Výroční zpráva za rok 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2004"

Transkript

1 Policejní akademie České republiky Výroční zpráva za rok 2004 Předkládá: doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka PA ČR (do ) doc. JUDr. František Novotný, CSc. pověřen řízením PA ČR (od ) Praha 2005

2 Autoři textu: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Bc. Irena Holzhauserová, JUDr. Ivo Hrazdíra, Mgr. Anna Lukešová, Mgr. Ivana Macková, doc. JUDr. František Novotný, CSc., JUDr. Ing. Jan Němec, JUDr. Karel Novosad, doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., prof. Ing. Viktor Porada, DrSc., doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc., Mgr. Ivana Stachová, prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., JUDr. František Volevecký. 2

3 Akademičtí funkcionáři PA ČR Rektor: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. (do ) Pověřen řízením PA ČR: Doc. JUDr. František Novotný, CSC. (od ) Prorektor pro studijní a pedagogickou činnost: Doc. JUDr. František Novotný, CSc. (do ) Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční styky: Doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. (do , od pověřen řízením) Kvestor: JUDr. František Bašta 3

4 Obsah 1 Úvod 1 2 Organizační schéma PA ČR 2 3 Složení orgánů PA ČR Vědecká rada Akademický senát Další orgány dle vnitřních předpisů Disciplinární komise Ediční rada Katedry a oddělení 6 4 Vzdělávací činnost Studijní programy Programy celoživotního vzdělávání Zájem o studium na PA ČR Počty studentů školy Počty zahraničních studentů Počty absolventů včetně zahraničních studentů Inovace studijních programů, nové studijní programy Nové směry v přípravě pedagogických pracovníků Hodnocení nabídky studijních oborů Studijní neúspěšnost 18 5 Informační a komunikační technologie Nově vybudované prvky informační infrastruktury Rychlost koncových připojení pracovišť 18 6 Vysokoškolská knihovna, knihovnicko-informační služby Doplňování knihovního fondu Dostupnost elektronických informačních zdrojů Zabezpečení knihovnicko-informačních služeb Elektronické služby pro PA ČR 20 4

5 6.5 Vzdělávání a výchova uživatelů Pracovníci-celoživotní vzdělávání Další aktivity 21 7 Výzkum a vývoj Oblasti výzkumu a vývoje, na které se PA ČR zaměřuje Zaměření Výzkumného záměru PA ČR Unikátní pracoviště školy Významná spolupráce školy ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR Významná mezinárodní spolupráce školy ve výzkumu a vývoji Hlavní výsledky výzkumu na PA ČR 27 8 Pracovníci PA ČR Kvalifikační a věková struktura akademických pracovníků Počet interních a externích akademických pracovníků Vzdělávání akademických pracovníků Habilitační a jmenovací řízení Celkový a přepočtený počet akademických pracovníků 35 9 Hodnocení činnosti Systém hodnocení kvality vzdělávání na škole Výsledky vnitřního a vnějšího hodnocení kateder Hodnocení kvality vzdělávací činnosti studenty Hodnocení kvality přípravy pedagogických pracovníků Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Přímá mezinárodní spolupráce Zapojení do mezinárodních programů Zahraniční mobility studentů a akademických pracovníků Další aktivity PA ČR Významné konference, semináře a další akce SVOČ Jiné nepedagogické aktivity 43 5

6 12 Péče o studenty Ubytovací zařízení Stravovací zařízení Poskytovaná stipendia Informační a poradenské služby Tělovýchovná a sportovní činnost Rozvoj školy Investiční aktivity školy Obnova a údržba objektů Závěr Přílohy 58 Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Bakalářský studijní program Veřejná správa, studijní obor Krizové řízení ve státní správě a územní samosprávě Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika Program celoživotního vzdělávání 6

7 1 Úvod Do roku 2004 vstupovala Policejní akademie ČR s konkretizací rozvojového záměru PA ČR a aktualizací úkolů pro kalendářní rok. Při definování krátkodobých cílů a priorit jsme vycházeli z analýzy hlavních činností školy, situace na vzdělávacím trhu, reálné pozice školy v akademickém prostředí, analýzy potřeb konečného uživatele, zejména rezortu Ministerstva vnitra ČR a zdrojových možností rozvoje. Jako prvořadé byly zařazeny cíle a úkoly s přímou vazbou na vyšší kvalitu vzdělávání ve všech formách pedagogické činnosti školy, na aktivity vědecké a výzkumné činnosti s vazbou na cíle výzkumného záměru PA ČR zpracovaného na léta a jeho využitelnost v rezortu MV ČR a Policii ČR, na rozvoj oborů vyučovaných na PA ČR a rovněž na vnímání akademie jako součásti evropského vědecko-vzdělávacího prostoru. Konstatujeme, že tyto tři priority byly většinově akceptovány a plněny a staly se tak sdílenou strategií a základem naší práce v roce Dařilo se nám i v jiných oblastech. Pozitivním faktem je trvalý zájem o naši školu. Stabilně vysoké počty uchazečů, kteří se hlásí ke studiu, vyjadřují enormní interes o oborově profilovaný typ studijního programu v oblasti bezpečnostně právní, pro který v rámci přezkumného řízení přijala akademie dodatečně 196 uchazečů. Dlouhodobá zkušenost s realizací projektu celoživotního vzdělávání se osvědčila i v uplynulém období. Škola nabídla v akademickém roce 2003/2004 celkem 52 kurzy pro širokou odbornou veřejnost manažery, specialisty policejní praxe, příslušníky bezpečnostních sborů ČR, zaměstnance MV a další zájemce. Celoživotní vzdělávání je zároveň i reflexí na kvalitu vzdělávání a příležitostí pro ověřování některých poznatků z realizace vědeckých a výzkumných úkolů. Cenný je styk s praxí i výměna zkušeností. V oblasti vědy a výzkumu byl obhájen, schválen a finančně saturován výzkumný záměr PA ČR na léta První realizační výstupy identifikují rizika bezpečnostní praxe s cílem vytvořit teoretický základ pro rozvoj policejní praxe a následně hledání cest ke zvýšení úspěšnosti v boji s vnitřními bezpečnostními riziky. Významnou akcí v této oblasti bylo uspořádání konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Evropskou policejní akademií (CEPOL) na téma Rozvoj policejních věd a transformace znalostí do policejního vzdělávání, výcviku a praxe. Uplynulý rok byl rokem kvality. PA ČR postupně přechází do období svěží zralosti, pro něž by měl být typický zejména růst další přidané hodnoty, další kvality. Obhajovat a upevňovat své postavení v evropském měřítku je kontinuálním procesem, nikoliv jednorázovou akcí. Hlavním kritériem je kvalita našeho studenta a absolventa. Jednotlivé úseky činnosti Policejní akademie ČR jsou podrobněji popsány v dalších kapitolách výroční zprávy a dokumentovány v jejích přílohách. Doufáme, že předkládaný dokument věrohodně reflektuje hlavní události a činnost akademie v uplynulém roce. 1

8 2. Organizační schéma PA ČR (s platností do ) kancelář rektora REKTOR personální oddělení skupina vnitřní kontroly prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční styky prorektor pro vnější vztahy a rozvoj kvestor kat. bezpečnost. služeb kat. krim., ciz. a pohran. policie kat. pol. managementu a infor. knihovna vydavatelství Hospodářsk o investiční odbor finanční oddělení kat. technických prostředků katedra kriminalistiky katedra kriminologie kat. tělesné a střelecké přípravy katedra krizového řízení katedra trestního práva oddělení informačních technologií oddělení zahraničních styků oddělení vědy a výzkumu kat. veřejnoprávních discipl. kat. soukromoprávních discipl. katedra veřejné správy katedra společenských věd katedra jazyků studijní oddělení oddělení vzdělávání 2

9 3. Složení orgánů Policejní akademie ČR 3.1 Vědecká rada Policejní akademie ČR interní členové doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. vedoucí katedry policejního managementu a informatiky JUDr. Vladimír Balaš, CSc. katedra veřejnoprávních disciplín doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. vedoucí katedry společenských věd pplk. doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. vedoucí katedry veřejné správy doc. JUDr. Pavel Macek, CSc. vedoucí katedry bezpečnostních služeb doc. JUDr. František Novotný, CSc. pověřen řízením Policejní akademie ČR plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. pověřen řízením úseku vědy, výzkumu a zahraničních styků prof. Ing. JUDr. Viktor Porada, DrSc. vedoucí oddělení vědy a výzkumu pplk. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. vedoucí katedry kriminalistiky doc. Ing. Renata Štablová, CSc. katedra kriminologie doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc. vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání a oborových studií doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc. vedoucí katedry kriminologie doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. vedoucí katedry veřejnoprávních disciplín 3

10 Vědecká rada Policejní akademie ČR - externí členové: plk. JUDr. Bohumil Bezemek ředitel PČR Správa Jihočeského kraje České Budějovice prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc. Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy Praha JUDr. František Dočekal ředitel Okresní ředitelství P ČR Kroměříž prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. Katedra správního práva a správní vědy Právnická fakulta UK prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. Ústav potravinářského inženýrství Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická plk. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph. D. zástupce ředitele Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejní prezídium JUDr. Zdeněk Karabec, CSc. vědecký pracovník Institut pro kriminologii a sociální prevenci JUDr. Pavel Kučera místopředseda Nejvyššího soudu plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc. rektor Akadémia Policajného zboru v Bratislavě plk. JUDr. Jaroslav Macháně náměstek policejního prezidenta pro trestní řízení Policejní prezídium pplk. Mgr. Oldřich Martinů náměstek policejního prezidenta pro neuniformovanou policii Policejní prezidium 4

11 prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr.h.c. ústavní soudce Ústavní soud ČR JUDr. PhDr. Otakar Osmančík, CSc. vědecký pracovník prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc. přednosta Ústavu soudního lékařství I. lékařská fakulta UK v Praze prof. Ing. Leo Vodáček, DrSc. Fakulta informatiky a statistiky Katedra systémové analýzy Vysoká škola ekonomická JUDr. Pavel Zářecký, CSc. náměstek ministra vnitra pro legislativu a místní správu Ministerstvo vnitra 3.2 Akademický senát (do 12. listopadu 2004) Předseda: Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.,dr.h.c. Členové akademické kurie: Doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph. D., PhDr. Oxana Dlouhá, JUDr. Antonín Filák, CSc., JUDr. Ivo Hrazdíra, Ing. Milan Kný, Csc., JUDr. Libor Kovárník, JUDr. Zdeněk Kopecký, doc. JUDr. Pavel Macek, CSc., JUDr. Miroslav Polcar, doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc., JUDr. et Mgr. Joža Spurný, Ph. D. Členové studentské kurie: Libor Kubalec, Gabriela Michalcová, Pavel Michalec, Ladislav Rakušan, Radek Singer, Ivan Vaňura 3.3 Další orgány dle vnitřních předpisů PA ČR Disciplinární komise Předseda: JUDr. et Mgr. Joža Spurný, Ph. D. Tajemník: Lubor Šmalcl Členové: JUDr. Zdeněk Dvořáček, Jaroslav Kárník, Alena Tomášová 5

12 3.3.2 Ediční rada Předseda: doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. Zástupce: JUDr. Ján Šalát Členové: Mgr. Jitka Bílá, PhDr. Ivan Budka, doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., JUDr. Antonín Filák, CSc., JUDr. Jan Hlaváček, doc. JUDr. Eva Hrozinková, Ph.D., JUDr. Ivo Hrazdíra, Paeddr. Vlasta Lopuchovská, doc. JUDr. František Novotný, CSc., RNDr. Josef Požár, CSc., doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc., Ing. Alois Schulz, prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., doc. Ing. Renata Štablová, CSc., JUDr. Jan Uhlář, doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc Katedry a oddělení Katedra bezpečnostních služeb (KBS) Katedra realizuje výuku předmětů Pořádková činnost policie, Dopravně bezpečnostní činnost, Nestátní bezpečnostní služby, Nestátní bezpečnostní služby I (obecní a městská policie), Nestátní bezpečnostní služby II (soukromé bezpečnostní služby), Organizace a činnost policejních služeb, Pořádková činnost policie II, Dopravně bezpečnostní činnost II, Dějiny policie. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Pavel Macek, CSc. Sekretariát: JUDr. Stanislava Táborská Tajemník katedry: JUDr. Antonín Filák, CSc. Pracovníci katedry: Mgr. Martin Bohman, PhDr. Vladimír Hájek, Mgr. Zdeněk Chmela, JUDr. Zdeněk Kopecký, PaedDr. František Novák, PhDr. Kamil Pavlíček, CSc., Mgr. Lubomír Uhlíř. Externisté: JUDr. Lubomír Kvíčala, Zdeněk Sadílek, Mgr. Vladimír Kotrouš, JUDr. Petr Hulinský. Katedra jazyků (KJ) Katedra realizuje výuku předmětů Anglický jazyk, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk. Vedoucí katedry: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. Sekretariát: Mária Kosová Tajemník katedry: PhDr. Magdaléna Rosinová Pracovníci katedry: PhDr. Oxana Dlouhá, PhDr. Miloslava Jebavá, PaedDr. Vlasta Lopuchovská, Mgr. Alena Lukáčová, Mgr. Nataša Patočková, PhDr. Eva Piarová, Mgr. Tomáš Římský, Mgr. Alena Týmlová. 6

13 Katedra kriminalistiky (KKRIM) Katedra realizuje výuku předmětů Kriminalistika úvod a technika, Kriminalistika taktika, Kriminalistika metodika, Soudní lékařství, Soudní psychiatrie a sexuologie, Kriminalistika II (teorie a metodologie), Soudní inženýrství. Vedoucí katedry: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. Sekretariát: Helena Sazimová Tajemník katedry: Ing.Jaroslav Suchánek,CSc. Pracovníci katedry: JUDr. Zdeněk Konrád,CSc., JUDr. Jan Stach, doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D., Ing. Pavel Padyšák, CSc., JUDr. Nikolaj Hrib, Mgr. Martin Fürbach, Mgr. Zdeněk Sadílek, Taťjana Popelková (kabinet). Externisté: MUDr. Slavoj Brichcín, MUDr. Michal Dogoši, CSc., MUDr. Zdeněk Kalvach, prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Ing. Aleš Vémola. Katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie (KKCPP) Katedra realizuje výuku předmětů Organizace a činnost policejních služeb, Činnost cizinecké a pohraniční policie, Operativně pátrací činnost policie, Organizovaná kriminalita, Činnost cizinecké a pohraniční policie II, Operativně pátrací činnost policie II. Vedoucí katedry: PhDr. Ivan Budka Sekretariát: Milena Procházková Tajemník katedry: JUDr. Zdeněk Dvořáček Pracovníci katedry: Ing. Vratislav Dvořák, doc. JUDr. Štefan Hundák, CSc., JUDr. Jan Kuržeja, Mgr. Kamila Koupá. Katedra kriminologie (KKRE) Katedra realizuje výuku předmětů Kriminologie I, Drogy a toxikomanie, Prevence kriminality, Sociální ochrana, Kriminologie II, Drogová kriminalita, Kriminalita mládeže, Penologie, Kriminologie. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc. Sekretariát: Karla Fišerová Tajemník katedry: doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. Pracovníci katedry: doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc., PhDr. Marcela Moulisová, doc. MUDr. Jaroslav Nikl, CSc., PhDr. Vojtěch Sedláček, doc. Ing. Renata Štablová, CSc., Mgr. Lukáš Benda, interní doktorand. Externí doktorandi: PhDr. Alena Marešová, PhDr. Marcela Moulisová, Mgr. Zdeněk Štěpánek. 7

14 Externisté: PhDr. Martin Cejp, CSc., Mgr. Břetislav Brejcha, JUDr. Zdeněk Karabec, CSc., Mgr. Ferdinand Radisch, PhDr. Miroslav Scheinost, Mgr. Petra Vitoušová. Katedra krizového řízení (KKŘ) Katedra realizuje výuku předmětů Teorie a praxe krizového řízení, Nebezpečné látky, Terorizmus, Policejní pyrotechnika, Velení v policejních akcích, Průmyslové havárie, Krizové řízení, Krizový management, Ekonomika při řešení krizových situací, Veřejná ekonomika, Analýza rizika vzniku krizových situací, Metody a nástroje řešení krizových situací, Základy účetnictví. Vedoucí katedry: Ing. Alois Schulz Sekretariát: Eva Švarcová Tajemník katedry: JUDr. Libor Kovárník Pracovníci katedry: doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph. D., PaedDr. Ing. Jan Zelinka, Mgr. Jan Plšek, Ing. Jitka Šedivá, Ing. Michal Jirků, CSc., RNDr. Ivan Veverka, CSc. Externisté: doc. Ing. Lubomír Odehnal, CSc., prof. Ing. Vladimír Šefčík, CSc., Ing. Jana Schneidrová, JUDr. Milan Kollár, Ing. Vladimír Šťastný, PhDr. Rostislav Plachý, doc. MUDr. Luděk Daneš, DrSc. Katedra policejního managementu a informatiky (KPMI) Katedra realizuje výuku předmětů Policejní management, Informatika, Ochrana počítačových dat, Prezentace a komunikace, Základy ekonomie, Bezpečnost informací, Informatika a technika prezentace, Základy ekonomie, Informační systémy pro krizové řízení, Manažerská informatika, Management lidských zdrojů, Manažerská ekonomika, Statistické metody zpracování dat, Účelové databáze, Management, Informační management. Vedoucí katedry: doc. Ing. Hana Bartošová,CSc. Sekretariát: Dana Lukešová Tajemník katedry: Ing. Milan Kný, CSc. Pracovníci katedry: Ing. Josef Brzák, CSc., Ing.Ivan Fořt, Mgr. František Hřebík, prof. PhDr. Miroslav Kodým, CSc., JUDr. Zdeněk Kropáč, RNDr. Josef Pojer, CSc., RNDr. Josef Požár, CSc., PhDr. Miroslav Hanák, prof. PhDr. Ing.Bohuslav Minařík, CSc., Ing. Roman Zuzák, Ph. D. Katedra soukromoprávních disciplín (KSPD) Katedra realizuje výuku předmětů Základy občanského práva, Základy obchodního práva, Pracovní právo, Služební poměry, Občanské právo, Obchodní právo, Vybrané otázky civilní služby a služebních poměrů příslušníků bezpečnostních sborů, Občanské právo ochrana osobnosti, Obchodní právo II, Občanské právo nehmotné statky, Sociální právo. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. 8

15 Sekretariát: Zuzana Kalinová Tajemník katedry: JUDr. Karel Nový Pracovníci katedry: JUDr. Josef Vrabec, doc. JUDr. Josef Salač, Ph. D., Mgr. Tomáš Horáček, Ph. D., Mgr. Eva Klečková, JUDr. Petr Tomek. Externí pracovníci: JUDr. Věra Popelková Katedra společenských věd (KSV) Katedra realizuje výuku předmětů Policejní psychologie, Politologie, Obecná sociologie, Profesní etika, Sociální deviace, Sociologie menšinových skupin, Soudní psychologie, Úvod do metodologie vědy, Filozofie a profesní etika, Forenzní psychologie, Politologie II, Psychologie policejní práce a organizace, Sociologie II, Kulturní antropologie, Rozvoj manažerských dovedností, Forenzní psychologie, Aplikovaná politologie, Etika, Obecná sociologie, Psychologie pro krizové manažery, Humanitní environmentalistika, Psychologie katastrof, Krizová komunikace a intervence. Vedoucí katedry: doc.phdr. Ludmila Čírková, CSc. Sekretariát: Darina Dianová Tajemník katedry: JUDr. et Mgr. Joža Spurný, Ph. D. Pracovníci katedry: doc. Dr. Stefan Danics, Ph. D., Mgr. Tomáš Kamín, Mgr. Lukáš Urban, Mgr. Josef Dubský, PhDr. David Krámský, Ph. D., PhDr. Zuzana Herzogová, Csc., PhDr. Jitka Veselá, PhDr. Erika Gerlová, Mgr. Irena Pilařová. Katedra technických prostředků bezpečnostních služeb (KTPBS) Katedra realizuje výuku předmětů Technické prostředky bezpečnostních služeb, Technická ochrana objektů, Detekce výbušnin a zbraní, Policejní technika, Technická ochrana objektů, Technické prostředky krizového managementu. Vedoucí katedry: doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph. D. Sekretariát: Radoslava Čámská Tajemník katedry: JUDr. Jan Uhlář Pracovníci katedry: Ing. Bedřich Čech, CSc., Ing. Jiří Jonák, Ph. D., doc. Ing. Václav Sochor, DrSc. Katedra tělesné a střelecké přípravy (KTSP) Katedra realizuje výuku předmětů Střelecká příprava, Tělesná příprava a sport, Sebeobrana, Taktika služebních zákroků. Vedoucí katedry: JUDr. Ivo Hrazdíra Sekretariát: Anna Drábeková Tajemník katedry: PhDr. Pavel Král 9

16 Pracovníci katedry: Mgr. Robert First, Mgr. Otakar Hronek, Mgr. Karel Kadlec, Mgr. Vít Svěrák, Mgr. Pavel Vopršal, Miroslav Rouč. Externisté: JUDr. Petr Moravec, PaedDr. Petr Král, Bc. Petra Nová, Bc. Jozef Hrudka. Katedra trestního práva (KTP) Katedra realizuje výuku předmětů Trestní právo hmotné, Trestní právo procesní, Trestní právo II, Trestní právo. Vedoucí katedry: doc. JUDr. František Novotný, CSc. Sekretariát: JUDr. Věra Netolická Tajemník katedry: JUDr. František Volevecký Pracovníci katedry: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., Mgr. Jiří Hruška, Mgr. Jan Kolouch, JUDr. Jiří Křepelka, JUDr. Miroslav Polcar, JUDr. Josef Souček, CSc., JUDr. Milan Šubrt, Mgr. Petr Volevecký. Katedra veřejné správy (KVS) Katedra realizuje výuku předmětů Správní právo, Policejní právo, Právo životního prostředí, Základy veřejných financí, Správní a policejní právo, Daňové a poplatkové právo, Organizace veřejné správy, Právní aspekty krizového řízení. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph. D. Sekretariát: Dagmar Srbová Tajemník katedry: JUDr. Břetislav Čechmánek Pracovníci katedry: JUDr. Alena Galíčková, CSc., JUDr. Matěj Hromádka, Ph. D., JUDr. Vladimír Novotný, Mgr. Lidya Ottová, JUDr. Olga Sovová, Ph. D., JUDr. Pavel Zářecký, CSc. Externisté: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. Katedra veřejnoprávních disciplín (KVPD) Katedra realizuje výuku předmětů Teorie státu a práva, Ústavní právo, Základy mezinárodního práva veřejného, Evropské právo se zaměřením na vnitro a justici, Ústavní právo a státověda, Evropské právo, Lidská práva a policie, Teorie státu a práva, Ústavní právo, Mezinárodní a evropské právo se zaměřením na státní správu a samosprávu, Teorie státu a práva. Vedoucí katedry: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. Sekretariát: Naďa Hančurová Tajemník katedry: doc. JUDr. Bohumil Pikna, CSc. Pracovníci katedry: JUDr. Vladimír Balaš, CSc., JUDr. Petr Kroupa, Ph. D., JUDr. Dag Sedláček, CSc., JUDr. et Mgr. Pavel Bílek, Ph. D., JUDr. Jan Tryzna. 10

17 Externisté: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., JUDr. Jiří Hřebejk Oddělení vzdělávání (OV) Oddělení realizuje výuku předmětů Profesní pedagogika, Sociologie mládeže, Metodologie výzkumné a vědecké práce, Základy pedagogiky dospělých, Metody a nástroje řešení krizových situací. OV spoluvytváří a realizuje program celoživotního vzdělávání, podílí se na expertní a konzultační činnosti, poskytuje poradenské služby pro posluchače školy, plní vědecko výzkumné úkoly. Vedoucí oddělení: doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc. Sekretariát: Blanka Homolová Zástupce vedoucího oddělení: doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc. Pracovníci oddělení: PhDr. Iva Borská, CSc., RNDr. Jaroslav Kvapil, Mgr. Ivana Macková, doc. PhDr. Petr Sak, CSc. Oddělení vědy a výzkumu (OVV) Oddělení zahrnuje celý informační cyklus přípravy a řízení výzkumu, vlastní proces výzkumné činnosti, prezentace výsledků výzkumu, obhajob závěrečných výzkumných zpráv, administrace a evidence. Zaměřuje se především na vědeckou a výzkumnou činnost realizovanou v rámci plnění Výzkumného záměru PA ČR. Oddělení má svěřenu komplexní odpovědnost za zajišťování redakčních prací spojených s vydáváním Sborníku PA ČR Bezpečnostní teorie a praxe a zvláštních čísel tohoto sborníku k vědě a výzkumu. Vedoucí oddělení: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. Pracovníci oddělení: Dr. Zdeněk Kovařík, CSc., Mgr. Anna Lukešová, prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. Oddělení zahraničních styků (OZS) Oddělení zajišťuje kompletní agendu zahraničních styků PA ČR. Realizuje vysílání akademických pracovníků i studentů do zahraničí a zajišťuje pobyty hostů ze zahraničí po obsahové (programové) i administrativní stránce. Zajišťuje tlumočení pro management akademie, vede agendu programu SOCRATES, eviduje bilaterální dohody o spolupráci, participuje na organizaci mezinárodních konferencí, organizuje zahraniční kurzy (MEPA, CEPOL). Vedoucí oddělení: Mgr. Ivana Stachová Pracovníci oddělení: Lucie Ausburherová, Ing. Hana Brožová, Bc. Lukáš Kahánek. 11

18 4 Vzdělávací činnost 4.1 Studijní programy prezenčního, distančního, kombinovaného studia, členění na bakalářské, magisterské a doktorské Studijní a pedagogická činnost probíhala v souladu s dlouhodobým záměrem školy v bakalářských studijních programech Bezpečnostně právní studia a Veřejná správa, studijní obor Krizové řízení ve státní správě a územní samosprávě, v magisterském studijním programu Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika a v doktorském studijním programu Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika. Tabulka č. 1 Skupiny oborů Skupiny oborů Kód skupiny kmenových oborů Studijní programy Celkem studijních programů/oborů. Bc Mgr. navazujíc í Ph.D. právo a právní činnost veřejnosprávn í činnost Celkem Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Systém studia, jeho formy a ukončení viz Výroční zpráva PA ČR za rok 2003, dále jen VZ Absolventi se uplatní ve středně náročných řídících funkcích a specializovaných profesích v rezortu MV ČR, Policie ČR, u obecní a městské policie, Vojenské policie, BIS, Celní správě, Vězeňské službě apod. Civilní absolventi se po ukončení studia mohou ucházet o přijetí do služebního poměru u Policie ČR, nebo se mohou uplatnit jako řídící pracovníci a specialisté při zajišťování bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru bezpečnostních služeb, v průmyslu, peněžnictví, atd. Absolventům je přiznáván titul bakalář (ve zkratce Bc). Studijní plán prezenční i kombinované formy je uveden v příloze č. 1 12

19 Bakalářský studijní program Veřejná správa, studijní obor Krizové řízení ve státní správě a územní samosprávě Systém studia, jeho formy a ukončení viz VZ Absolventi tohoto studijního programu najdou uplatnění jako teoreticky a prakticky vybavení krizoví manažeři veřejné správy a územní samosprávy, v Hasičském záchranném sboru, u Policie ČR a v dalších bezpečnostních složkách při prevenci a řešení možných krizových situací. Absolventům je přiznáván akademický titul bakalář (ve zkratce Bc.). Studijní plán prezenční i kombinované formy studia je uveden v příloze č. 2 Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika Systém studia, jeho formy a ukončení viz VZ Absolventi tohoto studijního programu najdou uplatnění zejména ve vrcholových řídících pozicích a jako špičkoví odborníci na místech, která vyžadují tvůrčí přístup a vysoký stupeň znalostí. Okruh možných zaměstnavatelů je stejný jako u absolventů identického bakalářského studijního programu, navíc mohou být zařazeni jako učitelé odborných předmětů v rezortním školství MV ČR a výzkumní a vývojoví pracovníci v bezpečnostních oborech. Absolventům je přiznáván akademický titul magistr (ve zkratce Mgr.). Studijní plán prezenční i kombinované formy studia je uveden v příloze č. 3 Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia, studijní obor Policejní management a kriminalistika Systém studia, jeho formy a ukončení viz VZ Absolventi studia s hlubokými teoretickými a metodologickými znalostmi a dovednostmi ve vědních oborech kriminalistika, kriminologie, trestní právo a policejní management najdou uplatnění zejména ve vědeckovýzkumných a expertizních týmech, na vědeckopedagogických funkcích, zejména na PA ČR, na vrcholových vedoucích funkcích v bezpečnostních složkách. Absolventům studia je udělován akademický titul doktor (zkratka Ph. D.). Studijní plán prezenční i kombinované formy studia je uveden v příloze č Programy celoživotního vzdělávání Celoživotní vzdělávání je integrální součástí rezortního i mimorezortního vzdělávání. Policejní akademie ČR jako vrcholná vzdělávací instituce v oboru vnitřní bezpečnosti připravuje a nabízí vzdělávací kurzy především příslušníkům a pracovníkům Policie ČR a MV ČR. PA ČR dosud nemá akreditované studijní programy pro oblast celoživotního vzdělávání. Celoživotní vzdělávání představuje diverzifikovaný systém krátkodobých studijních forem (kurzy, semináře, školení apod.). Je vesměs realizováno technikami přímé výuky a poskytuje zejména odborné úzce specializované vzdělávání v souladu s potřebami praxe daného odborného 13

20 zaměření. Každý rok je formou katalogu nabízeno policejní a bezpečnostní praxi, ale i odborné veřejnosti, několik desítek kurzů a školení. Na realizaci připravených kurzů zveřejněných v Katalogu programu celoživotního vzdělávání se často přímo podílejí i vybraní a osvědčení specialisté a odborníci z policejní praxe a jiných státních institucí, např. soudů, státních zastupitelství, centrální banky apod. Účastníkům vícedenních kurzů je vydáváno Osvědčení o absolvování kurzu. Přehled realizovaných kurzů CŽV v roce 2004 je v příloze č Zájem o studium na PA ČR Přijímacího řízení pro akademický rok 2004/2005 se na Policejní akademii ČR v Praze zúčastnilo celkem 5669 uchazečů, přijato bylo celkem 920 studentů. Přijímacího řízení na bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se zúčastnilo 4097 uchazečů, přijato bylo 639 studentů. Přijat byl tedy každý 6,5 uchazeč. Prezenční studium zahájilo 111 policistů a 114 civilních studentů, kombinované studium zahájilo 414 policistů. Na bakalářský studijní program Veřejná správa se přijímacího řízení zúčastnilo 778 uchazečů. Přijato bylo 95 studentů. Přijatý byl tedy každý osmý uchazeč. Prezenční formu zahájilo 48 civilních studentů a 46 studentů v kombinované formě studia. Jediný přijatý policista v prezenční formě studia nakonec ke studiu nenastoupil. Přijímacího řízení na magisterský studijní program se zúčastnili 754 uchazeči a přijato bylo celkem 167 studentů. Přijat byl tedy každý čtvrtý až pátý uchazeč. Prezenční studium zahájili 32 policisté a 58 civilních studentů, v kombinované formě studium zahájilo 77 studentů. Přijímacího řízení na doktorský studijní program se zúčastnilo 40 uchazečů, přijato bylo celkem 19 studentů z toho 4 na prezenční formu studia a 15 na kombinovanou formu studia. Tabulka č. 2 Zájem uchazečů o studium na PA ČR Počet Skupina oborů Kód skupiny kmen. oborů Podaných Přihlášených 2) přihlášek 1) Přijatí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Právo, právní a veřejnosprávn í činnost Celkem

21 Komentář k tabulce č. 2: 1) Počet všech podaných přihlášek 2) 3) Na PA ČR nelze podat přihlášku na více studijních programů nebo forem studia. Uchazeč se může přihlásit pouze na 1 studijní program a 1 formu studia 4) Počet přijatých studentů, kteří se přihlásí ke studiu 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu Pro studium na PA ČR obecně platí, že každý uchazeč o studium kteréhokoliv studijního programu je povinen podrobit se přijímacímu řízení a zpravidla i přijímací zkoušce. Přijetí bez přijímací zkoušky je možné za předpokladu splnění stanovených podmínek ve Statutu PA ČR. Pro akademický rok 2004/2005 se přijímací zkoušky konaly v termínu od do Náhradní termín se uskutečnil Obsahem přijímací zkoušky v bakalářských studijních programech byly testy obecných studijních předpokladů a jazykové testy (blíže viz VZ 2003). Přijímací zkouška se v magisterském studijním programu skládala z testu logického myšlení a jazykového testu (blíže viz VZ 2003). V souladu s Vyhláškou rektorky PA ČR pro přijímací řízení pro akademický rok 2004/2005 byli na magisterský studijní program přijati bez přijímací zkoušky ti absolventi bakalářského studijního programu Bezpečnostně právní studia, kteří studium ukončili s vyznamenáním. Jednalo se celkem o 26 studentů pro obě formy studia. V přijímacím řízení pro akademický rok 2004/2005 v magisterském studijním programu bylo umožněno podat přihlášku ke studiu v navazujícím studijním programu i absolventům jiných bakalářských studijních programů než je bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia. Tito uchazeči nejprve vykonali diferenční zkoušku z vybraných předmětů studijního oboru Bezpečnostně právní studia a ti, kteří v této zkoušce splnili stanovené předpoklady, byli zařazeni do řádné přijímací zkoušky. Test diferenční zkoušky byl připraven ve dvou variantách a obsahoval celkem 90 otázek. Na vyřešení testu bylo 90 minut čistého času. Diferenční zkoušky se zúčastnilo celkem 19 uchazečů, většinou absolventů bakalářského studijního programu vystudovaného na Právnické fakultě MU Brno. Všech 19 uchazečů bylo zařazeno do řádného přijímacího řízení a vykonali přijímací zkoušku. Tři z nich v přijímacím řízení uspěli a byli přijati ke studiu. Průběh přijímacího řízení byl regulérní, nevyskytly se žádné závažné nežádoucí jevy. Za účelem zajištění objektivnosti přijímací zkoušky byla provedena řada statistických úkonů, umožňujících posoudit hodnověrnost výsledků, které dosáhly jednotlivé skupiny uchazečů. Byla sledována srovnatelnost obtížnosti užitých variant testů, spolehlivost testů a ekvivalence variant testů. V době od do a dále od do byla dána všem uchazečům o studium na PA ČR, kteří se zúčastnili přijímacího řízení, možnost nahlédnout do příslušných výsledkových materiálů. Této možnosti využilo celkem 33 zájemců, z toho 25 v bakalářském studiu a 8 v magisterském studiu. Všem zájemcům byly poskytnuty požadované informace. Přijímacích pohovorů pro doktorský studijní program, které proběhly ve dnech a se zúčastnilo celkem 40 uchazečů. Obsahem pohovorů bylo posoudit způsobilost uchazečů náležitě zdůvodnit výběr zvoleného tématu dizertační práce 15

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630

Do odvolání změna prodejní doby V nutných případech volat linku 828 070 nebo 828 630 Prodejna skript PA ČR Lhotecká 559/7 143 01 PRAHA 4 tel: 974 828 612 prodejní doba PO 9 00-11 30 12 00-15 00 ÚT 9 00-11 30 12 00-15 00 ST 9 00-11 30 12 00-15 00- ČT 9 00-11 30 - PÁ 9 00-13 00 - Do odvolání

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo znak Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo Vyhláška rektora Policejní akademie ČR, kterou se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní akademii

Více

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo znak Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní

Více

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Vyhláška rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterou se stanoví

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY. Čl. 1. Studijní programy. Čl. 2. Obecné informace o přijímacím řízení 1 z 6 4.2.2014 9:52 O škole Aktuality Úřední deska Zájemci o studium Studenti Zaměstnanci Fakulty S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2012 V Praze dne 7.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Dotazník (B 61) Vzdělávací potřeby policejních manažerů

Dotazník (B 61) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Dotazník (B 61) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Vážená (ý) paní (pane), oddělení vzdělávání a rozvoje ve spolupráci s katedrou managementu a informatiky připravilo projekt výzkumu vzdělávacích

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2015 Praha 4. listopadu 2015 Částka: 72 O B S A H Část I 7. Pokyn rektora Policejní akademie České republiky

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE

POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE POLICEJNÍ AKADEMIE ČR V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Předkládá: Vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. Rektor PA ČR Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Ph.D., vrchní

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Dotazník (B 60) Vzdělávací potřeby policejních manažerů

Dotazník (B 60) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Dotazník (B 60) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Vážená (ý) paní (pane), oddělení vzdělávání a rozvoje ve spolupráci s katedrou managementu a informatiky připravilo projekt výzkumu vzdělávacích

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Výroční zpráva Policejní akademie ČR za rok 2005

Výroční zpráva Policejní akademie ČR za rok 2005 Výroční zpráva Policejní akademie ČR za rok 2005 Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, doc. JUDr. Antonín Filák, CSc., Mgr. Irena Holzhauserová, Mgr. Anna Lukešová, doc. JUDr. Pavel Macek,

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE :

KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : KONCEPCE ROZVOJE KATEDRY ATS MANAGEMENT NA FPH VŠE : I. EKONOMICKÉ POSLÁNÍ OBORU ARTS-MANAGEMENT Management kultury ve smyslu využití ekonomického potenciálu kulturních statků v oblasti hmotné i živé kultury,

Více

Dotazník (B 62) Vzdělávací potřeby policejních manažerů

Dotazník (B 62) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Dotazník (B 62) Vzdělávací potřeby policejních manažerů Vážená (ý) paní (pane), oddělení vzdělávání a rozvoje ve spolupráci s katedrou managementu a informatiky připravilo projekt výzkumu vzdělávacích

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Roční zpráva. Policejní akademie ČR - organizační složky státu realizace vyhlášky 323/2005 Sb. za rok 2005

Roční zpráva. Policejní akademie ČR - organizační složky státu realizace vyhlášky 323/2005 Sb. za rok 2005 Roční zpráva Policejní akademie ČR - organizační složky státu realizace vyhlášky 323/2005 Sb. za rok 2005 Úvod Policejní akademie České republiky je vysokoškolskou vzdělávací a vědeckou institucí resortního

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Policejní akademie České republiky v Praze Výroční zpráva za rok 2006 1 Autoři textu: JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Mgr. Irena Holzhauserová, Mgr. Anna Lukešová, doc. JUDr. Pavel Macek, CSc.,

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-1/08 1 z 6 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI

STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, kterou se vydává STATUT INSTITUTU PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Zveřejněno ve Sbírce Instrukcí a sdělení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 V souladu s 50, odst. 8 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první

Směrnice děkana č. 3/2013. Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně. Část první Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství V Brně dne 25. 4. 2013 Směrnice děkana č. 3/2013 Hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Část první Úvodní

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci

Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci Část první Článek 1 Základní ustanovení (1) Organizační řád Fakulty strojní TU v Liberci (dále jen organizační řád ) upravuje postavení a činnost jednotlivých

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Hradec Králové, 20. 12. 2016 č.j.: DFF/673/2016 Výnos děkanky FF UHK č. 23/2016 Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studium pro akademický rok 2017/2018 Tímto výnosem je vypisováno přijímací řízení

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek děkan Opatření d ě k a n a č. 1/2013 o působnosti proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích ústavů Českého vysokého učení

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE 1 POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Dlouhodobý záměr rozvoje Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze na období 2014 2020 Projednáno Vědeckou

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016

AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 AKLUALIZOVANÝ DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI ČVUT V PRAZE, FAKULTY DOPRAVNÍ PRO ROK 2016 Předkládá: Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Zápis z jednání Vědecké rady. Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze. dne 6. října 2014

Zápis z jednání Vědecké rady. Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie ČR v Praze. dne 6. října 2014 Policejní akademie ČR v Praze Fakulta bezpečnostně právní Č.j. PA-03923/14 Praha dne 6. října 2014 Počet listů:11 Přílohy: 1/2 Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost příloha k bodu 3 Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Výroční zpráva Institutu Jana Pernera, o.p.s. za

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více