Výroční zpráva za rok 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2004"

Transkript

1 Policejní akademie České republiky Výroční zpráva za rok 2004 Předkládá: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka PA ČR (do ) doc. JUDr. František Novotný, CSc. pověřen řízením PA ČR (od ) Praha 2005

2 Autoři textu: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Bc. Irena Holzhauserová, JUDr. Ivo Hrazdíra, Mgr. Anna Lukešová, Mgr. Ivana Macková, doc. JUDr. František Novotný, CSc., JUDr. Ing. Jan Němec, JUDr. Karel Novosad, doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., prof. Ing. Viktor Porada, DrSc., doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc., Mgr. Ivana Stachová, prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., JUDr. František Volevecký. 2

3 Akademičtí funkcionáři PA ČR Rektor: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. (do ) Pověřen řízením PA ČR: Doc. JUDr. František Novotný, CSC. (od ) Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost: Doc. JUDr. František Novotný, CSc. (do ) Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční styky: Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. (do , od pověřen řízením) Kvestor: JUDr. František Bašta 3

4 Obsah 1 Úvod 1 2 Organizační schéma PA ČR 2 3 Složení orgánů PA ČR Vědecká rada Akademický senát Další orgány dle vnitřních předpisů Disciplinární komise Ediční rada Katedry a oddělení 6 4 Vzdělávací činnost Studijní programy Programy celoživotního vzdělávání Zájem o studium na PA ČR Počty studentů školy Počty zahraničních studentů Počty absolventů včetně zahraničních studentů Inovace studijních programů, nové studijní programy Nové směry v přípravě pedagogických pracovníků Hodnocení nabídky studijních oborů Studijní neúspěšnost 18 5 Informační a komunikační technologie Nově vybudované prvky informační infrastruktury Rychlost koncových připojení pracovišť 18 6 Vysokoškolská knihovna, knihovnicko-informační služby Doplňování knihovního fondu Dostupnost elektronických informačních zdrojů Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb Elektronické služby pro PA ČR 20 4

5 6.5 Vzdělávání a výchova uživatelů Pracovníci-celoživotní vzdělávání Další aktivity 21 7 Výzkum a vývoj Oblasti výzkumu a vývoje, na které se PA ČR zaměřuje Zaměření Výzkumného záměru PA ČR Unikátní pracoviště školy Významná spolupráce školy ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR Významná mezinárodní spolupráce školy ve výzkumu a vývoji Hlavní výsledky výzkumu na PA ČR 27 8 Pracovníci PA ČR Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Počet interních a externích akademických pracovníků Vzdělávání akademických pracovníků Habilitační a jmenovací řízení Celkový a přepočtený počet akademických pracovníků 35 9 Hodnocení činnosti Systém hodnocení kvality vzdělávání na škole Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení kateder Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty Hodnocení kvality přípravy pedagogických pracovníků Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Přímá mezinárodní spolupráce Zapojení do mezinárodních programů Zahraniční mobility studentů a akademických pracovníků Další aktivity PA ČR Významné konference, semináře a další akce SVOČ Jiné nepedagogické aktivity 43 5

6 12 Péče o studenty Ubytovací zařízení Stravovací zařízení Poskytovaná stipendia Informační a poradenské služby Tělovýchovná a sportovní činnost Rozvoj školy Investiční aktivity školy Obnova a údržba objektů Závěr Přílohy 58 Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Bakalářský studijní program Veřejná správa, studijní obor Krizové řízení ve státní správě a územní samosprávě Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika Program celoživotního vzdělávání 6

7 1 Úvod Do roku 2004 vstupovala Policejní akademie ČR s konkretizací rozvojového záměru PA ČR a aktualizací úkolů pro kalendářní rok. Při definování krátkodobých cílů a priorit jsme vycházeli z analýzy hlavních činností školy, situace na vzdělávacím trhu, reálné pozice školy v akademickém prostředí, analýzy potřeb konečného uživatele, zejména rezortu Ministerstva vnitra ČR a zdrojových možností rozvoje. Jako prvořadé byly zařazeny cíle a úkoly s přímou vazbou na vyšší kvalitu vzdělávání ve všech formách pedagogické činnosti školy, na aktivity vědecké a výzkumné činnosti s vazbou na cíle výzkumného záměru PA ČR zpracovaného na léta a jeho využitelnost v rezortu MV ČR a Policii ČR, na rozvoj oborů vyučovaných na PA ČR a rovněž na vnímání akademie jako součásti evropského vědecko-vzdělávacího prostoru. Konstatujeme, že tyto tři priority byly většinově akceptovány a plněny a staly se tak sdílenou strategií a základem naší práce v roce Dařilo se nám i v jiných oblastech. Pozitivním faktem je trvalý zájem o naši školu. Stabilně vysoké počty uchazečů, kteří se hlásí ke studiu, vyjadřují enormní interes o oborově profilovaný typ studijního programu v oblasti bezpečnostně právní, pro který v rámci přezkumného řízení přijala akademie dodatečně 196 uchazečů. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektu celoživotního vzdělávání se osvědčila i v uplynulém období. Škola nabídla v akademickém roce 2003/2004 celkem 52 kurzy pro širokou odbornou veřejnost manažery, specialisty policejní praxe, příslušníky bezpečnostních sborů ČR, zaměstnance MV a další zájemce. Celoživotní vzdělávání je zároveň i reflexí na kvalitu vzdělávání a příležitostí pro ověřování některých poznatků z realizace vědeckých a výzkumných úkolů. Cenný je styk s praxí i výměna zkušeností. V oblasti vědy a výzkumu byl obhájen, schválen a finančně saturován výzkumný záměr PA ČR na léta První realizační výstupy identifikují rizika bezpečnostní praxe s cílem vytvořit teoretický základ pro rozvoj policejní praxe a následně hledání cest ke zvýšení úspěšnosti v boji s vnitřními bezpečnostními riziky. Významnou akcí v této oblasti bylo uspořádání konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Evropskou policejní akademií (CEPOL) na téma Rozvoj policejních věd a transformace znalostí do policejního vzdělávání, výcviku a praxe. Uplynulý rok byl rokem kvality. PA ČR postupně přechází do období svěží zralosti, pro něž by měl být typický zejména růst další přidané hodnoty, další kvality. Obhajovat a upevňovat své postavení v evropském měřítku je kontinuálním procesem, nikoliv jednorázovou akcí. Hlavním kritériem je kvalita našeho studenta a absolventa. Jednotlivé úseky činnosti Policejní akademie ČR jsou podrobněji popsány v dalších kapitolách výroční zprávy a dokumentovány v jejích přílohách. Doufáme, že předkládaný dokument věrohodně reflektuje hlavní události a činnost akademie v uplynulém roce. 1

8 2. Organizační schéma PA ČR (s platností do ) kancelář rektora REKTOR personální oddělení skupina vnitřní kontroly prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční styky prorektor pro vnější vztahy a rozvoj kvestor kat. bezpečnost. služeb kat. krim., ciz. a pohran. policie kat. pol. managementu a infor. knihovna vydavatelství Hospodářsk o investiční odbor finanční oddělení kat. technických prostředků katedra kriminalistiky katedra kriminologie kat. tělesné a střelecké přípravy katedra krizového řízení katedra trestního práva oddělení informačních technologií oddělení zahraničních styků oddělení vědy a výzkumu kat. veřejnoprávních discipl. kat. soukromoprávních discipl. katedra veřejné správy katedra společenských věd katedra jazyků studijní oddělení oddělení vzdělávání 2

9 3. Složení orgánů Policejní akademie ČR 3.1 Vědecká rada Policejní akademie ČR interní členové doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. vedoucí katedry policejního managementu a informatiky JUDr. Vladimír Balaš, CSc. katedra veřejnoprávních disciplín doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. vedoucí katedry společenských věd pplk. doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. vedoucí katedry veřejné správy doc. JUDr. Pavel Macek, CSc. vedoucí katedry bezpečnostních služeb doc. JUDr. František Novotný, CSc. pověřen řízením Policejní akademie ČR plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. pověřen řízením úseku vědy, výzkumu a zahraničních styků prof. Ing. JUDr. Viktor Porada, DrSc. vedoucí oddělení vědy a výzkumu pplk. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. vedoucí katedry kriminalistiky doc. Ing. Renata Štablová, CSc. katedra kriminologie doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc. vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání a oborových studií doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc. vedoucí katedry kriminologie doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. vedoucí katedry veřejnoprávních disciplín 3

10 Vědecká rada Policejní akademie ČR - externí členové: plk. JUDr. Bohumil Bezemek ředitel PČR Správa Jihočeského kraje České Budějovice prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha JUDr. František Dočekal ředitel Okresní ředitelství P ČR Kroměříž prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. Katedra správního práva a správní vědy Právnická fakulta UK prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. Ústav potravinářského inženýrství Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická plk. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph. D. zástupce ředitele Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejní prezídium JUDr. Zdeněk Karabec, CSc. vědecký pracovník Institut pro kriminologii a sociální prevenci JUDr. Pavel Kučera místopředseda Nejvyššího soudu plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. rektor Akadémia Policajného zboru v Bratislavě plk. JUDr. Jaroslav Macháně náměstek policejního prezidenta pro trestní řízení Policejní prezídium pplk. Mgr. Oldřich Martinů náměstek policejního prezidenta pro neuniformovanou policii Policejní prezidium 4

11 prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr.h.c. ústavní soudce Ústavní soud ČR JUDr. PhDr. Otakar Osmančík, CSc. vědecký pracovník prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. přednosta Ústavu soudního lékařství I. lékařská fakulta UK v Praze prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. Fakulta informatiky a statistiky Katedra systémové analýzy Vysoká škola ekonomická JUDr. Pavel Zářecký, CSc. náměstek ministra vnitra pro legislativu a místní správu Ministerstvo vnitra 3.2 Akademický senát (do 12. listopadu 2004) Předseda: Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.,dr.h.c. Členové akademické kurie: Doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph. D., PhDr. Oxana Dlouhá, JUDr. Antonín Filák, CSc., JUDr. Ivo Hrazdíra, Ing. Milan Kný, Csc., JUDr. Libor Kovárník, JUDr. Zdeněk Kopecký, doc. JUDr. Pavel Macek, CSc., JUDr. Miroslav Polcar, doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc., JUDr. et Mgr. Joža Spurný, Ph. D. Členové studentské kurie: Libor Kubalec, Gabriela Michalcová, Pavel Michalec, Ladislav Rakušan, Radek Singer, Ivan Vaňura 3.3 Další orgány dle vnitřních předpisů PA ČR Disciplinární komise Předseda: JUDr. et Mgr. Joža Spurný, Ph. D. Tajemník: Lubor Šmalcl Členové: JUDr. Zdeněk Dvořáček, Jaroslav Kárník, Alena Tomášová 5

12 3.3.2 Ediční rada Předseda: doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. Zástupce: JUDr. Ján Šalát Členové: Mgr. Jitka Bílá, PhDr. Ivan Budka, doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., JUDr. Antonín Filák, CSc., JUDr. Jan Hlaváček, doc. JUDr. Eva Hrozinková, Ph.D., JUDr. Ivo Hrazdíra, Paeddr. Vlasta Lopuchovská, doc. JUDr. František Novotný, CSc., RNDr. Josef Požár, CSc., doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc., Ing. Alois Schulz, prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., doc. Ing. Renata Štablová, CSc., JUDr. Jan Uhlář, doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc Katedry a oddělení Katedra bezpečnostních služeb (KBS) Katedra realizuje výuku předmětů Pořádková činnost policie, Dopravně bezpečnostní činnost, Nestátní bezpečnostní služby, Nestátní bezpečnostní služby I (obecní a městská policie), Nestátní bezpečnostní služby II (soukromé bezpečnostní služby), Organizace a činnost policejních služeb, Pořádková činnost policie II, Dopravně bezpečnostní činnost II, Dějiny policie. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Pavel Macek, CSc. Sekretariát: JUDr. Stanislava Táborská Tajemník katedry: JUDr. Antonín Filák, CSc. Pracovníci katedry: Mgr. Martin Bohman, PhDr. Vladimír Hájek, Mgr. Zdeněk Chmela, JUDr. Zdeněk Kopecký, PaedDr. František Novák, PhDr. Kamil Pavlíček, CSc., Mgr. Lubomír Uhlíř. Externisté: JUDr. Lubomír Kvíčala, Zdeněk Sadílek, Mgr. Vladimír Kotrouš, JUDr. Petr Hulinský. Katedra jazyků (KJ) Katedra realizuje výuku předmětů Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk. Vedoucí katedry: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. Sekretariát: Mária Kosová Tajemník katedry: PhDr. Magdaléna Rosinová Pracovníci katedry: PhDr. Oxana Dlouhá, PhDr. Miloslava Jebavá, PaedDr. Vlasta Lopuchovská, Mgr. Alena Lukáčová, Mgr. Nataša Patočková, PhDr. Eva Piarová, Mgr. Tomáš Římský, Mgr. Alena Týmlová. 6

13 Katedra kriminalistiky (KKRIM) Katedra realizuje výuku předmětů Kriminalistika úvod a technika, Kriminalistika taktika, Kriminalistika metodika, Soudní lékařství, Soudní psychiatrie a sexuologie, Kriminalistika II (teorie a metodologie), Soudní inženýrství. Vedoucí katedry: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. Sekretariát: Helena Sazimová Tajemník katedry: Ing.Jaroslav Suchánek,CSc. Pracovníci katedry: JUDr. Zdeněk Konrád,CSc., JUDr. Jan Stach, doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D., Ing. Pavel Padyšák, CSc., JUDr. Nikolaj Hrib, Mgr. Martin Fürbach, Mgr. Zdeněk Sadílek, Taťjana Popelková (kabinet). Externisté: MUDr. Slavoj Brichcín, MUDr. Michal Dogoši, CSc., MUDr. Zdeněk Kalvach, prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Ing. Aleš Vémola. Katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie (KKCPP) Katedra realizuje výuku předmětů Organizace a činnost policejních služeb, Činnost cizinecké a pohraniční policie, Operativně pátrací činnost policie, Organizovaná kriminalita, Činnost cizinecké a pohraniční policie II, Operativně pátrací činnost policie II. Vedoucí katedry: PhDr. Ivan Budka Sekretariát: Milena Procházková Tajemník katedry: JUDr. Zdeněk Dvořáček Pracovníci katedry: Ing. Vratislav Dvořák, doc. JUDr. Štefan Hundák, CSc., JUDr. Jan Kuržeja, Mgr. Kamila Koupá. Katedra kriminologie (KKRE) Katedra realizuje výuku předmětů Kriminologie I, Drogy a toxikomanie, Prevence kriminality, Sociální ochrana, Kriminologie II, Drogová kriminalita, Kriminalita mládeže, Penologie, Kriminologie. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc. Sekretariát: Karla Fišerová Tajemník katedry: doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. Pracovníci katedry: doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc., PhDr. Marcela Moulisová, doc. MUDr. Jaroslav Nikl, CSc., PhDr. Vojtěch Sedláček, doc. Ing. Renata Štablová, CSc., Mgr. Lukáš Benda, interní doktorand. Externí doktorandi: PhDr. Alena Marešová, PhDr. Marcela Moulisová, Mgr. Zdeněk Štěpánek. 7

14 Externisté: PhDr. Martin Cejp, CSc., Mgr. Břetislav Brejcha, JUDr. Zdeněk Karabec, CSc., Mgr. Ferdinand Radisch, PhDr. Miroslav Scheinost, Mgr. Petra Vitoušová. Katedra krizového řízení (KKŘ) Katedra realizuje výuku předmětů Teorie a praxe krizového řízení, Nebezpečné látky, Terorizmus, Policejní pyrotechnika, Velení v policejních akcích, Průmyslové havárie, Krizové řízení, Krizový management, Ekonomika při řešení krizových situací, Veřejná ekonomika, Analýza rizika vzniku krizových situací, Metody a nástroje řešení krizových situací, Základy účetnictví. Vedoucí katedry: Ing. Alois Schulz Sekretariát: Eva Švarcová Tajemník katedry: JUDr. Libor Kovárník Pracovníci katedry: doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph. D., PaedDr. Ing. Jan Zelinka, Mgr. Jan Plšek, Ing. Jitka Šedivá, Ing. Michal Jirků, CSc., RNDr. Ivan Veverka, CSc. Externisté: doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc., prof. Ing. Vladimír Šefčík, CSc., Ing. Jana Schneidrová, JUDr. Milan Kollár, Ing. Vladimír Šťastný, PhDr. Rostislav Plachý, doc. MUDr. Luděk Daneš, DrSc. Katedra policejního managementu a informatiky (KPMI) Katedra realizuje výuku předmětů Policejní management, Informatika, Ochrana počítačových dat, Prezentace a komunikace, Základy ekonomie, Bezpečnost informací, Informatika a technika prezentace, Základy ekonomie, Informační systémy pro krizové řízení, Manažerská informatika, Management lidských zdrojů, Manažerská ekonomika, Statistické metody zpracování dat, Účelové databáze, Management, Informační management. Vedoucí katedry: doc. Ing. Hana Bartošová,CSc. Sekretariát: Dana Lukešová Tajemník katedry: Ing. Milan Kný, CSc. Pracovníci katedry: Ing. Josef Brzák, CSc., Ing.Ivan Fořt, Mgr. František Hřebík, prof. PhDr. Miroslav Kodým, CSc., JUDr. Zdeněk Kropáč, RNDr. Josef Pojer, CSc., RNDr. Josef Požár, CSc., PhDr. Miroslav Hanák, prof. PhDr. Ing.Bohuslav Minařík, CSc., Ing. Roman Zuzák, Ph. D. Katedra soukromoprávních disciplín (KSPD) Katedra realizuje výuku předmětů Základy občanského práva, Základy obchodního práva, Pracovní právo, Služební poměry, Občanské právo, Obchodní právo, Vybrané otázky civilní služby a služebních poměrů příslušníků bezpečnostních sborů, Občanské právo ochrana osobnosti, Obchodní právo II, Občanské právo nehmotné statky, Sociální právo. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. 8

15 Sekretariát: Zuzana Kalinová Tajemník katedry: JUDr. Karel Nový Pracovníci katedry: JUDr. Josef Vrabec, doc. JUDr. Josef Salač, Ph. D., Mgr. Tomáš Horáček, Ph. D., Mgr. Eva Klečková, JUDr. Petr Tomek. Externí pracovníci: JUDr. Věra Popelková Katedra společenských věd (KSV) Katedra realizuje výuku předmětů Policejní psychologie, Politologie, Obecná sociologie, Profesní etika, Sociální deviace, Sociologie menšinových skupin, Soudní psychologie, Úvod do metodologie vědy, Filozofie a profesní etika, Forenzní psychologie, Politologie II, Psychologie policejní práce a organizace, Sociologie II, Kulturní antropologie, Rozvoj manažerských dovedností, Forenzní psychologie, Aplikovaná politologie, Etika, Obecná sociologie, Psychologie pro krizové manažery, Humanitní environmentalistika, Psychologie katastrof, Krizová komunikace a intervence. Vedoucí katedry: doc.phdr. Ludmila Čírková, CSc. Sekretariát: Darina Dianová Tajemník katedry: JUDr. et Mgr. Joža Spurný, Ph. D. Pracovníci katedry: doc. Dr. Stefan Danics, Ph. D., Mgr. Tomáš Kamín, Mgr. Lukáš Urban, Mgr. Josef Dubský, PhDr. David Krámský, Ph. D., PhDr. Zuzana Herzogová, Csc., PhDr. Jitka Veselá, PhDr. Erika Gerlová, Mgr. Irena Pilařová. Katedra technických prostředků bezpečnostních služeb (KTPBS) Katedra realizuje výuku předmětů Technické prostředky bezpečnostních služeb, Technická ochrana objektů, Detekce výbušnin a zbraní, Policejní technika, Technická ochrana objektů, Technické prostředky krizového managementu. Vedoucí katedry: doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph. D. Sekretariát: Radoslava Čámská Tajemník katedry: JUDr. Jan Uhlář Pracovníci katedry: Ing. Bedřich Čech, CSc., Ing. Jiří Jonák, Ph. D., doc. Ing. Václav Sochor, DrSc. Katedra tělesné a střelecké přípravy (KTSP) Katedra realizuje výuku předmětů Střelecká příprava, Tělesná příprava a sport, Sebeobrana, Taktika služebních zákroků. Vedoucí katedry: JUDr. Ivo Hrazdíra Sekretariát: Anna Drábeková Tajemník katedry: PhDr. Pavel Král 9

16 Pracovníci katedry: Mgr. Robert First, Mgr. Otakar Hronek, Mgr. Karel Kadlec, Mgr. Vít Svěrák, Mgr. Pavel Vopršal, Miroslav Rouč. Externisté: JUDr. Petr Moravec, PaedDr. Petr Král, Bc. Petra Nová, Bc. Jozef Hrudka. Katedra trestního práva (KTP) Katedra realizuje výuku předmětů Trestní právo hmotné, Trestní právo procesní, Trestní právo II, Trestní právo. Vedoucí katedry: doc. JUDr. František Novotný, CSc. Sekretariát: JUDr. Věra Netolická Tajemník katedry: JUDr. František Volevecký Pracovníci katedry: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., Mgr. Jiří Hruška, Mgr. Jan Kolouch, JUDr. Jiří Křepelka, JUDr. Miroslav Polcar, JUDr. Josef Souček, CSc., JUDr. Milan Šubrt, Mgr. Petr Volevecký. Katedra veřejné správy (KVS) Katedra realizuje výuku předmětů Správní právo, Policejní právo, Právo životního prostředí, Základy veřejných financí, Správní a policejní právo, Daňové a poplatkové právo, Organizace veřejné správy, Právní aspekty krizového řízení. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph. D. Sekretariát: Dagmar Srbová Tajemník katedry: JUDr. Břetislav Čechmánek Pracovníci katedry: JUDr. Alena Galíčková, CSc., JUDr. Matěj Hromádka, Ph. D., JUDr. Vladimír Novotný, Mgr. Lidya Ottová, JUDr. Olga Sovová, Ph. D., JUDr. Pavel Zářecký, CSc. Externisté: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Katedra veřejnoprávních disciplín (KVPD) Katedra realizuje výuku předmětů Teorie státu a práva, Ústavní právo, Základy mezinárodního práva veřejného, Evropské právo se zaměřením na vnitro a justici, Ústavní právo a státověda, Evropské právo, Lidská práva a policie, Teorie státu a práva, Ústavní právo, Mezinárodní a evropské právo se zaměřením na státní správu a samosprávu, Teorie státu a práva. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. Sekretariát: Naďa Hančurová Tajemník katedry: doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc. Pracovníci katedry: JUDr. Vladimír Balaš, CSc., JUDr. Petr Kroupa, Ph. D., JUDr. Dag Sedláček, CSc., JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph. D., JUDr. Jan Tryzna. 10

17 Externisté: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. Jiří Hřebejk Oddělení vzdělávání (OV) Oddělení realizuje výuku předmětů Profesní pedagogika, Sociologie mládeže, Metodologie výzkumné a vědecké práce, Základy pedagogiky dospělých, Metody a nástroje řešení krizových situací. OV spoluvytváří a realizuje program celoživotního vzdělávání, podílí se na expertní a konzultační činnosti, poskytuje poradenské služby pro posluchače školy, plní vědecko výzkumné úkoly. Vedoucí oddělení: doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc. Sekretariát: Blanka Homolová Zástupce vedoucího oddělení: doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc. Pracovníci oddělení: PhDr. Iva Borská, CSc., RNDr. Jaroslav Kvapil, Mgr. Ivana Macková, doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Oddělení vědy a výzkumu (OVV) Oddělení zahrnuje celý informační cyklus přípravy a řízení výzkumu, vlastní proces výzkumné činnosti, prezentace výsledků výzkumu, obhajob závěrečných výzkumných zpráv, administrace a evidence. Zaměřuje se především na vědeckou a výzkumnou činnost realizovanou v rámci plnění Výzkumného záměru PA ČR. Oddělení má svěřenu komplexní odpovědnost za zajišťování redakčních prací spojených s vydáváním Sborníku PA ČR Bezpečnostní teorie a praxe a zvláštních čísel tohoto sborníku k vědě a výzkumu. Vedoucí oddělení: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. Pracovníci oddělení: Dr. Zdeněk Kovařík, CSc., Mgr. Anna Lukešová, prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. Oddělení zahraničních styků (OZS) Oddělení zajišťuje kompletní agendu zahraničních styků PA ČR. Realizuje vysílání akademických pracovníků i studentů do zahraničí a zajišťuje pobyty hostů ze zahraničí po obsahové (programové) i administrativní stránce. Zajišťuje tlumočení pro management akademie, vede agendu programu SOCRATES, eviduje bilaterální dohody o spolupráci, participuje na organizaci mezinárodních konferencí, organizuje zahraniční kurzy (MEPA, CEPOL). Vedoucí oddělení: Mgr. Ivana Stachová Pracovníci oddělení: Lucie Ausburherová, Ing. Hana Brožová, Bc. Lukáš Kahánek. 11

18 4 Vzdělávací činnost 4.1 Studijní programy prezenčního, distančního, kombinovaného studia, členění na bakalářské, magisterské a doktorské Studijní a pedagogická činnost probíhala v souladu s dlouhodobým záměrem školy v bakalářských studijních programech Bezpečnostně právní studia a Veřejná správa, studijní obor Krizové řízení ve státní správě a územní samosprávě, v magisterském studijním programu Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika a v doktorském studijním programu Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika. Tabulka č. 1 Skupiny oborů Skupiny oborů Kód skupiny kmenových oborů Studijní programy Celkem studijních programů/oborů. Bc Mgr. navazujíc í Ph.D. právo a právní činnost veřejnosprávn í činnost Celkem Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Systém studia, jeho formy a ukončení viz Výroční zpráva PA ČR za rok 2003, dále jen VZ Absolventi se uplatní ve středně náročných řídících funkcích a specializovaných profesích v rezortu MV ČR, Policie ČR, u obecní a městské policie, Vojenské policie, BIS, Celní správě, Vězeňské službě apod. Civilní absolventi se po ukončení studia mohou ucházet o přijetí do služebního poměru u Policie ČR, nebo se mohou uplatnit jako řídící pracovníci a specialisté při zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru bezpečnostních služeb, v průmyslu, peněžnictví, atd. Absolventům je přiznáván titul bakalář (ve zkratce Bc). Studijní plán prezenční i kombinované formy je uveden v příloze č. 1 12

19 Bakalářský studijní program Veřejná správa, studijní obor Krizové řízení ve státní správě a územní samosprávě Systém studia, jeho formy a ukončení viz VZ Absolventi tohoto studijního programu najdou uplatnění jako teoreticky a prakticky vybavení krizoví manažeři veřejné správy a územní samosprávy, v Hasičském záchranném sboru, u Policie ČR a v dalších bezpečnostních složkách při prevenci a řešení možných krizových situací. Absolventům je přiznáván akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.). Studijní plán prezenční i kombinované formy studia je uveden v příloze č. 2 Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika Systém studia, jeho formy a ukončení viz VZ Absolventi tohoto studijního programu najdou uplatnění zejména ve vrcholových řídících pozicích a jako špičkoví odborníci na místech, která vyžadují tvůrčí přístup a vysoký stupeň znalostí. Okruh možných zaměstnavatelů je stejný jako u absolventů identického bakalářského studijního programu, navíc mohou být zařazeni jako učitelé odborných předmětů v rezortním školství MV ČR a výzkumní a vývojoví pracovníci v bezpečnostních oborech. Absolventům je přiznáván akademický titul magistr (ve zkratce Mgr.). Studijní plán prezenční i kombinované formy studia je uveden v příloze č. 3 Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika Systém studia, jeho formy a ukončení viz VZ Absolventi studia s hlubokými teoretickými a metodologickými znalostmi a dovednostmi ve vědních oborech kriminalistika, kriminologie, trestní právo a policejní management najdou uplatnění zejména ve vědeckovýzkumných a expertizních týmech, na vědeckopedagogických funkcích, zejména na PA ČR, na vrcholových vedoucích funkcích v bezpečnostních složkách. Absolventům studia je udělován akademický titul doktor (zkratka Ph. D.). Studijní plán prezenční i kombinované formy studia je uveden v příloze č Programy celoživotního vzdělávání Celoživotní vzdělávání je integrální součástí rezortního i mimorezortního vzdělávání. Policejní akademie ČR jako vrcholná vzdělávací instituce v oboru vnitřní bezpečnosti připravuje a nabízí vzdělávací kurzy především příslušníkům a pracovníkům Policie ČR a MV ČR. PA ČR dosud nemá akreditované studijní programy pro oblast celoživotního vzdělávání. Celoživotní vzdělávání představuje diverzifikovaný systém krátkodobých studijních forem (kurzy, semináře, školení apod.). Je vesměs realizováno technikami přímé výuky a poskytuje zejména odborné úzce specializované vzdělávání v souladu s potřebami praxe daného odborného 13

20 zaměření. Každý rok je formou katalogu nabízeno policejní a bezpečnostní praxi, ale i odborné veřejnosti, několik desítek kurzů a školení. Na realizaci připravených kurzů zveřejněných v Katalogu programu celoživotního vzdělávání se často přímo podílejí i vybraní a osvědčení specialisté a odborníci z policejní praxe a jiných státních institucí, např. soudů, státních zastupitelství, centrální banky apod. Účastníkům vícedenních kurzů je vydáváno Osvědčení o absolvování kurzu. Přehled realizovaných kurzů CŽV v roce 2004 je v příloze č Zájem o studium na PA ČR Přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 se na Policejní akademii ČR v Praze zúčastnilo celkem 5669 uchazečů, přijato bylo celkem 920 studentů. Přijímacího řízení na bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se zúčastnilo 4097 uchazečů, přijato bylo 639 studentů. Přijat byl tedy každý 6,5 uchazeč. Prezenční studium zahájilo 111 policistů a 114 civilních studentů, kombinované studium zahájilo 414 policistů. Na bakalářský studijní program Veřejná správa se přijímacího řízení zúčastnilo 778 uchazečů. Přijato bylo 95 studentů. Přijatý byl tedy každý osmý uchazeč. Prezenční formu zahájilo 48 civilních studentů a 46 studentů v kombinované formě studia. Jediný přijatý policista v prezenční formě studia nakonec ke studiu nenastoupil. Přijímacího řízení na magisterský studijní program se zúčastnili 754 uchazeči a přijato bylo celkem 167 studentů. Přijat byl tedy každý čtvrtý až pátý uchazeč. Prezenční studium zahájili 32 policisté a 58 civilních studentů, v kombinované formě studium zahájilo 77 studentů. Přijímacího řízení na doktorský studijní program se zúčastnilo 40 uchazečů, přijato bylo celkem 19 studentů z toho 4 na prezenční formu studia a 15 na kombinovanou formu studia. Tabulka č. 2 Zájem uchazečů o studium na PA ČR Počet Skupina oborů Kód skupiny kmen. oborů Podaných Přihlášených 2) přihlášek 1) Přijatí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Právo, právní a veřejnosprávn í činnost Celkem

21 Komentář k tabulce č. 2: 1) Počet všech podaných přihlášek 2) 3) Na PA ČR nelze podat přihlášku na více studijních programů nebo forem studia. Uchazeč se může přihlásit pouze na 1 studijní program a 1 formu studia 4) Počet přijatých studentů, kteří se přihlásí ke studiu 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu Pro studium na PA ČR obecně platí, že každý uchazeč o studium kteréhokoliv studijního programu je povinen podrobit se přijímacímu řízení a zpravidla i přijímací zkoušce. Přijetí bez přijímací zkoušky je možné za předpokladu splnění stanovených podmínek ve Statutu PA ČR. Pro akademický rok 2004/2005 se přijímací zkoušky konaly v termínu od do Náhradní termín se uskutečnil Obsahem přijímací zkoušky v bakalářských studijních programech byly testy obecných studijních předpokladů a jazykové testy (blíže viz VZ 2003). Přijímací zkouška se v magisterském studijním programu skládala z testu logického myšlení a jazykového testu (blíže viz VZ 2003). V souladu s Vyhláškou rektorky PA ČR pro přijímací řízení pro akademický rok 2004/2005 byli na magisterský studijní program přijati bez přijímací zkoušky ti absolventi bakalářského studijního programu Bezpečnostně právní studia, kteří studium ukončili s vyznamenáním. Jednalo se celkem o 26 studentů pro obě formy studia. V přijímacím řízení pro akademický rok 2004/2005 v magisterském studijním programu bylo umožněno podat přihlášku ke studiu v navazujícím studijním programu i absolventům jiných bakalářských studijních programů než je bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia. Tito uchazeči nejprve vykonali diferenční zkoušku z vybraných předmětů studijního oboru Bezpečnostně právní studia a ti, kteří v této zkoušce splnili stanovené předpoklady, byli zařazeni do řádné přijímací zkoušky. Test diferenční zkoušky byl připraven ve dvou variantách a obsahoval celkem 90 otázek. Na vyřešení testu bylo 90 minut čistého času. Diferenční zkoušky se zúčastnilo celkem 19 uchazečů, většinou absolventů bakalářského studijního programu vystudovaného na Právnické fakultě MU Brno. Všech 19 uchazečů bylo zařazeno do řádného přijímacího řízení a vykonali přijímací zkoušku. Tři z nich v přijímacím řízení uspěli a byli přijati ke studiu. Průběh přijímacího řízení byl regulérní, nevyskytly se žádné závažné nežádoucí jevy. Za účelem zajištění objektivnosti přijímací zkoušky byla provedena řada statistických úkonů, umožňujících posoudit hodnověrnost výsledků, které dosáhly jednotlivé skupiny uchazečů. Byla sledována srovnatelnost obtížnosti užitých variant testů, spolehlivost testů a ekvivalence variant testů. V době od do a dále od do byla dána všem uchazečům o studium na PA ČR, kteří se zúčastnili přijímacího řízení, možnost nahlédnout do příslušných výsledkových materiálů. Této možnosti využilo celkem 33 zájemců, z toho 25 v bakalářském studiu a 8 v magisterském studiu. Všem zájemcům byly poskytnuty požadované informace. Přijímacích pohovorů pro doktorský studijní program, které proběhly ve dnech a se zúčastnilo celkem 40 uchazečů. Obsahem pohovorů bylo posoudit způsobilost uchazečů náležitě zdůvodnit výběr zvoleného tématu dizertační práce 15

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení 1 z 6 4.2.2014 9:52 O škole Aktuality Úřední deska Zájemci o studium Studenti Zaměstnanci Fakulty S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 7.

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE

POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Předkládá: Vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. Rektor PA ČR Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., vrchní

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Policejní akademie České republiky v Praze Výroční zpráva za rok 2006 1 Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Mgr. Irena Holzhauserová, Mgr. Anna Lukešová, doc. JUDr. Pavel Macek, CSc.,

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Předkládá: vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Předkládá: doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. rektor Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., plk. doc. PhDr. Marian

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 PRAHA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2013 Předkládá: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. rektor

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY

VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY Karlovy Vary, dne 6. 3. 2015, newsletter č. 4 VYSOKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY T. G. MASARYKA 3, KARLOVY VARY Dovolujeme si vás informovat, že probíhá pilotáž projektu Nejnovější metody primárního zajištění místa

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU

Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Policejní akademie České republiky v Praze FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti Fakulty bezpečnostního managementu Policejní

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika

Imigrace bezpečnostní a zdravotní rizika Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Policejní akademie České republiky

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více