Č LENSKÁ ZÁ KLADNA II

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č LENSKÁ ZÁ KLADNA II"

Transkript

1 Č LENSKÁ ZÁ KLADNA PLAVÁ NÍ S PLOUTVEMI 2002 V ná sledujících tabulká ch jsou uvedeni všichni č lenové klubů plavá ní s ploutvemi v roce 2002, kteříjsou registrová ni, a jejichž výkony byly zaslá ny k evidenci. V přehledech nejsou zahrnuti neregistrovanízá vodníci!! Za příjmením a jmé nem je uveden roč ník narození a dále reg. číslo. V posledním sloupci je uveden poč et absolvovaných zá vodů v roce V souhrnné tabulce je u klubů v prvním sloupci uveden celkový poč et registrovaných, ve druhé m sloupci poč et aktivních, t.j. těch, kteří se v r.2002 zúč astnili alespoň jednoho zá vodu. Výkony neregistrovaných zá vodníků jsou evidová ny pouze ve statistice nejlepších výkonů. Mimo uvedené kluby majíz dřívější doby registrová ny své zá vodníky také Axis Č.Budějovice, PF Č.Budějovice a Agroplast Liberec, jejich zá vodníci se však v r nezúč astnili žá dné ho zá vodu. Č LENSKÁ ZÁ KLADNA II Tato tabulka vychá zí ze statistické roč enky nejlepších výkonů jednotlivců v roce 2002 sestavené z výsledků 47 zá vodů, které byly zaslá ny k centrá lní evidenci. Tabulka obsahuje pouze poč ty zá vodníků rozhodné pro rozdělenídotací. Jsou v nív souladu se STD pro r.2002 pouze registrovanízá vodníci, kteříse v r zúč astnili 2 a více zá vodů. CELKOVÁ TABULKA Klub Muži ženy celkem Str. SVAZ Č ESKÝ CH POTÁ PĚ ČŮ 1 MODRÁ HVĚZDA Praha KRAKEN Litoměřice KSP JU Č eské Budějovice KP Č eská Lípa AQUA PLASTKOV Liberec UHLOMOST Most Subaquaclub Delfín Tá bor KP Pardubice SVAZ POTÁ PĚ ČŮ MORAVY A SLEZSKA 1 REJNOK Těrlicko LAGUNA Nový Jičín KSP MŽ Olomouc SKORPEN Přerov Č OCHTANKLUB Žďá r n. Sá z KSP NEMO Zlín NAUTILUS Břeclav Č LENSKÁ ZÁ KLADNA CELKEM Svaz Č eských potá pěč ů Svaz potá pěčů Moravy a Slezska C E L K E M Klub muži ženy Celkem SVAZ Č ESKÝ CH POTÁ PĚ ČŮ 1 MODRÁ HVĚZDA Praha KRAKEN Litoměřice KSP JU Č eské Budějovice KP Č eská Lípa AQUA PLASTKOV Liberec UHLOMOST Most Subaquaclub Delfín Tá bor KP Pardubice SVAZ POTÁ PĚ ČŮ MORAVY A SLEZSKA 1 REJNOK Těrlicko LAGUNA Nový Jičín KSP MŽ Olomouc SKORPEN Přerov Č OCHTANKLUB Žďá r n. Sá z KSP NEMO Zlín NAUTILUS Břeclav Č LENSKÁ ZÁ KLADNA CELKEM Svaz Č eských potá pěč ů Svaz potá pěčů Moravy a Slezska C E L K E M

2 KP Č ESKÁ LÍPA MODRÁ HVĚ ZDA PRAHA p.č. jmé no roč. reg.č. Zá v. p.č. jmé no roč. reg.č. zá v. 1. Adá šek Nikola Horá ková Kristýna Č epič ka Michal Chlebnová Kristýna Č erný Ondřej Kalinová Martina Fajkus Vá clav Kawuloková Klá ra Kamprle Jan Kocourková Helena Kovanda Michal Kortusová Tereza Kövešlygety Jakub Kovandová Marké ta Krische Jan Krausová Helena Kulíšek Martin Kretková Kateřina Machulda Marek Kukuč ová Karolína Masis Mykola Kukuč ová Marké ta Mašlej Jakub Legerská Martina Mrštný Jan Linhartová Kristýna Němeč ek Jakub Mandíková Zuzana Olá h Michal Märzová Monika Paleč ek Adam Maříková Jana Pliešovský Michal Němeč ková Kateřina Pliešovský Ondra Nikodýmová Marké ta Skružný Jan Novotná Martina Slavkovský Tomá š Obrouč ková Klá ra Smolík Jan Ondrušová Nikola Smolík Martin Opatová Tasula Šimek Sebastiá n Prausová Kateřina Šmejkal Martin Robková Rená ta Šusta Matěj Slá deč ková Barbora Tirdil Ondřej Souč ková Klá ra Turyna Jan Šeligová Natá lie Urban Zdeněk Šimá ková Michaela Veselý Martin Tá borská Eva Zelenka Jan Tichá Marké ta Zimmermann Michal Turková Tereza Ulmanová Kristýna Bassettová Nikola Větrovcová Petra Budlovská Kateřina Vilímová Eliška Foubíková Jana Žížalová Lucie Frühbauerová Lenka Adam Jakub Šeps Jan Bá rta Jiří Ulrich Filip Calta Pavel Zemek Aleš Č erný Vítek David Petr Bažantová Lucie Fibiger Michal Č ermá ková Šá rka German Robert Dvořá ková Marké ta Hošek Adam Fatorová Andrea Joná šfilip Haná ková Monika Kolá ř Jakub Holeč ková Sandra Kotek Libor Hummelová Eva Krajník Jan Hummelová Zuzana Kremsa Daniel Jarů šková Lucie KubešPetr Kamšová Lucie Mašek Tomá š Landová Hana Mrá zek David Landová Martina Olšar Jakub Mocová Kateřina Pospíšil Michal Němcová Kateřina Prů šek Ladislav Píchová Lucie Rada Luká š Radová Alena Radoňský Petr Slatinská Radka Raisigl Jakub Šejnohová Monika RebrošJiří Šostková Jana Šabaka Libor Tenglerová Eliška Šejnoha Jakub KRAKEN LITOMĚŘICE 1. Bludský Aleš Škoda Daniel Fejfá rek Miloš Tá borský Matěj Friedrich Jakub Vaverka Petr Há ček Jiří Votoč ek Vojtěch Hauptmann Michal Weikert Tomá š Horá k Jan Hozá k David Há čková Tereza Jabč anka Marek Jabč anková Dominika Kalá b Jakub Jarošová Jitka Köhler Jakub Novotná Kateřina Komá rek Tomá š Novotná Tereza Korous Martin Pá clová Petra Kosek Luká š Rudlová Kristýna Krupka Ondřej Sluková Tereza Lorenc Miroslav Tů mová Eliška Sluka Jakub Tvrdíková Aneta Syndula Daniel Vaverková Světlana Šíf Vítězslav Weikertová Monika > 1 < > 2 <

3 AQUA PLASTKOV LIBEREC NAUTILUS BŘECLAV p.č. jmé no roč. Reg.č. zá v. p.č. jmé no roč. reg.č. zá v. 1. Dostá l Petr Švrč ek Zbyněk Duchoň Ondřej Tisar Marek Hýpal Ondřej Tomíšek Roman Karanov Alexandr Zemá nek Petr Koneč ný Vá clav Zoubek Petr Kopanič Otakar Krá tký Ondřej Andrlová Iveta Krů til Zbyněk Bokrová Jitka Matocha Ondřej Hegyiová Alena Ná dvorník Miroslav Mikulič ková Gabriela Nešpor Martin Müllerová Erika Opluštil Tomá š Myslíková Nikola Prachař Jaromír Polášková Kateřina Suchyňa David Štěpnič ková Hana Svoboda Vá clav Vlhová Eliška Svoboda Vojtěch Vlhová Lada Švenda Jaroslav KP JU Č ESKÉ BUDĚJOVICE 1. Cmorik Petr Šípek Vojtěch Domin Jiří Šnedar Tomá š Hofbauer David Žížala Petr Hruška Michal Hynek Vít Č erná Dominika Janeč ek Libor Č iperová Gabriela Kindl Martin Daučíková Eva Kostka Jan Fialová Lenka Kruchňa David Hanzá lková Lucie Oubrecht Zbyněk Chadimová Marcela Pazderník Marek Chadimová Zuzana Pazderník Ondřej Jirsová Dagmar Petá k Tadeá š Nosková Petra Petroušek Marek Oubrechtová Jitka Potužá k Jan Rossmannová Kateřina Sommer Jan Rossmannová Lucie Šinkner Ondřej Šípek Antonín > 3 < p.č. jmé no roč. reg.č. Zá v. p.č. Jmé no roč. reg.č. zá v. 1. Benč Vá clav Vodseďá lek Vojtěch Blá ha Matěj Vysokai Jan Bobek Martin Wagner Jakub Budík Michal Č eřovský Aleš Dolejší Josef Brunclíková Jana Doležal David Burdová Luďka Drašner Luká š Bursová Ivana Drašner Tomá š Damašková Petra Drda Adam Doná tová Dominika Dušá tko Jan Dufková Radka Dušá tko Stanislav Dvořá ková Dominika Haburaj Pavel Dvořá ková Zuzana Hawiger Vojtěch Hawlová Kateřina Janeč ek Jiří Honsů Kateřina Janský Jan Hrdá Lucie Ježek Štěpá n Hrstková Martina Kašpar Ondřej Hujerová Olga Kolá ř Michal Hulínská Linda Konvalinka Michal Charvá tová Eva Koudelka Ondřej Jandová Zuzana Krá l Luká š Janská Kateřina Kysilka Josef Jurkovič ová Barbora Lacina Jiří Kolá řová Lucie Maidl Ondřej Kollmerová Petra Mayer Stanislav Kurelová Monika Najman Luká š Kuřová Martina Najman Ondřej Macajová Eva Paparega Jan Maděrová Lucie Petrá k Luká š Machač ová Zuzana Petržilka Jiří Maňhalová Dana Petržilka Jiří Matuchová Zuzana Polá k Luboš Michalová Martina Pospíšil Dalibor Mouč ková Miroslava Rybá ř Marek Nedvídková Adé la Rybka Joná š Novotná Michaela Řídký Ondřej Petrá ková Linda Řídký Vá clav Reltonová Tereza Silný Lubomír Rubošová Věra Silný Radovan Rybková Karolína Sojka Štěpá n Řezníč ková Nikola Strá nský Michal Řezníč ková Tereza Studnič ka Jiří Samková Petra Šíma Jan Silná Vanda Štencl Rostislav Szirtiová Zita Šuška Andrej Šimanová Nikola Šuška Daniel Šímová Eva Švejnoha Zbyněk Tuč ková Lenka Toloč ko Tomá š Urbanová Jarmila Tuč ek Jan Vlachová Pavlína Vá ňa František Volná Lenka > 4 <

4 UHLOMOST SPORT MOST 1. Bučák Marek Šustr Josef Burda Emil Vacek Tomá š BurešMartin Vajshaitl Štefan Č erný Ladislav Vá lek Libor Hanzlíč ek Martin Veverka David Havel Tomá š Heindl Martin Badová Petra Heřman Jiří Dostá lová Tereza Jelínek Michal Kondrová Barbora Krupič ka Jakub Krajovská Eva Matějovský Luká š Langová Libuše Mösner Filip Povová Vlasta Peleška Oldřich Štré blová Nikola Petrlík Michal Tylová Naďa Podhorný Petr Urbanová Nina Reiner Radek Veselá Tereza Směja Radek Zichová Kateřina Stumpf Marek Žižková Petra SUBAQUACLUB DELFÍN TÁ BOR 1. Č erný Matouš Stupka Marek Čítek Martin Süsser Tomá š Dobrovodský Jan Heřmá nek Jaroslav Heřmá nek Vlastimil Berounská Barbora Horá lek Zdeněk Berounská Marké ta Chýška Petr Hlinková Zuzana Konvalina Ladislav Laszá ková Magda Kotoun Jakub Ledvinová Kateřina Kumšta Pavel Mašková Eliška Kural Karel Mašková Karolína Ledvina Petr Musilová Zdena Musil Tomá š Paladová Barbora Musil Vá clav Primasová Renata Nová k Marek Samcová Kristýna Peter Luká š Slabá Barbora Primas Pavel Urbá nková Nikola Slabý Prokop Votavová Martina KP PARDUBICE 1. Bala Jakub Štěpá nek Patrik Bala Jan Šulc Tomá š Budina Josef Tatíč ek Ondřej Cejnek Radim Trojan Patrik Cimburek Josef Trulík Luká š Cimburek Tomá š Valá šek Štěpá n Citta Adam Vavřina Jan Drá bek Matěj Víšek Martin Havrda Jiří Wagner Ondřej Holub Vá clav Hubík Tomá š Hybner Luká š Andrlová Dita Jelínek Petr Boledovič ová Petra Jošt Adam Boledovič ová Zdeňka Kalousek Jakub Břízová Vendula Karafiá t Adam Desenská Monika Kettner Matěj Doleželová Aneta Klíma Tomá š Dundová Kateřina Košťá l Pavel Fialová Kristina Ková ř Jiří Gá borová Karolína Kratochvíl Martin Hlavá čková Jana Loužil Miroslav Horá ková Hana Němeč ek Filip Jará Veronika Němeč ek Marek Ková řová Andrea Novotný Adam Má lková Zuzana Pavelka Marek Navrá tilová Iva Pavuk Filip Potů čková Kristýna Peč ený Jan Rozinková Martina Pšenič ka Radek Schejbalová Veronika Rohlík Miloš Svobodová Michaela Satrapa Adam Šarochová Simona Schejbal Lukáš Štěpá nková Zuzana Stach Jakub Toušková Miroslava Stloukal Filip Vavřinová Dita Suchomel Michal Zierisová Sá ra > 5 < > 6 <

5 LAGUNA NOVÝ JIČ ÍN 1. Bajer Ondřej Vá hala Dalibor Basel Jan Vandlík Martin Belá n Tomá š Vohralík Petr Blažek Daniel Zelenka Michal BorošKamil Bouda Jan Brtva Miroslav Blažková Michaela Č apá k Radim Brňovjá ková Jana Dorňá k Martin Burdová Martina Frömel Petr Č ernošková Martina Grygar Jan Dorazilová Nikola Hajný Jakub Galiová Dominika Havel David Grussmannová Alena Horá k Josef Havlíč ková Barbara Huvar Miloš Houšková Eva Juchelka Jan Khunová Barbora Kahá nek Jakub Kisová Barbora Koců rek Michal Klapcová Simona Korčák Jan Klenková Veronika Kotala Pavel Krutílková Tereza Ková cs Jan Křížová Veronika Krumpolc David Machovská Eva Krumpolc Radim Malá tková Adriana Křižá k Tomá š Matušovská Tereza Luňá ček Sebastian Michutová Kateřina Malá tek Daniel Mixová Michaela MatoušDominik Najzarová Monika Medek Aleš Navrá tilová Michaela Merenda Luká š Nedělová Michaela Mič ka Vojtěch Neklová Kateřina Michna Jiří Obrdlíková Natá lie Miná ř Martin Opatřilová Linda Mixa Tomá š Pargač ová Nikola Nekl Josef Pastyříková Andrea Nekl René Pavlová Iva Nová k Jakub Peterková Tereza Novotný Marek Pivoňková Aneta Plešek Jan Polá šková Klá ra Plešek Martin Saksová Veronika Polá šek Jan Slabá Dominika Rada Jakub Slabá Veronika Střítezský Jan Šajerová Jitka Surý Jaroslav Škubalová Linda Škubala Adam Štramberská Iva Taká cs František Ullmannová Dominika Tihelka Jiří Vá ňová Monika Ullmann Radek Vašíč ková Vlasta Urban Jan Vavrač ová Nela Urban Pavel Vavříková Senta Vá clavík Jan Vojvodíková Andrea > 7 < KSP MŽ OLOMOUC 1. Bič David Trč ka Luká š Burkert Ondřej Vá clavík Pavel Frey Martin Valo Jakub Glos Jan Vítek Luboš Hanousek Martin Vrá na Zdeněk Hudec Zbyněk Vychodil Tomá š Kardohelyi Marcel Zapletal Petr Kolařík Štěpá n Kožený Jan Aclarová Hana Krá l Jiří Burkertová Martina Kuba Adam Č esalová Kristýna Kusý Ondřej Dostá lová Jitka Kvapil Antonín Dostá lová Vendula Lach Ondřej Fryčáková Kateřina Lach Stanislav Hansmanová Petra Mrňka Jan Hudcová Veronika Neoral Luká š Chadzikasová Lenka Opletal Zdeněk Jahnová Iveta Přichystal Tomá š Jahnová Radka Přivřel Zdeněk Janeč ková Kateřina Pupík Luká š Krejč iříková Zuzana Schön Pavel Krkošková Kateřina Spá čil Marek Majorová Eliška Staněk Jan Mazurová Kateřina Svač ina Karel Mitrovič ová Mariana Svozil Zbyněk Mrňková Eliška Šnyrch Marek Podivinská Jitka Štencl Radek Pupíková Hana Švejda Jakub Svozilová Marké ta Švejda Ondřej Svozilová Zuzana Tomá šek Luká š Šnyrchová Petra Tomá šek Martin Zendulková Petra > 8 <

6 REJNOK TĚRLICKO 1. Boč inský Martin Polá ček Miroslav Bolek Michal Souč ek Radim Drlík Martin Vrlík Luká š Haná k Petr Havlíč ek Jakub Delongová Miriam Horňá ček Zdeněk Haná ková Patricie Chmelař Jan Hostinská Petra Chroboczek Petr Kaká čová Nikola Jagla David Kapiasová Petra Koneč ný Vladimír Ková řová Ilona Kowalczyk Vít Magulová Lada Kubaczka Zdeněk Navrá tilová Jana Matušek Tomá š Navrá tilová Kateřina Perhala Jan Smiejová Lucie Pokorný Tomá š Vrbová Kateřina SKORPEN PŘEROV 1. Babczinski Luká š Več eřa Pavel Búřil Jindřich Vincenec Luká š Gremlica Tomá š Viznar Petr Hanzlík Jaroslav Zá meč ník Petr Havala Patrik Zaoral Dušan Hlobil Michal Zaoral Tomá š Horá k Jiří Zapletal Jaroslav Chmelař Ondřej Zemá nek Roman Janá k Petr Zvoneč ek Jan Juřík Tomá š Zvoníč ek Pavel Kopřiva Jan Žá kovský Jan KrejčíJiří Lavický Jiří Baďurová Olga Mahslon Ondřej Blaštíková Kateřina MikešPavel Bořutová Lenka Navrá til Pavel Děkanová Marké ta Nezhyba Miroslav Dohnalová Irena Pacá k Petr Lakomá Veronika Pavlík David Machalková Zuzana Pekař Matěj Maierová Darina Pekař Viktor Matušincová Veronika Popelka Stanislav Matyá šová Petra Popelka Zdeněk Navrá tilová Eva Požá r David Odstrč ilová Veronika Příhoda Miroslav Pacá ková Michaela Přikryl Jan Pavlíková Veronika Přikryl Petr Perutková Lucie Ré pal Vá clav Ré palová Magdalé na Sehná lek Mariá n Schneiderová Denisa Ská cel Aleš Stojanová Klá ra TovaryšOndřej Stojanová Vendula Urban Jakub Tovaryšová Kateřina Urban Ondřej Tovaryšová Michaela VavrošZbyněk > 9 < Č OCHTANKLUB ŽĎÁ R NAD SÁ ZAVOU p.č. jmé no roč. reg.č. Zá v. p.č. Jmé no roč. reg.č. zá v. 1. Bezchleba Petr Toman Radek Dospěl Aleš Trnka Martin Dospěl Leoš Zloch Tomá š Fila Martin Zvěřina Martin Fila Vítek Živný Vít Filipi Vojtěch Fišar Dalimil Bedná řová Andrea Flídr Tomá š Bezchlebová Eva Fuchs Roman Bezchlebová Eva Habá n Vilé m Bezchlebová Martina Halm Luká š Flídrová Nikola Já chym Jan Fuchsová Simona Já chym Štěpá n Halmová Nikola Klement Jan Havlíč ková Šá rka Kocman Jiří Holemá řová Anna Kovanda Tomá š Holemá řová Lenka Krá bek Petr Hronová Aneta Krá líč ek Pavel Hudeč ková Radka Landsmann Tomá š Chlubnová Hana Lá znič ka Martin Kalinová Tereza Mahel Radim Kosková Martina Má lek Ondřej Koukolová Marika Má lek Jan Koukolová Michaela Mattis Petr Machová Kateřina Miluška Matouš Marková Dita Mucha Martin Muchová Marké ta Mucha Petr Musilová Jana Musil Petr Mužá tková Ilona Odvá rka Leoš Najmanová Hana Paclík Č estmír Nová ková Radka Pantů ček Luká š Ondrá čková Michaela Pavlíč ek Kryštof Prokopová Monika Pikula Ondřej Prokšová Barbora Pinkava Tomá š Schramová Kateřina Přikryl Josef Šimeč ková Lea RoušRadek Šimeč ková Radka Smolík Michal Vorlíč ková Lucie Sobotka Miloš Živná Monika Socha Jakub Štětka David > 10 <

7 KSP NEMO ZLÍN 1. Baran Tomá š Krejč ová Šá rka Coufal Jan Malá čová Jana Holík Petr Malúšová Eva Chalupa Drahomír Mikulínová Barbora Kná pek Mojmír Olejníková Veronika Maršá lek Kamil Pilušová Barbora Mikl Jan Polanská Petra Picek Tomá š Polišenská Beata Polišenský Petr Resová Vendula Res Luká š Sá hová Romana Ryšá nek Jakub Slová ková Gabriela Slovenčíková Jarmila Gajdů šková Danuše Szamková Karolína Helešicová Kristýna Vykoukalová Hana Horňá ková Petra Vyoralová Pavla Chalupová Ilona Zpracoval : Ing. Dušan Tyml Anenská Nový Jičín tel (privat) ( zaměstná ní) GSM Fax > 11 <

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2014 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 2 Rozeslána

Více

Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová

Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová Třída 1. A (osmileté studium) Třídní profesorka: Mgr. Dagmar Handová Navrátilová Antošová Adéla Bajerová Adéla Balák Pavel Čejková Denisa Čermáková Jana Dvořáková Markéta Hanušková Denisa Hanušková Markéta

Více

Členská základna Kks Zlín k 31. 12. 2012 Kód Kraj Okres Oddíl Reg č Příjmení Jméno Titul Narození Věk Platnost 123001 Z KM TJ Slavia Kroměříž 7517

Členská základna Kks Zlín k 31. 12. 2012 Kód Kraj Okres Oddíl Reg č Příjmení Jméno Titul Narození Věk Platnost 123001 Z KM TJ Slavia Kroměříž 7517 Členská základna Kks Zlín k 31. 12. 2012 Kód Kraj Okres Oddíl Reg č Příjmení Jméno Titul Narození Věk Platnost 123001 Z KM TJ Slavia Kroměříž 7517 Čermák Jaroslav 66 8.10.2017 123001 Z KM TJ Slavia Kroměříž

Více

COOPERŮV TEST- ABSOLUTNÍ POŘADÍ VŠECH ZÁVODNÍKŮ ČÍS. PŘÍJMENÍ Jméno TŘ. výkon (m) 1 Vacula Pavel 8.B 2950 2 Trnavský Martin 6.

COOPERŮV TEST- ABSOLUTNÍ POŘADÍ VŠECH ZÁVODNÍKŮ ČÍS. PŘÍJMENÍ Jméno TŘ. výkon (m) 1 Vacula Pavel 8.B 2950 2 Trnavský Martin 6. COOPERŮV TEST- ABSOLUTNÍ POŘADÍ VŠECH ZÁVODNÍKŮ ČÍS. PŘÍJMENÍ Jméno TŘ. výkon (m) 1 Vacula Pavel 8.B 2950 2 Trnavský Martin 6.B 2850 3 Mandát Vlastimil 8.A 2850 4 Lukš David 9.A 2850 5 Kalášek Jan 9.C

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL MĚSTO OBOR Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch.

PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL MĚSTO OBOR Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch. Abadžijeva Čajka ak.mal. Praha 5 RE Abramjan Tigran ak.mal. Praha 9 MA Absolon Adolf Praha 1 GR Adam Jan ak.soch. Liberec 1 SK Adamcová Eva Praha 10 MA Adamcová Jiřina ak.mal. Praha 4 - Bráník MA Adamcová

Více

5 9 5 Pleva Zdeněk 09 Tatran Ždírec nad Doubravou 00:26,538. 10 22 145 Vodrážka Daniel 10 Chotěboř 00:38,923

5 9 5 Pleva Zdeněk 09 Tatran Ždírec nad Doubravou 00:26,538. 10 22 145 Vodrážka Daniel 10 Chotěboř 00:38,923 Předpřípravka hoši - 100 m Kat. Celk. St.č. Jméno Roč. Tým Čas Body kat. 1 2 298 Ressl Michael 09 Chotěboř 00:23,950 2 3 128 Čech Tobiáš 09 Kafky 00:24,147 3 6 293 Jun Robert 08 Chotěboř 00:24,944 4 7

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Práce SEZNAM NOSITELŮ. podle matrik nositelů ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Práce (zřízen vládním nařízením č. 30/1951 Sb. ze dne 3. dubna 1951) SEZNAM NOSITELŮ podle matrik nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních

Více

Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Vaše Magnificence, vážený pane rektore, V Praze dne 13. listopadu 2013 Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. rektor Univerzity Karlovy v Praze Ovocný trh 3/5 116 36 Praha 1 rektor@cuni.cz Vaše Magnificence, vážený pane rektore, my, níže podepsaní,

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

Výsledky Polevský běh 2015 8. ročník Datum: 18.4.2015, místo konání: Polevsko Jedličná Pořadatel: SKI Polevsko, www.skipolevsko.cz

Výsledky Polevský běh 2015 8. ročník Datum: 18.4.2015, místo konání: Polevsko Jedličná Pořadatel: SKI Polevsko, www.skipolevsko.cz Výsledky Polevský běh 2015 8. ročník Datum: 18.4.2015, místo konání: Polevsko Jedličná Pořadatel: SKI Polevsko, www.skipolevsko.cz D2I Drobotina II chlapci 2010 a ml. 0,2 km 1 okruh 1 88 Tonda Čejka Zdravotník

Více

Chebská běžecká zima 2014-2015 - 6.ročník - konečné výsledky

Chebská běžecká zima 2014-2015 - 6.ročník - konečné výsledky Chebská běžecká zima 2014-2015 - 6.ročník - konečné výsledky poř. jméno rok nar sportovní oddíl body I.závod body II.závod body III.závod body IV.závod body celkem M6 do 6ti let - 130 m - hoši 1. David

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

19. ročník triatlonu "Železný TOMík" podpořili:

19. ročník triatlonu Železný TOMík podpořili: 1 Josef Ďuriš 1984 3601 Poustevníci 1 15 Aam muži 9:56:00 10:25:45 11:19:06 11:47:31 0:29:45 0:53:21 0:28:25 1:51:31 1 Tomáš Záleský 1982 3601 Mladá Boleslav 1 15 Aam muži 1:51:31 2 Martin Málek 1993 3802

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Kvalifikace Rýmařov - postup 7 družstev

Kvalifikace Rýmařov - postup 7 družstev DRUŽSTVA KUŽELKY KVALIFIKACE MČR NERE 11.5.2013 Kvalifikace Rýmařov - postup 7 družstev 1 REST. A PRÁDEL. Vsetín 697 353 1050 5 2 PENZIÓN Menšík Kroměříž 681 353 1034 13 3 PTÁČEK TEAM Slavičín 694 339

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Školní týden. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Školní týden

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Školní týden. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Školní týden Organizace odborného výcviku INFO 2014/2015 Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie umburk KALENDÁŘ pro školní rok 2014/2015 INFOMACE www.sosmgp.cz tel.: 412 332 320, 412 332 02 spojuje: 106

Více

2) 200 Volný způsob Muži

2) 200 Volný způsob Muži 1) 200 Volný způsob Ženy 1. ŠOLONKOVÁ Kateřina 2001 KPSOs 02:25,20 449 3/3 0,00 50m: 00:33,90 100m: 01:11,20 150m: 01:49,20 2. KRAUSOVÁ Eliška 2001 PKNJ 02:32,70 386 2/3 +7,50 50m: 00:34,40 100m: 01:13,10

Více

Okresní kolo Pythagoriády - 5. ročník - 13. 5. 2015 Úspěšní řešitelé:

Okresní kolo Pythagoriády - 5. ročník - 13. 5. 2015 Úspěšní řešitelé: Okresní kolo Pythagoriády - 5. ročník - 13. 5. 2015 Úspěšní řešitelé: Pořadí Příjmení Jméno Škola 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 celkem Janků Dominik ZŠ Brno,Sirotkova 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Více

Členská základna FK SLAVIA OPAVA ( staženo k 31.12.2014) - doplněna. Členské příspěvky za rok 2015 k 28.2.2015

Členská základna FK SLAVIA OPAVA ( staženo k 31.12.2014) - doplněna. Členské příspěvky za rok 2015 k 28.2.2015 Členská základna FK SLAVIA OPAVA ( staženo k 31.12.2014) - doplněna Členské příspěvky za rok 2015 k 28.2.2015 Členské ID Příjmení Jméno Narozen Č.K. Název klubu Čl.Př.FAČR *1/2015 *2/2015 *3/2015 *4/2015

Více

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ Školní rok 2012/2013 Vážený a milý čtenáři, čas měří každému spravedlivě a nejen Ty, ale i naše škola jsme opět o rok starší. Dovol, abych Tě svým krátkým úvodníkem stručně

Více

(35C) Zkratka stupně školy (jen "SŠ" nebo "VOŠ") (38C) Obor - zkratka dle manuálu soutěže. arabská číslice s tečkou. (36C) Ročník studia -

(35C) Zkratka stupně školy (jen SŠ nebo VOŠ) (38C) Obor - zkratka dle manuálu soutěže. arabská číslice s tečkou. (36C) Ročník studia - (2) Číslo soutěžní práce (35C) Zkratka stupně školy (jen "SŠ" nebo "VOŠ") (36C) Ročník studia - arabská číslice s tečkou (38C) Obor - zkratka dle manuálu soutěže (2) Číslo soutěžní práce Čapkovičová Divín

Více

14.MČR Louny Kategorie: D0

14.MČR Louny Kategorie: D0 Kategorie: D0 Jméno Klub Kyu/Dan celkem umístění Michaela Rovnaníková Krnov / 16 1 Tomáš Kotys SKP Č.Budějovice / 15,6 2 Lenka Přibylová SKP Č.Budějovice / 15,2 3 Mirek Kratochvíl TRC Chomutov / 14,7 4

Více

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

Her. věk. kat. Věk nad 45. Reg Post. OP rok KS rok KP, ŽL rok 2.NHL rok 1.NHL rok EL rok

Her. věk. kat. Věk nad 45. Reg Post. OP rok KS rok KP, ŽL rok 2.NHL rok 1.NHL rok EL rok OP rok KS rok KP, ŽL rok 2.HL rok 1.HL rok EL rok Weber Štěpánov Blažek Martin A H dospělí A Weber Štěpánov Jurásek Zdeněk A H mládež A Weber Štěpánov Móler Martin A H žáci A Weber Štěpánov Jurásek Pavel

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5.

P.Č. AUTOR NÁZEV KNIHY 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. 1. Chytrému napověz 2. Novely o velké vlastenecké válce 3. Malá knížka o obrazech z dějin 4. Malá knížka o Robinsonce 5. Malá knížka o Robinsonce 6. Cesta Cyrila Boudy za knihou 7. Malá knížka o Babičce

Více

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola :

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola : ZPRAVODAJ Východočeské divize Ročník 2014/15 Číslo : 12 Trutnov 29.11.2014 V tomto kole žádné překvapení, jediné dva výkony přes 490 zaznamenali v Jičíně. O jednu kuželku víc než Vladimír Pavlata zahrál

Více

Vysledky_Beh_Krale_Jiriho_2015-1.xlsx

Vysledky_Beh_Krale_Jiriho_2015-1.xlsx poradi Prijmeni Jmeno STC Rocnik KLUB Kategorie cas 1 JANOUŠEK Milan 34 1 991 Sokol Kolín Muži do 39 let 00:32:14.59 2 MILER Jiří 32 1 975 AC Mladá Boleslav Muži do 49 let 00:33:07.83 3 PINĎÁK Petr 28

Více