Výroční zpráva za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2004"

Transkript

1 Policejní akademie České republiky Výroční zpráva za rok 2004 Předkládá: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka PA ČR (do ) doc. JUDr. František Novotný, CSc. pověřen řízením PA ČR (od ) Praha 2005

2 Autoři textu: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Bc. Irena Holzhauserová, JUDr. Ivo Hrazdíra, Mgr. Anna Lukešová, Mgr. Ivana Macková, doc. JUDr. František Novotný, CSc., JUDr. Ing. Jan Němec, JUDr. Karel Novosad, doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., prof. Ing. Viktor Porada, DrSc., doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc., Mgr. Ivana Stachová, prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., JUDr. František Volevecký. 2

3 Akademičtí funkcionáři PA ČR Rektor: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. (do ) Pověřen řízením PA ČR: Doc. JUDr. František Novotný, CSC. (od ) Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost: Doc. JUDr. František Novotný, CSc. (do ) Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční styky: Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. (do , od pověřen řízením) Kvestor: JUDr. František Bašta 3

4 Obsah 1 Úvod 1 2 Organizační schéma PA ČR 2 3 Složení orgánů PA ČR Vědecká rada Akademický senát Další orgány dle vnitřních předpisů Disciplinární komise Ediční rada Katedry a oddělení 6 4 Vzdělávací činnost Studijní programy Programy celoživotního vzdělávání Zájem o studium na PA ČR Počty studentů školy Počty zahraničních studentů Počty absolventů včetně zahraničních studentů Inovace studijních programů, nové studijní programy Nové směry v přípravě pedagogických pracovníků Hodnocení nabídky studijních oborů Studijní neúspěšnost 18 5 Informační a komunikační technologie Nově vybudované prvky informační infrastruktury Rychlost koncových připojení pracovišť 18 6 Vysokoškolská knihovna, knihovnicko-informační služby Doplňování knihovního fondu Dostupnost elektronických informačních zdrojů Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb Elektronické služby pro PA ČR 20 4

5 6.5 Vzdělávání a výchova uživatelů Pracovníci-celoživotní vzdělávání Další aktivity 21 7 Výzkum a vývoj Oblasti výzkumu a vývoje, na které se PA ČR zaměřuje Zaměření Výzkumného záměru PA ČR Unikátní pracoviště školy Významná spolupráce školy ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR Významná mezinárodní spolupráce školy ve výzkumu a vývoji Hlavní výsledky výzkumu na PA ČR 27 8 Pracovníci PA ČR Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Počet interních a externích akademických pracovníků Vzdělávání akademických pracovníků Habilitační a jmenovací řízení Celkový a přepočtený počet akademických pracovníků 35 9 Hodnocení činnosti Systém hodnocení kvality vzdělávání na škole Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení kateder Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty Hodnocení kvality přípravy pedagogických pracovníků Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Přímá mezinárodní spolupráce Zapojení do mezinárodních programů Zahraniční mobility studentů a akademických pracovníků Další aktivity PA ČR Významné konference, semináře a další akce SVOČ Jiné nepedagogické aktivity 43 5

6 12 Péče o studenty Ubytovací zařízení Stravovací zařízení Poskytovaná stipendia Informační a poradenské služby Tělovýchovná a sportovní činnost Rozvoj školy Investiční aktivity školy Obnova a údržba objektů Závěr Přílohy 58 Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Bakalářský studijní program Veřejná správa, studijní obor Krizové řízení ve státní správě a územní samosprávě Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika Program celoživotního vzdělávání 6

7 1 Úvod Do roku 2004 vstupovala Policejní akademie ČR s konkretizací rozvojového záměru PA ČR a aktualizací úkolů pro kalendářní rok. Při definování krátkodobých cílů a priorit jsme vycházeli z analýzy hlavních činností školy, situace na vzdělávacím trhu, reálné pozice školy v akademickém prostředí, analýzy potřeb konečného uživatele, zejména rezortu Ministerstva vnitra ČR a zdrojových možností rozvoje. Jako prvořadé byly zařazeny cíle a úkoly s přímou vazbou na vyšší kvalitu vzdělávání ve všech formách pedagogické činnosti školy, na aktivity vědecké a výzkumné činnosti s vazbou na cíle výzkumného záměru PA ČR zpracovaného na léta a jeho využitelnost v rezortu MV ČR a Policii ČR, na rozvoj oborů vyučovaných na PA ČR a rovněž na vnímání akademie jako součásti evropského vědecko-vzdělávacího prostoru. Konstatujeme, že tyto tři priority byly většinově akceptovány a plněny a staly se tak sdílenou strategií a základem naší práce v roce Dařilo se nám i v jiných oblastech. Pozitivním faktem je trvalý zájem o naši školu. Stabilně vysoké počty uchazečů, kteří se hlásí ke studiu, vyjadřují enormní interes o oborově profilovaný typ studijního programu v oblasti bezpečnostně právní, pro který v rámci přezkumného řízení přijala akademie dodatečně 196 uchazečů. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektu celoživotního vzdělávání se osvědčila i v uplynulém období. Škola nabídla v akademickém roce 2003/2004 celkem 52 kurzy pro širokou odbornou veřejnost manažery, specialisty policejní praxe, příslušníky bezpečnostních sborů ČR, zaměstnance MV a další zájemce. Celoživotní vzdělávání je zároveň i reflexí na kvalitu vzdělávání a příležitostí pro ověřování některých poznatků z realizace vědeckých a výzkumných úkolů. Cenný je styk s praxí i výměna zkušeností. V oblasti vědy a výzkumu byl obhájen, schválen a finančně saturován výzkumný záměr PA ČR na léta První realizační výstupy identifikují rizika bezpečnostní praxe s cílem vytvořit teoretický základ pro rozvoj policejní praxe a následně hledání cest ke zvýšení úspěšnosti v boji s vnitřními bezpečnostními riziky. Významnou akcí v této oblasti bylo uspořádání konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Evropskou policejní akademií (CEPOL) na téma Rozvoj policejních věd a transformace znalostí do policejního vzdělávání, výcviku a praxe. Uplynulý rok byl rokem kvality. PA ČR postupně přechází do období svěží zralosti, pro něž by měl být typický zejména růst další přidané hodnoty, další kvality. Obhajovat a upevňovat své postavení v evropském měřítku je kontinuálním procesem, nikoliv jednorázovou akcí. Hlavním kritériem je kvalita našeho studenta a absolventa. Jednotlivé úseky činnosti Policejní akademie ČR jsou podrobněji popsány v dalších kapitolách výroční zprávy a dokumentovány v jejích přílohách. Doufáme, že předkládaný dokument věrohodně reflektuje hlavní události a činnost akademie v uplynulém roce. 1

8 2. Organizační schéma PA ČR (s platností do ) kancelář rektora REKTOR personální oddělení skupina vnitřní kontroly prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční styky prorektor pro vnější vztahy a rozvoj kvestor kat. bezpečnost. služeb kat. krim., ciz. a pohran. policie kat. pol. managementu a infor. knihovna vydavatelství Hospodářsk o investiční odbor finanční oddělení kat. technických prostředků katedra kriminalistiky katedra kriminologie kat. tělesné a střelecké přípravy katedra krizového řízení katedra trestního práva oddělení informačních technologií oddělení zahraničních styků oddělení vědy a výzkumu kat. veřejnoprávních discipl. kat. soukromoprávních discipl. katedra veřejné správy katedra společenských věd katedra jazyků studijní oddělení oddělení vzdělávání 2

9 3. Složení orgánů Policejní akademie ČR 3.1 Vědecká rada Policejní akademie ČR interní členové doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. vedoucí katedry policejního managementu a informatiky JUDr. Vladimír Balaš, CSc. katedra veřejnoprávních disciplín doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. vedoucí katedry společenských věd pplk. doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. vedoucí katedry veřejné správy doc. JUDr. Pavel Macek, CSc. vedoucí katedry bezpečnostních služeb doc. JUDr. František Novotný, CSc. pověřen řízením Policejní akademie ČR plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. pověřen řízením úseku vědy, výzkumu a zahraničních styků prof. Ing. JUDr. Viktor Porada, DrSc. vedoucí oddělení vědy a výzkumu pplk. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. vedoucí katedry kriminalistiky doc. Ing. Renata Štablová, CSc. katedra kriminologie doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc. vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání a oborových studií doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc. vedoucí katedry kriminologie doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. vedoucí katedry veřejnoprávních disciplín 3

10 Vědecká rada Policejní akademie ČR - externí členové: plk. JUDr. Bohumil Bezemek ředitel PČR Správa Jihočeského kraje České Budějovice prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha JUDr. František Dočekal ředitel Okresní ředitelství P ČR Kroměříž prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. Katedra správního práva a správní vědy Právnická fakulta UK prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. Ústav potravinářského inženýrství Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická plk. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph. D. zástupce ředitele Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejní prezídium JUDr. Zdeněk Karabec, CSc. vědecký pracovník Institut pro kriminologii a sociální prevenci JUDr. Pavel Kučera místopředseda Nejvyššího soudu plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. rektor Akadémia Policajného zboru v Bratislavě plk. JUDr. Jaroslav Macháně náměstek policejního prezidenta pro trestní řízení Policejní prezídium pplk. Mgr. Oldřich Martinů náměstek policejního prezidenta pro neuniformovanou policii Policejní prezidium 4

11 prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr.h.c. ústavní soudce Ústavní soud ČR JUDr. PhDr. Otakar Osmančík, CSc. vědecký pracovník prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. přednosta Ústavu soudního lékařství I. lékařská fakulta UK v Praze prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. Fakulta informatiky a statistiky Katedra systémové analýzy Vysoká škola ekonomická JUDr. Pavel Zářecký, CSc. náměstek ministra vnitra pro legislativu a místní správu Ministerstvo vnitra 3.2 Akademický senát (do 12. listopadu 2004) Předseda: Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.,dr.h.c. Členové akademické kurie: Doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph. D., PhDr. Oxana Dlouhá, JUDr. Antonín Filák, CSc., JUDr. Ivo Hrazdíra, Ing. Milan Kný, Csc., JUDr. Libor Kovárník, JUDr. Zdeněk Kopecký, doc. JUDr. Pavel Macek, CSc., JUDr. Miroslav Polcar, doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc., JUDr. et Mgr. Joža Spurný, Ph. D. Členové studentské kurie: Libor Kubalec, Gabriela Michalcová, Pavel Michalec, Ladislav Rakušan, Radek Singer, Ivan Vaňura 3.3 Další orgány dle vnitřních předpisů PA ČR Disciplinární komise Předseda: JUDr. et Mgr. Joža Spurný, Ph. D. Tajemník: Lubor Šmalcl Členové: JUDr. Zdeněk Dvořáček, Jaroslav Kárník, Alena Tomášová 5

12 3.3.2 Ediční rada Předseda: doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. Zástupce: JUDr. Ján Šalát Členové: Mgr. Jitka Bílá, PhDr. Ivan Budka, doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., JUDr. Antonín Filák, CSc., JUDr. Jan Hlaváček, doc. JUDr. Eva Hrozinková, Ph.D., JUDr. Ivo Hrazdíra, Paeddr. Vlasta Lopuchovská, doc. JUDr. František Novotný, CSc., RNDr. Josef Požár, CSc., doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc., Ing. Alois Schulz, prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., doc. Ing. Renata Štablová, CSc., JUDr. Jan Uhlář, doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc Katedry a oddělení Katedra bezpečnostních služeb (KBS) Katedra realizuje výuku předmětů Pořádková činnost policie, Dopravně bezpečnostní činnost, Nestátní bezpečnostní služby, Nestátní bezpečnostní služby I (obecní a městská policie), Nestátní bezpečnostní služby II (soukromé bezpečnostní služby), Organizace a činnost policejních služeb, Pořádková činnost policie II, Dopravně bezpečnostní činnost II, Dějiny policie. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Pavel Macek, CSc. Sekretariát: JUDr. Stanislava Táborská Tajemník katedry: JUDr. Antonín Filák, CSc. Pracovníci katedry: Mgr. Martin Bohman, PhDr. Vladimír Hájek, Mgr. Zdeněk Chmela, JUDr. Zdeněk Kopecký, PaedDr. František Novák, PhDr. Kamil Pavlíček, CSc., Mgr. Lubomír Uhlíř. Externisté: JUDr. Lubomír Kvíčala, Zdeněk Sadílek, Mgr. Vladimír Kotrouš, JUDr. Petr Hulinský. Katedra jazyků (KJ) Katedra realizuje výuku předmětů Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk. Vedoucí katedry: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. Sekretariát: Mária Kosová Tajemník katedry: PhDr. Magdaléna Rosinová Pracovníci katedry: PhDr. Oxana Dlouhá, PhDr. Miloslava Jebavá, PaedDr. Vlasta Lopuchovská, Mgr. Alena Lukáčová, Mgr. Nataša Patočková, PhDr. Eva Piarová, Mgr. Tomáš Římský, Mgr. Alena Týmlová. 6

13 Katedra kriminalistiky (KKRIM) Katedra realizuje výuku předmětů Kriminalistika úvod a technika, Kriminalistika taktika, Kriminalistika metodika, Soudní lékařství, Soudní psychiatrie a sexuologie, Kriminalistika II (teorie a metodologie), Soudní inženýrství. Vedoucí katedry: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. Sekretariát: Helena Sazimová Tajemník katedry: Ing.Jaroslav Suchánek,CSc. Pracovníci katedry: JUDr. Zdeněk Konrád,CSc., JUDr. Jan Stach, doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D., Ing. Pavel Padyšák, CSc., JUDr. Nikolaj Hrib, Mgr. Martin Fürbach, Mgr. Zdeněk Sadílek, Taťjana Popelková (kabinet). Externisté: MUDr. Slavoj Brichcín, MUDr. Michal Dogoši, CSc., MUDr. Zdeněk Kalvach, prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Ing. Aleš Vémola. Katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie (KKCPP) Katedra realizuje výuku předmětů Organizace a činnost policejních služeb, Činnost cizinecké a pohraniční policie, Operativně pátrací činnost policie, Organizovaná kriminalita, Činnost cizinecké a pohraniční policie II, Operativně pátrací činnost policie II. Vedoucí katedry: PhDr. Ivan Budka Sekretariát: Milena Procházková Tajemník katedry: JUDr. Zdeněk Dvořáček Pracovníci katedry: Ing. Vratislav Dvořák, doc. JUDr. Štefan Hundák, CSc., JUDr. Jan Kuržeja, Mgr. Kamila Koupá. Katedra kriminologie (KKRE) Katedra realizuje výuku předmětů Kriminologie I, Drogy a toxikomanie, Prevence kriminality, Sociální ochrana, Kriminologie II, Drogová kriminalita, Kriminalita mládeže, Penologie, Kriminologie. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc. Sekretariát: Karla Fišerová Tajemník katedry: doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. Pracovníci katedry: doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc., PhDr. Marcela Moulisová, doc. MUDr. Jaroslav Nikl, CSc., PhDr. Vojtěch Sedláček, doc. Ing. Renata Štablová, CSc., Mgr. Lukáš Benda, interní doktorand. Externí doktorandi: PhDr. Alena Marešová, PhDr. Marcela Moulisová, Mgr. Zdeněk Štěpánek. 7

14 Externisté: PhDr. Martin Cejp, CSc., Mgr. Břetislav Brejcha, JUDr. Zdeněk Karabec, CSc., Mgr. Ferdinand Radisch, PhDr. Miroslav Scheinost, Mgr. Petra Vitoušová. Katedra krizového řízení (KKŘ) Katedra realizuje výuku předmětů Teorie a praxe krizového řízení, Nebezpečné látky, Terorizmus, Policejní pyrotechnika, Velení v policejních akcích, Průmyslové havárie, Krizové řízení, Krizový management, Ekonomika při řešení krizových situací, Veřejná ekonomika, Analýza rizika vzniku krizových situací, Metody a nástroje řešení krizových situací, Základy účetnictví. Vedoucí katedry: Ing. Alois Schulz Sekretariát: Eva Švarcová Tajemník katedry: JUDr. Libor Kovárník Pracovníci katedry: doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph. D., PaedDr. Ing. Jan Zelinka, Mgr. Jan Plšek, Ing. Jitka Šedivá, Ing. Michal Jirků, CSc., RNDr. Ivan Veverka, CSc. Externisté: doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc., prof. Ing. Vladimír Šefčík, CSc., Ing. Jana Schneidrová, JUDr. Milan Kollár, Ing. Vladimír Šťastný, PhDr. Rostislav Plachý, doc. MUDr. Luděk Daneš, DrSc. Katedra policejního managementu a informatiky (KPMI) Katedra realizuje výuku předmětů Policejní management, Informatika, Ochrana počítačových dat, Prezentace a komunikace, Základy ekonomie, Bezpečnost informací, Informatika a technika prezentace, Základy ekonomie, Informační systémy pro krizové řízení, Manažerská informatika, Management lidských zdrojů, Manažerská ekonomika, Statistické metody zpracování dat, Účelové databáze, Management, Informační management. Vedoucí katedry: doc. Ing. Hana Bartošová,CSc. Sekretariát: Dana Lukešová Tajemník katedry: Ing. Milan Kný, CSc. Pracovníci katedry: Ing. Josef Brzák, CSc., Ing.Ivan Fořt, Mgr. František Hřebík, prof. PhDr. Miroslav Kodým, CSc., JUDr. Zdeněk Kropáč, RNDr. Josef Pojer, CSc., RNDr. Josef Požár, CSc., PhDr. Miroslav Hanák, prof. PhDr. Ing.Bohuslav Minařík, CSc., Ing. Roman Zuzák, Ph. D. Katedra soukromoprávních disciplín (KSPD) Katedra realizuje výuku předmětů Základy občanského práva, Základy obchodního práva, Pracovní právo, Služební poměry, Občanské právo, Obchodní právo, Vybrané otázky civilní služby a služebních poměrů příslušníků bezpečnostních sborů, Občanské právo ochrana osobnosti, Obchodní právo II, Občanské právo nehmotné statky, Sociální právo. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. 8

15 Sekretariát: Zuzana Kalinová Tajemník katedry: JUDr. Karel Nový Pracovníci katedry: JUDr. Josef Vrabec, doc. JUDr. Josef Salač, Ph. D., Mgr. Tomáš Horáček, Ph. D., Mgr. Eva Klečková, JUDr. Petr Tomek. Externí pracovníci: JUDr. Věra Popelková Katedra společenských věd (KSV) Katedra realizuje výuku předmětů Policejní psychologie, Politologie, Obecná sociologie, Profesní etika, Sociální deviace, Sociologie menšinových skupin, Soudní psychologie, Úvod do metodologie vědy, Filozofie a profesní etika, Forenzní psychologie, Politologie II, Psychologie policejní práce a organizace, Sociologie II, Kulturní antropologie, Rozvoj manažerských dovedností, Forenzní psychologie, Aplikovaná politologie, Etika, Obecná sociologie, Psychologie pro krizové manažery, Humanitní environmentalistika, Psychologie katastrof, Krizová komunikace a intervence. Vedoucí katedry: doc.phdr. Ludmila Čírková, CSc. Sekretariát: Darina Dianová Tajemník katedry: JUDr. et Mgr. Joža Spurný, Ph. D. Pracovníci katedry: doc. Dr. Stefan Danics, Ph. D., Mgr. Tomáš Kamín, Mgr. Lukáš Urban, Mgr. Josef Dubský, PhDr. David Krámský, Ph. D., PhDr. Zuzana Herzogová, Csc., PhDr. Jitka Veselá, PhDr. Erika Gerlová, Mgr. Irena Pilařová. Katedra technických prostředků bezpečnostních služeb (KTPBS) Katedra realizuje výuku předmětů Technické prostředky bezpečnostních služeb, Technická ochrana objektů, Detekce výbušnin a zbraní, Policejní technika, Technická ochrana objektů, Technické prostředky krizového managementu. Vedoucí katedry: doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph. D. Sekretariát: Radoslava Čámská Tajemník katedry: JUDr. Jan Uhlář Pracovníci katedry: Ing. Bedřich Čech, CSc., Ing. Jiří Jonák, Ph. D., doc. Ing. Václav Sochor, DrSc. Katedra tělesné a střelecké přípravy (KTSP) Katedra realizuje výuku předmětů Střelecká příprava, Tělesná příprava a sport, Sebeobrana, Taktika služebních zákroků. Vedoucí katedry: JUDr. Ivo Hrazdíra Sekretariát: Anna Drábeková Tajemník katedry: PhDr. Pavel Král 9

16 Pracovníci katedry: Mgr. Robert First, Mgr. Otakar Hronek, Mgr. Karel Kadlec, Mgr. Vít Svěrák, Mgr. Pavel Vopršal, Miroslav Rouč. Externisté: JUDr. Petr Moravec, PaedDr. Petr Král, Bc. Petra Nová, Bc. Jozef Hrudka. Katedra trestního práva (KTP) Katedra realizuje výuku předmětů Trestní právo hmotné, Trestní právo procesní, Trestní právo II, Trestní právo. Vedoucí katedry: doc. JUDr. František Novotný, CSc. Sekretariát: JUDr. Věra Netolická Tajemník katedry: JUDr. František Volevecký Pracovníci katedry: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., Mgr. Jiří Hruška, Mgr. Jan Kolouch, JUDr. Jiří Křepelka, JUDr. Miroslav Polcar, JUDr. Josef Souček, CSc., JUDr. Milan Šubrt, Mgr. Petr Volevecký. Katedra veřejné správy (KVS) Katedra realizuje výuku předmětů Správní právo, Policejní právo, Právo životního prostředí, Základy veřejných financí, Správní a policejní právo, Daňové a poplatkové právo, Organizace veřejné správy, Právní aspekty krizového řízení. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph. D. Sekretariát: Dagmar Srbová Tajemník katedry: JUDr. Břetislav Čechmánek Pracovníci katedry: JUDr. Alena Galíčková, CSc., JUDr. Matěj Hromádka, Ph. D., JUDr. Vladimír Novotný, Mgr. Lidya Ottová, JUDr. Olga Sovová, Ph. D., JUDr. Pavel Zářecký, CSc. Externisté: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Katedra veřejnoprávních disciplín (KVPD) Katedra realizuje výuku předmětů Teorie státu a práva, Ústavní právo, Základy mezinárodního práva veřejného, Evropské právo se zaměřením na vnitro a justici, Ústavní právo a státověda, Evropské právo, Lidská práva a policie, Teorie státu a práva, Ústavní právo, Mezinárodní a evropské právo se zaměřením na státní správu a samosprávu, Teorie státu a práva. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. Sekretariát: Naďa Hančurová Tajemník katedry: doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc. Pracovníci katedry: JUDr. Vladimír Balaš, CSc., JUDr. Petr Kroupa, Ph. D., JUDr. Dag Sedláček, CSc., JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph. D., JUDr. Jan Tryzna. 10

17 Externisté: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. Jiří Hřebejk Oddělení vzdělávání (OV) Oddělení realizuje výuku předmětů Profesní pedagogika, Sociologie mládeže, Metodologie výzkumné a vědecké práce, Základy pedagogiky dospělých, Metody a nástroje řešení krizových situací. OV spoluvytváří a realizuje program celoživotního vzdělávání, podílí se na expertní a konzultační činnosti, poskytuje poradenské služby pro posluchače školy, plní vědecko výzkumné úkoly. Vedoucí oddělení: doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc. Sekretariát: Blanka Homolová Zástupce vedoucího oddělení: doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc. Pracovníci oddělení: PhDr. Iva Borská, CSc., RNDr. Jaroslav Kvapil, Mgr. Ivana Macková, doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Oddělení vědy a výzkumu (OVV) Oddělení zahrnuje celý informační cyklus přípravy a řízení výzkumu, vlastní proces výzkumné činnosti, prezentace výsledků výzkumu, obhajob závěrečných výzkumných zpráv, administrace a evidence. Zaměřuje se především na vědeckou a výzkumnou činnost realizovanou v rámci plnění Výzkumného záměru PA ČR. Oddělení má svěřenu komplexní odpovědnost za zajišťování redakčních prací spojených s vydáváním Sborníku PA ČR Bezpečnostní teorie a praxe a zvláštních čísel tohoto sborníku k vědě a výzkumu. Vedoucí oddělení: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. Pracovníci oddělení: Dr. Zdeněk Kovařík, CSc., Mgr. Anna Lukešová, prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. Oddělení zahraničních styků (OZS) Oddělení zajišťuje kompletní agendu zahraničních styků PA ČR. Realizuje vysílání akademických pracovníků i studentů do zahraničí a zajišťuje pobyty hostů ze zahraničí po obsahové (programové) i administrativní stránce. Zajišťuje tlumočení pro management akademie, vede agendu programu SOCRATES, eviduje bilaterální dohody o spolupráci, participuje na organizaci mezinárodních konferencí, organizuje zahraniční kurzy (MEPA, CEPOL). Vedoucí oddělení: Mgr. Ivana Stachová Pracovníci oddělení: Lucie Ausburherová, Ing. Hana Brožová, Bc. Lukáš Kahánek. 11

18 4 Vzdělávací činnost 4.1 Studijní programy prezenčního, distančního, kombinovaného studia, členění na bakalářské, magisterské a doktorské Studijní a pedagogická činnost probíhala v souladu s dlouhodobým záměrem školy v bakalářských studijních programech Bezpečnostně právní studia a Veřejná správa, studijní obor Krizové řízení ve státní správě a územní samosprávě, v magisterském studijním programu Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika a v doktorském studijním programu Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika. Tabulka č. 1 Skupiny oborů Skupiny oborů Kód skupiny kmenových oborů Studijní programy Celkem studijních programů/oborů. Bc Mgr. navazujíc í Ph.D. právo a právní činnost veřejnosprávn í činnost Celkem Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Systém studia, jeho formy a ukončení viz Výroční zpráva PA ČR za rok 2003, dále jen VZ Absolventi se uplatní ve středně náročných řídících funkcích a specializovaných profesích v rezortu MV ČR, Policie ČR, u obecní a městské policie, Vojenské policie, BIS, Celní správě, Vězeňské službě apod. Civilní absolventi se po ukončení studia mohou ucházet o přijetí do služebního poměru u Policie ČR, nebo se mohou uplatnit jako řídící pracovníci a specialisté při zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru bezpečnostních služeb, v průmyslu, peněžnictví, atd. Absolventům je přiznáván titul bakalář (ve zkratce Bc). Studijní plán prezenční i kombinované formy je uveden v příloze č. 1 12

19 Bakalářský studijní program Veřejná správa, studijní obor Krizové řízení ve státní správě a územní samosprávě Systém studia, jeho formy a ukončení viz VZ Absolventi tohoto studijního programu najdou uplatnění jako teoreticky a prakticky vybavení krizoví manažeři veřejné správy a územní samosprávy, v Hasičském záchranném sboru, u Policie ČR a v dalších bezpečnostních složkách při prevenci a řešení možných krizových situací. Absolventům je přiznáván akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.). Studijní plán prezenční i kombinované formy studia je uveden v příloze č. 2 Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika Systém studia, jeho formy a ukončení viz VZ Absolventi tohoto studijního programu najdou uplatnění zejména ve vrcholových řídících pozicích a jako špičkoví odborníci na místech, která vyžadují tvůrčí přístup a vysoký stupeň znalostí. Okruh možných zaměstnavatelů je stejný jako u absolventů identického bakalářského studijního programu, navíc mohou být zařazeni jako učitelé odborných předmětů v rezortním školství MV ČR a výzkumní a vývojoví pracovníci v bezpečnostních oborech. Absolventům je přiznáván akademický titul magistr (ve zkratce Mgr.). Studijní plán prezenční i kombinované formy studia je uveden v příloze č. 3 Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika Systém studia, jeho formy a ukončení viz VZ Absolventi studia s hlubokými teoretickými a metodologickými znalostmi a dovednostmi ve vědních oborech kriminalistika, kriminologie, trestní právo a policejní management najdou uplatnění zejména ve vědeckovýzkumných a expertizních týmech, na vědeckopedagogických funkcích, zejména na PA ČR, na vrcholových vedoucích funkcích v bezpečnostních složkách. Absolventům studia je udělován akademický titul doktor (zkratka Ph. D.). Studijní plán prezenční i kombinované formy studia je uveden v příloze č Programy celoživotního vzdělávání Celoživotní vzdělávání je integrální součástí rezortního i mimorezortního vzdělávání. Policejní akademie ČR jako vrcholná vzdělávací instituce v oboru vnitřní bezpečnosti připravuje a nabízí vzdělávací kurzy především příslušníkům a pracovníkům Policie ČR a MV ČR. PA ČR dosud nemá akreditované studijní programy pro oblast celoživotního vzdělávání. Celoživotní vzdělávání představuje diverzifikovaný systém krátkodobých studijních forem (kurzy, semináře, školení apod.). Je vesměs realizováno technikami přímé výuky a poskytuje zejména odborné úzce specializované vzdělávání v souladu s potřebami praxe daného odborného 13

20 zaměření. Každý rok je formou katalogu nabízeno policejní a bezpečnostní praxi, ale i odborné veřejnosti, několik desítek kurzů a školení. Na realizaci připravených kurzů zveřejněných v Katalogu programu celoživotního vzdělávání se často přímo podílejí i vybraní a osvědčení specialisté a odborníci z policejní praxe a jiných státních institucí, např. soudů, státních zastupitelství, centrální banky apod. Účastníkům vícedenních kurzů je vydáváno Osvědčení o absolvování kurzu. Přehled realizovaných kurzů CŽV v roce 2004 je v příloze č Zájem o studium na PA ČR Přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 se na Policejní akademii ČR v Praze zúčastnilo celkem 5669 uchazečů, přijato bylo celkem 920 studentů. Přijímacího řízení na bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se zúčastnilo 4097 uchazečů, přijato bylo 639 studentů. Přijat byl tedy každý 6,5 uchazeč. Prezenční studium zahájilo 111 policistů a 114 civilních studentů, kombinované studium zahájilo 414 policistů. Na bakalářský studijní program Veřejná správa se přijímacího řízení zúčastnilo 778 uchazečů. Přijato bylo 95 studentů. Přijatý byl tedy každý osmý uchazeč. Prezenční formu zahájilo 48 civilních studentů a 46 studentů v kombinované formě studia. Jediný přijatý policista v prezenční formě studia nakonec ke studiu nenastoupil. Přijímacího řízení na magisterský studijní program se zúčastnili 754 uchazeči a přijato bylo celkem 167 studentů. Přijat byl tedy každý čtvrtý až pátý uchazeč. Prezenční studium zahájili 32 policisté a 58 civilních studentů, v kombinované formě studium zahájilo 77 studentů. Přijímacího řízení na doktorský studijní program se zúčastnilo 40 uchazečů, přijato bylo celkem 19 studentů z toho 4 na prezenční formu studia a 15 na kombinovanou formu studia. Tabulka č. 2 Zájem uchazečů o studium na PA ČR Počet Skupina oborů Kód skupiny kmen. oborů Podaných Přihlášených 2) přihlášek 1) Přijatí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Právo, právní a veřejnosprávn í činnost Celkem

21 Komentář k tabulce č. 2: 1) Počet všech podaných přihlášek 2) 3) Na PA ČR nelze podat přihlášku na více studijních programů nebo forem studia. Uchazeč se může přihlásit pouze na 1 studijní program a 1 formu studia 4) Počet přijatých studentů, kteří se přihlásí ke studiu 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu Pro studium na PA ČR obecně platí, že každý uchazeč o studium kteréhokoliv studijního programu je povinen podrobit se přijímacímu řízení a zpravidla i přijímací zkoušce. Přijetí bez přijímací zkoušky je možné za předpokladu splnění stanovených podmínek ve Statutu PA ČR. Pro akademický rok 2004/2005 se přijímací zkoušky konaly v termínu od do Náhradní termín se uskutečnil Obsahem přijímací zkoušky v bakalářských studijních programech byly testy obecných studijních předpokladů a jazykové testy (blíže viz VZ 2003). Přijímací zkouška se v magisterském studijním programu skládala z testu logického myšlení a jazykového testu (blíže viz VZ 2003). V souladu s Vyhláškou rektorky PA ČR pro přijímací řízení pro akademický rok 2004/2005 byli na magisterský studijní program přijati bez přijímací zkoušky ti absolventi bakalářského studijního programu Bezpečnostně právní studia, kteří studium ukončili s vyznamenáním. Jednalo se celkem o 26 studentů pro obě formy studia. V přijímacím řízení pro akademický rok 2004/2005 v magisterském studijním programu bylo umožněno podat přihlášku ke studiu v navazujícím studijním programu i absolventům jiných bakalářských studijních programů než je bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia. Tito uchazeči nejprve vykonali diferenční zkoušku z vybraných předmětů studijního oboru Bezpečnostně právní studia a ti, kteří v této zkoušce splnili stanovené předpoklady, byli zařazeni do řádné přijímací zkoušky. Test diferenční zkoušky byl připraven ve dvou variantách a obsahoval celkem 90 otázek. Na vyřešení testu bylo 90 minut čistého času. Diferenční zkoušky se zúčastnilo celkem 19 uchazečů, většinou absolventů bakalářského studijního programu vystudovaného na Právnické fakultě MU Brno. Všech 19 uchazečů bylo zařazeno do řádného přijímacího řízení a vykonali přijímací zkoušku. Tři z nich v přijímacím řízení uspěli a byli přijati ke studiu. Průběh přijímacího řízení byl regulérní, nevyskytly se žádné závažné nežádoucí jevy. Za účelem zajištění objektivnosti přijímací zkoušky byla provedena řada statistických úkonů, umožňujících posoudit hodnověrnost výsledků, které dosáhly jednotlivé skupiny uchazečů. Byla sledována srovnatelnost obtížnosti užitých variant testů, spolehlivost testů a ekvivalence variant testů. V době od do a dále od do byla dána všem uchazečům o studium na PA ČR, kteří se zúčastnili přijímacího řízení, možnost nahlédnout do příslušných výsledkových materiálů. Této možnosti využilo celkem 33 zájemců, z toho 25 v bakalářském studiu a 8 v magisterském studiu. Všem zájemcům byly poskytnuty požadované informace. Přijímacích pohovorů pro doktorský studijní program, které proběhly ve dnech a se zúčastnilo celkem 40 uchazečů. Obsahem pohovorů bylo posoudit způsobilost uchazečů náležitě zdůvodnit výběr zvoleného tématu dizertační práce 15

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 PRAHA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Předkládá: prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., doc. PhDr. Marian

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 1 2014 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE Promoce v Českých Budějovicích Z projevu rektora Vysoké školy evropských

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze

Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze Seznam anotací disertačních prací obhájených na Policejní akademii České republiky v Praze 1. Vliv zvyšování informační gramotnosti uživatelů vědeckých informací na zkvalitnění činnosti policejních manažerů

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány)

(z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) K otázkám veřejné správy jihočeského regionu VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE PROMOCE A IMATRIKULACE (z projevu rektora školy doc. Lubomíra Pány) Život dnešního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více