Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30"

Transkript

1 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE Vzdělávací program oboru GERIATRIE Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE Vzdělávací program oboru KARDIOCHIRURGIE Vzdělávací program oboru NEFROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROCHIRURGIE Vzdělávací program oboru OTORINOLARYNGOLOGIE Vzdělávací program oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru UROLOGIE Vzdělávací program oboru VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

2 2 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ZN.: 33879/2011/VZV REF.: Mgr. Radka Stříbná, tel linka 2505, Mgr. Eva Widzová, tel linka 2866 Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2009 a Alergologie a klinická imunologie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009); Diabetologie a endokrinologie (Věstník 2010, částka 1, Únor 2011); Geriatrie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009); Hygiena a epidemiologie (Věstník 2009, částka 8, Listopad 2009); Kardiochirurgie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009); Nefrologie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009); Neurochirurgie (Věstník 2010, částka 1, Únor 2011); Otorinolaryngologie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009); Soudní lékařství (Věstník 2005, částka 5, Květen 2005); Urologie (Věstník 2009, částka 10, Prosinec 2009); Vnitřní lékařství (Věstník 2009, částka 8, Listopad 2009). VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ (NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ) VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ZN.: 33879/2011/VZV REF.: Mgr. Radka Stříbná, tel linka 2505 Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví vzdělávací programy certifikovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2010 a Algeziologie (Věstník 2010, částka 1, Únor 2011); Paliativní medicína (Věstník 2010, částka 1, Únor 2011).

3 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 3 Vzdlávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE Cíl specializaního vzdlávání Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Základní interní nebo pediatrický kmen Vlastní specializovaný výcvik v délce minimáln 36 msíc Teoretická ást vzdlávacího programu Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkon Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci základního interního kmene Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci základního pediatrického kmene Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci specializovaného výcviku Všeobecné požadavky Hodnocení specializaního vzdlávání Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Charakteristika akreditovaných pracoviš Akreditovaná pracovišt (AP) Vysvtlivky požadavky na pracovišt Programy povinných vzdlávacích aktivit a personální a technické vybavení pro jejich realizaci Charakteristika vzdlávacích aktivit Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání je dosažení úplné kvalifikace a získání specializované zpsobilosti pro komplexní klinickou péi o nemocné s alergickými a imunologickými chorobami. Alergologie a klinická imunologie je obor s interdisciplinárním charakterem, tvoený složkou klinickou a laboratorní. Zabývá se studiem, diagnostikou, lébou a prevencí nemocí, vzniklých na imunopatologickém základ.

4 4 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru alergologie a klinická imunologie je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání lékae ukonením nejmén šestiletého prezenního studia na lékaské fakult, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékaství. Specializaní vzdlávání se uskuteuje pi výkonu lékaského povolání formou celodenní prpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob podle ustanovení 83 zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis. Specializaní vzdlávání mže probíhat jako rozvolnná píprava, to je pi nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto pípad celková délka, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Stáže v základním interním nebo pediatrickém kmeni mohou být absolvovány v libovolném poadí. Podmínkou pro získání specializované zpsobilosti v oboru alergologie a klinická imunologie je zaazení do oboru, absolvování základního interního nebo pediatrického kmene (24 msíc), specializovaného výcviku (36 msíc) a úspšné složení atestaní zkoušky. Celková doba specializaního vzdlávání je minimáln 5 let, z toho 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen Základní interní kmen v délce minimáln 24 msíc ást I. a) všeobecná povinná praxe Akreditované pracovišt anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) lžkové oddlení resuscitaní a intenzivní pée chirurgie 1), 3) lžkové oddlení všeobecné chirurgie (s minimálním potem 35 lžek) vnitní lékaství 1), 4) standardní interní lžkové oddlení s neselektovaným píjmem nemocných Poet msíc b) povinná praxe v oboru kmene Akreditované pracovišt vnitní lékaství 1), 4), 5) standardní interní lžkové oddlení s neselektovaným píjmem nemocných s akreditací I. nebo II. typu z toho jednotka intenzivní pée 6) na pracovišti s akreditací I. nebo II. typu Poet msíc neurologie 1), 7)

5 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 5 Výcvik probíhá na standardních interních pracovištích, resp. klinikách s nepetržitým a neselektovaným píjmem nemocných a dostaten velkým spádovým územím, která získala akreditaci nejmén pro interní kmen. Pracovišt disponují náležitým personálním a pístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá na píslušných pracovištích téže nebo i jiné nemocnice, která získala akreditaci. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit na více akreditovaných pracovištích, pokud je nezajistí v celém rozsahu mateské pracovišt. nebo Základní pediatrický kmen v délce minimáln 24 msíc Specializaní vzdlávání pro absolvování základního pediatrického kmene se uskuteuje pouze na akreditovaném pracovišti (pracovištích) pro obor dtské lékaství s odborným zamením na problematiku dtí a dospívajících v lžkové a ambulantní péi. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit na více akreditovaných pracovištích, pokud je nezajistí v celém rozsahu mateské pracovišt. ást I. a) všeobecná povinná praxe Akreditované pracovišt dtské lékaství 1), 8), 9) dtské lžkové oddlení (s minimálním potem 30 lžek) s akreditací I. typu nebo II. typu z toho dtské lžkové oddlení s akreditací II. typu 1), 9) 3 pracovišt intenzivní pée v dtském lékaství (JIP) 10) 2 Poet msíc anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) 1 dtské lékaství 1), 9) dtské lžkové oddlení s akreditací II. typu novorozenecká lžka Je to období, bhem kterého léka pracuje na dtském lžkovém pracovišti, slouží ústavní pohotovostní služby a podílí se na lžkové péi o všechny vkové skupiny dtí a dospívajících i na práci na všeobecné dtské ambulanci Vlastní specializovaný výcvik v délce minimáln 36 msíc Postup do specializovaného výcviku je podmínn splnním všech požadavk stanovených pro výcvik v rámci základního interního nebo pediatrického kmene (vetn úspšného absolvování povinného kurzu Novinky z vnitního lékaství po základním interním kmeni nebo povinného kurzu Základy dtského lékaství po základním pediatrickém kmeni vetn písemného testu). Probíhá na pracovištích akreditovaných pro specializaní vzdlávání v oboru alergologie a klinická imunologie a dalších oborech.

6 6 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 ást II. b) povinná praxe Akreditované pracovišt alergologie a klinická imunologie 1), 11), 12) na pracovišti s akreditací I. typu nebo II. typu Poet msíc 20 ást III. c) povinná praxe Akreditované pracovišt Poet msíc alergologie a klinická imunologie 1), 12) na pracovišti s akreditací II. typu ambulantní pracovišt vetn imunologické laboratoe 12) 9 d) povinná doplková praxe Akreditované pracovišt Poet msíc dermatovenerologie 1), 13) 2 otorinolaryngologie 1), 14) 2 pneumologie a ftizeologie 1), 15) 2 specializaní stáž na dvou jiných akreditovaných pracovištích oboru AKI 12) e) doporuená doplková praxe Akreditované pracovišt 2 2 týdny praxe na nkterém z následujících pracoviš (dle vlastního výbru): revmatologie 1), 16), diabetologie a endokrinologie 1), 17), klinická onkologie 1), 18), hematologie a transfúzní lékaství 1), 19), anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2), nefrologie 1), 20) vetn transplantace, pracovní lékaství 21), oftalmologie 1), 22) 1), 23), infekní lékaství 2.3 Teoretická ást vzdlávacího programu ást IV. f) úast na vzdlávacích aktivitách povinná Kurzy, semináe Poet dní kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léba závislostí 24) 1 kurz Novinky z vnitního lékaství 25) 5 kurz Základy dtského lékaství 25) 5 kurz pedatestaní dvoudílný Alergologie a klinická imunologie 25) 2x4

7 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 7 g) úast na vzdlávacích aktivitách doporuená Kurzy, semináe odborné akce: oficiální specializaní vzdlávací akce poádané eskou spoleností alergologie a klinické imunologie J.E. Purkyn (dále jen SAKI LS JEP ) nebo eskou lékaskou komorou (dále jen LK ) nebo Institutem postgraduálního vzdlávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ ) nebo lékaskými fakultami nebo jinými akreditovanými pracovišti, úast na domácích a zahraniních kongresech, semináích a dalších doškolovacích akcích. Délka trvání v rozsahu min. 20 hod. 3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkon Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) a prkazu odbornosti lékae (specializaní index). Potvrzené výkony musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Poet výkon uvedený v logbooku je stanoven jako minimální. Pedpokládá se absolvování nebo asistence u takového potu výkon, aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci základního interního kmene Teoretické znalosti a praktické dovednosti 6 msíc specializaního vzdlávání (všeobecná povinná praxe) Anesteziologie a intenzivní medicína 2 msíce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Obsah anesteziologické pée (pedanestetické vyšetení, píprava ped anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie; základní odborné postupy místního znecitlivní; zásady pée o pacienta po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištní a zvládání bžných komplikací; zásady pooperaní analgesie). Znalosti základ patofyziologie, patogeneze, diferenní diagnostiky a první pomoci u stav ohrožení života i poruchy základních životních funkcí. Základní typy znecitlivní, jejich možnosti a rizika. Rozšíená pée o poranné Advanced Trauma Life Support (ATLS). Provoz pracoviš oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení zdravotnické dokumentace. Praktické dovednosti Provádní základní a rozšíené neodkladné resuscitace. Rozpoznání a hodnocení závažnosti stav náhlé poruchy zdraví i selhání základních životních funkcí. Poskytnutí lékaské první pomoci u stav ohrožení života i poruchy základních životních funkcí. Provedení základních výkon zajištní periferního žilního katetru; zabezpeení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do

8 8 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 stabilizované polohy na boku. Kompetence po absolvování praxe Rozpoznání a hodnocení závažnosti stav náhlé poruchy zdraví i selhání základních životních funkcí. Poskytnutí lékaské první pomoci u stav ohrožení života i poruchy základních životních funkcí. Provedení základních výkon zajištní periferního žilního vstupu, zabezpeení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení do stabilizované polohy na boku. Provedení rozšíené neodkladné resuscitace. Vedení zdravotnické dokumentace. Chirurgie 2 msíce praxe (vetn 1 ústavní pohotovostní služby týdn) na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Praktické znalosti Praktické dovednosti Základní znalosti obecné a speciální chirurgie. Základy ošetení popálenin, omrzlin a chemických poranní. Rozdíly v praktické chirurgii dle vkových kategorií. Anamnéza a fyzikální vyšetení. Provoz ambulancí a lžkového oddlení; vedení zdravotnické dokumentace. Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým výkonm. Asistence u ambulantních vyšetovacích i léebných postup, asistence pi bžných operacích. Pedoperaní píprava nemocných. Zásady asepse a antisepse, píprava operaního pole a mytí se k operaci. Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie. Základní pooperaní pée a monitorace vitálních funkcí. Pítomnost pi vyšetení a ošetování poranní kostí, kloub a mkkých tkání, vetn imobilizace. Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. Prevence a terapie tromboembolické nemoci. Pedoperaní a pooperaní rehabilitace. Technika podání krevní transfúze a krevních derivát, prevence a léení potransfúzních komplikací. Prevence a základní ošetení dekubit. Základní vyšetení a diferenní diagnostika náhlých píhod bišních a hrudních. Základní postupy pi diagnostice a léení polytraumat. Vyšetení hlavy, hrudníku, konetin a bicha (vetn per rectum). Zavedení nasogastrické sondy, moového katetru, odbr biologického materiálu. Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, vetn podávání infúzních roztok. Injekní techniky s.c., i.m., i.v., i.d.

9 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 9 Obvazová technika, rzné zpsoby imobilizace. Základní technika ošetení a šití povrchových ran. Pée o stomie. Kompetence po absolvování praxe Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetení pacienta. Zavádní nasogastrické sondy, moového katetru, odbr biologického materiálu. Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, vetn podávání infúzních roztok. Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. Podávání krevní transfúze a krevních derivát. Ošetování nekomplikovaných poranní kže a podkoží (vetn lokální anestezie a šití). Asistence pi chirurgických operaních výkonech. Základní ošetení popálenin, omrzlin, chemického a radianího poranní. Pevazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky. Vedení zdravotnické dokumentace. Vnitní lékaství 2 msíce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Praktické znalosti Praktické dovednosti Kompetence po absolvování praxe Základy problematiky vnitních nemocí. Specifika onemocnní ve vyšším vku. Anamnéza a fyzikální vyšetení. Provoz ambulancí a lžkového oddlení; vedení zdravotnické dokumentace. Nejastji se vyskytující vnitní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léba a prevence. Základní vyšetovací metody. Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. Technika podání krevní transfúze a krevních derivát, prevence a léení potransfúzních komplikací. Nejastji používané skupiny léiv v léb vnitních nemocí. Akutní stavy ve vnitním lékaství. Provedení komplexního interního vyšetení. Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, vetn podávání infúzních roztok. Injekní techniky s.c., i.m., i.v., i.d. Zavedení nasogastrické sondy, moového katetru, odbr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest. Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetení pacient. Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, vetn podávání infúzních roztok.

10 10 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Zavedení nasogastrické sondy, odbr biologického materiálu. Podávání krevní transfúze a krevních derivát. Vedení zdravotnické dokumentace. Teoretické znalosti a praktické dovednosti 1. a 2. rok specializaního vzdlávání (povinná praxe v oboru kmene) Vnitní lékaství 17 msíc praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Praktické znalosti Praktické dovednosti Prbžné rozšiování a prohlubování znalostí o klinice, diagnostice, léb a prevenci vnitních nemocí s drazem na: - diferenciální diagnostiku a lébu bžných infekcí, vetn zásad antibiotické politiky, - specifika onemocnní vyššího vku, - nejastjší choroby jednotlivých orgán, - poruchy vnitního prostedí, - polymorbidity a polymedikace, - integraní a koordinaní funkce vnitního lékaství. Rozpoznávání a postupy u nejastji se vyskytujících vnitních chorob, zejména u akutních interních píhod. Základní hodnocení RTG hrudníku a EKG, výsledk laboratorních vyšetení, indikace, kontraindikace, nežádoucích úink a dávkování nejastji používaných léiv. Komplexní interní vyšetení. Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d., vetn podávání infúzních roztok, transfúzí krve a krevních derivát. Zavedení periferního žilního katetru (10x), pée o centrální žilní katetr, mení CŽT. Zavedení nasogastrické sondy, moového katetru. Výplach žaludku. Odsávání sekretu z dýchacích cest. Defibrilace. Kardiopulmonální resuscitace. Punkce hrudníku. Punkce ascitu. Neurologie 1 msíc praxe na standardním lžkovém neurologickém oddlení s akreditací I. nebo II. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Praktické dovednosti Znalosti z normální a patologické anatomie, histologie, fyziologie, biochemie a farmakologie nervové soustavy. Provedení základního neurologického vyšetení. Základní indikace neurofyziologických vyšetení. Základní léebné postupy u akutních cévních mozkových píhod a záchvatových onemocnní.

11 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 11 Kompetence lékae vykonávat níže uvedené innosti samostatn pod konzultaním vedením po ukonení základního interního kmene Provedení vyšetení a píjem pacient, vedení zdravotnické dokumentace. Pedkládání návrhu na další diagnostický a léebný postup. Propouštní pacient. Vykonávání ústavní pohotovostní služby. Provádní dalších inností a výkon v rámci specializaního výcviku tak, jak jsou uvedeny ve vzdlávacím programu a logbooku. Provedení rozšíené neodkladné resuscitace. Orientaní neurologické vyšetení pacient. 3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci základního pediatrického kmene Teoretické znalosti U nozologické jednotky: definice, etiopatogeneze, klinický obraz a prbh onemocnní, vyšetovací postupy, diferenciální diagnóza, léba, prognóza. U dovedností: znalost postup a vyšetovacích metod a pomcek. Požadované minimální teoretické znalosti po absolvování povinného pediatrického kmene Rst a vývoj dítte v jednotlivých vkových obdobích. Psychická onemocnní. Sociální problematika v pediatrii. Dít se zvláštními zdravotními potebami. Výživa. Patofyziologie tlesných tekutin a rehydrataní terapie. Akutn nemocné dít. Lidská genetika. Metabolická onemocnní. Plod a novorozenec. Zdravotní problémy v adolescenci. Imunitní systém a jeho poruchy. Alergická onemocnní. Revmatologie. Infekní onemocnní.

12 12 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Onemocnní trávicího traktu. Onemocnní respiraního traktu. Kardiovaskulární onemocnní. Onemocnní krve. Maligní a benigní nádory. Onemocnní ledvin a vývodných cest moových. Urologická onemocnní kojenc a dtí. Gynekologické problémy v dtství. Endokrinologická onemocnní. Neurologická onemocnní u dtí. Muskuloskeletální onemocnní. Onemocnní oí. Onemocnní uší. Kožní choroby. Onemocnní kostí a kloub. Rizika životního prostedí. Laboratorní vyšetení-indikace, interpretace. Klinická farmakoterapie v dtském lékaství. Prevence v dtském vku. Zobrazovací metody v dtském lékaství. Praktické dovednosti Minimální poet výkon Výkony Poet Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, odbr krve 30 Zavedení infúze 20 Plánování a rozpis infúzní léby 20 Transfúze krve 3 Cévkování 10 Odbr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetení 10 Zavedení žaludení sondy: 10 z toho u kojence 5 dítte staršího než 1 rok 5 Lumbální punkce 5 Výplach žaludku 5 Postupy pi neodkladné resuscitaci praktický nácvik, záznam o absolvování 10 Otoskopie 10 Vyšetení per rectum 5

13 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 13 Úast na ústavních pohotovostních službách min. 50 Ošetení a vyšetení novorozence 20 Popis RTG snímk nemocného dítte 20 Aspirace kostní den znalost postupu a potebných pomcek Vedení zdravotnické dokumentace v primární péi i jiných zdravotnických zaízeních Výkony je požadováno provést pod odborným dohledem školitele. Ovládání uvedených dovedností a poet ústavních pohotovostních služeb jsou zaznamenávány v logbooku. Školitel lékae v píprav pro absolvování základního pediatrického kmene bude pravideln kontrolovat logbook vetn možné kontroly uvádných dovedností a postup (nap. pi neodkladné resuscitaci). Kompetence z dtského lékaství po absolvování kmene Absolvent základního kmene z oboru dtské lékaství mže po úspšném získání certifikátu vykonávat pod konzultaním vedením lékae se specializovanou zpsobilostí tyto innosti a výkony. innosti Provádt základní diagnostické a léebné výkony na dtských lžkových oddleních nemocnic. Provádt základní diagnostické a léebné výkony na ambulancích dtských oddlení nemocnic. Vykonávat ústavní pohotovostní služby na dtských lžkových oddleních nemocnic. Provádt základní diagnostické a léebné výkony na dtských lžkových a ambulantních oddleních dle níže uvedeného seznamu. Výkony Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, odbr krve Zavedení infúze Plánování a rozpis infuzní léby Transfúze krve Cévkování Odbr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetení Zavedení žaludení sondy Lumbální punkce Výplach žaludku Vyšetení per rectum Kardiopulmonální resuscitace Ošetení a vyšetení novorozence

14 14 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci specializovaného výcviku Teoretické znalosti Z vlastního oboru Znalosti o imunitním systému Anatomie a bunné prvky imunitního systému. Imunitní odpov. Imunopatologické reakce. Cytokiny a mediátory zántu. Imunoregulace. Transplantaní imunologie. Imunologie infekcí a nádor. Imunotoxikologie. Imunoterapie. Okování Znalosti o laboratorních imunologických vyšetovacích metodách Teoretická podstata, praktické provedení, interpretace I. Principy, metodologie a techniky pro stanovení Koncentrace imunoglobulin, specifických protilátek, protein akutní fáze zántu. Cytokin. Imunitních komplex cirkulujících i deponovaných. Aktivity komplementového systému (složky, funkní aktivita). Subpopulací T-lymfocyt, B-lymfocyt a bunk spontánní cytotoxicity (NK). Funkní aktivity imunokompetentních bunk. Fagocytární aktivity leukocyt. Funkní testy bazofil. Principy, metodologie a techniky problematiky HLA testování, molekulární biologie. Humorální imunita Bunná imunita Imunohistologie Molekulární biologie Metody klasické sérologie, imunodifúzní techniky kvalitativní, kvantitativní, elektroforetické metody, imunofluorescence - pímá a nepímá IF, imunochemické metody, nefelometrie, turbidimetrie, kombinované techniky. Imunofenotypizace leukocyt, funkní testy lymfocyt, testy fagocytózy, funkní testy bazofil. Základní techniky, využití metody prtokové cytometrie. Prkaz jednotlivých složek imunitních komplex v bioptickém materiálu, metodické pístupy. Základní spektrum molekulárn biologických metod, hybridizaní

15 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 15 HLA techniky in situ. Klasické techniky, využití prtokové cytometrie, metody molekulární biologie. II. Základní (analytické, chemometrické, ekonomické) charakteristiky test Citlivost, specificita, reprodukovatelnost, validace/verifikace metod, pesnost, správnost, nejistota, pozitivní/negativní predikní hodnota, cost-effectiveness Znalosti klinické diagnostiky teoretická podstata a praktická interpretace Kožní testy Kožní prick test. Intradermální test. Epikutánní test. Kožní testy na pozdní reakci s mikrobiálními antigeny. Nosní vyšetení Pední rhinoskopické vyšetení. Nosní endoskopické vyšetení. Rhinomanometrické vyšetení. Plicní vyšetení Mení vrcholové výdechové rychlosti. Spirometrie (rozepsaný výdech, kivka prtok objem). Celotlová plethysmografie, odpor dýchacích cest a difúze. Bronchoalveolární laváž. Indukce sputa. Mení koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu. Provokaní testy Konjunktivální alergenový provokaní test. Nosní nespecifický provokaní test. Nosní alergenový provokaní test. Prduškový nespecifický provokaní test. Prduškový alergenový provokaní test. Expoziní potravinový test. Expoziní test profesní alergeny. Expoziní test na bodnutí živým hmyzem. Zátžový provokaní test. Fyzikální provokaní testy (chlad, horko, tlak). Vyšetení alergenového prostedí Vyšetení alergenového prostedí (roztoi domácího prachu, zvíecí prach atd.).

16 16 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA Znalosti podstaty chorob, jejich diagnostiky a léby Nemoci horních cest dýchacích Rhinitida. Sinusitida. Nosní polypóza. Otitis media. Krní onemocnní. Oní choroby Zánt spojivek. Iritida, iridocyklitida, uveitida. Keratoconjunctivitis sicca. Kožní choroby Kopivka a angioedém. Atopický ekzém. Kontaktní dermatitida. Mastocytóza. Polékové exantémy. Hypersenzitivní reakce (nap. hypersenzitivní vaskulitidy a jiná imunologická kožní onemocnní). Choroby dolních cest dýchacích Astma (alergické, indukované námahou, indukované aspirinem, profesní, vazba na hormonální cyklus, vazba na infekce). Alergická bronchopulmonální aspergilóza. Hypersenzitivní pneumonitida. Chronická obstrukní plicní nemoc. Cystická fibróza. Porucha ciliární funkce. Sarkoidóza. Syndrom chronického kašle. Léková pecitlivlost Etiopatogeneze, diagnóza, diferenciální diagnóza, léba, dávkování, nežádoucí úinky a náklady na lébu, kožní testy s léivy, in vitro testy, epikutánní testy, expoziní testy (orální, intravenózní, intramuskulární, subkutánní), desenzibilizaní protokoly. Nežádoucí reakce na potraviny a aditiva Potravinová alergie a intolerance. Reakce na potravinová aditiva. Pecitlivlost na lepek. Gastrointestinální eozinofilní nemoci.

17 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 17 Anafylaxe Anafylaxe (vyvolaná alergenem, vyvolaná krevními deriváty, vyvolaná námahou, v souvislosti s hormonálním cyklem, idiopatická, poléková, vyvolaná radiokontrastními látkami). Pecitlivlost na jed blanokídlého hmyzu Reakce po hmyzím bodnutí. Primární imunodeficience Tžký kombinovaný imunodeficit (SCID) a jeho formy, agamaglobulinémie vázaná na chromozom X, bžná variabilní imunodeficience, selektivní deficit IgA, deficit podtíd IgG, hypogamaglobulinémie se zvýšenou hladinou IgM, pechodná hypogamaglobulinémie v dtství. Chronická granulomatózní choroba, deficit leukocytárních integrin (LAD), deficit myeloperoxidázy, Chediakv-Higashi syndrom, Kostmannv syndrom, cyklická neutropenie. Defekty jednotlivých složek klasické, alternativní a lektinové cesty aktivace komplementového systému, hereditární angioedém. Syndrom DiGeorge, ataxia telangiectasia, Wiskottv-Aldrichv syndrom, hyper-ige syndrom, syndrom Nijmegen breakage, autoimunitní lymfoproliferativní syndrom, mukokutánní kandidóza, hyper IgD syndrom, familiární hemofagocytární lymfohistiocytóza. Sekundární imunodeficience Choroba vyvolaná HIV, chromozomální abnormality vedoucí k imunodeficiencím, imunosupresivní a cytostatická léba, malnutrice, splenektomie, imunodeficience pi nádorech a dalších závažných interních onemocnních, stresu. Vliv zevního prostedí na imunitní systém. Orgánov nespecifická autoimunitní onemocnní Systémový lupus erythematodes. Revmatoidní artritis. Juvenilní artritidy. Primární Sjögrenv syndrom. Dermatopolymyositis. Smíšená choroba pojiva a pekryvný syndrom. Primární a sekundární antikardiolipinový syndrom. Primární idiopatické vaskulitidy malých cév: Wegenerova granulomatóza, mikroskopická polyarteriitis, syndrom Churga a Straussové. Primární idiopatické vaskulitidy stedních cév: Kawasakiho syndrom, polyarteriitis nodosa, Henochova-Schonleinova purpura. Primární idiopatické vaskulitidy velkých cév: Hortonova temporální arteriitida, Takayasuova arteriitida. Další formy vaskulitid: Behcetova choroba, Goodpastureova choroba, vaskulitis CNS. Sekundární vaskulitidy: sérová nemoc, polékové vaskulitidy, parainfekní vaskulitidy, vaskulitis v rámci GVH reakce. Kryoglobulinémie. Amyloidóza. Autoimunitní lymfoproliferativní syndrom.

18 18 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 Orgánov specifická autoimunitní onemocnní Autoimunitní endokrinopatie: Hashimotova thyreoiditis, Graves-Basedowova choroba, diabetes mellitus I. typu, perniciózní anémie, Addisonova choroba, poruchy reprodukce, polyglandulární syndromy. Autoimunitní cytopenie: hemolytická anémie, trombocytopenie, neutropenie. Nespecifické stevní zánty: Crohnova choroba a ulcerózní kolitida. Autoimunitní hepatitidy a primární biliární cirhóza. Autoimunitní nervové choroby: roztroušená skleróza, periferní demyelinizaní choroby, syndrom Guillana-Barré, myastenia gravis. Autoimunitní kožní choroby: pemphigus, pemphigoid, psoriáza, alopecie. Autoimunitní oní choroby: uveitidy, iridocyklitidy, suchá keratokonjunktivita. Autoimunitní choroby srdce: kardiomyopatie, perikarditidy. Autoimunitní choroby ledvin: idiopatická rychle progredující glomerulonefritida, postižení ledvin pi systémových autoimunitních chorobách a vaskulitidách, Good-Pasturev syndrom, anti-gbm nefritida, tubulární poruchy. Imunologie transplantací, reprodukce a maligní onemocnní imunitního systému Transplantaní imunologie. Imunopatologie reprodukce. Maligní onemocnní imunitního systému Terapeutické postupy Eliminace (redukce) alergen. Specifická alergenová imunoterapie. Farmakoterapie (antihistaminika, kortikosteroidy, teofyliny, alfa a beta agonisté, kromony, anticholinergika, mukolytika, imunosupresiva, antibiotika, lokální dermatologika, nová léiva atd.). Imunomodulace (imunopotenciace a imunosuprese). Biologická léba Principy výzkumu Etika (nap. Helsinská deklarace). Design výzkumné studie a správná klinická praxe. Analýza dat a biostatistika. Epidemiologie. Zásady psaní žádosti o grant.

19 ČÁSTKA 5 VĚSTNÍK MZ ČR 19 Praktické dovednosti Minimální poty výkon Výkony Kožní testy Indikace, praktické provedení prick test, intrakutánních a epikutánních test, odeet reakcí a interpretace Funkní vyšetení plic Poet pacient Indikace, provedení a interpretace vyšetení kivky prtok-objem 200 Indikace, provedení a interpretace bronchodilataního testu 100 Indikace, provedení a interpretace bronchoprovokaního testu 50 Indikace, provedení a interpretace vyšetení oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu Indikace vyšetení bodypletysmografie a interpretace výsledk 10 Laboratorní vyšetení a pomocná vyšetení Indikace vyšetení, provedení a zhodnocení výsledk základních ukazatel imunity humorální a celulární Indikace vyšetení, provedení a zhodnocení základních ukazatel autoimunitních onemocnní Indikace vyšetení, provedení a zhodnocení základních ukazatel aktivity eozinofilního zántu Indikace endoskopických vyšetení a zhodnocení nález Indikace a zhodnocení dalších pomocných vyšetení (nap. rhinomanometrie, nazální provokaní test, bronchoalveolární laváž, vyšetení indukovaného sputa, impulzní oscilometrie, kondenzát vydechovaného vzduchu a další) Léebné vedení pacient s alergologicko-imunologickou problematikou, vetn edukace min. 250 Zahájení nebo vedení specifické alergenové imunoterapie 100 Zahájení nebo vedení léby imunosupresivní nebo substituní imunoglobulinové Základní postupy pi léení anafylaktických reakcí vetn poskytování první pomoci 30 5 Teoretické znalosti a praktické dovednosti Z ostatních obor Základní znalosti biochemie, biofyziky, lékaské mikrobiologie, virologie, ekologie, genetiky a histologie ve vztahu k obecným imunologickým poznatkm. Dobré znalosti nemocí s imunitní složkou z jiných obor, než je obor školence, zejména z obor vnitního lékaství, dtského lékaství, otorinolaryngologie, revmatologie, pneumologie a ftizeologie, infekních nemocí, gastroenterologie,

20 20 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 5 endokrinologie, klinické onkologie, neurologie a dermatovenerologie. Imunologické aspekty léby antibiotiky. Znalost statistických metod. Znalosti posuzování pracovní zpsobilosti, orientace v otázkách profesionality a invalidity následkem onemocnní s imunitní složkou, posouzení vhodnosti lázeské léby a vyjádení k volb povolání. 4 Všeobecné požadavky Znalosti základních právních pedpis platných ve zdravotnictví, systém zdravotní pée, právní odpovdnost lékae a právní problematika, financování zdravotnictví, systém pojištní. 5 Hodnocení specializaního vzdlávání Specializaní vzdlávání probíhá pod vedením pidleného školitele na akreditovaném pracovišti. a) Prbžné hodnocení školitelem školitel provádí pravideln záznamy o absolvované praxi a o prbžném hodnocení do prkazu odbornosti (specializaní index). Zvláštní záznam a souhrnné zhodnocení musí být provedeno po skonení základního interního nebo pediatrického kmene. Provedené výkony jsou zapisovány do Záznamu provedených výkon (logbook), pravdivost záznamu stvrzuje školitel píslušného pracovišt, kde byly výkony provedeny; garantem celé specializaní pípravy školence je léka z akreditovaného pracovišt II. typu, s kterým školenec konzultuje prbh specializaní pípravy. Garant schvaluje plán atestaní pípravy školence a prbžn ho hodnotí. b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního interního nebo pediatrického kmene vzdlávacího programu absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene potvrzené všemi školiteli s píslušnou specializovanou zpsobilostí na akreditovaném pracovišti (viz tab. ást I.), v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem, v délce minimáln 24 msíc, pedložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku, absolvování povinného kurzu Novinky z vnitního lékaství po ukonení základního interního kmene a dalších školicích akcí a/nebo povinného kurzu Základy dtského lékaství úspšn ukoneného písemným testem po ukonení základního pediatrického kmene a dalších školicích akcí. c) Pedpoklad pístupu k atestaní zkoušce absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí a vlastního specializovaného výcviku, pedložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v loogbooku,

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v

Více

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE Vzdělávací program v oboru RADIAČNÍ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...2 2.1 Povinný interní základ - minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ONKOGYNEKOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců...

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová Územní stedisko záchranné služby Stedoeského kraje Odborná spolenost urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Úvod V roce 2007 byl dokonen

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006

Odborový svaz zdravotnictví a sociální pée R (OSZSP R) - 2006 organizátor typ zo050 zo0501/0 Pracovní právo ve zdravotnictví 10.1.0 všechny y OS ZSP R zo0502/0 Význam ergoterapie na spinální jednotce 1.2.0 05 zo0503/0 Urologická pée o pacienty na spinální 19.1.0

Více

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6

Věstník OBSAH: ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN PROSINEC 2012... 2 ZE DNE 9. LEDNA 2013... 6 Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 22. LEDNA 2013 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. SPECIFICKÉ LÉČEBNÉ PROGRAMY ODSOUHLASENÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ V OBDOBÍ ŘÍJEN

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Vzdělávací program v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Vzdělávací program v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA Cílem specializačního vzdělávání v oboru urgentní medicína je: a) získání potřebných znalostí a praktických dovedností v oblasti

Více

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Věstník Ročník 2008 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Vydáno: 28. LISTOPADU 2008 Cena: 134 Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup lékařů při poskytování zdravotní péče

Více