P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O K Y N. ředitele odboru interního auditu a kontroly"

Transkript

1 P O K Y N ředitele odboru interního auditu a kontroly Ročník: 2012 V Praze 15. června 2012 Číslo: 10 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI ODBORU INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Čl. 1 Postavení odboru interního auditu a kontroly 1. Postavení odboru interního auditu a kontroly (dále jen odbor ) v organizační struktuře organizační složky státu Ministerstva vnitra (dále jen ministerstvo ) je upraveno nařízením Ministerstva vnitra, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra Odbor je funkčně nezávislý útvar ministerstva v podřízenosti ministra vnitra, organizačně oddělený od řídících a výkonných struktur 2 ministerstva. Čl. 2 Předmět činnosti odboru Předmět činnosti odboru je v rámci vnitřní správy resortu Ministerstva vnitra (dále jen resort ) vymezen organizačním řádem ministerstva tak, že zahrnuje a) výkon interního auditu 3 v ministerstvu, 1 Nařízení Ministerstva vnitra č. 5/2011, kterým se vydává organizační řád Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů 2 28 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 3 28 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Ministerstva vnitra č. 10/2003, o interním auditu, ve znění pozdějších předpisů

2 Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012 Strana 2 b) výkon veřejnosprávní kontroly u organizačních složek státu zřízených ministerstvem nebo organizačních složek státu zřízených zákonem a státních příspěvkových organizací, u kterých není zřízen interní audit 4, c) výkon následné veřejnosprávní kontroly 5 u: a) organizačních složek státu zřízených ministerstvem, organizačních složek státu zřízených zákonem a státních příspěvkových organizací v působnosti resortu, b) příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté prostřednictvím rozpočtové kapitoly ministerstvo nebo prostřednictvím Všeobecné pokladní správy nebo z prostředků Evropské unie, c) České pošty, s. p. 6, d) výkon kontrolní a supervizní činnosti v resortu na základě ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů ministerstva a policie nebo na základě požadavku ministra vnitra, e) vyhodnocování plnění a účinnosti opatření přijatých na základě výsledků kontrol vykonávaných orgány vnější kontroly v ministerstvu, policii, organizačních složkách státu zřízených ministerstvem, organizačních složkách zřízených zákonem, příspěvkových organizacích a státním podniku, f) výkon funkce certifikačního orgánu pro projekty spolufinancované z fondů zřízených v rámci obecného programu Solidarita a řízení migračních toků, g) metodickou a konzultační činnost pro oblast interního auditu v resortu, h) tvorbu koncepce, koordinace a metodické usměrňování obecné kontroly a veřejnosprávní kontroly v resortu, i) poskytování součinnosti při kontrolách vykonávaných v resortu orgány vnější kontroly, j) zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol v resortu a předkládání schválené zprávy Ministerstvu financí 7, k) zpracování samostatné pasáže s názvem Výsledky vnitřních a vnějších kontrol do Průvodní zprávy k návrhu závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 314 Ministerstvo vnitra 8, l) vyhodnocování postupu před uzavíráním smluv s externími firmami, jejichž předmětem je výkon auditů nebo právních služeb pro útvary ministerstva 9, 4 8 odst. 1 a 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 5 11 odst. 4 a 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 6 15 písm. g) a h) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 7 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 8 Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů 9 Pokyn ministra vnitra č. 53/2011, kterým se stanoví postup při uzavírání smluv s externími firmami, jejichž předmětem je výkon auditů, právních služeb a dalších poradenských služeb pro útvary organizační složky státu Ministerstvo vnitra

3 Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012 Strana 3 m) vedení resortního informačního systému Kontrolní činnost 10, provozování aplikace Audit MV a zabezpečování provozu samostatných síťových segmentů odboru. ČÁST DRUHÁ ORGANIZACE A ŘÍZENÍ ODBORU 1. Odbor se organizačně člení na a) oddělení interního auditu, b) oddělení veřejnosprávní kontroly, c) oddělení výkonu supervize, d) oddělení analytické. Čl. 3 Organizační struktura a řízení odboru 2. V čele odboru je ředitel odboru, kterého řídí ministr vnitra. Ze své činnosti, včetně zajišťování interního auditu v ministerstvu, je ředitel odboru odpovědný ministrovi vnitra. 3. Ředitel odboru řídí svého zástupce, vedoucí jednotlivých oddělení a zaměstnance, který není začleněn do oddělení asistenta. 4. Zástupce ředitele odboru zastupuje ředitele odboru po dobu jeho nepřítomnosti v plném rozsahu, s výjimkou a) odborného řízení oddělení interního auditu, kdy ředitele odboru zastupuje vedoucí tohoto oddělení, b) rozhodování ve věcech, u nichž si ředitel odboru rozhodování vyhradil. 5. V čele jednotlivých oddělení stojí vedoucí oddělení. 6. Mimo vedoucích zaměstnanců působí v jednotlivých odděleních zaměstnanci, kteří nejsou uvedeni v odstavci 2 až 5, avšak jsou oprávněni na základě právních předpisů a interních aktů řízení organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců oddělení a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Jedná se o zaměstnance, kteří jsou v systemizaci pracovních míst označeni kódem příplatku za vedení 799 (dále jen pověřený zaměstnanec ). 10 Čl. 23 Nařízení Ministerstva vnitra č. 55/2003, o obecné kontrole a supervizní činnosti, ve znění pozdějších předpisů

4 Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012 Strana 4 PRAVOMOC VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ A POVĚŘENÝCH ZAMĚSTNANCŮ Čl. 4 Ředitel odboru 1. Ředitel odboru odpovídá za činnost odboru, přičemž v souladu s organizačním řádem ministerstva zejména a) řídí, organizuje a kontroluje činnost odboru tak, aby byla v souladu s postavením, působností a hlavními úkoly ministerstva, b) koordinuje činnost odboru s činností ostatních útvarů ministerstva a zajišťuje vzájemnou spolupráci, c) zastupuje, v rozsahu vymezeném předmětem činnosti odboru, ministerstvo při jednáních navenek, d) zastupuje odbor při jednáních s vedoucími zaměstnanci a služebními funkcionáři jednotlivých složek resortu, a to v rozsahu předmětu činnosti odboru nebo na základě plné moci udělené ministrem vnitra, e) zmocňuje zaměstnance odboru k zastupování při jednáních navenek i uvnitř resortu, f) rozhoduje o formě a způsobu řešení závažných úkolů odboru, pokud si rozhodnutí o řešení konkrétního úkolu odboru nevyhradil ministr vnitra, g) řídí zpracování koncepce interního auditu, veřejnosprávní kontroly a obecné kontroly zajišťované v rámci resortu, s výjimkou řídící kontroly, a odpovídá za jejich realizaci, h) vydává ve své pravomoci interní akty řízení a z hlediska předmětu činnosti odboru zajišťuje zpracování stanovisek k návrhům právních předpisů a interních aktů řízení připravovaných jinými útvary ministerstva a k návrhům právních předpisů připravovaných jinými ústředními správními úřady, i) vykonává ve stanoveném rozsahu personální pravomoc, předkládá návrhy na jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců odboru a v návrhu pracovní smlouvy stanoví popis jejich pracovní činnosti, j) navrhuje vnitřní organizaci odboru, včetně systemizace pracovních míst, zpracovává a vydává organizační řád odboru, k) odpovídá za včasnost a správnost vyřízení petic, stížností a jiných podání doručených nebo postoupených odboru a za včasné poskytnutí informací požadovaných podle právního předpisu. 2. Ředitel odboru přímo řídí asistenta, který zejména a) zajišťuje specializované organizační a koordinační činnosti pro ředitele odboru, koordinuje časový harmonogram ředitele odboru s časovým harmonogramem dalších vedoucích zaměstnanců,

5 Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012 Strana 5 b) zajišťuje komplexně spisovou službu a předarchivní péči o písemnosti 11 v odboru, c) vede elektronickou poštu odboru, d) zajišťuje styk s podatelnou ministerstva, zabezpečuje příjem a rozdělení poštovních zásilek, e) vede evidenci materiálně technických prostředků přidělených pro zajištění činnosti odboru a sleduje jejich účelné používání a vynakládání, f) vede evidenci majetku přiděleného jednotlivým zaměstnancům a evidenci zápůjček, g) zabezpečuje zaměstnance majetkem. Čl. 5 Zástupce ředitele odboru Zástupce ředitele odboru zastupuje ředitele odboru dle čl. 3 odst. 4. Při řízení oddělení výkonu supervize má pravomoc a odpovědnost vedoucího oddělení podle čl. 6. Čl. 6 Vedoucí oddělení Vedoucí oddělení odpovídá za činnost oddělení, přičemž zejména a) zabezpečuje, aby úkoly oddělení byly realizovány v souladu s právními předpisy a interními akty řízení 12, b) organizuje, řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců, c) odpovídá řediteli odboru za věcnou, právní, jazykovou a formální úroveň materiálů zpracovávaných oddělením, včetně dodržení stanovených termínů, d) předkládá řediteli odboru návrhy na personální opatření vůči podřízeným zaměstnancům a zpracovává popis jejich pracovní činnosti, e) plní další úkoly uložené ředitelem odboru. Čl. 7 Pověření zaměstnanci Pověření zaměstnanci uvedení v čl. 3 odst. 6 odpovídají za plnění úkolů na svěřeném pracovišti. 11 např. Nařízení Ministerstva vnitra č. 5/2008, kterým se vydává spisový a skartační řád 12 např. Nařízení Ministerstva vnitra č. 5/2008, kterým se vydává spisový a skartační řád

6 Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012 Strana 6 ČÁST TŘETÍ ČINNOST ORGANIZAČNÍCH ČLÁNKŮ ODBORU Oddělení interního auditu zejména Čl. 8 Oddělení interního auditu a) zajišťuje v ministerstvu výkon interních auditů a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti vnitřního řídícího a kontrolního systému, b) zpracovává ekonomické analýzy auditovaných oblastí, c) zajišťuje v ministerstvu provádění auditů k ověření účinného fungování řídícího a kontrolního systému realizace podpory z fondů Evropské unie, d) zajišťuje výkon auditů implementačních struktur strukturálních a komunitárních programů v působnosti ministerstva, e) plní úkoly certifikačního orgánu v rámci komunitárního programu Evropské unie Solidarita a řízení migračních toků, f) zpracovává střednědobý a roční plán interního auditu v ministerstvu, g) posuzuje hospodárnost, efektivnost a účelnost požadavků na uzavírání smluv mezi ministerstvem a externími firmami na provádění auditů, h) zpracovává a cestou ředitele odboru předkládá ministrovi vnitra 1. zprávy o vykonaném interním auditu, jejichž součástí je doporučení k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků, ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému v ministerstvu a k předcházení nebo ke zmírnění rizik a ke zdokonalování postupů a zlepšování řízení, 2. písemná upozornění na případy, kdy na základě doporučení podle bodu 1. nebo na základě oznámení řídící kontroly nebyla přijata příslušná opatření, i) informuje o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol, j) zpracovává pro oddělení analytické samostatnou pasáž o interním auditu pro účely 1. roční zprávy o finanční kontrole, 2. Průvodní zprávy k návrhu závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra, k) zajišťuje metodickou a konzultační činnost pro oblast interního auditu v resortu, l) podílí se v rámci připomínkového řízení na posuzování návrhů právních předpisů a interních aktů řízení, m) podílí se na zabezpečení každoroční prezentace činnosti odboru a na obsahovém zabezpečení semináře pro auditory, n) využívá aplikační prostředí Audit MV s podporou příslušných specialistů oddělení analytického a předkládá oddělení analytickému podněty na jeho zdokonalení, o) spolupracuje s externími auditory a vnějšími kontrolními orgány při jejich výkonu působnosti vůči ministerstvu, zejména s Nejvyšším kontrolním úřadem a Ministerstvem financí, p) plní další úkoly uložené ředitelem odboru.

7 Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012 Strana 7 Čl. 9 Oddělení veřejnosprávní kontroly Oddělení veřejnosprávní kontroly zejména a) zajišťuje výkon veřejnosprávní kontroly u organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, které nemají zřízen útvar nebo pracoviště interního auditu, b) provádí výkon následné veřejnosprávní kontroly u: 1. organizačních složek státu zřízených ministerstvem, organizačních složek státu zřízených zákonem a příspěvkových organizací v působnosti resortu 2. příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté prostřednictvím rozpočtové kapitoly ministerstvo nebo z prostředků Všeobecné pokladní správy nebo z prostředků Evropské unie, 3. České pošty, s. p., c) předkládá oddělení interního auditu informace o závažných zjištěních z vykonaných veřejnosprávních kontrol, d) metodicky usměrňuje výkon veřejnosprávní kontroly v resortu, e) zpracovává pro oddělení analytické samostatnou pasáž o veřejnosprávní kontrole pro účely 1. roční zprávy o finanční kontrole, 2. Průvodní zprávy k návrhu závěrečného účtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra, f) připravuje podklady pro zpracování ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů ministerstva a policie, g) podílí se na každoroční prezentaci činnosti odboru a na obsahovém zabezpečení semináře pro kontrolory, h) plní další úkoly uložené ředitelem odboru. Čl. 10 Oddělení výkonu supervize Oddělení výkonu supervize oddělení zejména a) zajišťuje výkon kontrolní a supervizní činnosti v resortu na základě ročního plánu hlavních kontrolních úkolů ministerstva a policie nebo na základě požadavku ministra vnitra, b) vyhodnocuje dodržování metod a postupů při výkonu kontroly, plnění a účinnost opatření přijatých na základě výsledků kontrol vykonávaných orgány vnější kontroly v resortu, c) zpracovává pro oddělení analytické informaci o výsledcích provedených kontrol a supervizí, d) připravuje podklady pro zpracování ročního jednotného plánu hlavních kontrolních úkolů ministerstva a policie,

8 Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012 Strana 8 e) metodicky usměrňuje statistické vykazování kontrol vykonaných v resortu, včetně státních kontrol a správního dozoru a kontrol vykonaných vnějšími kontrolními orgány, f) podílí se na zabezpečení každoroční prezentace činnosti odboru a na obsahovém zabezpečení semináře pro kontrolory, g) sleduje realizaci protikorupčních opatření v resortu, h) vyřizuje petice, stížnosti a jiná podání osob související s činností odboru, doručené nebo postoupené odboru, a požadavky na poskytnutí informací podle právního předpisu, související s činností odboru, i) plní další úkoly uložené ředitelem odboru. Oddělení analytické zejména Čl. 11 Oddělení analytické a) zpracovává interní akty řízení, vztahující se k metodám a postupům při výkonu interního auditu, veřejnosprávní kontroly, supervizní činnosti a obecné kontroly, b) zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů, interních aktů řízení navrhovaných ke schválení ministrovi vnitra a k materiálům projednávaným ve vládě týkajících se kontroly, c) zpracovává interní akty řízení ředitele odboru, d) metodicky usměrňuje výkon obecné kontroly v resortu, e) podílí se na zajišťování odborné přípravy kontrolních pracovníků v resortu, f) zpracovává roční jednotný plán hlavních kontrolních úkolů ministerstva a policie, g) zpracovává zprávu o výsledcích obecné kontroly a supervizní činnosti za kalendářní rok, h) zpracovává pasáž s názvem Výsledky vnitřních a vnějších kontrol do Průvodní zprávy k návrhu závěrečného účtu rozpočtové kapitoly 314 Ministerstvo vnitra, i) zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol v resortu a předkládá schválenou zprávu Ministerstvu financí, j) spolupracuje při zajišťování účinného systému interního auditu, veřejnosprávní kontroly, obecné kontroly a supervizní činnosti s ostatními ministerstvy a dalšími ústředními správními úřady a s Nejvyšším kontrolním úřadem, k) posuzuje hospodárnost, efektivnost a účelnost požadavků na uzavírání smluv mezi ministerstvem a externími firmami na provádění právních služeb, l) poskytuje součinnost při kontrolách vykonávaných v resortu orgány vnější kontroly, zejména Nejvyšším kontrolním úřadem a Ministerstvem financí, m) zpracovává návrh rozpočtu odboru, zabezpečuje sledování plnění rozpočtu odboru, včetně prověřování a zajišťování účetní správnosti, podává hlášení o stavu rozpočtu,

9 Pokyn ředitele OIAK č. 10/2012 Strana 9 n) zabezpečuje výplatu dávek zaměstnancům odboru, vede evidenci dovolených, nemocenských a indispozičního volna a nepřítomnosti, n) zabezpečuje provádění rozpočtových opatření podle pokynu ředitele odboru, o) plní úkoly odboru vyplývající z předpisů o ochraně utajovaných informací, p) komplexně zabezpečuje ICT odboru, q) plní úkoly související s analýzou informací z oblasti interního auditu a kontroly resortu MV, r) zabezpečuje implementaci a instalaci softwarových prostředků na výpočetní technice vedené v majetku odboru, s) zveřejňuje informace odboru do prostředí resortní počítačové sítě a sítě internet, t) zabezpečuje správu serverů odboru, serverů celorepublikového informačního systému a serverů Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezídia, u) zabezpečuje odbornou přípravu zaměstnanců z odboru v oblasti informačních technologií, w) organizačně zabezpečuje seminář pro kontrolory a auditory a podílí se na obsahovém zabezpečení semináře, x) zabezpečuje správu a provoz celorepublikového elektronického informačního systému Kontrolní činnost, y) zabezpečuje školení interních auditorů resortu v aplikačním prostředí Audit MV, z) plní další úkoly uložené ředitelem odboru. ČÁST ČRVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 12 Organizační schéma odboru je uvedeno v příloze. Čl. 13 Ruším pokyny ředitele odboru interního auditu a kontroly č. 7/2011 a č. 4/2012. Čl. 14 Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. Č. j. MV /IAK-2012 Mgr. Petr PLAŇANSKÝ. v. r. ředitel odboru

10 Příloha k pokynu ředitele OIAK č. 10/2012 ředitel odboru asistentka vedoucí oddělení interního auditu vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly zástupce ředitele a vedoucí oddělení výkonu supervize vedoucí oddělení analytického

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Kapitola 13. ODBOR KONTROLY

Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Kapitola 13. ODBOR KONTROLY Odbor kontroly se člení na: oddělení kontroly příspěvkových organizací a daňového řízení oddělení kontroly obcí a dotací Samostatná působnost: sestavuje návrh rozpočtu příjmů

Více

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary Katastrální úřad pro Karlovarský kraj Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary V Karlových Varech 30. června 2015 Č.j.: KÚ-01481/2015-460-1001 Počet listů: 41 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D K a t a s t r á

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015 V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, vydává Rada pro veřejný dohled nad auditem tento

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

plk. Ing. Ivan Koleňák

plk. Ing. Ivan Koleňák Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a nařízení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Účinnost od 18. 9. 2009. Ing. Bohdan Tomáš ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Účinnost od 18. 9. 2009. Ing. Bohdan Tomáš ředitel krajského úřadu. Krajský úřad Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Tel: +420 485 226 111 Fax: +420 485 226 444 e-mail: info@kraj-lbc.cz www.kraj-lbc.cz IČ: 70891508 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost od 18. 9. 2009 Ing.

Více

Organizační řád základní školy

Organizační řád základní školy Organizační řád základní školy Škola: Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Účinnost od: 1. 9. 2011 Spisový znak: P Čl.1. Úvodní ustanovení Organizační řád Základní školy Štěpánov

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: Platnost od: 18.01.2016 Účinnost od : 01.02.2016 Platnost do: Portál

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: Platnost od: 18.01.2016 Účinnost od : 01.02.2016 Platnost do: Portál MĚSTO KRÁLÍKY O r g a n i z a č n í ř á d M ě s t s k é h o ú ř a d u K r á l í k y Spis. značka: Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: Platnost od: 18.01.2016 Účinnost od : 01.02.2016 Platnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Unhošť

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Unhošť ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Unhošť Zpracovala: Bc. Monika Horová, tajemnice MěÚ Unhošť Vydala: Bc. Monika Horová, tajemnice MěÚ Unhošť Schválil: Rada města Unhoště dne 6.10.2014 Originál uložen: sekretariát

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH ---------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V ČEHOVICÍCH --------------------------------------------------------------------- ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tento organizační řád upravuje organizační a řídicí strukturu součásti veřejné vysoké školy Fakulty chemické Vysokého

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy Pracovní návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ke způsobu hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsahu ročního plánu kontrol, postupu při provádění kontrol, obsahu informace

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ

SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ uveřejněných ve Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Základní předpisy PO. Ing. Martin Řehák

Základní předpisy PO. Ing. Martin Řehák Základní předpisy PO Zákon č. 133/1985 sb. O požární ochraně Zákon č. 238/2000 sb. O HZS ČR Zákon č. 239/2000 sb. O IZS Zákon č. 240/2000 sb. O krizovém řízení Vyhláška č. 246/2001 sb. O požární prevenci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEROUN

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEROUN MĚSTO BEROUN Rada města ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEROUN (Úplné znění ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.12.2013) Účinnost: 9.4.2013 V Berouně dne 8.4.2013 Obsah: strana: Článek 1 Předmět úpravy 3 Článek

Více

Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu

Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu Hlavní organizační řád Národního památkového ústavu V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září 2012 (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační řád Střední průmyslové školy, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy a práva a povinnosti

Více

nzv'_, \, III MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství

nzv'_, \, III MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství nzv'_,.`\" _ı., \, III `O I MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zemědělství Úvod Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový rezortní interní

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO- 3655 /GŘ VZ-2003 V Praze dne 30. října 2003 S c h v a l u j e:... generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ RADY A ÚSTŘEDÍ Verze: Dne: Schválil: Vypracoval: Článek I. Úvodní ustanovení

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA (stav k datu 30. 9. 2014)

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK CENIA (stav k datu 30. 9. 2014) Úsek vnitřních služeb (50) Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Agenda auditní a kontrolní činnosti 1 Kontrolní činnost 2 Kontrolní činnost 3 Kontrolní činnost zatajování zjištěných hrubých

Více

Rámcový rezortní interní protikorupční program

Rámcový rezortní interní protikorupční program III. Rámcový rezortní interní protikorupční program Ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům je předkládána osnova představující minimální rámec rezortního interního protikorupčního programu. Její

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU CHEMOPETROL, a.s. Strana 1/7 INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU Schválil: Ing. Petr Cingr, generální ředitel a.s. Platnost od: 25.10.2004 Správce dokumentu: Zpracovatel: Odbor integrovaných systémů řízení Odbor

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Organizace: Integrovaná střední škola Cheb Vnitřní předpis číslo: 6/2010 Vnitřní kontrolní systém Platnost od: 1.4. 2010 Účinnost od: 1.4. 2010 Datum: 31.3. 2010 Vypracoval: Bc.Věra Burdová Funkce: ekonomka

Více

Česká republika- Ministerstvo zemědělství

Česká republika- Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo zemědělství Audit zabezpečení a funkčnosti protikorupčního programu MZe Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j./evidenční číslo VZ 33500/2010-11000 Zastoupený: Ing.

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad Vzhledem k tomu, že nepřipadají v úvahu závažné dopady ani nelze očekávat ohrožení realizace některé státem

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1

2/3.3 Spis. Správní řád v praxi. 2/3.3 str. 1 Správní orgány str. 1 Spis 17 Na rozdíl od dosavadního zákona, který ponechával vedení spisu pouze na interních předpisech, byla nyní v zájmu právní jistoty jeho úprava zařazena přímo do správního řádu.

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

Organizační řád Městského úřadu Broumov

Organizační řád Městského úřadu Broumov Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov VNITŘNÍ SMĚRNICE Název: Organizační řád Městského úřadu Broumov Číslo dokumentu: VS/01 Vydání č.: 10 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.06.2016 Platnost do:

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Aktualizace květen 2016

Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU. *crdux007p1zx* Aktualizace květen 2016 Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady *crdux007p1zx* CRDUX007P1ZX Č. j.: DUCR-55931/14/Mj Směrnice č. 2/2014 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DRÁŽNÍHO ÚŘADU Aktualizace květen 2016 Úplné

Více

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické OBSAH: Preambule Oddíl I. Obecná ustanovení Čl. 1. Cíl diakonické práce Čl. 2. Okruhy diakonické práce ČCE Č l. 3. Odpovědnost za diakonickou práci

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A ŽÁKŮ I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Podávání, evidence a vyřizování stížností

Podávání, evidence a vyřizování stížností VNITŘNÍ PRAVIDLA: Podávání, evidence a vyřizování stížností Evidenční číslo: VP 7a MÚSS Plzeň Jméno a příjmení Funkce / útvar Podpis Zpracoval: Bc. Eva Žípková Mgr. Věra Kotrbatá Sociální pracovnice DZR

Více

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ

Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ Platné znění části zákona s vyznačením navrhovaných změn a doplnění V. Zákon č. 239/2013 Sb. ČÁST PRVNÍ Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. I Zákon č. 56/2001 Sb., o

Více

Studijní opora. Zpracoval: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc.

Studijní opora. Zpracoval: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Studijní opora Název předmětu: Organizace a řízení logistiky Zpracoval: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D., doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC Stránka 1 z 9 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Žatce (dále jen zastupitelstvo města ) tímto ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 153/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 153/0 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1 Obsah

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1 Obsah Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu městské části Praha 1 Obsah I. ÚVOD... 3 1. OBECNÉ PŮSOBNOSTI TÝKAJÍCÍ SE VŠECH PRACOVIŠŤ... 3 a) Agenda spisové služby... 3 b) Agenda

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 35 DNE: 8. 2. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 516/2016/ŠKS NÁZEV: Vyhlášení konkursního řízení na ředitele/ku PO ZŠ Komenského 6 a na ředitele/ku PO MŠ ve Žďáře nad Sázavou ANOTACE: Vyhlášení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

Příkaz ministra č. 34/2006

Příkaz ministra č. 34/2006 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j.: 2006/73784-101 V Praze dne 27. prosince 2006 Příkaz ministra č. 34/2006 Věc: Poskytování informací v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí podle

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami

O b s a h : 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami Částka 16 Ročník 2001 Vydáno dne 5. října 2001 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 1. října 2001 k využívání outsourcingu bankami 13. Úřední sdělení České národní

Více

VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI!! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016

VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI!! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 VZOR ŽÁDOSTI NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI!! ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2016 DOTAČNÍ TITUL VZOR - NESLOUŽÍ

Více

ZÁKON. o živnostenských úřadech

ZÁKON. o živnostenských úřadech 570/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o živnostenských úřadech Změna: 286/1995 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 284/2004 Sb. Česká národní rada se usnesla na

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Čl. I Úvodní ustanovení Účelem této směrnice je sjednotit a upravit postup a povinnosti zaměstnanců

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005 o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VEOBECNÁ USTANOVENÍ

251/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 3. května 2005 o inspekci práce ČÁST PRVNÍ VEOBECNÁ USTANOVENÍ 251/2005 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2005 o inspekci práce Změna: 230/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 362/2007 Sb. Změna: 382/2008 Sb. Změna: 294/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně, odd. 1801 Daň z přidané hodnoty Č.j.: MF-19797/2016/3005-2 PID: MFCR6XJPBS

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 7. srpna 2003 Částka: 36 O B S A H : Část I. Část

Více