ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci"

Transkript

1

2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

3 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné) EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) 1, a zejména na článek 51 uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům: (1) Nařízení (ES) č. 810/2009 stanoví postupy a podmínky udělování víz pro průjezd přes území členských států nebo předpokládané pobyty na tomto území nepřesahující tři měsíce během jakéhokoli šestiměsíčního období. (2) Podle článku 51 vízového kodexu by měly být vypracovány pokyny k praktickému uplatňování tohoto nařízení s cílem zajistit jednotné uplatňování uvedeného nařízení. Byla vypracována Příručka pro zpracování žádostí o víza a provádění změn v udělených vízech. Je rovněž zapotřebí připravit Příručku pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci. Ta by měla obsahovat pokyny, osvědčené postupy a doporučení pro ústřední a konzulární orgány členských států odpovědné za organizaci a fungování konzulárních služeb a spolupráci mezi úřady členských států na ústřední i místní úrovni, včetně fungování místní schengenské spolupráce. (3) Podle čl. 53 odst. 2 vízového kodexu by měla Komise poskytnout tuto příručku veřejnosti v elektronické podobě, tak aby ji mohly všechny příslušné orgány členských států co nejlépe využít. (4) Komise zajistí pravidelnou aktualizaci Příručky. 1 Úř. věst. L 243, , s. 1.

4 (5) V zájmu podpory jednotného uplatňování pravidel Unie pro organizaci a fungování konzulárních služeb a spolupráci mezi úřady členských států by měly členské státy dát vnitrostátním úřadům pokyn, aby používaly přiloženou Příručku jako vodítko při organizaci vízových oddělení a spolupráci s orgány ostatních členských států na ústřední i místní úrovni. (6) Členské státy by měly tuto příručku používat k informování pracovníků, kteří budou plnit konzulární povinnosti týkající se zejména činností a fungování místní schengenské spolupráce. (7) Dánsko se v souladu s článkem 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, neúčastnilo přijímání nařízení (ES) č. 810/2009, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Avšak vzhledem k tomu, že je nařízení (ES) č. 810/2009 založeno na schengenském aquis podle ustanovení hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu Dánsko dopisem ze dne 2. února 2010 oznámilo provedení tohoto acquis do svého vnitrostátního právního řádu. Ve smyslu mezinárodního práva je proto toto rozhodnutí pro Dánsko závazné. (8) Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis 2. Spojené království se tudíž nepodílí na jeho přijímání, a proto pro ně není závazné ani použitelné. (9) Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis 3. Irsko se tudíž nepodílí na jeho přijímání, a proto pro ně není závazné ani použitelné. (10) Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis 4, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody 5. (11) Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis 6, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES 7 ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES Úř. věst. L 131, , s. 43. Úř. věst. L 64, , s. 20. Úř. věst. L 176, , s. 36. Úř. věst. L 176, , s. 31. Úř. věst. L 53, , s. 52. Úř. věst. L 176, , s. 31. Úř. věst. L 53, , s. 1.

5 (12) Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody podepsané mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/261/ES 9 a článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/262/ES 10. (13) Pokud jde o Kypr, představuje toto rozhodnutí akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení z roku (14) Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, představuje toto rozhodnutí akt navazující na schengenské acquis nebo s ním jinak související ve smyslu čl. 4 odst. 2 aktu o přistoupení z roku (15) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro víza, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ: Článek 1 Příručka pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci je uvedena v příloze k tomuto rozhodnutí. 1. Členské státy: Článek 2 předají příručku uvedenou v článku 1 příslušným orgánům, které jsou odpovědné za organizaci a fungování vízových oddělení a spolupráci mezi orgány členských států na ústřední a místní úrovni, a dají výše uvedeným úřadům pokyn, aby tuto příručku používaly jako vodítko při organizaci vízových oddělení a spolupráci s orgány ostatních členských států na ústřední i místní úrovni. 2. Členské státy budou tuto příručku používat rovněž k informování konzulárních pracovníků, kteří budou plnit konzulární povinnosti týkající se zejména činností a fungování místní schengenské spolupráce Úř. věst. L 83, , s. 3. Úř. věst. L 83, , s. 5.

6 Článek 3 Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, České republice, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Lucemburskému velkovévodství, Maďarské republice, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Slovenské republice, Finské republice a Švédskému království. V Bruselu dne Za Komisi Cecilia MALMSTRÖM člen / členka Komise

7 PŘÍLOHA PŘÍRUČKA PRO ORGANIZACI VÍZOVÝCH ODDĚLENÍ A MÍSTNÍ SCHENGENSKOU SPOLUPRÁCI 6

8 PŘEDMLUVA Tato příručka obsahuje pokyny pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci. Je určena k použití při provádění společné vízové politiky Evropské unie ústředními a konzulárními orgány členských států pověřenými poskytováním konzulárních služeb a zajišťováním spolupráce mezi úřady členských států na ústřední i místní úrovni. Tato příručka byla vypracována podle článku 51 vízového kodexu. Neukládá členským státům žádné právně závazné povinnosti ani nestanovuje žádná nová práva či povinnosti pro osoby, jichž by se mohla týkat. Jedině ty právní akty, ze kterých tato příručka vychází nebo na které odkazuje, mají právně závazné účinky a ve vnitrostátní jurisdikci se lze odvolávat výlučně na ně. 7

9 ČÁST I: ORGANIZACE A INFORMACE URČENÉ VEŘEJNOSTI 1. Osvědčené postupy v organizaci vízových oddělení Právní základ: vízový kodex, čl. 13 odst. 6 a článek Rozdělení úkolů a ochrana zaměstnanců V zájmu zachování obezřetnosti a ochrany zaměstnanců proti tlaku na místní úrovni se tam, kde je to vhodné, vytvoří systémy rotace pracovníků, kteří jsou v přímém styku s žadateli o vízum. Zvláštní pozornost je třeba věnovat přesné organizaci práce a jasnému přidělování/rozdělování úkolů těm, kteří přijímají rozhodnutí o žádostech o víza. Odebírání biometrických identifikátorů v příslušných případech musí provádět kvalifikovaný a řádně pověřený pracovník. Pouze omezený počet řádně pověřených pracovníků bude mít přístup ke vkládání údajů nebo v případě potřeby k nahlížení do vízového informačního systému (VIS) a do Schengenského informačního systému (SIS) a dalších důvěrných informací. Budou přijata vhodná opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému přístupu do těchto databází Uchovávání a používání prázdných vízových štítků Zavedou se odpovídající bezpečnostní opatření pro uchovávání a používání vízových štítků, aby se předešlo jejich zneužívání nebo ztrátám. Konzuláty si povedou záznamy o zásobách vízových štítků a budou registrovat, jak jsou jednotlivé vízové štítky použity. Doporučený osvědčený postup pro uchovávání zásob a registraci prázdných vízových štítků: Konzuláty členských států by si měly vést elektronické záznamy o zásobách prázdných vízových štítků a elektronicky registrovat použití každého vízového štítku. 2. Zdroje pro posuzování žádostí o víza a kontrola konzulátů Právní základ: vízový kodex, článek 38 Členské státy vyčlení dostatečný počet příslušných pracovníků pro výkon úkolů souvisejících s posuzováním žádostí, tak aby byla zajištěna přiměřená a jednotná kvalita služeb pro veřejnost, bez ohledu na to, jak je organizováno přijímání žádostí o víza. Vyčlenění zdrojů by mělo zohlednit období hlavních sezón. Prostory musí být funkční a odpovídající a je třeba zajistit vhodná bezpečnostní opatření. Ústřední orgány členských států poskytnou jak vyslaným, tak v místě zaměstnaným pracovníkům vhodnou odbornou přípravu. Odpovídají za poskytnutí úplných, přesných a aktualizovaných informací o příslušných ustanoveních práva Evropské unie a vnitrostátních právních předpisů. Ústřední orgány členských států zajistí, aby byl způsob posuzování žádostí o víza často a dostatečně kontrolován. Pokud zjistí, že jsou porušována ustanovení vízového kodexu, přijmou nápravná opatření. 8

10 3. Akreditace obchodních zprostředkovatelů Právní základ: vízový kodex, článek 45 Členské státy mohou spolupracovat s obchodními zprostředkovateli, pokud jde o podávání žádostí, ale ne pokud jde o odebírání biometrických identifikátorů. Spolupráce s obchodními zprostředkovateli, pokud jde o podávání žádostí o víza, je odlišná od spolupráce s externími poskytovateli služeb v oblasti přijímání žádostí o víza (viz formy organizace přijímání žádostí o víza v části III) Postupy při udělování akreditace Spolupráce s obchodním zprostředkovatelem je založena na akreditaci udělené příslušnými orgány členského státu. Akreditace se udělí po ověření následujících aspektů: (a) (b) (c) stávající status obchodního zprostředkovatele: platná licence, obchodní rejstřík a smlouvy s bankami; stávající smlouvy s obchodními partnery se sídlem v členských státech, kteří nabízejí ubytování a ostatní komplexní turistické služby; smlouvy s dopravními společnostmi, které musí zahrnovat jak cestu tam, tak zaručenou a pevně stanovenou cestu zpáteční Kontrola U akreditovaných obchodních zprostředkovatelů se pravidelně provádějí kontroly na místě prostřednictvím osobních nebo telefonních rozhovorů s žadateli. Měly by se týkat cest a ubytování, odpovídajícího cestovního zdravotního pojištění v případě jednotlivých cestovatelů, a pokud je to považováno za nezbytné, ověřování dokladů týkajících se skupinového návratu Odnětí akreditace Příslušné orgány členského státu by měly obchodnímu zprostředkovateli odejmout akreditaci, pokud se domnívají, že zprostředkovatel již nesplňuje požadované podmínky. Doporučený osvědčený postup: Jednou ročně by měly příslušné orgány členského státu zhodnotit svoji spolupráci s akreditovanými obchodními zprostředkovateli, a podle toho obnovit nebo odejmout akreditaci. 9

11 3.4. Výměna informací V rámci místní schengenské spolupráce se vyměňují informace o působení akreditovaných obchodních zprostředkovatelů, zejména o zjištěných nesrovnalostech, odmítnutých žádostech podaných obchodními zprostředkovateli a také o zjištěných podvodech týkajících se dokladů nebo neuskutečnění plánovaných cest. V rámci místní schengenské spolupráce se vyměňují seznamy obchodních zprostředkovatelů akreditovaných jednotlivými konzuláty, kterým byla akreditace odňata, s uvedením důvodů pro toto odnětí Status schváleného určení Evropské společenství a Státní správa cestovního ruchu Čínské lidové republiky (CNTA) podepsaly dne 12. února 2004 memorandum o porozumění o vízech a souvisejících otázkách s cílem usnadnit čínským skupinám turistiku do členských států. Memorandum o porozumění se uplatňuje ode dne 1. září Dánsko, Island, Norsko a Švýcarsko uzavřely s CNTA samostatné dohody o statusu schváleného určení. Memorandum o porozumění obsahuje zvláštní ustanovení o akreditaci, kontrole a možném postihování cestovních kanceláří podle režimu SSU. Komise dne 16. září 2004 vydala doporučení o provádění memoranda o porozumění 11, v němž navrhla společné postupy provádění tohoto memoranda, pokud jde o akreditování cestovních kanceláří, identifikační průkazy kurýrů, praktická ujednání ohledně spolupráce s jejich kurýry a také varování pro cestovní kanceláře a odnětí akreditace, kterým může být cestovní kancelář postižena. Podle tohoto doporučení je Komise odpovědná za sestavení a aktualizaci seznamu kurýrů a za předávání informací čínským orgánům o jakémkoli postihu uloženém cestovním kancelářím. 4. Obecné informace určené žadatelům Právní základ: vízový kodex, články 47 a 48 Kromě informování široké veřejnosti o tom, na které státní příslušníky a jejich kategorie se vztahuje vízová povinnost v souvislosti se vstupem na území členského státu a/nebo s průjezdem přes mezinárodní tranzitní prostory letišť členských států, poskytují ústřední orgány a konzuláty členských států široké veřejnosti všechny relevantní informace k žádostem o víza. Na místní úrovni by měly být informace sjednoceny v rámci místní schengenské spolupráce v návrhu společného informačního listu o různých typech víz (včetně případného společného seznamu podpůrných dokladů, viz část II bod 1.1). 11 Úř. věst. L 296, , s

12 4.1. Měly by být k dispozici všechny relevantní informace o kritériích, podmínkách a postupech vztahujících se k žádostem o vízum, včetně: členského státu příslušného k posouzení žádosti a přijetí rozhodnutí o žádosti o vízum (jakož i informací o možnosti zastoupení jiného členského státu / jiným členským státem), dokumentů, které je nutno předložit při žádosti o vízum*), místa, kde by měla být žádost podána (konzulát příslušného členského státu nebo zastupujícího členského státu, společné středisko pro podávání žádostí*), pokud žádosti shromažďuje externí poskytovatel služeb, měly by jak konzulát členského státu, tak externí poskytovatel služeb poskytovat informace o požadovaném poplatku za služby a o možnosti podat žádost o vízum přímo na konzulátu členského státu, požadovaného poplatku za služby při podávání žádosti, tj. informací o tom, na které kategorie žadatelů se vztahují které kategorie poplatků, a o kategoriích žadatelů, od nichž se poplatek nepožaduje. Rovněž je třeba podat informaci o měně, v níž se poplatek hradí, a praktické pokyny ohledně placení poplatku. Výslovně musí být uvedeno, že v případě zamítnutí nebude poplatek vrácen, termínu, do kdy by měla být žádost podána, toho, zda je třeba, aby si žadatel sjednal schůzku, a pokud ano, jak a kdy si ji lze sjednat*), toho, zda je možné podat žádost prostřednictvím akreditovaného obchodního zprostředkovatele, např. cestovní kanceláře, lhůt pro posouzení a přijetí rozhodnutí o žádosti o vízum (včetně informace o třetích zemích, u jejichž státních příslušníků nebo jejich určitých kategorií se požaduje předchozí konzultace) *). *) Včetně informací o procesních zárukách, které se vztahují na rodinné příslušníky občanů EU/EEA 12 a Švýcarska. Doporučený osvědčený postup při poskytování informací případným žadatelům o vízum: Aby žadatelé nepodávali neúplné žádosti o vízum a nenavštěvovali opakovaně konzulát, měly by být všechny relevantní informace co nejlépe zpřístupněny. Kromě obecných informací o vízech by měly být informace o možnostech, jak podat žádost, dostupné v několika jazycích, přinejmenším v úředním jazyce (jazycích) hostitelské země a v jazyce (jazycích) dotčeného členského státu. Tyto informace by měly být široce dostupné a viditelně umístěné mimo budovu či areál a měly by být poskytovány i na internetových stránkách Následující informace o právech a povinnostech držitelů víz musí být rovněž poskytnuty: 11

13 pouhé udělení víza neopravňuje automaticky ke vstupu a držitel víza je při příjezdu na vnější hranice povinen prokázat, že splňuje podmínky pro vstup, od 5. dubna 2011: zamítavá rozhodnutí o žádostech musí být žadateli oznámena a musí se v nich uvádět důvody, na kterých se zakládají. Žadatelé, jejichž žádost byla zamítnuta, mají právo na odvolání. Tyto informace by měly obsahovat podrobnosti o postupu, který je v případě odvolání třeba dodržet, včetně informace o příslušném orgánu a o lhůtách pro podání odvolání, razítko označující, že žádost je přípustná, nemá žádné právní důsledky Formulář žádosti Právní základ: vízový kodex, čl. 11 odst. 6 Měly by být poskytnuty následující informace: že se za formulář žádosti neplatí, kde lze formulář žádosti získat, že je nutné, aby každý jednotlivý žadatel vyplnil a podal formulář žádosti a také samostatnou fotografii, a to i v případě, že jeden cestovní doklad platí pro více lidí, o jazyce (jazycích), který lze použít pro vyplnění formuláře žádosti. Doporučený osvědčený postup týkající se formuláře žádosti: V zájmu prevence nezákonného obchodu s formuláři žádosti by tyto formuláře měly být zdarma a snadno dostupné v prostorách konzulátu a například na pracovištích cestovních kanceláří, leteckých společností, obchodních sdružení, kulturních institucí a prostřednictvím internetu. Příklady řádně vyplněných formulářů by měly být vyvěšeny na konzulátech (a případně zveřejněny na internetu). 12

14 4.4. Prohlášení o ochraně údajů Právní základ: nařízení o VIS, článek 37 TENTO BOD PLATÍ POUZE PRO KONZULÁTY, KDE BYL JIŽ UVEDEN DO PROVOZU SYSTÉM VIS: Žadatelé o vízum a osoby, které poslaly pozvání a/nebo jsou povinny platit náklady na zamýšlený pobyt žadatele, by měli být vyrozuměni o: a) totožnosti správce podle čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES, včetně kontaktních údajů; b) účelech zpracování údajů ve VIS; c) kategoriích příjemců údajů, včetně příslušných orgánů podle článku 3 rozhodnutí Rady 2008/633/SVV; d) době uchovávání údajů; e) povinném shromažďování údajů pro účely posouzení žádosti; f) existenci práva na přístup k údajům, které se jich týkají, a práva žádat opravu nesprávných údajů, které se jich týkají, nebo vymazání údajů, které byly zpracovány v rozporu se zákonem, včetně práva na informace o postupech při uplatnění těchto práv a o kontaktních údajích o vnitrostátních orgánech dozoru podle čl. 2 písm. d) a čl. 41 odst. 1 směrnice 95/46/ES, u kterých lze podat stížnost ohledně ochrany svých osobních údajů Tyto informace se žadateli poskytnou písemně při shromáždění údajů potřebných k vytvoření souboru žádosti Tyto informace se poskytnou osobám, které poslaly pozvání a/nebo jsou povinny platit náklady na zamýšlený pobyt žadatele, na formulářích, jež mají tyto osoby podepsat, představujících doklad o pozvání, závazku poskytnutí podpory či o ubytování. Neexistuje-li takový formulář podepsaný těmito osobami, poskytují se tyto informace podle článku 11 směrnice 95/46/ES. Doporučený osvědčený postup pro poskytování informací o vnitrostátních orgánech dozoru: Tyto informace by měly být zahrnuty do prohlášení o ochraně údajů na formuláři žádosti o vízum a být přístupné široké veřejnosti na internetových stránkách a/nebo vývěskách. 13

15 ČÁST II: MÍSTNÍ SCHENGENSKÁ SPOLUPRÁCE Právní základ: vízový kodex, čl. 22 odst. 3, čl. 31 odst. 2 a článek 48 Vízový kodex zakládá právní rámec pro postupy týkající se posuzování žádostí o víza a přijímání rozhodnutí o nich. Za praktické uplatňování těchto právních ustanovení jsou odpovědné konzuláty členských států. Účelem této kapitoly je poskytnout členským státům pokyny pro jejich spolupráci na místní úrovni s cílem zajistit harmonizované uplatňování vízového kodexu. 1. Posouzení potřeby stanovit jednotný přístup vzhledem ke specifickým otázkám 1.1. V rámci místní schengenské spolupráce bude posouzena potřeba: harmonizovaného seznamu podpůrných dokladů, harmonizovaného přístupu k možnosti osvobození od poplatku za vízum. Potřeba takové harmonizace bude určena většinou konzulátů členských států na místní úrovni V rámci místní schengenské spolupráce by se měla zavést spolupráce na: překladu formuláře žádosti do jazyka (jazyků) hostitelské země, sestavení vyčerpávajícího seznamu cestovních dokladů vydávaných hostitelskou zemí (včetně informací o bezpečnostních aspektech těchto cestovních dokladů). 2. Výměna informací v rámci místní schengenské spolupráce 2.1. Konzuláty členských států se budou snažit o sjednocení: poplatku za víza, pokud je splatný v jiné měně než v eurech; poplatků za služby účtovaných externími poskytovateli služeb v dané oblasti, pokud poskytují obdobné služby. Doporučený osvědčený postup pro přezkum směnného kursu: Četnost, s jakou účetní oddělení konzulátu přezkoumává směnný kurs, a možné úpravy vízového poplatku závisejí na stabilitě místní měny vůči euru. Směnný kurs eura by měl být ověřován alespoň jednou za dva týdny, ačkoli lze odůvodnit i kratší intervaly. Členské státy by se v rámci místní schengenské spolupráce měly dohodnout na společném postupu. Pokud referenční směnný kurs eura stanovený Evropskou centrální bankou vůči místní měně není k dispozici, mohou členské státy k výpočtu vízového poplatku v místní měně použít směnný kurs využívaný ve vnitřních rozpočtových záležitostech Konzuláty členských států si budou vyměňovat informace: 14

16 o zavedení nebo zrušení požadavku na předchozí konzultaci u státních příslušníků některých třetích zemí nebo určitých jejich kategorií, o zavedení nebo zrušení požadavku na informace ex-post o vízech udělených státním příslušníkům některých třetích zemí nebo jejich kategoriím, o výběru externích poskytovatelů služeb, o udělení akreditace obchodním zprostředkovatelům nebo o odnětí této akreditace, o spolupráci s dopravními společnostmi, o měsíčních statistických informacích, o místních zdrojích informací Výměna informací o pojišťovnách a posouzení nabízených produktů cestovního zdravotního pojištění Ověření popsaná v tomto bodě by se měla vztahovat k cestovnímu zdravotnímu pojištění nabízenému pojišťovnami, a nikoli k individuálním pojistným smlouvám jednotlivých žadatelů. Bude zapotřebí ověřovat, zda jsou pojišťovny nabízející cestovní zdravotní pojištění skutečně odpovědné za pojistné škody při nehodách, které se staly v členských státech, a že vnitrostátní právní úprava země, kde je pojišťovna usazená, umožňuje finanční převod do jiných zemí. Dohody o vzájemném pojištění se společnostmi usazenými na území členských států nejsou vždy nutně řešením. V některých třetích zemích vnitrostátní právní úprava toto vzájemné pojištění zakazuje. Je proto důležité určit, zda jsou místní pojišťovny skutečně schopny dodržet finanční závazky v jiných zemích, neboť to je pro pomoc případnému držiteli víza na území členských států zásadní. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ověření, zda je v pojistné smlouvě uveden místní zprostředkovatel. Je důležité ověřit rozložení jednotlivých rizik, neboť pojišťovny často uvádějí v pojistné smlouvě přesnou výši kryté částky pro každé riziko. Krytí může být matoucí, i když celková částka pro různá rizika dosahuje EUR. Pojišťovna může uměle zvýšit krytí pro méně nákladná rizika (kupříkladu administrativní náklady), a naopak vyčlenit menší částky pro rizika, která bývají nákladnější (například nemocniční léčba a repatriace). Takové smlouvy je třeba považovat za nevyhovující. Konzuláty by si měly být vědomy toho, že pojistné smlouvy často obsahují odkazy na významné výjimky nebo omezení týkající se aktivit, zdravotního stavu atd., které nabízené krytí omezují nebo ho úplně vylučují. Takové smlouvy je třeba rovněž považovat za nevyhovující. Na internetových stránkách a vývěskách konzulátů a v prostorách externích poskytovatelů služeb a honorárních konzulátů by se měla zveřejnit vhodná varování. Cestovní zdravotní pojištění by mělo pokrýt veškeré výdaje, které by mohly nastat v souvislosti s repatriací ze zdravotních důvodů nebo v souvislosti s naléhavou lékařskou péčí, pohotovostní nemocniční péčí nebo úmrtím, pouze po dobu trvání pobytu nebo pobytů na území členských států, a nikoli po dobu platnosti víza. 15

17 Příklad: Státní příslušník třetí země žádá o vízum pro účely jediného 14denního pobytu, tj Pojišťovna by mu měla nabídnout odpovídající cestovní zdravotní pojištění platné na 14 dní v rámci doby platnosti víza. Mělo by se rovněž ověřovat, že žadatelovo pojištění skutečně pokrývá pomoc na místě (výdaje na lékařskou péči a repatriace atd.), která by se měla odlišovat od proplacení výdajů uskutečněného až po žadatelově návratu. Pokud pojištění pokrývá pouze zpětné proplacení, může to zpochybnit cíl tohoto požadavku, a sice aby se členský stát vyhnul použití veřejných finančních prostředků k pokrytí výdajů na lékařskou péči atd. pro držitele víz. Takové produkty navíc dodávají žadatelům o víza falešný pocit, že jsou dostatečně chráněni. V rámci místní schengenské spolupráce by měla fungovat výměna informací o pojišťovnách, které poskytují dostatečné cestovní zdravotní pojištění, včetně ověření druhu pojistného krytí a veškerých nadlimitních částek. Doporučený osvědčený postup pro posuzování nabízených pojistných smluv: Podle některých pojistných smluv musí pojištěná osoba hradit určitou částku sama, tj. nadlimitní částku. Přílišná výše této nadlimitní částky zpochybňuje skutečné pojistné krytí poskytované pojištěním. Není sice možné zakázat takové postupy v právním rámci udělování víz, ale všechny pojišťovny, které se těmito postupy řídí, by měly být nahlášeny. 3. Posouzení migračních a/nebo bezpečnostních rizik založené na výměně informací: o používání nepravých, padělaných a pozměněných dokladů, o trasách nedovoleného přistěhovalectví, o počtech zamítnutých žádostí (v souvislosti s výměnou statistických informací). 4. Struktura a organizace místní schengenské spolupráce Právní základ: vízový kodex, čl. 48 odst Schůzky V rámci místní schengenské spolupráce se pravidelně konají schůzky mezi zástupci členských států a delegací Unie. Tyto schůzky v rámci dané územní působnosti svolává delegace EU, pokud není na žádost Komise dohodnuto jinak. Účelem těchto schůzek je zabývat se konkrétními otázkami týkajícími se uplatňování společné vízové politiky. V rámci místní schengenské spolupráce mohou být organizovány tematické schůzky a zřizovány pracovní skupiny zabývající se konkrétními otázkami Účastníci 16

18 Na schůzky v rámci místní schengenské spolupráce by měli být zváni zástupci konzulátů členských států a přidružených států uplatňujících společnou vízovou politiku, jakož i zástupci členských států EU, které společnou vízovou politiku dosud plně neuplatňují. Zástupci třetích zemí (včetně hostitelské země) mohou být pozváni příležitostně v závislosti na jejich know-how nebo informacích o specifických tématech, které mají k dispozici a jimiž by se v rámci místní schengenské spolupráce bylo třeba zabývat v souvislosti s vízy Zprávy Ze schůzek konaných v rámci místní schengenské spolupráce se systematicky vypracovávají shrnující zprávy, které se rozesílají na místní úrovni. Delegace EU může vypracováním zpráv pověřit některý členský stát. Všechny konzuláty každého členského státu předají tyto zprávy svým ústředním orgánům Postup po posouzení potřeby harmonizace postupů V případech, kde byla v rámci místní schengenské spolupráce určena potřeba harmonizace na místní úrovni, a zejména byl na místní úrovni vypracován harmonizovaný seznam, pošle delegace EU tento seznam Výboru pro víza. Výbor pro víza tento seznam přezkoumá a harmonizovaný postup bude formálně schválen rozhodnutím Komise, pokud k tomu Výbor vydá souhlasné stanovisko V případech, kde nebyla v rámci místní schengenské spolupráce určena potřeba harmonizace na místní úrovni, to bude zmíněno ve společné zprávě ze schůzek podle bodu 4.3. Delegace EU tuto zprávu předá Výboru pro víza k posouzení. 17

19 ČÁST III: ORGANIZACE PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O VÍZA Právní základ: vízový kodex, články Základní zásady Vízová povinnost je povinností, kterou Evropská unie a její členské státy ukládají státním příslušníkům třetích zemí. Příjímání žádostí o víza by nemělo být organizováno takovým způsobem, že by samo o sobě představovalo překážku. Bez ohledu na způsob, který členské státy zvolí pro přijímání žádostí o víza, by se měly dodržovat tyto zásady: členské státy by měly být pro účely udělování víz přítomny či zastoupeny ve všech třetích zemích, na jejichž státní příslušníky se vztahuje vízová povinnost (to je dlouhodobý výhled), přijímání žádostí o víza by mělo probíhat takovým způsobem, aby žadateli k podání žádosti stačilo dostavit se na jedno správní místo (zásada one-stop ), přijímání žádostí je třeba upravit s náležitým ohledem na respektování lidské důstojnosti, přijímání žádostí externím poskytovatelem služeb je krajním řešením. Mělo by se k němu sáhnout pouze v případě, kdy se ostatní způsoby organizace nebo spolupráce s jinými členskými státy ukáží jako nevhodné pro dotčený členský stát ( zásada hierarchie ), žadatel by vždy měl mít možnost podat žádost přímo na konzulátu, zejména v případě spolupráce s externím poskytovatelem služby ( zásada přímého přístupu ), členské státy informují Komisi o tom, jak organizují nebo hodlají organizovat v jednotlivých místech, kde se nacházejí konzulární úřady, přijímání žádostí. Komise tyto informace zveřejní ( zásada transparentnosti ). Z toho vyplývá, že členský stát si může zvolit, při dodržení těchto základních pravidel, zda bude přijímání žádostí o víza, včetně odebírání biometrických identifikátorů, organizovat v prostorách svých konzulátů, ve spolupráci s jiným členským státem či členskými státy, nebo zadá část svých úkolů externímu poskytovateli služeb. 1. Hierarchický vztah mezi různými způsoby organizace Členský stát by měl buď vyčlenit vhodné lidské a technické zdroje na přijímání žádostí o víza na svých konzulátech, nebo se postarat o to, aby ho pro účely posuzování žádostí o víza zastupoval jiný členský stát. Členský stát může případně spolupracovat s jedním nebo více jinými členskými státy v daném místě, pokud jde o přijímání žádostí o víza, formou zastoupení v omezeném rozsahu, společného umístění nebo společného střediska pro žádosti. 18

20 Spolupráce s externím poskytovatelem služeb pro účely přijímání žádostí, včetně odebírání biometrických identifikátorů, je možná, pouze pokud se jedna z výše uvedených forem spolupráce ukáže jako nevhodná pro dotčený členský stát. Proto je třeba, aby členský stát, než se rozhodne využít externího poskytovatele služeb při přijímání žádostí o víza, zjistil, zda jsou různé možnosti spolupráce se členskými státy vhodné, či nikoliv (viz bod 4.1). Bez ohledu na vybraný způsob musí být respektována zásada one-stop. To znamená, že se žadatel při podávání žádosti nemusí osobně dostavit na více než jedno místo (tj. podání formuláře žádosti a podpůrných dokladů vyžadující osobní přítomnost na jednom místě a poskytnutí biometrických údajů na místě jiném). Za porušení této zásady se nepovažuje, pokud bude žadatel muset zaplatit poplatek za vízum na jiném místě (např. v bance) nebo bude pozván k pohovoru během posuzování žádosti. 2. Spolupráce mezi členskými státy Právní základ: vízový kodex, články 8 a 41 Členský stát může souhlasit se zastupováním jiného členského státu pro účely: posuzování žádostí a udělování víz, včetně přijímání žádostí o víza a odebírání biometrických identifikátorů, nebo pouze přijímání žádostí o víza a odebírání biometrických identifikátorů. Taková dohoda by měla být předmětem dvoustranného ujednání mezi dotyčnými dvěma členskými státy. Článek 8 vízového kodexu vyjmenovává prvky, které by toto ujednání mělo obsahovat. Členské státy si rovněž mohou zvolit spolupráci ve formě společného umístění nebo společného střediska pro žádosti. V obou případech jsou formuláře žádostí a všechny relevantní údaje včetně biometrických identifikátorů shromažďovány a odesílány příslušnému konzulátu k posouzení. Vzhledem k tomu, že se společné umístění nachází na konzulátu členského státu, využívá automaticky všech práv a výsad podle Vídeňské úmluvy 12. Pokud je zřízeno společné středisko pro žádosti v prostorách bez diplomatické ochrany, například ve zcela nové budově, je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost pravidlům pro předávání údajů (viz bod 5). Zřízení společného střediska pro žádosti vyžaduje, aby byl jeden členský stát zodpovědný za projekt, a to zejména co se týče logistiky a konzulárních/diplomatických vztahů s hostitelskou zemí. 3. Pomoc honorárních konzulů pouze při přijímání žádostí o víza Právní základ: vízový kodex, článek Celý název: Vídenská úmluva o diplomatických stycích ze dne 24. dubna

21 V závislosti na právním statusu honorárního konzula se rozlišují dvě situace. Jestliže je honorární konzul státním zaměstnancem členského státu, pak se uplatňují požadavky srovnatelné s požadavky, které by se uplatňovaly, kdyby tyto úkoly plnil jeho konzulát. Jestliže honorární konzul není státním zaměstnancem daného členského státu, jsou všechny požadavky, které musí splňovat, uvedeny v příloze X vízového kodexu, s výjimkou ustanovení bodu D písm. c) uvedené přílohy. 4. Spolupráce s externími poskytovateli služeb Právní základ: vízový kodex, článek 43 a příloha X Tato kapitola se netýká spolupráce členských států s obchodními zprostředkovateli (viz část I kapitola 3). Seznam rozličných úkolů, které může vykonávat externí poskytovatel služeb, je uveden v čl. 43 odst. 6 vízového kodexu. Jeden a tentýž externí poskytovatel služeb může vykonávat jeden či více úkolů. Externí poskytovatel služeb není oprávněn se jakýmkoli způsobem zapojit do rozhodovacího procesu Podmínky Přijímání žádostí o víza může být zadáno externímu poskytovateli služeb za dvou podmínek: Zaprvé musí existovat výjimečné okolnosti nebo zvláštní důvody týkající se místní situace: Příklady: velký počet žadatelů vedoucí k nepřijatelným čekacím dobám, lhůtám nebo podmínkám pro přijímání žádostí, nemožnost zajistit dostatečné územní pokrytí dotčené třetí země (např. žadatelé musí cestovat na dlouhé vzdálenosti ve velkých zemích nebo není dostatečně rozvinutá dopravní infrastruktura), bezpečnostní podmínky v dotčené třetí zemi (např. místní orgány omezují přístup na konzuláty členských států). Zadruhé, vzhledem k tomu, že je zadání externímu poskytovateli služeb krajním řešením, musí členské státy předem přezkoumat jiné možné způsoby spolupráce (viz rovněž bod 1). Informace ohledně rozhodnutí zadat přijímání žádostí o víza externímu poskytovateli služeb nebo o jeho výběru by se měly vyměňovat v rámci místní schengenské spolupráce. Otevírá se tím možnost spolupráce jednoho nebo více členských států s týmž externím poskytovatelem služeb Podstatné náležitosti smlouvy mezi členským státem a externím poskytovatelem služeb 20

22 Spolupráce s externím poskytovatelem služeb je založena na právním nástroji, který obsahuje soubor minimálních požadavků, jejichž seznam je uveden v příloze X vízového kodexu. Tyto požadavky musí splňovat jak členský stát, tak externí poskytovatel služeb. Členský stát je zejména odpovědný za dodržování pravidel na ochranu údajů v souladu s článkem 28 směrnice 95/46/ES. K tomu účelu je třeba zajistit bezpečné zpracování a předávání údajů podle článku 44 vízového kodexu (viz bod 5). Členský stát musí kontrolovat činnost externího poskytovatele služeb v zájmu zajištění souladu se všemi požadavky a podmínkami smlouvy, jak uvádí čl. 43 bod 11 poslední odstavec vízového kodexu Poplatek za služby Právní základ: vízový kodex, článek 17 Základní zásadou je, že poplatek za služby může být žadateli, který využije služeb externího poskytovatele, účtován pouze tehdy, pokud má zaručenu i možnost přímého přístupu na konzulát spojenou s úhradou pouze poplatku za vízum (viz bod 4.4). Tato zásada se vztahuje na všechny žadatele bez ohledu na úkoly, které vykonává externí poskytovatel služeb, včetně těch žadatelů, na které se vztahuje osvobození od poplatku za vízum, jako jsou rodinní příslušníci občanů EU a Švýcarska, nebo kategorií osob, které platí pouze snížený poplatek. Ty zahrnují děti ve věku od 6 do 12 let a osoby osvobozené od povinnosti platit poplatek na základě dohody o usnadnění udělování víz. Pokud se tedy některý z těchto žadatelů rozhodne vyžít služeb externího poskytovatele, bude mu poplatek účtován. Je na odpovědnosti členských států, aby zajistily, že poplatek za služby odpovídá nákladům vynaloženým externím poskytovatelem služeb, že je přesným odrazem nabídnuté služby a že je přiměřený místní situaci. V tomto ohledu musí být výše poplatku za služby srovnatelná s obvyklými cenami podobných služeb v téže zemi / v tomtéž místě. Je třeba zohlednit prvky týkající se místních podmínek, jako jsou životní náklady nebo dostupnost služeb. V případě telefonních center by měl být za čekací dobu, než je žadatel spojen s operátorem, účtován poplatek za místní hovor. Jakmile je žadatel spojen s operátorem, bude mu účtován poplatek za služby. Sjednocení poplatku za služby je třeba řešit v rámci místní schengenské spolupráce. V rámci téže země / téhož místa by se neměly u různých externích poskytovatelů služeb nebo u téhož poskytovatele služeb pracujícího pro různé členské státy vyskytovat významné rozdíly v účtovaných poplatcích za služby pro žadatele Přímý přístup Má-li být žadatelům o víza nadále poskytnuta možnost podat žádost přímo na konzulátu, namísto podání prostřednictvím externího poskytovatele služeb, musí mít možnost skutečného výběru mezi těmito dvěma způsoby. 21

23 Přestože přímý přístup nemusí být organizován za stejných nebo podobných podmínek jako přístup k poskytovateli služeb, neměly by tyto podmínky přímý přístup v praxi znemožňovat. Přestože je přípustné, aby byla čekací doba pro sjednání schůzky rozdílná v případě přímého přístupu, neměla by tato čekací doba být natolik dlouhá, aby přímý přístup v praxi znemožňovala. Různé dostupné možnosti pro podávání žádostí o vízum by měly být srozumitelně prezentovány veřejnosti, včetně jasných informací jak o výběru, tak o nákladech na dodatečné služby externího poskytovatele služeb (viz část I, bod 4.1). 5. Předávání údajů Právní základ: vízový kodex, článek 44 Bez ohledu na to, jaký způsob organizace přijímání žádostí o víza si členský stát zvolí, musí být plně zajištěno bezpečné zpracovávání údajů. Zejména v případě spolupráce s jiným členským státem nebo externími poskytovateli služeb nebo v případě pomoci honorárních konzulů musí být předávání údajů šifrované, jak vyžaduje článek 44, nehledě na užitý přenosový kanál. Nebude umožněno žádné přeshraniční předávání údajů ve třetích zemích, kde je zakázáno šifrované předávání údajů. V takových případech může být povoleno pouze fyzické předávání na elektronickém zařízení k ukládání dat za předpokladu, že jsou data plně šifrována. Předávání může provádět pouze konzulární úředník členského státu. V případech, kdy by toto předání vyžadovalo přijetí nepřiměřených nebo neopodstatněných opatření, je možné využít jiných řešení v zájmu zajištění bezpečného a zabezpečeného přenosu údajů, například s využitím soukromých operátorů majících zkušenosti s přepravou citlivých dokumentů a údajů v příslušné třetí zemi. Při posuzování nepřiměřené a neopodstatněné povahy opatření je zapotřebí vzít v úvahu tyto skutečnosti: vzdálenost, kterou je potřeba překonat, bezpečnost přepravy, počet dotčených žádostí, dostupnost zdrojů a možnost předání údajů prostřednictvím konzulátu jiného členského státu. Pokud jde o přizpůsobení úrovně bezpečnosti citlivé povaze údajů, veškeré údaje spojené s rizikem identifikace žadatele nebo hostitele a odhalující jejich etnický původ a politické nebo náboženské názory musí být považovány za citlivé. 22

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 22.10.2014,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 22.10.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.10.2014 C(2014) 7594 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22.10.2014, kterým se mění prováděcí rozhodnutí K(2011) 5500 v konečném znění, pokud jde o název a seznam

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. d) této smlouvy, 27.6.2014 Úřední věstník Evropské unie L 189/93 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu

Více

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1.

Komise předložila dne 7. prosince 2009 návrh rozhodnutí Rady k výše uvedené otázce 1. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 21. ledna 2010 (22.01) (OR. en) 5323/1/10 REV 1 LIMITE FRONT 6 COMIX 46 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Č. předchozího dokumentu: 5044/10

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. (ES) č. 1071/2009 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Štrasburk 11. března 2008 (OR. en) 2005/0191 (COD) LEX 888 PE-CONS 3601/x/08 REV x AVIATION 9 CODEC 30 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O SPOLEČNÝCH PRAVIDLECH

Více

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1

1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 1997L0067 CS 27.02.2008 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/67/ES ze dne

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2015 C(2015) 3740 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 5.6.2015 o dočasné rovnocennosti solventnostních režimů platných v Austrálii, na Bermudách,

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 129 final 2012/0062 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se mění směrnice 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (Text s významem

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými ostrovy CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.4.2010 KOM(2010)177 v konečném znění 2010/0094 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Šalamounovými

Více

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU

PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/335 PROHLÁŠENÍ PŘIPOJENÁ K ZÁVĚREČNÉMU AKTU MEZIVLÁDNÍ KONFERENCE, KTERÁ PŘIJALA LISABONSKOU SMLOUVU podepsanou dne 13. prosince 2007 30.3.2010 Úřední věstník

Více

9774/16 JC/izk DGD 1. Rada Evropské unie. Brusel 20. června 2016 (OR. en) 9774/16. Interinstitucionální spis: 2016/0102 (NLE) VISA 182 COASI 108

9774/16 JC/izk DGD 1. Rada Evropské unie. Brusel 20. června 2016 (OR. en) 9774/16. Interinstitucionální spis: 2016/0102 (NLE) VISA 182 COASI 108 Rada Evropské unie Brusel 20. června 2016 (OR. en) 9774/16 Interinstitucionální spis: 2016/0102 (NLE) VISA 182 COASI 108 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Dohoda mezi Evropskou unií a Republikou Marshallovy

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce

Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce s platností od 16. února 2009 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ POJMŮ... 3 ČÁST I: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 6 1. VYBRANÉ PRÁVNÍ

Více

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001

Staženo z ISAPu, Evidence revidovaných překladů (Databáze 3A) Dne 21.7.2003 ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 15. června 2001 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 15. června 2001 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do třetích zemí podle směrnice 95/46/ES (oznámeno pod číslem dokumentu K(2001) 1539) (Text s významem

Více

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů

PRAVIDLA PŘÍSTUPU. Článek 1 Předmět úpravy. Článek 2 Vymezení obecných pojmů PRAVIDLA PŘÍSTUPU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla přístupu na regulovaný trh RM-S (dále Pravidla přístupu ) stanovují podmínky přístupu účastníků k obchodování na regulovaném trhu. (2) Pravidla přístupu

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o bankách Systém ASPI - stav k 3.4.2011 do částky 33/2011 Sb. a 14/2011 Sb.m.s. Obsah a text 285/2009 Sb. - poslední stav textu 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o směnárenské činnosti A. OBECNÁ ČÁST 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Viz přílohu k důvodové zprávě. 2. Důvod předložení návrhu zákona

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.4.2013 COM(2013) 197 final 2013/0106 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY Strana 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 98/5/ES ze dne 16. února 1998, o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.8.2011

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.8.2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.8.2011 K(2011) 5478 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.8.2011 kterým se mění rozhodnutí Komise K(2002) 3069, kterým se stanoví technické specifikace pro jednotný

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) 28.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 131/57 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7)

Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici. referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) Výzva k vyjádření zájmu pro sestavení rezervního seznamu na pozici referent/ka pro lidské zdroje (platová třída AD 7) v Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů REF.: ACER/2015/09 Zveřejnění

Více

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou

DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou PŘÍLOHA DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Albánskou republikou CS 1 CS DOHODA O STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ mezi Evropskými společenstvími a jejich

Více

1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1

1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1 1992R2913 CS 01.01.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992,

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Pokyny pro následné uživatele

Pokyny pro následné uživatele Pokyny pro následné uživatele Leden 2008 Pokyny pro provádění nařízení REACH PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ Tento dokument obsahuje pokyny týkající se nařízení REACH, které vysvětlují povinnosti vyplývající z tohoto

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 28.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 178/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů

Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů OBSAH: I. ÚVOD II. ÚČETNÍ VÝPOČET OBRATU II.1 Obrat jako odraz činnosti II.1.1 Pojem obratu II.1.2

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES 18.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 337/11 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech

Více

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek Regionservis s.r.o., dne 19. 11. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.:

Více

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35

11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 11.4.2006 CS Úřední věstník Evropské unie L 102/35 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS)

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 24. května 2005 (OR. en) 15311/04 Interinstitucionální spis: 2003/0139 (COD) ENV 645 MI 303 RELEX 596 CODEC 1288 OC 470 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY: Předmět : Nařízení Evropského

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.11.2010 KOM(2010) 620 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Šestá zpráva ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí země neuplatňují

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1451 CS 01.09.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1451/2007 ze dne 4. prosince 2007

Více

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I

Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I P7_TA-PROV(2011)0468 Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU)

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU) 17.5.2014 L 147/71 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří

Více

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013. o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) ČÁST PRVNÍ III. ZÁKON ze dne 2013 o řídicím a kontrolním systému ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o řídicím a kontrolním systému) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.2.2012 COM(2012) 72 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1435/2003

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, L 193/60 Úřední věstník Evropské unie 2472009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č 607/2009 ze dne 14 července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č 479/2008, pokud jde o chráněná

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU L 176/338 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2013 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad

Více

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.11.2011 KOM(2011) 769 v konečném znění 2011/0353 (COD) BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE UVEDENÍ NOVÉHO PRÁVNÍHO RÁMCE (NPR) DO SOULADU (Provádění balíčku týkajícího se zboží) Návrh

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1394 CS 02.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1394/2007

Více

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY,

373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, 373/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách (platí od 1. 7. 2012) HLAVA IV POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, Součástí posudkové péče je posuzování

Více

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 74/30 Úřední věstník Evropské unie 16.3.2013 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 11. ledna 2013, kterým se stanoví rámec infrastruktury veřejných klíčů Evropského systému centrálních

Více

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií

Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA-BoS-14/146 CS Obecné pokyny k operativní činnosti kolegií EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 160 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 230, O B S A H : 374. Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 375. Zákon, kterým se mění

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. lednu 2016) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb.,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - stav k 31.12.2014 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 134 final 2012/0065 (COD) C7-0083/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o povinnostech státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. března 2009 (OR. fr) 7568/09 PECHE 64 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 13. března 2009 (OR. fr) 7568/09 PECHE 64 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 13. března 2009 (OR. fr) 7568/09 PECHE 64 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 12. března 2009 Předmět: Návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o prozatímním

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 566 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o předávání osobních údajů z EU do Spojených států amerických podle směrnice 95/46/ES po rozsudku

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2005/0246(COD) 14. 11. 2007 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu

Více

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010

TEXTY PŘIJATÉ ČÁST DVĚ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. ve čtvrtek 23. dubna 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2010 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve čtvrtek 23. dubna 2009 ČÁST DVĚ P6_TA-PROV(2009)04-23 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 425.402 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2009)0275

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1. Základní identifikační údaje SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.8.2015 COM(2015) 394 final 2015/0176 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Lichtenštejnským knížectvím, kterou

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE

ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU ODDÍL 2 KONVERZE METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST E OPERACE PROVÁDĚNÉ V REJSTŘÍKU

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 25.6.2015 L 160/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/936 ze dne 9. června 2015 o společných pravidlech dovozu textilních výrobků pocházejících z některých třetích

Více

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1

1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 1987R2658 CS 01.01.2000 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

(Pouze francouzské, italské a německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP)

(Pouze francouzské, italské a německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP) L 171/18 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/1056 ze dne 30. června 2015, kterým se konstatuje nesoulad některých cílů zahrnutých do vnitrostátního plánu či plánu funkčních bloků vzdušného prostoru předloženého

Více

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE HLAVA I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98. ze dne 11. prosince 1997, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 12/98 ze dne 11. prosince 1997, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu cestujících uvnitř členského státu RADA EVROPSKÉ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2011 (OR. en) 5531/11 Interinstitucionální spis: 2009/0177 (NLE) FISC 6 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY, kterým se stanoví prováděcí opatření

Více

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 101 ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Ochrana osobních údajů ( 1 48) Hlava I Úvodní ustanovení

Více

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí

Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Konsolidovaný statut útvaru interního auditu a nesrovnalostí Verze 2.0 Revize č. 1 platná od 1. 10. 2011 Rev. č. Platná od Předmět revize Zpracoval Zrevidoval Schválil 1 1. 10. 2011 Komplexní aktualizace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem identifikační číslo: zapsané v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2016 COM(2016) 140 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Druhá zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu {SWD(2016) 97

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.7.2015 CS Úřední věstník Evropské unie C 217/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu

Více

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06

Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu. (53. týden) M 073 / 06 M 073 / 06 M 073 / 06 6. funkční období M 073 / 06 Návrh rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu 2007 (53. týden) P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I

Více

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO

Zadávání veřejných zakázek OBEC VELKÉ BŘEZNO OBEC VELKÉ BŘEZNO 2/2016 Systém přípravy a průběhu zadávání veřejných zakázek na stavební práce, na dodávky nebo na služby, sloužících k naplnění poslání obce Velké Březno na všech úsecích její činnosti.

Více

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007,

296/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 31. října 2007, 296/2007 Sb. ZÁKON ze dne 31. října 2007, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho

Více

Pokyny pro monomery a polymery

Pokyny pro monomery a polymery POKYNY Pokyny pro monomery a polymery duben 2012 Verze 2.0 Pokyny pro provádění nařízení REACH Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finsko Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH

GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH GRANTOVÁ DOHODA V RÁMCI 7RP PŘÍLOHA VII FORMULÁŘ D PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO OSVĚDČENÍ O FINANČNÍCH VÝKAZECH OBSAH PODMÍNKY ZADÁNÍ PRO NEZÁVISLOU ZPRÁVU O VĚCNÉ SPRÁVNOSTI NÁKLADŮ UPLATŇOVANÝCH V RÁMCI GRANTOVÉ

Více

ze dne 20. listopadu 2003

ze dne 20. listopadu 2003 UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. května 2015 (OR. en) 8756/15 ENER 140 ENV 277 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 6. května 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D038978/02 Předmět: Generální

Více