Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE"

Transkript

1 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání Požadavky na specializaní vzdlávání Základní interní kmen v délce minimáln 24 msíc Vlastní specializovaný výcvik v délce minimáln 24 msíc Teoretická ást vzdlávacího programu Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkon Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci základního interního kmene Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci specializovaného výcviku Všeobecné požadavky Hodnocení specializaního vzdlávání Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Charakteristika akreditovaných pracoviš Akreditovaná pracovišt (AP) Vysvtlivky požadavky na pracovišt Programy povinných vzdlávacích aktivit a personální a technické vybavení pro jejich realizaci Charakteristika vzdlávacích aktivit Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání v oboru pneumologie a ftizeologie je dosažení úplné kvalifikace v oboru pneumologie a ftizeologie, získání potebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, dispenzarizace, diagnostiky a terapie onemocnní dýchacího ústrojí a jiných patologických stav postihujících dýchací ústrojí. Specialista oboru pneumologie a ftizeologie musí být schopen samostatného kvalifikovaného rozhodování pi ešení klinických problém v oboru. Ml by být rovnž obeznámen s metodologií výzkumné práce a být schopen iniciovat výzkumné projekty a zaujímat

2 196 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 zasvcená stanoviska k výzkumu. Ml by být schopen vyuovat v oboru pneumologie a ftizeologie a psobit jako školitel. 2 Požadavky na specializaní vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru pneumologie a ftizeologie je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání lékae ukonením nejmén šestiletého prezenního studia na lékaské fakult, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékaství. Specializaní vzdlávání se uskuteuje pi výkonu lékaského povolání formou celodenní prpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob podle ustanovení 83 zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis. Specializaní vzdlávání mže probíhat jako rozvolnná píprava, to je pi nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto pípad celková délka, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Stáže v základním interním kmeni mohou být absolvovány v libovolném poadí. Podmínkou pro získání specializované zpsobilosti v oboru pneumologie a ftizeologie je zaazení do oboru, absolvování základního interního kmene (24 msíc), specializovaného výcviku (24 msíc) a úspšné složení atestaní zkoušky. Celková doba specializaního vzdlávání je minimáln 4 roky, z toho 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln 24 msíc ást I. a) všeobecná povinná praxe Akreditované pracovišt anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) lžkové oddlení resuscitaní a intenzivní pée chirurgie 1), 3) lžkové oddlení všeobecné chirurgie (s minimálním potem 35 lžek) vnitní lékaství 1), 4) standardní interní lžkové oddlení s neselektovaným píjmem nemocných Poet msíc b) povinná praxe v oboru kmene Akreditované pracovišt vnitní lékaství 1), 4), 5) standardní interní lžkové oddlení s neselektovaným píjmem nemocných s akreditací I. nebo II. typu Poet msíc pneumologie a ftizeologie 1), 6), 7), 8) 6 Výcvik probíhá na standardních interních pracovištích, resp. klinikách s nepetržitým a neselektovaným píjmem nemocných a dostaten velkým spádovým územím, která získala akreditaci nejmén pro interní kmen. Pracovišt disponují náležitým personálním 12

3 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 197 a pístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá na píslušných pracovištích téže nebo i jiné nemocnice, která získala akreditaci. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit na více akreditovaných pracovištích, pokud je nezajistí v celém rozsahu mateské pracovišt. 2.2 Vlastní specializovaný výcvik v délce minimáln 24 msíc Postup do specializovaného výcviku je podmínn splnním všech požadavk stanovených pro výcvik v rámci základního interního kmene (vetn úspšného absolvování povinného kurzu Novinky z vnitního lékaství po základním interním kmeni). Probíhá na pracovištích akreditovaných pro specializaní vzdlávání v oboru pneumologie a ftizeologie a dalších oborech. Vlastní specializovaný výcvik je uren i pro lékae se specializací I. stupn v oboru interní lékaství. ást II. c) povinná praxe Akreditované pracovišt Poet msíc pneumologie a ftizeologie 1), 6) ambulantní pracovišt 3 ást III. d) povinná praxe Akreditované pracovišt Poet msíc pneumologie a ftizeologie 1), 7), 8) 19 pneumologie a ftizeologie 1), 7), 8) základní lžkové pracovišt s akreditací II. typu nebo specializované lžkové pracovišt s akreditací III. typu pneumologie a ftizeologie 1), 8) specializované lžkové pracovišt s akreditací III. typu 16 3 e) povinná doplková praxe Akreditované pracovišt Poet týdn hrudní chirurgie 9) a/nebo chirurgie 1), 3) na pracovišti provádjící plicní operace 2 jednotka intenzivní pée oboru pneumologie a ftizeologie 1), 7), 8) nebo na pracovišti anesteziologie a intenzivní medicíny 1), 2) 4 alergologie a klinická imunologie 1), 10) 2

4 198 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA Teoretická ást vzdlávacího programu ást IV. f) úast na vzdlávacích aktivitách povinná Kurzy, semináe Poet dní kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léba závislostí 11) 1 kurz Radianí ochrana 12) 1 kurz Novinky z vnitního lékaství 13) 5 kurz Pneumologie a ftizeologie 13) 15 g) úast na vzdlávacích aktivitách doporuená Kurzy, semináe další odborné akce poádané a garantované odbornou spoleností eskou internistickou spoleností J.E. Purkyn (dále jen IS JEP ) nebo eskou pneumologickou a ftizeologickou spoleností (dále jen PFS LS JEP ) nebo Institutem postgraduálního vzdlávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ ) nebo eskou lékaskou komorou (dále jen LK ) nebo akreditovanými pracovišti atd. Délka trvání v rozsahu min. 20 hod. 3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkon Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) a prkazu odbornosti lékae (specializaní index). Potvrzené výkony musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Poet výkon uvedený v logbooku je stanoven jako minimální. Pedpokládá se absolvování nebo asistence u takového potu výkon, aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci základního interního kmene Teoretické znalosti a praktické dovednosti 6 msíc specializaního vzdlávání (všeobecná povinná praxe) Anesteziologie a intenzivní medicína 2 msíce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Obsah anesteziologické pée (pedanestetické vyšetení, píprava ped anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie; základní odborné postupy místního znecitlivní; zásady pée o pacienta po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištní a zvládání bžných komplikací; zásady pooperaní analgesie). Znalosti základ patofyziologie, patogeneze, diferenní diagnostiky a první pomoci u stav ohrožení života i poruchy základních životních

5 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 199 funkcí. Základní typy znecitlivní, jejich možnosti a rizika. Rozšíená pée o poranné Advanced Trauma Life Support (ATLS). Provoz pracoviš oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení zdravotnické dokumentace. Praktické dovednosti Kompetence po absolvování praxe Provádní základní a rozšíené neodkladné resuscitace. Rozpoznání a hodnocení závažnosti stav náhlé poruchy zdraví i selhání základních životních funkcí. Poskytnutí lékaské první pomoci u stav ohrožení života i poruchy základních životních funkcí. Provedení základních výkon zajištní periferního žilního katetru; zabezpeení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do stabilizované polohy na boku. Rozpoznání a hodnocení závažnosti stav náhlé poruchy zdraví i selhání základních životních funkcí. Poskytnutí lékaské první pomoci u stav ohrožení života i poruchy základních životních funkcí. Provedení základních výkon zajištní periferního žilního vstupu, zabezpeení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení do stabilizované polohy na boku. Provedení rozšíené neodkladné resuscitace. Vedení zdravotnické dokumentace. Chirurgie 2 msíce praxe (vetn 1 ústavní pohotovostní služby týdn) na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Praktické znalosti Základní znalosti obecné a speciální chirurgie. Základy ošetení popálenin, omrzlin a chemických poranní. Rozdíly v praktické chirurgii dle vkových kategorií. Anamnéza a fyzikální vyšetení. Provoz ambulancí a lžkového oddlení; vedení zdravotnické dokumentace. Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým výkonm. Asistence u ambulantních vyšetovacích i léebných postup, asistence pi bžných operacích. Pedoperaní píprava nemocných. Zásady asepse a antisepse, píprava operaního pole a mytí se k operaci. Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie. Základní pooperaní pée a monitorace vitálních funkcí. Pítomnost pi vyšetení a ošetování poranní kostí, kloub a mkkých tkání, vetn imobilizace. Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. Prevence a terapie tromboembolické nemoci. Pedoperaní a pooperaní rehabilitace.

6 200 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 Technika podání krevní transfúze a krevních derivát, prevence a léení potransfúzních komplikací. Prevence a základní ošetení dekubit. Základní vyšetení a diferenní diagnostika náhlých píhod bišních a hrudních. Základní postupy pi diagnostice a léení polytraumat. Praktické dovednosti Kompetence po absolvování praxe Vyšetení hlavy, hrudníku, konetin a bicha (vetn per rectum). Zavedení nasogastrické sondy, moového katetru, odbr biologického materiálu. Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, vetn podávání infúzních roztok. Injekní techniky s.c., i.m., i.v., i.d. Obvazová technika, rzné zpsoby imobilizace. Základní technika ošetení a šití povrchových ran. Pée o stomie. Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetení pacienta. Zavádní nasogastrické sondy, moového katetru, odbr biologického materiálu. Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, vetn podávání infúzních roztok. Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. Podávání krevní transfúze a krevních derivát. Ošetování nekomplikovaných poranní kže a podkoží (vetn lokální anestézie a šití). Asistence pi chirurgických operaních výkonech. Základní ošetení popálenin, omrzlin, chemického a radianího poranní. Pevazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky. Vedení zdravotnické dokumentace. Vnitní lékaství 2 msíce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Praktické znalosti Základy problematiky vnitních nemocí. Specifika onemocnní ve vyšším vku. Anamnéza a fyzikální vyšetení. Provoz ambulancí a lžkového oddlení; vedení zdravotnické dokumentace. Nejastji se vyskytující vnitní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léba a prevence. Základní vyšetovací metody. Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. Technika podání krevní transfúze a krevních derivát, prevence a léení potransfúzních komplikací. Nejastji používané skupiny léiv v léb vnitních nemocí.

7 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 201 Akutní stavy ve vnitním lékaství. Praktické dovednosti Kompetence po absolvování praxe Provedení komplexního interního vyšetení. Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, vetn podávání infúzních roztok. Injekní techniky s.c., i.m., i.v., i.d. Zavedení nasogastrické sondy, moového katetru, odbr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest. Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetení pacient. Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, vetn podávání infúzních roztok. Zavedení nasogastrické sondy, odbr biologického materiálu. Podávání krevní transfúze a krevních derivát. Vedení zdravotnické dokumentace. Teoretické znalosti a praktické dovednosti 1. a 2. rok specializaního vzdlávání (povinná praxe v oboru kmene) Vnitní lékaství 12 msíc praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Prbžné rozšiování a prohlubování znalostí o klinice, diagnostice, léb a prevenci vnitních nemocí se zdraznním na: - diferenciální diagnostiku a lébu onemocnní infekní etiologie vetn zásad antibiotické politiky, - specifika onemocnní vyššího vku, - nejastjší choroby jednotlivých orgán, - poruchy vnitního prostedí, - polymorbidity a polymedikace, - integraní a koordinaní funkce vnitního lékaství. Praktické znalosti Praktické dovednosti Rozpoznávání a postupy u nejastji se vyskytujících vnitních chorob, zejména u akutních interních píhod. Základní hodnocení RTG hrudníku a EKG, výsledk laboratorních vyšetení, indikace, kontraindikace, nežádoucích úink a dávkování nejastji používaných léiv. Komplexní interní vyšetení. Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d., vetn podávání infúzních roztok, transfúzí krve a krevních derivát. Zavedení periferního žilního katetru (10x), pée o centrální žilní katetr, mení CŽT. Zavedení nasogastrické sondy, moového katetru. Výplach žaludku. Odsávání sekretu z dýchacích cest. Kardiopulmonální resuscitace.

8 202 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 Defibrilace. Punkce hrudníku. Punkce ascitu. Pneumologie a ftizeologie 6 msíc praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. nebo III. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Praktické znalosti Praktické dovednosti Kompetence po absolvování praxe Prbžné rozšiování a prohlubování znalostí o klinickém obraze, diagnostice, léb a prevenci plicních nemocí se zamením na: - diferenciální diagnostiku a lébu nejastjších plicních nemocí, - problematiku diagnostiky a léby tuberkulózy, vetn zásad izolace nemocných, - pehled vyšetovacích metod v pneumologii a jejich indikace, - problematiku diagnostiky a léby bronchogenního karcinomu, - indikaci operaní léby plicních nemocí a vyšetení nemocného ped plicní resekcí, - indikaci intenzivní pée v pneumologii. Hodnocení výsledk laboratorních vyšetení, indikace, kontraindikace, nežádoucích úink a dávkování nejastji používaných léiv. Stanovení diagnostického a léebného postupu u hlavních plicních nemocí. Základy funkního vyšetení plic a hodnocení spirometrie. Základy hodnocení skiagramu hrudníku. Neinvazivní ventilace. Komplexní pneumologické vyšetení. Provedení a popis spirometrie a vyšetení krevních plyn. Popis skiagramu hrudníku. Odbr krevních plyn z arterie. Pleurální punkce. Kardiopulmonální resuscitace. Oxygenoterapie. Odsávání sekretu z dýchacích cest. Neinvazivní ventilace. Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetení pacienta. Stanovení diferenciáln diagnostického postupu a plánu léby. Vyšetení a interpretace krevních plyn, spirometrie a RTG hrudníku. Provedení pleurální punkce. Indikace hrudní drenáže a bronchoskopie. Stanovení podezení na onemocnní tuberkulózou s indikací dalšího vyšetení za izolace. Vedení zdravotnické dokumentace.

9 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 203 Kompetence lékae vykonávat níže uvedené innosti samostatn pod konzultaním vedením po ukonení základního interního kmene Provedení vyšetení a píjem pacient, vedení zdravotnické dokumentace. Pedkládání návrhu na další diagnostický a léebný postup. Propouštní pacient. Vykonávání ústavní pohotovostní služby. Provádní dalších inností a výkon v rámci specializaního výcviku tak, jak jsou uvedeny ve vzdlávacím programu a logbooku. Provedení rozšíené neodkladné resuscitace. 3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci specializovaného výcviku Teoretické znalosti Školenec musí prokázat znalost struktury, fyziologie a patofyziologie dýchacího ústrojí, anatomie i patologické anatomie dýchacího ústrojí, znalost fyziologie a patofyziologie dýchání, cirkulace a poruch acidobazické rovnováhy. Musí ovládat etiologii, patogenezi, epidemiologii, diagnostiku, terapii, rehabilitaci a prevenci tuberkulózy a respiraních nemocí. Povinná je znalost problematiky tuberkulózy a respiraních nemocí ve svém regionu a orientace i v celostátním mítku. Z tuberkulózy musí ovládat zásady sekundární preventivní pée, prevenci, epidemiologii, diagnostiku, terapii, organizaci boje jak proti tuberkulóze dýchacího ústrojí, tak i tuberkulóze mimoplicní. Dále je požadována znalost všech netuberkulózních onemocnní dýchacího ústrojí, a to afekcí zántlivých i nezántlivých, onemocnní plic profesionální, nádorová onemocnní plic a prdušek, nemoci s bronchiální obstrukcí, plicní fibrózy, plicní manifestace systémových onemocnní a plicní projevy primárn mimoplicních nemocí. Pro terapii se zdrazuje zejména znalost farmakodynamiky a komplexní léby tuberkulózy jak v ústavních, tak i ambulantních podmínkách a komplexní léby respiraních nemocí vetn indikací k chirurgické léb a chemoterapie. Je požadována znalost komplikací léby vetn projev alergie na léivé pípravky a jejich zvládnutí, komplexní léba akutní i chronické respiraní nedostatenosti, správné vedení kyslíkové terapie, inhalaní terapie, indikací k neinvazivní i invazivní ventilaci. Uchaze musí znát principy léebné rehabilitace vetn indikací k ústavní a lázeské léb. Teoreticky musí školenec ovládat: cytologickou diagnostiku (indikace k vyšetení, odbr a uchování materiál, hodnocení výsledk), indikace k chirurgickým diagnostickým výkonm (mediastinoskopii, thorakoskopii a videothorakoskopii, parasternální mediastinotomii), bioptické vyšetení (možnosti odbru materiálu, indikace, interpretace výsledk), vyšetení bronchologické (indikace, diagnostické využití, léebné bronchoskopické výkony, možnosti ešení bronchiálních stenóz, hodnocení výsledk), vyšetení mechaniky dýchání, respirace, plicní difúze, plicní cirkulace, bronchomotorické testy, bronchoalveolární laváž, základy alergologických a imunologických test. Musí znát principy diagnostiky a léby bronchogenního karcinomu.

10 204 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 Musí znát legislativní normy vztahující se k provozování zdravotnického zaízení oboru pneumologie a ftizeologie, výkonu praxe a povinných hygienických a protiepidemických opatení. Specialista v oboru pneumologie a ftizeologie musí krom své odborné kvalifikace znát koncepci svého oboru a své povinnosti ve smyslu organizaních a provozních ád a dalších platných pedpis tak, aby dovedl samostatn pracovat na pracovišti nemocnice i ambulanci, vykonávat konziliární službu v oboru pneumologie a ftizeologie pro ostatní obory, zvládnout problematiku boje proti tuberkulóze i proti netuberkulózním nemocím dýchacího ústrojí, využít znalostí hlavních zdravotnických program v návaznosti na oborovou problematiku. Pedpokladem k získání specializace je dokonalé zvládnutí teoretických i praktických znalostí celého spektra nemocí plic, mediastina a pleury, vetn plicních projev mimoplicních nemocí a dalších patologických stav postihujících dýchací ústrojí. Pedevším se jedná o následující tematické oblasti moduly. Moduly Prduškové astma Chronická obstrukní plicní nemoc Bronchiektázie a další onemocnní bronch Zhoubné nádory plic, pleury a mediastina - primární i sekundární Respiraní infekce s výjimkou tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz Tuberkulóza vetn mimoplicní tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz Onemocnní plicních cév Poškození plic vzniklé profesionální expozicí nebo vlivy prostedí Difúzní intersticiální plicní nemoci a vzácné plicní nemoci Respiraní selhání Nemoci pleury Nemoci hrudní stny, dýchacích sval a bránice Nemoci mediastina Pleuro-pulmonální manifestace systémových a primárn mimoplicních nemocí Hereditární a vývojové poruchy dýchacího ústrojí Cystická fibróza Alergická a eozinofilní plicní onemocnní, mimo astmatu Poruchy dýchání ve spánku Plicní projevy imunodeficitních stav Transplantace plic Léba závislosti na tabáku, prevence plicních nemocí Intenzívní pée u respiraních nemocí Plicní fyziologie pi zátži a plicní rehabilitace Domácí pée a strategie asného pevedení do domácí pée Paliativní pée

11 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 205 Zobrazovací metody Funkní vyšetení plic Bronchoskopie Pleurální výkony Kožní testy (tuberkulinový test a testování alergen) Pístup orientovaný podle píznak a znak zjištných u pacienta Psychologické faktory a kvalita života u plicních nemocí Veejné zdravotnictví a náklady na zdravotnickou péi v eské republice a v Evrop Epidemiologie plicních nemocí Praktické dovednosti Krom výkon požadovaných v základní ásti výcviku musí specialista v oboru pneumologie a ftizeologie dále ovládat techniku nkterých diagnostických a terapeutických výkon jako je pímá baciloskopie a hodnocení výsledk kultivací etiologického agens TBC, tuberkulinové testy a vakcinaci, fyzikální vyšetovací metody, rentgenové diagnostické metody, vetn CT vyšetení hrudníku a dalších zobrazovacích metod, vyšetení plicní ventilace a respirace, techniku místního znecitlivní ped zavedením bronchoskopu, základní bronchoskopické vyšetení s odsátím bronchiálního sekretu, intubaci endotracheálními kanylami pomocí laryngoskopu a bronchoskopu u pacient v bezvdomí nebo narkóze, zavedení bronchoskopu, punkci hrudníku, odbr arteriální krve. Musí být obeznámen též s indikacemi ke kyslíkové léb, obzvlášt se zetelem k provádní nízkoprtokové oxygenoterapie u nemocných s respiraní nedostateností. Dále je teba zvládnout všechny formy inhalaní terapie a neinvazivní ventilaci. Pehled požadovaných výkon provedených samostatn bhem specializaního vzdlávání v oboru pneumologie a ftizeologie Pedložení seznamu pacient, u nichž školenec samostatn provedl uvedené výkony. Minimální poty výkon Výkony Poet pacient Základní bronchoskopické vyšetení 20 Pleurální punkce 30 Zavedení hrudního drénu (nebo asistence pi zavádní hrudního drénu) 3 Odbr arteriální krve 10 Pímá TBC baciloskopie 5 Pedložení potvrzení o provedení výkon podepsané školitelem.

12 206 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 Minimální poty výkon Výkony Provedení tuberkulinových test 20 Samostatné zhodnocení CT vyšetení hrudníku 30 Samostatné zhodnocení: Poet spirometrických vyšetení 100 bronchomotorických test 20 vyšetení celotlovou pletysmografií 20 vyšetení difúzní kapacity plic 10 Samostatné zhodnocení skiagram hrudníku 500 Samostatné zhodnocení cytologických preparát s diferenciálním rozpotem bunk bronchoalveolární laváže Seznam provedených praktických výkon ve form záznamu o provedených výkonech (logbook) ve specializaním vzdlávání. 10 Teoretické znalosti Z píbuzných obor Školenec musí být dobe obeznámen s nemocemi a stavy, které bu komplikují plicní onemocnní nebo vedou k plicním projevm a ovlivují funkci dýchacího ústrojí. Jsou to pedevším: plicní embolie, obhové selhání akutní a chronické, poškození jater a ledvin, pedevším v dsledku podávání léivých pípravk. Dále musí být obeznámen se základy diagnostiky bakteriologické, virologické, biochemické, hematologické a imunologické (indikace k vyšetení, odbr a transport materiálu, klinické využití vyšetení). Praktické dovednosti Školenec musí získat praktické zkušenosti ze spolupráce s odborníky jiných obor: anesteziologie a resuscitace a intenzivní pée zásady intenzivní a anesteziologicko-resuscitaní pée a indikace, hrudní chirurgie vyšetení ped plicními operacemi, posouzení únosnosti plicních operací, zásady pedoperaní a pooperaní pée, radianí a klinická onkologie posouzení indikace radioterapie a chemoterapie plicních nádor a znalost komplikací této léby, aplikace chemoterapie, fyzioterapie plicních nemocí. U nkterých požadovaných výkon se nepedpokládá, že je bude pneumolog v praxi bžn provádt, ale bude je denn indikovat, s jejich nálezy pracovat, a proto je nutné jejich praktické zvládnutí v prbhu specializaního vzdlávání.

13 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR Všeobecné požadavky Absolvent specializaního vzdlávání: musí znát standardní dokumentaci používanou v oboru chorobopis a denní dekurs, list o prohlídce mrtvého, návrh lázeského léení, hlášení onkologické, hlášení nkterých infekních nemocí, hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího úinku léivých pípravk, náležitosti lékaské zprávy, dokumentaci pro poteby pojišoven, dosáhne potebné úrovn schopností pro komunikaci s pacienty, píbuznými i spolupracovníky, má základní znalosti posudkového a revizního lékaství, lékaské etiky, právních pedpis platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky zdravotnictví, osvojí si provozní a administrativní innosti a management týmové práce, osvojí si základy poítaové techniky jako prostedku pro ukládání a vyhledávání dat, odborných informací a komunikace. 5 Hodnocení specializaního vzdlávání Specializaní vzdlávání probíhá pod vedením pidleného školitele na akreditovaném pracovišti. a) Prbžné hodnocení školitelem záznam o absolvované praxi a školicích akcích v prkazu odbornosti v šestimsíních intervalech, záznamy o provedených innostech a výkonech v logbooku, celkové zhodnocení na konci základního interního kmene a jeho záznam v logbooku, závrené hodnocení školitelem na konci specializovaného výcviku formou záznamu v prkazu odbornosti. b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního interního kmene vzdlávacího programu absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene potvrzené všemi školiteli s píslušnou specializovanou zpsobilostí na akreditovaném pracovišti (viz tab. ást I.), v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem, v délce minimáln 24 msíc, pedložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku, absolvování kurzu Novinky z vnitního lékaství po ukonení základního interního kmene a dalších školicích akcí. c) Pedpoklad pístupu k atestaní zkoušce absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí, pedložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v loogbooku,

14 208 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 absolvování povinných školicích akcí, písemné doporuení školitele, vypracování a pedložení písemné práce v rozsahu stran nejmén 6 týdn ped termínem teoretické ásti atestaní zkoušky. Téma zadá povená organizace, potvrzení o absolvování kurz, vdeckých a vzdlávacích akcí (viz tab. ást IV.). d) Vlastní atestaní zkouška ást praktická -vyšetení pacienta (vetn anamnézy, fyzikálního vyšetení, stanovení pracovní diagnózy, diferenciáln diagnostického rozboru, navržení dalšího diagnostického postupu a léby), popis skiagramu hrudníku a spirometrického vyšetení. ást teoretická -3 odborné teoretické otázky (znalosti ftizeologie a pneumologie), -obhajoba písemné práce. 6 Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Absolvent specializaního vzdlávání získává specializovanou zpsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie a je oprávnn samostatn provádt veškeré diagnostické, léebné, preventivní i dispenzární výkony oboru pneumologie a ftizeologie, vetn posudkové a konziliární innosti jak v lžkovém zaízení, tak v ambulanci. 7 Charakteristika akreditovaných pracoviš Pracovišt zajišující výuku školenc musí být akreditováno (ustanovení 13 zákona. 95/2004 Sb.). Pracovišt musí zajistit školenci absolvování vzdlávacího programu. K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce vetn úasti na ústavních pohotovostních službách a dále umožnní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím ást pípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. Vzhledem k rozdílnému rozsahu poskytované odborné pée a výuky se rozlišují následující typy pracoviš. Minimální kritéria akreditovaného pracovišt jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad. Nedílnou souástí žádosti o udlení akreditace je plán atestaní pípravy školence.

15 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR Akreditovaná pracovišt (AP) Akreditované pracovišt I. typu ambulantní Personální požadavky Spektrum požadavk, výkon, inností Výukové pedpoklady 2 lékai/školitelé s nejvyšším vzdláním v oboru pneumologie a ftizeologie a 10 lety výkonu povolání lékae nebo specializovanou zpsobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované zpsobilosti a s min. úvazkem 1,0. Pomr školitel/školenec 1:1. Školitel dokládá svou zpsobilost pi žádosti o akreditaci pracovišt profesním životopisem a pehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Spolu se žádostí je nutno pedložit plán plnní povinností stanovených vzdlávacím programem. Pokud pracovišt zajišuje více než jednu ást, vždy výukový plán pedkládá. Vybavení pracovišt dle standard personálního a pístrojového vybavení. AP I. typu ambulantní zaízení poskytující ambulantní diagnostickou, léebnou, konziliární, dispenzární a preventivní péi u dosplých a dtí u všech onemocnní dýchacího ústrojí, vetn nádor dolních dýchacích cest a pleury a u tuberkulózy všech lokalizací. AP I. typu zajišuje školenci praktický výcvik kalmetizace. Ambulantní zaízení pracuje samostatn jako terénní ambulance specialisty, státní nebo nestátní zdravotnické zaízení. Pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení) Akreditované pracovišt II. typu základní lžkové Personální požadavky Spektrum požadavk, výkon, inností 2 lékai/školitelé s nejvyšším vzdláním v oboru pneumologie a ftizeologie a 10 lety výkonu povolání lékae nebo specializovanou zpsobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované zpsobilosti a s min. úvazkem 1,0. Pomr školitel/školenec 1:1. Školitel dokládá svou zpsobilost pi žádosti o akreditaci pracovišt profesním životopisem a pehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Spolu se žádostí je nutno pedložit plán plnní povinností stanovených vzdlávacím programem. Pokud pracovišt zajišuje více než jednu ást, vždy výukový plán pedkládá. AP II. typu zajišuje diagnostiku všech plicních onemocnní vetn TBC a bronchogenního karcinomu. Realizuje diagnostické a léebné plány všech plicních onemocnní s výjimkou komplikovaných stav, které vyžadují pijetí na JIP. Stanovuje indikace onkologické a chirurgické léby, s výjimkou vyšetení ped transplantací plic a ped redukními operacemi plicního emfyzému. Souásti podílející se na innosti pracovišt:

16 210 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 - lžkové oddlení anesteziologie a intenzivní medicíny, - lžkové oddlení vnitního lékaství, - lžkové oddlení dtského lékaství. AP II. typu musí zajišovat: - bronchoskopii, spirometrii, oxygenoterapii, inhalace, pleurální punkce, hodnocení skiagramu hrudníku a další diagnostické a léebné výkony, bžn provádné v péi o nemocné s plicními nemocemi. Pracovišt zajišuje praktický výcvik základních metod používaných v mykobakteriologii a pneumologické cytodiagnostice, hodnocení CT hrudníku, tyto výkony však pracovišt nemusí samo provádt. Vdecko - výzkumná innost Pracovníci AP publikují odborná sdlení v domácích i zahraniních asopisech a podílejí se na ešení výzkumných úkol. Školenec by se ml seznámit bhem své pípravy se zásadami vdecké práce, ml by mít možnost seznámit se s výzkumnou inností pracovišt, pípadn se i na ní podílet. Pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení) Akreditované pracovišt III. typu specializované lžkové Personální požadavky Spektrum požadavk, výkon, inností 3 lékai/školitelé s nejvyšším vzdláním v oboru a 10 lety výkonu povolání lékae v oboru pneumologie a ftizeologie nebo specializovanou zpsobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované zpsobilosti a s min. úvazkem 1,0. Pomr školitel/školenec 1:1. Školitel dokládá svou zpsobilost pi žádosti o akreditaci pracovišt profesním životopisem a pehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Spolu se žádostí je nutno pedložit plán plnní povinností stanovených vzdlávacím programem. Pokud pracovišt zajišuje více než jednu ást, vždy výukový plán pedkládá. AP III. typu provádí: - diagnostiku a lébu všech plicních onemocnní, vetn TBC a bronchogenního karcinomu u nemocných, - diagnostiku a lébu nemocných s komplikovaným prbhem uvedených onemocnní, vetn respiraní insuficience, syndromu spánkové apnoe, fibrotizujících plicních proces, - léí také plicní komplikace u nemocných s imunodeficitem. AP III. typu provádí: - diagnostiku a lébu u nemocných, jejichž stav vyžaduje pijetí na JIP s pneumologickým zamením, - vyšetení ped transplantací plic i ped redukními operacemi plicního emfyzému, - vyšetení u nemocných, u kterých je navrhována dlouhodobá domácí oxygenoterapie vetn léby tekutým kyslíkem.

17 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 211 AP III. typu zajišuje: - konziliární innost v krajském rozsahu pro základní oddlení akutní lžkové pée oboru pneumologie a ftizeologie, pro zaízení specializované následné pée oboru pneumologie a ftizeologie a pro další obory. AP III. typu provádí: - bronchoskopie vetn intervenních metod, kompletní funkní vyšetení plic (vetn celotlové pletysmografie, difúzní kapacity plic, plicní compliance, spiroergometrie, bronchoprovokaních test a krevních plyn), oxygenoterapie, inhalace, hodnocení skiagramu hrudníku, pleurální punkce, hrudní drenáže a další diagnostické a léebné výkony, bžn provádné v péi o nemocné s plicními nemocemi. Souástí pracovišt je jednotka intenzívní pée, tato však není nutnou podmínkou. AP III. typu zajišuje praktický výcvik základních metod používaných v mykobakteriologii, pneumologické cytodiagnostice a hodnocení CT hrudníku, tyto výkony však pracovišt nemusí samo provádt. Vdecko - výzkumná innost Pracovníci AP publikují odborná sdlení v domácích i zahraniních asopisech a podílejí se na ešení výzkumných úkol. Školenec by se ml seznámit bhem své pípravy se zásadami vdecké práce, ml by mít možnost seznámit se s výzkumnou inností pracovišt, pípadn se i na ní podílet. Pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení). 1) 7.2 Vysvtlivky požadavky na pracovišt Pracovišt je akreditováno pro spolené stáže vzdlávacího programu tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zaízení nebo smluvního zaízení. 2) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem anesteziologie a intenzivní medicína, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. 3) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem chirurgie, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. 4) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem vnitní lékaství, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. 5) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem vnitní lékaství, a to v ásti akreditované pracovišt II. typu. 6) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem pneumologie a ftizeologie, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. 49/1993 Sb. 7) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem pneumologie a ftizeologie, a to v ásti akreditované pracovišt II. typu. 8) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem pneumologie a ftizeologie, a to v ásti akreditované pracovišt III. typu.

18 212 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 9) 10) 11) 12) 13) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem nástavbového oboru hrudní chirurgie, a to v ásti akreditované pracovišt. Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem alergologie a klinická imunologie, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu....v jakémkoliv vzdlávacím programu....absolvování se týká léka, kteí pi výkonu povolání pacientm pouze indikují lékaské ozáení, tzn. nejsou radianími pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní odbornou zpsobilost podle zákona. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znní pozdjších pedpis....v uvedeném vzdlávacím programu. Pedmt 8 Programy povinných vzdlávacích aktivit a personální a technické vybavení pro jejich realizaci 8.1 Charakteristika vzdlávacích aktivit Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léba závislostí Minimální poet hodin Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 Pehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností. 1 Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1 Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských obor, možnosti prevence. Pehled specifických léebných modalit pro osoby škodliv užívající NL a závislé. 1 Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 Závr kurzu, diskuse. 1 Celkem 8 Personální a technické zabezpeení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léba závislostí Personální zabezpeení Lektoi se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejmén 5 let v oboru, pípadn se specializovanou zpsobilostí ve vyuované problematice. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. 2

19 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 213 Pedmt Program kurzu Radianí ochrana a) Úinky ionizujícího záení na živé systémy, charakter deterministických a stochastických úink. Veliiny a jednotky používané pro poteby radianí ochrany. b) Systém radianí ochrany, aplikace základních princip radianí ochrany do soudobé koncepce a legislativy EU a R. c) Radianí zátž obyvatel z rzných zdroj ionizujícího záení. Specifický charakter lékaského ozáení, velikosti dávek pacient pro typické radiologické postupy. d) Úloha léka indikujících vyšetení nebo lébu s využitím zdroj ionizujícího záení význam indikaních kriterií (Vstník MZ R.11/03). e) Zásady pro uplatování požadavk radianí ochrany pacient pi provádní a ízení zdravotnických výkon s použitím zdroj ionizujícího záení optimalizace radianí ochrany pi lékaském ozáení (diagnostické referenní úrovn, princip ALARA As Low As Reasonably Achievable ). f) Praktické metody ochrany radianích a ostatních pracovník, ostatních pacient a obyvatel pi využívání zdroj ionizujícího záení ve zdravotnickém zaízení (kontrolované a sledované pásmo, systém monitorování, vedení dokumentace, program zabezpeování jakosti). g) Odpovdnost za zajištní požadavk radianí ochrany pi využívání zdroj ionizujícího záení v lékaství: úloha indikujícího lékae, aplikujícího odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející osobou a osobou s pímou odpovdností. h) Pracovn-lékaská pée o radianí pracovníky. Lékaská pomoc lidem ozáeným v dsledku radianí nehody. Minimální poet hodin Celkem 8 Personální a technické zabezpeení kurzu Radianí ochrana Personální zabezpeení Lektoi se specializovanou zpsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací v oboru radiologický fyzik, pípadn se specializací v radianí ochran (Státní ústav radianí ochrany (dále jen SÚRO ), Státní úad pro jadernou bezpenost (dále jen SÚJB )) pro pedmty v bodech a), b), c), e), f) a g). Lektoi se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, neuroradiologie a dtská radiologie pro pedmt v bod d). Lektoi se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru pracovní lékaství, radiologie a zobrazovací metody, pípadn se specializovanou zpsobilostí v radianí ochran (SÚRO, SÚJB) pro pedmt v bod h). Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; poskytnutí výukových materiál

20 214 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 Pedmt Program kurzu Novinky z vnitního lékaství Novinky v diagnostice a léb kardiovaskulárních chorob, zejména: akutní koronární syndromy, arteriální hypertenze, plicní embolie, ischemická choroba dolních konetin, prevence kardiovaskulárních chorob. Aktuální pohledy na neodkladnou resuscitaci. Požadavky anesteziologa na pedoperaní vyšetení. Novinky v diagnostice a léb gastrointestinálních chorob, zejména: vedová choroba žaludku a duodena, krvácení do trávicí trubice, karcinom traníku, idiopatické stevní zánty, choroby pankreatu, infekní hepatitidy, jaterní cirhóza. Aktuální pohledy na diagnostiku a lébu chirurgických náhlých píhod bišních, hrudních a cévních (pro internisty). Aktuální pohled na diagnostiku a lébu nejbžnjších plicních chorob, zejména: karcinom plic, bronchiální astma a obstrukní plicní nemoc, chronická respiraní insuficience, tuberkulóza. Choroby krevní: pehled s drazem na novinky v oboru, zejména: anémie, krevní transfúze a krevní deriváty, poruchy koagulace, hematoonkologické malignity. Minimální poet hodin Aktuální pohled na diagnostiku a lébu nejbžnjších nefrologických chorob. 2 Aktuální problémy v endokrinologii, se vztahem k chorobám sledovaným internistou. Aktuální pohled na diagnostiku a lébu diabetu (pro internisty). 2 Aktuality v pístupu k revmatologickým chorobám (pro internisty). 2 Aktuální problémy v diagnostice a léb geriatrických pacient a jejich ešení. 2 Aktuality v neurologii, zejména pístup k cévním mozkovým píhodám. 2 Novinky v racionalizaci preskripce a nežádoucích úincích lék. 1 Pracovní lékaství a toxikologie: aktuální pehled pro internisty. 1 Celkem 35 Personální a technické zabezpeení kurzu Novinky z vnitního lékaství Personální zabezpeení Lékai se specializovanou zpsobilostí v oboru vnitní lékaství, nebo specializovanou zpsobilostí ve vyuované problematice a praxí nejmén 10 let v oboru. Garant kurzu má nejvyšší vzdlání v oboru a nejmén 10 let praxe výkonu povolání lékae v oboru specializace. Technické zabezpeení Uebna/posluchárna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. Poítaová uebna pro závrené testování znalostí. 2

21 ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 215 Pedmt Program kurzu Pneumologie a ftizeologie Minimální poet hodin Prduškové astma. 6 Chronická obstrukní plicní nemoc. 6 Bronchiektázie a další onemocnní bronch. 2 Zhoubné nádory plic, pleury a mediastina - primární i sekundární. 8 Respiraní infekce s výjimkou tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz. 5 Tuberkulóza vetn mimoplicní tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz. 6 Onemocnní plicních cév. 2 Poškození plic vzniklé profesionální expozicí nebo vlivy prostedí. 3 Difúzní intersticiální plicní nemoci a vzácné plicní nemoci. 4 Respiraní selhání. 2 Nemoci pleury. 2 Nemoci hrudní stny, dýchacích sval a bránice. 2 Nemoci mediastina. 2 Pleuro-pulmonální manifestace systémových a primárn mimoplicních nemocí. 2 Hereditární a vývojové poruchy dýchacího ústrojí. 4 Cystická fibróza. 2 Alergická a eozinofilní plicní onemocnní, mimo astmatu. 2 Poruchy dýchání ve spánku. 2 Plicní projevy imunodeficitních stav. 2 Transplantace plic. 2 Léba závislosti na tabáku, prevence plicních nemocí. 2 Intenzívní pée u respiraních nemocí. 3 Plicní fyziologie pi zátži a plicní rehabilitace. 2 Domácí pée a strategie asného pevedení do domácí pée. 2 Paliativní pée. 1 Zobrazovací metody. 5 Funkní vyšetení plic. 3 Bronchoskopie. 2 Pleurální výkony. 2 Kožní testy (tuberkulinový test a testování alergen). 1 Pístup orientovaný podle píznak a znak zjištných u pacienta. 2 Psychologické faktory a kvalita života u plicních nemocí. 1 Veejné zdravotnictví a náklady na zdravotnickou péi v R a v Evrop. 1 Epidemiologie plicních nemocí. 2 Léba plicních nemocí v thotenství. 2

22 216 VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 4 Projevy a léba plicních nemocí v dtském vku. 3 Celkem 100 Personální a technické zabezpeení kurzu Pneumologie a ftizeologie Personální zabezpeení Lektoi se specializovanou zpsobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie. Lektoi se specializovanou zpsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody. Lektoi se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru lékaská mikrobiologie, pracovní lékaství, dtské lékaství, radiologie a zobrazovací metody, hrudní chirurgie, pípadn se specializovanou zpsobilostí v jiných oborech. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením; praktické demonstrace na klinických oddleních AP III. typu, pop. v laboratoích.

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA Vzdlávací program oboru LÉKASKÁ GENETIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 351 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 362 2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen...2

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní hygienický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní anesteziologický kmen v délce minimálně

Více

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013):

Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): Otázky k atestaci z oboru Pneumologie a ftiseologie (verze 2013): A) Pneumologie 1. Akutní respirační insuficience - rozdělení, patofyziologie a léčba 2. Chronická respirační insuficience etiopatogeneze,

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 154 VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Urgentní medicína l ČÁSTKA 5 Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 155 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 155.1

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Subkatedra pneumologie a ftizeologie

Subkatedra pneumologie a ftizeologie Toto je pomocný výtisk, sloužící pouze pro kontrolu zadaných údajů FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 Vedoucí: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., tel.: 224 436 601, fax: 224 436 620, e-mail: miloslav.marel@fnmotol.cz

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 119 1 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 120 2 2.1 Základní kmen v oboru Klinická

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová ÚSZS Stedoeského kraje OS urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína návrh sjednocení

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE

Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2 Věstník Ročník 01 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 30. LEDNA 01 Cena: 680 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Vzdělávací program nástavbového oboru * KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ METABOLICKÁ PÉČE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci

Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH E6 Smrnice správné klinické praxe vydané 1.5.1996 Mezinárodní konferencí pro harmonizaci ICH International conference on harmonization = Mezinárodní konference pro harmonizaci (EU, USA, Japonsko) CRO

Více

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Vzdělávací program oboru PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní pediatrický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína

Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Evropský vzdlávací program oboru urgentní medicína Jana Šeblová Územní stedisko záchranné služby Stedoeského kraje Odborná spolenost urgentní medicíny a medicíny katastrof LS JEP Úvod V roce 2007 byl dokonen

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE

Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Cíl specializa ního vzd lávání... 2 2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání... 23 2. Základní interní nebo chirurgický kmen...2 3 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KARDIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KARDIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru KARDIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání potřebných teoretických i praktických znalostí a dovedností v oblasti prevence, diagnostiky,

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ. 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 25.8. 2011 Brno 26.8. 2011 Pelhřimov Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008

REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 REFORMY / STRUKTURÁLNÍ ZMNY VE ZDRAVOTNICTVÍ V ESKÉ REPUBLICE Ing. Tereza Koaíková konarikova.tereza@cmkos.cz Brno 26.11.2008 OBSAH I. Vývoj zdravotnictví a právních forem nemocnic v eské republice II.

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní pediatrický nebo psychiatrický kmen... 2 2.2

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace

Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace Informaní portál IKEM E-learning, aktivní prvek rozvoje organizace Vladimír Rous Mirka Klecanová Agenda: Pro e-learning v IKEM? Co jsme realizovali? Jaká je praxe? Pro e-learning v IKEM? Jedním z atribut

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru UROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové

Kompetence NLP. Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Kompetence NLP Markéta Vojtová VOŠZ s SZŠ Hradec Králové Zdravotní sestra Regulované povolání závazné právní předpisy určují: Vzdělání Označení odbornosti Kompetence Sankce za výkon neoprávněnými osobami

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE Vzdělávací program nástavbového oboru * GERONTOPSYCHIATRIE 1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 1 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru....1 Specializovaný výcvik v délce minimálně 4

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdìlání Charakteristika daného oboru ve škole Název firmy Historie spolupráce mezi školou a firmou Klady spolupráce

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více