751-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 218-5751-2013 O ceně ideálního podílu 1/2 zahrady na pozemku č. parc. 143/147 ležící v k.ú. Braňany, obec Braňany, okres Most. Číslo jednací 025 Ex 2036/08-20. Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 62-2492/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 110 na pozemku parc.č. 1658,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 662-19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 662-19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 662-19/2015 o ceně bytové jednotky číslo 4612/1 zapsané na listu vlastnictví číslo 10018 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1362-46/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1362-46/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1362-46/13 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/5 na nemovitostech: pozemku parc.č. 570/4 v k.ú. Božíkov, zapsaného na LV č. 28 a na pozemcích parc.č. 454/5, 572/2, 590/2,

Více

Znalecký posudek č. 3535 / 039 / 2016 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 3535 / 039 / 2016 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 3535 / 039 / 2016 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro Exekutorský úřad Plzeň - město Předmět ocenění: Ideální spoluvlastnický podíl ve výši

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1439 09/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1439 09/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1439 09/09 o stanovení obvyklé ceny pozemku katastru nemovitostí parcela č. 501 orná půda v katastrálním území a v obci Libníč evidované u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13744-184/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13744-184/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13744-184/13 o ceně rodinného domu č.p.498 na parc.č.st.819, katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno, včetně pozemků parc.č.st.819 a 172/16, příslušenství a ceny obvyklé.

Více

Znalecký posudek č. 1180-38/09C

Znalecký posudek č. 1180-38/09C Znalecký posudek č. 1180-38/09C o ceně nemovitostí - pozemků v k.ú. a obci Drahonín, okres Brno - venkov zapsané na listu vlastnictví 343 pro k.ú. Drahonín, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský

Více

Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb.

Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 49-3604/13 Ocenění nemovitosti pro účel veřejné dražby ve smyslu 13 zákona č. 26/2000 Sb. pro dražebníka Rodinný dům č.p. 19 na pozemku parc.č. 332 a pozemky parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192-5725-2013. O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-5725-2013 O ceně zahrady na pozemku č. parc. 2762/46 v k.ú. Žatec, okres Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Praha 6 Bělohorská 270/17 160 00 Praha 6 Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2572-171/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2572-171/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 1 na pozemku p.č. 268/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 72-3409/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 3128/508 v domě č.p. 3128

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 151/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 151/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 151/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 1634 - orná půda a p.č. 1762 - orná půda, zapsaných na LV 52, katastrální území Vážany u Boskovic, obec Vážany, okres Blansko a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/8255/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 175/8255/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 175/8255/2014 o stanovení obvyklé ceny pozemku p. č. 119/3 v kat. území Svatbín, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22-3359/12. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 197/4 a 213/5 v k.ú. Podlesí nad Odrou, obec Budišov nad Budišovkou, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22-3359/12. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 197/4 a 213/5 v k.ú. Podlesí nad Odrou, obec Budišov nad Budišovkou, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 22-3359/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 197/4 a 213/5 v k.ú. Podlesí nad Odrou, obec Budišov nad Budišovkou, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 193/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 193/15 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 2621/4, součástí je stavba bez č.p./č.e., garáž, s příslušenstvím, LV číslo 1050, katastrální území Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1094 205/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1094 205/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1094 205/2015 o ceně jednotky č. 1007/52 v budově č.p. 1007 v Praze-Kamýku, která je součástí pozemku parc.č. 873/273, spolu s podíly vlastnictví společných částí budovy č.p. 1007 a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1052-22/12 - dodatek č. 1. Zjištění obvyklé ceny podílu nemovitostí pro účely dražby nemovitosti.

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1052-22/12 - dodatek č. 1. Zjištění obvyklé ceny podílu nemovitostí pro účely dražby nemovitosti. - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1052-22/12 - dodatek č. 1 o obvyklé ceně nemovitostí - podílu pozemku parc.č. 211/8 ve výši 1/2 dle listu vlastnictví č. 1265 a podílu pozemků parc.č. 211/1 a 211/2, oba ve výši

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 Č. j: 805/2015-A ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1464-69/2015 o ceně bytové jednotky č. 2531/10 (zapsané na listu vlastnictví č. 8773), umístěné v budově č.p. 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2534,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13335-195/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13335-195/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13335-195/12 o ceně rodinného domu č.p.1660 na parc.č.3275/2, katastrální území a obec Rychvald, okres Karviná, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1098) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7061/95-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 7061/95-2015 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 7061/95-2015 o ceně nemovitosti pozemkových parcel zapsaných v LV č. 1687 v k.ú. Suchdol nad Lužnicí, obec Suchdol nad Lužnicí, okres Jindřichův Hradec Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6870/36-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6870/36-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6870/36-2014 o ceně nemovitosti stavební parcely čk. 682 se zemědělskou stavbou a dále pozemkovou parcelou čk. 1933/11 v k.ú. Rtyně v Podkrkonoší, obec Rtyně v Podkrkonoší, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81-2011. JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 81-2011. JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk ZNALECKÝ POSUDEK č. 81-2011 o ceně pozemku, k.ú. Lipník nad Bečvou, LV č. 1025 Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2 787 01 Šumperk Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku : Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, Palackého 31/2, 266 01 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku : Mgr. Pavel Dolanský, Exekutorský úřad Beroun, Palackého 31/2, 266 01 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK è. 4512 / 51 / 2012 Předmět posudku : OCENĚNÍ NEMOVITOSTI spoluvlastnický podíl 1/4 rekreační chaty č.ev.291 včetně příslušenství, bez pozemků v obci a katastrálním území Káraný, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544/018/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544/018/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544/018/2011 o ceně obvyklé - pozemků č. parc. 3067, č. parc. 3073, k.ú. Velká Ledská, obec Hřibiny-Ledská, zapsáno na LV č. 35 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Rychnov

Více

Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 96-3433/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 2795/99 v domě č.p. 2795

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní. č. 9748-4388/2015 Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 9748-4388/2015 O ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 241 zapsaného na listu vlastnictví číslo 677 se stavební parcelou č. St. 279 a pozemkem č. 47/8 v obci Vojnův

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6853/19-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6853/19-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6853/19-2014 o ceně nemovitosti stavební parcely čk. 3416 se stavbou garáže v k.ú. Trutnov, obec Trutnov, okres Trutnov, zapsané v LV č. 6047 Objednavatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 14/09/122

Znalecký posudek č. 14/09/122 Znalecký posudek č. 14/09/122 O ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 1086 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - garáž, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1609, pro k.ú. Krnov-Horní

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1447-0180/2013 o ceně bytu - družstevní byt č.20, 2+1, Haškova 2127/22, v k.ú. České Budějovice 3, obci České Budějovice, okres České Budějovice. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4564-363/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4564-363/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4564-363/2015 O ceně pozemků v obci Rejchartice včetně příslušenství, p.č.412, ostatní plocha, o velikosti 451 m 2 a p.č.1550, ostatní plocha, o velikosti 191 m 2, vše zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2504 165-1/2011 - 1 - o ceně pozemku parc.č. st. 6 v obci a k.ú. Česká Kamenice, okr. Děčín. Palackého 31/2 266 01 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2504 165-1/2011 - 1 - o ceně pozemku parc.č. st. 6 v obci a k.ú. Česká Kamenice, okr. Děčín. Palackého 31/2 266 01 Beroun - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2504 165-1/2011 o ceně pozemku parc.č. st. 6 v obci a k.ú. Česká Kamenice, okr. Děčín Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Beroun Palackého 31/2 266 01 Beroun stanovení

Více

Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 13-3568/13 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13781-221/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Beneda 13 384 22 Bušanovice ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13781-221/13 o ceně rodinného domu č.p.13 na parc.č.st.82, katastrální území a obec Bušanovice, okres Prachatice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.139) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2979-195/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2979-195/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2979-195/2012 O ceně podílu o velikosti 1/4 pozemků p.č.1661/4, ostatní plocha, neplodná půda, o velikosti 237 m 2, p.č.1667/14, trvalý travní porost, o velikosti 4900 m 2, a p.č.1669/1,

Více