MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí"

Transkript

1 Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení: ebanka a.s., č.ú. jednající pověřeným vlastníkem na straně druhé a v textu označen jako Mandant a Ing Dagmar MENČÍKOVÁ - esprávce s místem podnikání V Cihelně 748, Vejprnice IČ bankovní spojení: ebanka a.s., č.ú /2400 na straně druhé a v textu označen jako Správce a/nebo Mandatář tuto MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Čl. 1. Specifikace nemovitosti 1.1. Mandant prohlašuje, že je ze zákona vzniklým společenstvím vlastníků jednotlivých jednotek v budově domu č.p. umístěné na stavební parcele č.parc. v k.ú. (dále jen Dům nebo Nemovitost) Uzavřením této smlouvy objednává mandant u mandatáře zajištění správy a provozu domu včetně případných souvisejících pozemků Mandatář se zavazuje tyto činnosti vykonávat s potřebnou odbornou péčí a v souladu se zájmy mandanta. Čl. 2. Předmět smlouvy 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek mandatáře vykonávat pro mandanta administrativní správu nemovitosti specifikované v ustanovení čl. 1. této smlouvy s cílem zajistit dlouhodobě řádný stav a řádný provoz spravované nemovitosti a zajistit plnění z toho vyplývajících povinností mandanta vůči třetím osobám, tj. zejména - vést příslušnou evidenci, - zařizovat jménem mandanta a na jeho účet dodávky vody, energie, prací a služeb od třetích osob, - v případě zmocnění mandantem provádět platby jménem mandanta, vybírat platby na účet mandanta - vést účetnictví spravované nemovitosti, to vše v souladu s platnými právními předpisy, podmínkami této smlouvy a dalšími upřesňujícími pokyny mandanta v rozsahu této smlouvy Mandatář neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedostatečné péče o výše uvedenou nemovitost a/nebo související dokumentaci před datem účinnosti této smlouvy a/nebo za škody vzniklé v důsledku nedostatku finančních prostředků mandanta Z dále uvedeného podrobného výčtu činností budou položky uvedené slovem zařizovat pro účely této smlouvy chápány výlučně jako povinnost mandatáře zařizovat v součinnosti s mandantem jménem mandanta a na jeho účet uzavírání smluvních vztahů s třetími osobami, poskytovat takovým osobám přiměřenou součinnost s ohledem na plnění předmětu jejich smluv, dohlížet jménem mandanta na řádné plnění těchto smluvních vztahů a v případech vadného či neúplného plnění přijímat v součinnosti s mandantem jménem mandanta a na jeho účet v přiměřeném čase odpovídající opatření k nápravě. Strana 1 (celkem 5)

2 2.4. Mandatář nenese přímou odpovědnost za případné vadné či neúplné plnění třetích osob. Mandatář je však odpovědný za přijetí odpovídajících opatření k nápravě v přiměřeném čase Ostatní dále uvedené položky jsou vlastními výkony mandatáře, mandatář je provádí vlastními pracovníky a nese za ně plnou odpovědnost. Čl. 3. Provozně technická správa nemovitosti 3.1. Provozně technická správa nemovitosti zahrnuje zejména následující činnosti (za předpokladu, že se uvedená technická zařízení ve spravované nemovitosti nalézají nebo uvedené potřeby vzniknou): - zařizování dodávek služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů (dodávka vody, TUV, tepla, elektrické energie, plynu, odvoz odpadu, apod.); - zařizování odečtů, popř. výměn vodoměrů a poměrových měřidel na topných tělesech (IRTN) v bytech a nebytových prostorech, příp. včetně zařizování souvisejících dílčích vyúčtování vody a tepla, jsou-li též součástí smlouvy s třetí osobou provádějící odečty; - zařizování zimní služby na chodnících k pokynu mandanta; - zařizování havarijní služby (voda, elektro, plyn, topení, apod.); - zařizování nepřetržité služby vyprošťování z výtahů; - vedení technické evidence domů, bytů, nebytových prostorů, pozemků; - periodické hodnocení stavu nemovitostí, formulace koncepce údržby, oprav, příp. investic, plány oprav včetně předběžného odhadu nákladů; - zařizování technických prohlídek, odborných posouzení a znaleckých posudků; - zařizování revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru(výtahy, komíny, hromosvody, požární hydranty, kotelny apod.); - zařizování běžné údržby a oprav stavebních částí budov v rozsahu vyplývajícím ze zákona, popř. z uzavřených smluv; - zařizování provozu, běžné údržby a oprav technologických zařízení (výtahy, vytápění, vzduchotechnika, rozvody plynu, vody, kanalizace, silnoproudé a slaboproudé rozvody apod.); 3.2. Zařizování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí podstatně přesahujících rámec běžné údržby a vyžadujících spolupráci mandatáře při vyhotovení odborných posudků, projektové dokumentace, výběru zhotovitele, provádění úkonů ve stavebním řízení nebo odbornou kontrolu prováděných prací a správnosti účtovaných cen bude sjednáno individuální dohodou pro každou takovou akci nad rámec plnění této smlouvy a za samostatnou odměnu Předmět této smlouvy nezakládá právo mandatáře uzavírat smlouvy o dílo a/nebo vystavovat objednávky, jejichž předmět plnění přesahuje rámec běžných oprav a údržby, bez předchozího souhlasu mandanta. Za běžné opravy a údržbu budou pro účely této smlouvy považovány jednotlivé akce či plnění do výše 2.000,- Kč bez DPH. Čl. 4. Ekonomicko administrativní správa nemovitosti 4.1. Ekonomicko administrativní správa nemovitosti zahrnuje zejména následující činnosti: - vedení evidence vlastníků (popř. nájemců) bytů a nebytových prostor; - předpis, výběr a evidence plateb příspěvků do fondu oprav (popř. nájemného), a zálohových plateb za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostorů, jakož i jiných povinných plateb; - vymáhání dlužných plateb včetně příslušenství jakož i náhrad škod na spravovaném majetku jménem vlastníků (vedení přehledu neplatičů, upomínky, příprava podkladů pro žaloby, součinnost v průběhu soudních řízení); - roční vyúčtování zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostorů jednotlivým vlastníkům (popř. nájemcům) dle platných předpisů a/nebo rozhodnutím Společenství vlastníků (příp. se zahrnutím výsledků vyúčtování dodávek služeb prováděnými třetí osobou v souvislosti s odečty měřidel); - vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb; - kontrola a úhrada dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena); Strana 2 (celkem 5)

3 - vedení podvojného účetnictví Společenství vlastníků, popř. vedení podvojného účetnictví týkajícího se nemovitosti spravované dle této smlouvy, (průběžné vedení účetnictví, příprava podkladů pro vypracování přiznání k dani z příjmu); - přebírání a předávání bytů a nebytových prostorů podle pokynu mandanta; - uzavírání nájemních smluv s osobami určenými mandantem a dle jeho dispozic; - zastupování zájmů mandanta týkajících se nemovitosti spravované dle této smlouvy v případech sporů (příprava podkladů pro jednání, spoluúčast na jednáních, součinnost v průběhu soudních řízení); - zařizování právního zastupování mandanta; - zastupování mandanta v případech pojistných událostí; - vyřizování stížností, oznámení, podnětů Vypracování přiznání k dani z příjmu a k dani z nemovitostí bude mandatář zařizovat či provádět na základě samostatných objednávek, zpracovatel bude stanoven dohodou a cena bude individuálně sjednána. Čl. 5. Plnění smluvních stran 5.1. Mandatář se zavazuje při výkonu správy dle této smlouvy: a. řídit se pokyny mandanta v rozsahu této smlouvy vyjma případů bezprostředního ohrožení zdraví, života či majetku; b. umožnit na požádání mandanta kontrolu vedené dokumentace mandantem nebo jím zplnomocněnými osobami a poskytovat přitom přiměřenou součinnost; c. vždy bez zbytečného odkladu po získání údajů potřebných pro vyhotovení vyúčtování, nejpozději však do 31. května roku následujícího, provést vyúčtování zálohových plateb za služby poskytované s užíváním bytů a nebytových prostorů za uplynulý kalendářní rok, když ve zvlášť odůvodněných případech (nedodání nebo pozdní dodání faktur nebo jejich reklamace) se tento termín může po vzájemné dohodě posunout; d. k žádosti mandanta poskytovat informace v souvislosti s plněním této smlouvy; e. při ukončení plnění této smlouvy v přiměřené době uzavřít vedenou dokumentaci a bez zbytečného odkladu ji předat mandantovi Povinnost provést účetní závěrku a vyúčtování zálohových plateb za služby se vztahuje v případech zahájení a ukončení správy vždy pouze na tu část roku, po kterou mandatář vykonával správu nemovitostí dle této smlouvy. Vyúčtování předchozích období, popř. též rekonstrukce účetní dokumentace, budou mandatářem v případě potřeby provedeny na základě samostatné objednávky mandanta a cena bude stanovena dohodou Mandant se zavazuje: a. vyhotovit pro mandatáře v případě potřeby písemnou plnou moc k zastupování mandanta při plnění závazků mandatáře podle této smlouvy; b. poskytovat mandatáři potřebnou součinnost k plnění předmětu smlouvy včetně pravidelného předávání podkladů pro zpracování účetnictví; c. zajišťovat přiměřené množství finančních prostředků pro řádnou správu a údržbu nemovitostí; d. uzavřít vlastním jménem pojištění nemovitosti včetně pojištění odpovědnosti za škody; e. přebírat od mandatáře a archivovat účetní dokumentaci nemovitostí spravovaných dle této smlouvy, starší 2 let. Čl. 6. Bankovní účet 6.1. Mandant se zavazuje zřídit samostatný bankovní účet pro správu domu, na který budou poukazovány úhrady příspěvků do fondu oprav (popř. nájemného) a zálohové platby za služby a ze kterého budou mandatářem hrazeny došlé faktury za služby a faktury za běžnou údržbu Předmětný bankovní účet bude zřízen u takového peněžního ústavu, který poskytuje službu internetového bankovnictví, nejlépe pak u ebanky a.s. nebo u České spořitelny a.s Mandant se zavazuje zajistit pro mandatáře právo elektronického přístupu k předmětnému bankovnímu účtu nebo zařídit jiný způsob dálkového zadávání příkazů k úhradě. Strana 3 (celkem 5)

4 Čl. 7. Odměna za výkon správy 7.1. Smluvní odměna za plnění předmětu této smlouvy se sjednává ve výši,-- Kč/měsíčně pro období prvních šesti (6) měsíců od účinnosti této smlouvy. Pro období následující, počínaje sedmým měsícem ode dne účinnosti této smlouvy se smluvní odměna za plnění předmětu této smlouvy sjednává ve výši,-- Kč/měsíčně Mandatář není plátce DPH Výše uvedená smluvní cena je kalkulována na základě jednotkové ceny za správu jedné bytové či nebytové jednotky umístěných v předmětné nemovitosti ve výši...kč/měsíčně pro období prvních šesti (6) měsíců a ve výši Kč/měsíčně pro období následující Při změně počtu spravovaných jednotek bude cena za plnění předmětu této smlouvy upravena a pro výpočet nové ceny budou použity uvedené jednotkové ceny Nárok na odměnu vzniká mandatáři na základě této smlouvy, vždy k 20. dni předmětného měsíce; za den zaplacení se považuje den, kdy je platba připsána na účet mandatáře Výše sjednané odměny bude upravována každoročně vždy k 1. březnu podle míry inflace za předchozí kalendářní rok vyhlášené Českým statistickým úřadem. Mandatář je oprávněn upravit cenu též podle úhrnné míry inflace za více roků trvání této smlouvy, pokud v předchozích rocích práva na úpravu ceny nevyužil Ostatní doplňující služby budou vykonávány na základě samostatných objednávek Ve výše uvedené odměně mandatáře za plnění předmětu této smlouvy nejsou zahrnuty náklady na odměny třetích osob za plnění dodávek vody, energií, prací a služeb, za odečty vodoměrů a poměrových měřičů tepla, za zpracování vstupních podkladů potřebných pro rozúčtování nákladů na teplo a TUV (např. přepočet započitatelných podlahových ploch apod.) včetně vyúčtování vody a tepla prováděného na základě odečtených hodnot a dále náklady na zpoplatněná podání úřadům jménem mandanta, výpisy z úřední dokumentace, ověřování dokumentů mandanta (kolkové známky, poplatky úřadům apod.), poštovné za poštovní zásilky posílané jménem mandanta, náklady na rekonstrukci či doplnění jakékoli dokumentace chybějící mandantovi při předání správy mandatáři, náklady na přepracování datových výstupů do jiné než standardní podoby dle této smlouvy, soudní poplatky, odměny advokátů, znalců, auditorů, daňových poradců, odměna za zpracování podkladů pro banky za účelem poskytnutí úvěru, apod. Čl. 8. Doba plnění 8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od Smlouva může zaniknout: a. Písemnou dohodou smluvních stran. b. Výpovědí jedné ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí tři (3) měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi druhé straně. Čl. 9. Datový formát a vzájemná komunikace 9.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré datové výstupy budou mandatářem poskytovány ve formě tištěných, popř. datových výstupů ze software Building Manager užívaného mandatářem pro správu nemovitostí Smluvní strany se dále dohodly, že vzájemná komunikace, nevymíní-li si kterákoli smluvní strana jinak, bude probíhat elektronicky za využití elektronické pošty ( ) a datových souborů v obecných formátech.xls (Microsoft Excel), doc (Microsoft Word) a pdf (Adobe Reader) Za závazné budou považovány úkony provedené níže uvedenými odpovědnými osobami (v souladu s platnými pravidly pro podepisování za příslušnou smluvní stranu) a doručené písemně, elektronickou poštou ( em) nebo faxem na níže uvedené adresy smluvních stran: Kontaktní údaje Mandanta: adresa: Strana 4 (celkem 5)

5 Kontaktní údaje Mandatáře: adresa: V Cihelně 748, Vejprnice telefon: ICQ: Mandatář bude vykonávat činnosti dle této smlouvy v rozsahu a četnosti dle potřeby s ohledem na řádné plnění této smlouvy a bude pro mandanta dosažitelný telefonem nebo elektronickou poštou v pracovních dnech v běžné pracovní době v celkovém rozsahu 40 hodin týdně Pro osobní jednání strany předem dohodnou termín a místo jednání Technické havárie zjištěné mimo běžnou pracovní dobu budou mandantem, popř. jednotlivými osobami užívajícími spravované nemovitosti, hlášeny přímo havarijní, popř. vyprošťovací službě, jejichž služby si může mandant v rámci plnění této smlouvy u mandatáře objednat Obě smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o všech podstatných skutečnostech souvisejících s předmětem této smlouvy a o změnách údajů uvedených v této smlouvě. Čl. 10. Závěrečná ustanovení Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran Jakékoliv změny této smlouvy nebo doplňky k této smlouvě mohou být učiněny jen formou písemného samostatně číslovaného dodatku k této smlouvě Tato smlouva se pořizuje ve třech (3) vyhotoveních, z nichž mandant obdrží jedno (1) a mandatář dvě (2) vyhotovení. V Plzni dne 2007 za mandanta Ing. Dagmar Menčíková mandatář Strana 5 (celkem 5)

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti:

mandátní smlouvu o správě nemovitosti: Společenství.. se sídlem. reprezentující ve smyslu zák.č. 72 / 1994, č. 103 / 2000, č. 451 / 2001, č. 437/2003 a č. 171/2005 Sb. v platném znění vlastníky bytů, společných prostor a pozemků náležejících

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví.

Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Smíšená smlouva komisionářská smlouva o obstarání správy nemovitostí, výkonu dalších práv a povinností, smlouva o obstarání účetnictví. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Společenství vlastníků

Více

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví

Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Příkazní smlouva o obstarání správy nemovitostí a vedení účetnictví Smluvní strany 1. SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM TICHÁ 525 526 TRUTNOV, se sídlem Trutnov, Tichá 526, 541 02 Trutnov, IČ 287 95 741, zastoupené

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Město Ostrov Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k otevřenému zadávacímu řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: Výběr správce

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

mandátní smlouvu o správě nemovitosti

mandátní smlouvu o správě nemovitosti Bytové družstvo se sídlem.. zapsané v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl., vložka.. zastoupené předsedou představenstva a členem představenstva. IČ:. na straně jedné (dále jen "BD") a společnost

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění Pronajímatel: KORDIS JMK, spol. s r.o. IČ: 262 98 465 DIČ: CZ26298465 sídlem v Brně, Nové sady 946/30, PSČ 602 00

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008

Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 Smlouva o nájmu věci č. 9149003008 uzavřená podle zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů České dráhy, a.s. se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 zapsána v obchodním rejstříku

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva)

Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) Smlouva o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací (dále jen Smlouva) uzavřená mezi smluvními stranami VODOVODY A KANALIZACE Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč Jednající: MVDr. Pavlem Heřmanem, předsedou

Více