Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY"

Transkript

1 Vzdlávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializaního vzdlávání požadavky na specializaní vzdlávání Základní radiologický kmen v délce minimáln 24 msíc Vlastní specializovaný výcvik v délce minimáln 36 msíc Teoretická ást vzdlávacího programu Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkon Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci základního radiologického kmene Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci specializovaného výcviku Všeobecné požadavky Hodnocení specializaního vzdlávání Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Charakteristika akreditovaného pracoviše Akreditované pracovišt (AP) Vysvtlivky požadavky na pracovišt Programy povinných vzdlávacích aktivit a personální a technické vybavení pro jejich realizaci Charakteristika vzdlávacích aktivit Cíl specializaního vzdlávání Cílem specializaního vzdlávání v oboru radiologie a zobrazovací metody je získání specializované zpsobilosti osvojením potebných teoretických znalostí a praktických dovedností ve všech zpsobech zobrazování, které umožují získat informace o anatomii a funkci vyšetované oblasti a o možnostech intervenní radiologie. Radiolog má být schopen úzké spolupráce s lékai ostatních klinických disciplín a samostatné práce v lžkové i ambulantní složce.

2 2 požadavky na specializaní vzdlávání Podmínkou pro zaazení do specializaního vzdlávání v oboru radiologie a zobrazovací metody je získání odborné zpsobilosti k výkonu povolání lékae ukonením nejmén šestiletého prezenního studia na lékaské fakult, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékaství. Specializaní vzdlávání se uskuteuje pi výkonu lékaského povolání formou celodenní prpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob podle ustanovení 83 zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis. Specializaní vzdlávání mže probíhat jako rozvolnná píprava, to je pi nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto pípad celková délka, úrove a kvalita nesmí být nižší než v pípad celodenní prpravy. Stáže v základním radiologickém kmeni mohou být absolvovány v libovolném poadí. Podmínkou pro získání specializované zpsobilosti v oboru radiologie a zobrazovací metody je zaazení do oboru, absolvování základního radiologického kmene (24 msíc), specializovaného výcviku (36 msíc) a úspšné složení atestaní zkoušky. Celková doba specializaního vzdlávání je minimáln 5 let, z toho 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimáln 24 msíc ást I. a) všeobecná povinná praxe Akreditované pracovišt anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) lžkové oddlení resuscitaní a intenzivní pée chirurgie 1), 3) lžkové oddlení všeobecné chirurgie (s minimálním potem 35 lžek) vnitní lékaství 1), 4) standardní interní lžkové oddlení s neselektovaným píjmem nemocných Poet msíc b) povinná praxe v oboru kmene Akreditované pracovišt metody Poet msíc radiologie a zobrazovací metody 1), 5) 17 z toho skiagrafie a skiaskopie 7 ultrazvuk 5 výpoetní tomografie (CT) základy vyšetení 5 nukleární medicína 1), 6), 7), 8) 1 Požadavky všeobecné povinné praxe je možné splnit na více akreditovaných pracovištích, pokud je nezajistí v celém rozsahu mateské pracovišt. Pracovišt disponují náležitým personálním a pístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Povinná praxe

3 v oboru kmene v metodách oboru radiologie a zobrazovací metody je absolvovaná v celku na akreditovaném mateském pracovišti. Povinná praxe v oboru nukleární medicína je absolvována na akreditovaném pracovišti nukleární medicíny mateského nebo smluvního zaízení. Oblasti Poet výkon Výkon/vyšetení Skiagrafie Skiaskopie UZ CT Trávicí trubice, bišní orgány, žluové cesty Nukleární medicína Celkem Vyšetení hrudníku Muskuloskeletální systém Oblast hlavy a krku CNS Obhový systém Retroperitoneum, urogenitální systém Zobrazení po podání kontrastních látek drény, jehlami po punkcích dutin a orgán Radionuklidová vyšetení Seznam provedených výkon v uvedených oblastech je orientaní a uvádí minimální poet výkon v uvedených oblastech, který lze považovat za pimenou praxi k vydání certifikátu o absolvování základního kmene. Souástí základního radiologického kmene je i absolvování povinných kurz Novinky z radiologie a Radianí ochrana pro aplikující odborníky. Po úspšném absolvování radiologického kmene, kurzu Radianí ochrany pro aplikující odborníky a písemného testu v rámci kurzu Novinky z radiologie, mže školenec samostatn pod konzultaním vedení provádt innosti uvedené v ásti Kompetence lékae vykonávat níže uvedené innosti pod odborným dohledem po ukonení základního radiologického kmene. 2.2 Vlastní specializovaný výcvik v délce minimáln 36 msíc Postup do specializovaného výcviku je podmínn splnním všech požadavk stanovených pro výcvik v rámci základního radiologického kmene (vetn úspšného absolvování povinného kurzu Novinky z radiologie bhem základního radiologického kmene

4 a písemného testu, absolvovaného na konci základního radiologického kmene a kurzu Radianí ochrana pro aplikující odborníky bhem základního radiologického kmene). Vlastní specializovaný výcvik probíhá na pracovištích akreditovaných pro specializaní vzdlávání v oboru radiologie a zobrazovací metody a dalších oborech. Požadavky vzdlávacího programu je možné splnit na více akreditovaných pracovištích, pokud je nezajistí v celém rozsahu mateské pracovišt. ást II. c) povinná praxe v oboru Akreditované pracovišt metody Poet msíc radiologie a zobrazovací metody 1), 5) 24 z toho výpoetní tomografie (CT) vetn intervencí 9 magnetická rezonance (MR) 9) 6 základy angiografie a cévní intervence 10) 2 mamární diagnostika 11) 1 základy dtské radiologie 12) 2 radiologie na komplexním onkologickém centru 13) 1 radiologie na komplexním kardiovaskulárním centru 14) 1 radiologie na traumacentru 15) 1 radiologie na komplexním cerebrovaskulárním centru 16) 1 d) povinná doplková praxe Akreditované pracovišt metody Poet msíc povinn volitelná praxe v jedné i dvou oblastech radiologie 12 nebo 2 6 z toho radiologie a zobrazovací metody všeobecná píprava neuroradiologie 17) intervenní radiologie 18) dtská radiologie 19) komplexní diagnostika chorob prsu vetn screeningu na pracovišti splující podmínky dle Vstníku 20) hybridní zobrazovací metody 8) Povinná doplková praxe v délce 12 msíc probíhá na akreditovaném pracovišti pro obor specializaního vzdlávání radiologie a zobrazovací metody nebo na akreditovaných pracovištích nástavbových obor (neuroradiologie, intervenní radiologie, dtská radiologie) nebo pracovišti mamografického screeningu nebo akreditovaném pracovišti nukleární medicíny provádjící hybridní zobrazovací metody. Cílem povinné doplkové praxe je všeobecná píprava v radiologii nebo subspecializaní píprava dle budoucího zamení radiologa po získání specializované zpsobilosti. 1), 5)

5 Povinná doplková praxe mže být absolvována dle vlastního výbru školence v délce 12 msíc vcelku na jednom pracovišti nebo na dvou rzných pracovištích v délce 2 6 msíc. Oblasti Poet výkon Výkon/vyšetení CT MR AG MAMO Celkem Trávicí trubice, bišní orgány, žluové cesty Vyšetení hrudníku plíce, mediastinum, srdce, prsy Muskuloskeletální systém mamografií 30 UZ prsu Oblast hlavy a krku CNS Obhový systém 40 CTA 10 MRA 50 Retroperitoneum, urogenitální systém Intervenní výkony (pod CT nebo UZ) 20 cévních perkutánních výkon Seznam provedených výkon v uvedených oblastech je orientaní a uvádí nejmenší poet výkon v níže uvedených oblastech, který lze považovat za pimenou praxi ve specializovaném výcviku. 25

6 2.3 Teoretická ást vzdlávacího programu ást III. e) úast na vzdlávacích aktivitách povinná Kurzy, semináe kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léba závislostí 21) kurz Radianí ochrana pro aplikující odborníky 22) Novinky z radiologie 23) specializované kurzy s tématickým zamením (absolvování min. 2 rzných kurz) 3 odborné akce garantované Radiologickou spoleností eské lékaské spolenosti J.E. Purkyn (dále jen RS LS JEP ) nebo poádané Evropskou radiologickou spoleností (dále jen ESR ) nebo Radiologickou spoleností Spojených stát amerických (dále jen RSNA ) test Základy zobrazovacích metod, radiologické anatomie, radiologické legislativy, fyzikálních princip zobrazovacích metod, vetn scintigrafie (i SPECT), PET a hybridních metod f) úast na vzdlávacích aktivitách doporuená Kurzy, semináe další kurzy, vdecké a vzdlávací akce domácí i zahraniní, garantované píslušnou odbornou spoleností (LS JEP) nebo Institutem postgraduálního vzdlávání ve zdravotnictví (dále jen IPVZ ) nebo eskou lékaskou komorou (dále jen LK ) nebo akreditovanými pracovišti nebo ESR nebo RSNA aj. Poet dní/ hodin 1 den 30 hodin celkem nejmén 35 hodin celkem nejmén 28 hodin Délka trvání v rozsahu min. 20 hod. 3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam požadovaných výkon Nedílnou souástí vzdlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech (logbook) a prkazu odbornosti lékae (specializaní index). Potvrzené výkony musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Poet výkon uvedený v logbooku je stanoven jako minimální. Pedpokládá se absolvování nebo asistence u takového potu výkon, aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.

7 3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci základního radiologického kmene Teoretické znalosti a praktické dovednosti 6 msíc specializaního vzdlávání (všeobecná povinná praxe) Anesteziologie a intenzivní medicína 2 msíce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Praktické dovednosti Kompetence po absolvování praxe Obsah anesteziologické pée (pedanestetické vyšetení, píprava ped anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie; základní odborné postupy místního znecitlivní; zásady pée o pacienta po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištní a zvládání bžných komplikací; zásady pooperaní analgesie). Znalosti základ patofyziologie, patogeneze, diferenní diagnostiky a první pomoci u stav ohrožení života i poruchy základních životních funkcí. Základní typy znecitlivní, jejich možnosti a rizika. Rozšíená pée o poranné Advanced Trauma Life Support (ATLS). Provoz pracoviš oboru anesteziologie a intenzivní medicína; vedení zdravotnické dokumentace. Provádní základní a rozšíené neodkladné resuscitace. Rozpoznání a hodnocení závažnosti stav náhlé poruchy zdraví i selhání základních životních funkcí. Poskytnutí lékaské první pomoci u stav ohrožení života i poruchy základních životních funkcí. Provedení základních výkon zajištní periferního žilního katetru; zabezpeení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do stabilizované polohy na boku. Rozpoznání a hodnocení závažnosti stav náhlé poruchy zdraví i selhání základních životních funkcí. Poskytnutí lékaské první pomoci u stav ohrožení života i poruchy základních životních funkcí. Provedení základních výkon zajištní periferního žilního vstupu, zabezpeení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení do stabilizované polohy na boku. Provedení rozšíené neodkladné resuscitace. Vedení zdravotnické dokumentace. Chirurgie 2 msíce praxe (vetn 1 ústavní pohotovostní služby týdn) na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Praktické znalosti Základní znalosti obecné a speciální chirurgie. Základy ošetení popálenin, omrzlin a chemických poranní. Rozdíly v praktické chirurgii dle vkových kategorií. Anamnéza a fyzikální vyšetení.

8 Provoz ambulancí a lžkového oddlení; vedení zdravotnické dokumentace. Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým výkonm. Asistence u ambulantních vyšetovacích i léebných postup, asistence pi bžných operacích. Pedoperaní píprava nemocných. Zásady asepse a antisepse, píprava operaního pole a mytí se k operaci. Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie. Základní pooperaní pée a monitorace vitálních funkcí. Pítomnost pi vyšetení a ošetování poranní kostí, kloub a mkkých tkání, vetn imobilizace. Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. Prevence a terapie tromboembolické nemoci. Pedoperaní a pooperaní rehabilitace. Technika podání krevní transfúze a krevních derivát, prevence a léení potransfúzních komplikací. Prevence a základní ošetení dekubit. Základní vyšetení a diferenní diagnostika náhlých píhod bišních a hrudních. Základní postupy pi diagnostice a léení polytraumat. Praktické dovednosti Kompetence po absolvování praxe Vyšetení hlavy, hrudníku, konetin a bicha (vetn per rectum). Zavedení nasogastrické sondy, moového katetru, odbr biologického materiálu. Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, vetn podávání infúzních roztok. Injekní techniky s.c., i.m., i.v., i.d. Obvazová technika, rzné zpsoby imobilizace. Základní technika ošetení a šití povrchových ran. Pée o stomie. Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetení pacienta. Zavádní nasogastrické sondy, moového katetru, odbr biologického materiálu. Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, vetn podávání infúzních roztok. Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. Podávání krevní transfúze a krevních derivát. Ošetování nekomplikovaných poranní kže a podkoží (vetn lokální anestezie a šití). Asistence pi chirurgických operaních výkonech. Základní ošetení popálenin, omrzlin, chemického a radianího poranní. Pevazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky. Vedení zdravotnické dokumentace.

9 Vnitní lékaství 2 msíce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Praktické znalosti Praktické dovednosti Kompetence po absolvování praxe Základy problematiky vnitních nemocí. Specifika onemocnní ve vyšším vku. Anamnéza a fyzikální vyšetení. Provoz ambulancí a lžkového oddlení; vedení zdravotnické dokumentace. Nejastji se vyskytující vnitní nemoci, klinické projevy, diagnostika, léba a prevence. Základní vyšetovací metody. Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. Technika podání krevní transfúze a krevních derivát, prevence a léení potransfúzních komplikací. Nejastji používané skupiny léiv v léb vnitních nemocí. Akutní stavy ve vnitním lékaství. Provedení komplexního interního vyšetení. Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, vetn podávání infúzních roztok. Injekní techniky s.c., i.m., i.v., i.d. Zavedení nasogastrické sondy, moového katetru, odbr biologického materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest. Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetení pacient. Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. Zavedení periferního žilního katetru, pée o centrální žilní katetr, vetn podávání infúzních roztok. Zavedení nasogastrické sondy, odbr biologického materiálu. Podávání krevní transfúze a krevních derivát. Vedení zdravotnické dokumentace. Teoretické znalosti a praktické dovednosti 1. a 2. rok specializaního vzdlávání v rámci základního radiologického kmene (povinná praxe v oboru kmene) Radiologie a zobrazovací metody 18 msíc praxe na akreditovaném pracovišti pod pímým odborným dohledem školitele Teoretické znalosti Znalost koncepce oboru a aktuáln platných pedpis souvisejících s indikaními kritérii, standardními operaními postupy, ochranou pacient ped záením a minimalizací radianích dávek. Fyzikální principy zobrazovacích metod využívajících RTG metody, ultrazvuk, CT, MR a scintigrafie (vetn SPECT), PET a hybridních metod. Programy zajištní kvality. Radiobiologie, rizika záení, principy ochrany ped ionizaním záením, atomový zákon, zásady provádní screeningu s použitím ionizujícího záení.

10 Farmakologie kontrastních látek a jejich aplikace, zásady prevence nežádoucích úink použitých kontrastních látek a léby v pípad vzniklých reakcí. Anatomie, fyziologie a patologie ve vztahu k zobrazovacím metodám. Základy výpoetních technik. Prbžné rozšiování a prohlubování znalostí o klinice a léb nemocí, a to pedevším se zamením na optimalizaci diagnostických algoritm a minimalizaci radianí zátže. Základy pístrojové techniky. Praktické dovednosti (znalosti klinické diagnostiky, zobrazování) Skiagrafická, skiaskopická a ultrazvuková diagnostika v neodkladné péi. Diagnostika a diferenciální diagnostika orientovaná orgánov nebo systémov, zahrnující problematiku hrudní, kardiologickou, angiologickou, gastrointestinální a bišní, urogenitální systém, lymfatický a endokrinní systém, diagnostiku neurologickou, muskuloskeletální, otorinolaryngologickou, stomatologickou a orofaciální, problematiku traumatologie a akutní medicíny. Kompetence lékae vykonávat níže uvedené innosti pod odborným dohledem po ukonení základního radiologického kmene Provádí a popisuje skiagrafická, skiaskopická, ultrazvuková a CT vyšetení. 3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci specializovaného výcviku Teoretické znalosti Anatomické znalosti normálních a patologických obraz ve všech vyšetovacích modalitách (skiaskopie, skiagrafie, ultrazvuk, poítaová tomografie, magnetická rezonance, angiologie, mamografie) a ve všech oblastech lidského tla. Funkní orgánové odchylky v diagnostickém zobrazování. Provádní, organizace a ízení screeningových program s využitím zobrazovacích metod, indikátory kvality. Specifika dtské radiologie. Znalosti technických princip zobrazovacích metod. Praktické dovednosti (znalosti klinické diagnostiky, zobrazování) Diagnostika v neodkladné péi. Diagnostika a diferenciální diagnostika orientovaná orgánov nebo systémov, zahrnující problematiku hrudní, kardiologickou, angiologickou, gastrointestinální a bišní, urogenitální systém, diagnostiku mamární (vetn screeningu), lymfatický a endokrinní systém, diagnostiku neurologickou, muskuloskeletální, otorinolaryngologickou, stomatologickou a orofaciální, problematiku traumatologie a akutní medicíny.

11 Provádní intervenních výkon pod kontrolou poítaové tomografie a ultrazvuku, provádní diagnostických a terapeutických angiografických výkon. Kompetence z vlastního oboru na konci specializovaného výcviku Samostatn provádt a popisovat všechna diagnostická radiologická vyšetení základní intervenní výkony a samostatn hodnotit hybridní metody. V tomto rozsahu inností mže vykonávat ústavní pohotovostní a konziliární služby a pedkládat návrhy na další diagnostické postupy. V tomto rozsahu inností má klinickou odpovdnost za provedená vyšetení a je povinen kontraindikovat nesprávn indikovaná vyšetení. 4 Všeobecné požadavky Znalost systému zdravotní pée, platných právních pedpis ve zdravotnictví, managementu pracovišt, první pomoci. 5 Hodnocení specializaního vzdlávání Specializaní vzdlávání probíhá pod vedením pidleného školitele na akreditovaném pracovišti. a) Prbžné hodnocení školitelem záznamy o absolvované praxi v prkazu odbornosti a v logbooku s údaji o provedených vyšeteních a intervenních výkonech v šestimsíních intervalech s podpisem školitele. Dále budou provedeny záznamy o ukonení povinné praxe v požadovaných oborech a o školení v jednotlivých odvtvích oboru. Celkové hodnocení školitelem na konci základního radiologického kmene a po ukonení specializovaného výcviku. b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního radiologického kmene vzdlávacího programu potvrzení o absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene všemi školiteli s píslušnou specializovanou zpsobilostí na akreditovaném pracovišti (viz tab. ást I.), v rozsahu stanoveném vzdlávacím programem, v délce minimáln 24 msíc, pedložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku, potvrzení o absolvování povinných kurz Novinky z radiologie a kurzu Radianí ochrana pro aplikující odborníky, úspšné absolvování testu Základy zobrazovacích metod, radiologické anatomie, radiologické legislativy, fyzikálních princip zobrazovacích metod, vetn scintigrafie (i SPECT), PET a hybridních metod po základním radiologickém kmeni. c) Pedpoklady pístupu k atestaní zkoušce absolvování základního radiologického kmene a jeho zhodnocení v prkazu odbornosti,

12 absolvování povinných školicích akcí, záznam v prkazu odbornosti, pedložení potvrzení o provedených kompletních vyšeteních a intervenních výkonech v logbooku potvrzených školitelem, absolvování požadované praxe potvrzené a zhodnocené všemi školiteli se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v prkazu odbornosti, potvrzení o absolvování kurz, vdeckých a vzdlávacích akcí (viz tab. ást III.). d) Vlastní atestaní zkouška ást praktická: - úspšné absolvování písemného testu, - zhodnocení snímkové dokumentace 3 pacient, rozhodnutí o dalším diagnosticko-terapeutickém postupu, vetn volby terapeutického algoritmu, techniky výkonu a selekce instrumentaria. ást teoretická: 3 teoretické otázky týkající se problematiky radiologie. 6 Charakteristika inností, pro které absolvent specializaního vzdlávání získal zpsobilost Absolvent se specializovanou zpsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody je schopen samostatné diagnostické innosti v celé šíi obecné radiologie v lžkových i ambulantních zaízeních, vetn intervenních metod, ve kterých byl vyškolen dle logbooku. Provádí a popisuje skiagrafická vyšetení, skiaskopicko-skiagrafická vyšetení, US, CT, MR, AG, mamografie a metody intervenní radiologie, ke kterým byl vyškolen a které sám provedl. Organizuje a ídí screeningové programy s využitím zobrazovacích metod. Provádí konsiliární služby pro jiné klinické obory, podílí se na vzdlávání dalších specialist v oboru, spolupracuje na výzkumných a vdeckých projektech. 7 Charakteristika akreditovaného pracoviše Pracovišt zajišující výuku školenc musí být akreditováno (ustanovení 13 zákona. 95/2004 Sb.). Pracovišt musí zajistit školenci absolvování vzdlávacího programu. K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce vetn úasti na ústavních pohotovostních službách a dále umožnní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím ást pípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. kritéria akreditovaného pracovišt jsou dána splnním odborných, provozních, technických a personálních pedpoklad. Nedílnou souástí žádosti o udlení akreditace je plán atestaní pípravy školence.

13 7.1 Akreditované pracovišt (AP) Personální požadavky Školitel je léka, který má nejvyšší vzdlání v oboru a nejmén 10 let výkonu povolání lékae nebo specializovanou zpsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody a min. 5 let praxe od získání specializované zpsobilosti a s minimálním úvazkem 1,0. Pomr školitel/školenec nejmén 1:1. Pracovišt musí mít nejmén další 3,0 úvazku léka s nejvyšším vzdláním v oboru radiologie a zobrazovací metody nebo specializovanou zpsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody nebo zvláštní odbornou zpsobilost v nástavbových oborech (dtská radiologie, intervenní radiologie, neuroradiologie) po celou dobu vzdlávání. Pomr celkového pepoteného potu úvazk léka se specializací v oboru radiologie a zobrazovací metody/školenec nejmén 2:1. Školitel dokládá svou zpsobilost pi žádosti o akreditaci pracovišt profesním životopisem a pehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. Spolu se žádostí je nutno pedložit plán atestaní pípravy školence stanovený vzdlávacím programem. Charakteristika pracovišt a zdravotnického zaízení Materiální a technické vybavení Souástí zdravotnického zaízení jsou obory (lžková oddlení): - chirurgie, - vnitní lékaství, - anesteziologie a intenzivní medicína, - dtské lékaství (není-li souástí, musí být praxe základy dtské radiologie zajištna smluvn). Komplexní centra (pokud nejsou souástí zdravotnického zaízení, musí být praxe radiologie na komplexních centrech zajištna smluvn): - komplexní onkologické centrum, Vstník MZ 2008, ástka 7, Prosinec 2008, - komplexní kardiovaskulární centrum, Vstník MZ 2009, ástka 9, ervenec 2009, - komplexní cerebrovaskulární centrum, Vstník MZ 2010, ástka 8, ervenec 2010, - traumacentrum, Vstník MZ 2008, ástka 6, Listopad Pístrojové vybavení, které je souástí pracovišt musí být doloženo v žádosti (praxi nelze zajistit smluvn): - skiagrafický pístroj (ne starší 15 let), - skiaskopicko skiagrafický pístroj s digitalizací (ne starší 15 let), - ultrazvukový pístroj s barevným mapováním nejvyšší nebo stední tídy dle dlení Ústavu zdravotnických informací a statistiky R (dále jen ÚZIS ) (ne starší 8 let), - CT pístroj (ne starší 8 let).

14 Další požadavky Organizaní a provozní požadavky Pístrojové vybavení, které je souástí pracovišt musí být doloženo v žádosti (praxi lze zajistit smluvn): - celotlový MR pístroj, síla magnetického pole minimáln 1,0 T a více (ne starší 8 let), - digitální angiokomplet (ne starší 15 let), - mamografický pístroj (ne starší 8 let). AP zajišuje povinnou praxi v oboru kmene a nejmén jednu z povinn volitelných praxí. Praxi, kterou AP nemže zajistit na mateském pracovišti, musí být zajištna smluvn. Délka pobytu školence mimo mateské pracovišt nepesáhne 12 msíc, výjimen mže dosáhnout 18 msíc. AP k žádosti dokládá plán atestaní pípravy školence vetn seznamu smluvních zaízení a celkovou délka pobytu školence mimo mateské oddlení. Pokud hodlá akreditované pracovišt ást (praxi) vzdlávacího programu zajišovat prostednictvím smluvních zaízení, která nemají akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditaního ízení žadatele (musí být doloženy všechny požadované informace o personálním, materiáln-technickém vybavení, min. potech výkon atd.). AP musí provádt v dostateném rozsahu a potu výkony uvedené v seznamu výkon praxe. Pokud má pracovišt ást vzdlávacího programu zajištnu prostednictvím akreditovaných smluvních zaízení, nemusí výkony v ní provádt ani dokládat. AP dokládá kopii Roního výkazu o innosti zdravotnického zaízení pro ÚZIS R za rok pedcházející k datu žádosti obsahující informace o výkonech dle eské radiologické klasifikace s pesností na první dva stupn klasifikace, vetn personálního a pístrojového vybavení. Pracovišt má pístup k odborné literatue, vetn el. databází (zajištní vlastními prostedky nebo ve smluvním zaízení). Nukleární medicína souástí zdravotnického zaízení je akreditované pracovišt nukleární medicíny s akreditací I. nebo II. typu a/nebo je praxe v oboru nukleární medicína zajištna smluvn. Hybridní zobrazovací metody má-li žadatel zájem vzdlávat školence v povinn volitelné praxi hybridní zobrazovací metody, musí být souástí zdravotnického zaízení pracovišt nukleární medicíny s II. typu nebo typu PET/CT vybavené hybridním pístrojem a/nebo je praxe zajištna smluvn. Nástavbové obory má-li žadatel zájem vzdlávat školence v povinn volitelné praxi neuroradiologie a/nebo intervenní radiologie a/nebo dtská radiologie, musí být zdravotnické zaízení akreditováno ve vzdlávacím programu píslušného nástavbového oboru nebo praxe musí být zajištna smluvn. Mamografický screening má-li žadatel zájem vzdlávat školence v povinn volitelné praxi komplexní diagnostika chorob prsu vetn screeningu, musí být pracovišt držitelem Osvdení o splnní podmínek k provádní screeningu a zaazení do mamárního screeningového programu, Vstník MZ 2010, ástka 4, Bezen 2010 nebo je praxe zajištna smluvn. Uvedené Osvdení je doloženo v žádosti.

15 1) 7.2 Vysvtlivky požadavky na pracovišt Pracovišt je akreditováno pro spolené stáže vzdlávacího programu tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zaízení nebo smluvního zaízení. 2) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem anesteziologie a intenzivní pée, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. 3) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem chirurgie, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. 4) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem vnitní lékaství, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. 5) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem radiologie a zobrazovací metody, a to v ásti akreditované pracovišt. 6) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem nukleární medicína, a to v ásti akreditované pracovišt I. typu. 7) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem nukleární medicína, a to v ásti akreditované pracovišt II. typu. 8) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem nukleární medicína, a to v ásti pracovišt, která splují podmínky a požadavky na pracovišt PET, ev. PET/CT, musí být akreditována v rámci akreditaního ízení žadatele (dle bodu nebo 7.1.2)." a souasn být vybavené hybridním pístrojem. 9) Pracovišt musí být vybaveno celotlovým MR pístrojem, síla magnetického pole minimáln 1,0 T a více, ne starším 8 let. 10) Pracovišt musí být vybaveno digitálním angiokompletem, ne starším 15 let. 11) Pracovišt musí být vybaveno mamografickým pístrojem, ne starším 8 let. 12) Souástí zdravotnického zaízení musí být lžkové dtské oddlení. 13) Pracovišt musí dále splovat podmínky stanovené pro komplexní onkologické centrum, Vstník MZ 2008, ástka 7, Prosinec ) Pracovišt musí dále splovat podmínky stanovené pro komplexní kardiovaskulární centrum, Vstník MZ 2009, ástka 9, ervenec ) Pracovišt musí dále splovat podmínky stanovené pro traumatologické centrum, Vstník MZ 2008, ástka 6, Listopad ) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené pro komplexní cerebrovaskulární centrum, Vstník MZ 2010, ástka 8, ervenec ) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem nástavbového oboru neuroradiologie, a to v ásti akreditované pracovišt. 18) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem nástavbového oboru intervenní radiologie, a to v ásti akreditované pracovišt. 19) Pracovišt musí splovat podmínky stanovené vzdlávacím programem nástavbového oboru dtská radiologie, a to v ásti akreditované pracovišt. 20) Pracovišt musí být držitelem Osvdení o splnní podmínek k provádní screeningu a zaazení do mamárního screeningového programu, Vstník MZ 2010, ástka 4, Bezen ) v jakémkoliv vzdlávacím programu. 22) absolvování se týká pouze léka, kteí pi výkonu povolání picházejí do styku se zdroji ionizujícího záení, realizují lékaské ozáení a pracují jako aplikující odborníci. 23) v uvedeném vzdlávacím programu

16 Pedmt 8 Programy povinných vzdlávacích aktivit a personální a technické vybavení pro jejich realizaci 8.1 Charakteristika vzdlávacích aktivit Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léba závislostí poet hodin Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 Pehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností. 1 Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1 Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských obor, možnosti prevence. Pehled specifických léebných modalit pro osoby škodliv užívající NL a závislé. Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 Závr kurzu, diskuse. 1 Celkem 8 Personální a technické zabezpeení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léba závislostí Personální zabezpeení Lektoi se specializovanou zpsobilostí nebo zvláštní odbornou zpsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejmén 5 let v oboru, pípadn se specializovanou zpsobilostí ve vyuované problematice. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. 2 1

17 Pedmt Program kurzu Radianí ochrana pro aplikující odborníky Veliiny a jednotky v RO (struné základy fyziky i.z., dávka, osobní dávkový ekvivalent, ekvivalentní dávka efektivní dávka). Biologické úinky IZ (stochastické, nestochastické úinky, závislost úinku na dávce, hodnoty dávkových prah, píklady koeficienty rizika, lékaský dohled nad radianími pracovníky). Cíle a principy RO (základní cíle RO, základní principy RO, specifika LO ve vztahu k principm, diagnostické referenní úrovn (DRÚ), systém RO v R návaznost na mezinárodní doporuení). Pehled zdroj ozáení populace a specifika LO (pírodní zdroje ozáení, umlé zdroje ozáení, podíl lékaského ozáení, principy regulace jednotlivých složek ozáení). Zpsoby ochrany ped externím ozáením a píklady jejich aplikace (ochrana stínním píklady (ochranné soustavy pracoviš, ochranné pomcky, filtrace RTG svazku,...), ochrana vzdáleností píklady (vzdálenost OK u pacienta, vzdálenost personálu od zdroje = ozáené plochy na pacienta, ), ochrana asem + píklady (zkracování doby skiaskopie, pulzní skiaskopie, neopakování expozic, ). Fyzikální aspekty ovlivující dávku pacienta (provozní parametry pístroje, kvalita RTG svazku (velikost filtrace), vzdálenost OK a velikost ozáeného pole, regulaní programy AEC, AERC pro rzné druhy vyšetení). Základní legislativní požadavky na LO (Atomový zákon, požadavky na zpsobilost a vzdlávání pracovník se ZIZ, odpovdnost radiologického fyzika, dohlížející osoby a osoby s pímou odpovdností pi zajištní požadavk RO, požadavky na personální a technické vybavení, výbr vhodných RTG zaízení pro daný úel, diagnostické referenní úrovn (DRÚ), návaznost na Národní radiologické standardy (NRS). Úinky ionizujícího záení na živé systémy, charakter deterministických a stochastických úink. Veliiny a jednotky používané pro poteby radianí ochrany. Systém radianí ochrany, aplikace základních princip radianí ochrany do soudobé koncepce a legislativy EU a R. Specifický charakter lékaského ozáení, velikosti dávek pacient pro typické radiologické postupy. poet hodin Typy rentgenových pístroj. 1 Zásady pro uplatování požadavk radianí ochrany pacient pi provádní a ízení zdravotnických výkon s použitím zdroj ionizujícího záení optimalizace radianí ochrany pi lékaském ozáení (diagnostické referenní úrovn, princip ALARA). Praktické metody ochrany radianích a ostatních pracovník, ostatních pacient a obyvatel pi využívání zdroj ionizujícího záení ve zdravotnickém zaízení (kontrolované a sledované pásmo, systém monitorování, vedení dokumentace, program zabezpeování jakosti). Odpovdnost za zajištní požadavk radianí ochrany pi využívání zdroj

18 ionizujícího záení v lékaství: úloha indikujícího lékae, aplikujícího odborníka, radiologického fyzika. Standardní operaní postupy a jejich význam pro snižování dávky. 7 Nejastjší chyby aplikujících odborník pi posuzování vhodnosti diagnostického i terapeutického ozáení. Odhad a hodnocení dávek na plod, konzultace k vybraným otázkám RO, požadavky na zajištní jakosti na RTG dg. pracovištích. Celkem 30 Personální a technické zabezpeení kurzu Radianí ochrana pro aplikující odborníky Personální zabezpeení Lékai se specializovanou zpsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody a praxí nejmén 5 let v oboru, pípadn se specializací ve vyuované problematice. Radiologický fyzik. Další odborníci, kteí se zabývají problematikou radianí ochrany. Garantem kurzu musí být léka s nejvyšším vzdláním v oboru a 10 let výkonu povolání v oboru specializace. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením. 6

19 Pedmt Program kurzu Novinky z radiologie Fyzikální základy vzniku rentgenového záení, jeho vlastnosti, nežádoucí úinky, jiné druhy energií používané v diagnostickém zobrazování. Zásady radianí ochrany. Zobrazovací metody (skiagrafie, skiaskopie, tomografie, sonografie, kontrastní metody, DSA, sonografie, CT, MR) jejich principy, indikace a kontraindikace. Scintigrafie vetn SPECT, PET a hybridních metod jejich principy, indikace a kontraindikace. Kontrastní látky. PACS, RIS. Popis radiologického vyšetení. Prostý snímek hrudníku a bicha technika vyšetení, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, normální nález, základní patologické stavy. Prostý snímek skeletu technika vyšetení, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, normální nález, základní patologické stavy. Skiaskopicko-skiagrafická vyšetení technika vyšetení, indikace a kontraindikace, rentgenová anatomie, normální nález, základní patologické stavy. Vyluovací urografie, tomografie, sonografie, speciální vyšetení. Diferenciální diagnostika. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 35 Personální a technické zabezpeení kurzu Novinky v radiologii Personální zabezpeení Lékai se specializovanou zpsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody a praxí nejmén 10 let v oboru, pípadn se specializací ve vyuované problematice. Garantem kurzu musí být léka s nejvyšším vzdláním v oboru a 15 let výkonu povolání v oboru specializace a s akademickým titulem docent nebo profesor. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením.

20 Pedmt Programy specializaních kurz v rozsahu minimáln 28 hodin osnova teoretické výuky po absolvování základního kmene Radiologie hrudníku Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnní hrudníku. Zobrazovací anatomie hrudníku. Zobrazování zántlivých onemocnní. Zobrazování nádor. Zobrazování ostatních onemocnní hrudníku. Základní intervenní techniky. Diferenciální diagnostika. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 14 Pedmt Muskuloskeletální radiologie Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnní muskuloskeletálního systému. Zobrazovací anatomie. Zobrazování degenerativních onemocnní. Zobrazování nádor. Zobrazování ostatních onemocnní. Specifika zobrazování onemocnní dtského vku. Základní intervenní techniky. Diferenciální diagnostika. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 14

21 Pedmt Radiologie abdominální, gastrointestinální Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnní bicha. Zobrazovací anatomie. Zobrazování gastrointestinálního traktu. Zobrazování hepatobiliárního systému. Náhlé píhody bišní. Zobrazování ostatních onemocnní. Základní intervenní techniky. Diferenciální diagnostika. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 14 Pedmt Radiologie urogenitálního systému Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnní urogenitálního systému. Zobrazovací anatomie. Zobrazování ledvin. Zobrazování moových cest. Zobrazování pohlavních orgán. Základní intervenní techniky. Diferenciální diagnostika. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 14 Pedmt Mamární diagnostika Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnní prs. Zobrazování nádor. Zobrazování ostatních onemocnní. Diferenciální diagnostika. Screening karcinomu prsu, organizace a ízení. Intervenní techniky. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 7

22 Pedmt Neuroradiologie Zobrazovací metody používané v neuroradiologii. Zobrazovací anatomie. Zobrazování degenerativních onemocnní. Zobrazování nádor. Zobrazování ostatních onemocnní. Základní intervenní techniky. Diferenciální diagnostika. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 14 Pedmt Pediatrická radiologie Zobrazovací metody používané v pediatrické radiologii. Zobrazovací anatomie. Zobrazování hrudníku. Zobrazování muskuloskeletálního systému. Zobrazování ostatních oblastí. Základní intervenní techniky. Diferenciální diagnostika. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 14 Pedmt Zobrazování srdce a velkých cév Zobrazovací metody používané v zobrazování srdce a velkých cév. Zobrazovací anatomie. Zobrazování srdce. Zobrazování tepen. Zobrazování žil. Základní intervenní techniky. Diferenciální diagnostika. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 7

23 Pedmt Sonografie Princip sonografie, techniky vyšetení. Sonografie bicha a retroperitonea. Sonografie cév. Sonografie ostatních oblastí. Základní intervenní techniky provádné pod sonografickou kontrolou. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 7 Pedmt Angiografie a intervenní radiologie Zobrazovací metody používané v zobrazování cév. Dopplerovská ultrasonografie, CTA, MRA. Angiografie a vaskulární intervence. Nevaskulární intervence. Diagnostické a léebné algoritmy. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 14 Pedmt Poítaová tomografie (CT) Princip CT, technika vyšetení. CT vyšetení mozku a hlavy. CT vyšetení hrudníku. CT vyšetení bicha a retroperitonea. CT vyšetení ostatních oblastí. Základní intervenní techniky provádné pod CT kontrolou. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 14

24 Pedmt Magnetická rezonance Princip magnetické rezonance, techniky vyšetení. MR v neuroradiologii. MR vyšetení muskuloskeletálního systému. MR vyšetení krku, hrudníku a bicha. MR vyšetení ostatních oblastí. Ovení znalostí testem. poet hodin Celkem 14 Personální a technické zabezpeení teoretické výuky ve specializaním vzdlávání po ukonení základního kmene Personální zabezpeení Lékai se specializovanou zpsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody a praxí nejmén 10 let v oboru, pípadn se specializací ve vyuované problematice. Garantem kurzu musí být léka s nejvyšším vzdláním v oboru a 15 let výkonu povolání v oboru specializace. Technické zabezpeení Uebna pro teoretickou výuku s píslušným vybavením.

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY Vzdělávací program oboru RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní radiologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 30. ČERVNA 05 Cena: 607 Kč OBSAH:. Vzdělávací program v oboru Nukleární medicína...4. Vzdělávací program v oboru Plastická

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA... 3. 3. Vzdělávací program oboru CHIRURGIE... 43 Věstník Ročník 20 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 29. DUBNA 20 Cena: 485 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA.................. 3 2. Vzdělávací

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE

Vzd lávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ČÁSTKA 4 VĚSTNÍK MZ ČR 195 Vzdlávací program oboru PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 195 1 2 Požadavky na specializaní vzdlávání... 196 2 2.1 Základní interní kmen v délce minimáln

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 8. ČERVNA 205 Cena: 672 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie....3 2. Vzdělávací program oboru Infekční lékařství...26

Více

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA

Vzd lávací program oboru LÉKA SKÁ GENETIKA Vzdlávací program oboru LÉKASKÁ GENETIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 351 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 362 2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen...2

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE ČÁSTKA 5 l VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Dětská neurologie 57 Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 57 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání...

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEURORADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEURORADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NEURORADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru neuroradiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických znalostí

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE... 3. 2. Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE... 30 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 23. KVĚTNA 2011 Cena: 385 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE.................... 3 2.

Více

Vzd lávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE

Vzd lávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE ČÁSTKA 5 VSTNÍK MZ R 5 Vzdlávací program nástavbového oboru * SEXUOLOGIE 1 Cíl vzdlávání v nástavbovém oboru... 15 Minimální požadavky na vzdlávání v nástavbovém oboru... 6.1 Specializovaný výcvik v délce

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru RADIOLOGICKÁ FYZIKA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 80 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 80.1 Základní kmen... 81 3. Specializaní výcvik...

Více

Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE

Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo chirurgický kmen.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61

Věstník OBSAH: 5. Vzdělávací program oboru Dětské lékařství... 41. 6. Vzdělávací program oboru Gynekologie a porodnictví... 61 Věstník Ročník 2009 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. LISTOPADU 2009 Cena: 530 Kč OBSAH: 1. Oznámení o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 7 Vydáno: 29. ČERVENCE 2011 Cena: 202 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 7 Vydáno: 29. ČERVENCE 2011 Cena: 202 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 7 Vydáno: 29. ČERVENCE 2011 Cena: 202 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ..............................

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Vzdělávací program oboru PSYCHIATRIE

Vzdělávací program oboru PSYCHIATRIE Vzdělávací program oboru PSYCHIATRIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 1 2.1 Základní psychiatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE Vzdělávací program oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní hygienický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Ročník 2011. Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 10. ÚNORA 2011 Cena: 526 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PŘÍPRAVA RADIOFARMAK...........

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách... Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 26. ZÁŘÍ 2013 Cena: 46 Kč OBSAH: 1. Střediska specializované zdravotní péče pro ozářené při radiačních nehodách...................

Více

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE A INTENZIVNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2. Základní anesteziologický kmen v délce minimálně

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru DERMATOVENEROLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní dermatovenerologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 154 VĚSTNÍK Vzdělávací program oboru Urgentní medicína l ČÁSTKA 5 Vzdělávací program oboru URGENTNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 155 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 155.1

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO D TI Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DTI 1 Cíl specializaního vzdlávání... 75 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 75 3 Uební plán... 763 3.1 Uební osnova základního

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ LOGOPEDIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 119 1 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 120 2 2.1 Základní kmen v oboru Klinická

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSP LÉ Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ERGOTERAPIE PRO DOSPLÉ 1 Cíl specializaního vzdlávání... 60 2 2 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 60 2 3 Uební plán... 61 3 3.1 Uební

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V CHIRURGICKÝCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... 31 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 31 3 Uební plán...

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE a INTENZIVNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE a INTENZIVNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru ANESTEZIOLOGIE a INTENZIVNÍ MEDICÍNA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní anesteziologický kmen v délce minimálně

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 26. 8. 2014 6 Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Olomouckém kraji v roce 2013 Activity

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERIOPERA NÍ PÉ E Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru PERIOPERANÍ PÉE Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 3 Uební plán... 5 3 3. Uební osnova základního modulu...

Více

Vzdělávací program oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE

Vzdělávací program oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE Vzdělávací program oboru PLASTICKÁ CHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný

Více

Dotazník pro testovací zaízení

Dotazník pro testovací zaízení ASLAB Stedisko pro posuzování zpsobilosti laboratoí Národní inspekní orgán SLP Výzkumný ústav vodohospodáský T. G. Masaryka, veejná výzkumná instituce Podbabská 30/2582, 160 62 Praha 6 Tel., fax 224 319

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE

Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Vzdělávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru ANESTEZIOLOGIE A RESUSCITACE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru anesteziologie a resuscitace je získání specializované způsobilosti osvojením

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání...1 221 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání...2 222 2.1 Základní kmen Ochrana a podpora

Více

Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační přípravy

Více

Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE A TRANSFÚZNÍ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen...2 2.2 Vlastní

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru SOUDNÍ TOXIKOLOGIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru SOUDNÍ TOXIKOLOGIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru SOUDNÍ TOXIKOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 144 1 2 Minimální požadavky na zaazení do specializaního vzdlávání... 145 2 2.1 Základní ást pro

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V PEDIATRII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V PEDIATRII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 14 Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... 14 Uební plán... 1.1 Uební osnova

Více

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2

Věstník OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen prosinec 20111... 2 Věstník Ročník 01 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Vydáno: 30. LEDNA 01 Cena: 680 Kč OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období: říjen

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZA OVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru ZOBRAZOVACÍ A OZAOVACÍ TECHNOLOGIE V RADIOTERAPII 1 Cíl specializaního vzdlávání... 1822 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 182 2 3 Program

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ GENETIKA

Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ GENETIKA Vzdělávací program oboru LÉKAŘSKÁ GENETIKA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen...2

Více

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3

Věstník OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH... 3 Věstník Ročník 2011 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 2. SRPNA 2011 Cena: 481 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V INTERNÍCH OBORECH............. 3 2. Vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny Ing. Petr Mašek Zdravotnická pracoviště Návrh typologie Cíl Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou

Více

Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE

Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Vzd lávací program oboru GASTROENTEROLOGIE Cíl specializa ního vzd lávání... 2 2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání... 23 2. Základní interní nebo chirurgický kmen...2 3 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008

Smluvní politika VZP. MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R. Praha kvten 2008 Smluvní politika VZP MUDr. Pavel Horak, CSc., MBA, editel VZP R Praha kvten 2008 !"#"$#% #"% % %"# &# ' # (#"#' Cíl VZP = být skutenou pojišovnou Poskytovat populan kalkulované veejné zdravotní pojištní

Více

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop Ing. Petr Mašek 21.10.2015 Zdravotnická pracoviště Typy připomínek Typologie Připomínky k členění a výčtu definovaných pracovišť Nové pracoviště Sdružených

Více

Vzdělávací program oboru INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo pediatrický kmen.... Vlastní specializovaný výcvik

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru OŠET OVATELSKÁ PÉ E V INTERNÍCH OBORECH Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru OŠETOVATELSKÁ PÉE V INTERNÍCH OBORECH 1 Cíl specializaního vzdlávání... Vstupní podmínky a prbh specializaního vzdlávání... Uební plán... 5.1 Uební osnova

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Pístroje, materiály a inidla jsou jednou z kontrolovaných oblastí pi kontrolách úrovn správné laboratorní praxe, které provádí Státní ústav pro kontrolu léiv. Kontrolováno je jejich poizování, provoz,

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializaního vzdlávání... 342 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 342 2.1 Základní kmen

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 25. 6. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Moravskoslezském

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * VASKULÁRNÍ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * VASKULÁRNÍ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * VASKULÁRNÍ INTERVENČNÍ RADIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně

Více

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka

Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka Junák svaz skaut a skautek R Smrnice ke zdravotnickému zabezpeení zotavovacích akcí Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na ád pro vzdlávání inovnic a inovník Junáka uruje pravidla

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 05 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 3 Vydáno: 30. ČERVENCE 05 Cena: 358 Kč OBSAH:. Vzdělávací program oboru Chirurgie.... 4. Vzdělávací program oboru Revmatologie... 30

Více

Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE

Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE Vzdělávací program oboru DIABETOLOGIE A ENDOKRINOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen...2 2.2 Vlastní

Více

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ

Novinky v postgraduálním vzdělávání. PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Novinky v postgraduálním vzdělávání PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D. IPVZ Praha, říjen 2009 Novelizace legislativy ve zdravotnickém vzdělávání Euronovela zákonů implementace směrnice č.2005/36/es Zákon č.

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Vzdělávací program v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE

Vzdělávací program v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Vzdělávací program v oboru DĚTSKÁ CHIRURGIE Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní chirurgický kmen v délce minimálně 4 měsíců.... Vlastní specializovaný

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * ANGIOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 4 měsíců... 3

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Education and training in anesthesia

Education and training in anesthesia - doporučení European Board of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care Chytra I. ARK FN Plzeň Úvod Hlavní úkoly a cíle Doporučení pro postgraduální vzdělávání v oboru anesteziologie - definice oblastí

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERFUZIOLOGIE

Vzd lávací program specializa ního vzd lávání v oboru PERFUZIOLOGIE Vzdlávací program specializaního vzdlávání v oboru PERFUZIOLOGIE 1 Cíl specializaního vzdlávání... 29 2 Minimální požadavky na specializaní vzdlávání... 29 2.1 Specializovaný výcvik v oboru perfuziologie...

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA LABORATORNÍ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 20. 9. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod ve Zlínském kraji v roce

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * HRUDNÍ CHIRURGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru.... Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových látek Věstník Ročník 2012 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 9 Vydáno: 27. LISTOPADU 2012 Cena: 51 Kč OBSAH: 1. Metodický pokyn pro postup při toxikologickém vyšetření specifikovaných návykových

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 8 21.7.2005 Radiologie a zobrazovací metody činnost oboru v Hlavním městě

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem vzdělávání ve specializačním oboru paliativní medicína a léčba bolesti je získání specializované způsobilosti

Více