ORGAN KASTATU. - OBEC C(S,jedn, '

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGAN KASTATU. - OBEC C(S,jedn, '"

Transkript

1 .1-\ IKAN~íHC?ARBITRA ORGAN KASTATU '1;"._ ~ I'. ~~. -f fl A _.,~ adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo ových adres úřadů - OBEC C(S,jedn, ' _COTKYTLE.,f', rr/~/t,. Doš/odns' Pň10ha/ Á"stů: 1...kolu Poč, listů 1...~(,ý... Spis. znak:.... c.j -/_ ~ cvlaem:i1fťíš+~:""'"'''''''' Vyřizuje: Dana Klofáčová tel V Praze dne " Věc: Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolte mi, abych Vás podrobněji informovala o existenci finančního arbitra jako orgánu příslušného k mimosoudnímu řešení sporů z oblasti platebního styku, spotřebitelského úvěru nebo kolektivního investování. Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele). Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní účty, platební karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá také počet SpOlŮs poskytovateli těchto produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých právech a možnostech jejich ochrany a prosazování. Hlavním posláním finančního arbitra, a tedy i hlavním důvodem založení tohoto orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi. Podle zákona o finančním arbitrovi i je finanční arbitr je příslušný k rozhodování sporů mezi a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb ii - například spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou, b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz - například spor držitele předplacené karty jízdného s s některými provozovateli veřejné dopravy, c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru iii - například spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru, d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních Legerova 1581/69, Praha I - Nové Město, IČ , tel , e-rnail: arbitr((ofinarbitr.cz.

2 fondů kolektivního investování, které shromažd'ují peněžní prostředky od veřejnosti" - například spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných poplatků. Institut finančního arbitra byl v České republice zřízen již k , a to v rámci harmonizace práva České republiky se zeměmi Evropské unie, pro řešení sporů z platebního styku. Od je finanční arbitr příslušný k rozhodování dalších, výše uvedených sporů, tedy sporů ze spotřebitelského úvěru a kolektivního investování. Finančního arbitra jmenuje vláda na návrh ministra financí a za výkon své funkce odpovídá finanční arbitr vládě. Úkoly spojené se zabezpečením činnosti finančního arbitra plní Kancelář finančního arbitra, která je organizační složkou státu, v jejímž čele finanční arbitr stojí. " Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh zákazníka (uživatele platebních služeb, držitele elektronických peněz, spotřebitele ze spotřebitelského úvěru a spotřebitele z fondu kolektivního investování). ávrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou. v elektronické podobě ( em opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. K usnadnění podání návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář včetně vzorově vyplněného formuláře návrhu. Občané se mohou na finančního arbitra obracet také s dotazy, které se týkají jeho činnosti. Pokud zvážíte. že by shora uvedené informace byly pro občany Vašeho města nebo obce užitečné, ráda bych Vás tímto požádala o jejich předání občanům, ať už zpřístupněním na internetových stránkách města nebo obce, na úřední desce nebo jiným vhodným způsobem. Pro tyto účely k tomuto dopisu připojuji informační leták se stručným popisem činnosti finančního arbitra a návodem, v jakých případech a jakým způsobem podat k finančnímu arbitrovi návrh na zahájení řízení. Do budoucna bych Vám ráda nabídla také možnost zasílání Bulletinu finančního arbitra s informacemi pro veřejnost - zejména informacemi o typech případů, které finanční arbitr řešil. S pozdravem a přáním dobré budoucí spolupráce Mgr. Monika ~::~::::-:-~-:- Strejcová :-;"~::..:':":.:~ Mgr. Monika Strejcová finanční arbitr, zákon Č. 292/2009 Sb.. o finančním arbitrovi. ve znění pozdějších předpisř ii např. zákon Č. 124/2002 Sb.. o převodech peněžních pro tředků. elektronických platebních pro tředcích a platebních systémech (zákon O platebním styku). který byl nahrazen zákonem Č. 284/2009 Sb.. o platebním styku. ve znění pozdějších předpisu "' např. zákon Č. 321/200 I Sb.. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona Č. 64/1986 Sb. nebo zákon Č I O Sb.. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. ve znění pozdějších předpisů rv např. zákon Č. 189/2004 Sb.. o kolektivním inve továnl. ve znění pozdějších předpi ti Legerova Praha I - ové Město. IČ tel arbitréřfinarbitr.cz.

3 IFAI KAN~ČNiHOARBl1RA ~ ORGANl~KA STÁTU ~ j ěkteré porj bankou. záložnou po k to atelem nebo zpro tř d o atel m potřebit I k' ho ú ěru, in e tiční pot čno tí lze ř Vit u rtátern zřfzeného mimo oudního rgánu - finančního arbitra. Říz ní před finančním arbitrem j ) b zplatné. " '0 finanční arbitr dělá? l-mančm arhltrlc organ přislušn. k mim isoudrurnu rozhodováni sporu, pokud je Jinak k rozhod varn tčchto sp ru pří lušn ěe 'k I ud, mezi: a) posk: I vatch platcbm h služeb a uži arch plat bili h služeb př: p skyt ani pl tcbrnch IU7Cb' například por zákazníka ban ou o sprá no t zaůčtované platbj nebo por zákazníka bankou při zn užití platební kar. neoprávn v nou o ob u hl vyda arch elcktronrckv h peněz a držuch clcktr ruckv h pcnčz při ydá áni a zpětné \ 'mčnč elcktr ni ký h P něz napři dad por držit le předplacené kart. jízdné ho 'ně ter: mi pro ozo ateli eř jné doprav. c) \ ěřueh n ho IP" střcdk arch a spotřcbnch při nabizcru. poskytováni ncb zprostřcdkov am sp třcbrtclskclu U\ ěru'' - například 'por zákazníka. Hit lem o od loupeni od ú\ ěrov é mlouv n bo por o : i poplatku za předča né placení ú éru. d) In c: učnirm ť ndy. IIlYC. učrurm 'P lcčn trm ncb zahraručmrm mvcsučrurru polcčn sum a p trcbuch ze srandardru 11 ť ndu k lckuvruho II1VC.t varu a spc ialnich f ndu k I kuvnihc IIlYC. I \ áru, kt ré shr mažďují pcnčžm pro: třcdkj d cřcjno: 11'" - například por zákazníka s in e. rični společno ti o právno t účtovaných poplatku, "IIHlIlCI1I arbnr usiluje zejmcna srmrné \. řešen: sporu. Kdo je finanční arbitr '? lnsntut finančnih arbura jak mim s udniho rganu pn řešení sp ru b I zřizcn již'>' roce :WOJI\ pr spor. l platebního st. ku. Od červenec _O I I byla jch příslušn st r zšířena na spory ze sp nřcbuclských uvčru a k lckuv níh invest vatu. šoucasnč byla zrizcna iakc Kancelář finančního arbura, irgaruzačru,,1 žka SlUIU', která plm uk I p jcné se zabczpcčcnun činnusu finan niho arbitra. Za výkon. e funk dp \ idá finančm arbur \ ládč. která 11( imcnujc na nav rh mrmstra Iiru nci Jak mohu služeb finančního arbitra \:) užít'! Řizcm před finančrum arbnrcrn JC bczplatn a zahajuje s' na návrh zakaznika (spotřcbuclc) ( il Hor návrhu). ávrh na zahájeni řizcru před finančním arbnrcrn lze p xlat písemné p stou, \ clcktr mcké p d '; (c-mailem patř 11. tl1 zaručen III p dprs 111 ne ( pr střcdrnct 1111 dat rve schrá nk ) nebo os bně. r. p. ústně d pr t k 11I \ idlc Kan lářc finančníh arbitra. K usnadněni r daní na rhu IC na stranká h finančnih arbitra k dixp zrct formulář - \ \:.finarbitr.czlc tfinanclli-arbm-formlllan::-kc- W/enl.hll11I.

4 Kd. finanční arbitr nernužc rozhodnouť? Finanční arbňr ncrnužc r zh dnut zejména tchd. ncrna-h náv rh nt zahájeni řizcni cškcrc nál Žito, u, Fmančru arbitr dále n muže rozh dnout. P kuli: a) spor ncnálczi do pu: obnosí i arbu ra. h) ve včci samé již rozhodl soud nebo řizeni \ c čel samé bylo přeli soudem zahaicno. c) sporje nebo JIŽ b I př dm tem řizcm př d arbitrcm. d) v V"CI samé IIi bylo r zhodnutc \ rozhodčím řrzcni ncbr ve \ ČCI samé bylo r izhodči řízeni zuhajcno..jak finanční arbitr v řízení po tupuje? Finanční arbitr JC po mcn r zhc d vat pc dl, ého nejlepšího včdorm a s čdorni. nestrannč. spravcdh c a bez prutahu. nehájí tcdy zájm p uzc jedné z stran. řízeni postupuje arbitr podle zákona finančrurn arbitr VI, přirnčřcnym p užuirn spravniho řádu". Ve včel finančru arbitr r zh duje nález m. Proti nál 7U finan niho arbitra lze uplatnu )pnl\ ne prostředkj nárnirk.. Pra rn ny nález finančnih arbrtra j. udnč yk natclný a ma tcd učink srovnal Inc sc oudnirn rozhodnutím. případě ncs uhlasu " k ncčnym rozh dnuurn finančního arbura IC možné podat k obccncrnu soudu žalobu přezkurn rozhodnuti, Kde se dm ím '} Kontakt Kan dař finan "níhc arbura. orgaruzačru složka státu.idlo: Praha 1. Leg r a 15 1/69. II ( 00 tel fon: 2') fa. : OX9 i-murl.lrbllr(a finarbltrxl rrucrn 1 \<1 stránka : hup://w\v\\.fillan'marbllr.cl faecb iok: https: \I W\.faeebook.col1l Fin rbltr d tová schránka : qr9ab9\ ljřední hodin. p ndčlí OX:30 t.štřcda OX:30 O~:3() 't rtck O :30 Páld, (): () 15:30 hod. 15:30 hod. 15:30 ho I. 15:10 hod. 14:30 h xl. v případ'laký hk II li I. Zl! ~ u ISCII icb črnnos ti finančního arbrtra nás neváhejte kdykoli k ntakt \ at. v Praze dne KANCELÁf{ Ft AI C IHO ARBITRA organizační 'lo2ka státu ~ Legerov a 1581/ Praha I It Mgr. - oniks Strcjc finanční arbitr napr zakon c 1_4 :!(J():! Sh. o prcvodech pcnezmch prostředku, clcktrornckv h plutcbruch pru-trcdcrch.1 pl.ucbruch svsrcmcch t zakon (I platcbrum,ivkll) krerv bvl nahruzcn takt ncm c 2 4 2(0) \\h. II r1tttc01l1l11 styku. ve zucm PO/ui:lšidl prcdpi: II napl I;'Ikoll c '21 :!OOI <';0. o nčktervch podnunkach 'ICUIli1\':l1ll potrcbuclskcho uvěru a li zrnenc zakuna L h4 1<) (, "h lieho /akon t 1-1" "io. o 'rnlrcoiici\l..cm uvcru a o zmenč něktcrvch zákonu IoC znčru ro7delsi h prcdpisu napr zukon c I XC) 20().J Sh. (' kolckuvrurn IIlVC tnvuru. H'IIlCI1I pozdčtxtch rucdpisu 1.t1.011 :!:!<):!()02 Sh II Iinaučmrn artutrov I H' znčru f1t)/dcl~kh prcdpi u lak! 11 ~ 11\02011 b kicrvm 'l I11C11I nk< II C ~~9 200] 0 II unancrum arhurov I H I11CIII pnlllélslch l"cdpl"!. a dal" '-IHI\ I l'ji'1 lal..oi1l la"lill l ~oo200 1 "h.. pral m Iud I c /lll"1i1ro/dcj,,~h pn:dphll I "ceru", I~KI 10'1.I J(lOIII'I.lh,1 I "'1' \lť I". II ~~~-I('''~~.IL'I ~"~()-I~ ()()4. lila,)."bllr " 1"III.II"hll'u. \\\\\\,,".,","'''''''1'1/

5 N á vr h na zahájení řízení před finančním arbitrem A. Označení účastníků řízení 1. avrhovatel- fyzická osoba Jméno a příjmení Datum narození Místo trvalého pobytu (ulice, číslo orientační/číslo popisné, město, PSČ) Adresa pro doručování v rámci řízení, je-li odlišná od místa trvalého pobytu (ulice, číslo orientační/číslo popisné, město, PSČ) Telefon* Mobil* * Datová schránka Zástupce pro řízení před finančním arbitrem, je-ii navrhovatel zastoupen (jméno, příjmení, kontaktní adresa, na základě čeho zastupuje a v jakém rozsahu) * 0:>.06 a 07 - nepovinné údaje. jejich uvedení však muže napomoci zrychlit řízeni. 2. Instituce, proti které návrh směřuje Název / obchodní firma /.,. v,..,.i jméno a prtjmení Identifikační číslo Sídlo / místo podnikání (ulice, číslo orientační/číslo popisné, město, PSČ) B. Úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností Uvedeni, v čem navrhovatel spatiuje předmět sporu mezi nim a instituci, proti které návrh měřuje s odkazem na důkazy, které navrhovatel předkládá: v prípadě nedostatku mista mužete popis uvést v samostatné piiloze c. Důkazní prostředky nebo označení důkazů Důkaznimi prostředky jsou zejména listiny, 'vědecké výpovědi, znalecké posudky. Důkaznl rostřed,které má navrhovatel k dis ozici, je na mistě zde označit a jako Hlohu k tomuto I Jméno a příjemní se uvádí pouze u podnikatelů fyzických osob.

6 návrhu piipojit. Ostatní důkazní prostředky, které jsou navrhovateli známy, ale nemaje k dispozici, je zapotřebí označit napr. názvem, datem jejich vzniku, jejich držitelem apod. D. Označení, čeho se navrhovatel domáhá V řízení před finančním arbitrem se lze domáhat splnění povinnosti, která vyplývá ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva (náhrada škody), pokud je tato povinností strany sporu, který finanční arbitrje příslušný rozhodovat. E. Prohlášení navrhovatele f. Podle 10 odst. 1 písmo f) zákona o finančním arbitrovi prohlašuji, že jsem nepodal(a) v téže věei žalobu u soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodei a že jsem neuzavřel(a) s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání. Jsem si vědom(a) závaznosti nálezu finančního arbitra. F. Přílohy návrhu: povinné: a. plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci nebo prohlášení zákonného zástupce, je-li zástupcem zákonný zástupce nebo rozhodnutí příslušného orgánu. je-li zástupcem opatrovník b. doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě C. důkazy, na které se navrhovatel odvolává v textu návrhu, pokud jimi disponuje 2. nepovinné: a. jakékoli důkazy. které mohou přispět k rozhodnutí ve věci. G. Upozornění Ujistěte se, že jste si přečetli poučení na úvodní stránce návrhu a domníváte se, že je finanční arbitr příslušný k rozhodování vašeho sporu, že jste formulář návrhu řádně vyplnili a připojili všechny povinné i nepovinné přílohy. H. Datum a podpis navrhovatele nebo jeho zástupce, souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlasím se zpracováním osobních údajů uvedených v návrhu nebo v souvislosti s ním, které jsou nezbytné pro řízení před finančním arbitrem. 27 Podpis navrhovatele nebo jeho zástupce Dne vlastnoruční od is nebo zaručen' elektronickv od is 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015

Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 Všeobecné obchodní podmínkysmlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o., verze 01/2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o zápůjčce společnosti NOVA CREDIT s.r.o.

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. z obydlené zatáčky. Březen 2012 Číslo 29

ZPRAVODAJSTVÍ. z obydlené zatáčky. Březen 2012 Číslo 29 ZPRAVODAJSTVÍ z obydlené zatáčky Březen 2012 Číslo 29 Vydává Obecní úřad Malá Štáhle jako nepravidelný informátor. Příspěvky Obecní úřad Malá Štáhle, Malá Štáhle 26,795 01 Rýmařov. Připravuje Jana Bulová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/2834/2015 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 6913/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 137/SU/2012

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTÍ ČEZ PRODEJ, s. r. o. 1/8 SKUPINA ČEZ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společností ČEZ

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

JAK ZÍSKAT PŮJČKU? A můžete vyrazit na nákupy... JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku. Doložit požadované doklady

JAK ZÍSKAT PŮJČKU? A můžete vyrazit na nákupy... JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku. Doložit požadované doklady JAK ZÍSKAT PŮJČKU? JE TO TAK SNADNÉ... Vyplnit žádost o půjčku Doložit požadované doklady A můžete vyrazit na nákupy... CHYBÍ VÁM HOTOVOST? TŘEBA NA NÁKUPY? JE TO TAK SNADNÉ... Nabízíme Vám hotovostní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Sp. zn.: INSP1-9463/12-20 Praha 21. ledna 2013 KONTROLNÍ PROTOKOL

Sp. zn.: INSP1-9463/12-20 Praha 21. ledna 2013 KONTROLNÍ PROTOKOL UOOUX0055UKB Sp. zn.: INSP1-9463/12-20 Praha 21. ledna 2013 KONTROLNÍ PROTOKOL podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/9716/2014 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz Evidenční číslo: 10821/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci): 164/SU/2012

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více